Landstingsfullmäktiges protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den och 25 november Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård Elisabeth Lindberg, Ingela Uvberg Nordell, justerare Anders Josefsson, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 2 december 2014 Överklagandetiden utgår den 24 december 2014 Inga Gustafsson 1

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 3 Val av två protokolljusterare... 4 Val av presidium... 5 Information från presidiet... 5 Utdelning av kulturstipendier... 5 Debattregler... 6 Finansplan Uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar... 8 Motion nr 3-14 om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer Inkallande av ersättare Reglemente för valutskottet Avsägelser av uppdrag Val av valutskott Ajournering Upprop Arbetsordning och reglementen Ersättning till förtroendevalda Hjälpmedelspolicy Finanspolicy Policy för utveckling av e-samhället Arkivreglemente Ägarstyrningspolicy Regler inom ekonomiområdet Tandvårdstaa Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin Förlängd giltighetstid för landstingets avgifter Förfrågningsunderlag avseende barn och ungdomstandvården 3-19 år Arctic Business Incubator AB Val av revisorer, fullmäktigeberedningar, nämnder m m Fortsättning Val Inkallande av ersättare Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 97 Sammanträdet öppnas Sammanträdet, som är det första för mandatperioden och hålls i Landstingshuset i Luleå, öppnas kl av Kenneth Backgård (NS) som varit ledamot i fullmäktige längst tid och därmed utövar ordförandeskapet till dess att val av presidium förrättas enligt Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Britta Jakobsson Aleander Nilsson Gunilla Wallsten Anna Hövenmark Stefan Tornberg Inkallad ersättare Monica Öjemalm Sten Nylén Daniel Bergman Bo Engström Nils-Olov Lindfors 99 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Kent Ögren Johannes Sundelin Maria Stenberg Bengt Niska Moa Pahikka-Aho Erika Sundström Sven Holmqvist Gustav Uusihannu Leif Bogren Ewelina Edenbrink Erkki Haarala Lennart Thörnlund Monica Öjemalm, ersättare Anders Öberg Thor Viklund Ingela Uvberg Nordell Lennart Åström Elisabeth Lindberg Per-Erik Muskos Eivy Blomdahl Anita Gustavsson Agneta Lipkin Ruschadaporn Lindmark Sten Nylén, ersättare Bengt Westman Maivor Johansson Daniel Persson Vänsterpartiet (V) Glenn Berggård Christina Snell-Lumio Elisabeth Bramfeldt Kristina Nilsson Bo Engström, ersättare Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Agneta Granström Catarina Ask Mats Dahlberg Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) 3

4 Kenneth Backgård Karin Andersson Lennart Ojanlatva Martin Åström Anders Bohm Doris Messner Åke Fagervall Johnny Åström Terese Falk-Carolin Erkki Bergman Jörgen Afvander Dan Ankarholm Holger Videkull Margareta Henricsson Anders Sundström Bo Ek Erika Sjöö Bernt Nordgren Anna Scott Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Roland Nordin Daniel Bergman, ersättare Monica Nordvall Hedström Bo Hultin Anders Josefsson Centerpartiet (C) Nils-Olov Lindfors, ersättare Kurt-Åke Andersson Anna-Stina Nordmark Nilsson Lars-Åke Mukka Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Anne Kotavuopio Jatko Erik Lundström Sverigedemokraterna (SD) Magnus Häggblad Susanne Ström Arne Gustafsson, ersättare Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Jan Sydberg (S) Maire Nyström (NS) Emmi-Lie Spege (S)l Gunnel Sandlund (V) Lars U Granberg (S) Bo Englund (V) Margareta Dahlén (NS) Perarne Kerttu (C) Tina Kotkaniemi (NS) Ylva Mjärdell (FP) Sören Sidér (NS) 100 Val av två protokolljusterare På förslag av ordföranden beslutas att för tiden t o m den 14 oktober 2018 väljs vid varje sammanträde i rullande ordning en ledamot från (S), (V) eller (MP) och en ledamot från (NS), (M), (C), (FP) eller (SD) till att jämte ordföranden justera protokollet. Ingela Uvberg Nordell (S) och Anders Josefsson (M) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Ändrad justeringsdag Eftersom fullmäktige senare beslutade om fortsatt sammanträde den 25 november ändrades justeringsdagen till den 2 december. 4

5 101 Val av presidium Dnr Ärendebeskrivning Val av en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande för tiden t o m den 14 oktober För tiden t o m den 14 oktober 2018 väljs: 1 Elisabeth Lindberg (S) till ordförande. 2 Margareta Henricsson (NS) till 1:e vice ordförande. 3 Gustav Uusihannu (S) till 2:e vice ordförande. Anteckning Efter dessa val leds sammanträdet av det nya presidiet. 102 Information från presidiet Ordföranden informerar om dagordningen, val till SKL kongress, samt avtackning av avgående ledamöter i fullmäktige. 103 Utdelning av kulturstipendier Rubus Arcticus ( kr) utdelas till: Camilla Blomqvist, drama/litteratur Victoria Andersson, konst Jouni Vesa, dans Daniel Wikslund, musik Heders- och förtjänststipendium ( kr) utdelas till: KG Johansson, professor i rockmusik Idrottsstipendiet ( kr) utdelas till: Sofia Henriksson, idrottare Idrottsledarstipendiet ( kr) utdelas till: Thomas Karlsson, Råneå brottarklubb 5

6 104 Debattregler Under föregående mandatperiod har följande debattregler tillämpats frivilligt vid fullmäktiges sammanträden: Huvudregel Varje ledamot disponerar högst fem minuter per anförande. Ledamöterna får ordet i den ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock när någon ledamot får ordet för replik enligt reglerna nedan. Undantag från huvudregeln Vid behandlingen av vissa mer omfattande ärenden, t e strategiska planen, kan presidiet efter samråd med partiernas gruppledare besluta att debatten ska inledas med att en företrädare för varje parti får ordet. Företrädarna får ordet i den ordning som följer av respektive partis platsantal i fullmäktige. Vid lika platsantal avgörs turordningen av antalet röster i landstingsvalet. Varje företrädare disponerar högst tio minuter för sitt anförande. Turordningen för anförandena bryts när någon av talarna får ordet för replik enligt reglerna nedan. Replikrätt En ledamot som redan har hållit ett anförande under debatten har rätt att få ordet för replik med anledning av en efterföljande talares anförande. En ledamot som inte har hållit ett anförande under debatten har rätt att få ordet för replik, om en talare i sitt anförande riktar sig direkt till ledamoten. Replikrätten är begränsad till två repliker om vardera högst en minut per ledamot och anförande. Den ledamot vars anförande föranleder replik har rätt att direkt efter varje sådan replik få ordet för egen replik om högst en minut Maria Stenberg (S): Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Förslaget fastställs att gälla på frivillig grund. Yrkande 2 Jens Sundström (FP) och Kenneth Backgård (NS): Vid behandling av mer omfattande ärenden som inleds med att partiernas gruppledare ska huvudregeln gälla, dvs inledningsanförande om högst fem minuter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet

7 Debattreglerna fastställs att gälla på frivillig grund. 105 Finansplan Dnr 4-14 Ärendebeskrivning Finansplan har utarbetats. Styrelsens förslag till beslut Finansplan antas Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S), Glenn Berggård (V), Agneta Granström (MP): sförslaget bifalls. Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS) och Magnus Häggblad (SD): Finansplanen ska anpassas till Norrbottens sjukvårdspartis strategiska plan. Yrkande 3 Jens Sundström (FP), Mattias Karlsson (M) och Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Finansplanen anpassas till vårdalliansens strategiska plan. Yrkande 4 Jens Sundström (FP), tilläggsyrkande: Landstingsskatten höjs med 25 öre. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att det avslås sförslaget bifalls. Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)- och (SD)-grupperna till förmån för yrkande 2. 7

8 Reservation 2 Av ledamöterna i (M)- (C)- och FP-grupperna till förmån för yrkande 3. Anteckning Anna Scott (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Margareta Dahlén (NS). 106 Uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2014 fått ge förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat sitt förslag, vilket sedan har processats med samtliga beredningsordföranden. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektivet Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In- och omvärldsbevakning Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog; för Hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv. för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag till beslut Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2015: 8

9 Regionala beredningen 97 Landstingets regler och riktlinjer Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom det regionala utvecklingsområdet: Öka kunskapen om medborgarnas behov. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Presidiets förslag: Från idé till färdig produkt eller tjänst det regionala innovationssystemet Innovation och förnyelse är viktigt för tillvät och skapar förutsättningar för fler jobb och företag. Arbetet med att ta en idé till färdig produkt eller tjänst är långt och komplicerat men det finns stöd att få under vägen. Bland annat av innovationsrådgivare, produktutvecklare, inkubatorer, finansiärer och företagsrådgivare. Tillsammans utgör dessa det regionala innovationssystemet. Genom att följa en idé till färdig produkt/tjänst ska regionala beredningen få kunskap om hur stödet fungerar. Vilka är aktörerna och vilket är deras uppdrag? Vilka är utmaningarna med att ta en idé till försäljning och hur kan landstinget bidra för att stärka det regionala innovationssystemet? Programberedningen 91 Landstingets regler och riktlinjer Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll: Öka kunskapen om patienters och närståendes behov Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget. Presidiets förslag: Neuropsykiatriska funktionshinder Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Presidiet föreslår att Programberedningen, sätter detta mål i fokus i arbetet med årets uppdrag. Arbetet skall grundas på dialog med patienter och anhöriga samt företrädare från verksamheten Vilka behov finns i Norrbotten när det gäller neuropsykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur arbetar landstinget med neuropsykiatriska diagnoser? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? 9

10 Hälso- och sjukvårdsberedningarna 104 Landstingets regler och riktlinjer Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner. Presidiets förslag: Jämlik hälsa för barn och ungdomar Den framtida folkhälsoutvecklingen är i hög grad beroende av att barn och unga tillförsäkras en god hälsa, goda levnadsvanor och levnadsförhållanden. Ett nedsatt hälsotillstånd redan i livets början kan få betydelse för individens hela framtid. Är hälsan hos barn och ungdomar lika över länet? Vilka faktorer kan vara orsak till eventuella olikheter? Vilka faktorer ökar hälsan? Hur ska framtida sjukdomstillstånd förebyggas tidigt? Styrelsens förslag till beslut Presidiets förslag till uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar fastställs Yrkande och propositionsordning Yrkande 1 Maria Stenberg (S), Jens Sundström (FP), Agneta Granström (MP), Anna- Stina Nordmark Nilsson (C), Ingmari Åberg (V), Magnus Häggblad (SD), Bengt Westman (S), Erik Lundström (FP): sförslaget bifalls. Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS) och Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): För hälso- och sjukvårdsberedningarna: Under rubriken Länsperspektivet stryks teten och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras över länet. Kent Ögren (S): Yrkande 2 avslås. Yrkande 3 10

11 Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkande 2 och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 1 och finner att det vinner majoritet. Reservation Av ledamöterna i (NS)- och (C)-grupperna till förmån för yrkande Motion nr 3-14 om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer Dnr Motionen Väckt av Bernt Nordgren (NS) och Margareta Henricsson (NS): Många människor med nedsatt syn byter idag ut sina egna ögonlinser för att slippa bära glasögon eller utanpåliggande korrigerande linser. Ett ingrepp som fortfarande är tämligen kostsamt, men där man i ens framtid undviker att bekosta allt dyrare glasögoninköp. Många tycker även att det är befriande att slippa bära hjälpmedel som korrigerar synfel. Idag är det också vanligt, inför ingrepp och operationer av ögat, att patientens linser först byts ut innan den egentliga operationen sker. Detta pga. att man vill undvika att gråstarr angriper ögats egen lins efter operationen. Jag anser, att när beslut tas till ett sådant linsbyte, skall patienten rådfrågas om han/hon samtidigt vill byta till en lins som korrigerar det eventuella synfel som patienten redan har. Patienten bekostar då den fördyring som därmed uppkommer. Linsbytet genomförs genom Landstingets försorg, så patientkostnaden blir mellanskillnaden mellan den standardlins som idag används, och den lins som korrigerar patientens synfel. Landstinget kan upprätta en prislista för den fördyring som sker, så att patienten kan ta ställning till erbjudandet innan operation. Som det är idag så sätts en standardlins in i ögat, vilket leder till att patienter med synfel måste prova ut nya glasögon efter operationen. Inte ens de gamla fungerar längre. Idag är det inte ovanligt med kostnader mellan 6-8 tusen kronor Jag tycker att det är rimligt att i stället kunna sätta dessa pengar på ett linsbyte som direkt korrigerar synfelet. Med detta förfarande så bidrar Landstinget med en förbättringsåtgärd, och patienten får vara delaktig i beslut som rör den egna synen. Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen: Att utreda om det är möjligt att genomföra intentionen i motionen. 11

12 Att om det är möjligt i så fall ta fram ett förslag till genomförande och samtidigt belysa vilka vinster detta skulle innebära för patienten. Att upprätta någon form av prislista så att patienten kan ta ställning till den egna kostnaden som detta skulle innebära. Styrelsens yttrande och förslag till beslut Inom refraktiv kirurgi (synkorrigering) finns det många olika linser beroende på vilken slags synkorrigering som är aktuell (ålderssynthet, översynthet, närsynthet, brytningsfel). Många gånger är en ny lins inte tillräcklig för att korrigera synen. I flertalet fall kan laserkirurgi krävas. Landstinget har i dagsläget inte någon sådan utrustning och en sådan investering skulle uppskattningsvis kosta ca 1,4 miljoner kronor. Den patientgrupp som motionärerna refererar till är en liten patientgrupp inom ögonsjukvården ca ett 50-tal patienter per år (som genomgår glaskroppskirurgi i Umeå) att jämföra med de ca gråstarrsoperationer som genomförs i Norrbotten årligen. Det finns ingen absolut gräns för gråstarrsoperation. Detta eftersom det inte finns något objektivt mått som ligger till grund för operationen utan ställningstagandet vilar till största delen på patientens subjektiva besvär. Detta skulle med tiden kunna leda till en indikationsglidning och öppna upp för att fler patienter vill operera gråstarr och samtidigt göra synkorrigering, dvs målgruppen skulle vidgas och leda till ökade kostnader. Om landstinget skulle erbjuda synkorrigering skulle detta även kräva mer av personalen i form av rådgivning till patienten innan operation. Vid linsbyte finns det alltid risk för komplikationer. Eftersom ögonsjukvårdens patienter (förutom ev synfel) även har någon ögonsjukdom är dessa fall mer komplicerade, och risken är större att slutresultatet inte blir så bra som patienten förväntat sig (jämfört med de patienter som söker sig till privata vårdgivare för synkorrigering som är mer okomplicerade fall). När patienten betalar för synkorrigering förväntar sig denne att bli glasögonfri om detta inte infrias är risken att patienten inte blir nöjd och kommer tillbaka till vården med nya krav och vill byta lins igen. Detta genererar ytterligare en belastning på ögonsjukvården och skulle även kunna leda till undanträngning av andra patientgrupper. Refraktiv linsetraktion förekommer inte i någon större utsträckning inom offentligt finansierad ögonsjukvård i Sverige. Däremot förekommer det inom verksamhet som delvis finansieras av det offentliga, eempelvis St Eriks ögonsjukhus. Landstingsstyrelsens uppfattning är att möjligheten till refraktiv linsetraktion inte kan erbjudas ögonpatienter inom landstinget inom nuvarande verksamhetsbeskrivning och budgetram. I dagsläget finns det inte heller varken lokaler eller tillräckligt med personal för att bygga upp en sådan verksamhet (som enligt verksamhetens bedömning skulle ta flera år att bygga upp). Styrelsen är medveten om att den nya patientlagen som träder i kraft från 2015 kommer att innebära att patienter kommer att kunna söka öppenvård utanför länet och att hemlandstinget då får stå för kostnaderna. Det är dock ytterst osäkert om refraktiv linsetraktion kommer att omfattas av den nya tillämpningen. En eventuell uppstart av ifrågavarande verksamhet måste föregås av en noggrann lägesbeskrivning med tydlig konsekvens- och budgetanalys för att säkert uppfylla alla kriterier för god vård. Styrelsen anser dock 12

13 inte detta vara ett prioriterat område i Norrbotten just nu och avslår därför förslaget. Det är endast ett fåtal landsting som erbjuder detta i dagsläget. Frågan är under behandling inom ögonläkarföreningen, och styrelsen vill därför avvakta resultatet av dessa diskussioner innan ett eventuellt ställningstagande i frågan. Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: Motionen anses besvarad Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Jens Sundström (FP): sförslaget bifalls. Yrkande 2 Bernt Norgren (NS) och Magnus Häggblad (SD): Motionen bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet Enligt beslutsförslaget. Reservation Av ledamöterna i (NS)- och (SD)-grupperna till förmån för yrkande Inkallande av ersättare Dnr Ärendebeskrivning Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Om valet inte sker proportionellt skall fullmäktige bestämma i vilken ordning som de skall tjänstgöra. (KL 6 kap, 9-10 ) Styrelsens förslag till beslut Vid förhinder för ordinarie ledamot i landstingsstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som landstinget utser ledamöter i, inkallas: 1 I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen). 13

14 2 I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen. 3 I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen. 4 I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen. Ärendet hänskjuts till valutskottet. 109 Reglemente för valutskottet Dnr Ärendebeskrivning Reglemente för valutskottet har utarbetats. Förslag till beslut Reglementet för valutskottet fastställs. Enligt beslutsförslaget. 110 Avsägelser av uppdrag Dnr Ärendebeskrivning Stefan Tornberg (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot landstingsfullmäktige (Luleå valkrets) Eva Alriksson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige. Anna Westerlund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige. Marianne Rova Vallgren (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige (Piteå älvdals valkrets) Avsägelserna godkänns. 14

15 111 Val av valutskott Dnr Ärendebeskrivning Val av ett valutskott om 8 ledamöter (en från varje parti i fullmäktige) och lika många ersättare samt en ordförande och en vice ordförande för tiden t o m den 14 oktober Namnförslag har inlämnats från respektive parti. Majoritetspartierna har föreslagit Lennart Thörnlund (S) till ordförande Erika Sjöö (NS): Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Bo Ek (NS) utses till vice ordförande. Elisabeth Bramfeldt (V): Yrkande 2 Kati Jääskeläinen (V) utses till vice ordförande. Votering begärs. Votering Omröstningsresultat Kati Jääskeläinen: 35 röster, Bo Ek: 34 röster. En ledamot var frånvarande och en ledamot lämnade en blankröst För tiden t o m den 14 oktober 2018 väljs följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i valutskottet: 8 ledamöter Lennart Thörnlund (S), ordförande Braskvägen 5, Luleå Kati Jääskeläinen (V), vice ordförande Kajgatan 4, Luleå Mats Dahlberg (MP) Åsgatan 12, Jokkmokk Bo Ek (NS) Biblioteksgatan 10, Kiruna Daniel Bergman (M) Tranbärsstigen 6, Piteå Nils-Olov Lindfors (C) G:a Bodenvägen 180, Gammelstad Erik Lundström (FP) Sikforsvägen 35, Sikfors Magnus Häggblad (SD) Jönsbyvägen 63, Norrfjärden 8 ersättare (personliga) Eivy Blomdahl (S) Svartbyvägen 14 C, Boden Bo Engström (V) Bergsvägen 16, Boden Catarina Ask (MP) Trumvägen 5, Boden Erika Sjöö (NS) Instrumentvägen 39, Boden Gunilla Wallstén (M) Krukmakaregatan 11, Piteå Anna-Stina Nordmark Nilsson (C) Fårövägen 233, Piteå 15

16 Jens Sundström (FP) Susanne Ström (SD) Timmermansgatan 48 5 tr, Luleå Strandplan 1A:1604, Boden Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för att återupptas nästa dag kl

17 Torsdag den 20 november Upprop Ledamöterna och inkallade ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande enligt uppropet i 99 med följande undantag: Sten Nylén (S) ersätter Per-Erik Muskos (S). Lars U Granberg ersätter Aleander Nilsson (S). Margareta Dahlén (NS) ersätter Anna Scott (NS). 113 Arbetsordning och reglementen Dnr Ärendebeskrivning Arbetsordning för landstingsfullmäktige och reglemente för fullmäktiges beredningar, revisorerna, landstingsstyrelsen och patientnämnden har utarbetats. Styrelsens förslag till beslut 1 Landstingsfullmäktiges arbetsordning fastställs. 2 Reglemente för fullmäktiges beredningar fastställs. 3 Reglemente för revisorerna fastställs. 4 Reglemente för landstingsstyrelsen fastställs. 5 Reglemente för patientnämnden fastställs Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Ordförande hämtas ur den politiska minoriteten. Erika Sjöö (NS): Yrkande 2 Eftersom 5 och 6 är liktydiga i fullmäktiges arbetsordning, stryks 6. Yrkande 3 Erika Sjöö (NS) och Kent Ögren (S): Patientnämndens reglemente, punkt 1 under rubriken Verksamhetsplan: Budget för nämnden/beredningen. Ordet beredningen stryks. 17

18 Kenneth Backgård (NS): Yrkande 4 Arbetsordningen, 10, sista meningen tas bort: För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ur ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt Kenneth Backgård (NS): Yrkande 5 Reglemente för landstingsstyrelsen, 9 kompletteras enligt följande: Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av landstingsfullmäktige. Om både ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde, utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Kent Ögren (S): Yrkande 4 avslås. Kent Ögren (S): Yrkande 5 avslås. Jens Sundström (FP) Yrkande 6 Yrkande 7 Yrkande 8 Ärendet återremitteras med undantag av reglemente för landstingets revisorer, 1. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Votering begärs. Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska avgöras senare. Omröstningsresultat Med 36 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 35 nej-röster för bifall till att ärendet ska avgöras senare bifalls återremissyrkandet. Ledamöterna röstar enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Kent Ögren Maria Stenberg Moa Pahikka-Aho Sven Holmqvist Leif Bogren Erkki Haarala Monica Öjemalm, ersättare Thor Viklund Lennart Åström Per-Erik Muskos Anita Gustavsson 18

19 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Ruschadaporn Lindmark Bengt Westman Daniel Persson Johannes Sundelin Bengt Niska Erika Sundström Gustav Uusihannu Ewelina Edenbrink Lennart Thörnlund Anders Öberg Ingela Uvberg Nordell Elisabeth Lindberg Eivy Blomdahl Agneta Lipkin Sten Nylén, ersättare Maivor Johansson Kenneth Backgård Lennart Ojanlatva Anders Bohm Åke Fagervall Terese Falk-Carolin Jörgen Afvander Holger Videkull Anders Sundström Erika Sjöö Anna Scott Karin Andersson Martin Åström Doris Messner Johnny Åström Erkki Bergman Dan Ankarholm Margareta Henricsson Bo Ek Bernt Nordgren Mattias Karlsson Daniel Bergman, ersättare Bo Hultin Roland Nordin Monica Nordvall Hedström Anders Josefsson Glenn Berggård Elisabeth Bramfeldt Bo Engström, ersättare Christina Snell-Lumio Kristina Nilsson Ingmari Åberg Nils-Olov Lindfors, ersättare Anna-Stina Nordmark Nilsson Kurt-Åke Andersson Lars-Åke Mukka Jens Sundström Erik Lundström 19

20 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Anne Kotavuopio Jatko Agneta Granström Mats Dahlberg Catarina Ask Magnus Häggblad Susanne Ström Arne Gustafsson, ersättare Summa Ärendet återremitteras med undantag för 1 i reglementet för landstingets revisorer. 2 Landstinget har 9 revisorer (samtliga partier i fullmäktige ska ha minst en revisor). 114 Ersättning till förtroendevalda Dnr Ärendebeskrivning Regler för ersättning för förtroendevalda har utarbetats. Styrelsens förslag till beslut Regler för ersättning till förtroendevalda fastställs Kent Ögren (S): Yrkanden och propositionsordning förslaget bifalls. Magnus Häggblad (SD): Yrkande 1 Yrkande 2 Sverigedemokraterna ska ha ett insynsarvode. Lämplig instans (gruppledare/landstingsstyrelse) uppdras att fastställa storlek på arvodet. Kent Ögren (S): Yrkande 2 avslås. Yrkande 3 Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att det vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att det avslås. 20

21 Enligt beslutsförslaget. Reservation Av ledamöterna i (SD)-gruppen till förmån för yrkande Hjälpmedelspolicy Dnr Ärendebeskrivning Policyn omfattar förskrivning av personliga hjälpmedel i landstinget och kommunerna i Norrbotten. Landstinget har sedan många år tillbaka en hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel. När ansvaret för hemsjukvården överfördes till länets kommuner 1 februari 2013 antog kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy. Dessutom utarbetades ett gemensamt dokument Förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Policy och samverkan som beskriver samverkan kring hjälpmedelsområdet mellan landstinget och länets kommuner. Denna innehåller både regelskrivningar, politisk inriktning och tillämpningsanvisningar. Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av styrande dokument inom hjälpmedelsområdet. Denna har resulterat i en uppdaterad hjälpmedelspolicy. Utifrån denna kommer därefter landstingsstyrelsen att fatta beslut om riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Motsvarande beslutsprocess sker inom respektive kommun. Styrelsens förslag till beslut Hjälpmedelspolicyn antas. Enligt beslutsförslaget. 116 Finanspolicy Dnr Ärendebeskrivning Förslag till finanspolicy har utarbetats. 21

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015 . 2 3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Regionfullmäktige Datum: Sida 1 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE ÄRENDE NR NR NÄRVARANDE JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer