Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

2 Sidan 2 av 344 Ärende 1

3 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, Dnr Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2014 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av fullmäktige beslutade budgeten för För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr och ett underskott på tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari, verksamhetsberättelse år 2014 för socialnämnden. Ärendet Verksamheten inom socialkontoret har under år 2014 bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Samantaget redovisar Socialnämnden ett överskott om främst beroende på större intäkter från Migrationsverket avseende kommunens mottagande av ensamkommande i förhållande till faktiska kostnader för målgruppen tkr av överskottet beror på att intäkter från Migrationsverket avseende 2013 bokfördes felaktigt på första kvartalet För ekonomiskt bistånd redovisas ett budgetunderskott om tkr, vilket beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd inkluderat höga kostnader för tillfälliga boenden.

4 2(2) Sidan 4 av 344 Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke socialchef Jesper Kyrk avdelningschef Bilagor: Verksamhetsberättelse år 2014 för socialnämnden Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

5 Sidan 5 av 344 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2014

6 Sidan 6 av 344 Innehållsförteckning 1 Inledning Vinjett Ansvarsområde och organisation Verksamheten i siffror Viktiga händelser under året Omvärld och framtid Mål och resultat Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Fortsätta vara en expansiv kommun Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndens bedömning av måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat Ekonomisk analys Driftsprojekt och engångssatsningar Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar God ekonomisk hushållning Investeringsredovisning Kommentarer investeringsredovisning Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2(19)

7 Sidan 7 av Inledning 1.1 Vinjett Norrgårdens utbyggnad invigdes med ytterligare 20 platser. Analoga trygghetslarm byttes ut till digitala. Ny äldreplan för åren antogs. Arbetsmarknadsenheten införde jobbcenter och erbjuder vissa personer snöskottning och gräsklippning. Projektet Åter i arbete påbörjades för att ge personer möjlighet till egen försörjning. Kvalitetetsarbetet inom verksamheterna fortgår. 1.2 Ansvarsområde och organisation Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, att barn och familjer får stöd och hjälp reglerade i den samlade lagstiftningen. Ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, insatser till personer med psykiska funktionshinder samt flyktingmottagande. Verksamheten för personer i arbetsmarknadsåtgärder planeras flytta till arbetsmarknadsutskottet under Tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel överförs till Bygg och miljönämnden Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Socialkontoret är uppdelat i tre avdelningar: Myndighetsavdelningen handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen, i egen regi, bedriver utförarverksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, personlig assistens, arbetsmarknadsåtgärder, stödinsatser för barn, unga och missbrukare samt socialpsykiatriska stödinsatser. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar övergripande administration, budget -och nämndärenden, kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar samt olika datasystem. Hagtorps äldreboende drivs på entrepenad av Frösunda AB. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösarservice har lagen om valfrihet införts. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 3(19)

8 Sidan 8 av Verksamheten i siffror Nämndens nettokostnad Nämndens budgetavvikelse Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse Antal tillsvidareanställda Antal vårddygn, missbruksvård Antal vårddygn, barn och unga Andel invånare i behov av ek. bistånd 2,17 % 2,26 % 1.4 Viktiga händelser under året Myndighetsavdelningen Barn- och ungdomsenhet Under året har befintliga styrdokument implementerats samt utbildningssatsningar har genomförts inom bland annat dokumentation, handläggning och fortbildning i barns behov i centrum (BBIC). Den interna kvalitetsuppföljningen påvisade ökad kvalitet i handläggningen på enheten. Mottagningsgruppen har utvecklat mottagningsarbetet. Skyddsbedömningar görs samma dag och tvåveckorsgränsen för att fatta beslut om att inleda utredning hålls till största del. Enhetens samarbete med polisen avseende sociala insatsgrupper (SIG) har påbörjats. Enheten har haft återkommande tider avsatta för metodutveckling avseende Signs of Safety, vilket är en metod för att göra riskbedömningar för barn och ungdomar och fördjupning i BBIC för att öka kvaliteten i bedömningar och analyser. Enheten har slutfört det utvecklingsarbete med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som påbörjades under hösten Enheten har nu väl fungerande rutiner och samarbete med Lane, Socialnämndens boende för ensamkommande, för att kunna tillgodose de behov som de ensamkommande har. Ett stort antal familjehem har rekryteras under hösten Vuxenenhet Under året har en mottagningsgrupp bildats inom vuxenenheten och rutiner för mottagningsgruppens arbete har inletts. Missbruksgruppens arbete har renodlats och även där har ett rutinarbete påbörjats. Enheten har arbetat med att säkerställa en enhetlig och rättssäker ärendehandläggning och ett led i detta är att rutiner och riktlinjer sammanställs i en manual. För att utveckla ärendehandläggning har enheten haft utbildning i verksamhetssystemet Procapita och metoder för att arbeta med arbetsplaner har påbörjats. Projektet Åter i arbete har påbörjats i samverkan med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen Biståndsenhet / Äldre och funktionsnedsatta Under året har enheten reviderat kommunens riktlinjer för äldre och handikappomsorg samt reviderat andra viktiga arbetsprocesser genom fastställda rutiner och formaliserade överenskommelser. Enheten har fortsatt det förberedande arbetet inför nya föreskrifter från Socialstyrelsen, SOSFS2012:12 (S), om ansvaret för personer med demenssjukdom. Denna föreskrift innebär att alla som har en demenssjukdom och bor på ett särskilt boende permanent eller i korttidsboende ska ha ett beslut om hemtjänstinsatser, omvårdnad och service. Fortsatt implementering av ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, ÄBIC (Äldres Behov I Centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 4(19)

9 Sidan 9 av 344 funktionshinder och hälsa. Modellen är framtagen av Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen och syftet är att bland annat fokusera på äldres behov av insatser. Enheten har genomfört en behovsinventering för personer med psykisk ohälsa på uppdrag från Socialstyrelsen. Enheten har infört e-tjänster som videoteknik vid vårdplanering för att bättre kunna möta kommande behov. Utföraravdelningen Under året har organisationen justerats och den nya organisationen gäller från den 1 september Arbetsmarknadsenhet/ -Arbete / Sysselsättning / Daglig verksamhet Arbetsmarknadsenheten genomgick en omorganisation under Syftet med omorganisationen var att skapa ett jobbcenter med målet att vara en mötesplats för företag, myndigheter, organisationer och arbetssökande. Oavsett bakgrund ska alla personer som deltar, ges möjlighet till att komma närmare arbete eller utbildning utifrån den enskildes förutsättningar och möjligheter. Projektet Åter i arbete startade under våren och är ett samarbete mellan socialkontoret, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Syftet med projektet är att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till egen försörjning. Alla äldre personer samt personer med varaktig fysisk funktionsnedsättning kan mot självkostnadspris få hjälp med snöskottning och gräsklippning genom arbetsmarknadsenheten. Inom daglig verksamhet har det pedagogiska arbetet utvecklats vilket resulterat i ökad möjlighet för den enskilde att utforma det dagliga arbetet. Samtliga verksamheter har under 2014 genomgått en granskning utifrån definierade kvalitetsindikatorer och lagstiftningskriterier, SOSFS 2011:9. Arbetet påbörjades under våren och kommer fortsätta under En medarbetarundersökning/enkät genomfördes under hösten och kommer att vara ett underlag för vidare utveckling inom verksamheten. Stöd- och behandlingsenhet / Lane Stöd- och behandlingsenheten har i och med den nya organisationen utökats med Lane. Personalen på boendet påbörjade extern handledning, vilket de inte har haft tidigare och ett arbete med metodutveckling med fokus på samtalsmetodik har påbörjats. Genom volontärverksamheten erbjuds även ungdomarna utökad läxhjälp. Ungdomsstödjarna har ett utvecklat samarbete med kommunens grundskolor, gymnasium och närpolisen. Det har kommit nya riktlinjer inom missbruksvården från Socialstyrelsen, som kräver kompetensutveckling på Härnevimottagningen. Familjebehandlare har påbörjat en utbildning tillsammans med Sigtuna kommun i regi av Allmänna barnahuset, för att arbeta med barn som utsatts för våld inom familjen. Enheten har genomfört en gemensam utbildning med barn -och ungdomsenheten i Signs of safety. Hemtjänst / Egen regi / Servicehus Kungsängen/Bro För att förbättra och höja kvaliteten i Upplands-Bro kommuns hemtjänst under 2014 har man arbetat med bland annat brukarens delaktighet av planering och utförande av insatser, utvecklandet av Mobipen samt kvalitetssäkrat planeringen med planeringssystemet Lapscare som infördes under året. Under året har bemaningen under natten förstärkts, detta genom att nattpersonal finns på plats i servicehusen i Kungsängen och Bro. Detta för att stärka kvaliteten och tryggheten för personer som bor i kommunens servicehus. Norr- och Allégården/Solrosens dagverksamhet Den 15 augusti invigdes Norrgårdens utbyggnad vilket innebar ytterligare 20 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 5(19)

10 Sidan 10 av 344 boendeplatser på Norrgården innefattande en avdelning med finsk inriktning. Projektet Leva livet, ett samarbete inom hela äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun, har satt igång många aktiviteter för brukare i kommunen. Kungsgården/ hälso- och sjukvårdsenheten Kungsgården HBT-certifierades åter i november Hälso- och sjukvårdsenheten har haft sjuksköterskebrist som påverkat enheterna negativt med sämre kontinuitet och merarbete för övrig personal. Socialpsykiatri/Förebyggande enhet äldre Prio-satsningen med fokus på brukardelaktighet har inletts i samarbete med FoU (forskning och utvecklingsarbete). Träfflokalen har erbjudit gemensam samvaro under dagtid. Aktiviteter har bland annat varit i form av filmvisning, gemensamma luncher samt allsång. Träffpunktssamordnaren har anordnat träffpunkter i Kungsängen och Bro. Anhörigkonsulenten har genomfört en kartläggning av anhörigstöd via webbenkät under hösten, med syfte att utveckla anhörigstöd i Upplands-Bro kommun. Gruppbostäder Personlig assistans / Ledsagar / Avlösarservice / Kontaktpersoner I och med avdelningens omorganisation består enheten av gruppbostäder, personlig assistans, kontaktpersoner samt avlösar-och ledsagarservice enligt LOV. Målgrupp är personer med beslut enligt LSS om gruppbostad, serviceboende och personlig assistans, kontaktpersoner, avlösare och ledsagare samt personer med beslut om personlig assistans enligt 51 kap SFB (Socialförsäkringsbalken) som valt kommunen som utförare. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd Avdelningen har arbetat med att ytterligare utveckla avdelningarnas och enheternas kvalitetsarbetet. Detta har skett genom bland annat kvalitetsuppföljningar där förbättringsåtgärder har identifierats. Avdelningen har varit ett stöd i enheternas egenkontroller och tagit fram underlag för att förenkla kontrollerna. Analysen av egenkontrollen har bland annat påvisat ett behov av utbildningar i dokumentation och lex Sarah, utbildningar vilket avdelningen har planerat och genomfört. Vid kvalitetsuppföljningar har det identifierats ett antal förbättringsområden vilket har resulterat i reviderade riktlinjer, förbättrade rutiner och beskrivande processer som avdelningen har tagit fram. Avdelningen har genomfört brukarundersökningar på uppdrag av nämnden samt tagit fram analyser och rapporter från olika undersökningar genomförda av Socialstyrelsen. Under året har avdelningen administrerat och lett olika utvecklingsprojekt, bland annat införandet av digitala lås inom hemtjänsten och utbytet av de analoga trygghetslarmen till digitala. Ett fokus för avdelningen har också varit att utveckla genomförandet av de uppdrag avdelningen är inblandade i. En medarbetare har genomgått en projektledarutbildning i syfte att avdelningen bättre ska kunna kvalitetssäkra genomförande, implementering och uppföljning av uppdragen. Utvecklingsarbete har även skett i verksamhetssystemen för att anpassa dem till nya föreskrifter, krav och utveckling inom bland annat rättssäker dokumentation och dokumentation enligt ÄBIC (äldres behov i centrum). Ett stort arbete har genomförts för att identifiera socialkontorets överenskommelser och riktlinjer för att underlätta tillgängligheten och implementeringen av dessa. Dessa finns nu samlade i ledningssystemet. En översyn är genomförd av socialkontorets sociala lägenheter, detta arbete kommer att fortsätta under nästa år. Socialnämnden Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 6(19)

11 Sidan 11 av 344 I augusti invigdes Norrgårdens äldreboendes utbyggnad vilket innebar att kommunen fick ytterligare 20 boendeplatser på särskilt boende, utbygganden innefattar även en avdelning med finsktalande inriktning. Utbyggnaden innebar att kommunen kunde bereda plats till personer som väntat på ledig plats i kommunen. Under året genomfördes ett byte av de analoga trygghetslarmen inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning mot digitala larm. Detta innebär bland annat en ökad driftsäkerhet och underlättar kontrollen att larmen fungerar tillförlitligt. Arbetet med att införa digitala lås för brukarna av hemtjänst i kommunen har fortsatt. Införandet av digitala lås underlättar för personalen som inte behöver hantera nycklar och undanröjer risken att brukares nycklar försvinner. Under våren antog Nämnden en ny äldreplan för åren Planen arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av företrädare för samtliga av Nämndens partier. Genom arbetsmarknadsenheten kan nu alla äldre personer samt personer med funktionsnedsättning mot självkostnadspris få hjälp med snöskottning och gräsklippning. Projektet Åter i arbete påbörjades under våren i samverkan mellan vuxenenheten, arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i syfte att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till egen försörjning. Projektet startades under våren med 13 platser och utökades under hösten med ytterligare 6 platser. Arbetsmarknadsenheten implementerade sin nya organisation där införandet av ett jobbcenter var centralt. Nämnden nådde målet att erbjuda samtliga ungdomar i åk 9 till och med åk 2 möjlighet till sommarjobb. Barn - och ungdomsenheten har fortsatt arbetet med att ge barn och ungdomar kvalificerat stöd och behandling i form av öppenvård. Gruppen ungdomar mellan år som varken arbetar eller studerar är enligt officiell statistik runt 300 personer i kommunen. Socialnämnden har tillsammans med Utbildningsnämnden ansökt och erhållit medel ur kommunens sociala investeringsfond för att kartlägga och erbjuda insatser för målgruppen. Ett samarbete mellan utbildningskontoret/sfi och socialkontoret startade under 2014 vilket resulterade i en ansökan till sociala investeringsfonden. Projektet heter Första steget och är ett gemensamt initiativ för att främja snabbare språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet beräknas starta under Under året har Nämnden sett över rutiner för mottagandet av flyktingar och ensamkommande samt förbättrat återsökandet av medel från Migrationsverket. Nämnden har fortsatt arbetet med att höja kvaliteten inom dess verksamheter. Ett viktigt instrument för detta är det systematiska kvalitetsarbetet där regelbundna kvalitetsuppföljningar är en grund. Genomförda uppföljningar påvisar att kvaliteten höjts inom flera områden, särskilt när det gäller systematiken i kvalitetsarbetet. Ett exempel på detta är att samtliga verksamheter har inrättat regelbundna kvalitetstråd. Vidare har värdighetsgarantier tagits fram inom samtliga verksamhetsområden. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har implementering följts upp. Socialnämnden har gett ungdomar möjlighet till helgarbete inom äldreomsorgen. Översynen av Nämndens inrapportering till LSSutjämningssystemet har fortgått under Omvärld och framtid Upplands-Bro kommun följer den rådande trenden och har ett stadigt växande Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 7(19)

12 Sidan 12 av 344 befolkningsunderlag. Med en ökad befolkning och en förändrad demografisk kurva där befolkningen blir allt äldre så växer utmaningarna för Socialnämndens verksamheter. Socialnämnden står inför utmaningen att ta hand om den ökande gruppen av äldre inom kommunen. En förprojektering av ytterligare äldreboende har påbörjats för att klara av när äldre inte längre kan bo hemma med hjälp av hemtjänst. Det råder även en trend i världen att människor har en allt ökande rörlighet, som kan bero på kris eller på frivillig basis. Det kommer att ställas större krav avseende flyktingmottagande, framförallt mottagandet av ensamkommande barn men även ökande krav på att till exempel hemtjänstpersonal har olika språkkunskaper och kulturkompetens. Socialnämndens verksamheter tenderar att bli mer och mer lagstyda i sitt utförande och kommer att kräva en allt mer utbildad personal. I början av 2015 infördes till exempel lagen om att utredning enligt 11 kap 1 SoL alltid ska inledas när ett barn har utsatts/bevittnat våld. Inom myndighetsenheten arbetar man mer behovsinriktat och systematiskt gällande dokumentation och kommer att implementera nya föreskrifter för BBiC (Barns behov i centrum) och ÄBIC (Äldres Behov i Centrum). Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och så även inom Socialnämndens verksamheter. Under 2014 infördes till exempel digitala trygghetslarm i Upplands-Bro kommun för att ge individen en ökad trygghet. Socialnämnden arbetar även aktivt med E-hälsa och E-tjänster och ser detta som ett stort utvecklingsområde inom kommunen som kommer att växa inom de kommande åren. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 8(19)

13 Sidan 13 av Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja Kommentar Under året har enheterna inom myndighetsavdelningen arbetat medvetet och systematiskt med upprättande av utredningsplaner och genomförandeplaner med ett fokus på den enskildes medverkan i utredning och insats. Fokus i arbetet ligger på rättssäker handläggning med hög kvalitet för den enskilde. Tongivande i enheternas arbete är att säkerställa en rättssäker handläggning och ett gott bemötande som sätter klienternas självbestämmande, integritet, trygghet och inflytande i fokus. Inom utföraravdelningens verksamheter finns ett tydligt fokus på den enskildes egen påverkan på hur de beslutade insatserna ska utföras. Genomgående så används genomförandeplanen som ett redskap för att säkerhetsställa den enskildes inflytande. Arbetet med målet Uppdrag Öka den enskildes påverkansmöjligheter vid utredning och utformning av beslutade insatser Kommentar Uppdraget är delvis uppfyllt. Vuxenenheten behöver arbeta vidare med att säkra den enskildes delaktighet genom upprättande av vårdplaner samt skriftlig kommunicering av tagna beslut. Nämndmål: Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum Kommentar En översyn har genomförts och resulterat i att det för närvarande inte är aktuellt att införa valfrihetssystem inom fler områden. Arbetet med målet Uppdrag Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 9(19)

14 Sidan 14 av 344 Uppdrag Se över ytterligare områden för valfrihet Kommentar En översyn har genomförts och resulterat i att det för tillfället inte är aktuellt att införa valfrihetssystem inom fler områden än redan genomförda. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamheter Kommentar Socialnämnden har under året arbetat med utveckling, revidering och implementering av befintliga rutiner, riktlinjer, handlingsplaner och styrdokument. Nämndens verksamheter har aktivt arbetat med kvalitetsledningssystemet som en integrerad del i verksamheten. Detta sker genom bland annat kvalitetsråd där resultat av kvalitetsuppföljning tas upp och analyseras så att de åtgärdsplaner som tas fram blir en del av utvecklingen av enhetens uppdrag. Myndighetsavdelningen har genomfört utbildning i handläggning, dokumentation, aktuell lagstiftning, Lex Sarah-utbildning, systemsstödsutbildning under året. Särskilda utbildningssatsningar har gjorts inom myndighetsavdelningen, såsom till exempel utredningsmetoderna BBIC och ÄBIC. FREDA och Signs of Safety som är metoder för att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn har också införts. Syftet med utbildningssatsningarna är att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna och en rättssäker handläggning. Samtliga handläggare har tillgång till rättsdatabaser. Samverkan/samarbete med såväl interna som externa aktörer/parter har intensifierats under året i syfte att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i utredning, insatser, uppföljning och utvärdering av detsamma. Värdighetsgarantier är framtagna för samtliga verksamheter. Under året har enheterna arbetat med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering av insatser. Aktgranskning har genomförts under året samt att brukarundersökningar har genomförts för samtliga enheter. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Enheten har sammanställt de beslutade lokala värdighetsgarantierna för äldre och handikappomsorgen och tagit fram ett arbetsdokument för Biståndsenheten Äldreomsorgen har arbetat fram 18 värdighetsgarantier som är tagna i nämnd och ska följas Uppnått Uppnått Arbetet med målet Uppdrag Utforma handlingsplaner och vidta åtgärder i syfte att säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamhetsområden utifrån resultat i brukarundersökningar och uppföljning av verksamheternas kvalitet på enhetsnivå Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 10(19)

15 Sidan 15 av 344 Uppdrag Kommentar Uppdraget är delvis genomfört. Vuxenenheten ska initiera ett arbete med att följa upp och analysera genomförda brukarundersökningar. Följa upp implementeringen av värdighetsgarantierna Kommentar Inom äldreomsorgen är uppdraget uppfyllt, då värdighetsgarantierna implementerats och blivit en naturlig del i arbetet. Övriga enheter har antingen implementerat garantierna eller har en planering för när det ska genomföras. I några fall är garantierna implementrade men nya värdighetsgarantiledare behöver utses. Utveckla metoder för uppföljning av insatser inom individ- och familjeomsorg, barn -och ungdomsvård och missbruksvård Kommentar Barn -och ungdomsenheten har implementerat metoden Signs of safty som används både i utredningsarbetet som i uppföljning av beslutade insatser. Enheten har också födjupat arbetet med BBIC. Vuxenenheten har medverkat i samverkansforum i syfte att följa upp gemensamma ärenden. Bemanning på äldreboenden i enlighet med nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det bor personer med demenssjukdom Kommentar Uppdraget är genomfört. Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans Kommentar Samtliga enheter har under året arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans och samtliga enhetschefer har under året haft månatlig uppföljning av insatser och ekonomiskt utfall. Hemtjänsten är den verksamhet som har störst avvikelse mot budget. I den verksamheten pågår det ett antal aktiviteter för att anpassa verksamheten efter den ersättningsnivå som verksamheten innehåller. I dag är kostnaderna högre än de intäkter som hemtjänsten erhåller. En översyn av planeringen av personalens arbete har skett, vilket förväntas ge positiv effekt på ekonomin. Under hösten har ansvariga chefer fått externt stöd i utformandet av verktyg för styrning och kontroll i ekonomisystem kopplad till verksamheterna. Genom ökad kunskap, delaktighet och förståelse för sambanden mellan verksamhet och ekonomi har kvalitet såväl som ekonomiskt utfall förbättrats markant inom samtliga enheter. Barn och ungdomsenheten visar trots intensivt arbete med genomlysning, kvalitetsförbättring och effektivisering i insatserna, på ett underskott i budgeten, men med ett förbättrat resultat i jämförelse med föregående år. Detta går bland annat att härröra till ett flertal sammanbrott i familjehem där tillfälliga placeringar i konsulentstödda familjehem varit den enda lösningen. Under året har även nödvändiga placeringar på institutionsvård genomförts. Under året har vuxenenheten haft stor omsättning på personal. Personalomsättningen och bristen på Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 11(19)

16 Sidan 16 av 344 kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten är bidragande orsaker till de ökade kostnaderna för försörjningsstöd, framförallt kostnader för tillfälliga boenden, vandrarhem med mera. Arbetet med att få en budget i balans inom försörjningsstöd pågår. Arbetet med målet Uppdrag Åtgärdsplan på enhetsnivå upprättas vid avvikelse och följs upp regelbundet Kommentar Under året har arbetet med ekonomiuppföljning varit ett prioriterat område och lett till stora förbättringar vad gäller chefernas möjlighet att regelbundet följa sin budget. Åtgärdsplaner har upprättats vid avvikelser när sådana uppstått. Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Behovet av försörjningsstöd ska minska Kommentar Socialnämnden har under året arbetat systematiskt med ärendeprocesser, från det att ett ärende initieras till beslut om beviljat bistånd. Samverkansformer har under året utvecklats och bland annat har styr- och arbetsgrupper bildats där socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Samarbetet mellan vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten har fungerat väl och projektet Åter i arbete har gett önskat resultat. Arbetet med att kartlägga och analysera samtliga försörjningsstödsärenden har resulterat i ett minskat antal personer i behov av försörjningsstöd. Ett jobbcenter inom arbetsmarknadsenheten har inrättats där fokus på stöd till den enskilde att komma ut i egen försörjning är centralt. Arbetet med målet Uppdrag Prioritering av metodutveckling inom ekonomiskt bistånd Kommentar Enheten har under året arbetat med hela ärendeprocessen där även metodutveckling ingått. Fokus har dock främst legat på att få stabilitet i verksamheten och vägleda nya medarbetare i hela ärendekedjan. Samverkan med andra enheter har varit en viktigt del och också utveckling av vad myndighetsrollen innebär. Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kommentar Vuxennheten har varit aktiva i samarbetet med andra aktörer för att utveckla insatser, som stärker den enskildes förmåga att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv, bland annat. genom projektet Åter i arbete och metoden Tre i fokus. Arbetsmarknadsenheten har under året implementerat enhetens nya organisation med fokus på den enskildes självfösörjning. Ett jobbcenter har inrättats och öviga verkamheter har utvecklats. Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett företroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polis Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 12(19)

17 Sidan 17 av 344 Uppdrag Kommentar Kommunens ungdomsstödjare har ett utvecklat samarbete med kommunens grundskolor, Upplands-Bro gymnasium och närpolisen. Nämndmål: Stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomars situation Kommentar Myndighetsavdelningen har under året genomfört genomlysningar av aktuella ärenden för att säkerställa att aktuella vårdplaner och genomförandeplaner finns. Ett utvecklingsarbete pågår för att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och för att tillförsäkra att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. Nämndens skyldighet att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med hemmen är vägledande i verksamhetens arbete med fokus på barn och unga. I samtliga beslut och uppföljningar beaktas barnperspektivet och den enskildes delaktighet. Nämnden nådde målet att erbjuda samtliga ungdomar mellan åk 9 och åk 2 på gymnasiet feriejobb under sommaren. Arbetsmarknadsenheten har genomfört en utvärdering av detta för att kunna uppnå en ännu bättre matchning inför Socialpsykiatrienhetens boendestöd har utvecklat sitt arbete under året. Nämnden genomförde under hösten en webbenkät i syfte att kartlägga antalet antalet anhörigstödjare och hur stödet till denna grupp kan utvecklas. Enkäterna kommer att sammanställas och analyseras under våren Arbetet med målet Uppdrag Utreda omfattningen av anhörigstöd i Upplands-Bro kommun Kommentar Kommunens anhörigkonsulent har i samverkan med kommunens anhörigförening och medarbetare från avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd genomfört en webbenkät. Enkäten kommer att samanställas och analyseras under våren Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kommentar Vuxenenheten har varit aktiva i samarbetet med andra aktörer för att utveckla insatser, som stärker den enskildes förmåga att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv, bland annat genom projektet Åter i arbete och metoden Tre i fokus. Arbetsmarknadsenheten har under året implementerat enhetens nya organisation med fokus på den enskildes självfösörjning. Ett jobbcenter har inrättats och öviga verkamheter har utvecklats. Nämndmål: Samverka med andra myndigheter, organisationer och föreningar för ett effektivt resursnyttjande Kommentar Nämndes verksamheter har under året utvecklat samverkan såväl externt som internt med en mängd olika samarbetspartner inom ramen för respektive enhets profession. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 13(19)

18 Sidan 18 av 344 Arbetet med målet Uppdrag Utveckla samverkan såväl internt som internt som externt med fokus på den enskilde Kommentar Uppdraget är genomfört för samtliga berörda verksamheter. Bland annat har samverkan med polismyndigheten utvecklats. Arbetet med tvärproffessionella nätverk för samverkan avseende gravida kvinnor samt information till samverkanspartners har initierats. Insatser för att motverka utanförskap har initierats, till exempel i form av projektet Åter i arbete. Ett arbete för att säkra att samordnade individuella planer upprättas har genomförts där mallar är framtagna och handläggare har utbildats. Projektet Leva livet, ett samarbete inom äldreomsorgen i Upplands-Bro som har satt igång många aktiviteter för våra brukare i Kungsängen och Bro. Under året har Kungsgården blivit certifierade av RFSL och fått ett nytt HBT-certifikat. Tjänstemän, anhöriga till personer med psykiskt funktionsnedsättning, representanter från Prima (öppenvårdspsykiatri), representant från politiken samt representanter från anhörigföreningar har träffats vid nio tillfällen under året. Detta i syfte att kartläga anhörigas och patienters svårigheter i vård och omsorgskontakter. Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra -och barnavårdcentralen Kommentar Samarbete med kommunens öppna förskolor, barnavårdscentralen (BVC), barnmorskemottagningen (BMM) har utvecklats till en familjecentralsliknande verksamhet. Skriftliga överenskommelser är under framtagande. Barn -och undgomsenheten samverkar med landstinget avseende gravida kvinnor som kan tänkas vara i behov av eget stöd, alternativt stöd i sitt föräldraskap. Undersöka förutsättningarna för att anordna förebyggande hembesök för personer över 75 år Kommentar Uppdraget är inte genomfört. Biståndsenheten har avsatt del av en biståndshandläggartjänst som ska arbeta med uppdraget under Utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende Kommentar En anpassning av boendestödsinsatser har gjorts under året för att möjligjöra stödinsatser mellan kl på vardagar. Prestationsbaserad ersättning infördes inom boendestöd from 1 januari Riktlinjerna för ersättningen har under året utvärderats och en revidering har genomförts. Se över alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättning Kommentar Biståndsenhetens bedömningar utgår ifrån att det ska vara möjligt att göra en bostadskarriär även om den enskilde har en funktionsnedsättning. Nämndmål: Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem Kommentar Samtliga enheter inom myndighetsavdelningen arbetar aktivt med att ge bästa förutsättningar för den enskilde genom insatser på hemmaplan så kallade hemmaplanslösningar. Insatser i form av öppenvård på hemmaplan tillsätts skyndsamt utifrån behov. Öppenvård på hemmaplan prövas alltid i första hand vid beslut om insats. Enheterna arbetar i nära samarbete med utförarenheterna i syfte att stärka och förbättra Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 14(19)

19 Sidan 19 av 344 såväl samverkan som insatser för den enskilde. Arbetet med att förbättra och förtydliga upprättande, genomförande och uppföljning av genomförandeplaner pågår fortlöpande. Under året har en översyn initierats av Nämndens öppenvård i syfte att säkerställa att verksamhetens behandlingsutbud matchar den enskildes behov. Arbetet med målet Uppdrag Ett fortsatt omställningsarbete inom individ- och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan Kommentar Ett omställningsarbete påbörjades under året under ledning av avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Samtliga enheter inom IFO har varit delaktiga i arbetet som fortsätter under våren Nämndens bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden har har nått samtliga mål för 2014 förutom målen; ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja, samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans samt målet behovet av försörjningsstöd ska minska. Dessa tre mål har delvis uppfyllts. Nämnden har arbetat aktivt med bemötande av den enskilde och dennes delaktighet. Ytterligare arbete behövs för att säkra att samtliga klienter och brukare har vård- och genomförandeplaner. Särskilt framhålls arbetet med målet att säkerställa god kvalitet inom samtliga verksamheter. Verksamheterna har arbetat aktivt med att integrera kvalitetsledningssystemet i det dagliga arbetet. Befintliga rutiner, riktlinjer och styrdokument har reviderats och implementerats i verksamheterna. Målet med att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt att barn och ungdomars situation lyfts fram. I samtliga beslut och uppföljning av dessa beaktas barnperspektivet och den enskildes delaktighet. Målet att erbjuda samtliga ungdomar i åk 9 till och med åk 2 på gymnasiet feriejobb uppfylldes. Socialpsykiatrin har utvecklat sitt arbete under året. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 15(19)

20 Sidan 20 av Ekonomi 3.1 Årets resultat (tkr) Budget 2014 Resultat 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2013 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto Myndighetsoch beställaravdelningen Utföraravdelningen Kvalitets- och verksamhetsstöd Summa Socialnämnd Ekonomiskt bistånd SN Ekonomisk analys Ekonomisk analys Myndighetsavdelningen Redovisar ett resultat på 196 tkr. Barn - och ungdomsenheten, ett underskott på tkr beroende på köp av familjehemsvård och placeringskostnader inom Statens institutionsstyrelse. Vuxenenheten, ett underskott på 661 tkr beroende på högre personalkostnader och institutionsvård. Äldreomsorgen, ett underskott om tkr beroende på ökade kostnader för hemtjänst och externa boendeplatser. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har 826 tkr. Utföraravdelningen Ett resultat på tkr beroende på att Norrgårdens nya platser öppnades senare samt lägre personalkostnader för sjuksköterskor på grund av svårigheter att rekrytera. Hemtjänst, ett underskott på tkr, höga kostnader i förhållande till intäkter. LSS, ett överskott på tkr. LSS gruppbostäder, ett underskott på 532 tkr beroende på ökade personal- och verksamhetskostnader. Socialpsykiatri har underskott tkr, en effekt av införd prestationsbaserad ersättning som inte var tillräcklig verksamhetsanpassad vilket korrigerats inför Kvalitet och verksamhetsstöd Resultat tkr beror på ökade intäkter från Migrationsverket och låg beläggning på kommunens 14 PUT-platser, ersättning utgår oavsett beläggning tkr bokfördes felaktigt på Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 16(19)

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015 Sidan 2 av 324 Ärende 1 Sidan 3 av 324 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Socialkontoret Jesper Kyrk Avdelningschef 08-581 696 08 jesper.kyrk@upplands-bro.se

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 22 januari 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 22 januari 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 22 januari 2015 3 av 114 Ärende 1 4 av 114 5 av 114 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Datum 1 Vår beteckning Jesper Kyrk 2015-01-14 Dnr 2015-007019 1 Socialnämnden

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer