Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER

2 Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till Erbjudandet 10 Villkor och anvisningar 12 Skattefrågor i Sverige 15 Riskfaktorer 22 Koncernens utveckling i sammandrag 28 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 42 Utdelningspolitik 43 Kapitalstruktur 44 Verksamhet 73 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 80 Ägarförhållanden 81 Aktiekapital 83 Bolagsordning och övrig information 85 Avtal om försäljning av aktier 87 Ordlista 91 Delårsrapport 1 januari 30 juni Historiska finansiella rapporter 2004 och Historiska finansiella rapporter 2003 och Revisorsutlåtanden Villkor i sammandrag Anmälningsperiod 4 14 september 2006 Försäljningspris Beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 105 kronor per aktie. Fastställande av försäljningspris Omkring den 14 september 2006 Första noteringsdag på Stockholmsbörsens O-lista Omkring den 15 september 2006 Likviddag 20 september 2006 Kortnamn på Stockholmsbörsen BVT Börspost 100 aktier ISIN-kod SE Ekonomisk information För de kommande tolv månaderna beräknas finansiella rapporter publiceras enligt följande tidsplan: Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september november 2006 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret februari 2007 Årsredovisning för 2006 mars 2007 Definitioner Biovitrum eller Bolaget avser Biovitrum AB (publ) i förekommande fall med dotterbolag beroende på sammanhanget. Nordic Capital avser ett antal kommanditbolag och andra enheter, däribland Nordic Capital Fund IV, Nordic Capital IV, L.P., Nordic Capital IV, Beta C.V., Nordic Capital IV, Gamma C.V., Fyrfond KB och NC IV Limited. I enlighet med avtalsarrangemang och som komplementär i kommanditbolagen utövar Nordic Capital IV Limited ledningskontroll över innehaven i dessa enheter andra än NC IV Limited. Med MPM Capital avses ett antal kommanditbolag och andra enheter däribland MPM Bio- Ventures II, L.P., MPM BioVentures II-QP, L.P., och MPM BioVentures GmbH & Co. Parallel Beteiligungs KG, MPM Asset Management II LLC, som komplementär för MPM Asset Management II, L.P., som är komplementär för MPM BioVenures II, L.P., och MPM BioVentures II-QP, L.P., och begränsad partner för MPM BioVentures GmbH & Co, Parallel-Beteiligungs KG, som har ledningsansvaret för innehaven i MPM BioVentures II, L.P., MPM BioVentures II-QP, L.P., och MPM BioVentures GmbH & Co. Parallell-Beteiligungs KG. Ledningen för MPM Asset Management II har ledningsansvaret för innehaven i MPM Asset Management Investors 2001 LLC. Pharmacia och dess efterträdare Pfizer avser Pharmacia AB respektive Pfizer Inc, samt deras respektive närstående bolag. Huvudaktieägarna avser Nordic Capital och MPM Capital. Institutionella aktieägare avser Stiftelsen Banque Carnegie Luxembourg S.A. Carnegie Fund 2 Biotechnology, Life Equity Sweden, ABN Amro Nordic Ventures N.V., Next Gear SPV Limited, MPM Bioequities Master Fund LP., H & B Capital LP, Alta Biopharma Partners II, L.P., Teachers Insurance and Annuity Association och HBM BioVentures (Cayman) Ltd. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB. Emissionsinstituten avser Carnegie och ABG Sundal Collier AB gemensamt. När Wyeth omnämns i egenskap av avtalspart till Biovitrum avseende ReFacto avses Genetics Institute, ett dotterbolag till Wyeth. I samband med Erbjudandet om förvärv av aktier i Biovitrum AB har upprättats dels detta prospekt på svenska avseende Erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, dels ett informationsmemorandum på engelska avseende Erbjudandet till institutionella investerare i utlandet. De olika dokumenten överensstämmer i allt väsentligt med varandra. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan bli ogiltig. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Det svenska prospektet har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Detta prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Biovitrums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och Biovitrum gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Biovitrum anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga alltför stor vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Biovitrum är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Biovitrum ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Biovitrum känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB Styrelsen för Biovitrum AB och dess huvudägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget som med anledning härav har ansökt om och erhållit godkännande 1) för notering av dess aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Ägarspridningen sker genom att Säljarna 2) avyttrar viss del av sina respektive aktieinnehav i form av ett erbjudande om förvärv av sammanlagt högst aktier 3) i Biovitrum AB riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utomlands ( Erbjudandet ). Med anledning av ägarspridningen och noteringen har styrelsen för Bolaget upprättat detta prospekt med en beskrivning av Biovitrum, för vilket Bolagets styrelse ansvarar. Försäljningspriset per aktie kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande riktat till institutionella investerare och väntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 105 kronor per aktie. Det slutligen fastställda försäljningspriset beräknas komma att offentliggöras omkring den 15 september Vidare har Säljarna förbundit sig att på begäran av Carnegie sälja ytterligare högst aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Härmed inbjuds till förvärv av högst aktier i Biovitrum i enlighet med villkoren i detta prospekt, motsvarande högst cirka 15 procent av kapital och röster i Bolaget, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet aktier, motsvarande högst cirka 18 procent av kapital och röster i Bolaget och ett totalt värde om miljoner kronor, baserat på prisintervallet i Erbjudandet. Biovitrum kommer inte att erhålla någon likvid från Säljarnas avyttring av aktier i Erbjudandet. Biovitrums kostnader för noteringen uppskattas till cirka 25 miljoner kronor och består huvudsakligen av arvoden och kostnader för Bolagets revisorer, internationella och lokala jurister och tryckkostnader. Kommissionsbaserade arvoden kommer att betalas av säljande aktieägare pro rata baserat på antalet sålda aktier. Biovitrums åtagande att betala transaktionsrelaterade kostnader baseras på styrelsens uppfattning om att en notering av Biovitrum är till gagn för Bolaget. Säljarna samt vissa ledande befattningshavare har förbundit sig att inte utan medgivande från Carnegie avyttra aktier i Biovitrum förrän viss tid förflutit från första noteringsdagen av Bolagets aktier. Se vidare avsnitt Avtal om försäljning av aktier. Stockholm den 1 september 2006 Säljarna Biovitrum AB (publ) Styrelsen 1) Under förutsättning att spridningskravet uppfylls. 2) Se vidare avsnitt Ägarförhållanden för information om Säljarna. 3) Biovitrum AB har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 1

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt prospektet skall grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Översikt Biovitrum är ett av Europas ledande biopharmaföretag. Bolaget verkar inom hela FoU-kedjan från tidig forskning till preklinisk och klinisk utveckling och har en betydande verksamhet inom avancerad processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Vidare marknadsförs och säljs specialistförskrivna läkemedel. Biovitrum startade sin verksamhet i augusti Bolaget i sin nuvarande form bildades av olika Sverigebaserade affärsenheter inom det dåvarande Pharmacia. Biovitrums intäkter utgörs av licensavgifter, milstolpsbetalningar och forskningsmedel från forsknings- och utvecklingssamarbeten, ersättning för processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel till andra bolag samt co-promotionintäkter och royalty- och försäljningsintäkter från försäljning av specialistförskrivna läkemedel. De totala intäkterna uppgick under 2005 till 936,6 miljoner kronor och under första halvåret 2006 till 708,1 miljoner kronor. Intäkter 2005 per intäktsslag D E C F A B A Kontrakterad utveckling och tillverkning 24% B Licensiering och milstolpsersättningar 22% C Tillverkning av ReFacto 20% D Royaltyintäkter 17% E Co-promotionintäkter 11% F Forskningsintäkter 6% Av Biovitrums intäkter härrör motsvarande cirka 43 procent av de totala intäkterna 2005, från avtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth avseende ReFacto, ett proteinläkemedel som används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A (en form av blödarsjuka). Biovitrums intäkter härifrån är relaterade till tillverkning av själva läkemedelssubstansen men också från co-promotion på de nordiska marknaderna och royaltyintäkter från Wyeths globala försäljning av ReFacto. I Biovitrums portfölj av marknadsförda produkter ingår utöver ReFacto 5 andra specialistförskrivna läkemedel. För närvarande har Biovitrum 5 projekt i klinisk utveckling, 12 projekt i preklinisk utveckling eller i lead-optimering samt cirka 15 projekt i tidig forskningsfas. I Bolagets projektportfölj finns projekt för såväl behandling av folksjukdomar, såsom diabetes, fetma, neuropatisk smärta och glaukom, som behandling av nischindikationer såsom blödarsjuka och försämrat fettupptag hos patienter med cystisk fibros. 2 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

5 Sammanfattning FoU-verksamheten är inriktad på nya läkemedel inom de områden där Biovitrum anser att de medicinska behoven är stora och som Bolaget bedömer representerar en intressant kommersiell potential. Inom Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet arbetar cirka 250 anställda som har expertkunskaper om samtliga stadier av forskning och klinisk utveckling samt om både protein- och småmolekylära läkemedel. Projekten bygger på intern forskning, inlicensiering och selektiva förvärv och utvecklas antingen internt inom Biovitrum eller i samarbete med stora läkemedelsföretag, exempelvis Amgen och GlaxoSmithKline, eller mindre bioteknikföretag, som Santhera, Syntonix och Symphogen. För klinisk utveckling och kommersialisering av primärvårdsläkemedel ingår Biovitrum avtal med andra läkemedelsföretag. Vad avser specialistförskrivna läkemedel har Biovitrum däremot målsättningen att i egen regi utveckla produkter fram till registrering och därefter marknadsföra dem inom valda geografiska områden. Biovitrum erbjuder produktion och avancerad processutveckling av proteinläkemedel till andra läkemedelsföretag och utöver Wyeth kan nämnas Amgen och Pfizer. Bolaget använder även sin kompetens på processutvecklingsområdet för egna proteinläkemedelskandidater. Bolaget har en processutvecklingsenhet bestående av cirka 130 anställda, varav cirka en tredjedel har doktorsexamen, och en produktions- och kvalitetskontrollenhet med cirka 100 anställda. De båda enheterna arbetar aktivt i flera stadier inom processutveckling och produktion av rekombinanta proteiner för såväl forskning som för kommersiellt bruk, tillverkning för toxologiska och kliniska studier samt kommersiell produktion av proteinläkemedel som ReFacto. Biovitrum marknadsför och distribuerar specialistförskrivna läkemedel, främst i Norden, via den egna marknads- och säljorganisationen som för närvarande består av 12 medarbetare i de nordiska länderna. Konkurrensfördelar Biovitrum är ett integrerat biopharmaföretag med ett flertal konkurrensfördelar däribland: Ett flertal intäktskällor och en betydande kassa ger finansiell styrka Biovitrum har ett flertal intäktskällor och en betydande kassa som ger en hög flexibilitet för finansiering av forskningen. Vidare innebär den starka finansiella ställningen möjlighet att ytterligare stärka och bredda pågående och framtida forskningsprojekt genom inlicensiering och strategiska förvärv samt möjlighet att utveckla innovativa läkemedel fram till senare kliniska faser. Per 30 juni 2006 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 1,2 miljarder kronor. Bred och balanserad projektportfölj Biovitrum arbetar med att identifiera och utveckla läkemedel för behandling av såväl folksjukdomar (exempelvis diabetes och fetma) som nischindikationer, däribland blödarsjuka. Pågående projekt befinner sig i olika stadier av preklinisk och klinisk utveckling. Projektportföljen innehåller ett flertal läkemedelssubstanser mot folksjukdomar, som framgångsrikt utvecklade och lanserade har potential att nå betydande kommersiell framgång. Omfattande branschkunskap och etablerade relationer Biovitrums föregångare (dåvarande KabiVitrum, sedermera Pharmacia) hör till de tidigaste biopharmaföretagen i Europa och har varit verksamt inom bioteknik sedan teknologin utvecklades för mer än 25 år sedan. Biovitrum har därmed tillgång till flera decenniers erfarenhet av att identifiera, utveckla och framställa läkemedel vilket resulterat i en samlad och omfattande kompetens inom FoU och processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel samt i etablerade och väldokumenterade verksamhetsrutiner. Den betydande kompetensen och verksamhetens omfattning gynnar Bolaget på flera sätt: Biovitrum har byggt upp affärskontakter och andra relationer med flera av de största läkemedels- och bioteknikföretagen i världen. Biovitrum kan även uppvisa en lång rad framgångsrika samarbets- och utlicensieringsavtal som ökar värdet på Bolagets projekt och resurser. Biovitrums omfattande kompetens inom avancerad processutveckling och produktion av proteinläkemedel är intressant för en kundkrets bestående av både stora läkemedelsbolag och mindre bioteknikföretag och utgör för närvarande en viktig intäktskälla. Biovitrums storlek, produktionskapacitet och specialkompetens inom läkemedelsutveckling gör Bolaget till en attraktiv samarbetspartner för mindre bioteknikföretag som söker strategiska samarbetspartners för utveckling eller utlicensiering av sina läkemedel. Som exempel kan nämnas att Biovitrum för närvarande utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av hemofili B (en form av blödarsjuka) tillsammans med Syntonix. Erfaren företagsledning Biovitrums ledningsgrupp har mångårig erfarenhet från läkemedels- och bioteknikbranscherna. Mats Pettersson, Biovitrums verkställande direktör, arbetade för Pharmaciagruppen i 25 år, främst som ekonomidirektör och affärsutvecklare och var i den senare funktionen ansvarig för ett flertal av fusionerna som omvandlade Pharmacia till ett internationellt läkemedelsföretag. Biovitrums finansdirektör Göran Arvidson tillbringade 18 år i olika befattningar inom Pharmacia och Procordia och har lång erfarenhet av omstruktureringar, förvärv och liknande transaktioner inom läkemedelsindustrin. Chefen för forskningsoch utvecklingsverksamheten, Anders Ullman, har över en 15-årsperiod haft ledande FoU-befattningar i Upjohn, Astra, AstraZeneca och Bayer, bland annat som ansvarig för global klinisk utveckling på AstraZeneca och för global utveckling i Bayer AGs Pharma-division. Biovitrums chef för Biopharmaceuticals och marknadsföring & försäljning, Hans Örström, har Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 3

6 Sammanfattning arbetat på olika befattningar inom Pharmacia, bland annat som chef för det holländska dotterbolaget och som chef för affärsenheten Plasma Products med övergripande ansvar för utveckling av ReFacto. Paul de Potocki, som är chef för kommersiell och strategisk utveckling, har haft flera ledande internationella positioner inom Pharmacia och Fresenius Kabi med ansvar för global försäljning, strategisk marknadsföring och affärsutveckling. Biovitrums strategi De viktigaste elementen i Biovitrums strategi är: Fortsätta att utveckla en bred och balanserad projektportfölj med läkemedel för behandling av både folksjukdomar och nischindikationer. Utnyttja utvecklingspotentialen att expandera Biovitrums projektportfölj genom en kombination av interna forskningsinsatser, inlicensiering och förvärv. Maximera projektens värde genom en flexibel klinisk utvecklings- och kommersialiseringsstrategi. Fortsätta att identifiera marknadsförings- och försäljningsmöjligheter samt uppbyggnad av Biovitrums försäljningsorganisation till en enhet med kapacitet att marknadsföra internt utvecklade specialistförskrivna läkemedel på den europeiska marknaden. Fortsätta att erbjuda läkemedels- och bioteknikföretag tjänster inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Se vidare avsnitt Verksamhet. Utdelningspolitik Styrelsen har för närvarande för avsikt att eventuella framtida vinster i Bolaget skall finansiera fortsatt utveckling och expansion av verksamheten, varför styrelsen inte ämnar föreslå någon utdelning inom överskådlig framtid. Bolagets förmåga att lämna utdelning i framtiden beror på dess finansiella ställning, rörelseresultat, kapitalbehov och andra faktorer som styrelsen finner relevanta. Riskfaktorer Presumtiva investerare bör noga överväga risker i anslutning till Bolagets verksamhet och bransch, Biovitrums aktier samt Erbjudandet, bland annat men inte begränsat till risker relaterade till försäljning av ReFacto, minskande intäkter från processutvecklingsuppdrag, framtida resultatutveckling, produktionsanläggningar, kvalitetskrav och kontroller, kommersialisering av produkter, forskning och utveckling, säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutveckling, klinisk prövning, marknadsacceptans för Biovitrums produkter, samarbeten med externa parter, myndighetstillstånd, nyckelpersonal, konkurrenssituation, produktansvar, hantering av miljöfarligt avfall, valutakursfluktuationer, komplexa regelkrav för Biovitrums verksamhet, immateriella rättigheter, handel i Biovitrums aktie samt framtida utdelningar. Se vidare avsnitt Riskfaktorer. Erbjudandet i sammandrag Styrelsen för Biovitrum och huvudaktieägarna har beslutat att genomföra en spridning av aktierna i Biovitrum AB, som med anledning härav har ansökt och erhållit godkännande 1) för notering av Bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen för Biovitrum AB har upprättat detta prospekt och ansvarar för innehållet däri. Ägarspridningen sker genom att Säljarna 2) avyttrar viss del av sina respektive aktieinnehav genom erbjudande om förvärv av sammanlagt högst aktier 3) utgivna av Biovitrum AB riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utomlands. Vidare har Säljarna förbundit sig att på begäran av Carnegie sälja ytterligare högst aktier utgivna av Biovitrum AB för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Se vidare avsnitt Avtal om försäljning av aktier. Erbjudandets villkor redovisas i sin helhet i avsnittet Villkor och anvisningar. Villkor i sammandrag Anmälningsperiod 4 14 september 2006 Försäljningspris Beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 105 kronor per aktie Fastställande av försäljningspris Omkring den 14 september 2006 Första noteringsdag på Stockholmsbörsens O-lista Omkring den 15 september 2006 Likviddag 20 september 2006 Kortnamn på Stockholmsbörsen Börspost ISIN-kod BVT 100 aktier SE ) Under förutsättning att spridningskravet uppfylls. 2) Se vidare avsnitt Ägarförhållanden för information om Säljarna. 3) Biovitrum AB har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. 4 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

7

8 Sammanfattning Finansiell information i sammandrag Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2004 och 2005 är hämtad ur Biovitrums reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Uppgifter motsvarande delårsrapporter för de första sex månaderna 2005 respektive 2006 har hämtats ur Biovitrums koncernräkenskaper som har upprättats i enlighet med IFRS och granskats översiktligt av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag av koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Biovitrums reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter, vilka intagits på annan plats i prospektet. Resultatet för de första sex månaderna 2006 är inte nödvändigtvis en indikation på resultatet för helåret Helår 1 januari 30 juni Miljoner kronor, om ej annat anges (Reviderat IFRS) (Reviderat IFRS) (Oreviderat IFRS) (Oreviderat IFRS) Resultaträkningar Intäkter: Licensiering och milstolpsintäkter 142,1 205,6 71,1 88,3 Forskningsintäkter 51,6 54,5 25,9 26,6 Tillverkning av ReFacto 168,0 191,7 31,8 338,9 Kontrakterad utveckling och tillverkning 202,9 224,7 108,7 109,6 Co-promotion-intäkter 90,9 103,8 47,3 65,1 Royaltyintäkter 131,8 156,0 73,1 79,5 Övrigt 0,1 0,3 0,1 Summa intäkter 787,4 936,6 357,9 708,1 Kostnad för tillverkning av ReFacto 1) 75,7 86,0 10,5 110,8 Kostnad för kontrakterad utveckling och tillverkning 1) 172,6 184,7 93,9 79,6 Total kostnad för sålda varor och tjänster 248,3 270,7 104,4 190,4 Bruttovinst 539,1 665,9 253,5 517,7 Övriga rörelseintäkter 2) 250,6 272,6 20,4 5,4 Rörelsekostnader: Försäljning och marknadsföring 34,5 38,7 13,1 17,1 Allmänt och administration 148,4 151,2 55,3 66,2 Forskning och utveckling 535,5 576,0 264,7 303,2 Övriga rörelsekostnader 29,9 42,7 21,4 46,9 Summa rörelsekostnader 748,3 808,6 354,5 433,4 Rörelseresultat 41,4 129,9 80,6 89,7 Ränteintäkter och liknande poster 53,3 49,4 31,1 3,5 Ränteutgifter och liknande poster 1,4 1,5 0,1 0,3 Resultat efter finansiella poster 93,3 177,8 49,6 92,9 Skatt 2,3 1,6 0,4 0,5 Årets resultat 95,6 176,2 50,0 93,4 1) För 2004 har en omklassificering om 42,5 miljoner kronor gjorts jämfört med årsredovisningen för att bättre återspegla produktionskostnaden för ReFacto. 2) Inkluderar intäkter från fastighetsförsäljningar om 193,2 miljoner kronor respektive 244,9 miljoner kronor för åren 2004 respektive Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

9 Sammanfattning Helår 1 januari 30 juni Miljoner kronor, om ej annat anges (Reviderat IFRS) (Reviderat IFRS) (Oreviderat IFRS) (Oreviderat IFRS) Balansräkningar Tillgångar Anläggningstillgångar 452,7 677,2 593,8 687,9 Omsättningstillgångar 1 948, , , ,5 Varav likvida medel och kortfristiga placeringar 1 585, , , ,3 Summa tillgångar 2 400, , , ,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 1 523, , , ,9 Långfristiga skulder 390,8 409,3 319,9 228,1 Kortfristiga skulder 486,4 611,1 527,6 612,4 Summa eget kapital och skulder 2 400, , , ,4 Data per aktie1) 2) Vinst per aktie, kronor: Före utspädning 1,83 3,37 0,96 1,93 Efter utspädning 3) 1,71 3,15 0,96 1,79 Viktat genomsnittligt antal utestående aktier: 1) Före utspädning Efter utspädning 3) Eget kapital per aktie, kronor Före utspädning 29,11 32,63 28,37 32,81 Efter utspädning 3) 27,23 30,49 28,37 30,25 Nyckeltal 4) Omsättningstillväxt (%) n/a 18,9 n/a 97,8 Bruttomarginal (%) 68,5 71,1 70,8 73,1 EBITDA 123,0 247,0 36,9 126,5 EBITDA-marginal (%) 15, ,3 17,9 Rörelsemarginal (%) 5,3 13,9 22,5 12,7 Rörelsekapital 61,5 86,4 123,5 244,6 Eget kapital 1 523, , , ,9 Soliditet (%) 63,5 62,6 63,7 62,8 Netto räntebärande skulder (%)/ EBITDA (ggr) n/a n/a n/a n/a Kassaflöde från rörelsen före investeringar 209,0 65,3 88,6 51,6 Investeringar 77,8 173,2 59,0 75,7 Kassaflöde från rörelsen efter investeringar 286,8 238,5 147,6 24,1 1) Data per aktie har omräknats för samtliga perioder med hänsyn tagen till genomförd split 2:1 i augusti ) Antalet aktier och vinst per aktie har justerats för samtliga perioder för den fondemission av aktier (efter genomförd split 2:1) som genomfördes i samband med inlösen av de aktier (efter genomförd split 2:1) i Biovitrum vilka innehades av Pfizer. Inlösen genomfördes per 12 april I enlighet med IFRS har någon justering för inlösta aktier inte gjorts. Se vidare avsnitt Bolagsordning och övrig information Transaktioner med närstående. 3) Antalet aktier efter utspädning har justerats för att ta hänsyn till teckningsoptionsprogrammet, baserat på antalet utestående teckningsoptioner. Aktiepriset har uppskattats till mitten av prisintervallet i Erbjudandet, vilket är 97,50 kronor. Teckningsoptionsprogrammet beskrivs närmare under avsnitt Aktiekapital Teckningsoptionsprogram. Antalet aktier efter utspädning reflekterar inte Biovitrums åtaganden om aktiebaserade milstolpsbetalningar, vilka vid full utbetalning skulle medföra en utspädningseffekt för Bolagets aktieägare och teckningsoptionsinnehavare med cirka 10,6 procent. Se vidare avsnitt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter Förvärv och inlicensiering. 4) För definitioner se avsnitt Koncernens utveckling i sammandrag Definitioner av nyckeltal. Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 7

10 Bakgrund och motiv till Erbjudandet I juli 2001 ledde Nordic Capital och MPM en grupp av investerare som förvärvade aktiemajoriteten i Biovitrum AB från Pharmacia. Motiven för förvärvet var att skapa ett biopharmabolag som hade det breda spektrum av kompetenser och den kunskapsbas som finns hos stora läkemedelsbolag, men som samtidigt fångade innovationsförmågan och entreprenörsandan hos ett nystartat företag. Alltsedan förvärvet har Bolagets styrelse ansett att en börsnotering av Biovitrum är en nyckelkomponent för att ge större ekonomisk flexibilitet inför den framtida utvecklingen och expansionen av Biovitrums verksamhet. Under de senaste fem åren har verksamheten utvecklats successivt i syfte att bygga upp ett integrerat och fokuserat biopharmabolag med internationell verksamhet. Bolagets styrelse och aktieägare anser att det nu är lämpligt att notera Biovitrums aktier på Stockholmsbörsens O-lista och genomföra Erbjudandet. Per 30 juni 2006 uppgick Biovitrums likvida medel och kortfristiga placeringar till cirka 1,2 miljarder kronor. Biovitrum har ett flertal intäktskällor som genererar tillräckliga likvida medel för att finansiera verksamheten, vilket samtidigt innebär att befintliga likvida medel kan användas för strategiska investeringar. Mot bakgrund av Biovitrums finansiella ställning och stabila verksamhet och förutsatt att Bolagets kliniska projekt utvecklas planenligt behöver Biovitrum för närvarande inte tillföras ytterligare kapital. I samband med Erbjudandet kommer vissa av Huvudaktieägarna och de Institutionella ägarna att avyttra delar av sina respektive innehav men kommer fortfarande att inneha aktier motsvarande cirka 66 procent av kapital och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande och under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut samt räknat efter full utspädning av utestående teckningsoptioner, varför Bolaget bedömer att dessa aktieägare stödjer Bolagets strategi och kommer att ta en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av Biovitrums verksamhet. Utöver att ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, förväntar sig styrelsen att noteringen av Bolagets aktier på Stockholmsbörsen kommer att öka branschens kännedom om Biovitrum och dess verksamhet och styrelsen bedömer att noteringen kommer att bidra till att ytterligare förbättra Bolagets position som ett ledande europeiskt biopharmabolag. Styrelsen för Biovitrum AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Information om styrelseledamöter i Biovitrum AB återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Styrelsen för Biovitrum AB försäkrar härmed att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt den känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Biovitrum som skapas av prospektet. Stockholm den 1 september 2006 Biovitrum AB (publ) Styrelsen 8 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

11

12 Villkor och anvisningar Försäljningspris Försäljningspriset beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset fastställs i enlighet med nedan angivet anbudsförfarande och beräknas komma att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 15 september Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 105 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan Institutionellt erbjudande Institutionella investerare inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden 4 14 september Biovitrum förbehåller sig rätten att förkorta anmälningstiden i det institutionella erbjudandet. Genom anbudsförfarande erhålls underlag för att fastställa försäljningspriset i Erbjudandet. Anmälan skall ske till något av emissionsinstituten i enlighet med särskilda instruktioner därom. Erbjudande till allmänheten Erbjudandet till allmänheten omfattar allmänheten i Sverige. Anmälan från allmänheten skall avse en eller flera börsposter om vardera 100 aktier. Anmälan skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och skall under perioden 4 14 september 2006 inges till: Carnegie Investment Bank AB Transaction Support Box S Stockholm Anmälan måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 14 september Anställda i Biovitrum skall inlämna särskild anmälningssedel. Anmälan från anställda i Biovitrum skall avse multiplar om 50 aktier. Varje anställd kan komma att tilldelas aktier för högst kronor. Anmälningssedlar från anställda i Biovitrum skall inom ovan angivna tider inges till Carnegie under ovan angiven adress. Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå genom sin bank eller värdepappersinstitut innan anmälan inlämnas. Observera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar och prospekt kan erhållas från Carnegie Investment Bank AB (besöksadress Västra Trädgårdsgatan 15), Stockholm, telefon eller hos något av Carnegies kontor i Sverige alternativt via Internet eller Den som är både depå- och Internetkund hos Carnegie kan även anmäla sig direkt via Carnegies Internettjänst. Anvisningar om deltagande via Carnegies Internettjänst, Carnegie Pulse kan, för de som är både depå- och internetkund, erhållas på Tilldelning Tilldelning av aktier i Biovitrum beslutas av Säljarna efter samråd med Carnegie, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Biovitrums aktier på Stockholmsbörsen. Institutionellt erbjudande Anmälningar från institutionella investerare som bedöms bli långsiktiga ägare i Biovitrum kommer att prioriteras. Någon garanti för tilldelning till enskild institutionell investerare lämnas inte. Erbjudande till allmänheten Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Anmälningar från affärskontakter, anställda och andra till Biovitrum eller Säljarna närstående parter samt från kunder till Carnegie kan komma att särskilt beaktas. Besked om tilldelning Institutionellt erbjudande Institutionella investerare beräknas omkring den 15 september 2006 erhålla besked om tilldelning varefter avräkningsnota utsänds. Erbjudande till allmänheten När fördelning av aktier fastställts utsänds avräkningsnotor per post till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet, vilket beräknas ske omkring den 15 september Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från och med klockan den 15 september 2006 på telefonnummer För att få besked om tilldelning måste följande anges; namn, personnummer/organisationsnummer samt VP-konto eller depånummer hos bank eller annat värdepappersinstitut. Köpare kan på begäran även erhålla en kopia på avräkningsnotan till av köparen anvisad e-postadress eller telefax. Sådan begäran kan inte lämnas på anmälningssedeln utan måste ges via telefon till Carnegie i samband med att besked om tilldelning lämnas. Observera att e-post är ett osäkert kommunikationsmedium. Erhållande av kopia på avräkningsnotan via e-post sker därför på egen risk. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier. 10 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

13 Villkor och anvisningar Betalning Institutionellt erbjudande Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 20 september 2006 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Erbjudande till allmänheten Betalning för tilldelade aktier kan göras (1) enligt instruktion på den avräkningsnota som erhålls per post, eller (2) enligt särskild instruktion på den kopia av avräkningsnotan som kan erhållas på begäran av köparen till anvisad e-postadress eller telefax. För att Carnegie skall kunna tillhandahålla leverans av aktier på likviddagen den 20 september 2006 måste köpare förfara enligt punkt 2 nedan. 1. Betalning enligt instruktion på avräkningsnota erhållen per post Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant via bankgiro senast den 20 september 2006 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. 2. Betalning enligt instruktion på kopia av avräkningsnota erhållen per e-post eller telefax Full betalning för tilldelade aktier skall ske till Carnegies konto i Nordea (kontonummer ) med angivande av personnummer eller organisationsnummer som referens, i sådan tid att betalningen är Carnegie tillhanda senast klockan 17:00 den 19 september 2006 och i övrigt enligt anvisningar på utsänd kopia av avräkningsnotan. Bristande betalning Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet. Erhållande av aktier Biovitrum är anslutet till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats hos Carnegie levereras aktierna genom bokföring på köparens VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring den 20 september Som bekräftelse på bokföringen utsänds en VP-avi från VPC som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. De som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda i denna depå och avisering sker i dessa fall i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utdelning Aktier förvärvade genom Erbjudandet medför rätt till del i Biovitrums vinst från och med för räkenskapsåret Eventuell vinstutdelning för räkenskapsåret 2006 fastställs vid årsstämman Eventuell vinstutdelning utbetalas genom VPC. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att genomförande av Erbjudandet bedöms som olämpligt av Säljarna eller styrelsen i Biovitrum efter samråd med Carnegie. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av Säljarna och styrelsen för Biovitrum efter samråd med Carnegie bedöms som otillräckligt. Erbjudandet är villkorat av att Säljarna och Carnegie träffar avtal om försäljning av aktier i Biovitrum omkring den 14 september 2006 och att vissa villkor i avtalet uppfylls och att avtalet inte sägs upp. Se vidare avsnittet Avtal om försäljning av aktier. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Börsnotering Notering av Biovitrums aktier på Stockholmsbörsens O-lista väntas ske från och med den 15 september 2006, förutsatt att tillräcklig spridning av aktierna uppnås. En börspost kommer att omfatta 100 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock även att kunna ske i mindre poster. Handeln på Stockholmsbörsen avses komma att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln kommer då att vara villkorad härav och om inte Erbjudandet fullföljs kommer aktierna inte att levereras och eventuella betalningar kommer att återgå. Kursstabilisering I samband med Erbjudandet kan Carnegie komma att genomföra transaktioner på Stockholmsbörsen som stabiliserar aktiernas marknadspris eller håller detta pris på en nivå som är högre än vad som annars skulle gälla på en öppen marknad. Sådana påbörjade åtgärder kan när som helst utan föregående meddelande avbrytas och de får vidtas från och med första noteringsdagen och längst till och med den dag som infaller 30 dagar efter första noteringsdagen. Det finns dock ingen garanti för att stabiliserande åtgärder kommer att vidtas. Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 11

14 Skattefrågor i Sverige I det följande sammanfattas vissa svenska skattekonsekvenser som enligt nu gällande lagstiftning kan aktualiseras med anledning av Erbjudandet för potentiella aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat sägs. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Redogörelsen avser inte situationer där värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag, investmentföretag, eller investeringsfonder. Vidare behandlas inte de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som har varit fåmansföretag. Skattesituationen för en innehavare av aktier är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och särskilda skattekonsekvenser, vilka inte är beskrivna nedan, kan uppkomma. Varje aktieägare rekommenderas att konsultera advokat/skatterådgivare för att få mera fullständig information om vilka skattekonsekvenser som kan uppkomma för respektive aktieägare. Aktieägare som inte är bosatt i Sverige bör särskilt utreda skattekonsekvenserna i hemviststaten eller de andra stater som kan anse sig ha beskattningsrätt. Redogörelsen baseras på att aktierna i Biovitrum kommer att vara noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Beskattning av utdelning Fysiska personer Utdelning på aktier till fysiska personer och dödsbon beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Aktiebolag Utdelning på aktier till aktiebolag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Utdelning på så kallade näringsbetingade aktier är normalt skattefri förutsatt att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Noterade aktier anses näringsbetingade under förutsättning att aktieinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelse. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. Beskattning vid avyttring av aktier Fysiska personer Fysiska personer och dödsbon som säljer aktier beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier schablonmetoden användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförlust är avdragsgill i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier under förutsättning att vinster och förluster uppkommit under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter. För överskjutande förlust medges avdrag med 70 procent mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger detta belopp. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas kapitalvinster på aktier normalt i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. Kapitalförlust på aktier får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare beskattningsår. För aktiebolag, och vissa andra juridiska personer, som avyttrar näringsbetingade aktier är kapitalvinst dock normalt skattefri och kapitalförlust inte avdragsgill. För definition av näringsbetingade aktier se ovan under avsnitt Beskattning av utdelning. För skattefrihet gäller vidare att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Särskilda regler gäller för aktier som upphör att vara näringsbetingade. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Biovitrum avses vara noterade på Stockholmsbörsens O-lista och kommer därför enligt nuvarande lagstiftning att vara befriade från förmögenhetsskatt. 12 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

15 Skattefrågor i Sverige Utländska aktieägare Juridiska personer Utländska juridiska personer är som regel inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier om inte vinsten är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige. Kapitalvinsten kan dock komma att beskattas i hemviststaten. Fysiska personer Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige kan beskattas i Sverige vid avyttring av aktier i Biovitrum om de vid något tillfälle under de tio år som närmast föregått det år då avyttringen skedde har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande har vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Kupongskatt För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige innehålls kupongskatt normalt av VPC. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Anställda i Biovitrum För anställda i Biovitrum i Sverige som tilldelas aktier genom Erbjudandet kan förmånsbeskattning komma att aktualiseras såsom för lön. Sådan förmånsbeskattning sker dock inte om anställda, på samma villkor som övriga, sammanlagt inte förvärvar mer än 20 procent av utbjudna aktier och den anställde därvid förvärvar aktier för högst kronor. Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 13

16

17 Riskfaktorer Investeringar i aktier är alltid förenade med risktagande. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Biovitrums framtida utveckling. Samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Verksamhetsrelaterade risker Försäljningen av ReFacto Försäljningen av ReFacto svarar för en betydande andel av Biovitrums intäkter. Enligt Bolagets avtal med Wyeth erhåller Biovitrum intäkter för tillverkning av läkemedelssubstansen ReFacto och co-promotion från försäljning av ReFacto i Norden samt royaltyintäkter från Wyeths globala försäljning av ReFacto. För 2005 uppgick Bolagets intäkter hänförliga till ReFacto till 405,6 miljoner kronor, jämfört med totala intäkter om 936,6 miljoner kronor. Under första halvåret 2006 uppgick Biovitrums intäkter hänförliga till ReFacto till 455,1 miljoner kronor jämfört med totala intäkter om 708,1 miljoner kronor. Varje väsentlig minskning av de intäkter som Bolaget erhåller från ReFacto eller senare generationer därav, oavsett om det beror på en minskad efterfrågan, ökad konkurrens, försämrade möjligheter för Biovitrums förmåga att utveckla eller tillverka de nödvändiga mängderna av läkemedelssubstans eller framgångsrikt marknadsföra ReFacto, förändringar i Bolagets avtal med Wyeth eller andra orsaker, exempelvis ändrade regler för statlig läkemedelssubventionering vid förebyggande behandling eller minskad utbredning av blödarsjuka skulle kunna få väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig att nästa generation av ReFacto, som för närvarande befinner sig i kliniska försök (Fas III), kommer att lanseras av Wyeth under mitten av Bolaget har i huvudsak liknande avtal för tillverkning, co-promotion och royaltyintäkter gentemot Wyeth också avseende nästa generation av ReFacto, även om Bolaget kommer att erhålla en lägre procentsats avseende royalty för den globala försäljningen av denna nya generation än för den tidigare. Som en följd härav kommer nästa generation, om lanseringen blir framgångsrik när Wyeth väl ställt om försäljningen till nästa generation, medföra att Biovitrum kommer att erhålla lägre årliga royaltyintäkter än tidigare från Wyeth. Se vidare avsnitt Kommentarer till den finansiella utvecklingen Avtal med Wyeth avseende ReFacto, för en beskrivning av förväntade effekter vid övergången till nästa generation ReFacto. Minskande intäkter från processutvecklingsuppdrag Biovitrum erhåller betydande intäkter från uppdrag avseende processutveckling för stora läkemedelsbolag. En stor del av dessa intäkter (för räkenskapsåret 2005 mer än 65 procent) härrör från uppdrag för Pfizer och Amgen. Bolaget bedömer att sådana intäkter på kort sikt kommer att minska, främst beroende på att nuvarande ramavtal med Pfizer och Amgen löper ut under augusti respektive november Biovitrum kan dock även framdeles komma att tillhandahålla sådana tjänster för dessa bolag på projektbasis. Fortsatt efterfrågan från Amgen och Pfizer avseende processutvecklingsuppdrag är emellertid osäker och en långvarig markant minskning i efterfrågan kan komma att få betydande negativ effekt på Biovitrums verksamhet, resultat och finansiella ställning. Framtida resultatutveckling Biovitrum har redovisat förluster historiskt och kan komma att redovisa förluster även i framtiden. Även om Biovitrum redovisade positiva resultat såväl för 2003 som för 2004 och 2005, härrörde betydande andelar av intäkterna för respektive år från transaktioner av engångskaraktär, inklusive milstolpsersättningar och intäkter från fastighetsförsäljningar. Skulle sådana intäkter ha exkluderats, hade Biovitrum redovisat förluster under samtliga dessa tre år. Biovitrum erhåller betydande intäkter från Wyeth avseende ReFacto och från tjänster inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel som tillhandahålls till andra företag. Även om Bolaget bedömer att sådana intäkter kommer att inflyta även i framtiden, finns inga garantier för att intäkterna mot bakgrund av Bolagets FoUoch andra kostnader kommer att vara tillräckliga för att Biovitrum skall vara lönsamt. Produktionsanläggningar Biovitrum är beroende av att produktionsanläggningen i Stockholm för tillverkning av ReFacto underhålls och har hög tillgänglighet. Under 2005 uppgick Bolagets intäkter från Wyeth för tillverkning av, och förberedelse inför nästa generation, ReFacto till 191,7 miljoner kronor. Under första halvåret 2006 uppgick motsvarande ersättning till 338,9 miljoner kronor. Om anläggningen eller utrustningen skadas allvarligt, förstörs eller om anläggningen av någon anledning måste stängas eller om Bolaget inte kan ersätta eller reparera skadad utrustning snabbt och kostnadseffektivt, kan Biovitrum komma att förlora intäkter som ett resultat av reducerad produktionskapacitet, vilket kan få betydande negativa effekter på Biovitrums verksamhet, resultat och finansiella ställning. Trots att Bolaget har försäkringar för egendomsskada och produktionsbortfall till belopp som Bolaget anser vara tillräckliga, är det inte säkert att Bolaget kommer att kunna återfå dessa belopp till fullo eller att belopp som har återfåtts kommer att räcka för att svara mot uppkomna förluster. Omfattande kvalitetskrav och kontroller Biovitrum tillverkar rekombinanta proteinläkemedel. Vidare samarbetar Bolaget med läkemedelsbolag och bolag inom biotekniksektorn avseende tillverkning av läkemedel utvecklade av Biovitrum. Tillverkning av rekombinanta proteinläkemedel kräver exakta, högkvalitativa tillverkningsprocesser och kontroller, vilket innebär att Bolaget måste säkerställa att samtliga tillverkningsprocesser och metoder samt all utrustning uppfyller gällande krav på så kallad Good Manufacturing Practices eller GMP-krav. Vidare måste Biovitrum genomföra omfattande granskningar av sina försäljare, kontraktslaboratorier och leverantörer som omfattas av dessa krav. GMP-krav styr alla aspekter på tillverkningen av läkemedelsprodukter, däribland kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, tillverkningspro- Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 15

18 Riskfaktorer cesser och -förfaranden samt dokumentation. Uppfyllandet av dessa standarder kräver att Biovitrum och dess återförsäljare, kontraktslaboratorier och leverantörer uppnår och upprätthåller högkvalitativa tillverkningsprocesser och -kontroller som är tillräckliga för att garantera att produkterna uppfyller gällande specifikationer och andra krav. Biovitrums produktionsanläggningar kan när som helst inspekteras av myndigheterna och av Bolagets kunder. Om en sådan inspektion visar att det föreligger brister kan Biovitrum tvingas vidta åtgärder, stoppa produktionen eller stänga anläggningen, vilket skulle störa tillverkningsprocesser och påverka intäkterna negativt. Om någon av Bolagets samarbetspartners skulle misslyckas att uppfylla gällande standarder/kvalitetskrav, kan Bolaget inte inlicensiera läkemedelsprojekt eller andra produkter från en sådan samarbetspartner. Vidare kan Biovitrums eller dess underleverantörers underlåtenhet att uppnå och behålla tillverkningsstandarder som uppfyller GMP-krav leda till tillverkningsfel, vilket kan medföra att patienter skadas eller avlider eller att produkter återkallas eller till förseningar eller brister i produkttester eller leveranser, höga kostnader eller andra problem som kan skada Bolagets verksamhet allvarligt. Tillverkning av proteiner Vissa av Biovitrums läkemedelskandidater i klinisk eller preklinisk fas, såsom Exinalda, är baserade på rekombinanta proteiner. Tillverkningen av proteiner för användning i läkemedel i överensstämmelse med gällande regelverk är komplex, tidskrävande och kostsam. Bolaget kan komma att möta problem avseende bland annat, produktionsutbyte, kvalitetskontroll och garantier, tillgång till kvalificerad personal, tillgång till råmaterial, adekvat utbildning av befintlig personal, att verksamheten inte bedrivs i enlighet med bolagets fastlagda rutiner, överensstämmelse med FDAs eller andra tillämpliga regelverk, produktionskostnader samt utvecklingen av avancerad produktionsteknik och processkontroll. Om Bolaget skulle misslyckas med att driva sina produktionsenheter på ett effektiv sätt, inte erhålla myndighetstillstånd eller inte kunna tillverka tillräckliga kvantiteter i tid, kan detta medföra hinder för eller förseningar i lanseringen av Bolagets läkemedelskandidater. Risker relaterade till forskning och utveckling Kommersialisering av produkter Om Biovitrum inte kan utveckla sin nuvarande eller framtida projektportfölj till senare utvecklingsfaser, om inte utvecklade läkemedelskandidater kan tillverkas till rimliga kostnader, om något av utvecklingsprogrammen blir försenat eller om Biovitrum inte med framgång kan kommersialisera några läkemedelskandidater kan detta påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt i betydande omfattning. Säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutveckling Innan lansering av någon av Bolagets läkemedelskandidater initieras måste Bolaget och dess samarbetspartner visa att denna läkemedelskandidat uppfyller de stränga normer för säkerhet och effektivitet som förväntas av myndigheterna i de länder där Biovitrum planerar att marknadsföra läkemedlet. Biovitrum har inte erhållit något myndighetstillstånd från FDA, EMEA eller någon annan myndighet för någon av läkemedelskandidaterna i projektportföljen. Processen för myndighetstillstånd kräver vanligen omfattande prekliniska och kliniska data, är mycket kostsam och tar många år i anspråk. FDA, EMEA och andra myndigheter kan försena, begränsa eller vägra tillstånd av ett flertal orsaker, däribland att en läkemedelskandidat kanske inte är säker eller effektiv, de tillverkningsprocesser eller anläggningar som Bolaget har valt kanske inte uppfyller gällande krav samt att förändringar i myndigheternas tillståndspolicies eller införande av nya regler kan kräva ytterligare arbete. Även om Bolagets läkemedelskandidater uppfyller kraven på säkerhet och effektivitet i kliniska prövningar kan myndigheterna vara av en annan åsikt än Biovitrum vad avser tolkningen av data från prekliniska studier och kliniska prövningar och därför vägra ett godkännande. Inga garantier kan lämnas att Biovitrum kommer att få marknadsföringstillstånd för någon av sina nuvarande eller framtida läkemedelskandidater. Om Biovitrum inte lyckas att erhålla myndighetstillstånd för sina nuvarande eller framtida läkemedelskandidater kommer de inte att kunna marknadsföras och säljas. Myndigheter kan även komma att godkänna en läkemedelskandidat för färre indikationer än vad som har begärts eller ge tillstånd på villkoret att eftermarknadsstudier genomförs. Sådana krav skulle kunna hindra Biovitrum att uppnå tillräckliga intäkter från dessa läkemedelskandidater. Klinisk prövning Biovitrum har för närvarande fem projekt i klinisk utveckling och ett antal projekt i preklinisk fas. Sedan verksamheten startade 2001 har Bolaget endast utvecklat tre läkemedelskandidater fram till kliniska prövningar i fas IIa, varav två har avbrutits. Innan Bolaget kan erhålla tillstånd att lansera någon av sina läkemedelskandidater måste man visa att de är säkra och effektiva genom tillräckliga och väl kontrollerade prekliniska studier och kliniska prövningar. Antalet prekliniska studier och kliniska prövningar som kommer att krävas varierar beroende på läkemedelskandidat, indikationer, prekliniska och kliniska resultat och de regler som gäller för den specifika läkemedelskandidaten. Bolaget kan inte med säkerhet förutsäga när pågående kliniska prövningar kommer att slutföras, om det alls kommer att ske, eller när planerade kliniska prövningar kommer att inledas eller slutföras. Preklinisk och klinisk utveckling är en utdragen och kostsam process som påverkas av en mängd faktorer, däribland sådana som ligger utanför Bolagets kontroll, såsom långsammare patientrekrytering än förväntat och svårigheter avseende tidsplanering för den personal och de kliniska institutioner som skall delta i den kliniska prövningen. Det är också svårt att exakt förutse de kostnader som är förknippade med kliniska prövningar och de faktiska kostnaderna för att genomföra en klinisk prövning kan överstiga de budgeterade kostnaderna. Som en följd härav är resultaten av och de totala kostnaderna för Biovitrums prekliniska och kliniska utvecklingsprojekt i sig osäkra. 16 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

19 Riskfaktorer Under den kliniska utvecklingen kan det visa sig att läkemedelskandidaterna inte har den nödvändiga effektiviteten eller att de visar sig ha oönskade eller oavsiktliga sidoeffekter, toxiciteter eller andra egenskaper som kan störa, försena eller stoppa klinisk utveckling samt förhindra eller begränsa dessa läkemedelskandidaters kommersiella användning. Sådana resultat kan leda till att Bolaget, dess samarbetspartners eller myndigheter med behörighet när det gäller kliniska prövningar, när som helst ställer in eller avbryter kliniska prövningar. Den kliniska utvecklingen av två av Bolagets mest utvecklade läkemedelskandidater avslutades efter genomförda fas IIa-studier på grund av problem med substansens säkerhet respektive bristande effektivitet. Bolaget kan inte garantera att någon av läkemedelskandidaterna i projektportföljen kommer att utvecklas till läkemedel som är säkra och effektiva för användning på människor eller att dessa läkemedel kommer att få de myndighetstillstånd som är nödvändiga för kommersialisering. Eventuella brister eller förseningar i genomförandet av kliniska prövningar kommer att reducera eller försena Biovitrums förmåga att generera intäkter från kommersialiseringen av dess läkemedelskandidater och kan ha betydande negativ effekt på förmågan att behålla och komplettera projektportföljen. Framgångar i tidiga kliniska prövningar behöver inte indikera på resultat i senare kliniska prövningar Resultaten av Bolagets kliniska prövningar i tidiga stadier grundar sig på ett begränsat antal patienter och de kan efter ytterligare granskning revideras eller upphävas av myndigheter eller genom kliniska resultat i senare stadier. Historiskt har branschomfattande resultat från prekliniska tester och tidiga kliniska prövningar ofta inte indikerat de resultat som erhållits i senare kliniska prövningar. Ett antal nya läkemedelskandidater har visat lovande resultat i kliniska prövningar, men senare inte lyckats uppvisa tillräcklig säkerhet och effektivitet för att erhålla nödvändiga myndighetstillstånd. Inga garantier kan därför lämnas att de uppgifter som samlas in från de prekliniska studierna och kliniska prövningarna av Bolagets läkemedelskandidater kommer att räcka för att få tillstånd från FDA, EMEA eller någon annan myndighet. Kommersiell framgång och marknadsacceptans för Biovitrums produkter Även om läkemedlen i Biovitrums projektportfölj erhåller myndighetstillstånd är det inte säkert att dess eventuella produkter erhåller marknadsacceptans bland läkare, patienter, beställarorganisationer och den medicinska världen. Graden av marknadsacceptans för vilken som helst av Bolagets läkemedelskandidater beror på ett antal faktorer, bland annat följande: förmågan att presentera acceptabla bevis på säkerhet och effektivitet, relativ bekvämlighet och enkel administration, förekomst av och graden av eventuella negativa sidoeffekter, tillgången till alternativa behandlingar, pris och kostnadseffektivitet, effektivitet hos Biovitrums utvecklingspartners eller licensinnehavares försäljnings- och marknadsföringsstrategi och förmågan att erhålla tillräcklig läkemedelssubventionering. Bolagets framgång är vidare beroende av att de produkter som Biovitrum utvecklar omfattas av och är berättigade till ersättning genom privata eller statliga ersättningssystem inom hälso- och sjukvårdssektorn. Nyligen införd lagstiftning och regelförslag i olika europeiska länder och i USA, omfattar åtgärder som skulle kunna begränsa eller förhindra betalning för behandling med vissa läkemedel eller att prissättning på läkemedel är föremål för statlig priskontroll. Ersättningen vid förskrivning av läkemedel varierar betydligt mellan olika länder varvid vissa länder kräver att produkterna genomgår tidskrävande och tvingande granskning för att kunna omfattas av de statliga ersättningssystemen. Om Biovitrums läkemedel, trots att de godkänns, inte vinner marknadsacceptans eller inte omfattas av privata försäkringssystem, statliga ersättningssystem inom sjukvårdsektorn eller blir föremål för lagstiftning avseende medicinsk behandling eller prissättning, skulle resultat och finansiell ställning kunna påverkas negativt i betydande omfattning. Samarbeten med externa parter En del av Biovitrums strategi är att ingå olika samarbetsavtal, bland annat rörande gemensam utveckling och licensiering, med större läkemedels- och mindre bioteknikföretag för utveckling och lansering av vissa av Bolagets substanser. Framgången med sådana samarbeten kommer i stor utsträckning att bero på Bolagets partners eller licensinnehavares arbete, eftersom dessa fortfarande har stor beslutanderätt när det gäller att fastställa vilket arbete och vilka resurser som skall läggas på projekten. Bolagets samarbetspartners eller licensinnehavare kan göra interna förändringar av prioriteringar, ha en annan syn på resultaten av kliniska prövningar, hamna i ekonomisk kris eller drabbas av personalproblem. Sådana faktorer kan, enskilt eller tillsammans, ha en negativ effekt på deras vilja eller förmåga att utveckla Bolagets substanser eller på annat sätt samarbeta med Biovitrum. Dessutom är många av Bolagets utvecklingspartners och licensinnehavare även konkurrenter och inga garantier kan lämnas att dessa inte kommer att ha intressen som är motsatta till Biovitrums egna. Vidare har Bolaget för närvarande för avsikt att främst låta sina nuvarande och framtida utvecklingspartners och licensinnehavare av Bolagets substanser genomföra de avancerade kliniska prövningarna av produktkandidater som utvecklas av Bolaget för behandling av folksjukdomar. Som en följd härav kan Biovitrum komma att få mindre kontroll över genomförandet av avancerade kliniska prövningar, tidsplanen för och slutförandet av prövningarna, deras uppfyllande av gällande myndighetskrav samt hanteringen av uppgifter som utvecklas genom prövningen, än vad Bolaget skulle ha om det endast utnyttjade egen personal. Det är också förenat med svårigheter att med säkerhet bedöma kostnaderna i samband med kliniska prövningar och Biovitrums kostnader härför kan komma att överstiga de beräknade. Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) 17

20 Riskfaktorer Ansökningar om myndighetstillstånd för licensierade eller förvärvade läkemedelskandidater Många av läkemedelskandidaterna i Biovitrums projektportfölj är baserade på substanser eller teknologier som utvecklats av andra läkemedels- eller bioteknikföretag, vilka licensierats eller förvärvats på annat sätt. Många av de prekliniska och kliniska studier som genomfördes för dessa läkemedelskandidater utfördes av andra företag innan Biovitrum erhöll licens eller förvärvade läkemedelskandidaten. Problem med de studier som genomfördes innan sådan licensiering eller förvärv skulle kunna orsaka att Bolagets ansökningar till myndigheterna försenas eller avslås och även om de tidigare studierna är godtagbara för myndigheterna kan Biovitrum behöva avsätta mer tid och arbete på att analysera och presentera resultaten av studierna. Kostnaden för sådant arbete kan vara betydande. Problem med tidigare studier kan dessutom komma att kräva att Biovitrum måste göra om vissa eller samtliga av dessa studier, vilket skulle kunna innebära oförutsedda kostnader eller förseningar. Förstärkning av projektportföljen En viktig beståndsdel i Biovitrums strategi är att utveckla en balanserad projektportfölj genom att komplettera sina interna forskningsprogram genom att inlicensiera eller på annat sätt förvärva rättigheterna till potentiella nya läkemedel. Inlicensiering och förvärv av läkemedelsprodukter är ett konkurrensutsatt område, och Bolaget kanske inte kan få licens på eller förvärva ytterligare lämpliga läkemedelskandidater eller produkter från tredje part. Ett antal mer etablerade företag har också strategier för att inlicensiera eller förvärva produkter inom de områden på vilka Bolaget fokuserar. Sådana företag kan ha en konkurrensfördel framför Biovitrum på grund av sin storlek, finansiella ställning eller genom större kapacitet för klinisk utveckling och kommersialisering. Om Bolaget inte kan erhålla rättigheter för nya terapier från tredje part kan det komma att innebära att Biovitrum inte kan generera tillräckligt många interna projekt för att skapa en balanserad projektportfölj, vilket kan komma att påverka Biovitrums verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt i betydande omfattning. Vidare kan Biovitrum komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera framtida inlicensieringar och förvärv. Inga garantier kan lämnas för att sådant kapital kan erhållas i tid eller kan erhållas på fördelaktiga villkor. Om ytterligare kapital inte kan anskaffas i tid kan Bolaget tvingas att i betydande omfattning begränsa sina planer för inlicensieringar, förvärv eller forskningsprogram. Konflikter kan uppstå mellan Biovitrum och dess samarbetspartners Från tid till annan uppstår konflikter eller meningsskiljaktligheter mellan Bolagets samarbetspartners eller motparter gällande tolkning av kliniska data, uppnående av milstolpsbetalningar, tolkning av finansiell ersättning för eller äganderätten av patent och liknande rättigheter som utvecklats under samarbeten. Varje sådan konflikt eller meningsskiljaktlighet kan resultera i förseningar, ett förhindrande av eller på annat sätt försvårande av utvecklingen eller kommersialiseringen av Bolagets läkemedelskanditater, vilket skulle kunna medföra betydande negativa effekter på Biovitrums verksamhet, finansiella ställning och resultat. Övriga verksamhetsrelaterade risker Konkurrenssituation Konkurrensen inom Biovitrums verksamhetsområde är betydande och konkurrenterna kan komma att utveckla och marknadsföra läkemedel som är mer effektiva, säkrare eller billigare än Biovitrums. Bland Biovitrums konkurrenter återfinns multinationella läkemedels- och kemiföretag, specialiserade bioteknikföretag samt universitet och andra forskningsinstitut. Ett antal av Biovitrums största konkurrenter, däribland Amgen, Astra- Zeneca, Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Glaxo- SmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer och Roche, utvecklar och marknadsför läkemedel mot samma sjukdomar som dem som Biovitrum inriktar sig på, inklusive diabetes, fetma, inflammation, hemofili, glaukom och andra metabola inflammationssjukdomar och hematologiska sjukdomar. Många konkurrenter har väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser än Biovitrum. Dessutom har många konkurrenter mycket större erfarenhet inom prekliniska tester och kliniska prövningar på människor av nya läkemedelskandidater och av att skaffa myndighetstillstånd för humanläkemedel, varför konkurrenterna kan komma att erhålla myndighetstillstånd för produkter snabbare än Biovitrum, vilket skulle ge sådana konkurrenter en fördel i marknadsföringen av produkter med liknande potentiella användningsområden. Biovitrums konkurrenter kan också ha såväl högre tillverkningsoch distributionskapacitet som försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter än Bolaget. Beroende av nyckelpersoner Biovitrums framgång är beroende av nyckelpersoner i företagsledningen. Se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Mot bakgrund av dessa personers kunskap inom läkemedels- och bioteknikbranschen i allmänhet, och inom Bolaget i synnerhet, skulle förlusten av en eller flera av dessa personer kunna få en väsentlig negativ effekt på Biovitrums verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolagets framtida utveckling beror även delvis på dess fortsatta förmåga att anställa och behålla forskare och annan kvalificerad personal med nödvändig expertis för att kunna driva verksamheten och bedriva forskning och utveckling. Om Bolaget inte fortsatt kan, på godtagbara villkor, locka och behålla sådan kvalificerad personal kan Biovitrum komma att möta svårigheter vad avser att upprätthålla eller utveckla verksamheten. Förvärv Biovitrum förvärvade nyligen Cambridge Biotechnology och Arexis och kan i framtiden komma att förvärva ytterligare verksamheter eller produkter som kompletterar eller förstärker nuvarande verksamhet eller projektportfölj. Framtida förvärv av verksamheter eller produkter kan medföra många operativa och finansiella risker, bland annat de följande: 18 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer 556606-9331 Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer