EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme"

Transkript

1 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

2 Energimarknadsinspektionen Box 155, Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare: Marielle Liikanen Copyright: Energimarknadsinspektionen Rapporten är tillgänglig på Tryckt i Eskilstuna 2010

3 Förord Enligt EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. På den svenska fjärrvärmemarknaden faktureras kunderna i huvudsak baserat på en preliminär uppskattad förbrukning. För fjärrvärmekunder med låg förbrukning sker avläsning i huvudsak årsvis. I augusti 2009 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning avseende fjärrvärme samt en tidsplan för införande av sådana regler. I uppdraget ingick även att utreda behovet av att reglera mätperiodens längd och vid behov lämna förslag på regler. Regeringen bedömer att krav på fakturering efter faktisk förbrukning kan skapa förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig faktureringsinformation för fjärrvärmekonsumenter. Resultatet av Energimarknadsinspektionens utredning redovisas i denna rapport. Arbetet har genomförts i samråd med fjärrvärmebranschen, kundföreträdare och Konsumentverket. Statens energimyndighet har bidragit med underlag till analysen om energieffektiviseringspotentialen. Eskilstuna den 19 mars 2010 Yvonne Fredriksson Generaldirektör

4 Innehåll 1 Sammanfattning och slutsatser Författningsförslag Förslag till ändringar i Fjärrvärmelagen Förslag till förordning om ändring i Fjärrvärmeförordningen Inledning Bakgrund Uppdraget Utgångspunkter Arbetssätt Disposition Fjärrvärmemarknaden i Sverige Fjärrvärme i Sverige Fjärrvärmeföretagen Fjärrvärmelagen Nuvarande regelverk om avläsning och fakturering Status avseende dagens fjärrvärmemätare och kommunikationssystem Mätare och kommunikationssystem som klarar av månadsvis avläsning Fakturering baserad på avlästa mätvärden Kommande investeringar i mätare och kommunikationssystem Överväganden och förslag beträffande fakturering efter faktisk förbrukning Överväganden Energimarknadsinspektionens förslag Överväganden och förslag beträffande mätperiodens längd Behovet av att reglera mätperiodens längd Överväganden beträffande olika längder på mätperioden Övriga överväganden Energimarknadsinspektionens förslag Tidpunkt för införande av föreslagna regler Överväganden Förslag Konsekvenser av förslagen Konsekvenser för kunderna Konsekvenser för fjärrvärmeföretagen Energieffektiviseringspotentialen vid införande av regler om fakturering efter faktisk förbrukning och månadsvis avläsning Författningskommentarer Förslag till lag om ändring i Fjärrvärmelagen...29 Bilaga 1 Underlagsrapport om nuläget avseende information om värmemätare... 31

5 Bilaga 2 Underlagsrapport om konsekvenser av krav på regler om faktisk förbrukning... 38

6 1 Sammanfattning och slutsatser Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning. Fakturering ska ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. På den svenska fjärrvärmemarknaden finns ingen reglering om fakturering efter faktisk förbrukning. Det finns inte heller något lagkrav om hur ofta fjärrvärmeföretagen ska läsa av kundernas förbrukning. I syfte att uppfylla kraven i energitjänstedirektivet gav regeringen under hösten 2009 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Förslagen presenteras i denna rapport. Energimarknadsinspektionen föreslår att samtliga kunder ska få sin fjärrvärmeförbrukning avläst minst en gång per månad. Med detta menas att det inte får dröja mer än en månad mellan tidpunkterna för avläsning. Det är dock möjligt att ha en tätare avläsning. Vidare föreslås att alla kunder ska faktureras efter sin faktiska förbrukning. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske varje månad. Energimarknadsinspektionen föreslår också att fjärrvärmeföretagen i det avtal som sluts mellan kunden och företaget ska informera kunden om de villkor som företaget tillämpar för fakturering och avläsning. Reglerna rörande månadsvis avläsning och fakturering föreslås gälla från och med den 1 januari Reglerna om fjärrvärmeföretagens informationsplikt föreslås gälla från och med den 1 januari 2012 och att reglerna Månadsvis avläsning och fakturering efter faktisk förbrukning kommer att ge fjärrvärmekunderna förbättrad information om sin fjärrvärmeförbrukning. Det kan skapa incitament till förändrad energiförbrukning. Detta är positivt eftersom de energibesparingsåtgärder som finns hos slutkunderna bygger på information och förståelse för förbrukning och fakturering. Erfarenheterna från införandet av faktisk förbrukning och månadsvis avläsning av el indikerar att energieffektiviseringspotentialen är omkring en procent. Fakturering efter faktisk förbrukning bidrar till mindre osäkerhet i betalningsströmmarna mellan leverantör och kund, vilket är positivt både för fjärrvärmeföretagen och för kunderna. Det medför dock även större skillnader i fakturering mellan sommar och vintermånader vilket kan upplevas som negativt av vissa kunder. De föreslagna kraven kommer ha en marginell inverkan på fjärrvärmebranschens resultat och finansiella ställning. Byte av mätare och uppgradering av kommunikationsutrustning pågår fortlöpande. Branschrepresentanter uppger att det för huvuddelen av företagen inte kommer att innebära en merkostnad om uppgraderingen av systemen ska göras över en femårsperiod. Den totala kostnaden för konvertering av mätare och kommunikationsutrustning beräknas till cirka miljoner kronor för fjärrvärmebranschen som helhet. Detta motsvarar ungefär två procent av branschens totala investeringskostnader. 6

7 Fjärravläsning av kundernas värmemätare skulle ge fjärrvärmeföretagen snabbare och enklare tillgång till kundens uppmätta energianvändning. Detta gör att fjärrvärmeföretagen i ett tidigare skede kan ingripa om kundens energianvändning avviker från det normala mönstret. Därmed kan eventuella läckor eller felaktiga inställningar i kundens anläggning upptäckas på ett tidigare stadium och onödigt höga fjärrvärmekostnader kan undvikas. Detta gynnar i slutändan både företagen och kunderna. En mer utvecklad uppföljning av kundernas värmeanvändning skapar också förutsättningar för en bättre och trovärdigare dialog mellan företagen och kunderna. Fjärrvärmeföretagen som har intervjuats uppger att de ser stora möjligheter att förbättra sina kundrelationer genom månadsvis återkoppling till kunderna. 7

8 2 Författningsförslag 2.1 Förslag till ändringar i Fjärrvärmelagen Härigenom föreskrivs i fråga om fjärrvärmelagen (2008:263) dels att rubriken till 6 ska få en ändrad rubrik av följande lydelse, dels att 6 ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny 6 a av följande lydelse. Nuvarande lydelse Avtalet om fjärrvärme Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme 6 Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om fjärrvärmeföretagets åtagande gent emot fjärrvärmekunden, priset för fjärrvärmen och hur det bestäms, var fjärrvärmekunden kan finna infor mation om fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme, den tid som avtalet löper, i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet, avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett avtals villkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring, villkoren för uppsägning av avtalet, fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet, vem som svarar för kostnader för en återställning efter en anslutning till fjärrvärmeverksam heten, ett underhåll av rörledningarna, eller Föreslagen lydelse Avtalet om fjärrvärme, mätning, rapportering och fakturering Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme 6 Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om 1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden, 2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms, 3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme, 4. den tid som avtalet löper, 5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet, 6. villkoren för mätning och fakturering av levererad värme, 7. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring, 8. villkoren för uppsägning av avtalet, 9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet, 10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten, b) ett underhåll av rörledningarna, eller c) ett borttagande av anslutningen, och 11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt denna lag. 8

9 ett borttagande av anslutningen, och möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt denna lag. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 a Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att utföra mätning av mängden levererad värme och dess fördelning över tiden. Mätning av levererad värme i en leveranspunkt ska ske minst en gång per månad. Den mängd värme som levereras i en leveranspunkt ska rapporteras till fjärrvärmekunden minst en gång per månad. Fakturan ska grundas på sådan avläsning som avses i andra stycket. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske varje månad. Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna lag träder ikraft den 1 januari 2012 i fråga om 6 samt i övrigt den 1 januari Förslag till förordning om ändring i Fjärrvärmeförordningen Härigenom förskrivs i fråga om Fjärrvärmeförordningen (2008:526) att det ska införas en ny 4 a av följande lydelse. Föreslagen lydelse 4 a Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om fjärrvärmeföretags skyldighet att mäta och rapportera levererad värme och om fakturering enligt 6 a fjärrvärmelagen (2008:263). Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna förordning träder i kraft den 1 januari

10 3 Inledning 3.1 Bakgrund Enligt artikel 13 i EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. 1 Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. Från den 1 juli 2009 gäller krav på månadsvis avläsning av el som innebär att fakturering efter faktisk elförbrukning generellt tillämpas. Regeringen bedömer i propositionen En sammanhållen klimat och energipolitik att det baserat på erfarenheterna från införandet av krav på månadsvis avläsning av el bör kunna införas liknande krav för fjärrvärme. 2 Den utveckling som har skett av mät och kommunikationstekniken motiverar också en översyn av kraven på avläsning och fakturering. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. Idag tillämpas huvudsakligen fakturering som grundar sig på en preliminär uppskattad förbrukning. Avläsning sker i huvudsak årsvis för fjärrvärmekunder med lägre förbrukning. Regeringen bedömer att krav på fakturering efter faktisk förbrukning även för fjärrvärme kan skapa förbättrade förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig information för fjärrvärmekonsumenter. 3.2 Uppdraget Regeringen beslutade i augusti 2009 att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning samt tidsplan för att införa sådana krav avseende fjärrvärme. I sammanhanget ska utredas om det finns behov av att reglera mätperiodens längd för överförd fjärrvärme och vid behov ska förslag till regler lämnas. Energimarknadsinspektionen ska vidare analysera konsumentnytta, kostnader och övriga konsekvenser av att införa sådana krav. Energieffektiviseringspotentialen med att införa sådana krav ska särskilt redovisas. Statens energimyndighet ska bidra med underlag till analysen. I uppdraget ska erfarenheterna från övergången till krav på månadsvis avläsning av el tillvaratas. Uppdraget ska genomföras efter samråd med branschen och berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars Utgångspunkter Viktiga utgångspunkter under utredningen har varit det som står i artikel 13 p 2 i EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster: 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. 2 Prop. 2008/09:163, s

11 Medlemsstaterna skall se till att slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme och/eller fjärrkyla och varmvatten för hushållsbruk, så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar, har individuella mätare som till ett konkurrenskraftigt pris korrekt visar slutförbrukarens faktiska energiförbrukning och ger information om faktisk användningstid Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, skall ske så ofta att kunderna kan styra sin egen energiförbrukning. 3.4 Arbetssätt Arbetet har bedrivits i samråd med fjärrvärmebranschen, kundföreträdare och Konsumentverket. Vidare har Statens energimyndighet bidragit med underlag rörande energieffektiviseringspotentialen. Samrådet har bedrivits med en referensgrupp bestående av följande medlemmar: Svensk Fjärrvärme; Peter Dahl, Conny Håkansson, Claes Håkan Forsberg och Lars Ove Ivarsson SABO; Ulrika Jardfelt Konsumentverket; Allem Tensaye Fastighetsägarna Stockholm AB; Marcus Broberg/Per Forsling Statens Energimyndighet; Tobias Persson Arbetet har letts av Marielle Liikanen. Från Energimarknadsinspektionen har därutöver deltagit Katarina Abrahamsson, Henrik Gåverud, Christina Hjulström, Tommy Johansson och Elin Söderlund. Under utredningen har djupintervjuer gjorts med nio fjärrvärmeföretag, vilka står för hälften av fjärrvärmeleveranserna i Sverige. Därutöver har fjärrvärmeföretagens balans och resultaträkningar analyserats. Vidare har telefonintervjuer gjorts med åttio fjärrvärmeföretag i syfte att ta reda på vilken typ av fjärrvärmemätare och kommunikationssystem som finns installerade idag. 3.5 Disposition I kapitel fyra beskrivs fjärrvärmemarknaden i Sverige och det regelverk som omger marknaden. Särskilt beskrivs de regler och riktlinjer som gäller avläsning och fakturering. I kapitel fem redovisas en nulägesbild över vilken typ av värmemätare och kringsystem som finns installerade. I kapitel sex och sju presenteras Energimarknadsinspektionens övervägande och förslag om fakturering efter faktisk förbrukning respektive mätperiodens längd. I detta kapitel behandlas också möjligheten till undantag från de föreslagna reglerna. I kapitel åtta presentera ett förslag till tidpunkt för ikraftträdande av de nya reglerna. I kapitel nio analyseras konsekvenserna för kunder och fjärrvärmeföretag av de förslag som presenterats i kapitel sex och sju. Energieffektiviseringspotentialen belyses särskilt. Rapporten avslutas med författningskommentarer. 11

12 4 Fjärrvärmemarknaden i Sverige Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. Även för småhus blir fjärrvärme allt vanligare. I detta kapitel beskrivs fjärrvärmemarknaden i korthet. Särskilt fokus ligger på de regler och riktlinjer som gäller för avläsning och fakturering av fjärrvärme. 4.1 Fjärrvärme i Sverige Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige påbörjades redan i slutet av 1940 talet och har sedan dess pågått kontinuerligt. Fjärrvärme utgör idag den vanligaste uppvärmningsformen i centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i landet. Under 2007 användes 42,4 TWh fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Omkring åttio procent av det totala uppvärmningsbehovet för flerbostadshus tillgodoses av fjärrvärme. Den största utbyggnaden av fjärrvärme sker idag i småhusområden. Idag täcker fjärrvärme tio procent av uppvärmningsbehovet i småhus. Bilden nedan visar fördelningen mellan olika kundkategorier som använder fjärrvärme i Sverige. Figur 1. Fjärrvärmeanvändning i Sverige, fördelat på kundkategorier Småhus 9% Övrig 2% Industrier 10% Flerbostadshus 51% Lokaler 28% Källa: Energimarknadsinspektionen Konkurrensen mellan fjärrvärme och andra uppvärmningsalternativ begränsas av att vissa kunder inte har någon möjlighet att välja konkurrenskraftiga alternativ. Det gäller framförallt fastighetsägare i centrala delar av våra stora städer, där möjligheten att installera pellets eller värmepump ibland är begränsade. För småhus och flerbostadshus utanför tätbebyggd centralort föreligger färre praktiska hinder att byta från fjärrvärme till exempelvis pellets eller värmepump. 4.2 Fjärrvärmeföretagen Fram till i början av 1980 talet bedrevs de flesta fjärrvärmeverksamheter i kommunal förvaltning. Därefter har merparten av dessa omvandlats till kommunala aktiebolag. Idag står kommunala fjärrvärmeföretag för drygt sextio procent av mängden distribuerad fjärrvärme i landet. De privatägda och de statligt ägda fjärrvärmeföretagen svarar för drygt tjugo procent vardera. 12

13 För närvarande finns ungefär 220 fjärrvärmeföretag i landet. Fjärrvärmeföretagen delas in i fyra kategorier efter levererad volym värme per år. De fyra största fjärrvärmeföretagen står för 42 procent av fjärrvärmeleveranserna. De medelstora leverantörerna är i stor utsträckning kommunalägda. Verksamheten omfattar ofta flera kommunala verksamheter där fjärrvärmen är en del. Tillsammans representerar de stora och medelstora företagen 13 procent av alla fjärrvärmeföretag, men står för hela 73 procent av fjärrvärmeleveranserna. De små företagen är många till antalet, där de allra minsta bara har ett fåtal kunder. De små företagen är liksom de medelstora företagen ofta kommunalägda. Figuren nedan visar fördelningen mellan kundkategorier per företagskategori. 3 Figur 2. Antal leveranspunkter per företagskategori uppdelat på kundkategorier Antal leveranspunkter Stora Medel Små Mikro Företagskategori Flerbostadshus Lokaler Småhus Övrigt Källa: PwC 4.3 Fjärrvärmelagen Den 1 juli 2008 trädde en ny fjärrvärmelag i kraft.4 Lagen syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i fjärrvärmemarknaden. Lagen innehåller bland annat skyldigheter för företagen i samband med prisändringar, till exempel en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild kund om vissa avtalsvillkor. Om parterna inte kommer överens kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Lagen reglerar också vad ett avtal för konsumenter ska innehålla. Lagen innehåller även bestämmelser av offentligrättslig karaktär. Bland annat ska fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. 3 Stora företag >2 000 GWh/år, medelstora företag GWh/år, små företag GWh/år, och mikroföretag <25 GWh. 4 Fjärrvärmelag (2008:263). 13

14 Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utöva tillsyn över att fjärrvärmeföretagen följer bestämmelserna i fjärrvärmelagen. För att kunna fullgöra tillsynsuppdraget har inspektionen rätt att begära in de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. En sådan begäran får förenas med vite. 4.4 Nuvarande regelverk om avläsning och fakturering För att ett fjärrvärmeföretag ska kunna fakturera sina kunder måste mängden levererad värme fastställas genom mätning. Värmemätning består av fyra huvudkomponenter; två temperaturgivare, en flödesgivare (vattenmätare) och ett integreringsverk (räkneenhet). Värmemätning ska vara typgodkänd vilket betyder att ingående komponenter granskats och uppfyller tillsynsmyndigheten Swedacs krav Avläsning och fakturering Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. Däremot finns det allmänna avtalsvillkor både för konsumenter och för näringsidkare. De allmänna avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket. 5 Enligt villkoren ska fakturering grundas på avlästa mätarvärden då det är möjligt. Debitering ska ske i efterskott och kan grundas på beräknade värden. Leverantören är skyldig att se till att avläsning sker minst en gång per år och debiteringen ska då vara grundad på avlästa mätvärden. Om avläsning och debitering inte görs inom tolv månader från föregående avläsning och om avläsningen visar en skuld till leverantören har konsumenten rätt till en reducering med 15 procent av mellanskillnaden mellan debiterat belopp och det belopp som framgår av avläsningsfakturan. Enligt villkoren ska fakturering ske med högst tre månaders intervall och konsumenten kan alltid begära att bli fakturerad månadsvis. Fakturan ska utformas på ett tydligt sätt och innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning, hänvisning till kontaktuppgifter till oberoende energirådgivare samt information om debiteringsmetod, dvs. om fakturan baseras på avläst eller beräknad förbrukning. De allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare har utarbetats av Värmemarknadskommittén. 6,7 Enligt villkoren är leverantören skyldig att med ett längsta intervall på tolv månader avläsa mätaren och debitera utifrån de avlästa mätvärdena. Debitering bör enligt villkoren ske i efterskott men får ske preliminärt baserat på beräknad förbrukning. Även för näringsidkare ska fakturan utformas på ett tydligt sätt och innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning, hänvisning till kontaktuppgifter till oberoende energirådgivare samt information om debiteringsmetod, det vill säga om fakturan baseras på avläst eller beräknad förbrukning 5 Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. 6 Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet. 7 Värmemarknadskommittén är ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO. 14

15 4.4.2 Reko fjärrvärme Svensk Fjärrvärme lanserade 2005 ett frivilligt system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko fjärrvärme. 8 Reko fjärrvärme syftar till att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Fjärrvärmeföretagen får ansöka om att använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till ett antal specificerade krav, bland annat hur prisförändringar ska gå till och på transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Inom Reko fjärrvärme ställs ett antal krav avseende fakturan och fakturering. En faktura ska utformas efter tre principer. Debiteringen ska grunda sig på faktisk energiförbrukning om det är möjligt. Uppgifterna i fakturan ska presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturan ska ge kunden en fullständig redovisning av energikostnaderna. Dessutom ska viss information lämnas på fakturan eller i medskick till fakturan. Det är information om aktuella priser, uppskattad årlig förbrukning samt hänvisning till oberoende energirådgivare. En sådan hänvisning kan ske genom att fjärrvärmeföretaget hänvisar till sin webbsida och därifrån länkar till oberoende rådgivare. Därutöver ska, om det är möjligt, ytterligare information lämnas på fakturan. Sådan information är kundens faktiska förbrukning och statistik som jämför kundens aktuella förbrukning med samma period föregående år Tekniska aspekter av värmemätning Swedac är tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. 9 I tillsynen ingår att bedriva marknadskontroll, det vill säga att kontrollera att till exempel mätare uppfyller ställda krav. Flera av Swedacs föreskrifter bygger på direktiv från EU. 10 Som ett komplement till de lagar och föreskrifter som gäller på mätområdet fastställer branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tekniska branschkrav för värmemätare. 11 Dessa tekniska krav utgör branschstandard för fjärrvärmecentraler. Kraven används till exempel vid upphandling och vid utförande och användning av fjärrvärmecentraler. Målsättningen med kraven är att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet. 8 Systemet utarbetades efter diskussioner med SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen. 9 Swedac ersatte 2006 Boverket som tillsynsmyndighet på mätområdet. I Sverige omfattas värmemätare av lagarna SFS 1992:1514, SFS 1992:1119 och förordningen SFS 1994:99 samt Swedac:s föreskrifter och allmänna råd om värmemätare, STAFS 2006:8. 10 MID, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/eg om mätinstrument, omfattar flera olika mätinstrument, till exempel vattenmätare, elmätare, automatiska vågar, bränslepumpar och taxametrar. 11 Värmemätare - Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering F:

16 5 Status avseende dagens fjärrvärmemätare och kommunikationssystem För att få en uppfattning om hur väl fjärrvärmeföretagen är förberedda inför nya regler om fakturering och avläsning har Energimarknadsinspektionen låtit utföra en undersökning avseende dagens fjärrvärmemätare 12. I undersökningen ställdes frågor avseende: vilken funktion dagens fjärrvärmemätare har, vilken funktion kommunikations och faktureringssystemen har samt vilka investeringar som fjärrvärmeföretagen planerar inom den närmaste femårsperioden Sammanlagt tillfrågades 80 fjärrvärmeföretag. Alla fyra stora fjärrvärmeföretag omfattades av undersökningen. I undersökningen ingick även 12 medelstora företag, 56 små företag och 8 mikroföretag. Samtliga tillfrågade företag svarade. I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. 5.1 Mätare och kommunikationssystem som klarar av månadsvis avläsning Alla tillfrågade företag har mätare som helt eller delvis klarar av att mäta fjärrvärmeförbrukningen hos kunderna varje månad utan att besöka kunden. För att kunna dra nytta av dessa mätare underlättar det om det finns kommunikationssystem som kan leverera mätvärden månadsvis. Många av företagen uppger att de klarar fjärravläsning av större kunder, såsom flerfamiljshus och näringsidkare, men inte av småhus. Många typer av mätare kan kompletteras i efterhand med olika typer av moduler för att möjliggöra fjärravläsning. Är mätaren inte förberedd för detta måste hela mätaren bytas ut. En majoritet av fjärrvärmeföretagen arbetar med att uppgradera sina värmemätare så att de ska klara fjärravläsning och månadsvis avläsning. Tidsperioden för uppgraderingen varierar mellan några månader och upp till tre år. De företag som svarade att de har mätare som helt klarar månadsvis avläsning angav att de påbörjade en uppgradering av fjärrvärmemätarna redan i början av 2000 talet då beslutet om en övergång till månadsvis avläsning av el fattades. 12 Se bilaga 1 16

17 Figur 3. Klarar kommunikationsutrustningen att läsa av data varje månad? 100% 80% Andel svar 60% 40% 20% 0% Stora Medel Små Mikro Totalt Företagskategori Helt Delvis Nej källa: Energimarknadsinspektionen Alla utom ett av de tillfrågade fjärrvärmeföretagen har kommunikationssystem som helt eller delvis klarar av att föra över mätdata varje månad eller oftare. Knappt 70 procent klarar månadsvis avläsning helt och hållet. Samtliga av de stora och medelstora företagen uppger att de rent tekniskt klarar att samla in mätvärden månadsvis, även om fjärravläsning idag inte är utbyggd till alla kunder. Bland de mindre företagen klarade de allra flesta att samla in mätarinformationen månadsvis. Idag är det vanligt att insamling sker genom att fjärrvärmeföretagen åker runt med bil och samlar in data med hjälp av handdator eller radio. Det förekommer också helt manuell månadsvis avläsning, främst bland mikroföretagen. 5.2 Fakturering baserad på avlästa mätvärden Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen angav att de har faktureringssystem som klarar månadsvis fakturering baserat på avläsning varje månad. Knappt tio procent av företagen har faktureringssystem som delvis klarar månadsvis fakturering medan resterande uppger att de inte klarar det. De flesta fjärrvärmeföretagen har således redan idag faktureringssystem som klarar att fakturera månadsvis. Ett av de fyra stora företagen klarar ett att fakturera alla sina kunder varje månad efter faktisk förbrukning. 17

18 Figur 4. Klarar faktureringssystemet att fakturerar kunderna baserat på månadsvis avläsning? 100% 80% Andel svar 60% 40% 20% 0% Stora Medel Små Mikro Totalt Företagskategori Helt Delvis Nej källa: Energimarknadsinspektionen 5.3 Kommande investeringar i mätare och kommunikationssystem Fjärrvärmeföretagen tillfrågades även om de planerar för investeringar i mätare eller kommunikationssystem kopplade till mätarna inom den närmaste femårsperioden. En del företag uppgav att de inte avser att göra några ytterligare investeringar i mätare eller kommunikationssystem eftersom de redan har möjlighet att fjärravläsa sina mätare. Andra svarade att det löpande behöver ske revidering, uppgradering eller underhåll. 18

19 Figur 5. Planerar ni någon investering i mätare eller kommunikationssystem kopplade till era mätare inom den närmaste femårsperioden? 100% 80% Andel svar 60% 40% 20% 0% Stora Medel Små Mikro Totalt Företagskategori Helt Delvis Nej Ej svar källa: Energimarknadsinspektionen 19

20 6 Överväganden och förslag beträffande fakturering efter faktisk förbrukning Energimarknadsinspektionen ska enligt uppdraget lämna förslag på regler om fakturering efter faktisk förbrukning av fjärrvärme. Krav på fakturering efter faktisk förbrukning kan skapa förbättrade förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig information för fjärrvärmekunderna. 6.1 Överväganden Under arbetets gång har önskemål framförts om undantag från kravet på fakturering efter faktisk förbrukning. Det skäl som framförts har varit att vissa kunder önskar en jämnare fördelning av uppvärmningskostnaderna över året än vad som skulle bli fallet om faktureringen baseras på den faktiska förbrukningen. Syftet med ett införande av regler om fakturering efter faktisk förbrukning är att kunden genom prissignaler ska ges incitament att styra sin egen energiförbrukning. Då finns det möjlighet för kunden att, genom att ändra sitt beteendemönster eller vidta andra åtgärder, åstadkomma en energieffektivisering och därmed också en lägre kostnad. För att uppnå syftet om en effektivare energianvändning gör Energimarknadsinspektionen bedömningen att samtliga kunder bör faktureras efter sin faktiska förbrukning. Att i regelverket göra undantag från detta krav genom att till exempel ge möjlighet till utjämnade fakturor skulle undergräva syftet med de nya reglerna. Vissa kunder föredrar att få sin faktura mer sällan än varje månad. I Energimarknadsinspektionens förslag finns därför utrymme för kunden att avtala om andra faktureringsperioder än månadsvis. Energimarknadsinspektionen betonar dock att fakturering alltid ska vara baserad på kundens faktiska förbrukning. 6.2 Energimarknadsinspektionens förslag Energimarknadsinspektionen föreslår att alla kunder ska faktureras efter sin faktiska förbrukning. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske varje månad. Energimarknadsinspektionen föreslår också att fjärrvärmeföretagen ska informera sina kunder om de villkor som företaget tillämpar för fakturering i det avtal som sluts mellan kunden och företaget. 20

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 januari 2011 Anna-Karin Hatt Dan Sandberg (Näringsdepartementet)

Läs mer

I Energimarknadsinspektionen

I Energimarknadsinspektionen I Energimarknadsinspektionen MISSIV 2013-05-17 1(2) Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson 016-16 27 49 katarina.abrahamsson@ei.se Svensk Fjärrvärme Olof Palmes gata 31 111 22 STOCKHOLM Remiss

Läs mer

Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare Svensk Fjärrvärme 2015-10-21 Ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och nytillkomna föreskrifter

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bilaga Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bakgrund Vi har blivit ombedda av SABO att uttala oss om tolkningen av

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 1 (5) Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet Dessa avtalsvillkor har den 3 april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fjärrvärmelag; utfärdad den 15 maj 2008. SFS 2008:263 Utkom från trycket den 27 maj 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Med fjärrvärmeverksamhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Bilaga 3 okt 2012. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10

Bilaga 3 okt 2012. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10 Bilaga 3 okt 2012 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10 Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Funktionskrav på elmätare

Funktionskrav på elmätare Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna i ellagen innebär

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Fjärrvärme 10 Svensk Fjärrvärme AB 1(9) Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket och antagna av AB Fortum Värme samägt med Stockholms

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa allmänna villkor tillämpas.

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa allmänna villkor tillämpas. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen 4 246 43 Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden VARFÖR REKO FJÄRRVÄRME? Fjärrvärme är en modern energilösning, som möter en energimarknad i förändring

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Funktionskrav för elmätare

Funktionskrav för elmätare Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Torsdagen den 4 maj 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti, Roger Husblad Hänt sen sist Ei har pratat med Swedac, SvK, Elsäkerhetsverket,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 2007 11-01 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 1 Tillämpningsområde 1.1 a) Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer