Att söka befattning som åklagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka befattning som åklagare"

Transkript

1 Att söka befattning som åklagare Riktlinjer och rekommendationer vid ansökningsförfarande, referenstagning och yttrande avseende befattningar som behandlas av Tjänsteförslagsnämnden i Åklagarväsendet Reviderad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Riktlinjer för referenser och vitsord 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Yttranden 3. Inhämtande av referenser 4. Anvisningar för den som lämnar referenser Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 1 chefsåklagare och vice chefsåklagare Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 2 kammaråklagare med specialistinriktning Särskilt om chefsrekrytering Bilaga3 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Kort beskrivning av rekryteringsprocessen

3 1 Inledning Tjänsteförslagsnämndes ska föreslå för riksåklagaren och generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten vem som ska komma ifråga för den sökta tjänsten. Nämnden ska till sitt förfogande ha följande material som grund för sitt förslag: Chefsåklagare och vice chefsåklagare Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Skriftlig sammanställning av intryck från test och intervju Muntlig föredragning av psykolog som genomfört test och intervju Övrigt material som den sökande bifogat CV Kammaråklagare med specialistinriktning Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Övrigt material som den sökande bifogat CV 2 Riktlinjer för yttrande och inhämtning av referenser för befattningar som chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Grundläggande för den som lämnar referenser är att man skall beskriva hur kandidaten förhåller sig till den aktuella kravprofilen. För att kunna göra det måste man ha satt sig in i kravprofilen innan man lämnar referenserna. Inledningsvis bör man klargöra referentens relation till kandidaten. På vilken arbetsplats har ni arbetat tillsammans? Hur länge har ni arbetat ihop? Har ni haft någon form av chef-medarbetarförhållande? Vilken typ av uppgifter utförde ni tillsammans? Har ni någon form av privat umgänge/relation? Det är bra om man i referenserna anger hur, inte att. Detta betyder exempelvis att det i och för sig kan vara viktigt att veta att kandidaten är lyhörd, men betydligt mer intressant är hur han eller hon är det. På vilket sätt är kandidaten lyhörd? I vilka situationer har han/hon givit prov på egenskapen lyhördhet? I vilken grad? Den typen av information ger mer än att bara få besked om att kandidaten besitter en egenskap eller kompetens. Vikigt är också att beskriva på konkret beteendenivå. Hur såg situationen ut? Vad gjorde kandidaten? Vad blev resultatet? Frågorna bör följa mönstret situation beteende resultat. I bilaga 1 och 2 finns de områden som ska beröras i referenserna.

4 2.1.2 Yttrande Till varje befattning skall det till nämndens sammanträde utöver underlag enligt ovan finnas ett yttrande. Yttrande ska vara skrivet på ett resonerande sätt där alla sökande jämförs med varandra utifrån befattningens krav och den sökandes skicklighet och förtjänst. Yttrandet ska skrivas på ett sådant sätt att det klart framgår skälen för att sökande rangordnas i förhållande till varandra. I den samlade bedömningen ska det i yttrandet tydligt framkomma motiven till det lämnade förslaget. Förslaget ska i rangordning föreslå två sökande till varje befattning. Tjänsteförslagsnämnden har i första hand att ta ställning till skicklighetskriteriet vid sin bedömning av de sökande och i andra hand förtjänstkriteriet. Av detta skäl ska det av yttrandet framkomma en bedömning av de sökandes skicklighet i positiva och negativa delar För chefsåklagarbefattningar lämnas yttrande av respektive områdesansvarig överåklagare. För vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning den chefsåklagare som är chef för den kammare som befattning ska placeras vid.

5 3. Inhämtande av underlag Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar arbetsgivaren för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För chefsåklagar och vice chefsåklagare 1. Referenser från nuvarande chef och tidigare chef om den nuvarande placeringen varat kortare tid än två år enligt bilaga Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Skriftlig sammanställning från test och intervju 4. Yttrande från chefsåklagare/överåklagare För tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Endast punkterna 1 (enligt bilaga 2), 2,och 4 enligt ovan. Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar den enskilde för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För samtliga tjänster 1. Egenhändigt skriven CV, innehållande all relevant information om anställningar och anställningstid inom och utom Åklagarväsendet, utbildningar och/eller kompetensutveckling eller annan erfarenhet. 2. Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Annat referensmaterial som inhämtats av den sökande själv enligt Åklagarväsendets riktlinjer i bilaga 1 respektive bilaga Betyg eller intyg från utbildning som genomförts av annan utbildningsinstans än Åklagarväsendet Allt material som Tjänsteförslagsnämnden ska ha vid sitt sammanträde ska vara bifogat ansökan och finns klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Det är viktigt att påpeka att materialet ska finnas lagrat elektroniskt i Easy Cruit i undantagsfall ska skickas till personalavdelningen i papperskopior. Det ska också påpekas att det är ett ansvar för den enskilde att bifoga det material som den sökande vill att nämnden ska ha till sitt förfogande enligt ovan. Nämnden kommer att lämna förslag grundat endast utifrån det material som föreligger i samband med att ansökan behandlas.

6 4. Anvisningar för den som lämnar referenser De områden som det skall lämnas referenser om framgår under rubriken Referensguide för tjänst som chefsåklagare eller vice chefsåklagare i bilaga 1 respektive Referensguide för tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning bilaga 2. Den som lämnar referenser ska göra det på ett beskrivande sätt genom att ge exempel på vilket sätt som den sökande svarar mot kraven. För varje sökande till tjänst avseende förordnande som kammaråklagare med specialistinriktning kommer personalavdelningen att begäran in skriftliga referenser enligt referensmallen i bilaga 2 från nuvarande kammarchef. Om tiden vid kammaren är kortare än ett år kommer även referenser att inhämtas från den kammarchef vid den åklagarkammare som den sökande var placerad vid dessförinnan. Inhämtade referenser bifogas den elektroniska akten. Till ansökan kan den sökande själv inhämta och bifoga ytterligare betyg/referenser från personer inom eller utanför respektive myndighet. Referenserna ska följa referensguiden i bilagorna 1 respektive 2, och vara relevanta för den sökta tjänsten. Referenserna kan skrivas i fri text. Det är den sökande som i detta fall själv får ombesörja att referensguiderna skickas till referenten. Eget inhämtat betyg/referenser skall bifogas ansökan och vara Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten tillhanda senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Betyg/referenser som önskas bifogas efter ansökningstidens utgång skickas till eller Betyg från jurist- respektive notarieexamen ska inte bifogas ansökan. Referenserna ska innehålla uppgift om befattning för den som lämnar vitsorden samt datum och erfarenhet av den sökande. I de fall Tjänsteförslagsnämnden anser att ytterligare referensmaterial bör inhämtas kan ärendet återremiteras till Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten för komplettering.

7 Bilaga 1 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare Områden som ska bedömas avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare i den omfattning referenslämnaren har kännedom om den sökande. Punkterna ska ses som stöd och exempel på områden som kan beröras. Organisera och leda verksamheten Förmågan och viljan att som en del av kammarens ledningsgrupp ansvara för och driva arbetet långsiktigt och effektivt i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer. Säkerställer att kammarens arbete lever upp till målen, kraven och förväntningarna från myndigheten. Visar ett starkt engagemang för ledarskapsfrågor, medarbetare och organisationen i stort. Räds inte att peka med hela handen när så krävs handlar med beslutsamhet. Är lojal mot medarbetare och företräder myndigheten såväl inåt (mot de anställda) som utåt. Håller god kontakt med den operativa verksamheten, men undviker tunga och tidskrävande rättsärenden. Har kontroll över arbetsfördelning, budget, bemanning och andra resurser. Skapar struktur och rutiner som underlättar arbetet, både vad gäller det långsiktiga, övergripande frågor och vad gäller det dagliga. Prioriterar och delegerar arbetsuppgifter med tydlighet och god urskiljning. Identifierar vilka administrativa insatser som har störst strategisk betydelse. Är noggrann när det gäller att följa förhållningsregler och rutiner. Social och stödjande förmåga Förmågan och vilja att engagera, entusiasmera och stödja kollegorna genom att vara närvarande, kommunikativ och lyhörd. Verkar aktivt för att entusiasmera de anställda och skapa en god stämning på arbetsplatsen Är tillgänglig och synlig på kammaren för att kunna handleda och stödja kollegorna. Är frikostig med beröm åt kollegor som gör något bra och visar förtroende för sina kollegor Ger konstruktiv kritik och tar tag i konflikter på arbetsplatsen. Respekterar anställdas olikheter Är lyhörd och vinnlägger sig om att sätta sig in i och förstå de anställdas situation Identifierar och släpper fram lovande medarbetare Analytisk förmåga Förmågan och vilja att snabbt analysera och hantera komplexa situationer med bibehållen skärpa och långsiktighet. Tar snabbt till sig ny information och ser sammanhang. Identifierar långsiktiga konsekvenser och ser till hela myndighetens bästa innan beslut fattas. Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar

8 Har hög kognitiv kapacitet kan lösa och hantera komplexa problem och situationer trots stress och press. Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer Självkännedom, omdöme och stabilitet Förmågan och viljan att föregå med gott exempel, se sina egna styrkor och utvecklingsbehov och hantera stress och press proaktivt och stabilt. Har god självkännedom och förmåga att reflektera kring sin person Är intresserad av sin personliga utveckling och strävar aktivt efter att utvecklas. Är medveten och ödmjuk inför det ansvar och arbetsinnehåll som befattningen innebär Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel Känner till sina begränsningar och svaga sidor, och kan erkänna dessa Känner till sina egna stressymptom och är lyhörd för dessa Har genomtänkta strategier för att hantera stress och press Klarar av att ifrågasättas och få kritik utan att hamna i försvarsställning. Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel. Förändringsorientering, målinriktning och initiativkraft Förmågan och vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt att initiera och slutföra uppgifter så effektivt som möjligt. Får saker ur händerna, når avslut på initierade uppgifter Har en öppenhet, vilja och förmåga att driva utvecklingen i organisationen, visionärt tänkande Söker nya utmaningar i arbetet och tar egna initiativ för att utveckla verksamheten Stimulerar medarbetare att göra förändringar och förbättringar Upprätthåller goda relationer med omvärlden (exempelvis allmänheten och andra myndigheter)

9 Bilaga 2 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Erfarenhet och kompetens Juridiska kunskaper Förundersökningsledarskap Föredragningsteknik Processföring Språkbehandling i tal och skrift Samarbetsförmåga Verkar aktivt för att skapa goda relationer Lägger fram kritik på ett konstruktivt sätt (väljer tillfället, föreslår alternativa lösningar, undviker personliga påhopp) Analytisk förmåga Strukturerar information, ser sammanhang och lägger an nya perspektiv Tar snabbt till sig ny information Identifierar långsiktiga konsekvenser innan beslut fattas Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar Sorterar bort olämpliga lösningsalternativ vid ett tidigt stadium Har hög kognitiv kapacitet kan lösa komplexa problem Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer

10 Bilaga 3 Särskilt om chefsrekrytering Urvalsprocess Rekryteringen av chefsåklagare och vice chefsåklagare handläggs och leds av respektive personalfunktion vid Åklagarväsendet och Ekobrottsmyndigheten. Huvudsyftet med urvalsprocessen är att få fram de sökande som har de personliga egenskaper som anses lämpliga för arbetet som chefer. Arbetspsykologiska test Genomförandet av arbetspsykologiska test leds av en legitimerad psykolog. Psykologen är inte anställd inom Åklagarorganisationen. Testen genomförs enskilt och tar ca 3 timmar att genomföra. De test som genomförs tar sikte på förmågan att tänka kritiskt och resonera analytiskt samt förmågan att ta hänsyn till flera instruktioner det vill säga flera olika förhållanden samtidigt. Det ingår också test som mäter olika aspekter av personligheten. När den sökande har genomfört arbetspsykologiska test får den sökande återkoppling på test resultatet av psykologen. I återkopplingssamtalet har den sökande möjlighet att ställa frågor och bekräfta eller dementera den bild av den sökande som har framkommit genom test resultatet. Den sökande har också möjlighet att efter genomförandet av test och återkopplingen på test resultatet, säga att han/hon inte önskar gå vidare i rekryteringsprocessen. I sådant fall återkopplas inget test resultat till åklagarorganisationen. Endast psykologens skriftliga sammanställning och bedömning av test och intervju tillförs ärendeakten och föredras även muntligt i samband med Tjänsteförslagsnämndens sammanträde. Strukturerad intervju Den strukturerad intervju utgår från kravprofilen för chefsåklagare/vice chefsåklagare samt från testresultatet. Intervjun syftar till att belysa den sökandes personliga egenskaper, attityder och lämplighet för att bli chef. Den strukturerade intervjun leds av psykologen, medverkar från Åklagarmyndigheten gör också den områdesansvarige överåklagaren samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagarbefattningar. Vid tillsättning av vice chefsåklagarbefattningar medverkar berörd chefsåklagare samt en personalspecialist. För Ekobrottsmyndigheten medverkar i normalfallet förutom psykologen, en chef på hög nivå med åklagarbakgrund samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagare. Vid tillsättning av vice chefsåklagare medverkar aktuell chefsåklagare samt personaldirektören inom Ekobrottsmyndigheten. Efter avslutad intervju sammanställer psykologen resultaten från test och intrycken från intervjun skriftligen. Detta material bifogas ärendeakten som tillsammans med referensmaterial (framtaget enligt bilaga 1) skickas till områdesansvariga överåklagaren eller kammarchef som ska skriver yttrande.

11 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Nedan beskrivs översiktligt den ordning som gäller i samband med den rekryteringsprocess som gäller då man avser att söka en ledigförklarad åklagartjänst i Åklagarväsendet. Tid Arbetsgivarens åtgärd Den sökandes åtgärder Vecka 1 Tjänsten Annons med kravprofil Ansökan sker i Easy och 2 ledigförklaras offentliggörs Cruit Övrigt Ansökningstiden är i normalfallet två veckor. Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 och 8 Vecka 9 Vecka 10,11,12 Vecka Under ansökningstiden och veckan därefter Efter ansökningstidens utgång Materialet skickas Tjänsteförslagsn ämnden sammanträder Beredning av TFN förslag Föredragning för RÅ och beslut Överklagande tid Den sökande börjar sin nya anställning Inhämtar referenser. Test och intervjuer genomförs för chefstjänster. Detta sker fortlöpande under ansökningstiden Allt material skickas till yttrande chef Personalavdelningen skickar samtligt material till TFN ledamöter senast en vecka före sammanträdet Anställningsärendena behandlas Diskussion mellan avlämnande och mottagande chef om tillträdestidpunkt samt förhandlingar om lön Personaldirektören föredrar ärendena för RÅ Inhämtar egna referenser Allt material tillförs ärendeakten och ska vara klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång TFNs protokoll klart senast en vecka efter sammanträdet Anställningsbeslutet ska vinna laga kraft Senast två månader efter beslutsdatum ska den nya anställningen påbörjas

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer PM fr ån TFN 2007 TFN:s arbetsformer Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och genomförandet... 5 3 Kravprofil för ordinarie domare... 5 4 Chefsrekrytering...

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer