året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse"

Transkript

1 året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

2 Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 KUNGL. HOVSTATERNA 5 Uppgifter 5 Organisation 5 Ekonomi 6 Medarbetare 7 HOVSTATEN 9 Riksmarskalksämbetet 10 Hovmarskalksämbetet 11 H.M. Drottningens hovstat 14 Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland 15 H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat 17 H.M. Konungens Hovstall 18 SLOTTSSTATEN 19 Kungl. Husgerådskammaren 20 Ståthållarämbetet 22 Stockholms slottsförvaltning 22 Drottningholms slottsförvaltning med Kungsgården 23 Gripsholms slottsförvaltning 24 Bokslutskommentarer 26 Bokslut 27 KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING _ 33 Bokslutskommentarer 35 Bokslut 36 Medaljförläningar 39 Dagbok för Kunglig ordlista Många yrkestitlar, ord och uttryck vid Kungl. Hovstaterna har använts under lång tid. Några av dessa förklaras nedan. Beridaren är chef för stallavdelningen vid H.M. Konungens Hovstall. Fatburen sköter tvätt och linneförråd. Fodermarsken är en av kuskarna vid Hovstallet. Förste hovmarskalken är chef för Hovmarskalksämbetet. Hovdamer medföljer bl. a. Drottningen i officiella sammanhang. Hovmarskalk tituleras cheferna för H.K.H. Kronprinsessan hovstat och H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat. Hovfuriren vid Kungl. Slottet svarar för att iordningställa och genomföra allt från enkla luncher till stora galamiddagar. Hovkalendern innehåller namnen på ledande befattningshavare vid Hovstaterna samt placeringslistor för officiella middagar. Hovlakejer serverar vid kungliga middagar. Husgerådsmästaren är chef för den avdelning vid Husgerådskammaren, som svarar för transporter av möbler, möblering m. m. Högtidliga audienser sker när nya ambassadörer skall lämna sina introduktionsbrev, s.k. kreditivbrev, till H.M.Konungen. Kabinettskammarherrar och kammarherrar är behjälpliga vid statsbesök, audienser, officiella middagar och andra större evenemang. Kammarjungfru sköter bl. a. Drottningens och Kronprinsessans garderober. Kavaljerskuskar arbetar vid H.M. Konungens Hovstall. Konungahuset eller Kungahuset omfattar tronföljdsberättigade medlemmar av den Kungl. Familjen jämte deras makar/makor, Prinsessan Lilian och Prinsessan Birgitta. Kungafamiljen utgörs av Kungen och Drottningen och de tre Ungdomarna. Kungl. Familjen utgörs av Kungafamiljen och övriga medlemmar enligt redovisning i Hovkalendern. Riksmarskalken är chef för Hovstaterna. Slottsfogde är chef för en slottsförvaltning eller Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Slottsväbeln ingår i säkerhetsavdelningen och har även ceremoniella uppgifter. Statsfrun är chef för H.M. Drottningens hovstat. Ståthållaren är chef för ståthållarämbetet, som svarar för vård och förvaltning av de kungliga slotten med tillhörande parker samt vård och förvaltning av Kungl. Djurgården. Taffeltäckaren biträder hovfuriren i dennes arbete. Åldfrun svarar bl. a. för lokalvård, blomsterarrangemang och praktiska förberedelser i samband med statsbesök. UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna Kungl. Slottet Stockholm tel: REDAKTION: Nina Eldh Ingemar Eliasson, Ann-Christine Jernberg, Gösta Kylsberg, Per Törnblom ISBN FOTOGRAFER: Pressens Bild = P.B. Carola Buretorp, Locum (14) Clas Göran Carlsson (3, 8g, 10, 11a) Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna (omslag bak, 8f,h, 21a,b, 22, 23, 25), Jonas Ekströmer, P.B. (13b, 15, 16b, 41), Bertil Ericson, P.B. ( 47c) Monica Eriksson (omslag,19, 33), Leif R. Jansson P.B. (8b) Barbro Hultman, Kungl. Hovstaterna, (7a,b, 8a,c,d,e,i,j, 11a,12b, 17, 18), Pontus Lundahl, P.B. (11b) Jack Mikrut, P.B. (9b, 47b) Kungl. Hovstallet (13a, 47a) Stella Pictures (9a, 12a, 16a) Greg Wood, P.B. (47d) LAYOUT, ILLUSTRATIONER: Monica Eriksson, illume TRYCK: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB PAPPER: Inlaga: 100 g Silverblade Silk Omslag: 200 g Silverblade Art ORG.NR H.M. Konungens hovförvaltning Kungl. Slottsstaten Kungl. Djurgårdens Förvaltning året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 2

3 H.M. Konungens uppgifter som statschef Sverige är en av världens äldsta monarkier. På den plats där Kungl. Slottet ligger har det legat en borg i över tusen år. Genom århundradena och in i våra dagar har det funnits en regerande monark i borgen. Den svenska monarkin har genom historien uppträtt i många olika skepnader. Liksom våra nordiska grannländer Danmark och Norge är Sverige i dag en konstitutionell monarki, vilket innebär att monarkens befogenheter är reglerade i konstitutionen (grundlagen). Enligt den 1974 införda regeringsformen har den svenska monarken huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter som samlande representant och symbol för landet. Monarken är statschef med uppgifter som i grundlagen endast beskrivs i allmänna termer. Klart utsagt är dock att monarken skall vara ordförande vid informations- och regeringsskifteskonseljer liksom vid sammanträden i utrikesnämnden. Han skall också öppna riksmötet. Vidare gäller att monarken skall representera Sverige vid in- och utgående utländska statsbesök samt ta emot utländska sändebud för ackreditering. Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef exempelvis på grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort inträder Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip eller Prinsessan Madeleine i nu nämnd successionsordning som tillfällig riksföreståndare. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 3

4 Riksmarskalken har ordet Katastrofer kom i hög grad att sätta sin prägel på Flodvågen, som annandag jul 2004 sköljde in över kusterna i flera asiatiska länder och berövade hundratusentals människor liv och utkomstmöjligheter, drabbade direkt och indirekt också tusentals svenska medborgare. Även den storm som drog in över skogarna i södra Sverige i januari fick katastrofala följder för ett stort antal människor. Dessa händelser berörde och påverkade starkt den kungliga familjens arbete under året. Hela den kungliga familjen deltog i ceremonier och besök för att hedra omkomna i flodvågskatastrofen. Såväl Kungaparet som Kronprinsessan har under året besökt de drabbade länderna i Asien och deltagit i minnesstunder i området. Som tack för hjälpen till svenska medborgare har Konungen genom insamling och med egna medel bekostat ett större antal båtar till fiskare som förlorade sina utkomstmöjligheter till följd av flodvågen. Konungen besökte också på ett tidigt stadium de stormskadade Smålandsskogarna för att på ort och ställe skaffa sig en bild av omfattningen och markera samhörighet med de drabbade. Riksdagen uttalade i anslutning till beslutet om gällande regeringsform att Statschefens centrala uppgift är att representera Sverige och vara en symbol för nationen. Det synes som om denna uppgift har kommit att bli allt mer accentuerad i kriser och i en tid som kännetecknas av globalisering och gränsöverskridanden. Allmänhetens värdering av det sätt på vilket Konungen och Hans familj fullgör sina åligganden är alltjämt mycket hög. Under året inkom 1292 inbjudningar med önskan om närvaro och medverkan från en eller flera av medlemmarna i den kungliga familjen. Konungen har deltagit i 336 arrangemang spridda över landet och Drottningen i 212. Kungaparet genomförde tre statsbesök varav ett utgående, till Australien. Därtill kommer ett stort antal sammanträden och företräden. Kronprinsessan har under året på regeringens initiativ deltagit i främjanderesor till bland annat Kina, Australien och Saudiarabien och i ett stort antal arrangemang inom landet. Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine har i sina officiella framträdanden prioriterat sina respektive hertigdömen men främst ägnat tiden åt fortsatta högskolestudier. Intresset att ta del av det rika kulturarv som är relaterat till den svenska monarkin ökar kontinuerligt från såväl forskare som institutioner och allmänheten. Under förra året uppgick antalet besökare till de kungliga slotten till st. Kostnaderna för visningsverksamheten täcks av intäkter från entréavgifter och försäljning i slottsbodarna. Anslaget från riksdagen uppgick till 95,6 miljoner kronor (94,5 år 2004) och som i enlighet med överenskommelsen med regeringen fördelats med 51 procent till verksamhet inom Hovstaten och 49 procent till Slottsstaten. I höstens budgetproposition utvidgades riktlinjerna för redovisningen till att även omfatta uppgifter om antalet gäster och resdagar i den representation som Kungaparet utövar. Vidare skall Hovstallets verksamhet redovisas utförligare samt hur de sammanlagda kostnaderna fördelats i andelar på Hovstatens organisatoriska enheter. Dessa uppgifter återfinns på sidorna 6, 11, 14 och 18. Boksluten för Slottsstatens och Kungl Djurgårdens verksamhet återfinns på sidorna respektive Stockholm den 10 april 2006 Ingemar Eliasson Riksmarskalk året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 4

5 Kungl. Hovstaterna Konungens valspråk För Sverige I tiden är vägledande för allt arbete vid Hovstaterna. Uppgifter Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att bistå statschefen och övriga Kungahuset i deras officiella plikter enligt 1974 års regeringsform. I den uppgiften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa detta för en bred allmänhet. Kungl. Hovstaternas uppgifter kan delas upp i fyra verksamhetsområden: Programverksamhet och representation, vård och underhåll av kulturarv, visningsverksamhet samt övergripande ledning. LEDNING m.fl. övergripande funktioner PROGRAMVERKSAMHET Statsceremoniella och representativa uppgifter i Sverige och internationellt VÅRD OCH UNDERHÅLL av det kungliga kulturarvet VISNINGSVERKSAMHET av det kungliga kulturarvet Organisation H.M. KONUNGEN H.M. Konungens stab Kungl. Maj:ts Orden H.M. Konungens Råd för Hovstaterna Riksmarskalken Chefsgrupp RIKSMARSKALKSÄMBETET Överhovmästarinnan Expeditionschefen Hovauditören Kleresistaten Läkarstaten Kansli Personalavdelning Ekonomiavdelning med H.M. Konungens hovförvaltning Informationsavdelning Hovmarskalksämbetet med Ceremonistaten H.K.H. Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland H.M. Drottningens hovstat med de Kungl. Hushållen H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat H.M. Konungens Hovstall Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket Ståthållarämbetet Stockholms slottsförvaltning Drottningholms slottsförvaltning Gripsholms slottsförvaltning Ulriksdals slottsförvaltning Kungl. Djurgårdens Förvaltning H.M. Konungens Råd för Hovstaterna leds av Konungen och har till uppgift att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten. H.M. Konungens stab tillhör försvarsmakten och lyder direkt under Konungen. Staben leds av stabschefen och har till uppgift att stödja Konungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet bland annat vid vissa ceremonier. Kungl.Maj:ts Orden utövar under Konungens ledning tillsyn över de kungliga svenska riddarordnarna och biträder Riksmarskalken i medaljärenden. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 5

6 Ekonomi Ekonomiskt är hovstaternas verksamhet uppdelad i tre delar: Hovstaten, Slottsstaten samt Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Hovstaten utgörs organisatoriskt av Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, Drottningens hovstat, Kronprinsessans hovstat, Hertiginnans av Halland hovstat och Hovstallet. Hovstaten finansieras av anslag (apanaget). Hovstatens anslag skall enligt överenskommelse med regeringen endast redovisas översiktligt. Slottsstaten utgörs av Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket och Ståthållarämbetet med slottsförvaltningar. Verksamheten finansieras dels av anslag, dels av intäkter från visningar av de kungliga slotten och försäljning i slottsbodar m.m. Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) är underställt Ståthållaren. Verksamheten är självfinansierad genom hyror och arrenden. Resultaten skall långsiktigt balanseras. Eventuella överskott används för en långsiktig och hållbar utveckling av Kungl. Djurgården. ORDINARIE ANSLAG KUNGL. HOVSTATERNA Under året erhöll hovstaterna 95,6 miljoner kronor (94,8) i anslag från Riksdagen. I enlighet med överenskommelse med regeringen har 51% av anslaget eller 48,6 miljoner kronor tilldelats verksamheten inom Hovstaten och 49% eller 47,0 miljoner kronor verksamheten inom Slottsstaten. Intäkter från visningsverksamhet och försäljning uppgick till 38,2 miljoner kronor och har i sin helhet finansierat verksamhet inom Slottstaten. KDF:s intäkter uppgick till 67,9 miljoner kronor, se vidare Slottstatens och KDF:s bokslut. Riksdagens anslag för ,6 miljoner kronor innebar en ökning med 1,1 procent. Anslagsutveckling exkl. engångsbelopp Belopp i miljoner kronor Hovstaten 42,1 42,4 46,7 48,2 48,6 Slottsstaten 40,5 41,1 44,9 46,3 47,0 Förändring från föreg. år (%) 5,3 1,1 9,7 3,3 1, SAMMANLAGT ANSLAG i mnkr SLOTTSSTATEN HOVSTATEN Den del av anslaget som finansierar verksamheten inom Hovstaten (apanaget) har i internbudgeten fördelats på de olika organisatoriska enheterna. Huvuddelen av kostnaderna utgörs av löner. De sammanlagda kostnaderna för verksamheten inom Hovstaten har fördelats enligt följande: 28 procent för sådan övergripande ledning som organisatoriskt faller inom Riksmarskalksämbetets ansvarsområde. De staber och funktioner som ingår i ämbetet betjänar Hovstaternas alla verksamhetsdelar. 24 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovmarskalksämbetets ansvarsområde, främst officiell representation och resor. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Drottningen hovstat, främst kostnader för den personal som tjänstgör i kök och servering vid den officiella representationen på Kungl. Slottet och Drottningsholms slott. 6 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Kronprinsessans hovstat, främst löner till personal. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovstallets ansvarsområde, varav ca hälften av kostnaderna utgörs av ceremoniella transporter. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 6

7 ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA OMRÄKNADE TILL HELTIDSTJÄNSTER Medarbetare De Kungl. Hovstaterna hade under året sammanlagt 200 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 191 heltidstjänster. Därutöver anlitas varje år ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag, bland annat i samband med representationsoch galamiddagar, och under sommarsäsongen i parkerna och i visningsverksamheten. Dessa insatser motsvarar cirka 50 heltidstjänster på årsbasis och engagerar cirka 500 personer varje år. Som ett led i kompetensutvecklingen inom Hovstaterna, anordnas kontinuerligt seminarier/föreläsningar framför allt i ämnen med historisk/kulturell anknytning, men också i ämnen som berör arbetsorganisation, ledarskap och arbetsmiljö HOVSTATEN SLOTTSSTATEN KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING Sjukfrånvaron var 3,3 procent vilket kan jämföras med ett genomsnitt i landet på drygt 5 procent (år 2004). En sannolik förklaring till de mycket låga ohälsotalen är att hovets anställda har ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter och en stimulerande arbetsmiljö med ett värdefullt kungligt kulturarv att vårda. Vidare arbetar Hovstaterna aktivt med förebyggande insatser för att minimera riskerna för ohälsa. Alla anställda omfattas av det avtal med ett hälsovårdsföretag som Kungl. Hovstaterna tecknat. Företaget anlitas framför allt i förebyggande syfte, bland annat med ergonomisk översyn av arbetsplatser och för riskbedömningar, men även för individuella hälsobefrämjande insatser. Varje år erbjuds också personalen motionsbidrag för egna aktiviteter Antal tillsvidareanställda Andel kvinnor % 47 50, Andel män % 53 49, Snittålder - 48,5 49,2 49,6 50,3 Sjukfrånvaro i % av arbetstid ,86 3,3 Förberedelser inför representationsmiddag. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 7

8 Inom Kungl. Hovstaterna finns ett stort antal olika yrkesgrupper. Många bär titlar som har använts under lång tid. (Se ordlistan och fotografer på sid 2.) Arbete på Drottningens kontor. (b) Beridare med hästar från Hovstallet. (c) Riksmarskalken och Överhovmästarinnan.(Foto a) Riksmarskalken och Hovsångare Håkan Hagegård. Hovsångare är en titel som utdelas av H.M Konungen till framstående sångare. (d) En sista justering av möblerna innan gästerna anländer till Representationsmiddagen. (e) Det krävs många händer för att rulla ihop mattan i Victoriasalongen. Mattan specialtillverkades för Victoriasalongen i Stockholm (h) Textiltvätten. (f) Fatburen, Slottets tvättinrättning. (g) Expedition. (i) Slottsvakt. (Foto j) året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 8

9 Hovstaten Fler bilder året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 9

10 Riksmarskalksämbetet Chef: Riksmarskalk Ingemar Eliasson Riksmarskalksämbetet är riksmarskalkens stabsorgan, som har till uppgift att leda och samordna verksamheten inom Kungl. Hovstaterna. Riksmarskalken håller också i kontakterna med bland annat riksdag och regering. Ämbetet inger årligen en anslagsframställning för hovstaternas del av statsbudgeten. Under ledning av riksmarskalken finns en ledningsgrupp, som utgörs av cheferna för de olika ämbetena och stabsavdelningarna. Inom Riksmarskalksämbetet finns kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning, informationsavdelning. Vidare innehåller ämbetet ett antal funktioner som står till Konungens förfogande. Det är Överhovmästarinnan, som medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Konungens bestämmande. Expeditionschefen, som handlägger frågor av allmänt administrativ och juridisk art och Hovauditören som är juridisk rådgivare. Till ämbetet hör även Kleresistaten med en överhovpredikant, hovpredikanter och en slottsorganist. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan. Vidare ingår Läkarstaten med förste livmedici, livmedikus och hovtandläkare. Under året har kansliet handlagt ett stort antal ärenden av juridisk och administrativ natur. Till dessa hör bland annat frågor rörande tillstånd att använda bilder av Kungafamiljen och de kungliga symbolerna. Kansliet handlägger även ärenden rörande förfrågningar från forskare om att få ta del av material i Bernadotteska Arkivet. Kansliet ansvarar vidare för att årligen ta fram hovkalendern samt förbereder och medverkar vid medaljförläningar, vilka redovisas på sid 40. Chefsgruppen: överintendent Agneta Lundström, personalchef Gun-Britt Flingdal, hovstallmästare Mertil Melin, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, överintendent Bengt Telland, riksmarskalk Ingemar Eliasson, t.f. informationschef Ann-Christine Jernberg, hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg, förste hovmarskalk Johan Fischerström, ståthållare Lennart Ahlgren, kanslichef Christer Lignell (sekreterare), stabschef Frank Rosenius. Inom informationsavdelningen har ett stort antal ärenden handlagts, dels information till allmännheten, dels sevice till massmedias representanter i alla de sammanhang där medlemmar av Kungafamiljen deltar. Ett av årets större projekt har varit att lansera en ny webbplats, Med ny layout, nya funktioner och mer innehåll har webbplatsen avsevärt ökat informationen och nyhetsflödet från Kungl. Hovstaterna. Arbete med att ytterligare öka webbplatsens tillgänglighet pågår. Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och redovisning för Hovstaten, Slottsstaten, Kungl. Djurgårdens Förvaltning samt Kungahuset privata ekonomier. Inom avdelningen handläggs även frågor rörande Kungens privata verksamhet vid Solliden och Stenhammar samt ett flertal stiftelser som genom åren tillkommit genom insamlingar i samband med kungliga bemärkelsedagar. (Stiftelsernas verksamhet redovisas i särskild ordning). Personalavdelningen ansvar för personal- och lönehanteringen inom Hovstaten, Slottstaten och Kungl. Djurgårdens Förvaltning. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 10

11 Hovmarskalksämbetet Chef: 1. Hovmarskalk Johan Fischerström ANTAL FÖRFRÅGNINGAR ANTAL GENOMFÖRDA UPPDRAG Kungen 336 Kungen och Drottningen 174 Österrikes ambassadör Stephan Toth på väg att lämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Till höger: 100 årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige-Norge uppmärksammades bl.a. genom att det svenska Kungaparet och Kronprinsessan var närvarande vid nya Svinesundsbrons invigning den 10 juni. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genomförande av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representation i form av statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, mottagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med mera. Det ceremoniella arbetet utgår från Kungens uppgift att vara en samlande symbol och representant för Sverige. Till de årligen återkommande officiella programpunkterna hör att Kungen öppnar Riksmötet, tar emot utländska ambassadörer vid de högtidliga audienserna och deltar tillsammans med den övriga Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet. Kungen och Kungafamiljen fick i genomsnitt cirka 100 förfrågningar varje månad om deltagande i olika sammanhang. Under året registrerades (förra året 1 325) förfrågningar. Kungen deltog själv i 336 olika programpunkter under året och i 174 tillsammans med Drottningen. Antalet inbjudningar de senaste åren har i genomsnitt uppgått till inbjudningar per år. Det stora antalet förfrågningar kan ses som ett bevis på den stora uppskattning som finns hos det svenska folket för Kungens och Kungafamiljens arbete för Sverige. Omfattningen av de representativa insatserna ställer tidvis mycket stora krav på organisationen och hovets medarbetare. Under året har Kungen själv genomfört 336 programpunkter och 174 tillsammans med Drottningen. Många av dessa program genomförs på olika platser i Sverige och utomlands, vilket har inneburit ett stort antal resor under året. Kungen har tillsammans med Drottningen genomfört tre statsbesök, varav två inkommande från Lettland och Malaysia samt ett utgående statsbesök till Australien. I Sverige genomförs ett statsbesök under tre dagar och innefattar välkomstceremoni, hästkortege, mottagande tillsammans med regeringen på Inre borggården, utbyte av gåvor samt representationsmåltider. Ett besöksprogram genomförs i Sverige vid statsbesöken, anpassat till de gästande statschefernas önskemål. Vid statsbesöken knyts och befästs viktiga kontakter mellan Sverige och det gästande landet på alla nivåer i samhället, inte minst politiskt, affärsmässigt och kulturellt. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 11

12 Kungen har under året mottagit 23 utländska ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev vid sammanlagt 6 audienstillfällen. Vid Riksmötets öppnande den 13 september anlände Kungen tillsammans med Drottningen, Kronprinsessan och medlemmar av Kungahuset till Riksdagshuset med sedvanlig pompa och ståt. På Nationaldagen gjorde Kungaparet traditionsenligt ett besök ute i landet, i Mariefred som firade 400-års jubileum. Senare under kvällen deltog Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet på Skansen. Kvällen avslutades med mottagning för den diplomatiska kåren på Kungl. Slottet. Tre stora representationsmiddagar genomfördes under året. Till dessa bjuds representanter från riksdag och regering, myndigheter, kommuner, landsting, samt näringsliv och kultur såväl centralt, regionalt som lokalt samt representanter från den diplomatiska kåren. Vid inkommande statsbesök och andra officiella besök genomförs galamiddagar och representationsluncher. Dessutom arrangeras konseljluncher, statsrådsluncher och Nobelmiddag. Under 2005 var sammanlagt personer inbjudna till dessa arrangemang. Därtill kommer ett antal gäster vid mottagningar och måltider i samband med olika sammankomster. Galamiddagar genomförs i samband med inkommande statsbesök och vid Nobelfestligheterna. Vid statsbesök i utlandet medför Kungen ibland egen personal och egen utrustning för att skapa en svensk inramning och på ett värdigt sätt representera Sverige och svenska traditioner vid mottagningar och svarsmiddagar. I juni reste Kungafamiljen till Norge på officiellt besök i samband med 100- årsdagen av Unionsupplösningen. Den norska Kungafamiljen gjorde ett så kallat svarsbesök i september. Varje år besöker Kungaparet en av Stockholms kommuner för att närmare studera den. Årets kommunbesök det 18:e sedan starten 1974 förlades till Värmdö kommun. Här besöks porslinsmålning för barn vid Gustavsbergs porslinsmuseum hade Kungen varit scout i 50 år. Han är hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och hedersordförande i World Scout Foundation. I april deltog Kungaparet vid begravningen av påven Johannes Paulus i Rom. Senare under samma månad deltog de även vid Prins Rainers begravning i Monaco. Hovmarskalksämbetet arbetar med cirka sex månaders planeringshorisont för den kungliga programverksamheten. För att ytterligare effektivisera planerings- året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 12

13 arbetet och samtidigt få en enklare uppföljning har en förstudie genomförts för att införa ett nytt datoriserat verksamhetsplaneringssystem. Medel har avsatts i budgeten för detta och målet är att ha systemet i drift från och med Under årets början fortsatte tsunami-katastrofen att engagera Kungafamiljen djupt, som tack för den hjälp folket i Thailand visat drabbade svenska medborgare tog Kungen personligen initiativ till en insamlingsaktion och donerade egna pengar till inköp av nya fiskebåtar till de hårt drabbade thailändska fiskarna för att ge dem en nystart efter flodvågen. Kungafamiljen deltog vid de ceremonier som genomfördes när de första kistorna med svenska medborgare från Thailand anlände till Arlanda. I sin egenskap av samlande symbol för Sverige höll Kungen ett uppskattat och personligt tal vid minneshögtiden i Stockholms stadshus. Kungaparet besökte också katastrofområdena och deltog bl.a. i en minnesstund i Khao Lak. Vid besöket i Thailand tackade Kungen den thailändske regeringen och det thailändska folket för hjälpen till de svenskar som drabbades av flodvågen. Under januari drabbades stora delar av södra Sverige av en nationell katastrof i samband med stormen Gudrun. Kungen besökte området för att informera sig om situationen. Lettlands President Varja Vike Freiberga och H.M. Konungen vid statsbesöket 31 mars. Kungen och presidenten färdas i en paradkalesch tillverkad av Nylunds vagnfabrik i Stockholm omkring Bak på vagnen sitter Kungens jägare och en lakej. Kungafamiljen deltog vid flera olika cermonier och minneshögtider efter tsunamikatastrofen. Bilden är från Kungens tal vid minneshögtiden i Stadshuset den 10 januari. För att skapa ytterligare möjligheter att sätta sig in aktuella samhällsfrågor tog Kungen under 2004 initiativ till ett utveckla den officiella programverksamheten med ett antal s.k. temadagar. Detta arbete har fortsatt och målet är att genomföra cirka ett seminarium per månad. Under året anordnades seminarier bl.a. på SIDA om svenskt biståndsarbete. I Rosengård, Malmö, hölls en temadag om brottsförebyggande arbete. Ett seminarium om energifrågor anordnades vid Forsmarks kraftanläggning, en temadag ägnades frivilligförsvaret och en dag ägnades frågan om hur det svenska samhället är organiserat. På Kungl. Slottet genomfördes ett seminarium om Sverige efter 10 år i EU med deltagande av bland andra EU-kommissionären Margot Wallström, före detta statsministrarna Carl Bildt och Ingvar Carlsson samt före detta EU-förhandlaren Ulf Dinkelspiel. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 13

14 H.M. Drottningens hovstat Chef: Statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke H.M. Drottningens hovstat har framför allt till uppgift att svara för förberedelser, genomförande och uppföljning av Drottningens många och skiftande engagemang. Till hovstaten hör också de kungliga hushållen på Kungl. Slottet och Drottningholms slott. Vidare är studiehandledare för Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine knutna till Hovstaten. Vid sidan av Kungaparets gemensamma program har Drottningen ett omfattande eget program. Under året har Drottningen deltagit i 212 arrangemang varav 174 tillsammans med Kungen. Drottningen invigde i september den nya Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm. På bilden vattnar hon vårdträdet. Drottningen har ett stort engagemang för socialt arbete, framför allt bland utsatta barn, handikappade och gamla. Bland Drottningens många insatser kan nämnas beskyddarskapet av ECPAT, som arbetar med att bekämpa sexuell kommersiell exploatering av barn och unga kvinnor. Drottningen har genom sitt beskyddarskap för bl.a. Riksförbundet mot Astma och allergi, Första Majblommans Riksförbund, Livslust, Fimurarebarnhuset, Föreningen Konstnärernas Vänner, Drottningholmsteaterns vänner, Nationalmusei vänner, Stiftelsen Ostindienfararen deltagit i av dem arrangerade evenemang. Som hedersordförande i den av Drottningen 1999 grundade stiftelsen World Childhood Foundation, har Drottningen deltagit i styrelsens möten, insamlingsevenemang, seminarier samt projektbesök i bland annat Brasilien och USA. Stiftelsen finns i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien och stöder drygt 70 olika projekt i framför allt Baltikum, Ryssland, Brasilien, Sverige, Tyskland och USA. Fokus ligger på projekt som arbetar med att förhindra trafficking och på olika sätt stödja sexuellt utsatta barn och unga kvinnor. Cirka barn och ungdomar nås direkt eller indirekt genom de olika projekten. Drottningen närvarade vid presskonferensen i samband med lanseringen av Netclean Technologies nya tekniska lösning, som begränsar spridning av barnpornografiska bilder på Internet ett projekt som delvis finansierats av Childhood. Ett annat intressant projekt, nämligen Barnahuset i Linköping, invigdes av Drottningen i september. Under slutet av året tilldelades Drottningen det prestigefyllda japanska Naitu-priset för sitt djupa engagemang för utsatta barn. Drottningen är hedersordförande i Mentor International och Mentor Sverige som arbetar med fokus på ungdomars drogmissbruk. I detta arbete praktiserar Mentor Sverige en framgångsrik modell där anställda vid företag under ett år är mentorer för unga skolelever som behöver stöd från vuxna. Sedan starten 1994 har startats Mentor Sverige, UK, Tyskland, Colombia, Litauen, Belgien, USA samt Mentor Arabia. Drottning är ordförande i Stiftelsen Silviahemmet, som främjar vetenskaplig forskning och bedriver undervisning, utbildning och vård inom demensområdet. Den sjunde kullen Silviasystrar påbörjade en 40-poängs internetbaserad utbildning under året. Sophiahemmet ansvarar för verksamheten och bistår med sakkunskap, marknadsföring och klinisk praktik. Silviahemmet håller dessutom utbildning för vårdpersonal från hela landet liksom regelbundna vårdseminarier. Drottningen har varit aktiv i såväl alla styrelsemöten som seminarier under året. Drottningen är ordförande i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp och i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond för forskning inom området sport och idrott för funktionshindrad ungdom. Drottningens vädjan om hjälp till offren för jordbävningskatastrofen i Pakistan i oktober, ledde till stöd för hjälpinsatser från Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda Korset, transport av 5000 sovsäckar samt 32 trästugor från Stiftelsen AAPKI. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 14

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2007 Året i korthet ÅRET I KORTHET...2 CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...3 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...4 KUNGL. HOVSTATERNA Uppgifter...5 Ekonomisk redovisning...5

Läs mer

Ku ngl. Hovstat er na verksam H etsber ät t e l se 2006

Ku ngl. Hovstat er na verksam H etsber ät t e l se 2006 Kungl. Hovstat erna verksam hetsberät t el se 2006 Året i korthet ÅRET I KORTHET...2 CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...3 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...4 KUNGL. HOVStaterNA Uppgifter...5 Ekonomisk redovisning...5

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 CARL XVI GUSTAF SVERIGES STATSCHEF...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET... 6 KUNGL. HOVSTATERNA För Sverige I tiden... 7 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse

Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2009 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET... 6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna I Kungens

Läs mer

året Kungl. Hovstaterna

året Kungl. Hovstaterna året 2003 KUNGL. HOVSTATERNA 2003 året Kungl. Hovstaterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 KUNGL. HOVSTATERNA året 2003 Statsbesök 2003 I Sverige: Tyskland, maj Jordanien, oktober Foto: TONI SICA, Pressens Bild

Läs mer

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens organisation...7

Läs mer

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2010 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens

Läs mer

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2012 Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria och Prinsessan Estelle i Slottskyrkan vid dopet den 22 maj 2012. Bakom Kungen syns riksmarskalk Svante Lindqvist.

Läs mer

INNEHÅLL. Drottning Silvia. Älskade drottning. Det kungliga året 2013. Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10

INNEHÅLL. Drottning Silvia. Älskade drottning. Det kungliga året 2013. Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10 INNEHÅLL Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10 Drottning Silvia Sverige får en drottning 15 Drottning och mamma 39 Förebilderna 49 Arbetsplats: Slottet 59 Statsbesöken 75 Familjens

Läs mer

året Kungl. Hovstaterna

året Kungl. Hovstaterna 2002 året Kungl. Hovstaterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA året 2002 Några evenemang 2002 Foto: CHARLES HAMMARSTEN, IBL-bildbyrå Foto: EWA MALMSTRÖM, Svensk Papperstidning Foto: CHARLES HAMMARSTEN,

Läs mer

året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 1 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 Dagbok för

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Kung Carl XVI Gustaf Sveriges statschef...4 Förord...5 Hovstatens verksamhet...6 Slottsstatens verksamhet...8 Visningsverksamhet... 10 Händelser under

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGLIGA HOVSTATERNA ÅRET 2001 INNEHÅLL FÖRORD 3 KONUNGENS UPPGIFTER SOM STATSCHEF 5 DE KUNGL. HOVSTATERNA 5 DAGBOK för 2001 6-30 HOVSTATERNAS ORGANISATION 6 UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Program Öppet Slott 6 juni 2009

Program Öppet Slott 6 juni 2009 Program Öppet Slott 6 juni 2009 Kungliga Slottet öppet kl. 10.00 17.00 08.00 FLAGGAN HISSAS, MUSIK Flaggan hissas på Kungliga slottet under medverkan av Arméns trumkår 10.00 INVIGNING MED H.K.H PRINSESSAN

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att 2015-05-29 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Gunilla Malmborg E-post gunilla.malmborg@regeringskansliet.se Redovisning av uppdrag om minnesvård Regeringen beslutade den 8 januari

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Slotten som historisk scen

Slotten som historisk scen ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HOVSTATERNA ANNONS Slotten som historisk scen Program på de Kungliga slotten h.m. konungen 40 år som statschef Föredrag temakvällar visningar utställningar

Läs mer

Bo Pettersson. AB Carl XVI Gustaf. En snåljåp på tronen. Månadens affärer, september 1995, s 51-62. 839

Bo Pettersson. AB Carl XVI Gustaf. En snåljåp på tronen. Månadens affärer, september 1995, s 51-62. 839 Kap 29 : Pengarna CGs ekonomi utgörs av hans privata tillgångar, apanaget och dispositionsrätter. Karl Kilsmo (fp) lät 1964 riksdagsdagens upplysningsavdelning göra en utredning om kungahusets förmögenhet.

Läs mer

Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet

Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS h.m. konungen i samtal om kulturarvet Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet Slottet som historisk scen Program

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2008-03-18 FA2008/474/JA

2008-03-18 FA2008/474/JA Riktlinjer RKFC 2008:1 2008-03-18 FA2008/474/JA Förvaltningsavdelningen Regeringskansliets riktlinjer för gåvor till statsråd Förvaltningschefen beslutar följande riktlinjer för gåvor till statsråd. Riktlinjerna

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Carina Lillbacka Rosalie

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139.

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Värdet av flaggning Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00. Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Slottet som historisk scen

Slottet som historisk scen Slottet som historisk scen Program i Kungliga Slottet 2005 1 Strömbron 6 5 Norrbro 7 Västra Valvet 4 3 8, 9, 10 Södra Valvet Slottsbacken 1. Biljetter/Information 2. Slottsboden 3. Representationsvåningarna

Läs mer

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard Kungaslott och Kungahus Gitten Skiöld Magnus Bard Innehåll SLOTTET TRE KRONOR 4 Tornet på holmen 6 Jarl Birger bestämmer 10 Bröder som bråkar 12 Gustav Eriksson Vasa 18 Erik XIV, Johan III 26 Sigismund,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Mässföreningen Trianon

Stadgar för Mässföreningen Trianon Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte 2013-03-14 för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid. MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer