Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida"

Transkript

1 (11) Plats och tid Gymnasieskolan, kl Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Petra Danielsson, S Eva-Lena Blom, C Leif Svedin, C, 2-4 (deltog ej i 1 på grund av jäv) Annica Wallrahm, ersättare för Leif Svedin, C 1 Maria Kjellström, VV Svein Jensen V, ersättare för Christian Strömberg, FP 1 i delbeslut om jäv Christian Strömberg, FP Ej tjänstgörande ersättare Joachim Nässil, M Eva Nilsson, S Annica Wallhram, C från och med 2 Svein Jensen, V, från och med del av 1 Övriga närvarande Lottie Corrias-Näslund barn- och utbildningschef Anna-Carin Johansson sekreterare Peter Bengtsson ekonom 1 Sara Bergman Larner ekonom, 1 Kicki Lindskog Lärarförbundet Mikael Skålén Lärarnas Riksförbund Utses att justera Maria Kjellström Justeringens tid och plats Torsdag den 29 januari 2015, kommunkontoret Järpen. Underskrifter... Paragrafer 1-4 Sekreterare: Anna-Carin Johansson... Ordförande: Anna-Karin Vernberg... Justerare: Maria Kjellström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, kommunkontoret i Järpen Underskrift Datum för anslags nedtagande... Sekreterare: Anna-Carin Johansson

2 (11) Protokollsregister Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan Yttrande till justitieombudsmannen gällande anmälan från gymnasieelev Dnr Informationer...10 Delgivningar...11

3 (11) BUN 1 Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 90, uppdragit till barnoch utbildningschefen att redovisa ytterligare utvecklade konsekvensbeskrivningar på prioriterade förslag som ska vara samverkade med personal, elever, föräldrar samt fackliga representanter. Kommunstyrelsen har i beslut 205, uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att återrapportera sina beslut om kostnadsminskningar till kommunstyrelsens sammanträde I samband med återrapporten ska nämnden lämna en tidplan på när olika åtgärder beräknas ge effekt. Om inte erforderliga beslut fattas före kommunstyrelsens sammanträde i februari så kommer kommunstyrelsen besluta om övergripande förslag till åtgärder inom nämndens verksamheter. Beslutsunderlag Barn- och utbildningskontorets tjänsteyttrande Yrkanden Andreas Sihvonen (S): barn- och utbildningsnämnden beslutar att Leif Svedin, C är jävig och ska ej delta i handläggning och beslut i ärendet. Eva-Lena Blom (C): med bifallande av Maria Kjellström, VV: anser inte att Leif Svedin är jävig i ärendet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Andreas Sihvonens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: ja-röst för Andreas Sihvonens förslag och nej-röst för Eva-Lena Bloms förslag. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt Sihvonens förslag. Omröstningsresultat, se bilaga. Barn- och utbildningsnämndens delbeslut Leif Svedin, C anses jävig och ska ej delta i handläggning och beslut i ärendet. forts.

4 (11) forts BUN 1 Yrkanden Yrkanden förslag 1: Åre gymnasieskola: Andreas Sihvonen (S): under läsåret 2014/2015 och inför läsåret 2015/2016 ska dels en minskning om minst fyra heltidstjänster genomföras inom befintlig organisation. Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att redovisa en korrekt modell över interkommunala ersättningar. Gymnasieskolan ska i samverkan med personal, elever och föräldrar ta fram förslag på strukturella förändringar för att hitta ytterligare besparingar i alla gymnasiets verksamheter enligt de förslag som redovisats i handlingarna. Prioritera möjligheterna med förändringarna för hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet genom flytt till Järpen men även utreda samverkan/medlemskap med Jämtlands gymnasieförbund. Eva-Lena Blom (C): utreda lärlingsutbildningar på samtliga praktiska program med undantag för riksrekryterande utbildningar samt varsla tjänster som påverkas av denna förändring. Utredning över nedläggning av elevboende och ny struktur. Yrkanden förslag 2: Administrativ organisation, ledningsorganisation, lärares arbetsplatsbundna tid: Eva-Lena Blom (C): verkställa förslag 2 och 2.3. Fortsätta utreda förslag 2.1 och 2.2. Yrkanden förslag 3: Hallens skola: Karl Dumky (M): förslag 3 utreds vidare med begäran om en tydlig konsekvensbeskrivning av F-6 Hallens skola samt fortsatt utredning gällande ytor på Mörsils skola, busstransporter och kvalitativa effekter på Mörsils och Hallens skolor. Vill se en långsiktig lösning av skolfrågan i Hallen, Mattmar och Mörsil. Eva-Lena Blom (C): undantag gällande flytt av högstadiet i Hallen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Karl Dumkys förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: ja-röst för Karl Dumkys förslag och nej-röst för Eva- Lena Bloms förslag. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt Dumkys förslag. Omröstningsresultat, se bilaga.

5 (11) forts BUN 1 Reservation från Eva-Lena Blom (C), Annica Wallrahm Maria Kjellström (VV) och Christian Strömberg, (FP) till förmån för Eva-Lena Bloms yrkande. Tilläggsyrkande förslag 3: Hallens skola: Eva-Lena Blom (C): begära utredning över flytt av Storsjöodjurets förskola till Hallens skola, utredning över utökning av Hallens upptagningsområde samt utredning över fjärrundervisning i moderna språk. Yrkande förslag 3.1: Åre skola: Petra Danielsson (S): begära fortsatt utredning av Åre skola med långsiktighet på minst 10 år, med 3 parallellklasser/årskurs med fullständig konsekvensbeskrivning. Yrkanden förslag 4: Månsåsens förskola: Per-Göran Skoog (S): begära fortsatt utredning över möjlighet att behålla Månsåsens förskola med konsekvensen att Storsjöodjurets förskola ska ha en avdelning. Detta ska samverkas med föräldragruppen. Eva-Lena Blom (C): undantag gällande nedläggning och flytt av Månsåsens förskola. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Per-Göran Skoogs förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: ja-röst för Per-Göran Skoogs förslag och nej-röst för Eva-Lena Bloms förslag. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt Skoogs förslag. Omröstningsresultat, se bilaga. Reservation från Eva-Lena Blom (C), Annica Wallrahm Maria Kjellström (VV) och Christian Strömberg, (FP) till förmån för Eva-Lena Bloms yrkande. Tilläggsyrkande förslag 4: Månsåsens förskola: Eva-Lena Blom (C): begär en översyn av kostnader för Månsåsens förskola. Yrkanden förslag 5: Mattmar förskola: Karl Dumky (M): begär fortsatt utredning med tydliga konsekvensbeskrivningar samt att förskolan flyttas, eventuellt tidigast 2017, om och när ny förskola i Mörsil är färdig.

6 (11) forts BUN 1 Eva-Lena Blom (C): undantag gällande nedläggning och flytt av Mattmars förskola. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Karl Dumkys förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: ja-röst för Karl Dumkys förslag och nej-röst för Eva-Lena Bloms förslag. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt Dumkys förslag. Omröstningsresultat, se bilaga. Reservation från Eva-Lena Blom (C), Annica Wallrahm Maria Kjellström (VV) och Christian Strömberg, (FP) till förmån för Eva-Lena Bloms yrkande. Övriga yrkanden: Maria Kjellström (VV): i brist på tid och resurser och därmed ofullständiga beslutsunderlag vid sammanträdet, beslutar barn- och utbildningsnämnden att lyfta upp hela ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att nämnden behöver hjälp och samverkan gällande både resurser och tid för vidare utredningar och helhetssyn i arbetet att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen i nämndens verksamheter. Det är stora strategiska beslut som inte enbart rör barn- och utbildningsnämnden. Anna-Karin Vernberg (M): yrkar avslag på Maria Kjellströms yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Anna-Karin Vernbergs avslagsyrkande. Tilläggsyrkande: Anna-Karin Vernberg (M): begära hos kommunstyrelsen att få resurser i form av personal under en begränsad tidsperiod för att stötta upp med utredningar och beslutsunderlag. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Under läsåret 2014/2015 och inför läsåret 2015/2016 ska en minskning om minst fyra heltidstjänster på gymnasieskolan genomföras inom befintlig organisation. 2. Barn- och utbildningschefen får i uppdrag redovisa en korrekt modell över interkommunala ersättningar.

7 (11) forts BUN 1 3. Gymnasieskolan ska i samverkan med personal, elever och föräldrar ta fram förslag på strukturella förändringar för att hitta ytterligare besparingar i alla gymnasiets verksamheter enligt de förslag som redovisats i handlingarna. 4. Möjligheterna med förändringarna för hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet genom flytt till Järpen ska prioriteras. 5. Samverkan/medlemskap med Jämtlands gymnasieförbund ska utredas. 6. Införande av lärlingsutbildningar på samtliga praktiska gymnasieprogram ska utredas med undantag för riksrekryterande utbildningar samt att varsla tjänster som påverkas av denna förändring. 7. Utredning över nedläggning av elevboende och ny struktur ska genomföras. 8. Förslag 2 om administrativ organisation samt förslag 2.3 om tidmätning inom förskola och fritidshem ska verkställas. Förslag 2.1 om ledningsorganisation samt förslag 2.2 om lärares arbetsplatsbundna tid ska utredas vidare. 9. Förslag 3 utreds vidare med begäran om en tydlig konsekvensbeskrivning av F-6 Hallens skola samt fortsatt utredning gällande ytor på Mörsils skola, busstransporter och kvalitativa effekter på Mörsils och Hallens skolor. Vill se en långsiktig lösning av skolfrågan i Hallen, Mattmar och Mörsil. 10. Utredning över flytt av Storsjöodjurets förskola till Hallens skola, utredning över utökning av Hallens upptagningsområde samt utredning över fjärrundervisning i moderna språk begärs. 11. Fortsatt utredning av Åre skola med långsiktighet på minst 10 år begärs, med 3 parallellklasser/årskurs och med fullständig konsekvensbeskrivning. 12. Fortsatt utredning över möjlighet att behålla Månsåsens förskola begärs med konsekvensen att Storsjöodjurets förskola ska ha en avdelning. Detta ska samverkas med föräldragruppen. 13. En översyn av kostnader för Månsåsens förskola begärs.

8 (11) forts BUN Fortsatt utredning begärs i förslag 5 med tydliga konsekvensbeskrivningar samt att Mattmars förskola flyttas, eventuellt tidigast 2017, om och när ny förskola i Mörsil är färdig. 15. Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få resurser i form av personal under en begränsad tidsperiod, för att stötta upp med utredningar och beslutsunderlag. 16. Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att se över extra investeringsbehov för att skapa delaktighet, kvalité, trygghet och trivsel i de verksamheter som förändrats. Expedieras till Kommunstyrelsen Lottie Corrias Näslund Leif Svedin, med överklagandehänvisning Notering till protokollet: Leif Svedin (C) vill föra till protokollet att han anser sig ej vara jävig i ärendet.

9 (11) BUN 2 Dnr BUN Yttrande till justitieombudsmannen gällande anmälan från gymnasieelev Dnr Barn- och utbildningsnämnden anmodas av Justitieombudsmannen att yttra sig över en anmälan som inkommit från en gymnasieelev. Beslutsunderlag Barn- och utbildningskontorets tjänsteyttrande Yrkande Petra Danielsson (S): enligt förslag 1, 3 och 4. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn och utbildningsnämnden antar yttrandet till JO som sitt eget och bedömer att biträdande rektor på Åre gymnasieskola handlat enligt gällande trivselregler. 2. Barn och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschefen att påtala biträdande rektors ansvar att besvara alla mail enligt Åre kommuns tillgänglighetspolicy. 3. Barn och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschefen att utforma elevhemmets trivselregler och avtal i samarbete med juridisk kompetens. Expedieras till Justitieombudsmannen Lottie Corrias Näslund, barn- och utbildningschef

10 (11) BUN 3 Informationer Lottie Corrias Näslund, barn- och utbildningschef: Enligt uppdrag från barn- och utbildningsnämnden i beslut 93, återredovisas utredning av kapacietshöjande åtgärder av gymnasieskolans lokaler. Två elever från åk 7, Mörsils skola: Redovisning om projektet forskarhjälpen. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationerna godkänns.

11 (11) BUN 4 Delgivningar Skrivelse från föreningen Arvesundsbygden om nedläggning av skolor och förskolor. Skrivelse från två barnfamiljer i Duved om förslag och frågor till alla berörda angående förslaget att flytta Duveds F-3 till Åre. Protestlista mot tjänstemannaförslaget att flytta Duveds F-3 till Åre. Reflektioner från föräldrar till barn på Månsåsens förskola/fritids. Samråd Elevråd Hallens kyrksola F-9. PEK-protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut Delgivningarna godkänns.

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-05-19 A4 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 11.55. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Petra Danielsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A3 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A3 1(10) 2015-04-13 A3 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.30. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-09-09 A8 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 14.50. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Leif Svedin, C Jan-Ove Lindholm, VV Birgitta Lundberg, S Andreas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-06-23 A5 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.15. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Anneli Wänseth, M Eva Nilsson, S Emma Danielsson, C Andreas Sihvonen, S

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(9) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Per Nyberg, M Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Emma Nordin, M Margareta Olsson, S Per-Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-05-02 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 14.40. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson, S

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(7) Plats och tid Fjällsätra, Undersåker kl 09.20 14.00. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Emma Nordin, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson, S Jan-Ove Lindholm, VV ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-10-19 A7 1(13) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.05. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-09-22 A6 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.05. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Ida Leidermark, MP Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-03-11 A2 1(19) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Eva Nilsson, S Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-06-16 A7 1(16) Plats och tid Mörsils skola, kommunkontoret kl 09.00 15.45. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Anders Wasell, FP ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C Leif

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-12-08 A11 1(16).Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 17.30. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Börje Olsson, C ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusgården sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 14.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Andreas Sihvonen Emma Nordin, M, ordförande Per Nyberg, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(10) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.30. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson, S Eva-Lena Blom,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 18.00. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Emma Nordin, M Andreas Sihvonen, S ersättare för Margareta Olsson, S Per-Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(10) Plats och tid Ljusgården, kommunkontoret kl 09.00 15.30. Beslutande Emma Nordin, M, ordförande Per Nyberg, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson, S Can Savran, C, vice ordförande Leif

Läs mer

Områdesstyrelsen i Kallbygden

Områdesstyrelsen i Kallbygden 1(10) Plats och tid Badhuset i Kall, kl 16.00-17.40. Beslutande Christer Edsholm, ordförande, personvald Lottie Paulus, personvald ersätter Anders Borgström, personvald Lena Edsfeldt, personvald Björn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2012-12-12 A12 1(18) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 16.30. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C, 80-88 Leif Svedin, C Jan-Ove

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A1 1(6)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A1 1(6) 2012-02-22 A1 1(6) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, kl 08.30 16.50. Beslutande Leif Nord, M, ordförande Anna-Karin Dahl, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C Mattias Vernberg,

Läs mer

Områdesstyrelsen i Kallbygden Sammanträdesdatum Nr Sida

Områdesstyrelsen i Kallbygden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-05-21 3 1 (7) Plats och tid Kyrkslättens skola badet, kl 16.20-18.00 Beslutande Jan Forsén, ordförande, personvald Leif Svedin, vice ordförande, C Lena Edfeldt, personvald ersättare för Bertil Wittenström,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2016-03-01 A1 1(15) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.40. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Björn Knudsen, V Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Margareta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-04-07 A4 1(21) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.35. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall (M) ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-12-01 A8 1(20) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 16.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Emma Danielsson, C Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5) 2013-06-14 6 1(5) Plats och tid Fröågruva, Åre, sammanträdeslokal Gruvvinden kl 13.30 14.00 Beslutande Leif Nord, M, ordförande Egon Eriksson, M Daniel Danielsson, C Åke Granlöv, C Gunnar Söderberg, FP

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-06-20 A6 1(15) Plats och tid Hembygdsgården i Åre, kl 09.00 15.00. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C Leif Svedin,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A2 1(14)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A2 1(14) 2012-02-22 A2 1(14) Plats och tid Aulan Åre gymnasieskola, kl 08.30 16.50. Beslutande Leif Nord, M, ordförande Anna-Karin Dahl, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C Mattias Vernberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Plats och tid Stora konferensen sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare 08.30. Peter Bergman, S, ordförande Thomas Hägg, S Håkan Karlsson, M ersätter Maths Larsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-12-11 A11 1(17) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.40. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Annica Wallrahm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-05-20 A6 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.35. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karin Ekblom, M Börje Olsson, C ersättare för Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A6 1(14)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A6 1(14) 2012-06-27 A6 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 15.40 Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Karin Edblom, M Annica Wallrahm, C ersättare för Ann-Christin Alexius,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2013-12-04 12 1(6) Plats och tid Åre gymnasieskola i Järpen, skolsal 1, kl 17.00 17.30. Beslutande Leif Nord, M, ordförande Egon Eriksson, M Daniel Danielsson, C Mats Tysk, C (ersättare Åke Granlöv, C)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2013-03-05 2 1(6) Plats och tid Skolsal, Åre gymnasieskola, Järpen kl 08.30 09.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mats Tysk C Håkan Karlsson, M Gunnar Söderberg, FP Leif Nord, M, ordförande Egon

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-04-12 A3 1(6) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.35. Beslutande Anna-Lisa Hoflén, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Camilla Arvidsson,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket, 23-02-2016 15:00-17:00 Ajournering Beslutande Ledamöter Rolf Nersing, (S) ordförande Lisa Edwards, (C) 1:a vice ordförande Kaj Bergenhill, (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2012-10-04 A10 1(6) Plats och tid Fjällsätra i Undersåker kl 09.00 15.20. Beslutande Daniel Danielsson, C, ordförande Anna-Lisa Hoflén, C Kerstin Eriksson, M Göran Jämting, M Peter Andersson, VV Ann-Marie

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.00 08.55 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(8) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 14.10. Beslutande Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist, S Ida Nilsson. S Göran Jämting, M ersättare för Anki Thander

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-02-20 A3 1(19) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 14.45. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin

Läs mer

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef Pernilla Brändström, sekreterare Anna-Lena Göttfert, rektor 39. Magnus Forsberg.

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef Pernilla Brändström, sekreterare Anna-Lena Göttfert, rektor 39. Magnus Forsberg. Barn- och utbildningsutskottet 2017-05-15 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2017-05-15 kl. 13:00-15:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Ingrid Sundbom (c) ersättare för Elisabeth

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan-Olov Jonsson, V Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist, S Ida Nilsson.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Tegel 02 sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 10.00. Beslutande Katrin Wissing, MP, ordförande Mikael Sundman, VV Håkan Karlsson, M Daniel Danielsson, C Maria Larsson, S Ej tjänstgörande

Läs mer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lennart Carlsson (M), Ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-05-20 A3 1(13) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.30. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jörgen Brouwer, C Ylva Edler, VV Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 10 april kl. 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L)

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Folkets Park kl

Folkets Park kl 1 (11) Plats och tid Folkets Park kl 09.00 11.45 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson, (c) ledamot Lars-Göran Thulin,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida Tekniskt utskott (9)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida Tekniskt utskott (9) Tekniskt utskott 2015-11-18 4 1(9) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.00. Beslutande Leif Nord, M, ordförande Daniel Danielsson, C Håkan Karlsson, M Övriga närvarande Lars-Erik

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Tomas Rydberg, MP Jan-Olov Jonsson, V Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist,

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP)

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen Tekniskt utskott

Kommunstyrelsen Tekniskt utskott 1(6) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 10.45. Beslutande Håkan Karlsson, M, ordförande Daniel Danielsson, C Mikael Jönsson, C ersättare för Tomas Rydberg, MP Övriga närvarande

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2017-04-04, kl 0900-1430 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Åke Johdet, S, 17-19 Sixten Eriksson, S Linda Jonsson, V Pirkko

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 49-49 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Madeleine Atlas (C), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl PERSTORPS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-22 Sida 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 18.20 Beslutande Leif Andersson, ordförande Catharina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.00 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Martin

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silbodalskolan, kl 12.00-18.00 Beslutande Bo Malm, ordförande (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Blomskogs skola, kl 15.30-19.30 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2017-05-03, kl 0900-1210 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Åke Johdet, S Linda Jonsson, V Pirkko Heikkilä, V Carolina

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-02-27 A2 1(13) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 17.15. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-09-04 A7 1(20) Plats och tid Hallens skola, kl 09.00 16.20. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande, deltog ej i 66 Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius, C Leif Svedin, C Jan-Ove Lindholm, VV,

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Lars Bäckström (c) Marie Viberg (c)

Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Lars Bäckström (c) Marie Viberg (c) Barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-04-14, kl 13.00-16.10 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-10-01 A10 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mattias Vernberg, C Anna-Lisa Hoflén, C, ordförande Kerstin Eriksson, M

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13 ) 2005-02-24 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 24 februari 2005, kl 9.00 15.45. Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Lena Rundberg (C)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Lena Rundberg (C) 1/7 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18.00-18:30 Paragrafer 72-74 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer