Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten ÅM-A Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten ÅM-A Reviderad

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORGANISATION DEFINITIONER Definition av mångfald Definition av likabehandling Definition av inkluderande synsätt LAGAR OCH REGLER ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET UNDER Arbetsförhållanden och attityder Genomgång av Likabehandlingsplan Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier APT med likabehandlingsaktivitet Mångfaldsinspiratör Tillgänglighet Likabehandlingsaspekt på alla utbildingar Utbildning i likabehandlingsfrågor för chefer Informationsmaterial Rekrytering Rekrytering av administratörer Rekrytering av åklagare Besök på gymnasieskolor Förvärvsarbete och föräldraskap Underlätta för föräldrar Förläggning av möten Kontakt med föräldralediga Karriärutveckling och ledarskap Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling Öka andelen kvinnor på chefspositioner Likabehandling i ledarskapsutbildningen Lönekartläggning Lönekartläggning BILAGA Sammanfattning av mål i Likabehandlingsplanen uppdelat på ansvariga BILAGA av Likabehandlingsplanen för

3 1 Inledning Åklagarmyndigheten har valt att göra en gemensam plan för jämställdhet och mångfaldsfrågor, en likabehandlingsplan. Åklagarmyndigheten ska vara en attraktiv och modern arbetsplats. Tolerans och ett inkluderande synsätt ska vara integrerat i det dagliga arbetet i hela myndigheten, både mellan anställda och i alla kontakter utanför myndigheten. ar av åtgärder och aktiviteter kommer att genomföras årligen för att säkerställa att detta arbete inte avstannar. 2 Organisation Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten var tredje år upprättar en Likabehandlingsplan som behandlas i Arbetsmiljökommittén innan den slutligen fastställs. Varje områdesansvarig överåklagare, kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef vid Riksåklagarens kansli är ansvarig för likabehandlingsarbetet på respektive arbetsplats eller ansvarsområde. Samtliga chefer har en viktig roll som normsättare. Arbetsgivaren, men också samtliga medarbetare, har ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och ett inkluderande organisationsklimat som bygger på öppenhet och tolerans. 3 Definitioner 3.1 Definition av mångfald Den blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete och kvalitet. 3.2 Definition av likabehandling Likabehandling betyder att alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet, samt att medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom Åklagarmyndigheten. 3.3 Definition av inkluderande synsätt Ett förhållningssätt som syftar till att skapa ett klimat i verksamheten där chefer och medarbetare bidrar till en framgångsrik och effektiv verksamhet genom att deras olika kompetenser, erfarenheter och synsätt tas tillvara. 4 Lagar och regler Diskrimineringslag (2008:567) Sveriges grundlag, RF 1:2 och RF 2:15 FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter ILO:s konvention om lika lön och ickediskriminering Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken (1986:856) 3

4 5 Övergripande mål för likabehandlingsarbetet Åklagarmyndigheten ska främja ett inkluderande synsätt där diskriminering inte förekommer. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder inte förekommer. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på olika nivåer och inom olika befattningar. Åklagarmyndighetenska vidare verka för att öka andelen anställda med annan etnisk bakgrund så att den motsvarar andelen i befolkningen. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Åklagarmyndigheten ska underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och familjeliv. Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för att eliminera osakliga löneskillnader som kan hänföras till kön. 6 Mål för likabehandlingsarbetet under Målen är återkommande varje år om det inte står att de ska vara uppfyllda ett specifikt år. Alla mål följs upp årligen eller i slutet av det år målet ska vara uppfyllt. Anledningen till att en del av målen är återkommande beror dels på att det tar tid att uppnå dem och dels för att det är ett arbete som ständigt måste uppdateras och hållas vid liv. Målen är uppdelade i fem områden Arbetsförhållanden och attityder Rekrytering Förvärvsarbete och föräldraskap Karriär och ledarskap Lönekartläggning 6.1 Arbetsförhållanden och attityder Myndighetens chefer ska aktivt verka för både jämställdhet mellan könen och att medarbetare med annan etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder inte diskrimineras Genomgång av Likabehandlingsplan Alla medarbetare ska känna till att Åklagarmyndigheten har en handlingsplan för likabehandlingsfrågor. 4

5 Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att likabehandlingsplanen gås igenom och diskuteras med samtliga medarbetare på kammaren/uc/avdelningen. personalspecialisterna vid årets slut Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på våra arbetsplatser. Kränkande beteende ska inte förekomma, detta gäller även skämt och kommentarer som kan uppfattas som kränkande eller nedlåtande. Personaldirektören ansvarar för att medarbetarundersökningar genomförs och att uppföljning av dessa sker regelbundet Om det kommer till en chefs kännedom att trakasserier förekommer ansvarar chefen för att utredning görs och att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier. Kamrarna följs upp av personalspecialister vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna samt i samband med personalspecialisterna vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna APT med likabehandlingsaktivitet För att uppnå och upprätthålla goda kunskaper om diskriminering och likabehandling, ska alla anställda få information och utbildning inom området. Detta gäller såväl på kamrarna som på UC: n och avdelningar på Riksåklagarens kansli. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att minst en APT per år ägnas åt likabehandlingsfrågor. Detta kan t.ex. ske i form av diskussioner, föreläsning, workshop eller annan typ av information eller utbildning. personalspecialisterna vid årets slut. 5

6 6.1.4 Mångfaldsinspiratör Varje kammare, UC och avdelning på Riksåklagarens kansli bör ha en mångfaldsinspiratör. Varje kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att det finns en mångfaldsinspiratör inom respektive kammare, UC eller avdelning. personalspecialisterna vid årets slut Tillgänglighet Ökad tillgänglighet till myndighetens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ska inför beslut om ombyggnad eller flytt till nya lokaler i samråd med myndighetens lokalansvarige diskutera lokalernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innan beslut fattas. Myndighetens lokalansvarige följer upp och sammanställer en lista över åtgärder som lämnas till personalavdelningen i slutet av varje år Likabehandlingsaspekt på alla utbildingar Vid utbildningar har myndigheten ett bra tillfälle att påminna om att likabehandlingsfrågor är viktiga och ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsaspekten ska där så är möjligt finnas med i alla utbildningar, såväl interna som externa, som Åklagarmyndigheten anordnar. Chefen för Utbildningscentrum ansvarar för att kontinuerlig översyn av befintliga utbildningar sker och särskilt beakta likabehandlingsaspekten när man tar fram nya utbildningar. Följs upp av personaldirektören i slutet av varje år Utbildning i likabehandlingsfrågor för chefer Alla kammarchefer, överåklagare på UC, områdesansvariga överåklagare, och avdelningschefer på Riksåklagarens kansli ska få kompetensutveckling i likabehandlingsfrågor. 6

7 Personalavdelningen arrangerar ett utbildningstillfälle per år. Detta kan t.ex. ske i samband med andra möten eller utbildningar. Följs upp av personaldirektören Informationsmaterial Likabehandlingsaspekten ska finnas med vid framtagande av informationsmaterial för myndighetens räkning. Informationsavdelningen. Informationschefen sammanställer en lista med åtgärder som lämnas till personalavdelningen i slutet av varje år. 6.2 Rekrytering Åklagarmyndigheten ska vid rekrytering sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor. Andelen personer med annan etnisk bakgrund bör öka så att den motsvarar andelen i befolkningen. I rekryteringsprocessen får diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder får inte förekomma Rekrytering av administratörer Alla kammare som rekryterar under perioden ska om möjligt vid utgången av 2014 ha minst två manliga åklagaradministratörer och en åklagaradministratör med annan etnisk bakgrund. Kammarchefen ansvarar i samband med rekrytering av åklagaradministratör för att kravprofil och meritvärdering görs i enlighet med likabehandlingsplanen. personalspecialisterna vid årets slut Rekrytering av åklagare Sträva mot en jämn fördelning mellan män och kvinnor och öka andelen personer med annan etnisk bakgrund bland åklagarna. Rekryterande chef ska vid kallelse till intervju om möjligt välja representanter för båda könen och personer med annan etnisk bakgrund. Personalavdelningen ansvarar för att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så som kravprofil, annonstexter, 7

8 annonskanaler, urval och intervjuer. Avsikten är att undanröja alla medvetna och omedvetna mekanismer som kan leda till diskriminering. personalspecialisterna vid årets slut Besök på gymnasieskolor Genom att få fler gymnasieelever, främst i områden med hög andel personer med annan etnisk bakgrund eller låg studievana i hemmen, intresserade av åklagar- och åklagaradministratörsyrket hoppas myndigheten att på sikt öka mångfalden bland framtida aspirantkandidater. Kammarchefer ansvarar för att kammaren minst en gång per år informerar gymnasieelever om åklagar- och åklagaradministratörsyrket. Detta bör framförallt ske på gymnasieskolor med stor andel elever med annan etnisk bakgrund och/eller områden där andelen akademiker/studievana föräldrar är låg. 6.3 Förvärvsarbete och föräldraskap Då Åklagarmyndigheten anställer många unga medarbetare är föräldraskapet en naturlig del av medarbetarnas vardag. Det är viktigt att både kvinnor och män känner att arbetsgivaren är positiv till att de tar ut sin föräldraledighet, och underlättar så att föräldrar har en rimlig arbetsbelastning och kan förena arbete och föräldraskap Underlätta för föräldrar I medarbetarundersökningen ska 100 % uppge att de kan förena arbete och föräldraskap. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att regelbundet föra en dialog med sina respektive småbarnsföräldrar för att hitta sätt att underlätta för dessa att förena föräldraskap och arbetsliv. Kamrarna följs upp av personalspecialister vid genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna samt i samband med 8

9 personalspecialisterna i samband med genomgång och uppföljning av medarbetarundersökningarna Förläggning av möten Arbetsplatsträffar/kammarmöten ska i möjligaste mån förläggas då alla kan delta, även de som arbetar deltid. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli. personalspecialisterna vid årets slut Kontakt med föräldralediga Att underlätta för medarbetare som är föräldralediga att återkomma i arbete efter föräldraledighet. Kammarchef, överåklagare på UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli ansvarar för att medarbetare som är föräldraledig ska få frågan om hon/han önskar att löpande hållas informerad om viktiga händelser och bjudas in till aktiviteter på arbetsplatsen. personalspecialisterna vid årets slut. 6.4 Karriärutveckling och ledarskap Bland cheferna är det fortfarande övervägande del män. För att stärka kvinnors karriärmöjligheter och på sikt öka andelen kvinnor på chefstjänster måste man börja arbeta med frågan i ett tidigare skede än vid själva rekryteringstillfället. Arbetsgivaren bör även försöka öka intresset för chefstjänster hos kvinnor i första hand Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling En aktivitet som avser att stärka kvinnors karriärutveckling genomförs under Seminarier om ledarskap anordnas på flera orter. Tanken är att medarbetare som är intresserade av ledarskap ska få en inblick i vad det innebär att vara ledare och förhoppningsvis söka chefstjänster i framtiden. Personalavdelningen. 9

10 Följs upp av personaldirektören Öka andelen kvinnor på chefspositioner Andelen kvinnliga sökanden till chefstjänster ska öka och bör vara lika hög som andelen män som söker. Personalavdelningen ansvarar för att en jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas på chefsutbildningar. Den som ansvarar för sammansättning av en arbetsgrupp som t.ex. projekt- eller referensgrupp ansvarar för att det görs en jämn gruppsammansättning ur könsperspektiv. Följs upp av personaldirektören Likabehandling i ledarskapsutbildningen I ledarskapsutbildningen för myndighetens chefer ska det ingå frågor om likabehandling. Chefen för Utbildningscentrum. Följs upp av personaldirektören. 6.5 Lönekartläggning Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren var tredje år kartlägga och analysera lön och andra anställningsvillkor och upprätta en handlingsplan för jämställda löner Lönekartläggning Arbetsgivaren ska göra en kartläggning i enlighet med RALS-avtalet. Personalavdelningen. Följs upp av personaldirektören. Peter Brodd Personaldirektör 10

11 Bilaga 1 Sammanfattning av mål i Likabehandlingsplanen uppdelat på ansvariga Syftet med sammanfattningen är att ge en snabb överblick över målen utifrån ansvarig befattningshavare eller avdelning. Referenserna inom parantes hänvisar till Likabehandlingsplanen. Kammarchef, överåklagare vid UC och avdelningschef på Riksåklagarens kansli 1. Varje år gå igenom Likabehandlingsplanen vid ett APT (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.1). 2. Utreda trakasserier eller sexuella trakasserier som kommer till chefens kännedom (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.2). 3. Minst en APT per år ägnas åt likabehandlingsfrågor (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.3). 4. Utse en mångfaldsinspiratör om ingen finns utsedd (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.4). 5. Vid flytt eller ombyggnad av lokaler diskutera lokalernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.5). 6. Vid utgången av 2014 ha minst 2 manliga administratörer och en administratör med utländsk bakgrund (Rekrytering, mål 6.2.1). 7. Att bland åklagarna sträva efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt öka andelen åklagare med utländsk bakgrund (Rekrytering, mål 6.2.2). 8. Minst en gång per år informera om åklagaryrket på en gymnasieskola (Rekrytering, mål 6.2.3). 9. Underlätta för småbarnsföräldrar att förena föräldraskap och arbetsliv (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål ). 10. I möjligaste mån förlägga APT och möten då även deltidsarbetande kan delta (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål 6.3.2). 11. Hålla kontakt med föräldralediga under ledigheten (Förvärvsarbete och föräldraskap, mål 6.3.3). Personalavdelningen 1. Alla chefer ska få utbildning i likabehandlingsfrågor minst en gång per år (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.7). 2. En aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.1). 3. Jämn fördelning mellan kvinnor och män på chefsutbildningar och i arbetsgrupper (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.2). 4. I ledarskapsutbildningen ska det ingå frågor om likabehandling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.3). 5. Lönekartläggning enligt RALS-avtalet (Lönekartläggning, mål 6.5.1). 11

12 Utbildningscentrum 1. Likabehandlingsaspekten ska finnas med i alla utbildningar som Åklagarmyndigheten anordnar (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.6). 2. I ledarskapsutbildningen ska det ingå frågor om likabehandling (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.3). Informationsavdelningen 1. Likabehandlingsaspekten ska finnas med vid framtagande av informationsmaterial (Arbetsförhållanden och attityder, mål 6.1.8). Övriga 1. Den som ansvarar för sammansättning av en arbetsgrupp som t.ex. projekt- eller referensgrupp ansvarar för att det görs en jämn gruppsammansättning ur könsperspektiv (Karriärutveckling och ledarskap, mål 6.4.2). 12

13 Bilaga 2 av Likabehandlingsplanen för Likabehandlingsarbete är ett förändringsarbete som tar tid. Vissa aktiva åtgärder kan sättas in som enstaka aktiviteter men det mesta arbetet måste ske långsiktigt. Arbetsförhållanden och attityder Det förekommer fortfarande att medarbetare uppger i medarbetarundersökningen att de känner sig utsatta för kränkande beteende. 17 kammare/uc: n uppger att de har haft en likabehandlingsaktivitet under Inspiratörsnätverk har startats och 2011 hade 37 kammare/uc: n utsett en mångfaldsinspiratör. Vid ombyggnader eller flytt till nya lokaler diskuteras i regel tillgänglighetsfrågor med myndighetens lokalansvarige innan beslut fattas. Likabehandlingsaspekten ska finnas med i alla utbildningar som myndigheten anordnar. Detta har inte genomförts. Mål om att sträva efter mångfald bland utbildare och föredragshållare. Utbildningscentrum har försökt att tänka på detta vid val av nya utbildare. Rekrytering Myndigheten har försökt bredda rekryteringsbasen genom att informera om åklagaryrket och åklagaradministratörsyrket på universitet där juristutbildningen ges och på gymnasieskolor. Personalavdelningen har under 2011 arbetat med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Bl.a. har genomgång av annonseringsrutiner och intervjuguider gjorts. 21 kammare/uc uppgav 2011 att de har kallat personer av underrepresenterat kön eller med annan etnisk bakgrund till intervju som åklagaradministratör. Antalet manliga åklagaradministratörer har stigit från en handfull 2009 till elva i januari Manliga chefsadministratörer har stigit från noll till två stycken under samma period. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har stigit från 7,0 % 2009 till 7,6 % Andelen åklagare med utländsk bakgrund har stigit från 4,8 % 2009 till 5,2 % Motsvarande siffra bland administratörerna är från 11 % till 13 %. Förvärvsarbete och föräldraskap Vid medarbetarundersökningen 2011 uppgav 62 procent att de kunde förena förvärvsarbete och föräldraskap. Målet på 100 % är således inte uppfyllt. 13

14 Karriärutveckling och ledarskap Andelen kvinnor i chefsfunktioner har ökat från 38 % 2009 till 43 % De chefsfunktioner som omfattas av ovanstående siffror är kammarchefer, vice kammarchefer, avdelningschefer och biträdande avdelningschefer vid Riksåklagarenskansli, vice överåklagare med personalansvar och överåklagare med personalansvar. Myndighetens ledarskapsutbildning har haft med likabehandlingsfrågor i den utbildning som genomfördes hösten Ett nätverk för kvinnliga chefer har inte startats. Aktivitet för att stärka kvinnors karriärutveckling har inte genomförts. Lönekartläggning Lönekartläggning genomfördes under

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Punkter att prata om.. Allmän information om tillgänglighet i lokaler Helen Svensson Information om tillgänglighet Nygatan Marianne

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

2014-04-25 Ärende 900-2013/14

2014-04-25 Ärende 900-2013/14 2014-04-25 Ärende 900-2013/14 Inledning... 3 Samverkan... 3 Avgränsning... 4 Disposition... 4 Arbetsförhållanden... 5 Förvärvsarbete och föräldraskap... 7 Trakasserier... 8 Intern rörlighet... 10 Rekrytering...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18, 60 1. Inledning Likabehandlingsplanen gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Malung-Sälens kommun. Planen är ett

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181)

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 6 (16) 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) Beslut Arbetsutskottets frirslag: Kommunstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För Jämställdhetsplan 2014-2016 För Haparanda kommun Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg och Kirsi Heino - företräder arbetstagarna. Kjell Mäki, Rektor, Barn-

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer