I Energimarknadsinspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Energimarknadsinspektionen"

Transkript

1 I Energimarknadsinspektionen MISSIV (2) Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Olof Palmes gata STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens om förslag till föreskrifter och allmänna råd för mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme På den svenska fjärrvärmemarknaden har det tidigare inte funnits någon reglering om mätning och fakturering av fjärrvärme. Regeringen gav därför Energimarknadsinspektionen, Ei, i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och avseende mätperiodens längd. Ei lämnade i mars 2010 förslag 1 på månadsvis avläsning av värmemätare samt krav på fakturering på faktisk förbrukning. Nya regler om månadsvis avläsning, rapportering och fakturering baserat på faktisk förbrukning infördes därefter i fjärrvärmelagen och träder i kraft den 1 januari Regeringen har, enligt 1 a och 1 b fjärrvärmeförordningen (2008:526), utfärdat bemyndigande för Ei att meddela föreskrifter avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. I dessa föreskrifter och allmänna råd meddelas närmare besked om hur fjärrvärmeföretagen ska agera avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Med anledning av arbetet med föreskrifterna tar vi gärna emot era synpunkter, dock senast den 7 juni Remissyttrande kan skickas antingen med e-post under adress: eller med post under adress Energimarknadsinspektionen, Box 155, Eskilstuna. Ange diarienumret på post- eller e-postskrivelse. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Katarina Abrahamsson Med vänliga hälsningar Sara Sundberg / Avdelningschef Konsumenträtt Bilagor: 1 2 Ei R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. SFS 2011:935. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 Energimarknadsinspektionen (2) Förslag till föreskrifter Konsekvensanalys Sändlista: DR. Sven Werner Fastighetsägarna Sverige AB Fjärrvärmeföretag som är registrerade i Neon Förvaltningsrätten i Linköping HSB Riksförbund Industrigruppen Återvunnen Energi Kammarrätten i Jönköping Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumenternas energirådgivningsbyrå Konsumentverket Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Lantmännen Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Näringslivets regelnämnd Näringsdepartementet De allmännyttiga bostadsföretagens organisation (SABO) Regelrådet Svensk Energi Svensk Fjärrvärme Svenskt Näringsliv Sveriges Kommuner och Landsting Statens Energimyndighet (STEM) Villaägarnas Riksförbund

3 Energimarknadsinspektionen KONSEKVENSUTREDNING Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson Konsekvensutredning Denna konsekvensutredning avser Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Konsekvensutredningen har upprättats i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå På den svenska fjärrvärmemarknaden fanns tidigare ingen reglering om mätning och fakturering av fjärrvärme, inte heller finns någon reglering avseende hur ofta mätning och debitering ska ske. Regeringen gav därför Energimarknadsinspektionen, Ei, i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och avseende mätperiodens längd. Ei lämnade i mars 2010 förslag 1 på månadsvis avläsning av värmemätare samt krav på fakturering på faktisk förbrukning. Nya regler om månadsvis avläsning, rapportering och fakturering baserat på faktisk förbrukning infördes därefter i fjärrvärmelagen och träder i kraft den 1 januari förordning (2012:600) bemyndigades Ei att meddela närmare föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Reglerna om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme är allmänt hållna och för att klargöra för fjärrvärmeföretagen och för fjärrvärmekunderna vad som ska mätas, redovisas och faktureras samt vad som händer om mätvärden saknas eller om de är felaktiga krävs närmare föreskrifter. I dessa föreskrifter och allmänna råd meddelas närmare besked om hur fjärrvärmeföretagen ska agera avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. 2. Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd? Om någon reglering i form av föreskrifter och allmänna råd inte kommer till stånd blir konsekvensen för slutkunderna att mätning, rapportering och fakturering inte blir lika mellan fjärrvärmeföretagen och att osäkerhet uppstår avseende hur olika situationer ska hanteras som till exempel fel eller brister i ett mätvärde. 1 2 Ei R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. SFS 2011:935. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

4 Energimarknadsinspektionen (6) 3. Vilka berörs av regleringen? Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar fjärr värmeföretag som bedriver fjärrvärmeverksamhet. Med fjärrvärmeverksamhet avses i denna lag distribution i rörledningar av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten. Fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och försäljning av den värme som distribueras i rörledningarna, om den som bedriver distributionen även bedriver produktionen och försäljningen av värmen. 4. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen? Regleringen uppfyller samtliga skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Furopiska unionen. Även Europaparlamenters och rådets direktiv om energieffektivitet 3 avseende artikel 9-11 om mätning, fakturering och förbrukningsinformation samt kostnader för fakturor och förbrukningsinformation uppfylls i och med dessa föreskrifter. Reglerna i artikel 10 som avser information om historisk användning av energi berör till vissa delar endast sådana el- och gasmätare som avses i direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG s.k smarta mätare. Dock ska även slutanvändare som inte har smarta mätare få information om historisk användning på sin faktura och sådana slutanvändare är el-, gas- och fjärrvärmekunder. 5. Behövs särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? 6a och 6b fjärrvärmelagen (2008:263) träder i kraft 1 januari 2015 och därför ska inte heller föreslagna föreskrifter och allmänna råd träda i kraft före 1 januari Med hänsyn till företagens normala översyn och byten av mätare för fjärrvärme ska regleringen rörande information om förbrukningshistorik i 6 kapitlet fjärrvärmelagen, för att inte vara kostnadsdrivande, träda i kraft först den 1 januari 2017 och då löpande från detta datum. 3 Europaparlamenters och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

5 Energimarknadsinspektionen (6) 6. Hur många företag berörs och hur stora är företagen? Drygt 220 fjärrvärmeföretag berörs av föreskriften. Företagens storlek varierar mycket. Figur 1 nedan visar hur storleksfördelningen ser ut bland medlemsföretagen i branschföreningen Svensk Fjärrvärme. 51 % av företagen har 10 eller färre anställda. 86 % av företagen har 50 eller färre anställda. 4 Figur 1 Fördelning av antal anställda hos medlemmarna i Svensk Fjärrvärme Antal anställda Källa: Svensk Fjärrvärme 7. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Vilka andra kostnader kan den föreslagna regleringen medföra för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? I Eis rapport 5 om fakturering efter faktisk förbrukning finns en av Price Waterhouse Cooper gjord konsekvensanalys 6 avseende kostnader och övriga konsekvenser inför regler om fakturering på faktisk förbrukning. I analysen konstaterades det att regleringen endast skulle komma att ha en marginell inverkan på fjärrvärmebranschens resultat och finansiella ställning om kraven införs inom en femårsperiod. Det vill säga om hänsyn togs till genomförandeperioden. Byte av mätare och uppgradering av kommunikationsutrustning pågår fortlöpande och bransch representanter uppger att det för huvuddelen av företagen inte kommer att innebära en merkostnad om uppgraderingen av systemen ska göras över en femårsperiod. Den totala kostnaden för konvertering av mätare och kommunikationsutrustning beräknades till cirka miljoner kronor för fjärrvärmebranschen som helhet, se Figur 2. Den sammantagna kostnaden minskar om tiden för ikraftträdandet ökar. Detta beror på att den stora kostnaden för byte av mätaren inte består i kostnaden för mätaren utan i den arbetskostnad som uppstår. Kan bytet av mätare ske i samband med normal revision av mätaren innebär det att kostnaden för 4 Källa: Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme representerar ca 140 företag vilka står för ca 98 % av fjärrvärmeleveranserna i Sverige.

6 Energimarknadsinspektionen ^ ^ arbete mmimeras. Kostnaden för byte av mätare och insamlingssystem motsvarar ungefär två procent av branschens totala investeringskostnader. Figur 2 Fördelning av de totala investeringskostnaderna för uppgradering av mät- och kommunikationsutrustning per företagskategori fördelat på kundgrupper. Investeringskostnad för konvertering av mätare 700 OOO Stora Medel Små Mikro Total Företagskategori a Flerbostadshus Lokaler n Småhus i ; Övrigt, inkl. industri Källa: PwC analys. För att kunna åstadkomma fakturering efter faktisk förbrukning krävs att fjärrvärmeanvändningen mäts kontinuerligt och att den uppmätta energimängden registreras och läses av regelbundet inför varje faktureringstillfälle. Förfarandet i sig är inte knutet till någon specifik tekniklösning, varken vad gäller mätare eller avläsningsmetod. Kostnaden för uppnå detta styrs i stor utsträckning av lokala förutsättningar inom respektive nät samt beroende på typ av kund. Den samlade bedömningen inom fjärrvärmebranschen är att den generella kostnaden för att byta mätare och avläsningssystem 7 i syfte att införa fakturering efter faktisk förbrukning är SEK/småhuskund, cirka SEK/flerbostadshus och lokaler och SEK/industrikund. Den senare kategorin kan bli betydligt dyrare beroende på storlek och komplexitet, men eftersom dessa i de allra flesta fall redan 5 6 EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme, bilaga 2. 7 EI R 2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme, bilaga 2, som underlag för rapporten har bland annat intervjuer genomförts med olika typer av fjärrvärmeföretag samt med Svensk Fjärrvärme. Kostnaderna har därefter beskrivits i rapporten, s. 39.

7 Energimarknadsinspektionen (6) faktureras efter faktisk förbrukning påverkar de inte kostnadsbilden i denna utredning, det gäller också de flesta flerbostadshusen som redan idag avläses månadsvis och faktureras på faktisk förbrukning. Kostnaderna inkluderar mätare, kommunikationsenhet och montering. De totala kostnaderna för att byta från manuell avläsning till fjärravläsning styrs i stor utsträckning av över vilken tidsperiod bytet sker. Mätare samlas in, revideras och kalibreras ungefär vart femte år och alla mätare byts oftast över en tioårsperiod. Mätare för större kunder byts oftare. Arbetskostnad för montering blir billigare om egna resurser kan användas i det löpande underhållet, cirka 300 SEK/h, jämfört om externa entreprenörer måste anlitas, cirka 450 SEK/h. Merkostnaden för montering vid ett pressat tidsschema kan därför uppgå till 50 procent, jämfört med ett byte mätare under löpande verksamhet. Det är betydligt mer komplicerat och dyrare att byta mätarna i fjärrvärmesystemen än på elsidan, eftersom de inkluderar både strömmande vatten och temperatur som ska omvandlas till en elektrisk signal. Kan byte till nya mätare ske i den löpande verksamheten blir merkostnaden lägre än om företagen måste göra investeringarna under en kortare tidsperiod. Vidare konstaterades i rapporten att fjärravläsning generellt innebär en kostnadsbesparing för fjärrvärmeföretagen jämfört med manuell avläsning eftersom det går att spara in på personella resurser. Dessutom ger fjärravläsning av kundernas värmemätare snabbare och enklare tillgång till kundens uppmätta energianvändning. Detta gör att fjärrvärmeleverantören i ett tidigare skede kan ingripa om kundens energianvändning avviker från det normala mönstret. Därmed kan eventuella läckor eller felaktiga inställningar i kundens anläggning upptäckas på ett tidigare stadium och onödigt höga fjärrvärmekostnader kan undvikas. Detta gynnar i slutändan både fjärrvärmeföretagen och kunderna. 8. I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Kombinationen av fjärrvärmedistributionens naturliga monopol och avsaknaden av möjligheten för kunden att välja alternativ producent av fjärrvärme gör att konkurrensen för fjärrvärme är begränsad. Regleringen bedöms därför inte påverka konkurrensförhållandena mellan företagen. 9. Hur kan regleringen komma att påverka företagen i andra avseenden? Ei bedömer att föreskriften inte kommer att påverka företagen i annat avseende än vad som nämns under övriga punkter. 10. Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Ei bedömer att särskild hänsyn inte kan tas till små företag. Lagändringen och därmed också denna nya reglering är till för att reglera fakturering på faktisk förbrukning av fjärrvärme samt att mätning ska ske månadsvis. Någon särskild hänsyn till vissa av

8 Energimarknadsinspektionen (6) företagen kan därför inte tas. Generellt tenderar ny reglering att påverka små företag mer än stora. Stora företag har oftast en mer utbyggd administration som enklare kan hantera förändringar. Emedan små företag har en närmare kontakt med kunderna och därmed underlättas genomförandet av förändringar. 11. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna och hur kommer reglernas effekter för företag att uppmärksammas och granskas? Ei är tillsynsmyndighet och kontrollerar efterlevnaden av fjärrvärmelagen och av föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen. Ei bedömer att föreskriften inte kommer att påverka myndigheten i någon större utsträckning. 12. Finns det behov av speciella informationsinsatser? Inför att reglerna träder ikraft kommer Ei informera om detta på sin webbplats samt informera fjärrvärmeföreta och fjärrvärmekunder i samband med föredrag, deltagande i olika möten, debatter och andra tillfällen. 13. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskild berörs, och vilka synpunkter av betydelse har kommit fram? Uppdraget har genomförts genom samråd med branschen och berörda intresseorganisationer samt genom en referensgrupp som getts möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter. Referensgruppen har träffats vid ett tillfälle. Referensgruppen har haft följande sammansättning: Per Forsling Fastighetsägarna Sverige, Per Holm, SABO, Valentina Valestany, Swedac, Rene Hansson Swedac, Carl Wehlin, Värmek, Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme, Fars-Ove Ivarsson, Vattenfall Värme, Robert Eklund, Södertörns Fjärrvärme AB, Elisabeth Löfgren, Umeå Energi, Paul Sundqvist, Fortum Värme. Villaägarnas Riksförbund och Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bjudits in till referensgruppsarbete men inte haft möjlighet att delta.

9 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme); Beslutade den... Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av la och lb fjärrvärmeförordningen (2008:526) om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering och debitering av levererad, värmeenergi enligt 6a första-tredje styckena och 6b första och andra styckena fjärrvärmelagen 2 Vid tillämpning av denna föreskrift och allmänna råd gäller följande. 1. Vid registrering av mätvärden ska tid anges i normaltid. 2. Vid angivande av tidpunkter för insamling, beräkning och rapportering av mätvärden ska tid anges 1 aktuell tid.. ; F 3. Med vardag avses dag som inte är söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vad som utgör allmänna helgdagar anges i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. 2 kap. Definitioner 1 Utöver de definitioner som följer av fjärrvärmelagen avses i denna föreskrift med Aktuell tid: centraleuropeisk tid med övergång till sommartid. Leveransperiod: en tidsperiod om högst 33 dagar för vilken avläsning av levererad värmeenergi ska ske. Mätaravläsning: mätvärdesinsamling eller manuellt utförd avläsning av en värmemätares register. Mätpunkt: gemensamt begrepp för de uttagspunkter i fjärrvärmenätet för vilka fjärrvärmeleverantören är skyldig att mäta. Mätsystem: samtliga ingående komponenter från mätning av primärstorheter och till registrering av mätvärden för överförd värmeenergi i en mätpunkt. Mätvärde: en värmemätares mätarställning eller registrerade energiflöde per tidsenhet och övriga debiteringsgrundande uppmätta mätvärden. Mätvärdesinsamling: process varvid mätvärden i ett mätsystem avläses eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av fjärrvärmeleverantören i enlighet med de krav som ställs i dessa föreskrifter. Normaltid: centraleuropeisk tid utan omställning till sommartid. Upplösning - mätvärden: den minsta energikvantitet som fjärrvärmeleverantören samlar in ifrån en värmemätare. Värmeenergi: underlag för debitering av överförd värme.

10 ^r^^^r^: instrument som är utformat för mätning av värme, somien en vätska som kallas värmehärare.fn värmemätare är antingen ettkomplett instrument eller ett komhinerat instrument hestående av dehenheterna flödesgivare, temperaturgivarpar samt integreringsverk eller en kombination av dessa. ^kap.^^snin^avmä^ärden ^^s^^^^^r^ 1^ Fjänvärmeföretaget ska förvar Avläsning ska ske samma datum varje månad. Inträffar detta datum inte på en vardag kan avläsning ske nå närmaste vardag. Fjärrvärmeföretaget ska utföra mätaravläsning, utöver ordinarie mätaravläsning, den dag mätpunkten nyansluts, frånkopplas permanent oeh vidmätarhyte samt vidavflyttning oeh mflyttning. Omregistreringavmätvärdenien uttagspunkt inte kan ske vid de tidpunkter som angesiförsta oeh andra styeket ska mätaravläsning ske tidigast två vardagar innan oeh senast två vardagar efter de tidpunkter som angesiförsta oeh andra styeket. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2^ Vid avläsning av mätvärden ska förutom mätvärdet även datum oeh kloekslag anges för det senastetimskiftetdåavläsningenskett. Mätaravläsning kan ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller mätsystem. ^ ^ ^ ^ Ide fall mätaravläsning inte kan skeivärmemätarenellerimätsystemet enligt vad som angesi^kap. l^förstaoehandra styeket får iställetfjärde styeket tillämpas. Fxempel på sådana situationer är då mätsystemet saknar tidsstämplingsfunl^tionivärmemätaren eller då fjärrvärmekunden själv läserav värmemätaren oeh rapporterar mätvärdet till fjärrvärmeföretaget efter särskild överenskommelse med denne. ^ka^^appor^ R^or^r^^^^^^ ^^Rapportering av mätvärden ska ske med den upplösning som har registreratsimätpunkten, samt mätaravläsrrk^gar vid periodens hörjan oeh vid periodens slut. Mätvärden ska åtföljas av tidsangivelse avseende när mätvärdena avlästs. Rapportering ska ske månadsvis. 2^Fjärrvärmeföretaget ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt^kap.inrapportera för leveransperioden uppmättlevererad värmeenergi till fjärrvärmekunden. 3 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ r ^ F ö senaste tretton månaderna rapporteras. B ^ ^ ^ r ^ Fjärrvärmeföretagets rapportering sker på sätt som fjärrvärmeföretaget beslutar t.ex. via elektroni^^^ media eller via faktura eller sms, mail eller genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med fjärrvärmekunden.fjärrvärmeföretaget hör rapportera på ettför kunden lättförståeligt sätt.

11 FjärTvärmeföretag omfatta beräknad årsförbrukning. ^ r ^ r ^ ^ s ^ ^ ^ r ^ 4^ Om ett mätvärde från en värmemätare saknas eller bar brister, oeb det inte beror på kunden, ska mätvärdet ersättas med ett mätvärde erbållet genom annan tillförlitlig metod. Oet framtagna mätvärdet ska åtföljas av information om orsaken tiii varför mätvärde från värmemätare inte kunnat erbållasvidnormal avläsning, uppgift om att mätvärdet bar korrigerats samt information om på vilket sätt ett nytt mätvärde erbållits. Korrigering av mätvärde enligt första styeket får endast ske vid två nå varandra följande rapporteringstillfällen, därefter ska brister oeb fel vara avbjälpta. ^ ^ ^ r ^ ivled annan tillförlitlig metod för ersättning avmätvärde får beräknat mätvärde användas.lde fall beräknad förbrukning används ska leverantören vid beräkningen utgå från tidigare uppmätt förbrukning oeb förbrukningsprofil samt övriga kända omständigbeter. 5kap.Oob^en^av^ppm ^.^ Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan kostnad för fjärrvärmekunden oeb ska baseras på avlästa oebrapporterade mätvärden. Ide fall rapporteringsskyldigbeteni^kap.l^fullföljsisamband med debiteringen ska information enligt^kap. finnas med på fakturan. ^ 2^ Ide fall rapporterade mätvärden varit beräknade enligt4kap.4^oeb bristen beror på kunden ska ^ ^ ^ D ^ Ide fall beräknad förbrukningutgör grund fördebitering enligt4kap.4^ska fjärrvärmeföretaget redogöra för beräkningsgrunden på fakturan. ^kap. formation om nist^ / F r ^ f ^ ^ r ^ l ^ B ^.^ Fjärrvärmeföretaget ska utan kostnad för fjärrvärmekunden tillbandabålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de senaste tre åren eller den period som föregått leveranskontraktets löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka frekvent faktureringsinformation bar framställts. Fjärrvärmeföretaget ska utan kostnad för fjärrvärmekunden även tillbandabålla uppgifter om förbrukning per dag, veeka, månad oeb år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller den period som föregått leveranskontraktets löptid, om denna är kortare. 2^ Information om bistorisk användning enligtl^ska göras tillgänglig varje kvartal på begäran oebi annat fall minst två gånger per år.

12 Allmänna råd Fjärrvärmeföretagets informationsskyldighet om historisk förbrukning sker på sätt som fjärrvärmeföretaget beslutar t.ex. via elektroniskt media eller via faktura eller sms, mail eller genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med fjärrvärmekunden. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari Bestämmelserna i kapitel 6 träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas löpande från och med den 1 januari På Energimarknadsinspektionens vägnar Anne Vadasz Nilsson Katarina Abrahamsson

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; Utkom

Läs mer

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; beslutade den 8 september. EIFS :3 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ei R2014:14. Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:14. Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:14 Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7)

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7) SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7) Datum 2014-03-26 Näringsutskottet Sveriges Riksdag 100 12 STOCKHOLM Hemställan

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Ei R2015:04 Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter Handbok Handbok för rapportering av nätavgifter Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Den här handboken är framtagen för att underlätta rapporteringen

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 1 (5) Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet Dessa avtalsvillkor har den 3 april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Fjärrvärme 10 Svensk Fjärrvärme AB 1(9) Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

Register över Energimarknadsinspektionens författningssamling

Register över Energimarknadsinspektionens författningssamling 2015-06-03 1 (5) Register över Energimarknadsinspektionens författningssamling 2006 STEMFS 2006:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av överföring av naturgas, lagring

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 2007 11-01 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 1 Tillämpningsområde 1.1 a) Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik beslutade den 15 februari 2005.

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer