Landstingsstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy Blomdahl (S) Sten Stridsman (V), ersättare ande Agneta Granström (MP) Kenneth Backgård (NS) Dan Ankarholm (NS) Johnny Åström (NS) Mattias Karlsson (M) Monica Hedström (M), ersättare Stefan Tornberg (C) Ersättare och handläggare (hela eller delar av sammanträdet) Mats Brännström, landstingsdirektör Hans Rönnqvist, bitr landstingsdirektör Sekreterare Inga Gustafsson Justerat den 2014 Justerat den 2014 Kent Ögren, ordförande Kenneth Backgård, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den Överklagandetiden utgår den Inga Gustafsson 1

2 Val av protokolljusterare... 3 Slutlig föredragningslista... 3 Närvarorätt... 3 För kännedom... 3 Rapporter från styrelseledamöter... 3 Landstingsdirektörens rapport... 4 Finansplan Uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar... 5 Motion nr 3-14 om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer... 7 Arbetsordning och reglementen Ersättning till förtroendevalda Inkallande av ersättare Hjälpmedelspolicy Finanspolicy Policy för utveckling av e-samhället Arkivreglemente Ägarstyrningspolicy Regler inom ekonomiområdet Tandvårdstaxa Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin Förlängd giltighetstid för landstingets avgifter Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014: Förfrågningsunderlag avseende barn och ungdomstandvården 3-19 år Sammanslagning av division Folktandvårds kliniker Öjebyn och Norrfjärden samt klinikannex Roknäs Utveckling av glesbygdsmedicin Investeringar Upplåtelse av ledningsrätt, vatten och avlopp till Pajala kommun Komplettering till Kulturplan med revideringar inför Bidrag till Ung Scen Norr Bidrag till utveckling av Siknäsbatteriet Bidrag till Vi kan bli vad vi vill Förlängning av projektet Midnattssolens Trädgård Arctic Business Incubator AB Regions4greengrowth aktivitets- och genomförandeplan Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB Tilldelningsbeslut avseende patologiverksamhet Yttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen Nominering av ledamöter och ersättare till strukturfondspartnerskapet Landstingsstyrelsens rapport Förfrågningsunderlag avseende upphandling av Vittangi Vårdcentral

3 188 Val av protokolljusterare Ledamoten Kenneth Backgård (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 189 Slutlig föredragningslista Föredragningslistan fastställs efter komplettering med ärendena: Tilldelningsbeslut avseende patologiverksamhet. Remissvar om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Nominering till strukturfondspartnerskapen. 190 Närvarorätt as att hela dagens sammanträde ska vara offentligt med undantag för ärendet Förfrågningsunderlag avseende upphandling av Vittangi vårdcentra.l 191 För kännedom Delegationsbeslut m m enligt bilaga. 192 Rapporter från styrelseledamöter Rapport från World summit for regions for climate (Kenneth Backgård, NS). 3

4 193 Landstingsdirektörens rapport Dnr Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga. Rapporten läggs till handlingarna. 194 Finansplan Dnr 4-14 Finansplan har utarbetats. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Finansplan antas Yrkande och propositionsordning Kent Ögren (S): sförslaget bifalls. Yrkande 1 Yrkande 2 Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Finansplanen anpassas till vårdalliansens strategiska plan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet Reservation Av Mattias Karlsson (M), Monica Hedström (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2. 4

5 195 Uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar Dnr I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2014 fått ge förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat sitt förslag, vilket sedan har processats med samtliga beredningsordföranden. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektivet Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In- och omvärldsbevakning Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog; för Hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv. för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag till beslut Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2015: Regionala beredningen 97 Landstingets regler och riktlinjer Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom det regionala utvecklingsområdet: Öka kunskapen om medborgarnas behov. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. 5

6 I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Presidiets förslag: Från idé till färdig produkt eller tjänst det regionala innovationssystemet Innovation och förnyelse är viktigt för tillväxt och skapar förutsättningar för fler jobb och företag. Arbetet med att ta en idé till färdig produkt eller tjänst är långt och komplicerat men det finns stöd att få under vägen. Bland annat av innovationsrådgivare, produktutvecklare, inkubatorer, finansiärer och företagsrådgivare. Tillsammans utgör dessa det regionala innovationssystemet. Genom att följa en idé till färdig produkt/tjänst ska regionala beredningen få kunskap om hur stödet fungerar. Vilka är aktörerna och vilket är deras uppdrag? Vilka är utmaningarna med att ta en idé till försäljning och hur kan landstinget bidra för att stärka det regionala innovationssystemet? Programberedningen 91 Landstingets regler och riktlinjer Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll: Öka kunskapen om patienters och närståendes behov Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget. Presidiets förslag: Neuropsykiatriska funktionshinder Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Presidiet föreslår att Programberedningen, sätter detta mål i fokus i arbetet med årets uppdrag. Arbetet skall grundas på dialog med patienter och anhöriga samt företrädare från verksamheten Vilka behov finns i Norrbotten när det gäller neuropsykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur arbetar landstinget med neuropsykiatriska diagnoser? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? Hälso- och sjukvårdsberedningarna 104 Landstingets regler och riktlinjer Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. 6

7 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner. Presidiets förslag: Jämlik hälsa för barn och ungdomar Den framtida folkhälsoutvecklingen är i hög grad beroende av att barn och unga tillförsäkras en god hälsa, goda levnadsvanor och levnadsförhållanden. Ett nedsatt hälsotillstånd redan i livets början kan få betydelse för individens hela framtid. Är hälsan hos barn och ungdomar lika över länet? Vilka faktorer kan vara orsak till eventuella olikheter? Vilka faktorer ökar hälsan? Hur ska framtida sjukdomstillstånd förebyggas tidigt? Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut: Presidiets förslag till uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar fastställs. Protokollsanteckning Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS), Matttias Karlsson (M), Monica Hedström (M), Stefan Tornberg (C) och Sten Stridsman (V) deltar inte i beslutet. 196 Motion nr 3-14 om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer Dnr Motionen Väckt av Bernt Nordgren (NS) och Margareta Henricsson (NS): Många människor med nedsatt syn byter idag ut sina egna ögonlinser för att slippa bära glasögon eller utanpåliggande korrigerande linser. Ett ingrepp som fortfarande är tämligen kostsamt, men där man i ens framtid undviker att bekosta allt dyrare glasögoninköp. Många tycker även att det är befriande att slippa bära hjälpmedel som korrigerar synfel. 7

8 Idag är det också vanligt, inför ingrepp och operationer av ögat, att patientens linser först byts ut innan den egentliga operationen sker. Detta pga. att man vill undvika att gråstarr angriper ögats egen lins efter operationen. Jag anser, att när beslut tas till ett sådant linsbyte, skall patienten rådfrågas om han/hon samtidigt vill byta till en lins som korrigerar det eventuella synfel som patienten redan har. Patienten bekostar då den fördyring som därmed uppkommer. Linsbytet genomförs genom Landstingets försorg, så patientkostnaden blir mellanskillnaden mellan den standardlins som idag används, och den lins som korrigerar patientens synfel. Landstinget kan upprätta en prislista för den fördyring som sker, så att patienten kan ta ställning till erbjudandet innan operation. Som det är idag så sätts en standardlins in i ögat, vilket leder till att patienter med synfel måste prova ut nya glasögon efter operationen. Inte ens de gamla fungerar längre. Idag är det inte ovanligt med kostnader mellan 6-8 tusen kronor Jag tycker att det är rimligt att i stället kunna sätta dessa pengar på ett linsbyte som direkt korrigerar synfelet. Med detta förfarande så bidrar Landstinget med en förbättringsåtgärd, och patienten får vara delaktig i beslut som rör den egna synen. Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen: Att utreda om det är möjligt att genomföra intentionen i motionen. Att om det är möjligt i så fall ta fram ett förslag till genomförande och samtidigt belysa vilka vinster detta skulle innebära för patienten. Att upprätta någon form av prislista så att patienten kan ta ställning till den egna kostnaden som detta skulle innebära. Yttrande och förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige: Inom refraktiv kirurgi (synkorrigering) finns det många olika linser beroende på vilken slags synkorrigering som är aktuell (ålderssynthet, översynthet, närsynthet, brytningsfel). Många gånger är en ny lins inte tillräcklig för att korrigera synen. I flertalet fall kan laserkirurgi krävas. Landstinget har i dagsläget inte någon sådan utrustning och en sådan investering skulle uppskattningsvis kosta ca 1,4 miljoner kronor. Den patientgrupp som motionärerna refererar till är en liten patientgrupp inom ögonsjukvården ca ett 50-tal patienter per år (som genomgår glaskroppskirurgi i Umeå) att jämföra med de ca gråstarrsoperationer som genomförs i Norrbotten årligen. Det finns ingen absolut gräns för gråstarrsoperation. Detta eftersom det inte finns något objektivt mått som ligger till grund för operationen utan ställningstagandet vilar till största delen på patientens subjektiva besvär. Detta skulle med tiden kunna leda till en indikationsglidning och öppna upp för att fler patienter vill operera gråstarr och samtidigt göra synkorrigering, dvs målgruppen skulle vidgas och leda till ökade kostnader. Om landstinget skulle erbjuda synkorrigering skulle detta även kräva mer av personalen i form av rådgivning till patienten innan operation. 8

9 Vid linsbyte finns det alltid risk för komplikationer. Eftersom ögonsjukvårdens patienter (förutom ev synfel) även har någon ögonsjukdom är dessa fall mer komplicerade, och risken är större att slutresultatet inte blir så bra som patienten förväntat sig (jämfört med de patienter som söker sig till privata vårdgivare för synkorrigering som är mer okomplicerade fall). När patienten betalar för synkorrigering förväntar sig denne att bli glasögonfri om detta inte infrias är risken att patienten inte blir nöjd och kommer tillbaka till vården med nya krav och vill byta lins igen. Detta genererar ytterligare en belastning på ögonsjukvården och skulle även kunna leda till undanträngning av andra patientgrupper. Refraktiv linsextraktion förekommer inte i någon större utsträckning inom offentligt finansierad ögonsjukvård i Sverige. Däremot förekommer det inom verksamhet som delvis finansieras av det offentliga, exempelvis St Eriks ögonsjukhus. Landstingsstyrelsens uppfattning är att möjligheten till refraktiv linsextraktion inte kan erbjudas ögonpatienter inom landstinget inom nuvarande verksamhetsbeskrivning och budgetram. I dagsläget finns det inte heller varken lokaler eller tillräckligt med personal för att bygga upp en sådan verksamhet (som enligt verksamhetens bedömning skulle ta flera år att bygga upp). Styrelsen är medveten om att den nya patientlagen som träder i kraft från 2015 kommer att innebära att patienter kommer att kunna söka öppenvård utanför länet och att hemlandstinget då får stå för kostnaderna. Det är dock ytterst osäkert om refraktiv linsextraktion kommer att omfattas av den nya tillämpningen. En eventuell uppstart av ifrågavarande verksamhet måste föregås av en noggrann lägesbeskrivning med tydlig konsekvens- och budgetanalys för att säkert uppfylla alla kriterier för god vård. Styrelsen anser dock inte detta vara ett prioriterat område i Norrbotten just nu och avslår därför förslaget. Det är endast ett fåtal landsting som erbjuder detta i dagsläget. Frågan är under behandling inom ögonläkarföreningen, och styrelsen vill därför avvakta resultatet av dessa diskussioner innan ett eventuellt ställningstagande i frågan. Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: Motionen anses besvarad Yrkande och propositionsordning Kent Ögren (S): sförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Motionen bifalls. Yrkande 1 Yrkande 2 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet

10 Reservation Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS) till förmån för yrkande Arbetsordning och reglementen Dnr Arbetsordning för landstingsfullmäktige och reglemente för fullmäktiges beredningar, revisorerna, landstingsstyrelsen och patientnämnden har utarbetats. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: 1 Landstingsfullmäktiges arbetsordning fastställs. 2 Reglemente för fullmäktiges beredningar fastställs. 3 Reglemente för revisorerna fastställs. 4 Reglemente för landstingsstyrelsen fastställs. 5 Reglemente för patientnämnden fastställs Yrkande och propositionsordning Kent Ögren (S): sförslaget bifalls. Yrkande 1 Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Arbetsordningen, 10, sista meningen tas bort: För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ur ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt Yrkande 3 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Reglemente för landstingsstyrelsen, 9 kompletteras enligt följande: Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av landstingsfullmäktige. Om både ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde, utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 10

11 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet Reservation Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS), Mattias Karlsson (M), Monica Hedström (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2 och Ersättning till förtroendevalda Dnr Regler för ersättning för förtroendevalda har utarbetats. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Regler för ersättning till förtroendevalda fastställs Yrkande och propositionsordning Kent Ögren (S): sförslaget bifalls. Yrkande 1 Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): 4, Heltidsuppdrag, ändras enligt följande: Ordförande i landstingsstyrelsen (landstingsråd): 135 % av basarvodet Vice ordförande i landstingsstyrelsen (landstingsråd): 125 % av basarvodet 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen (rådsbenämning*) 105 % av basarvodet En ledamot i landstingsstyrelsen (rådsbenämning*): 105 % av basarvodet En ledamot i landstingsstyrelsen (rådsbenämning*): 105 % av basarvodet En ledamot i landstingsstyrelsen (rådsbenämning*): 105 % av basarvodet 11

12 (* utses av landstingsstyrelsen, preciserad benämning senare) Yrkande 3 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Under rubriken Oppositionsråd: Socialdemokraterna: 100 % av basarvodet Yrkande 4 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Under rubriken Oppositionsrådens omkostnadsram: 8 Oppositionsråd har en omkostnadsram på kr för hela mandatperioden. Yrkande 5 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Under rubriken Sammanträdesarvode: Arvode enligt denna punkt betalas dock inte till landstingsråd, övriga råd och oppositionsråd. Yrkande 6 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Under rubriken Datorutrustning m m till förtroendevalda Landstingsråd, övriga råd, ordförande i programberedningen, regionala beredningen, hälso- och sjukvårdsberedningarna samt ordföranden bland revisorerna ska erbjudas dator, skrivare och mobiltelefon enligt gällande landstingsstandard. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet Reservation Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS), Mattias Karlsson (M), Monica Hedström (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2, 3, 4, 5 och 6. Protokollsanteckning Sten Stridsman (V) deltar inte i beslutet. 12

13 199 Inkallande av ersättare Dnr Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Om valet inte sker proportionellt skall fullmäktige bestämma i vilken ordning som de skall tjänstgöra. (KL 6 kap, 9-10 ) Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Vid förhinder för ordinarie ledamot i landstingsstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som landstinget utser ledamöter i, inkallas: 1 I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen). 2 I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen. 3 I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen. 4 I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen. 200 Hjälpmedelspolicy Dnr Policyn omfattar förskrivning av personliga hjälpmedel i landstinget och kommunerna i Norrbotten. Landstinget har sedan många år tillbaka en hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel. När ansvaret för hemsjukvården överfördes till länets kommuner 1 februari 2013 antog kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy. Dessutom utarbetades ett gemensamt dokument Förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Policy och samverkan som beskriver samverkan kring hjälpmedelsområdet mellan landstinget och länets kommuner. Denna innehåller både regelskrivningar, politisk inriktning och tillämpningsanvisningar. Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av styrande dokument inom hjälpmedelsområdet. 13

14 Denna har resulterat i en uppdaterad hjälpmedelspolicy. Utifrån denna kommer därefter landstingsstyrelsen att fatta beslut om riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Motsvarande beslutsprocess sker inom respektive kommun. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut: Hjälpmedelspolicyn antas. 201 Finanspolicy Dnr Förslag till finanspolicy har utarbetats. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Förslag till finanspolicy fastställs. 202 Policy för utveckling av e-samhället Dnr Denna policy uttrycker en värdegrund och ett förhållningssätt till hur landstinget ska förhålla sig till e-samhället och digitaliseringens möjligheter. Landstingets strategiska plan samt landstingsstyrelsens plan styr landstingets utveckling av e-samhället samt prioriterar de viktigaste områdena. Digitaliseringen skapar förutsättningar för att nå landstingets mål om en personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig samt jämlik och effektiv verksamhet. Policyn skapar en tydlig färdriktning för arbetet med digitalisering som verktyg för verksamhetsutveckling, ökad service, nytänkande och ökad samverkan. Målsättningarna i policyn ska integreras i landstingets styrning och ligga till grund för uppföljning. 14

15 Landstinget är en del av e-samhället E-samhället omfattar användningen av digitalisering i ett demokratiskt, socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter att bemöta ökade förväntningar på landstingets service och att hantera samhällsutmaningar såsom förändrad demografi, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan. Utvecklingen ger också möjligheter till ökad samverkan över organisationsgränser samt mellan invånare och organisationer. E-samhället utvecklas i landstingets verksamhet genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av informationsteknik. Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden med väldig kraft och påverkar alla landstingets olika verksamhetsområden. Norrbotten är ett stort och glest befolkat län med långa avstånd mellan orter. Digitaliseringens distansoch tidsoberoende skapar nya möjligheter för att utveckla regionen, länet och landstingets verksamheter. Målsättning Den digitala servicen ska vara det naturliga förstahandsvalet vid mötet med landstinget och i utvecklingen av landstingets verksamheter. Tjänsterna innebär en förenkling av vardagen för alla länets invånare i alla skeenden av livet. Landstinget är en viktig och aktör i e-samhället och har tre övergripande mål för arbetet med e-samhället: Enklare vardag för invånare, patienter, myndigheter, organisationer och företag. Tillgänglig, kunskapsstyrd och öppen verksamhet som stödjer delaktighet och nytänkande. Högre kvalitet, säkerhet och effektivitet i verksamheten. Invånarnas behov Landstingets ska i all sin verksamhet ha ett tydligt kundperspektiv. Patienter, närstående och invånare, organisationer och företag ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med landstinget, ta del av information och sköta sina ärenden med hjälp av modern informationsteknik. Det ska vara enkelt för alla att vara delaktiga, utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna sätta sig in landstingets demokratiska uppgifter och ansvar. Ökad delaktighet och effektivitet Landstingets offentliga information ska finnas finns tillgänglig elektroniskt, vilket skapar möjligheter för anställda, invånare, företag och organisationer att vara medskapare av innovativa tjänster. Information ska kunna nås och användas enkelt av den som behöver och har rätt till informationen. Informationssäkerheten samt den personliga integriteten ska garanteras och skapa tillit till en öppen förvaltning som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Landstingets arbete med digitalisering ska ta särskild hänsyn till hållbarhet, mångfald och integration samt jämställdhet och jämlikhet. Landstinget ska genom en god omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad om utvecklingen av e-samhället och vilka möjligheter det skapar för landstingets verksamhet. 15

16 Innovation och attraktivitet Landstingets verksamhetsutveckling stöds av informationsteknik. Digitaliseringen ska användas som ett strategiskt verktyg och bidra till att landstingets verksamheter utvecklas, kvalitetssäkras samt att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknik är en ledningsfråga och därmed ska ledningen medverka till att informationsteknik är naturlig del vid etablering och förandring av verksamheterna. Digitaliseringen bidrar till att landstinget är en modern och attraktiv arbetsgivare som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Digitaliseringen understödjer också ökad kunskapsstyrning samt att medarbetares kompetens tillgängliggörs hela länet. Utveckling och samverkan Landstinget ska följa och implementera det nationella e-hälsoarbetet. Detta innefattar utveckling, samordning och införande av såväl av e-tjänster inom hälso- och sjukvård samt samhällservice i vidare bemärkelse såsom nya invånartjänster och vårdtjänster, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Den tekniska utformningen av landstingets IT-stöd ska följa regionala och nationella krav på standards beslutade enligt nationella och regionala regelverk. För att säkerställa kvalitet och säkerhet i leveransen ska driften stödja såväl legala krav som verksamhetskrav. Vid upphandlingar av informationsteknik ska krav ställas på driftsäkerhet, tillgänglighet och informationssäkerhet enligt nationella regelverk. Landstinget ska bedriva ett strukturerat arbete i såväl förvaltning som utveckling av IT-stöd. Samtliga verksamheter ska följa uppsatta modeller i den strukturen. Landstinget ska i samverkan med andra offentliga aktörer och myndigheter i länet verka för en länsgemensam öppen digital infrastruktur med god kapacitet och täckning. Infrastrukturen ska erbjudas till invånare, näringsliv och offentlig sektor för ett utökat tjänsteutbud som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Policy för utveckling av e-samhället antas. 16

17 203 Arkivreglemente Dnr Förslag till arkivreglemente har utarbetats. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Förslag till arkivreglemente fastställs. 204 Ägarstyrningspolicy Dnr Policyn omfattar landstinget arbete med ägarstyrning av kommun- och landstingsägda bolag. Ägarstyrningspolicyn har uppdaterats med tydliggörande av bolagsordningens innehåll avseende verksamhetsmål, det kommunala ändamålet med verksamheten samt fullmäktiges rätt att ta ställning. Ändringarna är föranledda av de skärpningar som gjorts i Kommunallagen kring det kommunala ändamålet. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut: Ägarstyrningspolicyn antas. 17

18 205 Regler inom ekonomiområdet Dnr Regler inom ekonomiområdet har utarbetats: Etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner. Attest och utbetalningsregler. Regler för representation. Regler för betalkort. Avgift för kopia av allmän handling. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Regler inom ekonomiområdet fastställs. 206 Tandvårdstaxa 2015 Dnr Vuxentandvården inom Folktandvården bedrivs i konkurrens med den privata tandvårdssektorn. Konkurrensneutralitet ska råda mellan de båda sektorerna och av det följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader för vuxentandvård. Ökade kostnader inom tandvårdsområdet kommer därför att påverka prisnivån. För år 2015 beräknas en kostnadsökning för folktandvården på 2,4 procent på grund av en generell kostnads- och löneökning. Mot denna bakgrund föreslås en höjning av tandvårdstaxan med 2,4 procent, räknat på den totala intäktsvolymen. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Tandvårdstaxan fastställs att gälla fr o m den 1 januari

19 207 Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin Dnr Från och med 1 juli 2010 regleras vårdgarantin i patientlagen (2014:821) och förordning (2010:349). Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en nationell överenskommelse om att förstärka vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelsen innebär följande förstärkning av vårdgarantins regler: Besök i den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar efter remiss från primärvården eller efter en egen vårdbegäran. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ska besök för bedömning erbjudas inom 30 dagar. Efter utredning och behandlande läkares beslut ska behandling erbjudas patienten inom 90 dagar Inom barn och ungdomspsykiatrin ska behandling erbjudas inom 30 dagar. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar: Ett första besök för bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin ska erbjudas inom 30 dagar. Behandling och fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin ska erbjudas inom 30 dagar. 208 Förlängd giltighetstid för landstingets avgifter Dnr På uppdrag av landstingsdirektören har en översyn rörande regelverket för landstingets avgifter genomförts. Syftet med översynen är framförallt att öka förutsättningarna för att alla patienter behandlas lika samt att effektivisera 19

20 administrationen kring avgifter inom hälso- och sjukvården. I översynen framkommer att gällande regelverk behöver genomgripande förändringar. Landstingsdirektören föreslår därför att ärendet ges ytterligare tid för förankring och att fullmäktiges beslut om landstingets avgifter för 2015 skjuts fram till sammaträdet i februari. En förlängning av giltighetstiden för 2014 års regelverk gällande avgifter bedöms inte ge negativa ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut: Giltighetstiden för 2014 års fastställda avgifter förlängs till den 1 maj Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över slutbetänkande av utredningen om Rätt information i vård och omsorg. Slutbetänkandet har namnet Rätt information på rätt plats i rätt tid. Yttrandet ska vara departementet tillhanda senaste den 7 november Bakgrund Regeringen beslutade den 15 december 2011 att tillsätta en särskild utredare för att utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningens förslag handlar bland annat om att minska tillämpningsproblemen med nuvarande Patientdatalag, reducera negativa konsekvenser av nuvarande lagstiftnings organisatoriska regelverk, stärka integritetsskyddet och tydliggöra ansvaret för att rätt information finns på rätt plats i rätt tid. Utredningen har kommit fram till att de föreslagna förändringarna i nuvarande Patientdatalag är så omfattande att de istället föreslår två nya lagar som har så lika utformning som möjligt. Utredningen föreslår därmed en ny Hälso- och sjukvårdsdatalag och en ny Socialtjänstdatalag. En av grundförutsättningarna för att patienter ska känna trygghet i hälso- och sjukvården är att den vårdgivare som patienten möter har tillgång till all aktuell och relevant information som behövs för att han eller hon ska få en god och säker vård. Ikraftträdande De nya lagarna föreslås träda ikraft den 1 januari

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 25 februari 2015 1 20 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 5 mars 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Mats Dahlberg, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer