Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård - Ledsagarservice - Avlösarservice jämlikt Socialtjänstlagen Uppdaterad november 2013

2 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering Beskrivning av upphandlingen Referensnummer Upphandlande myndighet Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Hemsjukvård Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Serviceinsatser i ordinärt boende Anhörigvårdare Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Beskrivning av tjänsternas innehåll Hälso- och sjukvårdsansvar Tidpunkter för utförande Kapacitetstak Målgrupp Befolkningsunderlag och behovsanalys Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare Ickevalsalternativ Rutiner för omval Kösystem Skyldighet att ta emot uppdrag Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Beskrivning av handläggningsprocessen Godkännande och avtalsskrivning Ej godkännande av ansökan Begäran om rättelse Administrativa krav Frågor om upphandlingen Kontaktpersoner Förutsättningar för att lämna in ansökan Ansökans form, innehåll och språk Tillåtna sätt att lämna ansökan Upphandlingssekretess Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Krav på registrering Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Meddelarfrihet

3 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Kvalitetsledningssystem IT-system och krav på utrustning Krav på tjänsten (kravspecifikation) Lagar, förordningar och föreskrifter Kvalitetskrav Självbestämmande och integritet Genomförandeplan Värdegrund Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Bemanning Kontinuitet ID-bricka och namnskylt Nyckelhantering Hantering av privata medel Dokumentation och förvaring av handlingar Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Introduktion Tillgänglighet Verkställighet Individuellt uppdrag Tidpunkter för verkställighet Förändring av behov hos kund Redovisning av utförd tid Insyn Allmänhetens rätt till insyn Ekonomisk insyn Uppföljning Utförarens åtaganden i vissa situationer Arbetsgivaransvar Kundens frånvaro Tolk Betalningsansvar för utskrivningsklara Tilläggstjänster Avtal Allmänna avtalsvillkor

4 5.1.1 Avtalsparter Kontaktpersoner Avtalshandlingars inbördes rangordning Avtalad tjänst Avtalsperiod Ändringar och tillägg i avtalet Sekretess Kommersiella villkor Ersättning Dubbelbemanning Moms Prisjustering Avgifter Betalningsvillkor Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Överlåtelse av avtal Underleverantör Försäkringar Force Majeure Ansvar vid fel eller brister och sanktioner Rättning av fel och brister Sanktioner Hävning av avtal Skadestånd Tvistlösning Definitioner och förkortningar Beställare = Upphandlande enhet, Staffanstorps kommun, socialnämnden Utförare = Den som på marknaden tillhandahåller tjänsterna Sökande = Den som ansöker om att få delta som utförare Kund = Den person som har beviljats bistånd enligt SoL, hemtjänst och/eller har rätt till delegerad hemsjukvård SoL = Socialtjänstlagen HSL = Hälso- och sjukvårdslagen LOV = Lagen om valfrihetssystem SFS = Svensk författningssamling SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4

5 1. Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Från och med tillämpar Socialnämnden i Staffanstorps kommun kundval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV(SFS 2008:962). Upphandling enligt LOV innebär bland annat att intresserade utförare kan sända in ansökningar så länge upphandlingen annonseras på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, samt på kommunens hemsida Det innebär också att den ekonomiska ersättningen och kravnivåer är fast kopplade till kommunala beslut samt att samtliga sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. Upphandlingen avser insatserna omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice som beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunens biståndshandläggare inom Vård och omsorg beslutar om vilka insatser kunden har rätt till. 1.2 Referensnummer Upphandlingens referensnummer är Upphandlande myndighet Staffanstorps kommun är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas i detta uppdrag. Beställaren ansvarar för myndighetsutövning gällande den enskildes bistånd samt för uppföljning av beställda tjänster. Socialnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den. 1.4 Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun har organiserat hemvården i ordinärt boende i fem områden: - Hemteam och korttidsvård - Hemsjukvård - Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull - Omvårdnad och delegerad hemsjukvård i ordinärt boende - Serviceinsatser i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Staffanstorps kommun har inrättat ett hemteam i syfte att erbjuda vårdtagare rehabilitering och omvårdnad i hemmet efter sjukhusvistelse. Hemteam kan erbjudas upp till tre veckor. I samband med att insatsen hemteam ska avslutas sker en vårdplanering där vald kundvalsutföraren förväntas delta. 5

6 För de som inte kan komma direkt hem efter exempelvis en sjukhusvistelse finns möjlighet till vistelse på korttidsenhet. Korttidsenheten och hemteamet drivs i kommunal regi Hemsjukvård All hemsjukvård som utförs av legitimerad personal, det vill säga distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast bedrivs i kommunal regi. Delegerad hemsjukvård omfattas av Kundval Särskilt ansvar, nattpatrull och trygghetslarm Beställaren har upphandlat det kommunala särskilda ansvaret i hemvården. Uppdraget omfattar att kunna utföra omvårdnadsinsatser med mycket kort varsel, det vill säga inom ett dygn. I uppdraget ingår också att utföra omvårdnad och delegerad hemsjukvård mellan klockan i ordinärt boende till samtliga vårdtagare i Staffanstorps kommun. Det särskilda ansvaret omfattar även att besvara och åtgärda trygghetslarm. Uppdraget utförs idag av Attendo Sverige AB enligt upphandling enligt LOU, uppdraget löper till och med Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende omvårdnad och delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösning i hemmet Serviceinsatser i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende serviceinsatser enligt socialtjänstlagen Anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL Anställning av anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL omfattas inte av kundvalet utan hanteras av beställaren. 1.5 Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Uppdraget omfattar samtliga tjänster: - Omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård - Avlösarservice - Ledsagarservice 6

7 Samtliga insatser är bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatser ska utföras enligt biståndsbeslut och socialnämndens Riktlinjer för tillämpning av socialtjänstlagen, se bilaga Beskrivning av tjänsternas innehåll Omvårdnad inklusive hemsjukvård Till exempel: - Personlig omsorg, t ex hygien, hjälp vid toalettbesök - Hjälp vid måltider - Social omsorg, t ex aktiviteter, tillsyn I tjänsten personlig omvårdnad kan ingå delegerad hemsjukvård. Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation ges av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med erforderlig kompetens. Avlösning i hemmet Insatsen innebär att vistas hos kunden i dennes bostad i syfte att avlösa anhörig. Avlösare ska väljas utifrån kundens behov. Avlösare ska i största möjligaste mån vara en och samma person. Ledsagarservice Insatsen innebär hjälp till/från eller i samband med fritidsaktivitet utanför bostaden. Ledsagare ska i största möjliga mån vara en och samma person. Ledsagare ska väljas utifrån uppdragets art Hälso- och sjukvårdsansvar Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för hälso- och sjukvården inom kundvalet i enlighet med 24 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Ytterligare ansvar står beskrivet i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10). Inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift från legitimerad personal ska personal delta i förberedande teoretisk utbildning gällande delegering. Utbildningen anordnas av beställaren och tiden för utbildning ingår i timersättningen för utförda insatser. Delegeringsförfarandet sker enligt riktlinjer fastställda av MAS i Staffanstorps kommun. MAS riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska följas. Utföraren ska upprätta lokala rutiner gällande utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rutin för hur kontakt tas kommunens legitimerade personal när kundens tillstånd fodrar det. Rutinerna ska godkännas av MAS. Utföraren är skyldig att se till att MAS kan utföra sitt uppdrag. MAS ska hållas underrättad om sådant som faller inom dennas ansvarsområde samt ska ges tillträde 7

8 till verksamheten i den omfattning som MAS finner behövligt för tillsyn av verksamheten Tidpunkter för utförande Tjänsterna för omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård ska utföras mellan klockan , alla dagar i veckan. Avlösarservice och ledsagarservice kan gälla dygnet runt. Insatser från klockan samtliga dagar i veckan utförs av nattpatrullen. Utförare som ansvarar för nattpatrullen har upphandlats enligt LOU och utförs idag av Attendo Sverige AB enligt avtal till och med Kapacitetstak Utföraren har rätt att ange i vilket geografiskt område som man vill verka i. Områden som kan väljas är: - Hela kommunen - Hjärup med omnejd (postnummer ) - Staffanstorp med omnejd - Staffanstorp tätort Utföraren ges möjlighet att sätta ett tak för hur många timmar per vecka som man är beredd att leverera. Kapacitetstaket får inte understiga 20 timmar i genomsnitt per vecka. Om utföraren valt att sätta ett tak på det antalet timmar som de kan åta sig, eller har begränsat sig till ett geografiskt område, kan utökning eller minskning göras. För en minskning gäller 90 dagars omställningstid, räknat från närmast kommande månadsskifte efter skriftligt inkommen ändringsanmälan. 1.6 Målgrupp Kundvalet omfattar alla äldre och funktionshindrade som beviljas insatser enligt socialtjänstlagen. 1.7 Befolkningsunderlag och behovsanalys Staffanstorps kommun har invånare ( ). Av dessa är 16 %, 65 år eller äldre var 739 personer över 80 år. Denna målgrupp beräknas öka med 30 % den närmaste 5 årsperioden hade 175 personer bistånd till omvårdnad, ledsagarservice och avlösning. Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen. 8

9 1.8 Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare När utföraren är godkänd ska utföraren lämna information om sin verksamhet enligt kommunens mall med fasta rubriker. Språket ska hållas vårdat och enkelt. Lämnade uppgifter sammanställs i ett informationsblad för varje utförare. Kunden får information om samtliga utförare från biståndshandläggaren i samband med biståndsbedömning. Presentationen av utföraren kommer också att läggas ut på kommunens hemsida. Utföraren har möjlighet att bedriva egen marknadsföring. Denna ska ske i enlighet med god marknadsföringssed med stor respekt för brukare och övriga utförare Ickevalsalternativ Kunden och/eller dennes företrädare svarar för valet av utförare. Beställaren arbetar alltid för att uppmuntra och underlätta för kunden att själv välja. För den som ändå inte vill eller kan välja finns det ett så kallat ickevalsalternativ. Beställaren har upphandlat ickevalsalternativet enligt LOU. Till och med är ickevalsalternativet Attendo Sverige AB Rutiner för omval Det står kunden fritt att byta utförare när så önskas. Anmälan om byte görs till biståndshandläggaren som informerar respektive utförare. Byte förutsätter att den nye utföraren har kapacitet enligt angivet kapacitetstak och har valt att utföra tjänster inom det geografiska område där kunden bor. Bytet äger rum snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter inkommen anmälan om inte annat överenskommits. Utföraren ska medverka till att övergång till ny utförare sker utan olägenheter för kunden och beställaren Kösystem Utföraren ska vid behov upprätta en kölista. Nya kunder ska tas emot i turordning efter den dag valet har gjorts. Utföraren ska lämna meddelande till beställaren när deras kapacitetstak är nått. Beställaren kommer att informera kunden om att utföraren har fullt för tillfället. Utföraren ansvarar själv för att inkomma med information till beställaren att man åter har möjlighet att ta emot nya kunder Skyldighet att ta emot uppdrag En utförare kan inte tacka nej till uppdrag om inte ett kapacitetstak eller en avgränsning av geografiskt område angivits i ansökan. 9

10 1.9 Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Även om beställaren beslutat att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan beställaren besluta att ändra eller avbryta valfrihetssystemet. Beställaren kommer då att säga upp avtalet med de utförare som beställaren ingått avtal med Beskrivning av handläggningsprocessen Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. Kontroll att anbudsgivaren uppfyller samtliga ställda krav sker därefter. Anbudsgivaren kommer att kallas till ett möte för avstämning av kraven och förståelse av uppdraget. Deltagande på detta möte är obligatoriskt för att kunna bli godkänd. Tre referenser som den sökande angivit kommer att kontaktas. Referenstagningen syftar till att bedöma sökandens erfarenhet att bedriva verksamhet inom området. Referenser som den sökande anger ska avse liknande verksamhet och vara max fem år tillbaka i tiden. Om tidigare erfarenhet från området inte finns kan personliga referenser lämnas istället. Referenser kan gälla tidigare erfarenheter från ledning och bedrivande av verksamhet. Ansökningar handläggs skyndsamt och normal handläggningstid beräknas till cirka två månader. I de fall ansökningarna behöver kompletteras och förtydligas av sökanden förändras tidsramen. Under semesterperioden juni - augusti och vid storhelger, kan handläggningstiden bli längre. Ansökan ska vara bindande i 12 veckor Godkännande och avtalsskrivning Ansökan kommer att prövas enligt de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlaget med bilagor. Sökanden ska godkänna förfrågningsunderlagets intentioner och ställda krav. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av 7 kap 1 LOV, ska godkännas som utförare i valfrihetssystemet. Beställaren kommer snarast möjligt lämna skriftligt besked till den sökande om beslut att godkänna eller att inte godkänna samt skälen för detta. Till beskedet om godkännande bifogas avtal för underskrift av utföraren. 10

11 1.12 Ej godkännande av ansökan Beställaren äger rätt att ej godkänna ansökan om den sökande i väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar om ovanstående förhållanden eller lämnat felaktiga upplysningar Begäran om rättelse Utförare som inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har möjlighet att överklaga beslutet enligt LOV 10 kap. Begäran om rättelse av myndighetens beslut samt eventuellt skadeståndsanspråk ska lämnas till den förvaltningsrätt i vars domkrets Staffanstorps kommun har sin hemvist, för närvarande Förvaltningsrätten i Skåne. Begäran om rättelse ska ske skriftligen och inom tre veckor efter mottaget beslut. Av ansökan måste det framgå vilken ändring som yrkas. 2. Administrativa krav 2.1 Frågor om upphandlingen För att undvika risken för missförstånd ser vi gärna att frågor och synpunkter om förfrågningsunderlaget i första hand ställs skriftligt, gärna via e-post, till kommunens kontaktpersoner. Frågor och svar av allmän karaktär kommer att publiceras på kommunens hemsida 2.2 Kontaktpersoner Frågor rörande ansökan om godkännande ställs till: Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare: E-post: Telefon: Verksamhetsfrågor ställs till Anita Enqvist, enhetschef, myndighet VO: E-post: Telefon: Förutsättningar för att lämna in ansökan Beställaren kommer löpande annonsera på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, Ansökan får lämnas in i löpande i enlighet med vid tidpunkten aktuellt förfrågningsunderlag. 11

12 2.4 Ansökans form, innehåll och språk Ansökan skall göras på ett särskilt ansökningsformulär, se bilaga 2, och innehålla de uppgifter, redogörelser samt bilagor som anges i formuläret. Ansökan samt tillhörande bilagor ska vara skrivna på svenska. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare utsedd av den sökande. I ansökan ska framgå hur verksamheten ska tillgodose de krav som framgår i kravspecifikationen. 2.5 Tillåtna sätt att lämna ansökan Ansökan ska lämnas i original i pappersform samt en kopia i digitalform (CDskiva/USB-sticka). Ansökan ska lämnas till angiven anbudsadress i sluten försändelse: Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, ref.nr: Staffanstorp 2.6 Upphandlingssekretess Vid handläggning av ansökan enligt LOV gäller ingen sekretess och ansökan är att betrakta som en offentlig handling. Det kan dock finnas skäl för att sekretessbelägga uppgifter som kommer kommunen till del med hänvisning till kap samt kap Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400). Detta görs dock först efter det att en sedvanlig skadebedömning har gjorts. Uppgifter som kan sekretessbeläggas är affärshemligheter t.ex. interna uppföljningssystem och logistiksystem. Önskar utföraren att någon uppgift sekretessbeläggs ska detta uppges i ansökan. 12

13 3. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Här ställs krav på sökandes finansiella, ekonomiska samt tekniska förmåga och kapacitet för att klara uppdraget. Till ansökan ska bifogas: - F-skattebevis - Registreringsbevis från bolagsverket - Finansiell plan för nystartat företag - Uppgifter om eventuella underleverantörer - Presentation av företaget och dess ledning, inklusive meritförteckning/cv som visar relevant utbildning och yrkeserfarenhet - Meritförteckning för personer som ska vara ansvariga för verksamheten - Kopia på aktuella försäkringsbevis - Utdrag, som får vara högst en månad gammalt, från Upplysningscentralen AB/UC eller likvärdig företagsupplysning. - Uppgift om referenser - Beskrivning av företagsidé, verksamhetens innehåll samt eventuell profilering 3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Beställaren får utesluta en sökande som: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. Inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området 6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. 3.2 Krav på registrering Sökande ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. 3.3 Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Anbudsgivaren skall uppfylla samtlig ställda kvalificeringskrav för att kvalificera sig för deltagande i valfrihetssystem: 13

14 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 2. F-skatt Utföraren skall vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi. Beställaren kommer att kontrollera utförarens ekonomiska stabilitet. Beställaren använder sig av kreditinformation via UC. Riskklassificeringen innebär att beställaren godkänner utförare med Risklass Låg och Normal. Utförare som bedöms vara i Riskklass Hög kan komma att uteslutas om inte utföraren lämnar en godtagbar förklaring till varför företaget har denna riskklass. Nystartade företag, nybildade företag eller företag under bildande ska, till ansökan, bifoga affärsplan inkluderat en finansiell plan med budget. Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Beställaren kommer att göra bedömningen om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan ytterligare kompletterande handlingar begäras in som kan styrka utförarens ekonomiska stabilitet, som till exempel en bankgaranti. 3.4 Meddelarfrihet Anställd och annan, som utföraren anlitar för fullgörandet av avtalat uppdrag, ska på samma sätt och i samma utsträckning som offentligt anställd ha rättighet att, utan påföljd eller ingripande, lämna uppgift till massmedia om sådant, inte sekretessbelagt förhållande, som utgör del av förevarande avtalsinnehåll. 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Alla utförare ska ha minst en ansvarig person som, - har kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd - har erfarenhet, mer än tre månader, från området som är aktuellt för de tjänster som erbjuds - har datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med dator och kunna hantera internet och e-post - behärskar svenska i tal och skrift Utföraren ska ha god kunskap, kompetens och erfarenhet av de tjänster som ingår i uppdraget, samt kunna kommunicera med kunderna. 14

15 3.6 Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Utföraren har rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra uppdraget under förutsättning att denne godkänts av beställaren. För underleverantörer gäller samma krav som för utföraren. Utföraren ansvarar för uppdrag som utförs av underleverantör som för eget uppdrag. Av ansökan ska det framgå vilka underleverantörer som utföraren avser använda. En sökande får åberopa andra företags kapacitet. 3.7 Kvalitetsledningssystem Sökanden ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska minst innehålla delarna: - Kvalitetskontroll: synpunkts-och klagomålshantering och system för hantering av avvikelser inklusive Lex Sarah - Kvalitetsstyrning: Väl kända rutiner för utförandet av tjänsten - Kvalitetssäkring: Mätbara mål - Kvalitetsutveckling: Egenkontroll och utveckling av tjänster Utföraren ska löpande rapportera till beställaren om de synpunkter/klagomål, avvikelser som inkommit och vilka åtgärder som de föranlett. Med löpande rapportering avses en gång per månad, om inget annat överenskommits. Händelser av allvarlig karaktär ska dock omgående rapporteras till beställaren. När synpunkt/klagomål eller avvikelse som berör utföraren anmäls direkt till beställaren, gäller beställarens rutin för negativa händelser, bilaga 3. Under 2014 planeras för att utförarens rapportering av avvikelser ska ske i beställarens verksamhetssystem. I begreppet avvikelser ingår även klagomål och synpunkter. Utföraren ska vid verkställighet av insats informera kunden och dennes anhöriga om vart man vänder sig om man önskar framföra klagomål, synpunkter eller rapportera avvikelser. Utföraren ska årligen, senast den siste februari, lämna in kvalitetsberättelse i enlighet med SOSFS 2011:9. Beställaren är ytterst ansvarig för samtliga kundkontakter. Det innebär att kund/anhörig alltid kan vända sig till beställaren med sina synpunkter/klagomål, vilka sedan återrapporteras till utföraren för åtgärd. 15

16 Utförarens ledningssystem ska innehålla rutiner som säkerställer att synpunkter, klagomål och förslag från kunder, anhöriga och personal tas till vara för att kunna utveckla kvaliteten. 3.8 IT-system och krav på utrustning Utföraren ska använda sig av beställarens verksamhetssystem för att ta emot uppdrag (SoL och HSL) samt dokumentera (social dokumentation). Uppkoppling kommer att ske via internet. Beställarens systemadministratör tilldelar behörigheter till verksamhetssystemet. Utföraren ansvarar för att personalen har god kännedom om samt följer beställarens IT-säkerhetsrutiner. Beställaren erbjuder utföraren en grundläggande utbildning i systemet till nyckelpersoner, till exempel samordnare och verksamhetschef, samt utbildning vid uppgraderingar av systemet. Utföraren ansvarar för att tillräcklig utrustning i form av datorer, internetuppkoppling samt kompetens finns i organisationen för att hantera verksamhetssystemet. Beställaren har inget ansvar för utförarens lokala arbetsplats, dess mjukvaror eller den utrustning som behövs för att ansluta till verksamhetssystemet. 16

17 4. Krav på tjänsten (kravspecifikation) 4.1 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren ska hålla sig underrättad om och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med mera, som gäller för verksamheten. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner fastställda av kommunen och socialnämnden. Det är beställarens ansvar att se till att utföraren informeras om förändringar i de lokala styrdokumenten. Utföraren ansvarar för att all berörd personal informeras om bestämmelserna samt att dessa följs. 4.2 Kvalitetskrav Utföraren ska i enlighet med beställarens behovsbedömning och beslutade biståndsinsatser, tillhandahålla den omvårdnad, service, aktivering och tillsyn som krävs för att tillförsäkra den enskilde en god och trygg levnadssituation. All omsorg och omvårdnad ska bygga på respekt där den enskildes värdighet, integritet och delaktighet i vardagen beaktas. Omvårdnaden syftar även till att bibehålla eller öka den enskildes och dennes anhörigas livskvalitet och välbefinnande. De tjänster som utförs ska hålla en god kvalitet. Verksamheten ska utgå från ett professionellt förhållningssätt baserat på kompetens och erfarenhet. Utföraren ska uppfylla Staffanstorps kommuns kvalitetskrav utifrån nedanstående områden. 4.3 Självbestämmande och integritet Utföraren ska i samråd med kunden och/eller dennes anhöriga utföra de beviljade insatserna. Utföraren ska kunna anpassa sin service till nya och/eller förändrade behov hos kunden Genomförandeplan Utföraren ska ge kunden möjlighet att påverka och vara delaktig i planeringen av utformning av den planerade hjälpen. Kunden ska ha en central och aktiv roll i planeringen och genomförandet av insatserna i vardagen. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med kunden, eventuella anhöriga och berörd personal senast tre veckor efter att utföraren erhållit uppdrag om 17

18 insats. Genomförandeplanen ska, efter samtycke från den enskilde, omgående efter upprättande skickas till beställarens biståndshandläggare. Genomförandeplanen ska fungera som en överenskommelse mellan kunden och personalen om hur kunden önskar att det beviljade biståndet ska konkretiseras. Kundens önskemål och behov ska tydligt framgå i denna plan och det rör sig både om fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov. Genomförandeplanen ska också fungera som ett arbetsredskap för utförarens personal för att på ett strukturerat och regelbundet vis kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med kunden. I den mån som den enskilde önskar och när behov föreligger ska också anhöriga vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska undertecknas av kunden, alternativt anhörig vid behov. Genomförandeplanen ska följas upp regelbundet, minst en gång per år, samt revideras vid förändringar. Genomförandeplanen ska minst innehålla: - Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den - När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras - På vilket sätt kunden själv varit delaktig i planeringen av insatsen - Vilka andra personer har deltagit i planeringen - När planen har fastställts och när den ska följas upp Värdegrund Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att kundens värdighet och integritet respekteras. Utföraren ska följa den nationella värdegrunden för äldreomsorgen enligt 5 kap. 4 SoL och Staffanstorps kommuns lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten, se bilaga Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Helhetssyn utgår från kundens samlade livssituation. När kunden har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner ska utföraren samverka med dessa aktörer. Utföraren och beställaren ska gemensamt upprätta rutiner som tydliggör hur samarbetet kring kunden ska fungera och vem som ansvarar för detta. Utföraren ska vid behov bistå vid utredning, vårdplanering och uppföljning av biståndsbeslut. Utföraren ska ha fungerande rutiner för kontaktmannaskap eller motsvarande. 18

19 Utföraren ska verka för en god samverkan och ha en positiv attityd till anhöriga, närstående och god man Samverkan mellan utförare och beställare Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utföraren och beställaren förutsätts. Båda parter ska samverka med syfte att följa och utveckla verksamheten. Utförare ska delta vid samråd och avtalsuppföljning minst två gånger per år. Beställaren är sammankallande och protokollförare. 4.5 Trygghet och säkerhet Bemanning Utföraren ska ha personal i tillräcklig omfattning för att garantera en god vård, omsorg och säkerhet utifrån kundens individuella behov och ställda krav i detta förfrågningsunderlag Kontinuitet Utföraren ska särskilt eftersträva största möjliga kontinuitet avseende både personal och insatser för att ge förutsättningar för trygghet och förtroende. Varje kund ska ha en kontaktman, samt ersättare för denne, som är känd för den enskilde och anhöriga ID-bricka och namnskylt Personalen ska alltid bära ID-bricka och namnskylt. Identifikationen ska bäras på ett sådant sätt att den är synlig för kunden Nyckelhantering Utföraren ska följa kommunens gällande säkerhetsrutin för nyckelhantering. Vid behov av nyckel för att komma in till en kund ska utföraren kontakta beställarens larmansvarige för att få behörighet och information om nyckelhantering. Behörigheten är personlig vilket innebär att varje personal som ska utföra uppdraget måsta ha egen behörighet. En vikariebehörighet för akut behov är tillåtet Hantering av privata medel Utföraren ska följa kommunens riktlinjer gällande hantering av privata medel. Huvudregeln är att hantering av kontanter undviks så långt det är möjligt. Kunder uppmanas att införskaffa betalkort. Utförare ska inte åta sig att vara god man för hos utförare aktuella kunder. 19

20 4.5.6 Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ska dokumentera enligt gällande lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Sociala insatser dokumenteras i enlighet med kap 11, 5 och 6 socialtjänstlagen samt SOSFS 2006:5. Utföraren ska dokumentera i det verksamhetssystem som beställaren använder för social dokumentation. Utföraren ska upprätta lokala rutiner för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats. Händelser som avviker från planeringen ska fortlöpande dokumenteras. Utföraren ska förvara all dokumentation på ett, för den enskilde, betryggande sätt samt enligt gällande lagstiftning och föreskrifter kring förvaring av dokumentation. Alla handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till beställaren löpande i enlighet med beställarens anvisningar när uppdraget avslutas Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Den som är verksam inom omsorg av äldre och funktionshindrade ska svara för att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Vidare ska utförare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som utförs är av god kvalitet. Utföraren ska ha god kunskap om samt följa gällande lagstiftning om skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt Lex Sarah. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap, 2-7 samt SOSFS 2011:5. Utföraren ska ha en lokal rutin för hur anmälan och utredning av missförhållanden och risk för missförhållanden ska ske enligt Lex Sarah. Utföraren svarar för att rutinerna är väl kända och följs inom verksamheterna. Utförarens lokala rutin ska följa beställarens rutin för Lex Sarah i de delar som berör enskild verksamhet, se bilaga 5. Utföraren ska omgående informera beställaren om inträffade missförhållanden eller risker för missförhållanden i verksamheten. 4.6 Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Verksamheten ska genomsyras av att all personal har ett förebyggande, rehabiliterande och aktiverande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Personalen ska ha utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna. För att utföra av legitimerad personal delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift krävs 20

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer