Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård - Ledsagarservice - Avlösarservice jämlikt Socialtjänstlagen Uppdaterad november 2013

2 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering Beskrivning av upphandlingen Referensnummer Upphandlande myndighet Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Hemsjukvård Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Serviceinsatser i ordinärt boende Anhörigvårdare Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Beskrivning av tjänsternas innehåll Hälso- och sjukvårdsansvar Tidpunkter för utförande Kapacitetstak Målgrupp Befolkningsunderlag och behovsanalys Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare Ickevalsalternativ Rutiner för omval Kösystem Skyldighet att ta emot uppdrag Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Beskrivning av handläggningsprocessen Godkännande och avtalsskrivning Ej godkännande av ansökan Begäran om rättelse Administrativa krav Frågor om upphandlingen Kontaktpersoner Förutsättningar för att lämna in ansökan Ansökans form, innehåll och språk Tillåtna sätt att lämna ansökan Upphandlingssekretess Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Krav på registrering Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Meddelarfrihet

3 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Kvalitetsledningssystem IT-system och krav på utrustning Krav på tjänsten (kravspecifikation) Lagar, förordningar och föreskrifter Kvalitetskrav Självbestämmande och integritet Genomförandeplan Värdegrund Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Bemanning Kontinuitet ID-bricka och namnskylt Nyckelhantering Hantering av privata medel Dokumentation och förvaring av handlingar Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Introduktion Tillgänglighet Verkställighet Individuellt uppdrag Tidpunkter för verkställighet Förändring av behov hos kund Redovisning av utförd tid Insyn Allmänhetens rätt till insyn Ekonomisk insyn Uppföljning Utförarens åtaganden i vissa situationer Arbetsgivaransvar Kundens frånvaro Tolk Betalningsansvar för utskrivningsklara Tilläggstjänster Avtal Allmänna avtalsvillkor

4 5.1.1 Avtalsparter Kontaktpersoner Avtalshandlingars inbördes rangordning Avtalad tjänst Avtalsperiod Ändringar och tillägg i avtalet Sekretess Kommersiella villkor Ersättning Dubbelbemanning Moms Prisjustering Avgifter Betalningsvillkor Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Överlåtelse av avtal Underleverantör Försäkringar Force Majeure Ansvar vid fel eller brister och sanktioner Rättning av fel och brister Sanktioner Hävning av avtal Skadestånd Tvistlösning Definitioner och förkortningar Beställare = Upphandlande enhet, Staffanstorps kommun, socialnämnden Utförare = Den som på marknaden tillhandahåller tjänsterna Sökande = Den som ansöker om att få delta som utförare Kund = Den person som har beviljats bistånd enligt SoL, hemtjänst och/eller har rätt till delegerad hemsjukvård SoL = Socialtjänstlagen HSL = Hälso- och sjukvårdslagen LOV = Lagen om valfrihetssystem SFS = Svensk författningssamling SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4

5 1. Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Från och med tillämpar Socialnämnden i Staffanstorps kommun kundval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV(SFS 2008:962). Upphandling enligt LOV innebär bland annat att intresserade utförare kan sända in ansökningar så länge upphandlingen annonseras på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, samt på kommunens hemsida Det innebär också att den ekonomiska ersättningen och kravnivåer är fast kopplade till kommunala beslut samt att samtliga sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. Upphandlingen avser insatserna omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice som beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunens biståndshandläggare inom Vård och omsorg beslutar om vilka insatser kunden har rätt till. 1.2 Referensnummer Upphandlingens referensnummer är Upphandlande myndighet Staffanstorps kommun är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas i detta uppdrag. Beställaren ansvarar för myndighetsutövning gällande den enskildes bistånd samt för uppföljning av beställda tjänster. Socialnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den. 1.4 Beskrivning av hemvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun har organiserat hemvården i ordinärt boende i fem områden: - Hemteam och korttidsvård - Hemsjukvård - Särskilt ansvar, trygghetslarm och nattpatrull - Omvårdnad och delegerad hemsjukvård i ordinärt boende - Serviceinsatser i ordinärt boende Hemteam och korttidsvård Staffanstorps kommun har inrättat ett hemteam i syfte att erbjuda vårdtagare rehabilitering och omvårdnad i hemmet efter sjukhusvistelse. Hemteam kan erbjudas upp till tre veckor. I samband med att insatsen hemteam ska avslutas sker en vårdplanering där vald kundvalsutföraren förväntas delta. 5

6 För de som inte kan komma direkt hem efter exempelvis en sjukhusvistelse finns möjlighet till vistelse på korttidsenhet. Korttidsenheten och hemteamet drivs i kommunal regi Hemsjukvård All hemsjukvård som utförs av legitimerad personal, det vill säga distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast bedrivs i kommunal regi. Delegerad hemsjukvård omfattas av Kundval Särskilt ansvar, nattpatrull och trygghetslarm Beställaren har upphandlat det kommunala särskilda ansvaret i hemvården. Uppdraget omfattar att kunna utföra omvårdnadsinsatser med mycket kort varsel, det vill säga inom ett dygn. I uppdraget ingår också att utföra omvårdnad och delegerad hemsjukvård mellan klockan i ordinärt boende till samtliga vårdtagare i Staffanstorps kommun. Det särskilda ansvaret omfattar även att besvara och åtgärda trygghetslarm. Uppdraget utförs idag av Attendo Sverige AB enligt upphandling enligt LOU, uppdraget löper till och med Omvårdnad och delgerad hemsjukvård i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende omvårdnad och delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösning i hemmet Serviceinsatser i ordinärt boende Staffanstorps kommun tillämpar kundval enligt LOV avseende serviceinsatser enligt socialtjänstlagen Anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL Anställning av anhörigvårdare och personlig assistans enligt SoL omfattas inte av kundvalet utan hanteras av beställaren. 1.5 Beskrivning av tjänsten inom Kundval omvårdnad Tjänstens omfattning Uppdraget omfattar samtliga tjänster: - Omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård - Avlösarservice - Ledsagarservice 6

7 Samtliga insatser är bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatser ska utföras enligt biståndsbeslut och socialnämndens Riktlinjer för tillämpning av socialtjänstlagen, se bilaga Beskrivning av tjänsternas innehåll Omvårdnad inklusive hemsjukvård Till exempel: - Personlig omsorg, t ex hygien, hjälp vid toalettbesök - Hjälp vid måltider - Social omsorg, t ex aktiviteter, tillsyn I tjänsten personlig omvårdnad kan ingå delegerad hemsjukvård. Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation ges av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med erforderlig kompetens. Avlösning i hemmet Insatsen innebär att vistas hos kunden i dennes bostad i syfte att avlösa anhörig. Avlösare ska väljas utifrån kundens behov. Avlösare ska i största möjligaste mån vara en och samma person. Ledsagarservice Insatsen innebär hjälp till/från eller i samband med fritidsaktivitet utanför bostaden. Ledsagare ska i största möjliga mån vara en och samma person. Ledsagare ska väljas utifrån uppdragets art Hälso- och sjukvårdsansvar Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för hälso- och sjukvården inom kundvalet i enlighet med 24 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Ytterligare ansvar står beskrivet i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10). Inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift från legitimerad personal ska personal delta i förberedande teoretisk utbildning gällande delegering. Utbildningen anordnas av beställaren och tiden för utbildning ingår i timersättningen för utförda insatser. Delegeringsförfarandet sker enligt riktlinjer fastställda av MAS i Staffanstorps kommun. MAS riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska följas. Utföraren ska upprätta lokala rutiner gällande utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rutin för hur kontakt tas kommunens legitimerade personal när kundens tillstånd fodrar det. Rutinerna ska godkännas av MAS. Utföraren är skyldig att se till att MAS kan utföra sitt uppdrag. MAS ska hållas underrättad om sådant som faller inom dennas ansvarsområde samt ska ges tillträde 7

8 till verksamheten i den omfattning som MAS finner behövligt för tillsyn av verksamheten Tidpunkter för utförande Tjänsterna för omvårdnad inkl. delegerad hemsjukvård ska utföras mellan klockan , alla dagar i veckan. Avlösarservice och ledsagarservice kan gälla dygnet runt. Insatser från klockan samtliga dagar i veckan utförs av nattpatrullen. Utförare som ansvarar för nattpatrullen har upphandlats enligt LOU och utförs idag av Attendo Sverige AB enligt avtal till och med Kapacitetstak Utföraren har rätt att ange i vilket geografiskt område som man vill verka i. Områden som kan väljas är: - Hela kommunen - Hjärup med omnejd (postnummer ) - Staffanstorp med omnejd - Staffanstorp tätort Utföraren ges möjlighet att sätta ett tak för hur många timmar per vecka som man är beredd att leverera. Kapacitetstaket får inte understiga 20 timmar i genomsnitt per vecka. Om utföraren valt att sätta ett tak på det antalet timmar som de kan åta sig, eller har begränsat sig till ett geografiskt område, kan utökning eller minskning göras. För en minskning gäller 90 dagars omställningstid, räknat från närmast kommande månadsskifte efter skriftligt inkommen ändringsanmälan. 1.6 Målgrupp Kundvalet omfattar alla äldre och funktionshindrade som beviljas insatser enligt socialtjänstlagen. 1.7 Befolkningsunderlag och behovsanalys Staffanstorps kommun har invånare ( ). Av dessa är 16 %, 65 år eller äldre var 739 personer över 80 år. Denna målgrupp beräknas öka med 30 % den närmaste 5 årsperioden hade 175 personer bistånd till omvårdnad, ledsagarservice och avlösning. Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen. 8

9 1.8 Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända utförare När utföraren är godkänd ska utföraren lämna information om sin verksamhet enligt kommunens mall med fasta rubriker. Språket ska hållas vårdat och enkelt. Lämnade uppgifter sammanställs i ett informationsblad för varje utförare. Kunden får information om samtliga utförare från biståndshandläggaren i samband med biståndsbedömning. Presentationen av utföraren kommer också att läggas ut på kommunens hemsida. Utföraren har möjlighet att bedriva egen marknadsföring. Denna ska ske i enlighet med god marknadsföringssed med stor respekt för brukare och övriga utförare Ickevalsalternativ Kunden och/eller dennes företrädare svarar för valet av utförare. Beställaren arbetar alltid för att uppmuntra och underlätta för kunden att själv välja. För den som ändå inte vill eller kan välja finns det ett så kallat ickevalsalternativ. Beställaren har upphandlat ickevalsalternativet enligt LOU. Till och med är ickevalsalternativet Attendo Sverige AB Rutiner för omval Det står kunden fritt att byta utförare när så önskas. Anmälan om byte görs till biståndshandläggaren som informerar respektive utförare. Byte förutsätter att den nye utföraren har kapacitet enligt angivet kapacitetstak och har valt att utföra tjänster inom det geografiska område där kunden bor. Bytet äger rum snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter inkommen anmälan om inte annat överenskommits. Utföraren ska medverka till att övergång till ny utförare sker utan olägenheter för kunden och beställaren Kösystem Utföraren ska vid behov upprätta en kölista. Nya kunder ska tas emot i turordning efter den dag valet har gjorts. Utföraren ska lämna meddelande till beställaren när deras kapacitetstak är nått. Beställaren kommer att informera kunden om att utföraren har fullt för tillfället. Utföraren ansvarar själv för att inkomma med information till beställaren att man åter har möjlighet att ta emot nya kunder Skyldighet att ta emot uppdrag En utförare kan inte tacka nej till uppdrag om inte ett kapacitetstak eller en avgränsning av geografiskt område angivits i ansökan. 9

10 1.9 Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Även om beställaren beslutat att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan beställaren besluta att ändra eller avbryta valfrihetssystemet. Beställaren kommer då att säga upp avtalet med de utförare som beställaren ingått avtal med Beskrivning av handläggningsprocessen Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. Kontroll att anbudsgivaren uppfyller samtliga ställda krav sker därefter. Anbudsgivaren kommer att kallas till ett möte för avstämning av kraven och förståelse av uppdraget. Deltagande på detta möte är obligatoriskt för att kunna bli godkänd. Tre referenser som den sökande angivit kommer att kontaktas. Referenstagningen syftar till att bedöma sökandens erfarenhet att bedriva verksamhet inom området. Referenser som den sökande anger ska avse liknande verksamhet och vara max fem år tillbaka i tiden. Om tidigare erfarenhet från området inte finns kan personliga referenser lämnas istället. Referenser kan gälla tidigare erfarenheter från ledning och bedrivande av verksamhet. Ansökningar handläggs skyndsamt och normal handläggningstid beräknas till cirka två månader. I de fall ansökningarna behöver kompletteras och förtydligas av sökanden förändras tidsramen. Under semesterperioden juni - augusti och vid storhelger, kan handläggningstiden bli längre. Ansökan ska vara bindande i 12 veckor Godkännande och avtalsskrivning Ansökan kommer att prövas enligt de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlaget med bilagor. Sökanden ska godkänna förfrågningsunderlagets intentioner och ställda krav. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av 7 kap 1 LOV, ska godkännas som utförare i valfrihetssystemet. Beställaren kommer snarast möjligt lämna skriftligt besked till den sökande om beslut att godkänna eller att inte godkänna samt skälen för detta. Till beskedet om godkännande bifogas avtal för underskrift av utföraren. 10

11 1.12 Ej godkännande av ansökan Beställaren äger rätt att ej godkänna ansökan om den sökande i väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar om ovanstående förhållanden eller lämnat felaktiga upplysningar Begäran om rättelse Utförare som inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har möjlighet att överklaga beslutet enligt LOV 10 kap. Begäran om rättelse av myndighetens beslut samt eventuellt skadeståndsanspråk ska lämnas till den förvaltningsrätt i vars domkrets Staffanstorps kommun har sin hemvist, för närvarande Förvaltningsrätten i Skåne. Begäran om rättelse ska ske skriftligen och inom tre veckor efter mottaget beslut. Av ansökan måste det framgå vilken ändring som yrkas. 2. Administrativa krav 2.1 Frågor om upphandlingen För att undvika risken för missförstånd ser vi gärna att frågor och synpunkter om förfrågningsunderlaget i första hand ställs skriftligt, gärna via e-post, till kommunens kontaktpersoner. Frågor och svar av allmän karaktär kommer att publiceras på kommunens hemsida 2.2 Kontaktpersoner Frågor rörande ansökan om godkännande ställs till: Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare: E-post: Telefon: Verksamhetsfrågor ställs till Anita Enqvist, enhetschef, myndighet VO: E-post: Telefon: Förutsättningar för att lämna in ansökan Beställaren kommer löpande annonsera på Kammarkollegiets nationella webbplats för valfrihetssystem, Ansökan får lämnas in i löpande i enlighet med vid tidpunkten aktuellt förfrågningsunderlag. 11

12 2.4 Ansökans form, innehåll och språk Ansökan skall göras på ett särskilt ansökningsformulär, se bilaga 2, och innehålla de uppgifter, redogörelser samt bilagor som anges i formuläret. Ansökan samt tillhörande bilagor ska vara skrivna på svenska. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare utsedd av den sökande. I ansökan ska framgå hur verksamheten ska tillgodose de krav som framgår i kravspecifikationen. 2.5 Tillåtna sätt att lämna ansökan Ansökan ska lämnas i original i pappersform samt en kopia i digitalform (CDskiva/USB-sticka). Ansökan ska lämnas till angiven anbudsadress i sluten försändelse: Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, ref.nr: Staffanstorp 2.6 Upphandlingssekretess Vid handläggning av ansökan enligt LOV gäller ingen sekretess och ansökan är att betrakta som en offentlig handling. Det kan dock finnas skäl för att sekretessbelägga uppgifter som kommer kommunen till del med hänvisning till kap samt kap Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400). Detta görs dock först efter det att en sedvanlig skadebedömning har gjorts. Uppgifter som kan sekretessbeläggas är affärshemligheter t.ex. interna uppföljningssystem och logistiksystem. Önskar utföraren att någon uppgift sekretessbeläggs ska detta uppges i ansökan. 12

13 3. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Här ställs krav på sökandes finansiella, ekonomiska samt tekniska förmåga och kapacitet för att klara uppdraget. Till ansökan ska bifogas: - F-skattebevis - Registreringsbevis från bolagsverket - Finansiell plan för nystartat företag - Uppgifter om eventuella underleverantörer - Presentation av företaget och dess ledning, inklusive meritförteckning/cv som visar relevant utbildning och yrkeserfarenhet - Meritförteckning för personer som ska vara ansvariga för verksamheten - Kopia på aktuella försäkringsbevis - Utdrag, som får vara högst en månad gammalt, från Upplysningscentralen AB/UC eller likvärdig företagsupplysning. - Uppgift om referenser - Beskrivning av företagsidé, verksamhetens innehåll samt eventuell profilering 3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Beställaren får utesluta en sökande som: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. Inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området 6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. 3.2 Krav på registrering Sökande ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. 3.3 Krav på utförarens ekonomiska och finansiella ställning Anbudsgivaren skall uppfylla samtlig ställda kvalificeringskrav för att kvalificera sig för deltagande i valfrihetssystem: 13

14 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 2. F-skatt Utföraren skall vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta löpande. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi. Beställaren kommer att kontrollera utförarens ekonomiska stabilitet. Beställaren använder sig av kreditinformation via UC. Riskklassificeringen innebär att beställaren godkänner utförare med Risklass Låg och Normal. Utförare som bedöms vara i Riskklass Hög kan komma att uteslutas om inte utföraren lämnar en godtagbar förklaring till varför företaget har denna riskklass. Nystartade företag, nybildade företag eller företag under bildande ska, till ansökan, bifoga affärsplan inkluderat en finansiell plan med budget. Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Beställaren kommer att göra bedömningen om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan ytterligare kompletterande handlingar begäras in som kan styrka utförarens ekonomiska stabilitet, som till exempel en bankgaranti. 3.4 Meddelarfrihet Anställd och annan, som utföraren anlitar för fullgörandet av avtalat uppdrag, ska på samma sätt och i samma utsträckning som offentligt anställd ha rättighet att, utan påföljd eller ingripande, lämna uppgift till massmedia om sådant, inte sekretessbelagt förhållande, som utgör del av förevarande avtalsinnehåll. 3.5 Verksamhetsansvarig och ledning Alla utförare ska ha minst en ansvarig person som, - har kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd - har erfarenhet, mer än tre månader, från området som är aktuellt för de tjänster som erbjuds - har datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med dator och kunna hantera internet och e-post - behärskar svenska i tal och skrift Utföraren ska ha god kunskap, kompetens och erfarenhet av de tjänster som ingår i uppdraget, samt kunna kommunicera med kunderna. 14

15 3.6 Underleverantör och åberopande av andra företags kapacitet Utföraren har rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra uppdraget under förutsättning att denne godkänts av beställaren. För underleverantörer gäller samma krav som för utföraren. Utföraren ansvarar för uppdrag som utförs av underleverantör som för eget uppdrag. Av ansökan ska det framgå vilka underleverantörer som utföraren avser använda. En sökande får åberopa andra företags kapacitet. 3.7 Kvalitetsledningssystem Sökanden ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska minst innehålla delarna: - Kvalitetskontroll: synpunkts-och klagomålshantering och system för hantering av avvikelser inklusive Lex Sarah - Kvalitetsstyrning: Väl kända rutiner för utförandet av tjänsten - Kvalitetssäkring: Mätbara mål - Kvalitetsutveckling: Egenkontroll och utveckling av tjänster Utföraren ska löpande rapportera till beställaren om de synpunkter/klagomål, avvikelser som inkommit och vilka åtgärder som de föranlett. Med löpande rapportering avses en gång per månad, om inget annat överenskommits. Händelser av allvarlig karaktär ska dock omgående rapporteras till beställaren. När synpunkt/klagomål eller avvikelse som berör utföraren anmäls direkt till beställaren, gäller beställarens rutin för negativa händelser, bilaga 3. Under 2014 planeras för att utförarens rapportering av avvikelser ska ske i beställarens verksamhetssystem. I begreppet avvikelser ingår även klagomål och synpunkter. Utföraren ska vid verkställighet av insats informera kunden och dennes anhöriga om vart man vänder sig om man önskar framföra klagomål, synpunkter eller rapportera avvikelser. Utföraren ska årligen, senast den siste februari, lämna in kvalitetsberättelse i enlighet med SOSFS 2011:9. Beställaren är ytterst ansvarig för samtliga kundkontakter. Det innebär att kund/anhörig alltid kan vända sig till beställaren med sina synpunkter/klagomål, vilka sedan återrapporteras till utföraren för åtgärd. 15

16 Utförarens ledningssystem ska innehålla rutiner som säkerställer att synpunkter, klagomål och förslag från kunder, anhöriga och personal tas till vara för att kunna utveckla kvaliteten. 3.8 IT-system och krav på utrustning Utföraren ska använda sig av beställarens verksamhetssystem för att ta emot uppdrag (SoL och HSL) samt dokumentera (social dokumentation). Uppkoppling kommer att ske via internet. Beställarens systemadministratör tilldelar behörigheter till verksamhetssystemet. Utföraren ansvarar för att personalen har god kännedom om samt följer beställarens IT-säkerhetsrutiner. Beställaren erbjuder utföraren en grundläggande utbildning i systemet till nyckelpersoner, till exempel samordnare och verksamhetschef, samt utbildning vid uppgraderingar av systemet. Utföraren ansvarar för att tillräcklig utrustning i form av datorer, internetuppkoppling samt kompetens finns i organisationen för att hantera verksamhetssystemet. Beställaren har inget ansvar för utförarens lokala arbetsplats, dess mjukvaror eller den utrustning som behövs för att ansluta till verksamhetssystemet. 16

17 4. Krav på tjänsten (kravspecifikation) 4.1 Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren ska hålla sig underrättad om och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med mera, som gäller för verksamheten. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner fastställda av kommunen och socialnämnden. Det är beställarens ansvar att se till att utföraren informeras om förändringar i de lokala styrdokumenten. Utföraren ansvarar för att all berörd personal informeras om bestämmelserna samt att dessa följs. 4.2 Kvalitetskrav Utföraren ska i enlighet med beställarens behovsbedömning och beslutade biståndsinsatser, tillhandahålla den omvårdnad, service, aktivering och tillsyn som krävs för att tillförsäkra den enskilde en god och trygg levnadssituation. All omsorg och omvårdnad ska bygga på respekt där den enskildes värdighet, integritet och delaktighet i vardagen beaktas. Omvårdnaden syftar även till att bibehålla eller öka den enskildes och dennes anhörigas livskvalitet och välbefinnande. De tjänster som utförs ska hålla en god kvalitet. Verksamheten ska utgå från ett professionellt förhållningssätt baserat på kompetens och erfarenhet. Utföraren ska uppfylla Staffanstorps kommuns kvalitetskrav utifrån nedanstående områden. 4.3 Självbestämmande och integritet Utföraren ska i samråd med kunden och/eller dennes anhöriga utföra de beviljade insatserna. Utföraren ska kunna anpassa sin service till nya och/eller förändrade behov hos kunden Genomförandeplan Utföraren ska ge kunden möjlighet att påverka och vara delaktig i planeringen av utformning av den planerade hjälpen. Kunden ska ha en central och aktiv roll i planeringen och genomförandet av insatserna i vardagen. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med kunden, eventuella anhöriga och berörd personal senast tre veckor efter att utföraren erhållit uppdrag om 17

18 insats. Genomförandeplanen ska, efter samtycke från den enskilde, omgående efter upprättande skickas till beställarens biståndshandläggare. Genomförandeplanen ska fungera som en överenskommelse mellan kunden och personalen om hur kunden önskar att det beviljade biståndet ska konkretiseras. Kundens önskemål och behov ska tydligt framgå i denna plan och det rör sig både om fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov. Genomförandeplanen ska också fungera som ett arbetsredskap för utförarens personal för att på ett strukturerat och regelbundet vis kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med kunden. I den mån som den enskilde önskar och när behov föreligger ska också anhöriga vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska undertecknas av kunden, alternativt anhörig vid behov. Genomförandeplanen ska följas upp regelbundet, minst en gång per år, samt revideras vid förändringar. Genomförandeplanen ska minst innehålla: - Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den - När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras - På vilket sätt kunden själv varit delaktig i planeringen av insatsen - Vilka andra personer har deltagit i planeringen - När planen har fastställts och när den ska följas upp Värdegrund Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att kundens värdighet och integritet respekteras. Utföraren ska följa den nationella värdegrunden för äldreomsorgen enligt 5 kap. 4 SoL och Staffanstorps kommuns lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten, se bilaga Helhetssyn och samordning Samverkan kring kunden Helhetssyn utgår från kundens samlade livssituation. När kunden har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner ska utföraren samverka med dessa aktörer. Utföraren och beställaren ska gemensamt upprätta rutiner som tydliggör hur samarbetet kring kunden ska fungera och vem som ansvarar för detta. Utföraren ska vid behov bistå vid utredning, vårdplanering och uppföljning av biståndsbeslut. Utföraren ska ha fungerande rutiner för kontaktmannaskap eller motsvarande. 18

19 Utföraren ska verka för en god samverkan och ha en positiv attityd till anhöriga, närstående och god man Samverkan mellan utförare och beställare Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utföraren och beställaren förutsätts. Båda parter ska samverka med syfte att följa och utveckla verksamheten. Utförare ska delta vid samråd och avtalsuppföljning minst två gånger per år. Beställaren är sammankallande och protokollförare. 4.5 Trygghet och säkerhet Bemanning Utföraren ska ha personal i tillräcklig omfattning för att garantera en god vård, omsorg och säkerhet utifrån kundens individuella behov och ställda krav i detta förfrågningsunderlag Kontinuitet Utföraren ska särskilt eftersträva största möjliga kontinuitet avseende både personal och insatser för att ge förutsättningar för trygghet och förtroende. Varje kund ska ha en kontaktman, samt ersättare för denne, som är känd för den enskilde och anhöriga ID-bricka och namnskylt Personalen ska alltid bära ID-bricka och namnskylt. Identifikationen ska bäras på ett sådant sätt att den är synlig för kunden Nyckelhantering Utföraren ska följa kommunens gällande säkerhetsrutin för nyckelhantering. Vid behov av nyckel för att komma in till en kund ska utföraren kontakta beställarens larmansvarige för att få behörighet och information om nyckelhantering. Behörigheten är personlig vilket innebär att varje personal som ska utföra uppdraget måsta ha egen behörighet. En vikariebehörighet för akut behov är tillåtet Hantering av privata medel Utföraren ska följa kommunens riktlinjer gällande hantering av privata medel. Huvudregeln är att hantering av kontanter undviks så långt det är möjligt. Kunder uppmanas att införskaffa betalkort. Utförare ska inte åta sig att vara god man för hos utförare aktuella kunder. 19

20 4.5.6 Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ska dokumentera enligt gällande lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Sociala insatser dokumenteras i enlighet med kap 11, 5 och 6 socialtjänstlagen samt SOSFS 2006:5. Utföraren ska dokumentera i det verksamhetssystem som beställaren använder för social dokumentation. Utföraren ska upprätta lokala rutiner för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats. Händelser som avviker från planeringen ska fortlöpande dokumenteras. Utföraren ska förvara all dokumentation på ett, för den enskilde, betryggande sätt samt enligt gällande lagstiftning och föreskrifter kring förvaring av dokumentation. Alla handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till beställaren löpande i enlighet med beställarens anvisningar när uppdraget avslutas Anmälan om missförhållanden - Lex Sarah Den som är verksam inom omsorg av äldre och funktionshindrade ska svara för att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Vidare ska utförare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som utförs är av god kvalitet. Utföraren ska ha god kunskap om samt följa gällande lagstiftning om skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt Lex Sarah. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap, 2-7 samt SOSFS 2011:5. Utföraren ska ha en lokal rutin för hur anmälan och utredning av missförhållanden och risk för missförhållanden ska ske enligt Lex Sarah. Utföraren svarar för att rutinerna är väl kända och följs inom verksamheterna. Utförarens lokala rutin ska följa beställarens rutin för Lex Sarah i de delar som berör enskild verksamhet, se bilaga 5. Utföraren ska omgående informera beställaren om inträffade missförhållanden eller risker för missförhållanden i verksamheten. 4.6 Kunskapsbaserad verksamhet Rehabiliterande arbetssätt Verksamheten ska genomsyras av att all personal har ett förebyggande, rehabiliterande och aktiverande arbetssätt Utbildning och kompetensutveckling Personalen ska ha utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna. För att utföra av legitimerad personal delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift krävs 20

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 PARTER Mellan nedanstående parter, och leverantören, har följande kontrakt tecknats. 1.1 KOMMUNEN Omsorgsnämnden Löjtnant Granlunds väg 14 281 52 Hässleholm Organisationsnummer

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Omsorgsförvaltningen Bilaga 6 Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 Parter Mellan Eksjö kommun (org nr 212 000-0589), nedan kallad Kommunen, och xxxxxxxxxxxxxxx (org nr xxx xxx-xxxx), nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer