Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

2 Sidan 2 av 344 Ärende 1

3 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, Dnr Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2014 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av fullmäktige beslutade budgeten för För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr och ett underskott på tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari, verksamhetsberättelse år 2014 för socialnämnden. Ärendet Verksamheten inom socialkontoret har under år 2014 bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Samantaget redovisar Socialnämnden ett överskott om främst beroende på större intäkter från Migrationsverket avseende kommunens mottagande av ensamkommande i förhållande till faktiska kostnader för målgruppen tkr av överskottet beror på att intäkter från Migrationsverket avseende 2013 bokfördes felaktigt på första kvartalet För ekonomiskt bistånd redovisas ett budgetunderskott om tkr, vilket beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd inkluderat höga kostnader för tillfälliga boenden.

4 2(2) Sidan 4 av 344 Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke socialchef Jesper Kyrk avdelningschef Bilagor: Verksamhetsberättelse år 2014 för socialnämnden Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

5 Sidan 5 av 344 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2014

6 Sidan 6 av 344 Innehållsförteckning 1 Inledning Vinjett Ansvarsområde och organisation Verksamheten i siffror Viktiga händelser under året Omvärld och framtid Mål och resultat Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Fortsätta vara en expansiv kommun Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndens bedömning av måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat Ekonomisk analys Driftsprojekt och engångssatsningar Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar God ekonomisk hushållning Investeringsredovisning Kommentarer investeringsredovisning Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2(19)

7 Sidan 7 av Inledning 1.1 Vinjett Norrgårdens utbyggnad invigdes med ytterligare 20 platser. Analoga trygghetslarm byttes ut till digitala. Ny äldreplan för åren antogs. Arbetsmarknadsenheten införde jobbcenter och erbjuder vissa personer snöskottning och gräsklippning. Projektet Åter i arbete påbörjades för att ge personer möjlighet till egen försörjning. Kvalitetetsarbetet inom verksamheterna fortgår. 1.2 Ansvarsområde och organisation Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, att barn och familjer får stöd och hjälp reglerade i den samlade lagstiftningen. Ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, insatser till personer med psykiska funktionshinder samt flyktingmottagande. Verksamheten för personer i arbetsmarknadsåtgärder planeras flytta till arbetsmarknadsutskottet under Tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel överförs till Bygg och miljönämnden Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Socialkontoret är uppdelat i tre avdelningar: Myndighetsavdelningen handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen, i egen regi, bedriver utförarverksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, personlig assistens, arbetsmarknadsåtgärder, stödinsatser för barn, unga och missbrukare samt socialpsykiatriska stödinsatser. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar övergripande administration, budget -och nämndärenden, kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar samt olika datasystem. Hagtorps äldreboende drivs på entrepenad av Frösunda AB. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösarservice har lagen om valfrihet införts. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 3(19)

8 Sidan 8 av Verksamheten i siffror Nämndens nettokostnad Nämndens budgetavvikelse Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse Antal tillsvidareanställda Antal vårddygn, missbruksvård Antal vårddygn, barn och unga Andel invånare i behov av ek. bistånd 2,17 % 2,26 % 1.4 Viktiga händelser under året Myndighetsavdelningen Barn- och ungdomsenhet Under året har befintliga styrdokument implementerats samt utbildningssatsningar har genomförts inom bland annat dokumentation, handläggning och fortbildning i barns behov i centrum (BBIC). Den interna kvalitetsuppföljningen påvisade ökad kvalitet i handläggningen på enheten. Mottagningsgruppen har utvecklat mottagningsarbetet. Skyddsbedömningar görs samma dag och tvåveckorsgränsen för att fatta beslut om att inleda utredning hålls till största del. Enhetens samarbete med polisen avseende sociala insatsgrupper (SIG) har påbörjats. Enheten har haft återkommande tider avsatta för metodutveckling avseende Signs of Safety, vilket är en metod för att göra riskbedömningar för barn och ungdomar och fördjupning i BBIC för att öka kvaliteten i bedömningar och analyser. Enheten har slutfört det utvecklingsarbete med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som påbörjades under hösten Enheten har nu väl fungerande rutiner och samarbete med Lane, Socialnämndens boende för ensamkommande, för att kunna tillgodose de behov som de ensamkommande har. Ett stort antal familjehem har rekryteras under hösten Vuxenenhet Under året har en mottagningsgrupp bildats inom vuxenenheten och rutiner för mottagningsgruppens arbete har inletts. Missbruksgruppens arbete har renodlats och även där har ett rutinarbete påbörjats. Enheten har arbetat med att säkerställa en enhetlig och rättssäker ärendehandläggning och ett led i detta är att rutiner och riktlinjer sammanställs i en manual. För att utveckla ärendehandläggning har enheten haft utbildning i verksamhetssystemet Procapita och metoder för att arbeta med arbetsplaner har påbörjats. Projektet Åter i arbete har påbörjats i samverkan med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen Biståndsenhet / Äldre och funktionsnedsatta Under året har enheten reviderat kommunens riktlinjer för äldre och handikappomsorg samt reviderat andra viktiga arbetsprocesser genom fastställda rutiner och formaliserade överenskommelser. Enheten har fortsatt det förberedande arbetet inför nya föreskrifter från Socialstyrelsen, SOSFS2012:12 (S), om ansvaret för personer med demenssjukdom. Denna föreskrift innebär att alla som har en demenssjukdom och bor på ett särskilt boende permanent eller i korttidsboende ska ha ett beslut om hemtjänstinsatser, omvårdnad och service. Fortsatt implementering av ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, ÄBIC (Äldres Behov I Centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 4(19)

9 Sidan 9 av 344 funktionshinder och hälsa. Modellen är framtagen av Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen och syftet är att bland annat fokusera på äldres behov av insatser. Enheten har genomfört en behovsinventering för personer med psykisk ohälsa på uppdrag från Socialstyrelsen. Enheten har infört e-tjänster som videoteknik vid vårdplanering för att bättre kunna möta kommande behov. Utföraravdelningen Under året har organisationen justerats och den nya organisationen gäller från den 1 september Arbetsmarknadsenhet/ -Arbete / Sysselsättning / Daglig verksamhet Arbetsmarknadsenheten genomgick en omorganisation under Syftet med omorganisationen var att skapa ett jobbcenter med målet att vara en mötesplats för företag, myndigheter, organisationer och arbetssökande. Oavsett bakgrund ska alla personer som deltar, ges möjlighet till att komma närmare arbete eller utbildning utifrån den enskildes förutsättningar och möjligheter. Projektet Åter i arbete startade under våren och är ett samarbete mellan socialkontoret, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Syftet med projektet är att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till egen försörjning. Alla äldre personer samt personer med varaktig fysisk funktionsnedsättning kan mot självkostnadspris få hjälp med snöskottning och gräsklippning genom arbetsmarknadsenheten. Inom daglig verksamhet har det pedagogiska arbetet utvecklats vilket resulterat i ökad möjlighet för den enskilde att utforma det dagliga arbetet. Samtliga verksamheter har under 2014 genomgått en granskning utifrån definierade kvalitetsindikatorer och lagstiftningskriterier, SOSFS 2011:9. Arbetet påbörjades under våren och kommer fortsätta under En medarbetarundersökning/enkät genomfördes under hösten och kommer att vara ett underlag för vidare utveckling inom verksamheten. Stöd- och behandlingsenhet / Lane Stöd- och behandlingsenheten har i och med den nya organisationen utökats med Lane. Personalen på boendet påbörjade extern handledning, vilket de inte har haft tidigare och ett arbete med metodutveckling med fokus på samtalsmetodik har påbörjats. Genom volontärverksamheten erbjuds även ungdomarna utökad läxhjälp. Ungdomsstödjarna har ett utvecklat samarbete med kommunens grundskolor, gymnasium och närpolisen. Det har kommit nya riktlinjer inom missbruksvården från Socialstyrelsen, som kräver kompetensutveckling på Härnevimottagningen. Familjebehandlare har påbörjat en utbildning tillsammans med Sigtuna kommun i regi av Allmänna barnahuset, för att arbeta med barn som utsatts för våld inom familjen. Enheten har genomfört en gemensam utbildning med barn -och ungdomsenheten i Signs of safety. Hemtjänst / Egen regi / Servicehus Kungsängen/Bro För att förbättra och höja kvaliteten i Upplands-Bro kommuns hemtjänst under 2014 har man arbetat med bland annat brukarens delaktighet av planering och utförande av insatser, utvecklandet av Mobipen samt kvalitetssäkrat planeringen med planeringssystemet Lapscare som infördes under året. Under året har bemaningen under natten förstärkts, detta genom att nattpersonal finns på plats i servicehusen i Kungsängen och Bro. Detta för att stärka kvaliteten och tryggheten för personer som bor i kommunens servicehus. Norr- och Allégården/Solrosens dagverksamhet Den 15 augusti invigdes Norrgårdens utbyggnad vilket innebar ytterligare 20 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 5(19)

10 Sidan 10 av 344 boendeplatser på Norrgården innefattande en avdelning med finsk inriktning. Projektet Leva livet, ett samarbete inom hela äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun, har satt igång många aktiviteter för brukare i kommunen. Kungsgården/ hälso- och sjukvårdsenheten Kungsgården HBT-certifierades åter i november Hälso- och sjukvårdsenheten har haft sjuksköterskebrist som påverkat enheterna negativt med sämre kontinuitet och merarbete för övrig personal. Socialpsykiatri/Förebyggande enhet äldre Prio-satsningen med fokus på brukardelaktighet har inletts i samarbete med FoU (forskning och utvecklingsarbete). Träfflokalen har erbjudit gemensam samvaro under dagtid. Aktiviteter har bland annat varit i form av filmvisning, gemensamma luncher samt allsång. Träffpunktssamordnaren har anordnat träffpunkter i Kungsängen och Bro. Anhörigkonsulenten har genomfört en kartläggning av anhörigstöd via webbenkät under hösten, med syfte att utveckla anhörigstöd i Upplands-Bro kommun. Gruppbostäder Personlig assistans / Ledsagar / Avlösarservice / Kontaktpersoner I och med avdelningens omorganisation består enheten av gruppbostäder, personlig assistans, kontaktpersoner samt avlösar-och ledsagarservice enligt LOV. Målgrupp är personer med beslut enligt LSS om gruppbostad, serviceboende och personlig assistans, kontaktpersoner, avlösare och ledsagare samt personer med beslut om personlig assistans enligt 51 kap SFB (Socialförsäkringsbalken) som valt kommunen som utförare. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd Avdelningen har arbetat med att ytterligare utveckla avdelningarnas och enheternas kvalitetsarbetet. Detta har skett genom bland annat kvalitetsuppföljningar där förbättringsåtgärder har identifierats. Avdelningen har varit ett stöd i enheternas egenkontroller och tagit fram underlag för att förenkla kontrollerna. Analysen av egenkontrollen har bland annat påvisat ett behov av utbildningar i dokumentation och lex Sarah, utbildningar vilket avdelningen har planerat och genomfört. Vid kvalitetsuppföljningar har det identifierats ett antal förbättringsområden vilket har resulterat i reviderade riktlinjer, förbättrade rutiner och beskrivande processer som avdelningen har tagit fram. Avdelningen har genomfört brukarundersökningar på uppdrag av nämnden samt tagit fram analyser och rapporter från olika undersökningar genomförda av Socialstyrelsen. Under året har avdelningen administrerat och lett olika utvecklingsprojekt, bland annat införandet av digitala lås inom hemtjänsten och utbytet av de analoga trygghetslarmen till digitala. Ett fokus för avdelningen har också varit att utveckla genomförandet av de uppdrag avdelningen är inblandade i. En medarbetare har genomgått en projektledarutbildning i syfte att avdelningen bättre ska kunna kvalitetssäkra genomförande, implementering och uppföljning av uppdragen. Utvecklingsarbete har även skett i verksamhetssystemen för att anpassa dem till nya föreskrifter, krav och utveckling inom bland annat rättssäker dokumentation och dokumentation enligt ÄBIC (äldres behov i centrum). Ett stort arbete har genomförts för att identifiera socialkontorets överenskommelser och riktlinjer för att underlätta tillgängligheten och implementeringen av dessa. Dessa finns nu samlade i ledningssystemet. En översyn är genomförd av socialkontorets sociala lägenheter, detta arbete kommer att fortsätta under nästa år. Socialnämnden Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 6(19)

11 Sidan 11 av 344 I augusti invigdes Norrgårdens äldreboendes utbyggnad vilket innebar att kommunen fick ytterligare 20 boendeplatser på särskilt boende, utbygganden innefattar även en avdelning med finsktalande inriktning. Utbyggnaden innebar att kommunen kunde bereda plats till personer som väntat på ledig plats i kommunen. Under året genomfördes ett byte av de analoga trygghetslarmen inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning mot digitala larm. Detta innebär bland annat en ökad driftsäkerhet och underlättar kontrollen att larmen fungerar tillförlitligt. Arbetet med att införa digitala lås för brukarna av hemtjänst i kommunen har fortsatt. Införandet av digitala lås underlättar för personalen som inte behöver hantera nycklar och undanröjer risken att brukares nycklar försvinner. Under våren antog Nämnden en ny äldreplan för åren Planen arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av företrädare för samtliga av Nämndens partier. Genom arbetsmarknadsenheten kan nu alla äldre personer samt personer med funktionsnedsättning mot självkostnadspris få hjälp med snöskottning och gräsklippning. Projektet Åter i arbete påbörjades under våren i samverkan mellan vuxenenheten, arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i syfte att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till egen försörjning. Projektet startades under våren med 13 platser och utökades under hösten med ytterligare 6 platser. Arbetsmarknadsenheten implementerade sin nya organisation där införandet av ett jobbcenter var centralt. Nämnden nådde målet att erbjuda samtliga ungdomar i åk 9 till och med åk 2 möjlighet till sommarjobb. Barn - och ungdomsenheten har fortsatt arbetet med att ge barn och ungdomar kvalificerat stöd och behandling i form av öppenvård. Gruppen ungdomar mellan år som varken arbetar eller studerar är enligt officiell statistik runt 300 personer i kommunen. Socialnämnden har tillsammans med Utbildningsnämnden ansökt och erhållit medel ur kommunens sociala investeringsfond för att kartlägga och erbjuda insatser för målgruppen. Ett samarbete mellan utbildningskontoret/sfi och socialkontoret startade under 2014 vilket resulterade i en ansökan till sociala investeringsfonden. Projektet heter Första steget och är ett gemensamt initiativ för att främja snabbare språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet beräknas starta under Under året har Nämnden sett över rutiner för mottagandet av flyktingar och ensamkommande samt förbättrat återsökandet av medel från Migrationsverket. Nämnden har fortsatt arbetet med att höja kvaliteten inom dess verksamheter. Ett viktigt instrument för detta är det systematiska kvalitetsarbetet där regelbundna kvalitetsuppföljningar är en grund. Genomförda uppföljningar påvisar att kvaliteten höjts inom flera områden, särskilt när det gäller systematiken i kvalitetsarbetet. Ett exempel på detta är att samtliga verksamheter har inrättat regelbundna kvalitetstråd. Vidare har värdighetsgarantier tagits fram inom samtliga verksamhetsområden. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har implementering följts upp. Socialnämnden har gett ungdomar möjlighet till helgarbete inom äldreomsorgen. Översynen av Nämndens inrapportering till LSSutjämningssystemet har fortgått under Omvärld och framtid Upplands-Bro kommun följer den rådande trenden och har ett stadigt växande Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 7(19)

12 Sidan 12 av 344 befolkningsunderlag. Med en ökad befolkning och en förändrad demografisk kurva där befolkningen blir allt äldre så växer utmaningarna för Socialnämndens verksamheter. Socialnämnden står inför utmaningen att ta hand om den ökande gruppen av äldre inom kommunen. En förprojektering av ytterligare äldreboende har påbörjats för att klara av när äldre inte längre kan bo hemma med hjälp av hemtjänst. Det råder även en trend i världen att människor har en allt ökande rörlighet, som kan bero på kris eller på frivillig basis. Det kommer att ställas större krav avseende flyktingmottagande, framförallt mottagandet av ensamkommande barn men även ökande krav på att till exempel hemtjänstpersonal har olika språkkunskaper och kulturkompetens. Socialnämndens verksamheter tenderar att bli mer och mer lagstyda i sitt utförande och kommer att kräva en allt mer utbildad personal. I början av 2015 infördes till exempel lagen om att utredning enligt 11 kap 1 SoL alltid ska inledas när ett barn har utsatts/bevittnat våld. Inom myndighetsenheten arbetar man mer behovsinriktat och systematiskt gällande dokumentation och kommer att implementera nya föreskrifter för BBiC (Barns behov i centrum) och ÄBIC (Äldres Behov i Centrum). Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och så även inom Socialnämndens verksamheter. Under 2014 infördes till exempel digitala trygghetslarm i Upplands-Bro kommun för att ge individen en ökad trygghet. Socialnämnden arbetar även aktivt med E-hälsa och E-tjänster och ser detta som ett stort utvecklingsområde inom kommunen som kommer att växa inom de kommande åren. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 8(19)

13 Sidan 13 av Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja Kommentar Under året har enheterna inom myndighetsavdelningen arbetat medvetet och systematiskt med upprättande av utredningsplaner och genomförandeplaner med ett fokus på den enskildes medverkan i utredning och insats. Fokus i arbetet ligger på rättssäker handläggning med hög kvalitet för den enskilde. Tongivande i enheternas arbete är att säkerställa en rättssäker handläggning och ett gott bemötande som sätter klienternas självbestämmande, integritet, trygghet och inflytande i fokus. Inom utföraravdelningens verksamheter finns ett tydligt fokus på den enskildes egen påverkan på hur de beslutade insatserna ska utföras. Genomgående så används genomförandeplanen som ett redskap för att säkerhetsställa den enskildes inflytande. Arbetet med målet Uppdrag Öka den enskildes påverkansmöjligheter vid utredning och utformning av beslutade insatser Kommentar Uppdraget är delvis uppfyllt. Vuxenenheten behöver arbeta vidare med att säkra den enskildes delaktighet genom upprättande av vårdplaner samt skriftlig kommunicering av tagna beslut. Nämndmål: Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum Kommentar En översyn har genomförts och resulterat i att det för närvarande inte är aktuellt att införa valfrihetssystem inom fler områden. Arbetet med målet Uppdrag Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 9(19)

14 Sidan 14 av 344 Uppdrag Se över ytterligare områden för valfrihet Kommentar En översyn har genomförts och resulterat i att det för tillfället inte är aktuellt att införa valfrihetssystem inom fler områden än redan genomförda. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamheter Kommentar Socialnämnden har under året arbetat med utveckling, revidering och implementering av befintliga rutiner, riktlinjer, handlingsplaner och styrdokument. Nämndens verksamheter har aktivt arbetat med kvalitetsledningssystemet som en integrerad del i verksamheten. Detta sker genom bland annat kvalitetsråd där resultat av kvalitetsuppföljning tas upp och analyseras så att de åtgärdsplaner som tas fram blir en del av utvecklingen av enhetens uppdrag. Myndighetsavdelningen har genomfört utbildning i handläggning, dokumentation, aktuell lagstiftning, Lex Sarah-utbildning, systemsstödsutbildning under året. Särskilda utbildningssatsningar har gjorts inom myndighetsavdelningen, såsom till exempel utredningsmetoderna BBIC och ÄBIC. FREDA och Signs of Safety som är metoder för att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn har också införts. Syftet med utbildningssatsningarna är att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna och en rättssäker handläggning. Samtliga handläggare har tillgång till rättsdatabaser. Samverkan/samarbete med såväl interna som externa aktörer/parter har intensifierats under året i syfte att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i utredning, insatser, uppföljning och utvärdering av detsamma. Värdighetsgarantier är framtagna för samtliga verksamheter. Under året har enheterna arbetat med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering av insatser. Aktgranskning har genomförts under året samt att brukarundersökningar har genomförts för samtliga enheter. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Enheten har sammanställt de beslutade lokala värdighetsgarantierna för äldre och handikappomsorgen och tagit fram ett arbetsdokument för Biståndsenheten Äldreomsorgen har arbetat fram 18 värdighetsgarantier som är tagna i nämnd och ska följas Uppnått Uppnått Arbetet med målet Uppdrag Utforma handlingsplaner och vidta åtgärder i syfte att säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamhetsområden utifrån resultat i brukarundersökningar och uppföljning av verksamheternas kvalitet på enhetsnivå Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 10(19)

15 Sidan 15 av 344 Uppdrag Kommentar Uppdraget är delvis genomfört. Vuxenenheten ska initiera ett arbete med att följa upp och analysera genomförda brukarundersökningar. Följa upp implementeringen av värdighetsgarantierna Kommentar Inom äldreomsorgen är uppdraget uppfyllt, då värdighetsgarantierna implementerats och blivit en naturlig del i arbetet. Övriga enheter har antingen implementerat garantierna eller har en planering för när det ska genomföras. I några fall är garantierna implementrade men nya värdighetsgarantiledare behöver utses. Utveckla metoder för uppföljning av insatser inom individ- och familjeomsorg, barn -och ungdomsvård och missbruksvård Kommentar Barn -och ungdomsenheten har implementerat metoden Signs of safty som används både i utredningsarbetet som i uppföljning av beslutade insatser. Enheten har också födjupat arbetet med BBIC. Vuxenenheten har medverkat i samverkansforum i syfte att följa upp gemensamma ärenden. Bemanning på äldreboenden i enlighet med nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det bor personer med demenssjukdom Kommentar Uppdraget är genomfört. Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans Kommentar Samtliga enheter har under året arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans och samtliga enhetschefer har under året haft månatlig uppföljning av insatser och ekonomiskt utfall. Hemtjänsten är den verksamhet som har störst avvikelse mot budget. I den verksamheten pågår det ett antal aktiviteter för att anpassa verksamheten efter den ersättningsnivå som verksamheten innehåller. I dag är kostnaderna högre än de intäkter som hemtjänsten erhåller. En översyn av planeringen av personalens arbete har skett, vilket förväntas ge positiv effekt på ekonomin. Under hösten har ansvariga chefer fått externt stöd i utformandet av verktyg för styrning och kontroll i ekonomisystem kopplad till verksamheterna. Genom ökad kunskap, delaktighet och förståelse för sambanden mellan verksamhet och ekonomi har kvalitet såväl som ekonomiskt utfall förbättrats markant inom samtliga enheter. Barn och ungdomsenheten visar trots intensivt arbete med genomlysning, kvalitetsförbättring och effektivisering i insatserna, på ett underskott i budgeten, men med ett förbättrat resultat i jämförelse med föregående år. Detta går bland annat att härröra till ett flertal sammanbrott i familjehem där tillfälliga placeringar i konsulentstödda familjehem varit den enda lösningen. Under året har även nödvändiga placeringar på institutionsvård genomförts. Under året har vuxenenheten haft stor omsättning på personal. Personalomsättningen och bristen på Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 11(19)

16 Sidan 16 av 344 kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten är bidragande orsaker till de ökade kostnaderna för försörjningsstöd, framförallt kostnader för tillfälliga boenden, vandrarhem med mera. Arbetet med att få en budget i balans inom försörjningsstöd pågår. Arbetet med målet Uppdrag Åtgärdsplan på enhetsnivå upprättas vid avvikelse och följs upp regelbundet Kommentar Under året har arbetet med ekonomiuppföljning varit ett prioriterat område och lett till stora förbättringar vad gäller chefernas möjlighet att regelbundet följa sin budget. Åtgärdsplaner har upprättats vid avvikelser när sådana uppstått. Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Behovet av försörjningsstöd ska minska Kommentar Socialnämnden har under året arbetat systematiskt med ärendeprocesser, från det att ett ärende initieras till beslut om beviljat bistånd. Samverkansformer har under året utvecklats och bland annat har styr- och arbetsgrupper bildats där socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Samarbetet mellan vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten har fungerat väl och projektet Åter i arbete har gett önskat resultat. Arbetet med att kartlägga och analysera samtliga försörjningsstödsärenden har resulterat i ett minskat antal personer i behov av försörjningsstöd. Ett jobbcenter inom arbetsmarknadsenheten har inrättats där fokus på stöd till den enskilde att komma ut i egen försörjning är centralt. Arbetet med målet Uppdrag Prioritering av metodutveckling inom ekonomiskt bistånd Kommentar Enheten har under året arbetat med hela ärendeprocessen där även metodutveckling ingått. Fokus har dock främst legat på att få stabilitet i verksamheten och vägleda nya medarbetare i hela ärendekedjan. Samverkan med andra enheter har varit en viktigt del och också utveckling av vad myndighetsrollen innebär. Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kommentar Vuxennheten har varit aktiva i samarbetet med andra aktörer för att utveckla insatser, som stärker den enskildes förmåga att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv, bland annat. genom projektet Åter i arbete och metoden Tre i fokus. Arbetsmarknadsenheten har under året implementerat enhetens nya organisation med fokus på den enskildes självfösörjning. Ett jobbcenter har inrättats och öviga verkamheter har utvecklats. Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett företroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polis Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 12(19)

17 Sidan 17 av 344 Uppdrag Kommentar Kommunens ungdomsstödjare har ett utvecklat samarbete med kommunens grundskolor, Upplands-Bro gymnasium och närpolisen. Nämndmål: Stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomars situation Kommentar Myndighetsavdelningen har under året genomfört genomlysningar av aktuella ärenden för att säkerställa att aktuella vårdplaner och genomförandeplaner finns. Ett utvecklingsarbete pågår för att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och för att tillförsäkra att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. Nämndens skyldighet att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med hemmen är vägledande i verksamhetens arbete med fokus på barn och unga. I samtliga beslut och uppföljningar beaktas barnperspektivet och den enskildes delaktighet. Nämnden nådde målet att erbjuda samtliga ungdomar mellan åk 9 och åk 2 på gymnasiet feriejobb under sommaren. Arbetsmarknadsenheten har genomfört en utvärdering av detta för att kunna uppnå en ännu bättre matchning inför Socialpsykiatrienhetens boendestöd har utvecklat sitt arbete under året. Nämnden genomförde under hösten en webbenkät i syfte att kartlägga antalet antalet anhörigstödjare och hur stödet till denna grupp kan utvecklas. Enkäterna kommer att sammanställas och analyseras under våren Arbetet med målet Uppdrag Utreda omfattningen av anhörigstöd i Upplands-Bro kommun Kommentar Kommunens anhörigkonsulent har i samverkan med kommunens anhörigförening och medarbetare från avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd genomfört en webbenkät. Enkäten kommer att samanställas och analyseras under våren Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kommentar Vuxenenheten har varit aktiva i samarbetet med andra aktörer för att utveckla insatser, som stärker den enskildes förmåga att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv, bland annat genom projektet Åter i arbete och metoden Tre i fokus. Arbetsmarknadsenheten har under året implementerat enhetens nya organisation med fokus på den enskildes självfösörjning. Ett jobbcenter har inrättats och öviga verkamheter har utvecklats. Nämndmål: Samverka med andra myndigheter, organisationer och föreningar för ett effektivt resursnyttjande Kommentar Nämndes verksamheter har under året utvecklat samverkan såväl externt som internt med en mängd olika samarbetspartner inom ramen för respektive enhets profession. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 13(19)

18 Sidan 18 av 344 Arbetet med målet Uppdrag Utveckla samverkan såväl internt som internt som externt med fokus på den enskilde Kommentar Uppdraget är genomfört för samtliga berörda verksamheter. Bland annat har samverkan med polismyndigheten utvecklats. Arbetet med tvärproffessionella nätverk för samverkan avseende gravida kvinnor samt information till samverkanspartners har initierats. Insatser för att motverka utanförskap har initierats, till exempel i form av projektet Åter i arbete. Ett arbete för att säkra att samordnade individuella planer upprättas har genomförts där mallar är framtagna och handläggare har utbildats. Projektet Leva livet, ett samarbete inom äldreomsorgen i Upplands-Bro som har satt igång många aktiviteter för våra brukare i Kungsängen och Bro. Under året har Kungsgården blivit certifierade av RFSL och fått ett nytt HBT-certifikat. Tjänstemän, anhöriga till personer med psykiskt funktionsnedsättning, representanter från Prima (öppenvårdspsykiatri), representant från politiken samt representanter från anhörigföreningar har träffats vid nio tillfällen under året. Detta i syfte att kartläga anhörigas och patienters svårigheter i vård och omsorgskontakter. Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra -och barnavårdcentralen Kommentar Samarbete med kommunens öppna förskolor, barnavårdscentralen (BVC), barnmorskemottagningen (BMM) har utvecklats till en familjecentralsliknande verksamhet. Skriftliga överenskommelser är under framtagande. Barn -och undgomsenheten samverkar med landstinget avseende gravida kvinnor som kan tänkas vara i behov av eget stöd, alternativt stöd i sitt föräldraskap. Undersöka förutsättningarna för att anordna förebyggande hembesök för personer över 75 år Kommentar Uppdraget är inte genomfört. Biståndsenheten har avsatt del av en biståndshandläggartjänst som ska arbeta med uppdraget under Utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende Kommentar En anpassning av boendestödsinsatser har gjorts under året för att möjligjöra stödinsatser mellan kl på vardagar. Prestationsbaserad ersättning infördes inom boendestöd from 1 januari Riktlinjerna för ersättningen har under året utvärderats och en revidering har genomförts. Se över alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättning Kommentar Biståndsenhetens bedömningar utgår ifrån att det ska vara möjligt att göra en bostadskarriär även om den enskilde har en funktionsnedsättning. Nämndmål: Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem Kommentar Samtliga enheter inom myndighetsavdelningen arbetar aktivt med att ge bästa förutsättningar för den enskilde genom insatser på hemmaplan så kallade hemmaplanslösningar. Insatser i form av öppenvård på hemmaplan tillsätts skyndsamt utifrån behov. Öppenvård på hemmaplan prövas alltid i första hand vid beslut om insats. Enheterna arbetar i nära samarbete med utförarenheterna i syfte att stärka och förbättra Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 14(19)

19 Sidan 19 av 344 såväl samverkan som insatser för den enskilde. Arbetet med att förbättra och förtydliga upprättande, genomförande och uppföljning av genomförandeplaner pågår fortlöpande. Under året har en översyn initierats av Nämndens öppenvård i syfte att säkerställa att verksamhetens behandlingsutbud matchar den enskildes behov. Arbetet med målet Uppdrag Ett fortsatt omställningsarbete inom individ- och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan Kommentar Ett omställningsarbete påbörjades under året under ledning av avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Samtliga enheter inom IFO har varit delaktiga i arbetet som fortsätter under våren Nämndens bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden har har nått samtliga mål för 2014 förutom målen; ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja, samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans samt målet behovet av försörjningsstöd ska minska. Dessa tre mål har delvis uppfyllts. Nämnden har arbetat aktivt med bemötande av den enskilde och dennes delaktighet. Ytterligare arbete behövs för att säkra att samtliga klienter och brukare har vård- och genomförandeplaner. Särskilt framhålls arbetet med målet att säkerställa god kvalitet inom samtliga verksamheter. Verksamheterna har arbetat aktivt med att integrera kvalitetsledningssystemet i det dagliga arbetet. Befintliga rutiner, riktlinjer och styrdokument har reviderats och implementerats i verksamheterna. Målet med att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt att barn och ungdomars situation lyfts fram. I samtliga beslut och uppföljning av dessa beaktas barnperspektivet och den enskildes delaktighet. Målet att erbjuda samtliga ungdomar i åk 9 till och med åk 2 på gymnasiet feriejobb uppfylldes. Socialpsykiatrin har utvecklat sitt arbete under året. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 15(19)

20 Sidan 20 av Ekonomi 3.1 Årets resultat (tkr) Budget 2014 Resultat 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2013 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto Myndighetsoch beställaravdelningen Utföraravdelningen Kvalitets- och verksamhetsstöd Summa Socialnämnd Ekonomiskt bistånd SN Ekonomisk analys Ekonomisk analys Myndighetsavdelningen Redovisar ett resultat på 196 tkr. Barn - och ungdomsenheten, ett underskott på tkr beroende på köp av familjehemsvård och placeringskostnader inom Statens institutionsstyrelse. Vuxenenheten, ett underskott på 661 tkr beroende på högre personalkostnader och institutionsvård. Äldreomsorgen, ett underskott om tkr beroende på ökade kostnader för hemtjänst och externa boendeplatser. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har 826 tkr. Utföraravdelningen Ett resultat på tkr beroende på att Norrgårdens nya platser öppnades senare samt lägre personalkostnader för sjuksköterskor på grund av svårigheter att rekrytera. Hemtjänst, ett underskott på tkr, höga kostnader i förhållande till intäkter. LSS, ett överskott på tkr. LSS gruppbostäder, ett underskott på 532 tkr beroende på ökade personal- och verksamhetskostnader. Socialpsykiatri har underskott tkr, en effekt av införd prestationsbaserad ersättning som inte var tillräcklig verksamhetsanpassad vilket korrigerats inför Kvalitet och verksamhetsstöd Resultat tkr beror på ökade intäkter från Migrationsverket och låg beläggning på kommunens 14 PUT-platser, ersättning utgår oavsett beläggning tkr bokfördes felaktigt på Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 16(19)

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer