Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten ÅM-A Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten ÅM-A Reviderad

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORGANISATION DEFINITIONER Definition av mångfald Definition av likabehandling Definition av inkluderande synsätt LAGAR OCH REGLER ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET UNDER Arbetsförhållanden och attityder Genomgång av Likabehandlingsplan Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier APT med likabehandlingsaktivitet Mångfaldsinspiratör Tillgänglighet Likabehandlingsaspekt på alla utbildingar Utbildning i likabehandlingsfrågor för chefer Informationsmaterial Rekrytering Rekrytering av administratörer Rekrytering av åklagare Besök på gymnasieskolor Förvärvsarbete och föräldraskap Underlätta för föräldrar Förläggning av möten Kontakt med föräldralediga Karriärutveckling och ledarskap Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling Öka andelen kvinnor på chefspositioner Likabehandling i ledarskapsutbildningen Lönekartläggning Lönekartläggning BILAGA Sammanfattning av mål i Likabehandlingsplanen uppdelat på ansvariga BILAGA av Likabehandlingsplanen för

3 1 Inledning Åklagarmyndigheten har valt att göra en gemensam plan för jämställdhet och mångfaldsfrågor, en likabehandlingsplan. Åklagarmyndigheten ska vara en attraktiv och modern arbetsplats. Tolerans och ett inkluderande synsätt ska vara integrerat i det dagliga arbetet i hela myndigheten, både mellan anställda och i alla kontakter utanför myndigheten. ar av åtgärder och aktiviteter kommer att genomföras årligen för att säkerställa att detta arbete inte avstannar. 2 Organisation Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten var tredje år upprättar en Likabehandlingsplan som behandlas i Arbetsmiljökommittén innan den slutligen fastställs. Varje områdesansvarig överåklagare, kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef vid Riksåklagarens kansli är ansvarig för likabehandlingsarbetet på respektive arbetsplats eller ansvarsområde. Samtliga chefer har en viktig roll som normsättare. Arbetsgivaren, men också samtliga medarbetare, har ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och ett inkluderande organisationsklimat som bygger på öppenhet och tolerans. 3 Definitioner 3.1 Definition av mångfald Den blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete och kvalitet. 3.2 Definition av likabehandling Likabehandling betyder att alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet, samt att medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom Åklagarmyndigheten. 3.3 Definition av inkluderande synsätt Ett förhållningssätt som syftar till att skapa ett klimat i verksamheten där chefer och medarbetare bidrar till en framgångsrik och effektiv verksamhet genom att deras olika kompetenser, erfarenheter och synsätt tas tillvara. 4 Lagar och regler Diskrimineringslag (2008:567) Sveriges grundlag, RF 1:2 och RF 2:15 FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter ILO:s konvention om lika lön och ickediskriminering Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken (1986:856) 3

4 5 Övergripande mål för likabehandlingsarbetet Åklagarmyndigheten ska främja ett inkluderande synsätt där diskriminering inte förekommer. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder inte förekommer. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på olika nivåer och inom olika befattningar. Åklagarmyndighetenska vidare verka för att öka andelen anställda med annan etnisk bakgrund så att den motsvarar andelen i befolkningen. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Åklagarmyndigheten ska underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och familjeliv. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för att eliminera osakliga löneskillnader som kan hänföras till kön. 6 Mål för likabehandlingsarbetet under Målen är återkommande varje år om det inte står att de ska vara uppfyllda ett specifikt år. Alla mål följs upp årligen eller i slutet av det år målet ska vara uppfyllt. Anledningen till att en del av målen är återkommande beror dels på att det tar tid att uppnå dem och dels för att det är ett arbete som ständigt måste uppdateras och hållas vid liv. Målen är uppdelade i fem områden Arbetsförhållanden och attityder Rekrytering Förvärvsarbete och föräldraskap Karriär och ledarskap Lönekartläggning 6.1 Arbetsförhållanden och attityder Myndighetens chefer ska aktivt verka för både jämställdhet mellan könen och att medarbetare med annan etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder inte diskrimineras Genomgång av Likabehandlingsplan Alla medarbetare ska känna till att Åklagarmyndigheten har en handlingsplan för likabehandlingsfrågor. 4

5 Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att likabehandlingsplanen gås igenom och diskuteras med samtliga medarbetare på kammaren/uc/avdelningen. personalspecialisterna vid årets slut Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på våra arbetsplatser. Kränkande beteende ska inte förekomma, detta gäller även skämt och kommentarer som kan uppfattas som kränkande eller nedlåtande. Personaldirektören ansvarar för att medarbetarundersökningar genomförs och att uppföljning av dessa sker regelbundet Om det kommer till en chefs kännedom att trakasserier förekommer ansvarar chefen för att utredning görs och att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier. Kamrarna följs upp av personalspecialister vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna samt i samband med personalspecialisterna vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna APT med likabehandlingsaktivitet För att uppnå och upprätthålla goda kunskaper om diskriminering och likabehandling, ska alla anställda få information och utbildning inom området. Detta gäller såväl på kamrarna som på UC: n och avdelningar på Riksåklagarens kansli. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att minst en APT per år ägnas åt likabehandlingsfrågor. Detta kan t.ex. ske i form av diskussioner, föreläsning, workshop eller annan typ av information eller utbildning. personalspecialisterna vid årets slut. 5

6 6.1.4 Mångfaldsinspiratör Varje kammare, UC och avdelning på Riksåklagarens kansli bör ha en mångfaldsinspiratör. Varje kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att det finns en mångfaldsinspiratör inom respektive kammare, UC eller avdelning. personalspecialisterna vid årets slut Tillgänglighet Ökad tillgänglighet till myndighetens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ska inför beslut om ombyggnad eller flytt till nya lokaler i samråd med myndighetens lokalansvarige diskutera lokalernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innan beslut fattas. Myndighetens lokalansvarige följer upp och sammanställer en lista över åtgärder som lämnas till personalavdelningen i slutet av varje år Likabehandlingsaspekt på alla utbildingar Vid utbildningar har myndigheten ett bra tillfälle att påminna om att likabehandlingsfrågor är viktiga och ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsaspekten ska där så är möjligt finnas med i alla utbildningar, såväl interna som externa, som Åklagarmyndigheten anordnar. Chefen för Utbildningscentrum ansvarar för att kontinuerlig översyn av befintliga utbildningar sker och särskilt beakta likabehandlingsaspekten när man tar fram nya utbildningar. Följs upp av personaldirektören i slutet av varje år Utbildning i likabehandlingsfrågor för chefer Alla kammarchefer, överåklagare på UC, områdesansvariga överåklagare, och avdelningschefer på Riksåklagarens kansli ska få kompetensutveckling i likabehandlingsfrågor. 6

7 Personalavdelningen arrangerar ett utbildningstillfälle per år. Detta kan t.ex. ske i samband med andra möten eller utbildningar. Följs upp av personaldirektören Informationsmaterial Likabehandlingsaspekten ska finnas med vid framtagande av informationsmaterial för myndighetens räkning. Informationsavdelningen. Informationschefen sammanställer en lista med åtgärder som lämnas till personalavdelningen i slutet av varje år. 6.2 Rekrytering Åklagarmyndigheten ska vid rekrytering sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor. Andelen personer med annan etnisk bakgrund bör öka så att den motsvarar andelen i befolkningen. I rekryteringsprocessen får diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder får inte förekomma Rekrytering av administratörer Alla kammare som rekryterar under perioden ska om möjligt vid utgången av 2014 ha minst två manliga åklagaradministratörer och en åklagaradministratör med annan etnisk bakgrund. Kammarchefen ansvarar i samband med rekrytering av åklagaradministratör för att kravprofil och meritvärdering görs i enlighet med likabehandlingsplanen. personalspecialisterna vid årets slut Rekrytering av åklagare Sträva mot en jämn fördelning mellan män och kvinnor och öka andelen personer med annan etnisk bakgrund bland åklagarna. Rekryterande chef ska vid kallelse till intervju om möjligt välja representanter för båda könen och personer med annan etnisk bakgrund. Personalavdelningen ansvarar för att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så som kravprofil, annonstexter, 7

8 annonskanaler, urval och intervjuer. Avsikten är att undanröja alla medvetna och omedvetna mekanismer som kan leda till diskriminering. personalspecialisterna vid årets slut Besök på gymnasieskolor Genom att få fler gymnasieelever, främst i områden med hög andel personer med annan etnisk bakgrund eller låg studievana i hemmen, intresserade av åklagar- och åklagaradministratörsyrket hoppas myndigheten att på sikt öka mångfalden bland framtida aspirantkandidater. Kammarchefer ansvarar för att kammaren minst en gång per år informerar gymnasieelever om åklagar- och åklagaradministratörsyrket. Detta bör framförallt ske på gymnasieskolor med stor andel elever med annan etnisk bakgrund och/eller områden där andelen akademiker/studievana föräldrar är låg. 6.3 Förvärvsarbete och föräldraskap Då Åklagarmyndigheten anställer många unga medarbetare är föräldraskapet en naturlig del av medarbetarnas vardag. Det är viktigt att både kvinnor och män känner att arbetsgivaren är positiv till att de tar ut sin föräldraledighet, och underlättar så att föräldrar har en rimlig arbetsbelastning och kan förena arbete och föräldraskap Underlätta för föräldrar I medarbetarundersökningen ska 100 % uppge att de kan förena arbete och föräldraskap. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att regelbundet föra en dialog med sina respektive småbarnsföräldrar för att hitta sätt att underlätta för dessa att förena föräldraskap och arbetsliv. Kamrarna följs upp av personalspecialister vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna samt i samband med 8

9 personalspecialisterna i samband med genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna Förläggning av möten Arbetsplatsträffar/kammarmöten ska i möjligaste mån förläggas då alla kan delta, även de som arbetar deltid. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli. personalspecialisterna vid årets slut Kontakt med föräldralediga Att underlätta för medarbetare som är föräldralediga att återkomma i arbete efter föräldraledighet. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att medarbetare som är föräldraledig ska få frågan om hon/han önskar att löpande hållas informerad om viktiga händelser och bjudas in till aktiviteter på arbetsplatsen. personalspecialisterna vid årets slut. 6.4 Karriärutveckling och ledarskap Bland cheferna är det fortfarande övervägande del män. För att stärka kvinnors karriärmöjligheter och på sikt öka andelen kvinnor på chefstjänster måste man börja arbeta med frågan i ett tidigare skede än vid själva rekryteringstillfället. Arbetsgivaren bör även försöka öka intresset för chefstjänster hos kvinnor i första hand Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling En aktivitet som avser att stärka kvinnors karriärutveckling genomförs under Seminarier om ledarskap anordnas på flera orter. Tanken är att medarbetare som är intresserade av ledarskap ska få en inblick i vad det innebär att vara ledare och förhoppningsvis söka chefstjänster i framtiden. Personalavdelningen. 9

10 Följs upp av personaldirektören Öka andelen kvinnor på chefspositioner Andelen kvinnliga sökanden till chefstjänster ska öka och bör vara lika hög som andelen män som söker. Personalavdelningen ansvarar för att en jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas på chefsutbildningar. Den som ansvarar för sammansättning av en arbetsgrupp som t.ex. projekt- eller referensgrupp ansvarar för att det görs en jämn gruppsammansättning ur könsperspektiv. Följs upp av personaldirektören Likabehandling i ledarskapsutbildningen I ledarskapsutbildningen för myndighetens chefer ska det ingå frågor om likabehandling. Chefen för Utbildningscentrum. Följs upp av personaldirektören. 6.5 Lönekartläggning Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren var tredje år kartlägga och analysera lön och andra anställningsvillkor och upprätta en handlingsplan för jämställda löner Lönekartläggning Arbetsgivaren ska göra en kartläggning i enlighet med RALS-avtalet. Personalavdelningen. Följs upp av personaldirektören. Peter Brodd Personaldirektör 10

11 Bilaga 1 Sammanfattning av mål i Likabehandlingsplanen uppdelat på ansvariga Syftet med sammanfattningen är att ge en snabb överblick över målen utifrån ansvarig befattningshavare eller avdelning. Referenserna inom parantes hänvisar till Likabehandlingsplanen. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli 1. Varje år gå igenom Likabehandlingsplanen vid ett APT (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.1). 2. Utreda trakasserier eller sexuella trakasserier som kommer till chefens kännedom (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.2). 3. Minst en APT per år ägnas åt likabehandlingsfrågor (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.3). 4. Utse en mångfaldsinspiratör om ingen finns utsedd (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.4). 5. Vid flytt eller ombyggnad av lokaler diskutera lokalernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.5). 6. Vid utgången av 2014 ha minst 2 manliga administratörer och en administratör med utländsk bakgrund (Rekrytering, mål 6.2.1). 7. Att bland åklagarna sträva efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt öka andelen åklagare med utländsk bakgrund (Rekrytering, mål 6.2.2). 8. Minst en gång per år informera om åklagaryrket på en gymnasieskola (Rekrytering, mål 6.2.3). 9. Underlätta för småbarnsföräldrar att förena föräldraskap och arbetsliv (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål ). 10. I möjligaste mån förlägga APT och möten då även deltidsarbetande kan delta (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål 6.3.2). 11. Hålla kontakt med föräldralediga under ledigheten (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål 6.3.3). Personalavdelningen 1. Alla chefer ska få utbildning i likabehandlingsfrågor minst en gång per år (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.7). 2. En aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.1). 3. Jämn fördelning mellan kvinnor och män på chefsutbildningar och i arbetsgrupper (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.2). 4. I ledarskapsutbildningen ska det ingå frågor om likabehandling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.3). 5. Lönekartläggning enligt RALS-avtalet (Lönekartläggning, mål 6.5.1). 11

12 Utbildningscentrum 1. Likabehandlingsaspekten ska finnas med i alla utbildningar som Åklagarmyndigheten anordnar (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.6). 2. I ledarskapsutbildningen ska det ingå frågor om likabehandling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.3). Informationsavdelningen 1. Likabehandlingsaspekten ska finnas med vid framtagande av informationsmaterial (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.8). Övriga 1. Den som ansvarar för sammansättning av en arbetsgrupp som t.ex. projekt- eller referensgrupp ansvarar för att det görs en jämn gruppsammansättning ur könsperspektiv (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.2). 12

13 Bilaga 2 av Likabehandlingsplanen för Likabehandlingsarbete är ett förändringsarbete som tar tid. Vissa aktiva åtgärder kan sättas in som enstaka aktiviteter men det mesta arbetet måste ske långsiktigt. Arbetsförhållanden och attityder Det förekommer fortfarande att medarbetare uppger i medarbetarundersökningen att de känner sig utsatta för kränkande beteende. 17 kammare/uc: n uppger att de har haft en likabehandlingsaktivitet under Inspiratörsnätverk har startats och 2011 hade 37 kammare/uc: n utsett en mångfaldsinspiratör. Vid ombyggnader eller flytt till nya lokaler diskuteras i regel tillgänglighetsfrågor med myndighetens lokalansvarige innan beslut fattas. Likabehandlingsaspekten ska finnas med i alla utbildningar som myndigheten anordnar. Detta har inte genomförts. Mål om att sträva efter mångfald bland utbildare och föredragshållare. Utbildningscentrum har försökt att tänka på detta vid val av nya utbildare. Rekrytering Myndigheten har försökt bredda rekryteringsbasen genom att informera om åklagaryrket och åklagaradministratörsyrket på universitet där juristutbildningen ges och på gymnasieskolor. Personalavdelningen har under 2011 arbetat med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Bl.a. har genomgång av annonseringsrutiner och intervjuguider gjorts. 21 kammare/uc uppgav 2011 att de har kallat personer av underrepresenterat kön eller med annan etnisk bakgrund till intervju som åklagaradministratör. Antalet manliga åklagaradministratörer har stigit från en handfull 2009 till elva i januari Manliga chefsadministratörer har stigit från noll till två stycken under samma period. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har stigit från 7,0 % 2009 till 7,6 % Andelen åklagare med utländsk bakgrund har stigit från 4,8 % 2009 till 5,2 % Motsvarande siffra bland administratörerna är från 11 % till 13 %. Förvärvsarbete och föräldraskap Vid medarbetarundersökningen 2011 uppgav 62 procent att de kunde förena förvärvsarbete och föräldraskap. Målet på 100 % är således inte uppfyllt. 13

14 Karriärutveckling och ledarskap Andelen kvinnor i chefsfunktioner har ökat från 38 % 2009 till 43 % De chefsfunktioner som omfattas av ovanstående siffror är kammarchefer, vice kammarchefer, avdelningschefer och biträdande avdelningschefer vid Riksåklagarenskansli, vice överåklagare med personalansvar och överåklagare med personalansvar. Myndighetens ledarskapsutbildning har haft med likabehandlingsfrågor i den utbildning som genomfördes hösten Ett nätverk för kvinnliga chefer har inte startats. Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling har inte genomförts. Lönekartläggning Lönekartläggning genomfördes under

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Likabehandlingsplan för Region Halland

Likabehandlingsplan för Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-12-17 RS130059 Regionkontoret Suzanna Klang, personalstrateg HR-utvecklingsavdelningen 035-13 49 06 Regionstyrelsen Likabehandlingsplan för Region Halland 2013

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2015-09-24 112 Reviderad: Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 1. Inledning Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2016 INNEHÅLL Förord... 2 Likabehandling på VA SYD... 3 Definition... 3 Värdegrunden drar upp riktlinjerna... 3 Att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla den omvärld vi verkar i... 3 Vi ska jobba långsiktigt...

Läs mer

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Geologiska institutionen avseende perioden oktober 2015 till december 2016 fastställd vid styrelsemöte 2015-10-08 Diskrimineringslag (2008:567) Lagens ändamål

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/779 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen Publicerad www.law.gu.se Beslutsfattare Prefekt, Thomas Erhag Gäller för Juridiska institutionen Beslutsdatum

Läs mer

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016-2018 GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, 147 Dnr: KS 2016/407 Innehåll Gullspångs kommuns jämlikhets-/jämställdhetspolicy... 3 Utvärdering av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer