året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse"

Transkript

1 året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

2 Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 KUNGL. HOVSTATERNA 5 Uppgifter 5 Organisation 5 Ekonomi 6 Medarbetare 7 HOVSTATEN 9 Riksmarskalksämbetet 10 Hovmarskalksämbetet 11 H.M. Drottningens hovstat 14 Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland 15 H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat 17 H.M. Konungens Hovstall 18 SLOTTSSTATEN 19 Kungl. Husgerådskammaren 20 Ståthållarämbetet 22 Stockholms slottsförvaltning 22 Drottningholms slottsförvaltning med Kungsgården 23 Gripsholms slottsförvaltning 24 Bokslutskommentarer 26 Bokslut 27 KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING _ 33 Bokslutskommentarer 35 Bokslut 36 Medaljförläningar 39 Dagbok för Kunglig ordlista Många yrkestitlar, ord och uttryck vid Kungl. Hovstaterna har använts under lång tid. Några av dessa förklaras nedan. Beridaren är chef för stallavdelningen vid H.M. Konungens Hovstall. Fatburen sköter tvätt och linneförråd. Fodermarsken är en av kuskarna vid Hovstallet. Förste hovmarskalken är chef för Hovmarskalksämbetet. Hovdamer medföljer bl. a. Drottningen i officiella sammanhang. Hovmarskalk tituleras cheferna för H.K.H. Kronprinsessan hovstat och H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat. Hovfuriren vid Kungl. Slottet svarar för att iordningställa och genomföra allt från enkla luncher till stora galamiddagar. Hovkalendern innehåller namnen på ledande befattningshavare vid Hovstaterna samt placeringslistor för officiella middagar. Hovlakejer serverar vid kungliga middagar. Husgerådsmästaren är chef för den avdelning vid Husgerådskammaren, som svarar för transporter av möbler, möblering m. m. Högtidliga audienser sker när nya ambassadörer skall lämna sina introduktionsbrev, s.k. kreditivbrev, till H.M.Konungen. Kabinettskammarherrar och kammarherrar är behjälpliga vid statsbesök, audienser, officiella middagar och andra större evenemang. Kammarjungfru sköter bl. a. Drottningens och Kronprinsessans garderober. Kavaljerskuskar arbetar vid H.M. Konungens Hovstall. Konungahuset eller Kungahuset omfattar tronföljdsberättigade medlemmar av den Kungl. Familjen jämte deras makar/makor, Prinsessan Lilian och Prinsessan Birgitta. Kungafamiljen utgörs av Kungen och Drottningen och de tre Ungdomarna. Kungl. Familjen utgörs av Kungafamiljen och övriga medlemmar enligt redovisning i Hovkalendern. Riksmarskalken är chef för Hovstaterna. Slottsfogde är chef för en slottsförvaltning eller Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Slottsväbeln ingår i säkerhetsavdelningen och har även ceremoniella uppgifter. Statsfrun är chef för H.M. Drottningens hovstat. Ståthållaren är chef för ståthållarämbetet, som svarar för vård och förvaltning av de kungliga slotten med tillhörande parker samt vård och förvaltning av Kungl. Djurgården. Taffeltäckaren biträder hovfuriren i dennes arbete. Åldfrun svarar bl. a. för lokalvård, blomsterarrangemang och praktiska förberedelser i samband med statsbesök. UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna Kungl. Slottet Stockholm tel: REDAKTION: Nina Eldh Ingemar Eliasson, Ann-Christine Jernberg, Gösta Kylsberg, Per Törnblom ISBN FOTOGRAFER: Pressens Bild = P.B. Carola Buretorp, Locum (14) Clas Göran Carlsson (3, 8g, 10, 11a) Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna (omslag bak, 8f,h, 21a,b, 22, 23, 25), Jonas Ekströmer, P.B. (13b, 15, 16b, 41), Bertil Ericson, P.B. ( 47c) Monica Eriksson (omslag,19, 33), Leif R. Jansson P.B. (8b) Barbro Hultman, Kungl. Hovstaterna, (7a,b, 8a,c,d,e,i,j, 11a,12b, 17, 18), Pontus Lundahl, P.B. (11b) Jack Mikrut, P.B. (9b, 47b) Kungl. Hovstallet (13a, 47a) Stella Pictures (9a, 12a, 16a) Greg Wood, P.B. (47d) LAYOUT, ILLUSTRATIONER: Monica Eriksson, illume TRYCK: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB PAPPER: Inlaga: 100 g Silverblade Silk Omslag: 200 g Silverblade Art ORG.NR H.M. Konungens hovförvaltning Kungl. Slottsstaten Kungl. Djurgårdens Förvaltning året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 2

3 H.M. Konungens uppgifter som statschef Sverige är en av världens äldsta monarkier. På den plats där Kungl. Slottet ligger har det legat en borg i över tusen år. Genom århundradena och in i våra dagar har det funnits en regerande monark i borgen. Den svenska monarkin har genom historien uppträtt i många olika skepnader. Liksom våra nordiska grannländer Danmark och Norge är Sverige i dag en konstitutionell monarki, vilket innebär att monarkens befogenheter är reglerade i konstitutionen (grundlagen). Enligt den 1974 införda regeringsformen har den svenska monarken huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter som samlande representant och symbol för landet. Monarken är statschef med uppgifter som i grundlagen endast beskrivs i allmänna termer. Klart utsagt är dock att monarken skall vara ordförande vid informations- och regeringsskifteskonseljer liksom vid sammanträden i utrikesnämnden. Han skall också öppna riksmötet. Vidare gäller att monarken skall representera Sverige vid in- och utgående utländska statsbesök samt ta emot utländska sändebud för ackreditering. Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef exempelvis på grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort inträder Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip eller Prinsessan Madeleine i nu nämnd successionsordning som tillfällig riksföreståndare. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 3

4 Riksmarskalken har ordet Katastrofer kom i hög grad att sätta sin prägel på Flodvågen, som annandag jul 2004 sköljde in över kusterna i flera asiatiska länder och berövade hundratusentals människor liv och utkomstmöjligheter, drabbade direkt och indirekt också tusentals svenska medborgare. Även den storm som drog in över skogarna i södra Sverige i januari fick katastrofala följder för ett stort antal människor. Dessa händelser berörde och påverkade starkt den kungliga familjens arbete under året. Hela den kungliga familjen deltog i ceremonier och besök för att hedra omkomna i flodvågskatastrofen. Såväl Kungaparet som Kronprinsessan har under året besökt de drabbade länderna i Asien och deltagit i minnesstunder i området. Som tack för hjälpen till svenska medborgare har Konungen genom insamling och med egna medel bekostat ett större antal båtar till fiskare som förlorade sina utkomstmöjligheter till följd av flodvågen. Konungen besökte också på ett tidigt stadium de stormskadade Smålandsskogarna för att på ort och ställe skaffa sig en bild av omfattningen och markera samhörighet med de drabbade. Riksdagen uttalade i anslutning till beslutet om gällande regeringsform att Statschefens centrala uppgift är att representera Sverige och vara en symbol för nationen. Det synes som om denna uppgift har kommit att bli allt mer accentuerad i kriser och i en tid som kännetecknas av globalisering och gränsöverskridanden. Allmänhetens värdering av det sätt på vilket Konungen och Hans familj fullgör sina åligganden är alltjämt mycket hög. Under året inkom 1292 inbjudningar med önskan om närvaro och medverkan från en eller flera av medlemmarna i den kungliga familjen. Konungen har deltagit i 336 arrangemang spridda över landet och Drottningen i 212. Kungaparet genomförde tre statsbesök varav ett utgående, till Australien. Därtill kommer ett stort antal sammanträden och företräden. Kronprinsessan har under året på regeringens initiativ deltagit i främjanderesor till bland annat Kina, Australien och Saudiarabien och i ett stort antal arrangemang inom landet. Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine har i sina officiella framträdanden prioriterat sina respektive hertigdömen men främst ägnat tiden åt fortsatta högskolestudier. Intresset att ta del av det rika kulturarv som är relaterat till den svenska monarkin ökar kontinuerligt från såväl forskare som institutioner och allmänheten. Under förra året uppgick antalet besökare till de kungliga slotten till st. Kostnaderna för visningsverksamheten täcks av intäkter från entréavgifter och försäljning i slottsbodarna. Anslaget från riksdagen uppgick till 95,6 miljoner kronor (94,5 år 2004) och som i enlighet med överenskommelsen med regeringen fördelats med 51 procent till verksamhet inom Hovstaten och 49 procent till Slottsstaten. I höstens budgetproposition utvidgades riktlinjerna för redovisningen till att även omfatta uppgifter om antalet gäster och resdagar i den representation som Kungaparet utövar. Vidare skall Hovstallets verksamhet redovisas utförligare samt hur de sammanlagda kostnaderna fördelats i andelar på Hovstatens organisatoriska enheter. Dessa uppgifter återfinns på sidorna 6, 11, 14 och 18. Boksluten för Slottsstatens och Kungl Djurgårdens verksamhet återfinns på sidorna respektive Stockholm den 10 april 2006 Ingemar Eliasson Riksmarskalk året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 4

5 Kungl. Hovstaterna Konungens valspråk För Sverige I tiden är vägledande för allt arbete vid Hovstaterna. Uppgifter Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att bistå statschefen och övriga Kungahuset i deras officiella plikter enligt 1974 års regeringsform. I den uppgiften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa detta för en bred allmänhet. Kungl. Hovstaternas uppgifter kan delas upp i fyra verksamhetsområden: Programverksamhet och representation, vård och underhåll av kulturarv, visningsverksamhet samt övergripande ledning. LEDNING m.fl. övergripande funktioner PROGRAMVERKSAMHET Statsceremoniella och representativa uppgifter i Sverige och internationellt VÅRD OCH UNDERHÅLL av det kungliga kulturarvet VISNINGSVERKSAMHET av det kungliga kulturarvet Organisation H.M. KONUNGEN H.M. Konungens stab Kungl. Maj:ts Orden H.M. Konungens Råd för Hovstaterna Riksmarskalken Chefsgrupp RIKSMARSKALKSÄMBETET Överhovmästarinnan Expeditionschefen Hovauditören Kleresistaten Läkarstaten Kansli Personalavdelning Ekonomiavdelning med H.M. Konungens hovförvaltning Informationsavdelning Hovmarskalksämbetet med Ceremonistaten H.K.H. Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland H.M. Drottningens hovstat med de Kungl. Hushållen H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat H.M. Konungens Hovstall Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket Ståthållarämbetet Stockholms slottsförvaltning Drottningholms slottsförvaltning Gripsholms slottsförvaltning Ulriksdals slottsförvaltning Kungl. Djurgårdens Förvaltning H.M. Konungens Råd för Hovstaterna leds av Konungen och har till uppgift att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten. H.M. Konungens stab tillhör försvarsmakten och lyder direkt under Konungen. Staben leds av stabschefen och har till uppgift att stödja Konungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet bland annat vid vissa ceremonier. Kungl.Maj:ts Orden utövar under Konungens ledning tillsyn över de kungliga svenska riddarordnarna och biträder Riksmarskalken i medaljärenden. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 5

6 Ekonomi Ekonomiskt är hovstaternas verksamhet uppdelad i tre delar: Hovstaten, Slottsstaten samt Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Hovstaten utgörs organisatoriskt av Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, Drottningens hovstat, Kronprinsessans hovstat, Hertiginnans av Halland hovstat och Hovstallet. Hovstaten finansieras av anslag (apanaget). Hovstatens anslag skall enligt överenskommelse med regeringen endast redovisas översiktligt. Slottsstaten utgörs av Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket och Ståthållarämbetet med slottsförvaltningar. Verksamheten finansieras dels av anslag, dels av intäkter från visningar av de kungliga slotten och försäljning i slottsbodar m.m. Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) är underställt Ståthållaren. Verksamheten är självfinansierad genom hyror och arrenden. Resultaten skall långsiktigt balanseras. Eventuella överskott används för en långsiktig och hållbar utveckling av Kungl. Djurgården. ORDINARIE ANSLAG KUNGL. HOVSTATERNA Under året erhöll hovstaterna 95,6 miljoner kronor (94,8) i anslag från Riksdagen. I enlighet med överenskommelse med regeringen har 51% av anslaget eller 48,6 miljoner kronor tilldelats verksamheten inom Hovstaten och 49% eller 47,0 miljoner kronor verksamheten inom Slottsstaten. Intäkter från visningsverksamhet och försäljning uppgick till 38,2 miljoner kronor och har i sin helhet finansierat verksamhet inom Slottstaten. KDF:s intäkter uppgick till 67,9 miljoner kronor, se vidare Slottstatens och KDF:s bokslut. Riksdagens anslag för ,6 miljoner kronor innebar en ökning med 1,1 procent. Anslagsutveckling exkl. engångsbelopp Belopp i miljoner kronor Hovstaten 42,1 42,4 46,7 48,2 48,6 Slottsstaten 40,5 41,1 44,9 46,3 47,0 Förändring från föreg. år (%) 5,3 1,1 9,7 3,3 1, SAMMANLAGT ANSLAG i mnkr SLOTTSSTATEN HOVSTATEN Den del av anslaget som finansierar verksamheten inom Hovstaten (apanaget) har i internbudgeten fördelats på de olika organisatoriska enheterna. Huvuddelen av kostnaderna utgörs av löner. De sammanlagda kostnaderna för verksamheten inom Hovstaten har fördelats enligt följande: 28 procent för sådan övergripande ledning som organisatoriskt faller inom Riksmarskalksämbetets ansvarsområde. De staber och funktioner som ingår i ämbetet betjänar Hovstaternas alla verksamhetsdelar. 24 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovmarskalksämbetets ansvarsområde, främst officiell representation och resor. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Drottningen hovstat, främst kostnader för den personal som tjänstgör i kök och servering vid den officiella representationen på Kungl. Slottet och Drottningsholms slott. 6 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Kronprinsessans hovstat, främst löner till personal. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovstallets ansvarsområde, varav ca hälften av kostnaderna utgörs av ceremoniella transporter. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 6

7 ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA OMRÄKNADE TILL HELTIDSTJÄNSTER Medarbetare De Kungl. Hovstaterna hade under året sammanlagt 200 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 191 heltidstjänster. Därutöver anlitas varje år ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag, bland annat i samband med representationsoch galamiddagar, och under sommarsäsongen i parkerna och i visningsverksamheten. Dessa insatser motsvarar cirka 50 heltidstjänster på årsbasis och engagerar cirka 500 personer varje år. Som ett led i kompetensutvecklingen inom Hovstaterna, anordnas kontinuerligt seminarier/föreläsningar framför allt i ämnen med historisk/kulturell anknytning, men också i ämnen som berör arbetsorganisation, ledarskap och arbetsmiljö HOVSTATEN SLOTTSSTATEN KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING Sjukfrånvaron var 3,3 procent vilket kan jämföras med ett genomsnitt i landet på drygt 5 procent (år 2004). En sannolik förklaring till de mycket låga ohälsotalen är att hovets anställda har ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter och en stimulerande arbetsmiljö med ett värdefullt kungligt kulturarv att vårda. Vidare arbetar Hovstaterna aktivt med förebyggande insatser för att minimera riskerna för ohälsa. Alla anställda omfattas av det avtal med ett hälsovårdsföretag som Kungl. Hovstaterna tecknat. Företaget anlitas framför allt i förebyggande syfte, bland annat med ergonomisk översyn av arbetsplatser och för riskbedömningar, men även för individuella hälsobefrämjande insatser. Varje år erbjuds också personalen motionsbidrag för egna aktiviteter Antal tillsvidareanställda Andel kvinnor % 47 50, Andel män % 53 49, Snittålder - 48,5 49,2 49,6 50,3 Sjukfrånvaro i % av arbetstid ,86 3,3 Förberedelser inför representationsmiddag. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 7

8 Inom Kungl. Hovstaterna finns ett stort antal olika yrkesgrupper. Många bär titlar som har använts under lång tid. (Se ordlistan och fotografer på sid 2.) Arbete på Drottningens kontor. (b) Beridare med hästar från Hovstallet. (c) Riksmarskalken och Överhovmästarinnan.(Foto a) Riksmarskalken och Hovsångare Håkan Hagegård. Hovsångare är en titel som utdelas av H.M Konungen till framstående sångare. (d) En sista justering av möblerna innan gästerna anländer till Representationsmiddagen. (e) Det krävs många händer för att rulla ihop mattan i Victoriasalongen. Mattan specialtillverkades för Victoriasalongen i Stockholm (h) Textiltvätten. (f) Fatburen, Slottets tvättinrättning. (g) Expedition. (i) Slottsvakt. (Foto j) året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 8

9 Hovstaten Fler bilder året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 9

10 Riksmarskalksämbetet Chef: Riksmarskalk Ingemar Eliasson Riksmarskalksämbetet är riksmarskalkens stabsorgan, som har till uppgift att leda och samordna verksamheten inom Kungl. Hovstaterna. Riksmarskalken håller också i kontakterna med bland annat riksdag och regering. Ämbetet inger årligen en anslagsframställning för hovstaternas del av statsbudgeten. Under ledning av riksmarskalken finns en ledningsgrupp, som utgörs av cheferna för de olika ämbetena och stabsavdelningarna. Inom Riksmarskalksämbetet finns kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning, informationsavdelning. Vidare innehåller ämbetet ett antal funktioner som står till Konungens förfogande. Det är Överhovmästarinnan, som medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Konungens bestämmande. Expeditionschefen, som handlägger frågor av allmänt administrativ och juridisk art och Hovauditören som är juridisk rådgivare. Till ämbetet hör även Kleresistaten med en överhovpredikant, hovpredikanter och en slottsorganist. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan. Vidare ingår Läkarstaten med förste livmedici, livmedikus och hovtandläkare. Under året har kansliet handlagt ett stort antal ärenden av juridisk och administrativ natur. Till dessa hör bland annat frågor rörande tillstånd att använda bilder av Kungafamiljen och de kungliga symbolerna. Kansliet handlägger även ärenden rörande förfrågningar från forskare om att få ta del av material i Bernadotteska Arkivet. Kansliet ansvarar vidare för att årligen ta fram hovkalendern samt förbereder och medverkar vid medaljförläningar, vilka redovisas på sid 40. Chefsgruppen: överintendent Agneta Lundström, personalchef Gun-Britt Flingdal, hovstallmästare Mertil Melin, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, överintendent Bengt Telland, riksmarskalk Ingemar Eliasson, t.f. informationschef Ann-Christine Jernberg, hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg, förste hovmarskalk Johan Fischerström, ståthållare Lennart Ahlgren, kanslichef Christer Lignell (sekreterare), stabschef Frank Rosenius. Inom informationsavdelningen har ett stort antal ärenden handlagts, dels information till allmännheten, dels sevice till massmedias representanter i alla de sammanhang där medlemmar av Kungafamiljen deltar. Ett av årets större projekt har varit att lansera en ny webbplats, Med ny layout, nya funktioner och mer innehåll har webbplatsen avsevärt ökat informationen och nyhetsflödet från Kungl. Hovstaterna. Arbete med att ytterligare öka webbplatsens tillgänglighet pågår. Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och redovisning för Hovstaten, Slottsstaten, Kungl. Djurgårdens Förvaltning samt Kungahuset privata ekonomier. Inom avdelningen handläggs även frågor rörande Kungens privata verksamhet vid Solliden och Stenhammar samt ett flertal stiftelser som genom åren tillkommit genom insamlingar i samband med kungliga bemärkelsedagar. (Stiftelsernas verksamhet redovisas i särskild ordning). Personalavdelningen ansvar för personal- och lönehanteringen inom Hovstaten, Slottstaten och Kungl. Djurgårdens Förvaltning. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 10

11 Hovmarskalksämbetet Chef: 1. Hovmarskalk Johan Fischerström ANTAL FÖRFRÅGNINGAR ANTAL GENOMFÖRDA UPPDRAG Kungen 336 Kungen och Drottningen 174 Österrikes ambassadör Stephan Toth på väg att lämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Till höger: 100 årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige-Norge uppmärksammades bl.a. genom att det svenska Kungaparet och Kronprinsessan var närvarande vid nya Svinesundsbrons invigning den 10 juni. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genomförande av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representation i form av statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, mottagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med mera. Det ceremoniella arbetet utgår från Kungens uppgift att vara en samlande symbol och representant för Sverige. Till de årligen återkommande officiella programpunkterna hör att Kungen öppnar Riksmötet, tar emot utländska ambassadörer vid de högtidliga audienserna och deltar tillsammans med den övriga Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet. Kungen och Kungafamiljen fick i genomsnitt cirka 100 förfrågningar varje månad om deltagande i olika sammanhang. Under året registrerades (förra året 1 325) förfrågningar. Kungen deltog själv i 336 olika programpunkter under året och i 174 tillsammans med Drottningen. Antalet inbjudningar de senaste åren har i genomsnitt uppgått till inbjudningar per år. Det stora antalet förfrågningar kan ses som ett bevis på den stora uppskattning som finns hos det svenska folket för Kungens och Kungafamiljens arbete för Sverige. Omfattningen av de representativa insatserna ställer tidvis mycket stora krav på organisationen och hovets medarbetare. Under året har Kungen själv genomfört 336 programpunkter och 174 tillsammans med Drottningen. Många av dessa program genomförs på olika platser i Sverige och utomlands, vilket har inneburit ett stort antal resor under året. Kungen har tillsammans med Drottningen genomfört tre statsbesök, varav två inkommande från Lettland och Malaysia samt ett utgående statsbesök till Australien. I Sverige genomförs ett statsbesök under tre dagar och innefattar välkomstceremoni, hästkortege, mottagande tillsammans med regeringen på Inre borggården, utbyte av gåvor samt representationsmåltider. Ett besöksprogram genomförs i Sverige vid statsbesöken, anpassat till de gästande statschefernas önskemål. Vid statsbesöken knyts och befästs viktiga kontakter mellan Sverige och det gästande landet på alla nivåer i samhället, inte minst politiskt, affärsmässigt och kulturellt. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 11

12 Kungen har under året mottagit 23 utländska ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev vid sammanlagt 6 audienstillfällen. Vid Riksmötets öppnande den 13 september anlände Kungen tillsammans med Drottningen, Kronprinsessan och medlemmar av Kungahuset till Riksdagshuset med sedvanlig pompa och ståt. På Nationaldagen gjorde Kungaparet traditionsenligt ett besök ute i landet, i Mariefred som firade 400-års jubileum. Senare under kvällen deltog Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet på Skansen. Kvällen avslutades med mottagning för den diplomatiska kåren på Kungl. Slottet. Tre stora representationsmiddagar genomfördes under året. Till dessa bjuds representanter från riksdag och regering, myndigheter, kommuner, landsting, samt näringsliv och kultur såväl centralt, regionalt som lokalt samt representanter från den diplomatiska kåren. Vid inkommande statsbesök och andra officiella besök genomförs galamiddagar och representationsluncher. Dessutom arrangeras konseljluncher, statsrådsluncher och Nobelmiddag. Under 2005 var sammanlagt personer inbjudna till dessa arrangemang. Därtill kommer ett antal gäster vid mottagningar och måltider i samband med olika sammankomster. Galamiddagar genomförs i samband med inkommande statsbesök och vid Nobelfestligheterna. Vid statsbesök i utlandet medför Kungen ibland egen personal och egen utrustning för att skapa en svensk inramning och på ett värdigt sätt representera Sverige och svenska traditioner vid mottagningar och svarsmiddagar. I juni reste Kungafamiljen till Norge på officiellt besök i samband med 100- årsdagen av Unionsupplösningen. Den norska Kungafamiljen gjorde ett så kallat svarsbesök i september. Varje år besöker Kungaparet en av Stockholms kommuner för att närmare studera den. Årets kommunbesök det 18:e sedan starten 1974 förlades till Värmdö kommun. Här besöks porslinsmålning för barn vid Gustavsbergs porslinsmuseum hade Kungen varit scout i 50 år. Han är hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och hedersordförande i World Scout Foundation. I april deltog Kungaparet vid begravningen av påven Johannes Paulus i Rom. Senare under samma månad deltog de även vid Prins Rainers begravning i Monaco. Hovmarskalksämbetet arbetar med cirka sex månaders planeringshorisont för den kungliga programverksamheten. För att ytterligare effektivisera planerings- året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 12

13 arbetet och samtidigt få en enklare uppföljning har en förstudie genomförts för att införa ett nytt datoriserat verksamhetsplaneringssystem. Medel har avsatts i budgeten för detta och målet är att ha systemet i drift från och med Under årets början fortsatte tsunami-katastrofen att engagera Kungafamiljen djupt, som tack för den hjälp folket i Thailand visat drabbade svenska medborgare tog Kungen personligen initiativ till en insamlingsaktion och donerade egna pengar till inköp av nya fiskebåtar till de hårt drabbade thailändska fiskarna för att ge dem en nystart efter flodvågen. Kungafamiljen deltog vid de ceremonier som genomfördes när de första kistorna med svenska medborgare från Thailand anlände till Arlanda. I sin egenskap av samlande symbol för Sverige höll Kungen ett uppskattat och personligt tal vid minneshögtiden i Stockholms stadshus. Kungaparet besökte också katastrofområdena och deltog bl.a. i en minnesstund i Khao Lak. Vid besöket i Thailand tackade Kungen den thailändske regeringen och det thailändska folket för hjälpen till de svenskar som drabbades av flodvågen. Under januari drabbades stora delar av södra Sverige av en nationell katastrof i samband med stormen Gudrun. Kungen besökte området för att informera sig om situationen. Lettlands President Varja Vike Freiberga och H.M. Konungen vid statsbesöket 31 mars. Kungen och presidenten färdas i en paradkalesch tillverkad av Nylunds vagnfabrik i Stockholm omkring Bak på vagnen sitter Kungens jägare och en lakej. Kungafamiljen deltog vid flera olika cermonier och minneshögtider efter tsunamikatastrofen. Bilden är från Kungens tal vid minneshögtiden i Stadshuset den 10 januari. För att skapa ytterligare möjligheter att sätta sig in aktuella samhällsfrågor tog Kungen under 2004 initiativ till ett utveckla den officiella programverksamheten med ett antal s.k. temadagar. Detta arbete har fortsatt och målet är att genomföra cirka ett seminarium per månad. Under året anordnades seminarier bl.a. på SIDA om svenskt biståndsarbete. I Rosengård, Malmö, hölls en temadag om brottsförebyggande arbete. Ett seminarium om energifrågor anordnades vid Forsmarks kraftanläggning, en temadag ägnades frivilligförsvaret och en dag ägnades frågan om hur det svenska samhället är organiserat. På Kungl. Slottet genomfördes ett seminarium om Sverige efter 10 år i EU med deltagande av bland andra EU-kommissionären Margot Wallström, före detta statsministrarna Carl Bildt och Ingvar Carlsson samt före detta EU-förhandlaren Ulf Dinkelspiel. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 13

14 H.M. Drottningens hovstat Chef: Statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke H.M. Drottningens hovstat har framför allt till uppgift att svara för förberedelser, genomförande och uppföljning av Drottningens många och skiftande engagemang. Till hovstaten hör också de kungliga hushållen på Kungl. Slottet och Drottningholms slott. Vidare är studiehandledare för Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine knutna till Hovstaten. Vid sidan av Kungaparets gemensamma program har Drottningen ett omfattande eget program. Under året har Drottningen deltagit i 212 arrangemang varav 174 tillsammans med Kungen. Drottningen invigde i september den nya Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm. På bilden vattnar hon vårdträdet. Drottningen har ett stort engagemang för socialt arbete, framför allt bland utsatta barn, handikappade och gamla. Bland Drottningens många insatser kan nämnas beskyddarskapet av ECPAT, som arbetar med att bekämpa sexuell kommersiell exploatering av barn och unga kvinnor. Drottningen har genom sitt beskyddarskap för bl.a. Riksförbundet mot Astma och allergi, Första Majblommans Riksförbund, Livslust, Fimurarebarnhuset, Föreningen Konstnärernas Vänner, Drottningholmsteaterns vänner, Nationalmusei vänner, Stiftelsen Ostindienfararen deltagit i av dem arrangerade evenemang. Som hedersordförande i den av Drottningen 1999 grundade stiftelsen World Childhood Foundation, har Drottningen deltagit i styrelsens möten, insamlingsevenemang, seminarier samt projektbesök i bland annat Brasilien och USA. Stiftelsen finns i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien och stöder drygt 70 olika projekt i framför allt Baltikum, Ryssland, Brasilien, Sverige, Tyskland och USA. Fokus ligger på projekt som arbetar med att förhindra trafficking och på olika sätt stödja sexuellt utsatta barn och unga kvinnor. Cirka barn och ungdomar nås direkt eller indirekt genom de olika projekten. Drottningen närvarade vid presskonferensen i samband med lanseringen av Netclean Technologies nya tekniska lösning, som begränsar spridning av barnpornografiska bilder på Internet ett projekt som delvis finansierats av Childhood. Ett annat intressant projekt, nämligen Barnahuset i Linköping, invigdes av Drottningen i september. Under slutet av året tilldelades Drottningen det prestigefyllda japanska Naitu-priset för sitt djupa engagemang för utsatta barn. Drottningen är hedersordförande i Mentor International och Mentor Sverige som arbetar med fokus på ungdomars drogmissbruk. I detta arbete praktiserar Mentor Sverige en framgångsrik modell där anställda vid företag under ett år är mentorer för unga skolelever som behöver stöd från vuxna. Sedan starten 1994 har startats Mentor Sverige, UK, Tyskland, Colombia, Litauen, Belgien, USA samt Mentor Arabia. Drottning är ordförande i Stiftelsen Silviahemmet, som främjar vetenskaplig forskning och bedriver undervisning, utbildning och vård inom demensområdet. Den sjunde kullen Silviasystrar påbörjade en 40-poängs internetbaserad utbildning under året. Sophiahemmet ansvarar för verksamheten och bistår med sakkunskap, marknadsföring och klinisk praktik. Silviahemmet håller dessutom utbildning för vårdpersonal från hela landet liksom regelbundna vårdseminarier. Drottningen har varit aktiv i såväl alla styrelsemöten som seminarier under året. Drottningen är ordförande i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp och i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond för forskning inom området sport och idrott för funktionshindrad ungdom. Drottningens vädjan om hjälp till offren för jordbävningskatastrofen i Pakistan i oktober, ledde till stöd för hjälpinsatser från Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda Korset, transport av 5000 sovsäckar samt 32 trästugor från Stiftelsen AAPKI. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 14

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2007 Året i korthet ÅRET I KORTHET...2 CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...3 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...4 KUNGL. HOVSTATERNA Uppgifter...5 Ekonomisk redovisning...5

Läs mer

Ku ngl. Hovstat er na verksam H etsber ät t e l se 2006

Ku ngl. Hovstat er na verksam H etsber ät t e l se 2006 Kungl. Hovstat erna verksam hetsberät t el se 2006 Året i korthet ÅRET I KORTHET...2 CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...3 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...4 KUNGL. HOVStaterNA Uppgifter...5 Ekonomisk redovisning...5

Läs mer

Utdrag ur Kungafamiljens program hösten 2007 Programmet uppdateras kontinuerligt på www.kungahuset.se

Utdrag ur Kungafamiljens program hösten 2007 Programmet uppdateras kontinuerligt på www.kungahuset.se Utdrag ur Kungafamiljens program hösten 2007 Programmet uppdateras kontinuerligt på www.kungahuset.se On 5/9 On 5/9 To 6/9 Må 10/9 Må 10/9 Ti 11/9- On 12/9 Invigning av Sophiahemmets nya operations- och

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 CARL XVI GUSTAF SVERIGES STATSCHEF...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET... 6 KUNGL. HOVSTATERNA För Sverige I tiden... 7 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse

Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2009 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET... 6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna I Kungens

Läs mer

året Kungl. Hovstaterna

året Kungl. Hovstaterna året 2003 KUNGL. HOVSTATERNA 2003 året Kungl. Hovstaterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 KUNGL. HOVSTATERNA året 2003 Statsbesök 2003 I Sverige: Tyskland, maj Jordanien, oktober Foto: TONI SICA, Pressens Bild

Läs mer

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens organisation...7

Läs mer

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2010 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens

Läs mer

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2012 Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria och Prinsessan Estelle i Slottskyrkan vid dopet den 22 maj 2012. Bakom Kungen syns riksmarskalk Svante Lindqvist.

Läs mer

INNEHÅLL. Drottning Silvia. Älskade drottning. Det kungliga året 2013. Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10

INNEHÅLL. Drottning Silvia. Älskade drottning. Det kungliga året 2013. Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10 INNEHÅLL Förord Maud Olofsson 8 Författarens tack Roger Lundgren 10 Drottning Silvia Sverige får en drottning 15 Drottning och mamma 39 Förebilderna 49 Arbetsplats: Slottet 59 Statsbesöken 75 Familjens

Läs mer

året Kungl. Hovstaterna

året Kungl. Hovstaterna 2002 året Kungl. Hovstaterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA året 2002 Några evenemang 2002 Foto: CHARLES HAMMARSTEN, IBL-bildbyrå Foto: EWA MALMSTRÖM, Svensk Papperstidning Foto: CHARLES HAMMARSTEN,

Läs mer

Vilken roll spelar monarkin för Sverige och Östergötland?

Vilken roll spelar monarkin för Sverige och Östergötland? Vilken roll spelar monarkin för Sverige och Östergötland? 1 1. Inledning I år firar Carl XVI Gustaf 40 år som Sveriges kung. Temat för jubiléet är 40 år på tronen 40 år för Sverige. Kungen har onekligen

Läs mer

året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse året 2004 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 1 KUNGL. HOVSTATERNA året 2004 Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 Dagbok för

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Kung Carl XVI Gustaf Sveriges statschef...4 Förord...5 Hovstatens verksamhet...6 Slottsstatens verksamhet...8 Visningsverksamhet... 10 Händelser under

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 INNEHÅLL Kung Carl XVI Gustaf Sveriges statschef...4 Förord...5 Hovstatens verksamhet...6 Slottsstatens verksamhet...8 Visningsverksamhet... 10 Händelser

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

Grundat 1825. Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09

Grundat 1825. Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09 Grundat 1825 Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09 Fotografer: Roland Aalto Asite AB, Gustavsbergs Porslinsfabrik Layout: AB Stjärntryck, Stockholm 2009 Stora foldern_ny.indd 2 2010-01-12 13.09 Förord

Läs mer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Kommunstyrelseförvaltningen Gungerd Johnsson Grip gungerd.johnsson.grip@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGLIGA HOVSTATERNA ÅRET 2001 INNEHÅLL FÖRORD 3 KONUNGENS UPPGIFTER SOM STATSCHEF 5 DE KUNGL. HOVSTATERNA 5 DAGBOK för 2001 6-30 HOVSTATERNAS ORGANISATION 6 UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Fakta om Kronprincessan Victoria

Fakta om Kronprincessan Victoria MARIANNE RANDEL ØNDERGAARD IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om veriges kronprinsessa Victoria. I boken får vi veta hur det är att vara kronprinsessa. Vi får svar på olika frågor

Läs mer

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet Stockholms Universitet Statsvetenskapliga institutionen Masterprogrammet HT 2009 Examinationsrapport Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet 1. Allmän information om praktiken Arbetsgivare:

Läs mer

Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap

Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap Utlåtande 2008: RI (Dnr 011-2813/2007) Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap i Stadshuset Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Sammanfattning Information Välkomstceremoni nya svenska medborgare Länsstyrelsen, Uppsala

Sammanfattning Information Välkomstceremoni nya svenska medborgare Länsstyrelsen, Uppsala Sammanfattning Information Välkomstceremoni nya svenska medborgare Länsstyrelsen, Uppsala 2015-03-02 Projektledare: Christer Öjdeby och Ulrika Rosvall Den nya medborgarskapslagen som börjar gälla from

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139.

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Värdet av flaggning Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det

Läs mer

Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen.

Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen. Praktikrapport a) en redovisning av det arbete som studenten utfört och en beskrivning av arbetsplatsen/organisationen. b) en utvärdering av praktikerfarenheten; så som vilka lärdomar som dragits, problem

Läs mer

Carl XVI Gustaf 70 år i bilder

Carl XVI Gustaf 70 år i bilder Carl XVI Gustaf 70 år i bilder HISTORISKA MEDIA Historiska Media Box 1206 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se Historiska Media och Mustang Media 2016 Förord: Historiska Media Bildtexter:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Program Öppet Slott 6 juni 2009

Program Öppet Slott 6 juni 2009 Program Öppet Slott 6 juni 2009 Kungliga Slottet öppet kl. 10.00 17.00 08.00 FLAGGAN HISSAS, MUSIK Flaggan hissas på Kungliga slottet under medverkan av Arméns trumkår 10.00 INVIGNING MED H.K.H PRINSESSAN

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET * Aktuella handlingar bifogas. Ev. motioner styrelsen tillhanda senast 03-16.

kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET * Aktuella handlingar bifogas. Ev. motioner styrelsen tillhanda senast 03-16. KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2011 kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1230 Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Västernorrlands län 14 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Västernorrlands län 14 augusti 2013 Program (media) Sida 1 av 7 Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Västernorrlands län 14 augusti 2013 Generell information Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser på de flesta

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 PRESS-PM Datum 2013-06-26 Sida 1(4) Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 I samband med Konung Carl XVI Gustavs

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation 1 (9) Riktlinjer Diarienummer RS 1525-2014 Västra Götalandsregionen Beslutade av regionstyrelsen den 31 mars 2015 83 Riktlinjer för representation Riktlinjer representation 2 (9) Innehåll Inledning...

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22 Författningssamling i Riktlinjer för flaggning i Beslutad av kommunstyrelsen 2017-01-30, 22 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Dokumentägare Chef servicecenter Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav ADMINISTRATIV CHEF Kompetenskrav Flerårig utbildning inom administrations- eller personalområdet Utbildning i mellanchefsskap Erfarenhet av löpande administrativt ansvar och projektansvar i större administrativa

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

2008-03-18 FA2008/474/JA

2008-03-18 FA2008/474/JA Riktlinjer RKFC 2008:1 2008-03-18 FA2008/474/JA Förvaltningsavdelningen Regeringskansliets riktlinjer för gåvor till statsråd Förvaltningschefen beslutar följande riktlinjer för gåvor till statsråd. Riktlinjerna

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer

Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer Bilaga 1 till RSMF u16023 2016-02-26 FM2014-5469:4 Sida 1 (5) Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Attachéverksamhet...2

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl. 13.00-18.00. Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

Innehåll. Förord Monarken och demokratin... 11

Innehåll. Förord Monarken och demokratin... 11 Innehåll Förord... 9 1. Monarken och demokratin.... 11 Kungamakt och demokratins framväxt... 14 Arvriket, adeln och kungligt envälde... 14 Bernadotte... 17 Från ståndsriksdag till allmän rösträtt.... 21

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Vänortskommittén Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15. Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C)

Vänortskommittén Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15. Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C) Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15 Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C) Jaana Järvitalo

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

Riksantikvarieämbetets arbete med stölder och kulturarv. Maria Adolfsson Ingela Chef Holmberg Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetets arbete med stölder och kulturarv. Maria Adolfsson Ingela Chef Holmberg Erika Hedhammar Riksantikvarieämbetets arbete med stölder och kulturarv Maria Adolfsson Ingela Chef Holmberg Erika Hedhammar Stulet från oss alla Svenska exempel Moderna museet 1993 Nationalmuseum 2000 Thielska galleriet

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Kulturarvslyftet - enkät

Kulturarvslyftet - enkät Kultursekretariatet Kulturarvslyftet - enkät Kulturarvslyftet möjlighet till nya resurser Vad behöver göras i din förening eller organisation? Kulturarvslyftet är en statlig arbetsmarknadssatsning som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Slotten som historisk scen

Slotten som historisk scen ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HOVSTATERNA ANNONS Slotten som historisk scen Program på de Kungliga slotten h.m. konungen 40 år som statschef Föredrag temakvällar visningar utställningar

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2015 2015-11-10 27 39 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande:

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2009:1 ISSN 0349-8344 Register över Riksbankens föreskrifter som har offentliggjorts i SFS och som gäller 1 januari 2016 samt tillkännagivanden under 2015 Tillkännagivande

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Bostadsutställning Tensta Bo, avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta

Bostadsutställning Tensta Bo, avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 05-511-1175 GFN 2005-04-26 Kontaktperson Kaj Torstenson Ledningen Tel: 08 508 271 30 kaj.torstenson@gfk.stockholm.se Till Gatu- och fastighetsnämnden Bostadsutställning Tensta Bo,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1584. Ett modernt, offentligt belöningssystem. Förslag till riksdagsbeslut. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:1584. Ett modernt, offentligt belöningssystem. Förslag till riksdagsbeslut. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1584 av Patrick Reslow (M) Ett modernt, offentligt belöningssystem Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 INNEHÅLL Kung Carl XVI Gustaf Sveriges statschef...4 Förord...5 Kungl. Hovstaterna...6 Hovstatens årsredovisning... 10 Slottsstatens årsredovisning... 14

Läs mer

Fakta om Kronprincessan Victoria

Fakta om Kronprincessan Victoria MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD SIDAN 1 Elevmaterial Namn: LÄSFÖRSTÅELSE Titta, prinsessan! 1. Vad heter vår kronprinsessa? 2. Vad får du veta om H&M? 3. Vad har kronprinsessan för favoritskor? 4. Vad har

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer