I Energimarknadsinspektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Energimarknadsinspektionen"

Transkript

1 I Energimarknadsinspektionen MISSIV (2) Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Olof Palmes gata STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens om förslag till föreskrifter och allmänna råd för mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme På den svenska fjärrvärmemarknaden har det tidigare inte funnits någon reglering om mätning och fakturering av fjärrvärme. Regeringen gav därför Energimarknadsinspektionen, Ei, i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och avseende mätperiodens längd. Ei lämnade i mars 2010 förslag 1 på månadsvis avläsning av värmemätare samt krav på fakturering på faktisk förbrukning. Nya regler om månadsvis avläsning, rapportering och fakturering baserat på faktisk förbrukning infördes därefter i fjärrvärmelagen och träder i kraft den 1 januari Regeringen har, enligt 1 a och 1 b fjärrvärmeförordningen (2008:526), utfärdat bemyndigande för Ei att meddela föreskrifter avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. I dessa föreskrifter och allmänna råd meddelas närmare besked om hur fjärrvärmeföretagen ska agera avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Med anledning av arbetet med föreskrifterna tar vi gärna emot era synpunkter, dock senast den 7 juni Remissyttrande kan skickas antingen med e-post under adress: eller med post under adress Energimarknadsinspektionen, Box 155, Eskilstuna. Ange diarienumret på post- eller e-postskrivelse. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Katarina Abrahamsson Med vänliga hälsningar Sara Sundberg / Avdelningschef Konsumenträtt Bilagor: 1 2 Ei R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. SFS 2011:935. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 Energimarknadsinspektionen (2) Förslag till föreskrifter Konsekvensanalys Sändlista: DR. Sven Werner Fastighetsägarna Sverige AB Fjärrvärmeföretag som är registrerade i Neon Förvaltningsrätten i Linköping HSB Riksförbund Industrigruppen Återvunnen Energi Kammarrätten i Jönköping Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumenternas energirådgivningsbyrå Konsumentverket Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Lantmännen Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Näringslivets regelnämnd Näringsdepartementet De allmännyttiga bostadsföretagens organisation (SABO) Regelrådet Svensk Energi Svensk Fjärrvärme Svenskt Näringsliv Sveriges Kommuner och Landsting Statens Energimyndighet (STEM) Villaägarnas Riksförbund

3 Energimarknadsinspektionen KONSEKVENSUTREDNING Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson Konsekvensutredning Denna konsekvensutredning avser Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Konsekvensutredningen har upprättats i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå På den svenska fjärrvärmemarknaden fanns tidigare ingen reglering om mätning och fakturering av fjärrvärme, inte heller finns någon reglering avseende hur ofta mätning och debitering ska ske. Regeringen gav därför Energimarknadsinspektionen, Ei, i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och avseende mätperiodens längd. Ei lämnade i mars 2010 förslag 1 på månadsvis avläsning av värmemätare samt krav på fakturering på faktisk förbrukning. Nya regler om månadsvis avläsning, rapportering och fakturering baserat på faktisk förbrukning infördes därefter i fjärrvärmelagen och träder i kraft den 1 januari förordning (2012:600) bemyndigades Ei att meddela närmare föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Reglerna om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme är allmänt hållna och för att klargöra för fjärrvärmeföretagen och för fjärrvärmekunderna vad som ska mätas, redovisas och faktureras samt vad som händer om mätvärden saknas eller om de är felaktiga krävs närmare föreskrifter. I dessa föreskrifter och allmänna råd meddelas närmare besked om hur fjärrvärmeföretagen ska agera avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. 2. Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd? Om någon reglering i form av föreskrifter och allmänna råd inte kommer till stånd blir konsekvensen för slutkunderna att mätning, rapportering och fakturering inte blir lika mellan fjärrvärmeföretagen och att osäkerhet uppstår avseende hur olika situationer ska hanteras som till exempel fel eller brister i ett mätvärde. 1 2 Ei R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. SFS 2011:935. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

4 Energimarknadsinspektionen (6) 3. Vilka berörs av regleringen? Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar fjärr värmeföretag som bedriver fjärrvärmeverksamhet. Med fjärrvärmeverksamhet avses i denna lag distribution i rörledningar av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten. Fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och försäljning av den värme som distribueras i rörledningarna, om den som bedriver distributionen även bedriver produktionen och försäljningen av värmen. 4. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen? Regleringen uppfyller samtliga skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Furopiska unionen. Även Europaparlamenters och rådets direktiv om energieffektivitet 3 avseende artikel 9-11 om mätning, fakturering och förbrukningsinformation samt kostnader för fakturor och förbrukningsinformation uppfylls i och med dessa föreskrifter. Reglerna i artikel 10 som avser information om historisk användning av energi berör till vissa delar endast sådana el- och gasmätare som avses i direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG s.k smarta mätare. Dock ska även slutanvändare som inte har smarta mätare få information om historisk användning på sin faktura och sådana slutanvändare är el-, gas- och fjärrvärmekunder. 5. Behövs särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? 6a och 6b fjärrvärmelagen (2008:263) träder i kraft 1 januari 2015 och därför ska inte heller föreslagna föreskrifter och allmänna råd träda i kraft före 1 januari Med hänsyn till företagens normala översyn och byten av mätare för fjärrvärme ska regleringen rörande information om förbrukningshistorik i 6 kapitlet fjärrvärmelagen, för att inte vara kostnadsdrivande, träda i kraft först den 1 januari 2017 och då löpande från detta datum. 3 Europaparlamenters och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

5 Energimarknadsinspektionen (6) 6. Hur många företag berörs och hur stora är företagen? Drygt 220 fjärrvärmeföretag berörs av föreskriften. Företagens storlek varierar mycket. Figur 1 nedan visar hur storleksfördelningen ser ut bland medlemsföretagen i branschföreningen Svensk Fjärrvärme. 51 % av företagen har 10 eller färre anställda. 86 % av företagen har 50 eller färre anställda. 4 Figur 1 Fördelning av antal anställda hos medlemmarna i Svensk Fjärrvärme Antal anställda Källa: Svensk Fjärrvärme 7. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Vilka andra kostnader kan den föreslagna regleringen medföra för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? I Eis rapport 5 om fakturering efter faktisk förbrukning finns en av Price Waterhouse Cooper gjord konsekvensanalys 6 avseende kostnader och övriga konsekvenser inför regler om fakturering på faktisk förbrukning. I analysen konstaterades det att regleringen endast skulle komma att ha en marginell inverkan på fjärrvärmebranschens resultat och finansiella ställning om kraven införs inom en femårsperiod. Det vill säga om hänsyn togs till genomförandeperioden. Byte av mätare och uppgradering av kommunikationsutrustning pågår fortlöpande och bransch representanter uppger att det för huvuddelen av företagen inte kommer att innebära en merkostnad om uppgraderingen av systemen ska göras över en femårsperiod. Den totala kostnaden för konvertering av mätare och kommunikationsutrustning beräknades till cirka miljoner kronor för fjärrvärmebranschen som helhet, se Figur 2. Den sammantagna kostnaden minskar om tiden för ikraftträdandet ökar. Detta beror på att den stora kostnaden för byte av mätaren inte består i kostnaden för mätaren utan i den arbetskostnad som uppstår. Kan bytet av mätare ske i samband med normal revision av mätaren innebär det att kostnaden för 4 Källa: Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme representerar ca 140 företag vilka står för ca 98 % av fjärrvärmeleveranserna i Sverige.

6 Energimarknadsinspektionen ^ ^ arbete mmimeras. Kostnaden för byte av mätare och insamlingssystem motsvarar ungefär två procent av branschens totala investeringskostnader. Figur 2 Fördelning av de totala investeringskostnaderna för uppgradering av mät- och kommunikationsutrustning per företagskategori fördelat på kundgrupper. Investeringskostnad för konvertering av mätare 700 OOO Stora Medel Små Mikro Total Företagskategori a Flerbostadshus Lokaler n Småhus i ; Övrigt, inkl. industri Källa: PwC analys. För att kunna åstadkomma fakturering efter faktisk förbrukning krävs att fjärrvärmeanvändningen mäts kontinuerligt och att den uppmätta energimängden registreras och läses av regelbundet inför varje faktureringstillfälle. Förfarandet i sig är inte knutet till någon specifik tekniklösning, varken vad gäller mätare eller avläsningsmetod. Kostnaden för uppnå detta styrs i stor utsträckning av lokala förutsättningar inom respektive nät samt beroende på typ av kund. Den samlade bedömningen inom fjärrvärmebranschen är att den generella kostnaden för att byta mätare och avläsningssystem 7 i syfte att införa fakturering efter faktisk förbrukning är SEK/småhuskund, cirka SEK/flerbostadshus och lokaler och SEK/industrikund. Den senare kategorin kan bli betydligt dyrare beroende på storlek och komplexitet, men eftersom dessa i de allra flesta fall redan 5 6 EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme, bilaga 2. 7 EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme, bilaga 2, som underlag för rapporten har bland annat intervjuer genomförts med olika typer av fjärrvärmeföretag samt med Svensk Fjärrvärme. Kostnaderna har därefter beskrivits i rapporten, s. 39.

7 Energimarknadsinspektionen (6) faktureras efter faktisk förbrukning påverkar de inte kostnadsbilden i denna utredning, det gäller också de flesta flerbostadshusen som redan idag avläses månadsvis och faktureras på faktisk förbrukning. Kostnaderna inkluderar mätare, kommunikationsenhet och montering. De totala kostnaderna för att byta från manuell avläsning till fjärravläsning styrs i stor utsträckning av över vilken tidsperiod bytet sker. Mätare samlas in, revideras och kalibreras ungefär vart femte år och alla mätare byts oftast över en tioårsperiod. Mätare för större kunder byts oftare. Arbetskostnad för montering blir billigare om egna resurser kan användas i det löpande underhållet, cirka 300 SEK/h, jämfört om externa entreprenörer måste anlitas, cirka 450 SEK/h. Merkostnaden för montering vid ett pressat tidsschema kan därför uppgå till 50 procent, jämfört med ett byte mätare under löpande verksamhet. Det är betydligt mer komplicerat och dyrare att byta mätarna i fjärrvärmesystemen än på elsidan, eftersom de inkluderar både strömmande vatten och temperatur som ska omvandlas till en elektrisk signal. Kan byte till nya mätare ske i den löpande verksamheten blir merkostnaden lägre än om företagen måste göra investeringarna under en kortare tidsperiod. Vidare konstaterades i rapporten att fjärravläsning generellt innebär en kostnadsbesparing för fjärrvärmeföretagen jämfört med manuell avläsning eftersom det går att spara in på personella resurser. Dessutom ger fjärravläsning av kundernas värmemätare snabbare och enklare tillgång till kundens uppmätta energianvändning. Detta gör att fjärrvärmeleverantören i ett tidigare skede kan ingripa om kundens energianvändning avviker från det normala mönstret. Därmed kan eventuella läckor eller felaktiga inställningar i kundens anläggning upptäckas på ett tidigare stadium och onödigt höga fjärrvärmekostnader kan undvikas. Detta gynnar i slutändan både fjärrvärmeföretagen och kunderna. 8. I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Kombinationen av fjärrvärmedistributionens naturliga monopol och avsaknaden av möjligheten för kunden att välja alternativ producent av fjärrvärme gör att konkurrensen för fjärrvärme är begränsad. Regleringen bedöms därför inte påverka konkurrensförhållandena mellan företagen. 9. Hur kan regleringen komma att påverka företagen i andra avseenden? Ei bedömer att föreskriften inte kommer att påverka företagen i annat avseende än vad som nämns under övriga punkter. 10. Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Ei bedömer att särskild hänsyn inte kan tas till små företag. Lagändringen och därmed också denna nya reglering är till för att reglera fakturering på faktisk förbrukning av fjärrvärme samt att mätning ska ske månadsvis. Någon särskild hänsyn till vissa av

8 Energimarknadsinspektionen (6) företagen kan därför inte tas. Generellt tenderar ny reglering att påverka små företag mer än stora. Stora företag har oftast en mer utbyggd administration som enklare kan hantera förändringar. Emedan små företag har en närmare kontakt med kunderna och därmed underlättas genomförandet av förändringar. 11. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna och hur kommer reglernas effekter för företag att uppmärksammas och granskas? Ei är tillsynsmyndighet och kontrollerar efterlevnaden av fjärrvärmelagen och av föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen. Ei bedömer att föreskriften inte kommer att påverka myndigheten i någon större utsträckning. 12. Finns det behov av speciella informationsinsatser? Inför att reglerna träder ikraft kommer Ei informera om detta på sin webbplats samt informera fjärrvärmeföreta och fjärrvärmekunder i samband med föredrag, deltagande i olika möten, debatter och andra tillfällen. 13. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskild berörs, och vilka synpunkter av betydelse har kommit fram? Uppdraget har genomförts genom samråd med branschen och berörda intresseorganisationer samt genom en referensgrupp som getts möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter. Referensgruppen har träffats vid ett tillfälle. Referensgruppen har haft följande sammansättning: Per Forsling Fastighetsägarna Sverige, Per Holm, SABO, Valentina Valestany, Swedac, Rene Hansson Swedac, Carl Wehlin, Värmek, Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme, Fars-Ove Ivarsson, Vattenfall Värme, Robert Eklund, Södertörns Fjärrvärme AB, Elisabeth Löfgren, Umeå Energi, Paul Sundqvist, Fortum Värme. Villaägarnas Riksförbund och Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bjudits in till referensgruppsarbete men inte haft möjlighet att delta.

9 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme); Beslutade den... Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av la och lb fjärrvärmeförordningen (2008:526) om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering och debitering av levererad, värmeenergi enligt 6a första-tredje styckena och 6b första och andra styckena fjärrvärmelagen 2 Vid tillämpning av denna föreskrift och allmänna råd gäller följande. 1. Vid registrering av mätvärden ska tid anges i normaltid. 2. Vid angivande av tidpunkter för insamling, beräkning och rapportering av mätvärden ska tid anges 1 aktuell tid.. ; F 3. Med vardag avses dag som inte är söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vad som utgör allmänna helgdagar anges i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. 2 kap. Definitioner 1 Utöver de definitioner som följer av fjärrvärmelagen avses i denna föreskrift med Aktuell tid: centraleuropeisk tid med övergång till sommartid. Leveransperiod: en tidsperiod om högst 33 dagar för vilken avläsning av levererad värmeenergi ska ske. Mätaravläsning: mätvärdesinsamling eller manuellt utförd avläsning av en värmemätares register. Mätpunkt: gemensamt begrepp för de uttagspunkter i fjärrvärmenätet för vilka fjärrvärmeleverantören är skyldig att mäta. Mätsystem: samtliga ingående komponenter från mätning av primärstorheter och till registrering av mätvärden för överförd värmeenergi i en mätpunkt. Mätvärde: en värmemätares mätarställning eller registrerade energiflöde per tidsenhet och övriga debiteringsgrundande uppmätta mätvärden. Mätvärdesinsamling: process varvid mätvärden i ett mätsystem avläses eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av fjärrvärmeleverantören i enlighet med de krav som ställs i dessa föreskrifter. Normaltid: centraleuropeisk tid utan omställning till sommartid. Upplösning - mätvärden: den minsta energikvantitet som fjärrvärmeleverantören samlar in ifrån en värmemätare. Värmeenergi: underlag för debitering av överförd värme.

10 ^r^^^r^: instrument som är utformat för mätning av värme, somien en vätska som kallas värmehärare.fn värmemätare är antingen ettkomplett instrument eller ett komhinerat instrument hestående av dehenheterna flödesgivare, temperaturgivarpar samt integreringsverk eller en kombination av dessa. ^kap.^^snin^avmä^ärden ^^s^^^^^r^ 1^ Fjänvärmeföretaget ska förvar Avläsning ska ske samma datum varje månad. Inträffar detta datum inte på en vardag kan avläsning ske nå närmaste vardag. Fjärrvärmeföretaget ska utföra mätaravläsning, utöver ordinarie mätaravläsning, den dag mätpunkten nyansluts, frånkopplas permanent oeh vidmätarhyte samt vidavflyttning oeh mflyttning. Omregistreringavmätvärdenien uttagspunkt inte kan ske vid de tidpunkter som angesiförsta oeh andra styeket ska mätaravläsning ske tidigast två vardagar innan oeh senast två vardagar efter de tidpunkter som angesiförsta oeh andra styeket. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2^ Vid avläsning av mätvärden ska förutom mätvärdet även datum oeh kloekslag anges för det senastetimskiftetdåavläsningenskett. Mätaravläsning kan ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller mätsystem. ^ ^ ^ ^ Ide fall mätaravläsning inte kan skeivärmemätarenellerimätsystemet enligt vad som angesi^kap. l^förstaoehandra styeket får iställetfjärde styeket tillämpas. Fxempel på sådana situationer är då mätsystemet saknar tidsstämplingsfunl^tionivärmemätaren eller då fjärrvärmekunden själv läserav värmemätaren oeh rapporterar mätvärdet till fjärrvärmeföretaget efter särskild överenskommelse med denne. ^ka^^appor^ R^or^r^^^^^^ ^^Rapportering av mätvärden ska ske med den upplösning som har registreratsimätpunkten, samt mätaravläsrrk^gar vid periodens hörjan oeh vid periodens slut. Mätvärden ska åtföljas av tidsangivelse avseende när mätvärdena avlästs. Rapportering ska ske månadsvis. 2^Fjärrvärmeföretaget ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt^kap.inrapportera för leveransperioden uppmättlevererad värmeenergi till fjärrvärmekunden. 3 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ r ^ F ö senaste tretton månaderna rapporteras. B ^ ^ ^ r ^ Fjärrvärmeföretagets rapportering sker på sätt som fjärrvärmeföretaget beslutar t.ex. via elektroni^^^ media eller via faktura eller sms, mail eller genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med fjärrvärmekunden.fjärrvärmeföretaget hör rapportera på ettför kunden lättförståeligt sätt.

11 FjärTvärmeföretag omfatta beräknad årsförbrukning. ^ r ^ r ^ ^ s ^ ^ ^ r ^ 4^ Om ett mätvärde från en värmemätare saknas eller bar brister, oeb det inte beror på kunden, ska mätvärdet ersättas med ett mätvärde erbållet genom annan tillförlitlig metod. Oet framtagna mätvärdet ska åtföljas av information om orsaken tiii varför mätvärde från värmemätare inte kunnat erbållasvidnormal avläsning, uppgift om att mätvärdet bar korrigerats samt information om på vilket sätt ett nytt mätvärde erbållits. Korrigering av mätvärde enligt första styeket får endast ske vid två nå varandra följande rapporteringstillfällen, därefter ska brister oeb fel vara avbjälpta. ^ ^ ^ r ^ ivled annan tillförlitlig metod för ersättning avmätvärde får beräknat mätvärde användas.lde fall beräknad förbrukning används ska leverantören vid beräkningen utgå från tidigare uppmätt förbrukning oeb förbrukningsprofil samt övriga kända omständigbeter. 5kap.Oob^en^av^ppm ^.^ Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan kostnad för fjärrvärmekunden oeb ska baseras på avlästa oebrapporterade mätvärden. Ide fall rapporteringsskyldigbeteni^kap.l^fullföljsisamband med debiteringen ska information enligt^kap. finnas med på fakturan. ^ 2^ Ide fall rapporterade mätvärden varit beräknade enligt4kap.4^oeb bristen beror på kunden ska ^ ^ ^ D ^ Ide fall beräknad förbrukningutgör grund fördebitering enligt4kap.4^ska fjärrvärmeföretaget redogöra för beräkningsgrunden på fakturan. ^kap. formation om nist^ / F r ^ f ^ ^ r ^ l ^ B ^.^ Fjärrvärmeföretaget ska utan kostnad för fjärrvärmekunden tillbandabålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de senaste tre åren eller den period som föregått leveranskontraktets löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka frekvent faktureringsinformation bar framställts. Fjärrvärmeföretaget ska utan kostnad för fjärrvärmekunden även tillbandabålla uppgifter om förbrukning per dag, veeka, månad oeb år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller den period som föregått leveranskontraktets löptid, om denna är kortare. 2^ Information om bistorisk användning enligtl^ska göras tillgänglig varje kvartal på begäran oebi annat fall minst två gånger per år.

12 Allmänna råd Fjärrvärmeföretagets informationsskyldighet om historisk förbrukning sker på sätt som fjärrvärmeföretaget beslutar t.ex. via elektroniskt media eller via faktura eller sms, mail eller genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med fjärrvärmekunden. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari Bestämmelserna i kapitel 6 träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas löpande från och med den 1 januari På Energimarknadsinspektionens vägnar Anne Vadasz Nilsson Katarina Abrahamsson

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare Svensk Fjärrvärme 2015-10-21 Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och nytillkomna föreskrifter

Läs mer

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 januari 2011 Anna-Karin Hatt Dan Sandberg (Näringsdepartementet)

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall beslutade

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Funktionskrav på elmätare Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Innehåll Kort om projektet Preliminära förslag på utformning av funktionskrav Övergripande frågor Tidplan Kort om projektet Uppdraget

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Funktionskrav på elmätare

Funktionskrav på elmätare Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna i ellagen innebär

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; Utkom

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:2 Utkom från trycket den 12 februari 2015 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Agenda Presentation deltagare - alla (10 min) Presentation Ei:s

Läs mer

Funktionskrav för elmätare

Funktionskrav för elmätare Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Torsdagen den 4 maj 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti, Roger Husblad Hänt sen sist Ei har pratat med Swedac, SvK, Elsäkerhetsverket,

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

UTKAST 1 (12) 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

UTKAST 1 (12) 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå UTKAST 1 (12) Datum Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram Konsekvensutredningen avser

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; beslutade den 8 september. EIFS :3 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fjärrvärmelag; utfärdad den 15 maj 2008. SFS 2008:263 Utkom från trycket den 27 maj 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Med fjärrvärmeverksamhet

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

BESLUT 1 (5) Vattenfall Eldistribution AB RU Stockholm

BESLUT 1 (5) Vattenfall Eldistribution AB RU Stockholm EI6019, W-3.1, 2012-11-14 BESLUT 1 (5) Datum Sökande Vattenfall Eldistribution AB 556417-0800 RU 2560 169 92 Stockholm Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning BED 9. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Konsekvensutredning BED 9. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader Konsekvensutredning BED 9 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader Konsekvensutredning BED 9 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11-102845 Sökande Affärsverket svenska kraftnät 202100 4284 Box 1200 172 24 Sundbyberg Saken Certifiering av stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

Läs mer