Att söka befattning som åklagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka befattning som åklagare"

Transkript

1 Att söka befattning som åklagare Riktlinjer och rekommendationer vid ansökningsförfarande, referenstagning och yttrande avseende befattningar som behandlas av Tjänsteförslagsnämnden i Åklagarväsendet Reviderad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Riktlinjer för referenser och vitsord 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Yttranden 3. Inhämtande av referenser 4. Anvisningar för den som lämnar referenser Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 1 chefsåklagare och vice chefsåklagare Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 2 kammaråklagare med specialistinriktning Särskilt om chefsrekrytering Bilaga3 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Kort beskrivning av rekryteringsprocessen

3 1 Inledning Tjänsteförslagsnämndes ska föreslå för riksåklagaren och generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten vem som ska komma ifråga för den sökta tjänsten. Nämnden ska till sitt förfogande ha följande material som grund för sitt förslag: Chefsåklagare och vice chefsåklagare Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Skriftlig sammanställning av intryck från test och intervju Muntlig föredragning av psykolog som genomfört test och intervju Övrigt material som den sökande bifogat CV Kammaråklagare med specialistinriktning Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Övrigt material som den sökande bifogat CV 2 Riktlinjer för yttrande och inhämtning av referenser för befattningar som chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Grundläggande för den som lämnar referenser är att man skall beskriva hur kandidaten förhåller sig till den aktuella kravprofilen. För att kunna göra det måste man ha satt sig in i kravprofilen innan man lämnar referenserna. Inledningsvis bör man klargöra referentens relation till kandidaten. På vilken arbetsplats har ni arbetat tillsammans? Hur länge har ni arbetat ihop? Har ni haft någon form av chef-medarbetarförhållande? Vilken typ av uppgifter utförde ni tillsammans? Har ni någon form av privat umgänge/relation? Det är bra om man i referenserna anger hur, inte att. Detta betyder exempelvis att det i och för sig kan vara viktigt att veta att kandidaten är lyhörd, men betydligt mer intressant är hur han eller hon är det. På vilket sätt är kandidaten lyhörd? I vilka situationer har han/hon givit prov på egenskapen lyhördhet? I vilken grad? Den typen av information ger mer än att bara få besked om att kandidaten besitter en egenskap eller kompetens. Vikigt är också att beskriva på konkret beteendenivå. Hur såg situationen ut? Vad gjorde kandidaten? Vad blev resultatet? Frågorna bör följa mönstret situation beteende resultat. I bilaga 1 och 2 finns de områden som ska beröras i referenserna.

4 2.1.2 Yttrande Till varje befattning skall det till nämndens sammanträde utöver underlag enligt ovan finnas ett yttrande. Yttrande ska vara skrivet på ett resonerande sätt där alla sökande jämförs med varandra utifrån befattningens krav och den sökandes skicklighet och förtjänst. Yttrandet ska skrivas på ett sådant sätt att det klart framgår skälen för att sökande rangordnas i förhållande till varandra. I den samlade bedömningen ska det i yttrandet tydligt framkomma motiven till det lämnade förslaget. Förslaget ska i rangordning föreslå två sökande till varje befattning. Tjänsteförslagsnämnden har i första hand att ta ställning till skicklighetskriteriet vid sin bedömning av de sökande och i andra hand förtjänstkriteriet. Av detta skäl ska det av yttrandet framkomma en bedömning av de sökandes skicklighet i positiva och negativa delar För chefsåklagarbefattningar lämnas yttrande av respektive områdesansvarig överåklagare. För vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning den chefsåklagare som är chef för den kammare som befattning ska placeras vid.

5 3. Inhämtande av underlag Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar arbetsgivaren för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För chefsåklagar och vice chefsåklagare 1. Referenser från nuvarande chef och tidigare chef om den nuvarande placeringen varat kortare tid än två år enligt bilaga Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Skriftlig sammanställning från test och intervju 4. Yttrande från chefsåklagare/överåklagare För tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Endast punkterna 1 (enligt bilaga 2), 2,och 4 enligt ovan. Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar den enskilde för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För samtliga tjänster 1. Egenhändigt skriven CV, innehållande all relevant information om anställningar och anställningstid inom och utom Åklagarväsendet, utbildningar och/eller kompetensutveckling eller annan erfarenhet. 2. Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Annat referensmaterial som inhämtats av den sökande själv enligt Åklagarväsendets riktlinjer i bilaga 1 respektive bilaga Betyg eller intyg från utbildning som genomförts av annan utbildningsinstans än Åklagarväsendet Allt material som Tjänsteförslagsnämnden ska ha vid sitt sammanträde ska vara bifogat ansökan och finns klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Det är viktigt att påpeka att materialet ska finnas lagrat elektroniskt i Easy Cruit i undantagsfall ska skickas till personalavdelningen i papperskopior. Det ska också påpekas att det är ett ansvar för den enskilde att bifoga det material som den sökande vill att nämnden ska ha till sitt förfogande enligt ovan. Nämnden kommer att lämna förslag grundat endast utifrån det material som föreligger i samband med att ansökan behandlas.

6 4. Anvisningar för den som lämnar referenser De områden som det skall lämnas referenser om framgår under rubriken Referensguide för tjänst som chefsåklagare eller vice chefsåklagare i bilaga 1 respektive Referensguide för tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning bilaga 2. Den som lämnar referenser ska göra det på ett beskrivande sätt genom att ge exempel på vilket sätt som den sökande svarar mot kraven. För varje sökande till tjänst avseende förordnande som kammaråklagare med specialistinriktning kommer personalavdelningen att begäran in skriftliga referenser enligt referensmallen i bilaga 2 från nuvarande kammarchef. Om tiden vid kammaren är kortare än ett år kommer även referenser att inhämtas från den kammarchef vid den åklagarkammare som den sökande var placerad vid dessförinnan. Inhämtade referenser bifogas den elektroniska akten. Till ansökan kan den sökande själv inhämta och bifoga ytterligare betyg/referenser från personer inom eller utanför respektive myndighet. Referenserna ska följa referensguiden i bilagorna 1 respektive 2, och vara relevanta för den sökta tjänsten. Referenserna kan skrivas i fri text. Det är den sökande som i detta fall själv får ombesörja att referensguiderna skickas till referenten. Eget inhämtat betyg/referenser skall bifogas ansökan och vara Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten tillhanda senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Betyg/referenser som önskas bifogas efter ansökningstidens utgång skickas till eller Betyg från jurist- respektive notarieexamen ska inte bifogas ansökan. Referenserna ska innehålla uppgift om befattning för den som lämnar vitsorden samt datum och erfarenhet av den sökande. I de fall Tjänsteförslagsnämnden anser att ytterligare referensmaterial bör inhämtas kan ärendet återremiteras till Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten för komplettering.

7 Bilaga 1 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare Områden som ska bedömas avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare i den omfattning referenslämnaren har kännedom om den sökande. Punkterna ska ses som stöd och exempel på områden som kan beröras. Organisera och leda verksamheten Förmågan och viljan att som en del av kammarens ledningsgrupp ansvara för och driva arbetet långsiktigt och effektivt i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer. Säkerställer att kammarens arbete lever upp till målen, kraven och förväntningarna från myndigheten. Visar ett starkt engagemang för ledarskapsfrågor, medarbetare och organisationen i stort. Räds inte att peka med hela handen när så krävs handlar med beslutsamhet. Är lojal mot medarbetare och företräder myndigheten såväl inåt (mot de anställda) som utåt. Håller god kontakt med den operativa verksamheten, men undviker tunga och tidskrävande rättsärenden. Har kontroll över arbetsfördelning, budget, bemanning och andra resurser. Skapar struktur och rutiner som underlättar arbetet, både vad gäller det långsiktiga, övergripande frågor och vad gäller det dagliga. Prioriterar och delegerar arbetsuppgifter med tydlighet och god urskiljning. Identifierar vilka administrativa insatser som har störst strategisk betydelse. Är noggrann när det gäller att följa förhållningsregler och rutiner. Social och stödjande förmåga Förmågan och vilja att engagera, entusiasmera och stödja kollegorna genom att vara närvarande, kommunikativ och lyhörd. Verkar aktivt för att entusiasmera de anställda och skapa en god stämning på arbetsplatsen Är tillgänglig och synlig på kammaren för att kunna handleda och stödja kollegorna. Är frikostig med beröm åt kollegor som gör något bra och visar förtroende för sina kollegor Ger konstruktiv kritik och tar tag i konflikter på arbetsplatsen. Respekterar anställdas olikheter Är lyhörd och vinnlägger sig om att sätta sig in i och förstå de anställdas situation Identifierar och släpper fram lovande medarbetare Analytisk förmåga Förmågan och vilja att snabbt analysera och hantera komplexa situationer med bibehållen skärpa och långsiktighet. Tar snabbt till sig ny information och ser sammanhang. Identifierar långsiktiga konsekvenser och ser till hela myndighetens bästa innan beslut fattas. Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar

8 Har hög kognitiv kapacitet kan lösa och hantera komplexa problem och situationer trots stress och press. Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer Självkännedom, omdöme och stabilitet Förmågan och viljan att föregå med gott exempel, se sina egna styrkor och utvecklingsbehov och hantera stress och press proaktivt och stabilt. Har god självkännedom och förmåga att reflektera kring sin person Är intresserad av sin personliga utveckling och strävar aktivt efter att utvecklas. Är medveten och ödmjuk inför det ansvar och arbetsinnehåll som befattningen innebär Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel Känner till sina begränsningar och svaga sidor, och kan erkänna dessa Känner till sina egna stressymptom och är lyhörd för dessa Har genomtänkta strategier för att hantera stress och press Klarar av att ifrågasättas och få kritik utan att hamna i försvarsställning. Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel. Förändringsorientering, målinriktning och initiativkraft Förmågan och vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt att initiera och slutföra uppgifter så effektivt som möjligt. Får saker ur händerna, når avslut på initierade uppgifter Har en öppenhet, vilja och förmåga att driva utvecklingen i organisationen, visionärt tänkande Söker nya utmaningar i arbetet och tar egna initiativ för att utveckla verksamheten Stimulerar medarbetare att göra förändringar och förbättringar Upprätthåller goda relationer med omvärlden (exempelvis allmänheten och andra myndigheter)

9 Bilaga 2 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Erfarenhet och kompetens Juridiska kunskaper Förundersökningsledarskap Föredragningsteknik Processföring Språkbehandling i tal och skrift Samarbetsförmåga Verkar aktivt för att skapa goda relationer Lägger fram kritik på ett konstruktivt sätt (väljer tillfället, föreslår alternativa lösningar, undviker personliga påhopp) Analytisk förmåga Strukturerar information, ser sammanhang och lägger an nya perspektiv Tar snabbt till sig ny information Identifierar långsiktiga konsekvenser innan beslut fattas Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar Sorterar bort olämpliga lösningsalternativ vid ett tidigt stadium Har hög kognitiv kapacitet kan lösa komplexa problem Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer

10 Bilaga 3 Särskilt om chefsrekrytering Urvalsprocess Rekryteringen av chefsåklagare och vice chefsåklagare handläggs och leds av respektive personalfunktion vid Åklagarväsendet och Ekobrottsmyndigheten. Huvudsyftet med urvalsprocessen är att få fram de sökande som har de personliga egenskaper som anses lämpliga för arbetet som chefer. Arbetspsykologiska test Genomförandet av arbetspsykologiska test leds av en legitimerad psykolog. Psykologen är inte anställd inom Åklagarorganisationen. Testen genomförs enskilt och tar ca 3 timmar att genomföra. De test som genomförs tar sikte på förmågan att tänka kritiskt och resonera analytiskt samt förmågan att ta hänsyn till flera instruktioner det vill säga flera olika förhållanden samtidigt. Det ingår också test som mäter olika aspekter av personligheten. När den sökande har genomfört arbetspsykologiska test får den sökande återkoppling på test resultatet av psykologen. I återkopplingssamtalet har den sökande möjlighet att ställa frågor och bekräfta eller dementera den bild av den sökande som har framkommit genom test resultatet. Den sökande har också möjlighet att efter genomförandet av test och återkopplingen på test resultatet, säga att han/hon inte önskar gå vidare i rekryteringsprocessen. I sådant fall återkopplas inget test resultat till åklagarorganisationen. Endast psykologens skriftliga sammanställning och bedömning av test och intervju tillförs ärendeakten och föredras även muntligt i samband med Tjänsteförslagsnämndens sammanträde. Strukturerad intervju Den strukturerad intervju utgår från kravprofilen för chefsåklagare/vice chefsåklagare samt från testresultatet. Intervjun syftar till att belysa den sökandes personliga egenskaper, attityder och lämplighet för att bli chef. Den strukturerade intervjun leds av psykologen, medverkar från Åklagarmyndigheten gör också den områdesansvarige överåklagaren samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagarbefattningar. Vid tillsättning av vice chefsåklagarbefattningar medverkar berörd chefsåklagare samt en personalspecialist. För Ekobrottsmyndigheten medverkar i normalfallet förutom psykologen, en chef på hög nivå med åklagarbakgrund samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagare. Vid tillsättning av vice chefsåklagare medverkar aktuell chefsåklagare samt personaldirektören inom Ekobrottsmyndigheten. Efter avslutad intervju sammanställer psykologen resultaten från test och intrycken från intervjun skriftligen. Detta material bifogas ärendeakten som tillsammans med referensmaterial (framtaget enligt bilaga 1) skickas till områdesansvariga överåklagaren eller kammarchef som ska skriver yttrande.

11 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Nedan beskrivs översiktligt den ordning som gäller i samband med den rekryteringsprocess som gäller då man avser att söka en ledigförklarad åklagartjänst i Åklagarväsendet. Tid Arbetsgivarens åtgärd Den sökandes åtgärder Vecka 1 Tjänsten Annons med kravprofil Ansökan sker i Easy och 2 ledigförklaras offentliggörs Cruit Övrigt Ansökningstiden är i normalfallet två veckor. Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 och 8 Vecka 9 Vecka 10,11,12 Vecka Under ansökningstiden och veckan därefter Efter ansökningstidens utgång Materialet skickas Tjänsteförslagsn ämnden sammanträder Beredning av TFN förslag Föredragning för RÅ och beslut Överklagande tid Den sökande börjar sin nya anställning Inhämtar referenser. Test och intervjuer genomförs för chefstjänster. Detta sker fortlöpande under ansökningstiden Allt material skickas till yttrande chef Personalavdelningen skickar samtligt material till TFN ledamöter senast en vecka före sammanträdet Anställningsärendena behandlas Diskussion mellan avlämnande och mottagande chef om tillträdestidpunkt samt förhandlingar om lön Personaldirektören föredrar ärendena för RÅ Inhämtar egna referenser Allt material tillförs ärendeakten och ska vara klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång TFNs protokoll klart senast en vecka efter sammanträdet Anställningsbeslutet ska vinna laga kraft Senast två månader efter beslutsdatum ska den nya anställningen påbörjas

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Bilaga till Rekryteringspolicy

Bilaga till Rekryteringspolicy Bilaga till Rekryteringspolicy Policy 1(20) Innehållsförteckning Bilaga 1... 4 Rekryteringsprocessen... 4 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Hur ska rekryteringen genomföras... 5 4. Annonsutformning...

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Förord Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer