Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård - Ledsagarservice - Avlösarservice jämlikt Socialtjänstlagen Uppdaterad november 2013

2 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering Beskrivning av upphandlingen Referensnummer Upphandlande myndighet Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Hemsjukvård Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Serviceinsatser i ordinärt boende Anhörigvårdare Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Beskrivning av tjänsternas innehåll Hälso- och sjukvårdsansvar Tidpunkter för utförande Kapacitetstak Målgrupp Befolkningsunderlag och behovsanalys Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare Ickevalsalternativ Rutiner för omval Kösystem Skyldighet att ta emot uppdrag Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Beskrivning av handläggningsprocessen Godkännande och avtalsskrivning Ej godkännande av ansökan Begäran om rättelse Administrativa krav Frågor om upphandlingen Kontaktpersoner Förutsättningar för att lämna in ansökan Ansökans form, innehåll och språk Tillåtna sätt att lämna ansökan Upphandlingssekretess Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Krav på registrering Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Meddelarfrihet

3 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Kvalitetsledningssystem IT-system och krav på utrustning Krav på tjänsten (kravspecifikation) Lagar, förordningar och föreskrifter Kvalitetskrav Självbestämmande och integritet Genomförandeplan Värdegrund Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Bemanning Kontinuitet ID-bricka och namnskylt Nyckelhantering Hantering av privata medel Dokumentation och förvaring av handlingar Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Introduktion Tillgänglighet Verkställighet Individuellt uppdrag Tidpunkter för verkställighet Förändring av behov hos kund Redovisning av utförd tid Insyn Allmänhetens rätt till insyn Ekonomisk insyn Uppföljning Utförarens åtaganden i vissa situationer Arbetsgivaransvar Kundens frånvaro Tolk Betalningsansvar för utskrivningsklara Tilläggstjänster Avtal Allmänna avtalsvillkor

4 5.1.1 Avtalsparter Kontaktpersoner Avtalshandlingars inbördes rangordning Avtalad tjänst Avtalsperiod Ändringar och tillägg i avtalet Sekretess Kommersiella villkor Ersättning Dubbelbemanning Moms Prisjustering Avgifter Betalningsvillkor Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Överlåtelse av avtal Underleverantör Försäkringar Force Majeure Ansvar vid fel eller brister och sanktioner Rättning av fel och brister Sanktioner Hävning av avtal Skadestånd Tvistlösning Definitioner och förkortningar Beställare = Upphandlande enhet, Staffanstorps kommun, socialnämnden Utförare = Den som på marknaden tillhandahåller tjänsterna Sökande = Den som ansöker om att få delta som utförare Kund = Den person som har beviljats bistånd enligt SoL, hemtjänst och/eller har rätt till delegerad hemsjukvård SoL = Socialtjänstlagen HSL = Hälso- och sjukvårdslagen LOV = Lagen om valfrihetssystem SFS = Svensk författningssamling SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4

5 1. Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Från och med tillämpar Socialnämnden i Staffanstorps kommun kundval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV(SFS 2008:962). Upphandling enligt LOV innebär bland annat att intresserade utförare kan sända in ansökningar så länge upphandlingen annonseras på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, samt på kommunens hemsida Det innebär också att den ekonomiska ersättningen och kravnivåer är fast kopplade till kommunala beslut samt att samtliga sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. Upphandlingen avser insatserna omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice som beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunens biståndshandläggare inom Vård och omsorg beslutar om vilka insatser kunden har rätt till. 1.2 Referensnummer Upphandlingens referensnummer är Upphandlande myndighet Staffanstorps kommun är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas i detta uppdrag. Beställaren ansvarar för myndighetsutövning gällande den enskildes bistånd samt för uppföljning av beställda tjänster. Socialnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den. 1.4 Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun har organiserat hemvården i ordinärt boende i fem områden: - Hemteam och korttidsvård - Hemsjukvård - Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull - Omvårdnad och delegerad hemsjukvård i ordinärt boende - Serviceinsatser i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Staffanstorps kommun har inrättat ett hemteam i syfte att erbjuda vårdtagare rehabilitering och omvårdnad i hemmet efter sjukhusvistelse. Hemteam kan erbjudas upp till tre veckor. I samband med att insatsen hemteam ska avslutas sker en vårdplanering där vald kundvalsutföraren förväntas delta. 5

6 För de som inte kan komma direkt hem efter exempelvis en sjukhusvistelse finns möjlighet till vistelse på korttidsenhet. Korttidsenheten och hemteamet drivs i kommunal regi Hemsjukvård All hemsjukvård som utförs av legitimerad personal, det vill säga distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast bedrivs i kommunal regi. Delegerad hemsjukvård omfattas av Kundval Särskilt ansvar, nattpatrull och trygghetslarm Beställaren har upphandlat det kommunala särskilda ansvaret i hemvården. Uppdraget omfattar att kunna utföra omvårdnadsinsatser med mycket kort varsel, det vill säga inom ett dygn. I uppdraget ingår också att utföra omvårdnad och delegerad hemsjukvård mellan klockan i ordinärt boende till samtliga vårdtagare i Staffanstorps kommun. Det särskilda ansvaret omfattar även att besvara och åtgärda trygghetslarm. Uppdraget utförs idag av Attendo Sverige AB enligt upphandling enligt LOU, uppdraget löper till och med Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende omvårdnad och delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösning i hemmet Serviceinsatser i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende serviceinsatser enligt socialtjänstlagen Anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL Anställning av anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL omfattas inte av kundvalet utan hanteras av beställaren. 1.5 Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Uppdraget omfattar samtliga tjänster: - Omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård - Avlösarservice - Ledsagarservice 6

7 Samtliga insatser är bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatser ska utföras enligt biståndsbeslut och socialnämndens Riktlinjer för tillämpning av socialtjänstlagen, se bilaga Beskrivning av tjänsternas innehåll Omvårdnad inklusive hemsjukvård Till exempel: - Personlig omsorg, t ex hygien, hjälp vid toalettbesök - Hjälp vid måltider - Social omsorg, t ex aktiviteter, tillsyn I tjänsten personlig omvårdnad kan ingå delegerad hemsjukvård. Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation ges av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med erforderlig kompetens. Avlösning i hemmet Insatsen innebär att vistas hos kunden i dennes bostad i syfte att avlösa anhörig. Avlösare ska väljas utifrån kundens behov. Avlösare ska i största möjligaste mån vara en och samma person. Ledsagarservice Insatsen innebär hjälp till/från eller i samband med fritidsaktivitet utanför bostaden. Ledsagare ska i största möjliga mån vara en och samma person. Ledsagare ska väljas utifrån uppdragets art Hälso- och sjukvårdsansvar Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för hälso- och sjukvården inom kundvalet i enlighet med 24 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Ytterligare ansvar står beskrivet i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10). Inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift från legitimerad personal ska personal delta i förberedande teoretisk utbildning gällande delegering. Utbildningen anordnas av beställaren och tiden för utbildning ingår i timersättningen för utförda insatser. Delegeringsförfarandet sker enligt riktlinjer fastställda av MAS i Staffanstorps kommun. MAS riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska följas. Utföraren ska upprätta lokala rutiner gällande utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rutin för hur kontakt tas kommunens legitimerade personal när kundens tillstånd fodrar det. Rutinerna ska godkännas av MAS. Utföraren är skyldig att se till att MAS kan utföra sitt uppdrag. MAS ska hållas underrättad om sådant som faller inom dennas ansvarsområde samt ska ges tillträde 7

8 till verksamheten i den omfattning som MAS finner behövligt för tillsyn av verksamheten Tidpunkter för utförande Tjänsterna för omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård ska utföras mellan klockan , alla dagar i veckan. Avlösarservice och ledsagarservice kan gälla dygnet runt. Insatser från klockan samtliga dagar i veckan utförs av nattpatrullen. Utförare som ansvarar för nattpatrullen har upphandlats enligt LOU och utförs idag av Attendo Sverige AB enligt avtal till och med Kapacitetstak Utföraren har rätt att ange i vilket geografiskt område som man vill verka i. Områden som kan väljas är: - Hela kommunen - Hjärup med omnejd (postnummer ) - Staffanstorp med omnejd - Staffanstorp tätort Utföraren ges möjlighet att sätta ett tak för hur många timmar per vecka som man är beredd att leverera. Kapacitetstaket får inte understiga 20 timmar i genomsnitt per vecka. Om utföraren valt att sätta ett tak på det antalet timmar som de kan åta sig, eller har begränsat sig till ett geografiskt område, kan utökning eller minskning göras. För en minskning gäller 90 dagars omställningstid, räknat från närmast kommande månadsskifte efter skriftligt inkommen ändringsanmälan. 1.6 Målgrupp Kundvalet omfattar alla äldre och funktionshindrade som beviljas insatser enligt socialtjänstlagen. 1.7 Befolkningsunderlag och behovsanalys Staffanstorps kommun har invånare ( ). Av dessa är 16 %, 65 år eller äldre var 739 personer över 80 år. Denna målgrupp beräknas öka med 30 % den närmaste 5 årsperioden hade 175 personer bistånd till omvårdnad, ledsagarservice och avlösning. Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen. 8

9 1.8 Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare När utföraren är godkänd ska utföraren lämna information om sin verksamhet enligt kommunens mall med fasta rubriker. Språket ska hållas vårdat och enkelt. Lämnade uppgifter sammanställs i ett informationsblad för varje utförare. Kunden får information om samtliga utförare från biståndshandläggaren i samband med biståndsbedömning. Presentationen av utföraren kommer också att läggas ut på kommunens hemsida. Utföraren har möjlighet att bedriva egen marknadsföring. Denna ska ske i enlighet med god marknadsföringssed med stor respekt för brukare och övriga utförare Ickevalsalternativ Kunden och/eller dennes företrädare svarar för valet av utförare. Beställaren arbetar alltid för att uppmuntra och underlätta för kunden att själv välja. För den som ändå inte vill eller kan välja finns det ett så kallat ickevalsalternativ. Beställaren har upphandlat ickevalsalternativet enligt LOU. Till och med är ickevalsalternativet Attendo Sverige AB Rutiner för omval Det står kunden fritt att byta utförare när så önskas. Anmälan om byte görs till biståndshandläggaren som informerar respektive utförare. Byte förutsätter att den nye utföraren har kapacitet enligt angivet kapacitetstak och har valt att utföra tjänster inom det geografiska område där kunden bor. Bytet äger rum snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter inkommen anmälan om inte annat överenskommits. Utföraren ska medverka till att övergång till ny utförare sker utan olägenheter för kunden och beställaren Kösystem Utföraren ska vid behov upprätta en kölista. Nya kunder ska tas emot i turordning efter den dag valet har gjorts. Utföraren ska lämna meddelande till beställaren när deras kapacitetstak är nått. Beställaren kommer att informera kunden om att utföraren har fullt för tillfället. Utföraren ansvarar själv för att inkomma med information till beställaren att man åter har möjlighet att ta emot nya kunder Skyldighet att ta emot uppdrag En utförare kan inte tacka nej till uppdrag om inte ett kapacitetstak eller en avgränsning av geografiskt område angivits i ansökan. 9

10 1.9 Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Även om beställaren beslutat att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan beställaren besluta att ändra eller avbryta valfrihetssystemet. Beställaren kommer då att säga upp avtalet med de utförare som beställaren ingått avtal med Beskrivning av handläggningsprocessen Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. Kontroll att anbudsgivaren uppfyller samtliga ställda krav sker därefter. Anbudsgivaren kommer att kallas till ett möte för avstämning av kraven och förståelse av uppdraget. Deltagande på detta möte är obligatoriskt för att kunna bli godkänd. Tre referenser som den sökande angivit kommer att kontaktas. Referenstagningen syftar till att bedöma sökandens erfarenhet att bedriva verksamhet inom området. Referenser som den sökande anger ska avse liknande verksamhet och vara max fem år tillbaka i tiden. Om tidigare erfarenhet från området inte finns kan personliga referenser lämnas istället. Referenser kan gälla tidigare erfarenheter från ledning och bedrivande av verksamhet. Ansökningar handläggs skyndsamt och normal handläggningstid beräknas till cirka två månader. I de fall ansökningarna behöver kompletteras och förtydligas av sökanden förändras tidsramen. Under semesterperioden juni - augusti och vid storhelger, kan handläggningstiden bli längre. Ansökan ska vara bindande i 12 veckor Godkännande och avtalsskrivning Ansökan kommer att prövas enligt de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlaget med bilagor. Sökanden ska godkänna förfrågningsunderlagets intentioner och ställda krav. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av 7 kap 1 LOV, ska godkännas som utförare i valfrihetssystemet. Beställaren kommer snarast möjligt lämna skriftligt besked till den sökande om beslut att godkänna eller att inte godkänna samt skälen för detta. Till beskedet om godkännande bifogas avtal för underskrift av utföraren. 10

11 1.12 Ej godkännande av ansökan Beställaren äger rätt att ej godkänna ansökan om den sökande i väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar om ovanstående förhållanden eller lämnat felaktiga upplysningar Begäran om rättelse Utförare som inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har möjlighet att överklaga beslutet enligt LOV 10 kap. Begäran om rättelse av myndighetens beslut samt eventuellt skadeståndsanspråk ska lämnas till den förvaltningsrätt i vars domkrets Staffanstorps kommun har sin hemvist, för närvarande Förvaltningsrätten i Skåne. Begäran om rättelse ska ske skriftligen och inom tre veckor efter mottaget beslut. Av ansökan måste det framgå vilken ändring som yrkas. 2. Administrativa krav 2.1 Frågor om upphandlingen För att undvika risken för missförstånd ser vi gärna att frågor och synpunkter om förfrågningsunderlaget i första hand ställs skriftligt, gärna via e-post, till kommunens kontaktpersoner. Frågor och svar av allmän karaktär kommer att publiceras på kommunens hemsida 2.2 Kontaktpersoner Frågor rörande ansökan om godkännande ställs till: Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare: E-post: Telefon: Verksamhetsfrågor ställs till Anita Enqvist, enhetschef, myndighet VO: E-post: Telefon: Förutsättningar för att lämna in ansökan Beställaren kommer löpande annonsera på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, Ansökan får lämnas in i löpande i enlighet med vid tidpunkten aktuellt förfrågningsunderlag. 11

12 2.4 Ansökans form, innehåll och språk Ansökan skall göras på ett särskilt ansökningsformulär, se bilaga 2, och innehålla de uppgifter, redogörelser samt bilagor som anges i formuläret. Ansökan samt tillhörande bilagor ska vara skrivna på svenska. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare utsedd av den sökande. I ansökan ska framgå hur verksamheten ska tillgodose de krav som framgår i kravspecifikationen. 2.5 Tillåtna sätt att lämna ansökan Ansökan ska lämnas i original i pappersform samt en kopia i digitalform (CDskiva/USB-sticka). Ansökan ska lämnas till angiven anbudsadress i sluten försändelse: Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, ref.nr: Staffanstorp 2.6 Upphandlingssekretess Vid handläggning av ansökan enligt LOV gäller ingen sekretess och ansökan är att betrakta som en offentlig handling. Det kan dock finnas skäl för att sekretessbelägga uppgifter som kommer kommunen till del med hänvisning till kap samt kap Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400). Detta görs dock först efter det att en sedvanlig skadebedömning har gjorts. Uppgifter som kan sekretessbeläggas är affärshemligheter t.ex. interna uppföljningssystem och logistiksystem. Önskar utföraren att någon uppgift sekretessbeläggs ska detta uppges i ansökan. 12

13 3. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Här ställs krav på sökandes finansiella, ekonomiska samt tekniska förmåga och kapacitet för att klara uppdraget. Till ansökan ska bifogas: - F-skattebevis - Registreringsbevis från bolagsverket - Finansiell plan för nystartat företag - Uppgifter om eventuella underleverantörer - Presentation av företaget och dess ledning, inklusive meritförteckning/cv som visar relevant utbildning och yrkeserfarenhet - Meritförteckning för personer som ska vara ansvariga för verksamheten - Kopia på aktuella försäkringsbevis - Utdrag, som får vara högst en månad gammalt, från Upplysningscentralen AB/UC eller likvärdig företagsupplysning. - Uppgift om referenser - Beskrivning av företagsidé, verksamhetens innehåll samt eventuell profilering 3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Beställaren får utesluta en sökande som: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. Inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området 6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. 3.2 Krav på registrering Sökande ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. 3.3 Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Anbudsgivaren skall uppfylla samtlig ställda kvalificeringskrav för att kvalificera sig för deltagande i valfrihetssystem: 13

14 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 2. F-skatt Utföraren skall vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi. Beställaren kommer att kontrollera utförarens ekonomiska stabilitet. Beställaren använder sig av kreditinformation via UC. Riskklassificeringen innebär att beställaren godkänner utförare med Risklass Låg och Normal. Utförare som bedöms vara i Riskklass Hög kan komma att uteslutas om inte utföraren lämnar en godtagbar förklaring till varför företaget har denna riskklass. Nystartade företag, nybildade företag eller företag under bildande ska, till ansökan, bifoga affärsplan inkluderat en finansiell plan med budget. Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Beställaren kommer att göra bedömningen om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan ytterligare kompletterande handlingar begäras in som kan styrka utförarens ekonomiska stabilitet, som till exempel en bankgaranti. 3.4 Meddelarfrihet Anställd och annan, som utföraren anlitar för fullgörandet av avtalat uppdrag, ska på samma sätt och i samma utsträckning som offentligt anställd ha rättighet att, utan påföljd eller ingripande, lämna uppgift till massmedia om sådant, inte sekretessbelagt förhållande, som utgör del av förevarande avtalsinnehåll. 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Alla utförare ska ha minst en ansvarig person som, - har kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd - har erfarenhet, mer än tre månader, från området som är aktuellt för de tjänster som erbjuds - har datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med dator och kunna hantera internet och e-post - behärskar svenska i tal och skrift Utföraren ska ha god kunskap, kompetens och erfarenhet av de tjänster som ingår i uppdraget, samt kunna kommunicera med kunderna. 14

15 3.6 Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Utföraren har rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra uppdraget under förutsättning att denne godkänts av beställaren. För underleverantörer gäller samma krav som för utföraren. Utföraren ansvarar för uppdrag som utförs av underleverantör som för eget uppdrag. Av ansökan ska det framgå vilka underleverantörer som utföraren avser använda. En sökande får åberopa andra företags kapacitet. 3.7 Kvalitetsledningssystem Sökanden ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska minst innehålla delarna: - Kvalitetskontroll: synpunkts-och klagomålshantering och system för hantering av avvikelser inklusive Lex Sarah - Kvalitetsstyrning: Väl kända rutiner för utförandet av tjänsten - Kvalitetssäkring: Mätbara mål - Kvalitetsutveckling: Egenkontroll och utveckling av tjänster Utföraren ska löpande rapportera till beställaren om de synpunkter/klagomål, avvikelser som inkommit och vilka åtgärder som de föranlett. Med löpande rapportering avses en gång per månad, om inget annat överenskommits. Händelser av allvarlig karaktär ska dock omgående rapporteras till beställaren. När synpunkt/klagomål eller avvikelse som berör utföraren anmäls direkt till beställaren, gäller beställarens rutin för negativa händelser, bilaga 3. Under 2014 planeras för att utförarens rapportering av avvikelser ska ske i beställarens verksamhetssystem. I begreppet avvikelser ingår även klagomål och synpunkter. Utföraren ska vid verkställighet av insats informera kunden och dennes anhöriga om vart man vänder sig om man önskar framföra klagomål, synpunkter eller rapportera avvikelser. Utföraren ska årligen, senast den siste februari, lämna in kvalitetsberättelse i enlighet med SOSFS 2011:9. Beställaren är ytterst ansvarig för samtliga kundkontakter. Det innebär att kund/anhörig alltid kan vända sig till beställaren med sina synpunkter/klagomål, vilka sedan återrapporteras till utföraren för åtgärd. 15

16 Utförarens ledningssystem ska innehålla rutiner som säkerställer att synpunkter, klagomål och förslag från kunder, anhöriga och personal tas till vara för att kunna utveckla kvaliteten. 3.8 IT-system och krav på utrustning Utföraren ska använda sig av beställarens verksamhetssystem för att ta emot uppdrag (SoL och HSL) samt dokumentera (social dokumentation). Uppkoppling kommer att ske via internet. Beställarens systemadministratör tilldelar behörigheter till verksamhetssystemet. Utföraren ansvarar för att personalen har god kännedom om samt följer beställarens IT-säkerhetsrutiner. Beställaren erbjuder utföraren en grundläggande utbildning i systemet till nyckelpersoner, till exempel samordnare och verksamhetschef, samt utbildning vid uppgraderingar av systemet. Utföraren ansvarar för att tillräcklig utrustning i form av datorer, internetuppkoppling samt kompetens finns i organisationen för att hantera verksamhetssystemet. Beställaren har inget ansvar för utförarens lokala arbetsplats, dess mjukvaror eller den utrustning som behövs för att ansluta till verksamhetssystemet. 16

17 4. Krav på tjänsten (kravspecifikation) 4.1 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren ska hålla sig underrättad om och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med mera, som gäller för verksamheten. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner fastställda av kommunen och socialnämnden. Det är beställarens ansvar att se till att utföraren informeras om förändringar i de lokala styrdokumenten. Utföraren ansvarar för att all berörd personal informeras om bestämmelserna samt att dessa följs. 4.2 Kvalitetskrav Utföraren ska i enlighet med beställarens behovsbedömning och beslutade biståndsinsatser, tillhandahålla den omvårdnad, service, aktivering och tillsyn som krävs för att tillförsäkra den enskilde en god och trygg levnadssituation. All omsorg och omvårdnad ska bygga på respekt där den enskildes värdighet, integritet och delaktighet i vardagen beaktas. Omvårdnaden syftar även till att bibehålla eller öka den enskildes och dennes anhörigas livskvalitet och välbefinnande. De tjänster som utförs ska hålla en god kvalitet. Verksamheten ska utgå från ett professionellt förhållningssätt baserat på kompetens och erfarenhet. Utföraren ska uppfylla Staffanstorps kommuns kvalitetskrav utifrån nedanstående områden. 4.3 Självbestämmande och integritet Utföraren ska i samråd med kunden och/eller dennes anhöriga utföra de beviljade insatserna. Utföraren ska kunna anpassa sin service till nya och/eller förändrade behov hos kunden Genomförandeplan Utföraren ska ge kunden möjlighet att påverka och vara delaktig i planeringen av utformning av den planerade hjälpen. Kunden ska ha en central och aktiv roll i planeringen och genomförandet av insatserna i vardagen. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med kunden, eventuella anhöriga och berörd personal senast tre veckor efter att utföraren erhållit uppdrag om 17

18 insats. Genomförandeplanen ska, efter samtycke från den enskilde, omgående efter upprättande skickas till beställarens biståndshandläggare. Genomförandeplanen ska fungera som en överenskommelse mellan kunden och personalen om hur kunden önskar att det beviljade biståndet ska konkretiseras. Kundens önskemål och behov ska tydligt framgå i denna plan och det rör sig både om fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov. Genomförandeplanen ska också fungera som ett arbetsredskap för utförarens personal för att på ett strukturerat och regelbundet vis kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med kunden. I den mån som den enskilde önskar och när behov föreligger ska också anhöriga vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska undertecknas av kunden, alternativt anhörig vid behov. Genomförandeplanen ska följas upp regelbundet, minst en gång per år, samt revideras vid förändringar. Genomförandeplanen ska minst innehålla: - Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den - När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras - På vilket sätt kunden själv varit delaktig i planeringen av insatsen - Vilka andra personer har deltagit i planeringen - När planen har fastställts och när den ska följas upp Värdegrund Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att kundens värdighet och integritet respekteras. Utföraren ska följa den nationella värdegrunden för äldreomsorgen enligt 5 kap. 4 SoL och Staffanstorps kommuns lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten, se bilaga Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Helhetssyn utgår från kundens samlade livssituation. När kunden har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner ska utföraren samverka med dessa aktörer. Utföraren och beställaren ska gemensamt upprätta rutiner som tydliggör hur samarbetet kring kunden ska fungera och vem som ansvarar för detta. Utföraren ska vid behov bistå vid utredning, vårdplanering och uppföljning av biståndsbeslut. Utföraren ska ha fungerande rutiner för kontaktmannaskap eller motsvarande. 18

19 Utföraren ska verka för en god samverkan och ha en positiv attityd till anhöriga, närstående och god man Samverkan mellan utförare och beställare Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utföraren och beställaren förutsätts. Båda parter ska samverka med syfte att följa och utveckla verksamheten. Utförare ska delta vid samråd och avtalsuppföljning minst två gånger per år. Beställaren är sammankallande och protokollförare. 4.5 Trygghet och säkerhet Bemanning Utföraren ska ha personal i tillräcklig omfattning för att garantera en god vård, omsorg och säkerhet utifrån kundens individuella behov och ställda krav i detta förfrågningsunderlag Kontinuitet Utföraren ska särskilt eftersträva största möjliga kontinuitet avseende både personal och insatser för att ge förutsättningar för trygghet och förtroende. Varje kund ska ha en kontaktman, samt ersättare för denne, som är känd för den enskilde och anhöriga ID-bricka och namnskylt Personalen ska alltid bära ID-bricka och namnskylt. Identifikationen ska bäras på ett sådant sätt att den är synlig för kunden Nyckelhantering Utföraren ska följa kommunens gällande säkerhetsrutin för nyckelhantering. Vid behov av nyckel för att komma in till en kund ska utföraren kontakta beställarens larmansvarige för att få behörighet och information om nyckelhantering. Behörigheten är personlig vilket innebär att varje personal som ska utföra uppdraget måsta ha egen behörighet. En vikariebehörighet för akut behov är tillåtet Hantering av privata medel Utföraren ska följa kommunens riktlinjer gällande hantering av privata medel. Huvudregeln är att hantering av kontanter undviks så långt det är möjligt. Kunder uppmanas att införskaffa betalkort. Utförare ska inte åta sig att vara god man för hos utförare aktuella kunder. 19

20 4.5.6 Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ska dokumentera enligt gällande lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Sociala insatser dokumenteras i enlighet med kap 11, 5 och 6 socialtjänstlagen samt SOSFS 2006:5. Utföraren ska dokumentera i det verksamhetssystem som beställaren använder för social dokumentation. Utföraren ska upprätta lokala rutiner för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats. Händelser som avviker från planeringen ska fortlöpande dokumenteras. Utföraren ska förvara all dokumentation på ett, för den enskilde, betryggande sätt samt enligt gällande lagstiftning och föreskrifter kring förvaring av dokumentation. Alla handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till beställaren löpande i enlighet med beställarens anvisningar när uppdraget avslutas Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Den som är verksam inom omsorg av äldre och funktionshindrade ska svara för att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Vidare ska utförare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som utförs är av god kvalitet. Utföraren ska ha god kunskap om samt följa gällande lagstiftning om skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt Lex Sarah. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap, 2-7 samt SOSFS 2011:5. Utföraren ska ha en lokal rutin för hur anmälan och utredning av missförhållanden och risk för missförhållanden ska ske enligt Lex Sarah. Utföraren svarar för att rutinerna är väl kända och följs inom verksamheterna. Utförarens lokala rutin ska följa beställarens rutin för Lex Sarah i de delar som berör enskild verksamhet, se bilaga 5. Utföraren ska omgående informera beställaren om inträffade missförhållanden eller risker för missförhållanden i verksamheten. 4.6 Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Verksamheten ska genomsyras av att all personal har ett förebyggande, rehabiliterande och aktiverande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Personalen ska ha utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna. För att utföra av legitimerad personal delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift krävs 20

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer