året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse"

Transkript

1 året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

2 Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 KUNGL. HOVSTATERNA 5 Uppgifter 5 Organisation 5 Ekonomi 6 Medarbetare 7 HOVSTATEN 9 Riksmarskalksämbetet 10 Hovmarskalksämbetet 11 H.M. Drottningens hovstat 14 Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland 15 H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat 17 H.M. Konungens Hovstall 18 SLOTTSSTATEN 19 Kungl. Husgerådskammaren 20 Ståthållarämbetet 22 Stockholms slottsförvaltning 22 Drottningholms slottsförvaltning med Kungsgården 23 Gripsholms slottsförvaltning 24 Bokslutskommentarer 26 Bokslut 27 KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING _ 33 Bokslutskommentarer 35 Bokslut 36 Medaljförläningar 39 Dagbok för Kunglig ordlista Många yrkestitlar, ord och uttryck vid Kungl. Hovstaterna har använts under lång tid. Några av dessa förklaras nedan. Beridaren är chef för stallavdelningen vid H.M. Konungens Hovstall. Fatburen sköter tvätt och linneförråd. Fodermarsken är en av kuskarna vid Hovstallet. Förste hovmarskalken är chef för Hovmarskalksämbetet. Hovdamer medföljer bl. a. Drottningen i officiella sammanhang. Hovmarskalk tituleras cheferna för H.K.H. Kronprinsessan hovstat och H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat. Hovfuriren vid Kungl. Slottet svarar för att iordningställa och genomföra allt från enkla luncher till stora galamiddagar. Hovkalendern innehåller namnen på ledande befattningshavare vid Hovstaterna samt placeringslistor för officiella middagar. Hovlakejer serverar vid kungliga middagar. Husgerådsmästaren är chef för den avdelning vid Husgerådskammaren, som svarar för transporter av möbler, möblering m. m. Högtidliga audienser sker när nya ambassadörer skall lämna sina introduktionsbrev, s.k. kreditivbrev, till H.M.Konungen. Kabinettskammarherrar och kammarherrar är behjälpliga vid statsbesök, audienser, officiella middagar och andra större evenemang. Kammarjungfru sköter bl. a. Drottningens och Kronprinsessans garderober. Kavaljerskuskar arbetar vid H.M. Konungens Hovstall. Konungahuset eller Kungahuset omfattar tronföljdsberättigade medlemmar av den Kungl. Familjen jämte deras makar/makor, Prinsessan Lilian och Prinsessan Birgitta. Kungafamiljen utgörs av Kungen och Drottningen och de tre Ungdomarna. Kungl. Familjen utgörs av Kungafamiljen och övriga medlemmar enligt redovisning i Hovkalendern. Riksmarskalken är chef för Hovstaterna. Slottsfogde är chef för en slottsförvaltning eller Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Slottsväbeln ingår i säkerhetsavdelningen och har även ceremoniella uppgifter. Statsfrun är chef för H.M. Drottningens hovstat. Ståthållaren är chef för ståthållarämbetet, som svarar för vård och förvaltning av de kungliga slotten med tillhörande parker samt vård och förvaltning av Kungl. Djurgården. Taffeltäckaren biträder hovfuriren i dennes arbete. Åldfrun svarar bl. a. för lokalvård, blomsterarrangemang och praktiska förberedelser i samband med statsbesök. UTGIVEN AV: Kungl. Hovstaterna Kungl. Slottet Stockholm tel: REDAKTION: Nina Eldh Ingemar Eliasson, Ann-Christine Jernberg, Gösta Kylsberg, Per Törnblom ISBN FOTOGRAFER: Pressens Bild = P.B. Carola Buretorp, Locum (14) Clas Göran Carlsson (3, 8g, 10, 11a) Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna (omslag bak, 8f,h, 21a,b, 22, 23, 25), Jonas Ekströmer, P.B. (13b, 15, 16b, 41), Bertil Ericson, P.B. ( 47c) Monica Eriksson (omslag,19, 33), Leif R. Jansson P.B. (8b) Barbro Hultman, Kungl. Hovstaterna, (7a,b, 8a,c,d,e,i,j, 11a,12b, 17, 18), Pontus Lundahl, P.B. (11b) Jack Mikrut, P.B. (9b, 47b) Kungl. Hovstallet (13a, 47a) Stella Pictures (9a, 12a, 16a) Greg Wood, P.B. (47d) LAYOUT, ILLUSTRATIONER: Monica Eriksson, illume TRYCK: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB PAPPER: Inlaga: 100 g Silverblade Silk Omslag: 200 g Silverblade Art ORG.NR H.M. Konungens hovförvaltning Kungl. Slottsstaten Kungl. Djurgårdens Förvaltning året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 2

3 H.M. Konungens uppgifter som statschef Sverige är en av världens äldsta monarkier. På den plats där Kungl. Slottet ligger har det legat en borg i över tusen år. Genom århundradena och in i våra dagar har det funnits en regerande monark i borgen. Den svenska monarkin har genom historien uppträtt i många olika skepnader. Liksom våra nordiska grannländer Danmark och Norge är Sverige i dag en konstitutionell monarki, vilket innebär att monarkens befogenheter är reglerade i konstitutionen (grundlagen). Enligt den 1974 införda regeringsformen har den svenska monarken huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter som samlande representant och symbol för landet. Monarken är statschef med uppgifter som i grundlagen endast beskrivs i allmänna termer. Klart utsagt är dock att monarken skall vara ordförande vid informations- och regeringsskifteskonseljer liksom vid sammanträden i utrikesnämnden. Han skall också öppna riksmötet. Vidare gäller att monarken skall representera Sverige vid in- och utgående utländska statsbesök samt ta emot utländska sändebud för ackreditering. Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef exempelvis på grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort inträder Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip eller Prinsessan Madeleine i nu nämnd successionsordning som tillfällig riksföreståndare. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 3

4 Riksmarskalken har ordet Katastrofer kom i hög grad att sätta sin prägel på Flodvågen, som annandag jul 2004 sköljde in över kusterna i flera asiatiska länder och berövade hundratusentals människor liv och utkomstmöjligheter, drabbade direkt och indirekt också tusentals svenska medborgare. Även den storm som drog in över skogarna i södra Sverige i januari fick katastrofala följder för ett stort antal människor. Dessa händelser berörde och påverkade starkt den kungliga familjens arbete under året. Hela den kungliga familjen deltog i ceremonier och besök för att hedra omkomna i flodvågskatastrofen. Såväl Kungaparet som Kronprinsessan har under året besökt de drabbade länderna i Asien och deltagit i minnesstunder i området. Som tack för hjälpen till svenska medborgare har Konungen genom insamling och med egna medel bekostat ett större antal båtar till fiskare som förlorade sina utkomstmöjligheter till följd av flodvågen. Konungen besökte också på ett tidigt stadium de stormskadade Smålandsskogarna för att på ort och ställe skaffa sig en bild av omfattningen och markera samhörighet med de drabbade. Riksdagen uttalade i anslutning till beslutet om gällande regeringsform att Statschefens centrala uppgift är att representera Sverige och vara en symbol för nationen. Det synes som om denna uppgift har kommit att bli allt mer accentuerad i kriser och i en tid som kännetecknas av globalisering och gränsöverskridanden. Allmänhetens värdering av det sätt på vilket Konungen och Hans familj fullgör sina åligganden är alltjämt mycket hög. Under året inkom 1292 inbjudningar med önskan om närvaro och medverkan från en eller flera av medlemmarna i den kungliga familjen. Konungen har deltagit i 336 arrangemang spridda över landet och Drottningen i 212. Kungaparet genomförde tre statsbesök varav ett utgående, till Australien. Därtill kommer ett stort antal sammanträden och företräden. Kronprinsessan har under året på regeringens initiativ deltagit i främjanderesor till bland annat Kina, Australien och Saudiarabien och i ett stort antal arrangemang inom landet. Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine har i sina officiella framträdanden prioriterat sina respektive hertigdömen men främst ägnat tiden åt fortsatta högskolestudier. Intresset att ta del av det rika kulturarv som är relaterat till den svenska monarkin ökar kontinuerligt från såväl forskare som institutioner och allmänheten. Under förra året uppgick antalet besökare till de kungliga slotten till st. Kostnaderna för visningsverksamheten täcks av intäkter från entréavgifter och försäljning i slottsbodarna. Anslaget från riksdagen uppgick till 95,6 miljoner kronor (94,5 år 2004) och som i enlighet med överenskommelsen med regeringen fördelats med 51 procent till verksamhet inom Hovstaten och 49 procent till Slottsstaten. I höstens budgetproposition utvidgades riktlinjerna för redovisningen till att även omfatta uppgifter om antalet gäster och resdagar i den representation som Kungaparet utövar. Vidare skall Hovstallets verksamhet redovisas utförligare samt hur de sammanlagda kostnaderna fördelats i andelar på Hovstatens organisatoriska enheter. Dessa uppgifter återfinns på sidorna 6, 11, 14 och 18. Boksluten för Slottsstatens och Kungl Djurgårdens verksamhet återfinns på sidorna respektive Stockholm den 10 april 2006 Ingemar Eliasson Riksmarskalk året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 4

5 Kungl. Hovstaterna Konungens valspråk För Sverige I tiden är vägledande för allt arbete vid Hovstaterna. Uppgifter Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att bistå statschefen och övriga Kungahuset i deras officiella plikter enligt 1974 års regeringsform. I den uppgiften ligger också att vårda och värna det kungliga kulturarvet samt att visa detta för en bred allmänhet. Kungl. Hovstaternas uppgifter kan delas upp i fyra verksamhetsområden: Programverksamhet och representation, vård och underhåll av kulturarv, visningsverksamhet samt övergripande ledning. LEDNING m.fl. övergripande funktioner PROGRAMVERKSAMHET Statsceremoniella och representativa uppgifter i Sverige och internationellt VÅRD OCH UNDERHÅLL av det kungliga kulturarvet VISNINGSVERKSAMHET av det kungliga kulturarvet Organisation H.M. KONUNGEN H.M. Konungens stab Kungl. Maj:ts Orden H.M. Konungens Råd för Hovstaterna Riksmarskalken Chefsgrupp RIKSMARSKALKSÄMBETET Överhovmästarinnan Expeditionschefen Hovauditören Kleresistaten Läkarstaten Kansli Personalavdelning Ekonomiavdelning med H.M. Konungens hovförvaltning Informationsavdelning Hovmarskalksämbetet med Ceremonistaten H.K.H. Kronprinsessans hovstat tillika hovstat hos Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland H.M. Drottningens hovstat med de Kungl. Hushållen H.K.H. Hertiginnans av Halland hovstat H.M. Konungens Hovstall Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket Ståthållarämbetet Stockholms slottsförvaltning Drottningholms slottsförvaltning Gripsholms slottsförvaltning Ulriksdals slottsförvaltning Kungl. Djurgårdens Förvaltning H.M. Konungens Råd för Hovstaterna leds av Konungen och har till uppgift att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten. H.M. Konungens stab tillhör försvarsmakten och lyder direkt under Konungen. Staben leds av stabschefen och har till uppgift att stödja Konungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet bland annat vid vissa ceremonier. Kungl.Maj:ts Orden utövar under Konungens ledning tillsyn över de kungliga svenska riddarordnarna och biträder Riksmarskalken i medaljärenden. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 5

6 Ekonomi Ekonomiskt är hovstaternas verksamhet uppdelad i tre delar: Hovstaten, Slottsstaten samt Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Hovstaten utgörs organisatoriskt av Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, Drottningens hovstat, Kronprinsessans hovstat, Hertiginnans av Halland hovstat och Hovstallet. Hovstaten finansieras av anslag (apanaget). Hovstatens anslag skall enligt överenskommelse med regeringen endast redovisas översiktligt. Slottsstaten utgörs av Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket och Ståthållarämbetet med slottsförvaltningar. Verksamheten finansieras dels av anslag, dels av intäkter från visningar av de kungliga slotten och försäljning i slottsbodar m.m. Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) är underställt Ståthållaren. Verksamheten är självfinansierad genom hyror och arrenden. Resultaten skall långsiktigt balanseras. Eventuella överskott används för en långsiktig och hållbar utveckling av Kungl. Djurgården. ORDINARIE ANSLAG KUNGL. HOVSTATERNA Under året erhöll hovstaterna 95,6 miljoner kronor (94,8) i anslag från Riksdagen. I enlighet med överenskommelse med regeringen har 51% av anslaget eller 48,6 miljoner kronor tilldelats verksamheten inom Hovstaten och 49% eller 47,0 miljoner kronor verksamheten inom Slottsstaten. Intäkter från visningsverksamhet och försäljning uppgick till 38,2 miljoner kronor och har i sin helhet finansierat verksamhet inom Slottstaten. KDF:s intäkter uppgick till 67,9 miljoner kronor, se vidare Slottstatens och KDF:s bokslut. Riksdagens anslag för ,6 miljoner kronor innebar en ökning med 1,1 procent. Anslagsutveckling exkl. engångsbelopp Belopp i miljoner kronor Hovstaten 42,1 42,4 46,7 48,2 48,6 Slottsstaten 40,5 41,1 44,9 46,3 47,0 Förändring från föreg. år (%) 5,3 1,1 9,7 3,3 1, SAMMANLAGT ANSLAG i mnkr SLOTTSSTATEN HOVSTATEN Den del av anslaget som finansierar verksamheten inom Hovstaten (apanaget) har i internbudgeten fördelats på de olika organisatoriska enheterna. Huvuddelen av kostnaderna utgörs av löner. De sammanlagda kostnaderna för verksamheten inom Hovstaten har fördelats enligt följande: 28 procent för sådan övergripande ledning som organisatoriskt faller inom Riksmarskalksämbetets ansvarsområde. De staber och funktioner som ingår i ämbetet betjänar Hovstaternas alla verksamhetsdelar. 24 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovmarskalksämbetets ansvarsområde, främst officiell representation och resor. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Drottningen hovstat, främst kostnader för den personal som tjänstgör i kök och servering vid den officiella representationen på Kungl. Slottet och Drottningsholms slott. 6 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom ansvarsområdet för Kronprinsessans hovstat, främst löner till personal. 21 procent för sådan verksamhet som organisatoriskt faller inom Hovstallets ansvarsområde, varav ca hälften av kostnaderna utgörs av ceremoniella transporter. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 6

7 ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA OMRÄKNADE TILL HELTIDSTJÄNSTER Medarbetare De Kungl. Hovstaterna hade under året sammanlagt 200 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 191 heltidstjänster. Därutöver anlitas varje år ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag, bland annat i samband med representationsoch galamiddagar, och under sommarsäsongen i parkerna och i visningsverksamheten. Dessa insatser motsvarar cirka 50 heltidstjänster på årsbasis och engagerar cirka 500 personer varje år. Som ett led i kompetensutvecklingen inom Hovstaterna, anordnas kontinuerligt seminarier/föreläsningar framför allt i ämnen med historisk/kulturell anknytning, men också i ämnen som berör arbetsorganisation, ledarskap och arbetsmiljö HOVSTATEN SLOTTSSTATEN KUNGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING Sjukfrånvaron var 3,3 procent vilket kan jämföras med ett genomsnitt i landet på drygt 5 procent (år 2004). En sannolik förklaring till de mycket låga ohälsotalen är att hovets anställda har ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter och en stimulerande arbetsmiljö med ett värdefullt kungligt kulturarv att vårda. Vidare arbetar Hovstaterna aktivt med förebyggande insatser för att minimera riskerna för ohälsa. Alla anställda omfattas av det avtal med ett hälsovårdsföretag som Kungl. Hovstaterna tecknat. Företaget anlitas framför allt i förebyggande syfte, bland annat med ergonomisk översyn av arbetsplatser och för riskbedömningar, men även för individuella hälsobefrämjande insatser. Varje år erbjuds också personalen motionsbidrag för egna aktiviteter Antal tillsvidareanställda Andel kvinnor % 47 50, Andel män % 53 49, Snittålder - 48,5 49,2 49,6 50,3 Sjukfrånvaro i % av arbetstid ,86 3,3 Förberedelser inför representationsmiddag. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 7

8 Inom Kungl. Hovstaterna finns ett stort antal olika yrkesgrupper. Många bär titlar som har använts under lång tid. (Se ordlistan och fotografer på sid 2.) Arbete på Drottningens kontor. (b) Beridare med hästar från Hovstallet. (c) Riksmarskalken och Överhovmästarinnan.(Foto a) Riksmarskalken och Hovsångare Håkan Hagegård. Hovsångare är en titel som utdelas av H.M Konungen till framstående sångare. (d) En sista justering av möblerna innan gästerna anländer till Representationsmiddagen. (e) Det krävs många händer för att rulla ihop mattan i Victoriasalongen. Mattan specialtillverkades för Victoriasalongen i Stockholm (h) Textiltvätten. (f) Fatburen, Slottets tvättinrättning. (g) Expedition. (i) Slottsvakt. (Foto j) året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 8

9 Hovstaten Fler bilder året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 9

10 Riksmarskalksämbetet Chef: Riksmarskalk Ingemar Eliasson Riksmarskalksämbetet är riksmarskalkens stabsorgan, som har till uppgift att leda och samordna verksamheten inom Kungl. Hovstaterna. Riksmarskalken håller också i kontakterna med bland annat riksdag och regering. Ämbetet inger årligen en anslagsframställning för hovstaternas del av statsbudgeten. Under ledning av riksmarskalken finns en ledningsgrupp, som utgörs av cheferna för de olika ämbetena och stabsavdelningarna. Inom Riksmarskalksämbetet finns kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning, informationsavdelning. Vidare innehåller ämbetet ett antal funktioner som står till Konungens förfogande. Det är Överhovmästarinnan, som medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Konungens bestämmande. Expeditionschefen, som handlägger frågor av allmänt administrativ och juridisk art och Hovauditören som är juridisk rådgivare. Till ämbetet hör även Kleresistaten med en överhovpredikant, hovpredikanter och en slottsorganist. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan. Vidare ingår Läkarstaten med förste livmedici, livmedikus och hovtandläkare. Under året har kansliet handlagt ett stort antal ärenden av juridisk och administrativ natur. Till dessa hör bland annat frågor rörande tillstånd att använda bilder av Kungafamiljen och de kungliga symbolerna. Kansliet handlägger även ärenden rörande förfrågningar från forskare om att få ta del av material i Bernadotteska Arkivet. Kansliet ansvarar vidare för att årligen ta fram hovkalendern samt förbereder och medverkar vid medaljförläningar, vilka redovisas på sid 40. Chefsgruppen: överintendent Agneta Lundström, personalchef Gun-Britt Flingdal, hovstallmästare Mertil Melin, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, överintendent Bengt Telland, riksmarskalk Ingemar Eliasson, t.f. informationschef Ann-Christine Jernberg, hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg, förste hovmarskalk Johan Fischerström, ståthållare Lennart Ahlgren, kanslichef Christer Lignell (sekreterare), stabschef Frank Rosenius. Inom informationsavdelningen har ett stort antal ärenden handlagts, dels information till allmännheten, dels sevice till massmedias representanter i alla de sammanhang där medlemmar av Kungafamiljen deltar. Ett av årets större projekt har varit att lansera en ny webbplats, Med ny layout, nya funktioner och mer innehåll har webbplatsen avsevärt ökat informationen och nyhetsflödet från Kungl. Hovstaterna. Arbete med att ytterligare öka webbplatsens tillgänglighet pågår. Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och redovisning för Hovstaten, Slottsstaten, Kungl. Djurgårdens Förvaltning samt Kungahuset privata ekonomier. Inom avdelningen handläggs även frågor rörande Kungens privata verksamhet vid Solliden och Stenhammar samt ett flertal stiftelser som genom åren tillkommit genom insamlingar i samband med kungliga bemärkelsedagar. (Stiftelsernas verksamhet redovisas i särskild ordning). Personalavdelningen ansvar för personal- och lönehanteringen inom Hovstaten, Slottstaten och Kungl. Djurgårdens Förvaltning. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 10

11 Hovmarskalksämbetet Chef: 1. Hovmarskalk Johan Fischerström ANTAL FÖRFRÅGNINGAR ANTAL GENOMFÖRDA UPPDRAG Kungen 336 Kungen och Drottningen 174 Österrikes ambassadör Stephan Toth på väg att lämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Till höger: 100 årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige-Norge uppmärksammades bl.a. genom att det svenska Kungaparet och Kronprinsessan var närvarande vid nya Svinesundsbrons invigning den 10 juni. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planering, förberedelser och genomförande av Kungahusets offentliga framträdanden och officiella representation i form av statsceremonier, audienser, företräden, resor, middagar, luncher, mottagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondoleanser med mera. Det ceremoniella arbetet utgår från Kungens uppgift att vara en samlande symbol och representant för Sverige. Till de årligen återkommande officiella programpunkterna hör att Kungen öppnar Riksmötet, tar emot utländska ambassadörer vid de högtidliga audienserna och deltar tillsammans med den övriga Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet. Kungen och Kungafamiljen fick i genomsnitt cirka 100 förfrågningar varje månad om deltagande i olika sammanhang. Under året registrerades (förra året 1 325) förfrågningar. Kungen deltog själv i 336 olika programpunkter under året och i 174 tillsammans med Drottningen. Antalet inbjudningar de senaste åren har i genomsnitt uppgått till inbjudningar per år. Det stora antalet förfrågningar kan ses som ett bevis på den stora uppskattning som finns hos det svenska folket för Kungens och Kungafamiljens arbete för Sverige. Omfattningen av de representativa insatserna ställer tidvis mycket stora krav på organisationen och hovets medarbetare. Under året har Kungen själv genomfört 336 programpunkter och 174 tillsammans med Drottningen. Många av dessa program genomförs på olika platser i Sverige och utomlands, vilket har inneburit ett stort antal resor under året. Kungen har tillsammans med Drottningen genomfört tre statsbesök, varav två inkommande från Lettland och Malaysia samt ett utgående statsbesök till Australien. I Sverige genomförs ett statsbesök under tre dagar och innefattar välkomstceremoni, hästkortege, mottagande tillsammans med regeringen på Inre borggården, utbyte av gåvor samt representationsmåltider. Ett besöksprogram genomförs i Sverige vid statsbesöken, anpassat till de gästande statschefernas önskemål. Vid statsbesöken knyts och befästs viktiga kontakter mellan Sverige och det gästande landet på alla nivåer i samhället, inte minst politiskt, affärsmässigt och kulturellt. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 11

12 Kungen har under året mottagit 23 utländska ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev vid sammanlagt 6 audienstillfällen. Vid Riksmötets öppnande den 13 september anlände Kungen tillsammans med Drottningen, Kronprinsessan och medlemmar av Kungahuset till Riksdagshuset med sedvanlig pompa och ståt. På Nationaldagen gjorde Kungaparet traditionsenligt ett besök ute i landet, i Mariefred som firade 400-års jubileum. Senare under kvällen deltog Kungafamiljen i Nationaldagsfirandet på Skansen. Kvällen avslutades med mottagning för den diplomatiska kåren på Kungl. Slottet. Tre stora representationsmiddagar genomfördes under året. Till dessa bjuds representanter från riksdag och regering, myndigheter, kommuner, landsting, samt näringsliv och kultur såväl centralt, regionalt som lokalt samt representanter från den diplomatiska kåren. Vid inkommande statsbesök och andra officiella besök genomförs galamiddagar och representationsluncher. Dessutom arrangeras konseljluncher, statsrådsluncher och Nobelmiddag. Under 2005 var sammanlagt personer inbjudna till dessa arrangemang. Därtill kommer ett antal gäster vid mottagningar och måltider i samband med olika sammankomster. Galamiddagar genomförs i samband med inkommande statsbesök och vid Nobelfestligheterna. Vid statsbesök i utlandet medför Kungen ibland egen personal och egen utrustning för att skapa en svensk inramning och på ett värdigt sätt representera Sverige och svenska traditioner vid mottagningar och svarsmiddagar. I juni reste Kungafamiljen till Norge på officiellt besök i samband med 100- årsdagen av Unionsupplösningen. Den norska Kungafamiljen gjorde ett så kallat svarsbesök i september. Varje år besöker Kungaparet en av Stockholms kommuner för att närmare studera den. Årets kommunbesök det 18:e sedan starten 1974 förlades till Värmdö kommun. Här besöks porslinsmålning för barn vid Gustavsbergs porslinsmuseum hade Kungen varit scout i 50 år. Han är hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och hedersordförande i World Scout Foundation. I april deltog Kungaparet vid begravningen av påven Johannes Paulus i Rom. Senare under samma månad deltog de även vid Prins Rainers begravning i Monaco. Hovmarskalksämbetet arbetar med cirka sex månaders planeringshorisont för den kungliga programverksamheten. För att ytterligare effektivisera planerings- året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 12

13 arbetet och samtidigt få en enklare uppföljning har en förstudie genomförts för att införa ett nytt datoriserat verksamhetsplaneringssystem. Medel har avsatts i budgeten för detta och målet är att ha systemet i drift från och med Under årets början fortsatte tsunami-katastrofen att engagera Kungafamiljen djupt, som tack för den hjälp folket i Thailand visat drabbade svenska medborgare tog Kungen personligen initiativ till en insamlingsaktion och donerade egna pengar till inköp av nya fiskebåtar till de hårt drabbade thailändska fiskarna för att ge dem en nystart efter flodvågen. Kungafamiljen deltog vid de ceremonier som genomfördes när de första kistorna med svenska medborgare från Thailand anlände till Arlanda. I sin egenskap av samlande symbol för Sverige höll Kungen ett uppskattat och personligt tal vid minneshögtiden i Stockholms stadshus. Kungaparet besökte också katastrofområdena och deltog bl.a. i en minnesstund i Khao Lak. Vid besöket i Thailand tackade Kungen den thailändske regeringen och det thailändska folket för hjälpen till de svenskar som drabbades av flodvågen. Under januari drabbades stora delar av södra Sverige av en nationell katastrof i samband med stormen Gudrun. Kungen besökte området för att informera sig om situationen. Lettlands President Varja Vike Freiberga och H.M. Konungen vid statsbesöket 31 mars. Kungen och presidenten färdas i en paradkalesch tillverkad av Nylunds vagnfabrik i Stockholm omkring Bak på vagnen sitter Kungens jägare och en lakej. Kungafamiljen deltog vid flera olika cermonier och minneshögtider efter tsunamikatastrofen. Bilden är från Kungens tal vid minneshögtiden i Stadshuset den 10 januari. För att skapa ytterligare möjligheter att sätta sig in aktuella samhällsfrågor tog Kungen under 2004 initiativ till ett utveckla den officiella programverksamheten med ett antal s.k. temadagar. Detta arbete har fortsatt och målet är att genomföra cirka ett seminarium per månad. Under året anordnades seminarier bl.a. på SIDA om svenskt biståndsarbete. I Rosengård, Malmö, hölls en temadag om brottsförebyggande arbete. Ett seminarium om energifrågor anordnades vid Forsmarks kraftanläggning, en temadag ägnades frivilligförsvaret och en dag ägnades frågan om hur det svenska samhället är organiserat. På Kungl. Slottet genomfördes ett seminarium om Sverige efter 10 år i EU med deltagande av bland andra EU-kommissionären Margot Wallström, före detta statsministrarna Carl Bildt och Ingvar Carlsson samt före detta EU-förhandlaren Ulf Dinkelspiel. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 13

14 H.M. Drottningens hovstat Chef: Statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke H.M. Drottningens hovstat har framför allt till uppgift att svara för förberedelser, genomförande och uppföljning av Drottningens många och skiftande engagemang. Till hovstaten hör också de kungliga hushållen på Kungl. Slottet och Drottningholms slott. Vidare är studiehandledare för Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine knutna till Hovstaten. Vid sidan av Kungaparets gemensamma program har Drottningen ett omfattande eget program. Under året har Drottningen deltagit i 212 arrangemang varav 174 tillsammans med Kungen. Drottningen invigde i september den nya Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm. På bilden vattnar hon vårdträdet. Drottningen har ett stort engagemang för socialt arbete, framför allt bland utsatta barn, handikappade och gamla. Bland Drottningens många insatser kan nämnas beskyddarskapet av ECPAT, som arbetar med att bekämpa sexuell kommersiell exploatering av barn och unga kvinnor. Drottningen har genom sitt beskyddarskap för bl.a. Riksförbundet mot Astma och allergi, Första Majblommans Riksförbund, Livslust, Fimurarebarnhuset, Föreningen Konstnärernas Vänner, Drottningholmsteaterns vänner, Nationalmusei vänner, Stiftelsen Ostindienfararen deltagit i av dem arrangerade evenemang. Som hedersordförande i den av Drottningen 1999 grundade stiftelsen World Childhood Foundation, har Drottningen deltagit i styrelsens möten, insamlingsevenemang, seminarier samt projektbesök i bland annat Brasilien och USA. Stiftelsen finns i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien och stöder drygt 70 olika projekt i framför allt Baltikum, Ryssland, Brasilien, Sverige, Tyskland och USA. Fokus ligger på projekt som arbetar med att förhindra trafficking och på olika sätt stödja sexuellt utsatta barn och unga kvinnor. Cirka barn och ungdomar nås direkt eller indirekt genom de olika projekten. Drottningen närvarade vid presskonferensen i samband med lanseringen av Netclean Technologies nya tekniska lösning, som begränsar spridning av barnpornografiska bilder på Internet ett projekt som delvis finansierats av Childhood. Ett annat intressant projekt, nämligen Barnahuset i Linköping, invigdes av Drottningen i september. Under slutet av året tilldelades Drottningen det prestigefyllda japanska Naitu-priset för sitt djupa engagemang för utsatta barn. Drottningen är hedersordförande i Mentor International och Mentor Sverige som arbetar med fokus på ungdomars drogmissbruk. I detta arbete praktiserar Mentor Sverige en framgångsrik modell där anställda vid företag under ett år är mentorer för unga skolelever som behöver stöd från vuxna. Sedan starten 1994 har startats Mentor Sverige, UK, Tyskland, Colombia, Litauen, Belgien, USA samt Mentor Arabia. Drottning är ordförande i Stiftelsen Silviahemmet, som främjar vetenskaplig forskning och bedriver undervisning, utbildning och vård inom demensområdet. Den sjunde kullen Silviasystrar påbörjade en 40-poängs internetbaserad utbildning under året. Sophiahemmet ansvarar för verksamheten och bistår med sakkunskap, marknadsföring och klinisk praktik. Silviahemmet håller dessutom utbildning för vårdpersonal från hela landet liksom regelbundna vårdseminarier. Drottningen har varit aktiv i såväl alla styrelsemöten som seminarier under året. Drottningen är ordförande i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp och i Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond för forskning inom området sport och idrott för funktionshindrad ungdom. Drottningens vädjan om hjälp till offren för jordbävningskatastrofen i Pakistan i oktober, ledde till stöd för hjälpinsatser från Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda Korset, transport av 5000 sovsäckar samt 32 trästugor från Stiftelsen AAPKI. året 2005 KUNGL. HOVSTATERNA 14

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2010 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens

Läs mer

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGL. HOVSTATERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungafamiljen vid Nationaldagsmottagning på Kungl. Slottet. 8 11 40 år på tronen 40 år för Sverige 16 19 Statsbesök och officiella besök 20 Ungt ledarskap

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer