Riktlinjer för flaggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för flaggning"

Transkript

1 Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens skolor, socialtjänstens boenden eller liknande kommunala verksamheter. De regler som finns bilagda detta dokument gäller dock för samtliga kommunala anläggningar med flaggstänger. Flaggningen är dels en kommunal angelägenhet som belastar kommunens budget, dels en service till externa kunder där flagguthyrning ger intäkter. Flaggningen på Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort ska styras av dessa riktlinjer och kommunfullmäktiges beslut att kommunen även skall flagga med EU flaggan vid alla offentliga flaggdagar samt vid Europadagen den 9 maj. Ansvar för att hissa och hala flaggorna på de kommunala flaggstängerna Gator och parker ansvarar för att hissa och hala flaggor. Umeå Fritid ansvarar för uthyrning av flaggor. Undantag kan göras när organisation utanför Umeå kommun har fått tillstånd att använda kommunens flaggstänger. Se vidare nedan. Flaggning på allmänna flaggdagar På allmänna flaggdagar flaggas vid rådhuset mot torget och vid Ryttmästaren, stadshuset. I enlighet med fullmäktiges beslut flaggas då även med EU flaggan vid rådhuset mot torget. Det innebär flaggning på totalt fem stänger. På nationaldagen den 6 juni samt på FN dagen den 24 oktober flaggas på särskilt sätt, enligt nedan. Flaggning på nationaldagen den 6 juni På nationaldagen flaggas vid rådhuset mot torget och vid Ryttmästaren, stadshuset. Dessutom flaggas på Kyrkbron, Järnvägsallén, Tegsbron, stadshusets entré (fyra stänger), Renmarkstorget och i Sandbackarondellen (väg E4). Det innebär flaggning på åtta platser med totalt 62 stänger. Därutöver tillkommer flaggning på platsen för nationaldagsfirandet. 1 (7)

2 Arrangören beställer och bekostar flaggningen på nationaldagen. Om arrangören väljer Gammlia för själva nationaldagsfirandet finns där enbart ett fåtal flaggstänger. Det kan därför vara nödvändigt med transport och uppsättning av ytterligare flaggstänger. Flaggning på FN dagen den 24 oktober På FN dagen flaggas vid rådhuset mot torget med den svenska flaggan, FN flaggan och EUflaggan. Vid Ryttmästaren, stadshuset flaggas med den svenska flaggan. Det innebär flaggning på fem stänger. EU samisk och finsk flaggning Flaggning av EU flagga på Europadagen den 9 maj och flaggning av samiska flaggan på samernas nationaldag den 6 februari samt flaggning av finska flaggan på Finlands självständighets och nationaldag 6 december (ej allmänna flaggdagar). Umeå kommun är förvaltningsområde för både samerna och sverigefinnarna och därför finns det motiv för att flagga både den samiska och finska flaggan vid särskilda tillfällen. På Europadagen flaggas vid rådhuset mot torget med den svenska flaggan och EU flaggan. På samernas respektive Finlands nationaldag flaggas vid rådhuset mot torget med den svenska flaggan och med den samiska, samt svenska flaggan med den finska flaggan Det innebär att vid samtliga tillfällen flaggas det på fyra stänger. Flaggning under den samiska veckan Denna flaggning skall beställas och bekostas av arrangören av den samiska veckan. Det flaggas vid rådhuset mot torget med den svenska och den samiska flaggan. Det innebär flaggning på totalt fyra stänger. Om arrangören så önskar kan det också flaggas i Sandbackarondellen och på Tegsbron. Övrig kommunal flaggning Vid besöksflaggning, exempelvis officiella utländska besök, flaggas med nationsflagga vid rådhuset mot torget. Vid annan flaggning får platser för flaggningen avgöras från fall till fall. Flaggning beställs hos kommunikationsfunktionen som ger Gator och parker i uppdrag att utföra flaggningen. Kostnaden debiteras beställande förvaltning. 2 (7)

3 Turist och besöksflaggning Turistflaggningen kan pågå året runt. Här skulle kunna användas en flagga med logotyp för Umeå som kulturhuvudstad. Det innebär flaggning på två platser med totalt 15 stänger. Kostnaderna för turistflaggning tas från det centrala anslaget för flaggning. Flaggningen sker på följande platser: Tegsbron (tolv stänger) och Sandbackarondellen (tre stänger). Flagga med logotyp för kulturhuvudstad kan också användas vid stadshusets entré (tio stänger) Flaggningen längs Kungsgatan genom centrum Den utreds i särskild ordning. Särskilt utformade flaggor kan användas. Idag finns det 45 flaggstänger längs Kungsgatan (gågatan) och Rådhusesplanadens södra del. Av dem är det enbart 24 stycken som används regelbundet. Övriga används enbart vid särskild beställning eller vid speciella arrangemang. I samband med översyn och ombyggnad av gågatan bör flaggstänger som inte används tas bort. Flaggning som beställs av organisation utanför Umeå kommun Företagsflaggor/flaggor med kommersiell anknytning får inte förekomma på Umeå kommuns flaggstänger. Undantag görs för flaggning vid konferensanläggningar i samband med konferenser. Ansökan om flaggning med företagsflaggor förutom flaggning vid konferensanläggningar i samband med konferenser, ställs till kommunikationsdirektören. Beslut om sådan flaggning, och därmed undantag från övriga riktlinjer om flaggning, tas av kommunikationsdirektören. Flaggning med organisationsflaggor/föreningsflaggor och liknande får förekomma på Umeå kommuns flaggstänger men förfrågan om sådan flaggning skall alltid göras hos kommunikationsdirektören. Flaggansvarig på Gator och parker kontaktas alltid om extern organisation fått tillåtelse att flagga på kommunens flaggstänger. Gator och parker utarbetar en särskild taxa för denna flaggning, beroende på vilken tjänst som förvaltningen får utföra i samband med flaggningen. 3 (7)

4 Flaggning med utländska flaggor Vid officiella utländska besök flaggas med nationsflagga vid rådhuset mot torget. Vid internationella evenemang i Umeå, kan utländska flaggor även hissas på Tegsbron. Se vidare regler för flaggning, flaggning vid utländskt besök. Flagga med stadsvapen Flagga med stadsvapnet kan användas vid olika typer av manifestationer och särskilda tillfällen. Flaggning utförs vid dessa tillfällen vid Rådhuset mot torget (fyra stänger) och vid stadshusets entré (tio stänger). Kommunikationsdirektören avgör vid vilka tillfällen sådan flaggning sker. Flagga med kommunlogotyp Flagga med kommunens logotyp (grön med vitt löv) kan användas vid stadshusets entré (tio stänger). Alternativ till detta är flagga med logotyp för Kulturhuvudstad (se rubriken Turist och besöksflaggning) Dessa flaggor kan användas året runt. Även andra kommunala anläggningar och institutioner kan använda flaggan med kommunens logotyp. Uthyrning av flaggor Umeå Fritid har ansvaret för uthyrning av flaggor. Umeå Fritid utarbetar särskild taxa för detta i de fall organisation utanför kommunen har fått tillstånd att använda kommunens flaggor. Flaggstänger vid Umeå Folkets Hus, Norrlandsoperan och Turistbyrån Ansvaret för drift och underhåll av flaggstängerna vid Turistbyrån har Turistbyrån. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av flaggstängerna vid Umeå Folkets Hus respektive Norrlandsoperan. Ekonomiska förutsättningar Det centrala anslaget för flaggning ligger idag på Gator och parker. Anslaget skall täcka kostnaderna för flaggning på allmänna flaggdagar, förutom nationaldagen, samt till turist 4 (7)

5 flaggning och flaggning på Europadagen. Anslaget skall även bekosta inköp av flaggor och reparation av stänger och annat underhåll. Kostnaderna för flaggning på nationaldagen debiteras internationella enheten. Övrig flaggning debiteras uppdragsgivaren; det vill säga kommunal förvaltning eller extern organisation. Regler för flaggning bilaga till riktlinjer för flaggning. I Sverige finns inga allmängiltiga föreskrifter för flaggning. Det finns dock rekommendationer som man bör följa och som grundar sig på lång tradition och den allmänna uppfattningen av flaggan som nationell aktad symbol. Tider för flaggning Under tiden 1 mars 31 oktober hissas flaggan kl Under tiden 1 november 28 (29) februari hissas flaggan kl Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast kl Allmänna flaggdagar utförs flaggning enligt schema Flaggning vid utländskt besök Vid utländskt besök flaggas med nationsflagga vid Rådhustorget. Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats. Vid flaggplaceringen används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Då har man "heraldiskt höger" på sin högra hand och följaktligen "heraldiskt vänster" på sin vänstra hand. Den svenska flaggan placeras alltid i mitten och övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till heraldisk höger och varannan till heraldisk vänster. Vid utländskt besök flaggar Umeå kommun med nationsflaggor vid Rådhuset. Där har vi ett jämnt antal flaggstänger, fyra stycken. Då hissas den svenska flaggan på den heraldiskt högra av mittenstängerna. Vid flaggning med enbart nordiska flaggor, placeras flaggorna i alfabetisk ordning efter nationernas namn på svenska, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster. Vid internationell flaggning med utomnordiska flaggor placeras de i alfabetisk ordning efter nationernas namn enligt fransk stavning. 5 (7)

6 Vid flaggning med en utländsk nationsflagga placeras den flaggan både heraldiskt höger och heraldiskt vänster om den svenska flaggan. På den fjärde flaggstången hissas en svensk flagga. Vid flaggning med två utländska nationsflaggor placeras de båda utländska flaggorna heraldiskt höger och heraldiskt vänster om den svenska flaggan i bokstavsordning enligt ovan. På den fjärde flaggstången hissas en svensk flagga. Vid flaggning med tre utländska nationsflaggor placeras de utländska flaggorna heraldiskt höger och heraldiskt vänster om den svenska flaggan i bokstavsordning enligt ovan. Lämna aldrig någon flaggstång tom. Vid internationella evenemang i Umeå kan utländska flaggor hissas på Tegsbron. FN och EU flagga Dessa båda flaggor är att betrakta som en högre rangens organisationsflaggor. FN flaggan skall dock alltid placeras före EU flaggan i honnörshänseende. De har lägre rang än nationsflaggor och skall alltid placeras efter nationsflaggor i honnörshänseende. Kommun och länsflaggor De används efter samma principer som gäller för den svenska flaggan. Kommun och länsflaggor skall dock alltid placeras efter nationsflaggor i honnörshänseende. Företags och föreningsflaggor Om man har flera flaggstänger och vill hissa olika flaggor så skall den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen i mitten. I rang placeras FN, EU, kommun, företagsflaggor och liknande efter nationsflaggor. Företags och föreningsflaggor har inte samma status som nationsflaggor, läns eller kommunflaggor. De följer heller inte regelverket ovan. Om dessa flaggor placeras tillsammans med nationsflaggor, läns eller kommunflaggor får de aldrig placeras bättre än dessa. Företags och föreningsflaggor skall således placeras ytterst. Flaggning vid dödsfall och begravning Enligt riktlinjerna i dokumentet När det värsta händer information till chefer och kollegor skall stadshusets reception, tel , meddelas vid dödsfall av anställd personal. Personal 6 (7)

7 i receptionen ser till att flaggning på halv stång beställs. Även vid förtroendevalds bortgång skall det flaggas på halv stång. Flaggning på halv stång sker endast vid Ryttmästaren, stadshusområdet. Kommunens skolor respektive socialtjänstens boenden är dock fria att själva flagga på halv stång när personal / elever / boende avlidit. Vid dödsfall och begravning flaggar man på halv stång, vilket innebär att flaggan hissas till ungefär 2/3 av normalhöjden. Då flaggan hissas skall den först gå i topp och därefter omedelbart sänkas till rätt höjd. Även då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp. Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar (eller dagen därpå) och den dag begravningen äger rum. Så snart begravningen är slut hissas flaggan i topp och halas ner antingen omedelbart eller vid ordinarie tidpunkt. Flaggning på halv stång är ett sätt att hedra en avliden, vilket även gäller på allmänna flaggdagar. Endast nationsflagga hissas på halv stång. Flaggning på halv stång vid allmän sorgedag eller liknande sker efter flaggorder från kommunikationsdirektören. 7 (7)

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2008-05-30 Dnr VON/2007:118-043 Per Enarsson, handikappomsorgschef Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer