INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)"

Transkript

1 INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

2 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk materiell rätt. Prospektet får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Prospektet har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Den registrering som skett av detta prospekt innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Tvist i anledning av detta prospekt skall avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk rätt. Försäkran Vi, såsom styrelse i Travkompaniet på Ekerö AB (Travkompaniet), försäkrar härmed att uppgifterna i detta prospekt, såvitt vi känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) (Stallbolaget) som skapas av detta prospekt. Anders Nilsson Lars Bönnelyche Lennart Jelbe Jonas Kleberg Sammanfattning av erbjudandet Travkompaniet på Ekerö AB erbjuder till försäljning aktier i dotterbolaget Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) till ett pris om 300 kronor per aktie. Anmälan om intresse att förvärva aktier i bolaget skall göras på Travkompaniets hemsida Erbjudandet har förlängts och gäller till och med den 30 juni Bolagets verksamhet och syftet med erbjudandet Syftet med Stallbolaget är att förmedla och med så många som möjligt dela upplevelsen, engagemanget och känslan av att vara hästägare. Det är därför vår förhoppning att den stora vinsten och det största "värdet" kommer sitta i de upplevelser och de förmåner vi kommer kunna erbjuda de som blir delägare i våra unghäststall. Men trav handlar ju också om pengar. En travhäststjärna är i dag med och tävlar om rejäla prispengar redan som unghäst, och en häst i "årgångstoppen" värderas ofta till mångmiljonbelopp. Formellt och ekonomiskt gäller för vårt erbjudande att försälja aktier i Stallbolaget följande.

3 3 Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med aktier varav Travkompaniet äger 100%. Travkompaniet har nu beslutat att lämna ett erbjudande till allmänheten att förvärva upp till 50% av nuvarande aktiekapital, d v s maximalt aktier i bolaget. Detta innebär att Travkompaniet kommer att äga minst aktier, d v s 50% av bolagets aktiekapital och röster. Detta för att Travkompaniet på ett optimalt sätt skall kunna sköta drift och administration åt detta bolag, både formellt och praktiskt. Priset för en aktie i detta erbjudande är 300 kronor. Stallbolaget äger idag en unghäst. Travkompaniet kommer inom kort att tillskjuta ytterligare fyra hästar som ett ovillkorligt aktieägartillskott. Mer information om dessa hästar finns på Travkompaniets hemsida Verksamheten - som främst består i att träna och förhoppningsvis tävla med dessa hästar - bedrivs sedan i bolaget till och med den yngsta hästens treårssäsong, d v s i ca tre år. Därefter skall hästarna säljas och bolaget likvideras. Det återstående kapitalet utbetalas till respektive aktieägare pro rata. Samtliga aktieägare i Stallbolaget kommer dock att erbjudas en möjlighet att teckna aktier i ett nybildat stallbolag. På så sätt kan man fortsätta sitt engagemang och tävla vidare med de hästar som anses ha förutsättningar att hävda sig väl i tävlingssammanhang. Samtliga hästar kommer således formellt att säljas innan Stallbolaget likvideras. Det kapital som Travkompaniet erhåller genom försäljning av aktier kommer Stallbolaget tillgodo genom det ovan beskrivna aktieägartillskottet. Avsikten är att Travkompaniet även skall tillskjuta medel för bestridande av transaktionsavgifter, aktiviteter, administration samt drifts och träningskostnader. Övriga aktieägare förväntas inte göra motsvarande tillskott utan kostnaden är priset för aktien. Inga ytterligare ekonomiska insatser kommer att krävas under perioden, oavsett resultatet för hästarna och verksamheten. Samtliga Stallbolagets intäkter förvaltas i bolaget under dess bestånd. Genom Travkompaniet har Stallbolaget för denna förvaltning hjälp av auktoriserade revisorer och jurister. Kapitalförvaltningen handhas av Travkompaniets officiella bank. All information om ekonomi och formalia runt Stallbolaget, kommer löpande att finnas tillgänglig på respektive stalls sida på under funktionen "Ekonomi". OBS! Tanken är att de som köper aktier i ett stallbolag skall förbli aktieägare intill dess bolaget likvideras. Vår idé är att man som aktieägare i Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) har bestämt sig för en treårig investering/upplevelse. Villkor och anvisningar Köp av andelar sker via bolagets hemsida från och med den 15 maj Anmälningsperioden för erbjudandet är 6 månader räknat från denna dag, d v s till och med den 15 november Styrelsen i Travkompaniet har förlängt erbjudandet att gälla till och med den 30 juni Erbjudandet att köpa aktier i bolaget riktar sig till alla som är intresserade av travsport. Genom att gå in på hemsidan och korrekt ange de uppgifter som behövs anmäler man sig för att förvärva upp till tre aktier i bolaget. Avgiven anmälan är bindande. En aktie kostar 300 kr. Tilldelning av aktier sker efter anmälan och betalning. Meddelande om tilldelning kommer att ske genom bekräftelse via . Betalning skall ske genom inbetalning på bolagets postgirokonto , senast 10 dagar efter anmälan. Har betalning inte erlagts inom 10 dagar från anmälningsdagen ogiltigförklaras köpet. Efter fullgjord betalning kommer Travkompaniet att meddela Stallbolagets

4 4 styrelse om överlåtelsen, varefter den nya aktieägaren omedelbart tas upp i aktieboken för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.). Notera att detta - till skillnad mot vad som vanligen är fallet vid erbjudanden av detta slag - innebär att aktierna säljs löpande under anmälningsperioden. Tilldelning av aktier sker således efter principen "först till kvarn ". Travkompaniets styrelse har rätt att förlänga erbjudandetiden och betalningstiden. Riskfaktorer Potentiella investerare bör noggrant överväga nedan beskrivna risker innan beslut fattas om att investera i Stallbolagets aktier. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Stallbolaget och de som investerar i dessa aktier står inför. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som bolaget för närvarande uppfattar som oväsentliga kan få en väsentlig inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Aktiepriset kan komma att sjunka på grund av någon av dessa risker och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Detta prospekt innehåller framtidsinriktad information. Bolagets faktiska resultat kan avvika väsentligt från uttalade eller antydda resultat i dessa uttalanden till följd av en mängd faktorer inom och utom bolagets kontroll, däribland de faktorer som finns beskrivna nedan. Det finns inga garantier för att de hästar som Stallbolaget förvärvar kommer att vinna några prispengar eller betinga ett högt pris vid försäljning. Det finns således en risk för aktieägarna att vid likvidation erhålla ett lägre belopp än det investerade eller i värsta fall förlora sitt investerade kapital. Aktieägare riskerar dock aldrig att förlora mer än det investerade beloppet. Fakta ur bolagsordningen med mera Bolaget Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) 1 är ett helägt dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB (privat) organisationsnummer , d v s Travkompaniet äger 100 % av aktierna och rösterna i Stallbolaget. Koncernen består av moderbolaget Travkompaniet samt tre dotterbolag, vilka är Travkompaniet Stall Röd, Grön och Blå AB (publ.). Bolagets styrelse består av Lars Bönnelyche, Anders Nilsson samt Nils Sköld. Ingen av styrelseledamöterna äger aktier i Stallbolaget. Styrelsen har sitt säte i Ekerö. Huvudkontorets adress är följande: Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) Box Ekerö Stallbolaget är nybildat och någon verksamhet har inte tidigare bedrivits i bolaget. Under maj månad 2001 har de uppgifter som anges i detta prospekt rörande verksamhetsföremål, styrelse m.m. ingivits till bolagsregistret hos PRV för registrering. Bolagets verksamhet kommer enligt bolagsordningen att vara följande: 1 Bolaget heter idag Startskottet P 13 AB (publ.) och är under namnändring till Travkompaniet Stall Blå AB (publ.)

5 5 "Bedriva avel, uppfödning och tävlingsverksamhet samt köp och försäljning av travhästar och idka därmed förenlig verksamhet." För en mer utförlig beskrivning se "Bolagets verksamhet och syftet med erbjudandet" ovan. Revisorer Revisor i bolaget är Hans Åkervall, KPMG. Då bolaget är nybildat finns inga årsredovisningar för tidigare år avgivna. Bolagets revisor har därmed inte kunnat granska några räkenskaper för bolaget. Bolagets revisor har inte heller granskat några andra delar av detta erbjudandeprospekt. Bolagets eget kapital Bolagets aktiekapital uppgår till kr och är uppdelat på aktier. Aktiernas nominella belopp är 25 kr. Bolagets lägsta respektive högsta gräns för aktiekapitalets storlek är kr respektive kr. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev, andra mot aktier utbytbara skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller dylikt. Aktierna Stallbolaget har endast ett slag av aktier. Av bolagets aktier utbjuds till försäljning. Resterande aktier kommer även fortsättningsvis att ägas av Travkompaniet på Ekerö AB. Varje aktie i bolaget berättigar till en röst. Varje aktie motsvarar således ett värde av 1/ del av bolagets kapital och 1/ del av rösterna i bolaget. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och utskiftning vid likvidation. Bolagets aktier är för närvarande inte kontoförda hos VPC. Övrig information Bolagets organisationsnummer är Bolaget inregistrerades hos Patent- och Registreringsverket den 23 februari Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). Stallbolagets nuvarande bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 9 maj Finansiella uppgifter Då bolaget är nystartat finns inga årsredovisningar, resultat- eller balansräkningar upprättade. Av samma orsak är det inte möjligt att genomföra några nyckeltalsberäkningar för företaget. Bolaget har kalenderår som räkenskapsår. Skattefrågor Denna sammanställning av skattekonsekvenser för investerare i Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) är baserad på aktuell svensk lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av en enskild aktieägare är beroende av många faktorer. Särskilda skattekonsekvenser kan därför bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, t ex personer som inte är svenska medborgare eller inte bosatta i Sverige. Varje aktieägare bör konsultera en skatterådgivare

6 6 för information om de individuella skattekonsekvenser ett förvärv av andel i Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) kan innebära. Detta kan exempelvis omfatta utländska beskattningsregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal eller andra regler. Som framgått, är det avsikten att Stallbolaget efter ca tre år skall likvideras. I skattehänseende jämställs en likvidation med försäljning för aktieinnehavaren. Det innebär att om en aktieägare mottar ett större belopp än denne har betalat för sina aktier såsom utskiftning vid likvidationen, skall beloppet realisationsvinstbeskattas. Skattesatsen är för fysiska personer 30 % av vinsten och för juridiska personer 28 %. Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital med en skattesatsen om 30 %. För juridiska personers innehav av s k kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet med en skattesats om 28 %. För svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar föreligger skattefrihet i fråga om utdelning på s k näringsbetingade aktier. Aktierna i Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) skall inte åsättas något värde vid förmögenhetsbeskattning enligt såväl gällande som väntad lagstiftning.

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Sidan 1 INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Nyemission under tiden 26 april 25 maj 2011, efter principen först till kvarn gäller. Utgivit i april 2011, 4 sidor+ bilaga. Sidan 2 DU blir ägare

Läs mer

Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3

Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3 Taurus Petroleum Development AB (publ) Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Central information 4 Motiv för erbjudandet 5 Villkor och anvisningar 6 Information om

Läs mer

Erbjudandeprospekt för

Erbjudandeprospekt för Erbjudandeprospekt för (utan bilder för snabb nedladdning) Aktien för travälskare Erbjudande att köpa aktier i TravAktien Sweden AB Legala frågor Erbjudandet avser: Firma: TravAktien Sweden AB (publ) Organisationsnummer:

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 14 maj 2014 t.o.m. 4 juli 2014 Sista likviddag den 11 juli 2014 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551) Anskaffningskostnad

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer