Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning"

Transkript

1 Karolinska institutet Rektor STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Mikael Herjevik BESLUT Reg.nr Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Anmälan NN har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt om en uppdragsutbildning som Karolinska institutet tillhandahållit är förenlig med gällande lagstiftning. NN har även begärt att verket ska ta ställning till om upphandlingen av uppdragsutbildningen har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling. NN har anfört bl.a. följande. Ärendet handlar om i vilken utsträckning uppdragsutbildning kan upphandlas och avtalas för en ingift person i den kungliga familjen. Prins XX har enligt avtal mellan Karolinska institutet och Kungl. Hovstaterna fått upphandlat en kurs i fysiologi, 7,5 högskolepoäng, för kronor. Prins XX är enligt riksmarskalken YY inte anställd av Kungl. Hovstaterna. Yttrande från Karolinska institutet Högskoleverket har anmodat Karolinska institutet att ange vilket rättsligt stöd lärosätet har för att bedriva den aktuella uppdragsutbildningen. Karolinska institutet har i sitt yttrande anfört bl.a. följande: Prins XX är medlem av kungahuset. Kungliga Hovstaterna är den organisation som bistår Sveriges statschef och kungahus i deras officiella plikter. Kungahuset har en särskild konstitutionell status och en rättslig ställning sui generis. Reglerna för bedrivande av uppdragsutbildning finns i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. I detta sammanhang är särskilt två förutsättningar i förordningen av betydelse. Uppdragsutbildning får anordnas mot betalning från annan än en fysisk person. Kungahuset har en rättslig ställning som innebär att det inte kan hänföras till kategorin "fysisk person". Att anordna utbildning mot avgift från kungahuset genom Kungliga Hovstaterna strider därför inte mot förordningens bestämmelser i denna del.

2 Utöver detta krav gäller - såvitt nu är aktuellt - att uppdraget skall avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. Alldeles oavsett om medlemmarna av kungahuset skulle kunna anses vara anställda, är det klart att utbildningen är avsedd att ha betydelse för prinsens arbete med de uppgifter som åligger honom i hans egenskap av medlem av kungahuset som uppdragsgivare. Skulle man tolka in ett krav om anställningsförhållande i uttrycket "personalutbildning". föranleder kungahusets särpräglade rättsliga status en analogitolkning av bestämmelsen, Därvid torde rollen som medlem av kungahuset med dess omfattande uppgifter och offentliga finansiering snarare kunna jämställas med rollen som anställd än med rollen som privatperson med ett utbildningsintresse utan koppling till uppdragsgivaren. Det föreligger därför inte något hinder mot att anordna den nu ifrågavarande utbildningen som uppdragsutbildning med kungahuset som uppdragsgivare. NN har beretts möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet och har anfört bl.a. följande. Kungl. Hovstaterna är att betrakta som en fysisk person. Anses utbildningen vara kompetensförsörjning av en anställd så bör anställningsbevis kunna redovisas. Det är mycket positivt att alla kungliga medlemmar både utbildar sig och kontinuerligt fortbildar sig inom det som i pedagogiken kallas det livslånga lärandet. Tillämpliga bestämmelser Universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, härefter kallad uppdragsutbildningsförordningen. Av 2 denna förordning framgår att med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser. Enligt 3 första stycket uppdragsutbildningsförordningen får ett universitet eller en högskola bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för. Av 3 andra stycket samma förordning framgår att om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse 1. personalutbildning, eller 2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. 2

3 13 tredje stycket anges följande. Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd kategori av personer. Vidare anges följande i fjärde stycket, samma paragraf. När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället utöver första stycket att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. Högskoleverkets bedömning Högskoleverket har till uppgift att utöva tillsyn inom sitt verksamhetsområde. Det innebär bl.a. att verket förvissar sig om att universitet och högskolor följer tillämpliga lagar och förordningar. Verket uttalar sig dock inte i frågor som kan prövas av andra instanser, t.ex. domsrolar eller andra tillsynsmyndigheter. NN har begärt att Högskoleverket ska ta ställning till om upphandlingen av den aktuella uppdragsutbildningen skett i enlighet med lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling. Det är dock Konkurrensverket som utövar tillsyn över tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. Högskoleverket kan därför inte uttala sig i denna fråga inom ramen för sitt tillsynsansvar. Högskoleverkers tillsyn utövas bl.a. i syfte att trygga rättssäkerheten för enskilda individer. Det nu aktuella ärendet gäller dock inte frågan om rättssäkerhet för en enskild individ eller frågan om ett betungande beslut för en student. I stället gäller ärendet huruvida Karolinska institutet har följt uppdragsutbildningsförordningen eller inte. Denna förordning innehåller förvaltningsrättsliga bestämmelser av delvis ekonomiadministrativ karaktär. Vid tillämpningen av dessa författningsbestämmelser får en myndighet anses ha vissa möjligheter att göra analogitolkningar. En analogisk lagtillämpning innebär att ett fall avgörs i överensstämmelse med en bestämmelse, trots att fallet inte omfattas av bestämmelsen enligt dess ordalydelse. Här finns en skillnad mot straffrätten. På det straffrättsliga området - vilket det inte är fråga om i detta ärende - är analogisk lagtillämpning till den tilltalades nackdel inte tillåten. På detta område kräver den s.k. legalitetsprincipen att det tydligt ska framgå av lag om en straffbestämmelse ska kunna tillämpas (jfr Sterzel, Författning i utveckling - tjugo studier kring Sveriges författning, 2009, s ; jfr även beslut av Åklagarmyndigheten, Riksenheten mot korruption, , ärende AM ). Statsmakterna har genom åren sett positivt på universitetens och högskolornas uppdragsutbildning. Regeringen har ansett att uppdragsutbildning bör vara ett instrument för att stärka högskolans roll i det livslånga lärandet och att lärosätena bör bli mer aktiva i sitt arbete att erbjuda uppdragsutbildning (prop. 2001/02:15). 3

4 Budgetåret 2010 uppgick de samlade intäkterna från lärosätenas uppdragsutbildningar till drygt en miljard kronor. Den nu aktuella uppdragsutbildningen är avsedd för prins XX. Högskoleverket har inhämtat det aktuella avtalet om uppdragsutbildning mellan Karolinska institutet och Kungl. Hovstaterna. I avtalet anges bl.a. att Karolinska institutet ska erbjuda två del kurser som uppdragsutbildning; Grundkurs i människans fysiologi, 3 högskolepoäng, och Hälsopromotion med fokus på fysisk aktivitet och hälsa, 4,5 högskolepoäng. Enligt avtalet ska Kungl. Hovstaterna erlägga en särskild angiven kursavgift för utbildningen. Den aktuella uppdragsutbildningen anordnas således mot avgift från annan än en fysisk person. Högskoleverket konstaterar dock att den aktuella uppdragsutbildningen inte kan anses anordnad med stöd av 3 andra stycket 2 ovan nämnda förordning. Den återstående grunden för att kunna tillhandahålla uppdragsutbildningen är därmed personalutbildning (jfr förordningens 3 andra och fjärde styckena). Med "personalutbildning" avses utbildning av anställda. Karolinska institutet har i det aktuella fallet slutit avtalet om uppdragsutbildning med Kungl. Hovstaterna. Detta är den officiella beteckningen på den organisation (i dagligt tal kallad hovet) som har till uppgift att bistå statschefen och kungafamiljen i deras officiella plikter. Riksmarskalken leder Hovstaterna och är inför kungen ansvarig för hela organisationens verksamhet. I budgetsammanhang delas Kungl. Hovstaterna in i Kungliga hovstaten och Kungliga slottsstaten. För 2011 har Kungliga hov- och slottsstaten tilldelats ett anslag över statsbudgeten på drygt 122 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för statschefens officiella funktioner inklusive kostnaderna för den kungliga familjen (prop. 2010/11: l, utg. omr. 1, bet 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:84). Prins XX är genom sitt äktenskap med kronprinsessan AA en del av kungafamiljen. Det föreligger inte något anställningsförhållande mellan prins XX och Kungl. Hovstaterna. Den nu aktuella situationen hade knappast förutsetts då uppdragsutbildningsförordningen utformades. Samtidigt följer av dagens högskolesystem att varje universitet och högskola på eget ansvar ska tolka de nationella regler som gäller för uppdragsutbildning. Karolinska institutet har med hänvisning till kungahusets särpräglade rättsliga status gjort en analogitolkning och anfört bl.a. att den aktuella utbildningen är avsedd att ha betydelse för prinsens arbete med de uppgifter som åligger honom i hans egenskap av medlem av kungahuset som uppdragsgivare och att rollen som medlem av kungahuset, med dess omfattande uppgifter och offentliga finansiering, snarare kan jämställas med rollen som anställd än med rollen som privatperson. Mot bakgrund av vad Högskoleverket har anfört ovan får Karolinska institutet anses ha en möjlighet enligt svensk rätt att göra en sådan analogisk tillämpning av bestämmelserna. 4

5 Karolinska institutets bedömning i detta fall är godtagbar och lärosätet har därmed inte gjort fel när det tillhandahöll den aktuella uppdragsutbildningen. Högskoleverket finner sammanfattningsvis inte skäl att kritisera Karolinska institutet för att det tillhandahöll uppdragsutbildningen. Med dessa besked avslutas ärendet. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av verksjuristen Mikael Herjevik i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle och chefsjuristen Christian Sjöstrand. 5

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning 2 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 5 Inledning till remitterad version av utredningen 7 Remissinstansernas synpunkter

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer