Att söka befattning som åklagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka befattning som åklagare"

Transkript

1 Att söka befattning som åklagare Riktlinjer och rekommendationer vid ansökningsförfarande, referenstagning och yttrande avseende befattningar som behandlas av Tjänsteförslagsnämnden i Åklagarväsendet Reviderad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Riktlinjer för referenser och vitsord 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Yttranden 3. Inhämtande av referenser 4. Anvisningar för den som lämnar referenser Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 1 chefsåklagare och vice chefsåklagare Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som Bilaga 2 kammaråklagare med specialistinriktning Särskilt om chefsrekrytering Bilaga3 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Kort beskrivning av rekryteringsprocessen

3 1 Inledning Tjänsteförslagsnämndes ska föreslå för riksåklagaren och generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten vem som ska komma ifråga för den sökta tjänsten. Nämnden ska till sitt förfogande ha följande material som grund för sitt förslag: Chefsåklagare och vice chefsåklagare Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Skriftlig sammanställning av intryck från test och intervju Muntlig föredragning av psykolog som genomfört test och intervju Övrigt material som den sökande bifogat CV Kammaråklagare med specialistinriktning Yttrande av chef där tjänsten är placerad Referenser från nuvarande chef Referenser från tidigare chef om tiden varit kortare än 2 år på nuvarande kammare Referenser från andra referenter som den sökande angivit Övrigt material som den sökande bifogat CV 2 Riktlinjer för yttrande och inhämtning av referenser för befattningar som chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning 2.1. Vad gäller för referensmaterialet Grundläggande för den som lämnar referenser är att man skall beskriva hur kandidaten förhåller sig till den aktuella kravprofilen. För att kunna göra det måste man ha satt sig in i kravprofilen innan man lämnar referenserna. Inledningsvis bör man klargöra referentens relation till kandidaten. På vilken arbetsplats har ni arbetat tillsammans? Hur länge har ni arbetat ihop? Har ni haft någon form av chef-medarbetarförhållande? Vilken typ av uppgifter utförde ni tillsammans? Har ni någon form av privat umgänge/relation? Det är bra om man i referenserna anger hur, inte att. Detta betyder exempelvis att det i och för sig kan vara viktigt att veta att kandidaten är lyhörd, men betydligt mer intressant är hur han eller hon är det. På vilket sätt är kandidaten lyhörd? I vilka situationer har han/hon givit prov på egenskapen lyhördhet? I vilken grad? Den typen av information ger mer än att bara få besked om att kandidaten besitter en egenskap eller kompetens. Vikigt är också att beskriva på konkret beteendenivå. Hur såg situationen ut? Vad gjorde kandidaten? Vad blev resultatet? Frågorna bör följa mönstret situation beteende resultat. I bilaga 1 och 2 finns de områden som ska beröras i referenserna.

4 2.1.2 Yttrande Till varje befattning skall det till nämndens sammanträde utöver underlag enligt ovan finnas ett yttrande. Yttrande ska vara skrivet på ett resonerande sätt där alla sökande jämförs med varandra utifrån befattningens krav och den sökandes skicklighet och förtjänst. Yttrandet ska skrivas på ett sådant sätt att det klart framgår skälen för att sökande rangordnas i förhållande till varandra. I den samlade bedömningen ska det i yttrandet tydligt framkomma motiven till det lämnade förslaget. Förslaget ska i rangordning föreslå två sökande till varje befattning. Tjänsteförslagsnämnden har i första hand att ta ställning till skicklighetskriteriet vid sin bedömning av de sökande och i andra hand förtjänstkriteriet. Av detta skäl ska det av yttrandet framkomma en bedömning av de sökandes skicklighet i positiva och negativa delar För chefsåklagarbefattningar lämnas yttrande av respektive områdesansvarig överåklagare. För vice chefsåklagare och kammaråklagare med specialistinriktning den chefsåklagare som är chef för den kammare som befattning ska placeras vid.

5 3. Inhämtande av underlag Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar arbetsgivaren för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För chefsåklagar och vice chefsåklagare 1. Referenser från nuvarande chef och tidigare chef om den nuvarande placeringen varat kortare tid än två år enligt bilaga Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Skriftlig sammanställning från test och intervju 4. Yttrande från chefsåklagare/överåklagare För tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Endast punkterna 1 (enligt bilaga 2), 2,och 4 enligt ovan. Av det material som nämnden har att ta ställning till ansvarar den enskilde för att följande underlag inhämtas och kompletteras ansökan, För samtliga tjänster 1. Egenhändigt skriven CV, innehållande all relevant information om anställningar och anställningstid inom och utom Åklagarväsendet, utbildningar och/eller kompetensutveckling eller annan erfarenhet. 2. Tidigare relevant referensmaterial som inte är äldre än två år och finns i personakten vid myndigheten (bifogas endast på den sökandes begäran). 3. Annat referensmaterial som inhämtats av den sökande själv enligt Åklagarväsendets riktlinjer i bilaga 1 respektive bilaga Betyg eller intyg från utbildning som genomförts av annan utbildningsinstans än Åklagarväsendet Allt material som Tjänsteförslagsnämnden ska ha vid sitt sammanträde ska vara bifogat ansökan och finns klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Det är viktigt att påpeka att materialet ska finnas lagrat elektroniskt i Easy Cruit i undantagsfall ska skickas till personalavdelningen i papperskopior. Det ska också påpekas att det är ett ansvar för den enskilde att bifoga det material som den sökande vill att nämnden ska ha till sitt förfogande enligt ovan. Nämnden kommer att lämna förslag grundat endast utifrån det material som föreligger i samband med att ansökan behandlas.

6 4. Anvisningar för den som lämnar referenser De områden som det skall lämnas referenser om framgår under rubriken Referensguide för tjänst som chefsåklagare eller vice chefsåklagare i bilaga 1 respektive Referensguide för tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning bilaga 2. Den som lämnar referenser ska göra det på ett beskrivande sätt genom att ge exempel på vilket sätt som den sökande svarar mot kraven. För varje sökande till tjänst avseende förordnande som kammaråklagare med specialistinriktning kommer personalavdelningen att begäran in skriftliga referenser enligt referensmallen i bilaga 2 från nuvarande kammarchef. Om tiden vid kammaren är kortare än ett år kommer även referenser att inhämtas från den kammarchef vid den åklagarkammare som den sökande var placerad vid dessförinnan. Inhämtade referenser bifogas den elektroniska akten. Till ansökan kan den sökande själv inhämta och bifoga ytterligare betyg/referenser från personer inom eller utanför respektive myndighet. Referenserna ska följa referensguiden i bilagorna 1 respektive 2, och vara relevanta för den sökta tjänsten. Referenserna kan skrivas i fri text. Det är den sökande som i detta fall själv får ombesörja att referensguiderna skickas till referenten. Eget inhämtat betyg/referenser skall bifogas ansökan och vara Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten tillhanda senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Betyg/referenser som önskas bifogas efter ansökningstidens utgång skickas till eller Betyg från jurist- respektive notarieexamen ska inte bifogas ansökan. Referenserna ska innehålla uppgift om befattning för den som lämnar vitsorden samt datum och erfarenhet av den sökande. I de fall Tjänsteförslagsnämnden anser att ytterligare referensmaterial bör inhämtas kan ärendet återremiteras till Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten för komplettering.

7 Bilaga 1 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare Områden som ska bedömas avseende tillsättande vid tjänst som chefsåklagare och vice chefsåklagare i den omfattning referenslämnaren har kännedom om den sökande. Punkterna ska ses som stöd och exempel på områden som kan beröras. Organisera och leda verksamheten Förmågan och viljan att som en del av kammarens ledningsgrupp ansvara för och driva arbetet långsiktigt och effektivt i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer. Säkerställer att kammarens arbete lever upp till målen, kraven och förväntningarna från myndigheten. Visar ett starkt engagemang för ledarskapsfrågor, medarbetare och organisationen i stort. Räds inte att peka med hela handen när så krävs handlar med beslutsamhet. Är lojal mot medarbetare och företräder myndigheten såväl inåt (mot de anställda) som utåt. Håller god kontakt med den operativa verksamheten, men undviker tunga och tidskrävande rättsärenden. Har kontroll över arbetsfördelning, budget, bemanning och andra resurser. Skapar struktur och rutiner som underlättar arbetet, både vad gäller det långsiktiga, övergripande frågor och vad gäller det dagliga. Prioriterar och delegerar arbetsuppgifter med tydlighet och god urskiljning. Identifierar vilka administrativa insatser som har störst strategisk betydelse. Är noggrann när det gäller att följa förhållningsregler och rutiner. Social och stödjande förmåga Förmågan och vilja att engagera, entusiasmera och stödja kollegorna genom att vara närvarande, kommunikativ och lyhörd. Verkar aktivt för att entusiasmera de anställda och skapa en god stämning på arbetsplatsen Är tillgänglig och synlig på kammaren för att kunna handleda och stödja kollegorna. Är frikostig med beröm åt kollegor som gör något bra och visar förtroende för sina kollegor Ger konstruktiv kritik och tar tag i konflikter på arbetsplatsen. Respekterar anställdas olikheter Är lyhörd och vinnlägger sig om att sätta sig in i och förstå de anställdas situation Identifierar och släpper fram lovande medarbetare Analytisk förmåga Förmågan och vilja att snabbt analysera och hantera komplexa situationer med bibehållen skärpa och långsiktighet. Tar snabbt till sig ny information och ser sammanhang. Identifierar långsiktiga konsekvenser och ser till hela myndighetens bästa innan beslut fattas. Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar

8 Har hög kognitiv kapacitet kan lösa och hantera komplexa problem och situationer trots stress och press. Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer Självkännedom, omdöme och stabilitet Förmågan och viljan att föregå med gott exempel, se sina egna styrkor och utvecklingsbehov och hantera stress och press proaktivt och stabilt. Har god självkännedom och förmåga att reflektera kring sin person Är intresserad av sin personliga utveckling och strävar aktivt efter att utvecklas. Är medveten och ödmjuk inför det ansvar och arbetsinnehåll som befattningen innebär Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel Känner till sina begränsningar och svaga sidor, och kan erkänna dessa Känner till sina egna stressymptom och är lyhörd för dessa Har genomtänkta strategier för att hantera stress och press Klarar av att ifrågasättas och få kritik utan att hamna i försvarsställning. Uppmärksammar och förstår vikten av att föregå med gott exempel. Förändringsorientering, målinriktning och initiativkraft Förmågan och vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt att initiera och slutföra uppgifter så effektivt som möjligt. Får saker ur händerna, når avslut på initierade uppgifter Har en öppenhet, vilja och förmåga att driva utvecklingen i organisationen, visionärt tänkande Söker nya utmaningar i arbetet och tar egna initiativ för att utveckla verksamheten Stimulerar medarbetare att göra förändringar och förbättringar Upprätthåller goda relationer med omvärlden (exempelvis allmänheten och andra myndigheter)

9 Bilaga 2 Referensguide avseende tillsättande vid tjänst som kammaråklagare med specialistinriktning Erfarenhet och kompetens Juridiska kunskaper Förundersökningsledarskap Föredragningsteknik Processföring Språkbehandling i tal och skrift Samarbetsförmåga Verkar aktivt för att skapa goda relationer Lägger fram kritik på ett konstruktivt sätt (väljer tillfället, föreslår alternativa lösningar, undviker personliga påhopp) Analytisk förmåga Strukturerar information, ser sammanhang och lägger an nya perspektiv Tar snabbt till sig ny information Identifierar långsiktiga konsekvenser innan beslut fattas Ser alternativa lösningar på komplexa problem analyserar problem ur olika synvinklar Sorterar bort olämpliga lösningsalternativ vid ett tidigt stadium Har hög kognitiv kapacitet kan lösa komplexa problem Fokuserar på viktig och relevant information utan att fastna i onödiga och ovidkommande detaljer

10 Bilaga 3 Särskilt om chefsrekrytering Urvalsprocess Rekryteringen av chefsåklagare och vice chefsåklagare handläggs och leds av respektive personalfunktion vid Åklagarväsendet och Ekobrottsmyndigheten. Huvudsyftet med urvalsprocessen är att få fram de sökande som har de personliga egenskaper som anses lämpliga för arbetet som chefer. Arbetspsykologiska test Genomförandet av arbetspsykologiska test leds av en legitimerad psykolog. Psykologen är inte anställd inom Åklagarorganisationen. Testen genomförs enskilt och tar ca 3 timmar att genomföra. De test som genomförs tar sikte på förmågan att tänka kritiskt och resonera analytiskt samt förmågan att ta hänsyn till flera instruktioner det vill säga flera olika förhållanden samtidigt. Det ingår också test som mäter olika aspekter av personligheten. När den sökande har genomfört arbetspsykologiska test får den sökande återkoppling på test resultatet av psykologen. I återkopplingssamtalet har den sökande möjlighet att ställa frågor och bekräfta eller dementera den bild av den sökande som har framkommit genom test resultatet. Den sökande har också möjlighet att efter genomförandet av test och återkopplingen på test resultatet, säga att han/hon inte önskar gå vidare i rekryteringsprocessen. I sådant fall återkopplas inget test resultat till åklagarorganisationen. Endast psykologens skriftliga sammanställning och bedömning av test och intervju tillförs ärendeakten och föredras även muntligt i samband med Tjänsteförslagsnämndens sammanträde. Strukturerad intervju Den strukturerad intervju utgår från kravprofilen för chefsåklagare/vice chefsåklagare samt från testresultatet. Intervjun syftar till att belysa den sökandes personliga egenskaper, attityder och lämplighet för att bli chef. Den strukturerade intervjun leds av psykologen, medverkar från Åklagarmyndigheten gör också den områdesansvarige överåklagaren samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagarbefattningar. Vid tillsättning av vice chefsåklagarbefattningar medverkar berörd chefsåklagare samt en personalspecialist. För Ekobrottsmyndigheten medverkar i normalfallet förutom psykologen, en chef på hög nivå med åklagarbakgrund samt personaldirektören vid tillsättning av chefsåklagare. Vid tillsättning av vice chefsåklagare medverkar aktuell chefsåklagare samt personaldirektören inom Ekobrottsmyndigheten. Efter avslutad intervju sammanställer psykologen resultaten från test och intrycken från intervjun skriftligen. Detta material bifogas ärendeakten som tillsammans med referensmaterial (framtaget enligt bilaga 1) skickas till områdesansvariga överåklagaren eller kammarchef som ska skriver yttrande.

11 Att söka tjänst i Åklagarväsendet Bilaga 4 Nedan beskrivs översiktligt den ordning som gäller i samband med den rekryteringsprocess som gäller då man avser att söka en ledigförklarad åklagartjänst i Åklagarväsendet. Tid Arbetsgivarens åtgärd Den sökandes åtgärder Vecka 1 Tjänsten Annons med kravprofil Ansökan sker i Easy och 2 ledigförklaras offentliggörs Cruit Övrigt Ansökningstiden är i normalfallet två veckor. Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 och 8 Vecka 9 Vecka 10,11,12 Vecka Under ansökningstiden och veckan därefter Efter ansökningstidens utgång Materialet skickas Tjänsteförslagsn ämnden sammanträder Beredning av TFN förslag Föredragning för RÅ och beslut Överklagande tid Den sökande börjar sin nya anställning Inhämtar referenser. Test och intervjuer genomförs för chefstjänster. Detta sker fortlöpande under ansökningstiden Allt material skickas till yttrande chef Personalavdelningen skickar samtligt material till TFN ledamöter senast en vecka före sammanträdet Anställningsärendena behandlas Diskussion mellan avlämnande och mottagande chef om tillträdestidpunkt samt förhandlingar om lön Personaldirektören föredrar ärendena för RÅ Inhämtar egna referenser Allt material tillförs ärendeakten och ska vara klart senast en vecka efter ansökningstidens utgång TFNs protokoll klart senast en vecka efter sammanträdet Anställningsbeslutet ska vinna laga kraft Senast två månader efter beslutsdatum ska den nya anställningen påbörjas

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Referenstagning vid rekrytering

Referenstagning vid rekrytering Författare: HR- koncern 2013-11-25 Referenstagning vid rekrytering Referenstagning är en möjlighet för dig som rekryterar att ytterligare borra i de eventuella frågetecken som kvarstår gällande din slutkandidat.

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Regionpolischef till region Stockholm

Regionpolischef till region Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Regionpolischef till region Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chefer till ekonomiavdelningen

Chefer till ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den tillträdande chefen för Nationella operativa avdelningen

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Regionala chefer till rättsavdelningen

Regionala chefer till rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Regionala chefer till rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef för kemi och teknikverksamheten vid Nationellt forensiskt centrum

Chef för kemi och teknikverksamheten vid Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för kemi och teknikverksamheten vid Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Kreativitet/Problemlösning Strukturera/ organisera Saknar vilja/förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Behöver klara direktiv och arbetsinstruktioner.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till:

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Ansökan till tjänst som ekonom 75 % Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Katrineholmsbygdens församling Att. Peter Fagerlund Bievägen 3 641 46 Katrineholm Senast 2016-03-25

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer