Åklagare ett yrke för dig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagare ett yrke för dig?"

Transkript

1 Åklagare ett yrke för dig?

2 ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagaren leder utredningen av ärendets gång, såväl under utredningsfasen som vid rättegången i domstol. Åklagaren är dirigenten i brottsmålsprocessen. Av åklagaren krävs inte bara juridisk skicklighet utan också drivkraft, samarbetsförmåga, god språkbehandling och gott omdöme. Det finns drygt 700 åklagare på 43 åklagarkammare över hela landet. På Ekobrottsmyndigheten finns ytterligare cirka 80 åklagare. Grundförutsättningarna för åklagarnas arbete är de samma, men det finns inom åklagargruppen en mängd specialister och det ges stora möjligheter att välja sin egen väg och successivt utveckla sig i yrket. Rättsväsendet följer samhällsutvecklingen och nya specialistområden skapas kontinuerligt. Åklagarväsendet har också ett omfattande utbildningsprogram för alla anställda. En ökad satsning sker på metodutveckling. För detta ändamål finns fyra utvecklingscentrum med verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Åklagarväsendet är en modern organisation som präglas av utveckling och dynamik men organisationen står också för tradition, kontinuitet, humanism och rättssäkerhet. Kompetens, kvalitet och förtroende är ledstjärnor för vårt arbete. Riksåklagare Fredrik Wersäll

3 ÅKLAGARENS UPPGIFTER REKRYTERING OCH UTBILDNING Förundersökningen När ett brott kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning. Åklagaren leder förundersökningen från det att en viss person skäligen kan misstänkas för brottet. Vid mindre allvarliga brott genomför polisen förundersökningen från början till slut. Som förundersökningsledare är åklagaren ansvarig för att brottet utreds på bästa möjliga sätt. Utredningen genomförs av polisen efter åklagarens direktiv. Åklagaren följer utredningen fortlöpande och tar hela tiden ställning till vilka utredningsåtgärder och beslut som krävs. När utredningen gäller grov och komplicerad brottslighet deltar åklagaren ofta direkt i utredningen som vid rekonstruktioner av brottet eller vid viktiga förhör. Till åklagarens uppgifter under förundersökningen hör att fatta beslut om tvångsmedel, det vill säga frågor om bland annat anhållande, husrannsakan och beslag. Det innebär att det finns åklagare i tjänst dygnet runt i ett jour- och beredskapssystem som täcker hela landet. Om en person ska vara frihetsberövad en längre tid beslutas det av domstolen vid en häktningsförhandling. Åklagaren redogör vid förhandlingen för de misstankar som finns mot personen och de skäl som finns för att den misstänkte ska vara frihetsberövad. Åtalet När förundersökningen är avslutad beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åklagaren anser att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts och att det finns tillräckliga bevis mot den misstänkte, så är åklagaren skyldig att väcka åtal, den s.k. absoluta åtalsplikten. Med stöd av vissa regler om s.k. åtalsunderlåtelse kan åklagaren ibland besluta att inte åtala trots att brott kan styrkas. Vid brott där det inte är aktuellt med fängelse som påföljd kan åklagaren utfärda strafföreläggande. Om den misstänkte godkänner detta behöver ärendet inte hanteras i domstol straffföreläggandet motsvarar då en dom. Domstolen En annan viktig del av åklagarens arbete är förberedelse och framträdande i rätten. De flesta åklagare tillbringar en eller två dagar i veckan i rätten. Vid rättegången ska åklagaren bland annat presentera den bevisning som ska styrka att den tilltalade begått brottet. En viktig del av bevisningen är ofta de förhör som åklagaren håller med brottsoffer och vittnen. När tingsrätten har avkunnat sin dom kan åklagaren eller den dömde klaga på domen till hovrätten. Hovrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen. I det senare fallet förs åklagarens talan av riksåklagaren. Polis Åklagare Domstol Kriminalvård För att bli antagen till åklagarutbildningen ska man ha jurist- eller jur.kand-examen och notariemeritering. Man måste också kunna lämna referenser samt vara svensk medborgare. För att se om den sökande passar som åklagare genomförs intervjuer och tester. Förutom de formella meriterna är det en rad personliga egenskaper som efterfrågas. En åklagare bör vara analytisk, logisk och självständig samt ha god samarbetsförmåga. Åklagare ska vidare kunna göra egna bedömningar och stå för dem. De bör dessutom gott omdöme och kunna visa personlig mognad. Som åklagaraspirant tjänstgör man på en åklagarkammare under en nio till tolv månader lång provtjänstgöring, då man får praktisk erfarenhet av en åklagares vardag med stöd av en särskild handledare på kammaren. Man gör studiebesök och följer polisens arbete. Efter hand ökar det självständiga ansvaret för enskilda ärenden. Under aspiranttiden ges ett förordnande som extra åklagare då man bland annat författar domstolsbeslut och processar i domstol. Efter godkänd aspiranttjänstgöring blir man tillsvidareanställd och får titeln assistentåklagare i två år. Efter två års tjänstgöring förordnas man som kammaråklagare. Utbildning inom åklagarväsendet Åklagarväsendet har en omfattande utbildningsverksamhet. När man är assistentåklagare får man sin grundutbildning som åklagare. Grundutbildningen omfattar 15 veckor som är fördelade på fyra kurser och man går en kurs per termin. Därefter får man som kammaråklagare kontinuerligt fortsatt vidareutbildning. För specialisterna finns ett särskilt utbildningspaket, där en del kurser är generella, medan andra är anpassade till de olika inriktningarna specialisterna har. Vissa specialister som handlägger exempelvis brott rörande miljö, IT eller ekonomi deltar också i omfattande utbildningar externt. Till kompetensutvecklingen hör också internationella utbyten. Handlingar som ska bifogas ansökan till åklagarutbildning: Personbevis Avgångsbetyg från gymnasiet Utbildningsbevis för juristexamen Notariemeritering Betyg från tingsrätt eller länsrätt Övriga handlingar

4 ÅKLAGARKARRIÄREN LÖN OCH FÖRMÅNER Specialistkarriär Statliga förmåner Överåklagare Agneta Blidberg Många åklagare blir så småningom specialiserade. Det finns till exempel miljöåklagare, åklagare som handlägger grova våldsbrott, narkotikamål, IT-brott eller mål som rör ekonomisk brottslighet. I landet finns sex åklagarkammare med uppgift att ansvara för åklagarverksamheten rörande internationell brottslighet. Totalt arbetar ett trettiotal åklagare med sådan brottsbekämpning. Arbetet vid dessa kammare avser organiserad brottslighet med internationell anknytning, särskilt då det rör sig om narkotika, smuggling, vapenhandel, handel med stulna bilar, penningtvätt med mera. Chefskarriär De åklagare som har ledaregenskaper kan satsa på en karriär som chef inom åklagarorganisationen. Som chef har man ansvar för ledningen av kammarens verksamhet, till exempel avseende personal och ekonomi. Man har således många utåtriktade kontakter. Cheferna inom åklagarorganisationen får kontinuerlig utbildning/utveckling i ledarskap. Som statligt anställd inom åklagarorganisationen har man vissa förmåner. Läkemedel och läkarvård ersätts till viss del. Vid föräldraledighet med föräldrapenning skjuts 10 procent av den anställdes lön till från arbetsgivaren. Besök hos läkare, mödravård och företagshälsovård kan göras på arbetstid. Anställda inom åklagarorganisationen har rätt att arbeta deltid om man har barn som inte har fyllt 12 år. Löner Karriär- och löneutveckling kommer att vara fortsatt god inom åklagarväsendet. Med konkurrenskraftiga löner kan duktiga jurister rekryteras och hög kompetens behållas. Vår lönepolicy innebär att goda insatser ska belönas och att goda arbetsresultat ska påverka lönen. Vid utnämning till specialiståklagare erhålls kronor som löneökning på den innevarande lönen. Riktvärde för löner, kronor per månad: År 2005 Åklagaraspirant Assistentåklagare Assistentåklagare (1 år) Kammaråklagare (nyutnämnd) År 2006 Åklagaraspirant Assistentåklagare Assistentåklagare (1 år) Kammaråklagare (nyutnämnd) År 2007 Åklagaraspirant Assistentåklagare Assistentåklagare (1 år) Kammaråklagare (nyutnämnd) De som söker chefstjänster får genomgå ett speciellt test och ett intervjuförfarande som bland annat syftar till att undersöka de sökandes ledarförmåga.

5 ATT ARBETA SOM ÅKLAGARE Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning. EBM:s uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Här inriktar man sig på arbete mot den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och mot ekonomisk mängdbrottslighet. På EBM arbetar cirka 400 specialutbildade åklagare, poliser, ekorevisorer och ekosekreterare tillsammans. Ett 80-tal utav dessa är ekoåklagare. Det täta samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna gör att deras samlade kompetens användas effektivt under hela brottsutredningen. Arbetssättet är unikt inom rättsväsendet och spelar en avgörande roll för att nå bra resultat, speciellt vid komplicerade ekobrottsutredningar. EBM består av tolv åklagarkammare (sex i Stockholm, tre i Göteborg och tre i Malmö), tre polisoperativa enheter och tre operativa serviceenheter. Varje kammare leds av en kammarchef som vid sin sida har en polisiär chef samt ett tjugotal medarbetare. EBM leds av en generaldirektör med stab i Stockholm. Totalt arbetar cirka 400 medarbetare vid EBM. EBM satsar kraftfullt på kompetensutbildning av sina medarbetare och bedriver kurser i egen regi för ekoåklagare, ekopoliser och ekorevisorer i hela landet. Utbildningen är både yrkesspecifik och yrkesgemensam. EBM erbjuder också ett chefsoch ledarutveckling där stor vikt läggs vid det personliga ledarskapet, ledning och styrning. Årligen utbildas över 300 medarbetare och ett drygt 50-tal externa deltagare. Vanliga brottstyper: Skattebrott, konkursrelaterade brott, insiderbrott, trolöshetsbrott, otillbörlig kurspåverkan och EUbedrägerier. Ekoåklagare Att vara ekoåklagare ger en inblick i näringslivet och företagandets villkor och hur samhällsekonomin fungerar i stort. Man möter inte bara en värld av manschettbrottslingar utan kommer också i kontakt med traditionell kriminalitet, som alltmer har blivit en del av den organiserade ekonomiska brottsligheten. De stora tunga ekomålen utreds vanligen på EBM men man kan också vara ekoåklagare utanför EBM:s geografiska område. De flesta ekoåklagare börjar sin yrkesbana som åklagare vid Åklagarmyndigheten för att därefter specialisera på ekonomisk brottslighet. För att bli ekoåklagare fordras normalt mer än fem års erfarenhet som allmän åklagare. En annan karriärväg för att bli specialiståklagare är att komma in via domstolsväsendet eller som advokat. Då blir man först extra åklagare och genomgår ekoutbildningar som ges av EBM. Under en kortare tid tjänstgör den extra åklagaren på en allmän åklagarkammare. För mer information om Ekobrottsmyndigheten, se Maja Källén arbetar på åklagarkammaren i Karlstad: Under min tingstjänstgöring konstaterade jag att åklagaren var den som hade den mest framträdande och drivande rollen i brottmålsprocessen. Dessutom verkade alla åklagare jag mötte trivas väldigt bra med sina jobb. De här faktorerna tillsammans gjorde att jag bestämde mig för åklagaryrket, något som jag ännu inte ångrat. Det händer mycket i arbetet som åklagare. Maja berättar att arbetsdagen ofta blir annorlunda mot vad hon tänkt sig. Det kan bero på saker som händer i befintliga utredningar eller att hon får gå in som förundersökningsledare i en ny utredning, till exempel när polisen gripit en person misstänkt för brott. Att få vara delaktig hela vägen, från det tidiga förundersökningsstadiet till domstolsförhandling och slutligen dom, är det som gör att jag tycker att det är så roligt att vara åklagare.

6 ATT ARBETA SOM ÅKLAGARE ATT ARBETA SOM ÅKLAGARE Elin Blank arbetar på åklagarkammaren i Uppsala: Jag tjänstgjorde en kortare tid som domare på tingsrätten, men när jag var färdig assessor gick jag över till åklagaryrket. Efter några år med ungdomsmål fick Elin för ett år sedan en specialisttjänst som innebär att hon nu arbetar med grova vålds- och förmögenhetsbrott förutom allmänna mål. Hon har haft flera större uppmärksammade mål tillsammans med en kollega. Hon trivs med självständigheten och variationen i åklagaryrket. Det roligaste av allt är samarbetet med polisen. Det är så spännande att vara med när något händer och dirigera en utredning åt rätt håll. Förundersökningsledningen och själva utredningsarbetet är det som tilltalar mig mest i yrket. Åklagaren är ju den som leder domstolsförhandlingen och är väldigt aktiv, mer än domarna som mest lyssnar och fördelar ordet. Jag ville inte bli advokat, mycket för att man då inte alls är lika självständig, utan beroende och styrd av sin klient. Per Nichols arbetar på Riksenheten mot korruption: Jag var polis när jag började läsa till jurist. Jag har alltid varit intresserad av juridik. Per har arbetat på en vanlig åklagarkammare, men är nu specialist och sysslar med brottsutredningar kring mutor, bestickning, trolöshet mot huvudman, förskingring med mera. När man är åklagare kan man inte med säkerhet planera hur dagen ska se ut, så mycket kan hända under dagen. Det är också det som är en del av charmen med åklagaryrket. Som specialiståklagare ansvarar Per för utredningar som sträcker sig över flera månader i tid. Dagarna fylls med sammanträden, telefonsamtal, resor både i Sverige och utomlands. Han processar i domstolar över hela Sverige. Det bästa med det här yrket är att det är oerhört självständigt. I domstolen presenterar man den utredning som arbetats fram och man får också se slutresultatet.

7 Box Stockholm telefon e-post: hemsida:

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer nr 4 2004 Migrationsdomstolar Jurister tycker till Behov styr utbildning Internationella höjdare domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Notarietjänstgöringens

Notarietjänstgöringens Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll DV-rapport 2003:5 Domstolsverkets publikation: 2003:5 Produktionsår: 2003 Titel: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen

Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen Svensk nationell rapport Helen Westlund Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

Ett gott arbete i ett bra gäng. Åklagarväsendet

Ett gott arbete i ett bra gäng. Åklagarväsendet Ett gott arbete i ett bra gäng Åklagarväsendet Åklagare Maija Mononen: Det bästa i mitt arbete är mångsidigheten och självständigheten Åklagarens arbete består främst av att förverkliga straffansvaret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer