EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme"

Transkript

1 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

2 Energimarknadsinspektionen Box 155, Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare: Marielle Liikanen Copyright: Energimarknadsinspektionen Rapporten är tillgänglig på Tryckt i Eskilstuna 2010

3 Förord Enligt EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. På den svenska fjärrvärmemarknaden faktureras kunderna i huvudsak baserat på en preliminär uppskattad förbrukning. För fjärrvärmekunder med låg förbrukning sker avläsning i huvudsak årsvis. I augusti 2009 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning avseende fjärrvärme samt en tidsplan för införande av sådana regler. I uppdraget ingick även att utreda behovet av att reglera mätperiodens längd och vid behov lämna förslag på regler. Regeringen bedömer att krav på fakturering efter faktisk förbrukning kan skapa förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig faktureringsinformation för fjärrvärmekonsumenter. Resultatet av Energimarknadsinspektionens utredning redovisas i denna rapport. Arbetet har genomförts i samråd med fjärrvärmebranschen, kundföreträdare och Konsumentverket. Statens energimyndighet har bidragit med underlag till analysen om energieffektiviseringspotentialen. Eskilstuna den 19 mars 2010 Yvonne Fredriksson Generaldirektör

4 Innehåll 1 Sammanfattning och slutsatser Författningsförslag Förslag till ändringar i Fjärrvärmelagen Förslag till förordning om ändring i Fjärrvärmeförordningen Inledning Bakgrund Uppdraget Utgångspunkter Arbetssätt Disposition Fjärrvärmemarknaden i Sverige Fjärrvärme i Sverige Fjärrvärmeföretagen Fjärrvärmelagen Nuvarande regelverk om avläsning och fakturering Status avseende dagens fjärrvärmemätare och kommunikationssystem Mätare och kommunikationssystem som klarar av månadsvis avläsning Fakturering baserad på avlästa mätvärden Kommande investeringar i mätare och kommunikationssystem Överväganden och förslag beträffande fakturering efter faktisk förbrukning Överväganden Energimarknadsinspektionens förslag Överväganden och förslag beträffande mätperiodens längd Behovet av att reglera mätperiodens längd Överväganden beträffande olika längder på mätperioden Övriga överväganden Energimarknadsinspektionens förslag Tidpunkt för införande av föreslagna regler Överväganden Förslag Konsekvenser av förslagen Konsekvenser för kunderna Konsekvenser för fjärrvärmeföretagen Energieffektiviseringspotentialen vid införande av regler om fakturering efter faktisk förbrukning och månadsvis avläsning Författningskommentarer Förslag till lag om ändring i Fjärrvärmelagen...29 Bilaga 1 Underlagsrapport om nuläget avseende information om värmemätare... 31

5 Bilaga 2 Underlagsrapport om konsekvenser av krav på regler om faktisk förbrukning... 38

6 1 Sammanfattning och slutsatser Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning. Fakturering ska ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. På den svenska fjärrvärmemarknaden finns ingen reglering om fakturering efter faktisk förbrukning. Det finns inte heller något lagkrav om hur ofta fjärrvärmeföretagen ska läsa av kundernas förbrukning. I syfte att uppfylla kraven i energitjänstedirektivet gav regeringen under hösten 2009 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Förslagen presenteras i denna rapport. Energimarknadsinspektionen föreslår att samtliga kunder ska få sin fjärrvärmeförbrukning avläst minst en gång per månad. Med detta menas att det inte får dröja mer än en månad mellan tidpunkterna för avläsning. Det är dock möjligt att ha en tätare avläsning. Vidare föreslås att alla kunder ska faktureras efter sin faktiska förbrukning. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske varje månad. Energimarknadsinspektionen föreslår också att fjärrvärmeföretagen i det avtal som sluts mellan kunden och företaget ska informera kunden om de villkor som företaget tillämpar för fakturering och avläsning. Reglerna rörande månadsvis avläsning och fakturering föreslås gälla från och med den 1 januari Reglerna om fjärrvärmeföretagens informationsplikt föreslås gälla från och med den 1 januari 2012 och att reglerna Månadsvis avläsning och fakturering efter faktisk förbrukning kommer att ge fjärrvärmekunderna förbättrad information om sin fjärrvärmeförbrukning. Det kan skapa incitament till förändrad energiförbrukning. Detta är positivt eftersom de energibesparingsåtgärder som finns hos slutkunderna bygger på information och förståelse för förbrukning och fakturering. Erfarenheterna från införandet av faktisk förbrukning och månadsvis avläsning av el indikerar att energieffektiviseringspotentialen är omkring en procent. Fakturering efter faktisk förbrukning bidrar till mindre osäkerhet i betalningsströmmarna mellan leverantör och kund, vilket är positivt både för fjärrvärmeföretagen och för kunderna. Det medför dock även större skillnader i fakturering mellan sommar och vintermånader vilket kan upplevas som negativt av vissa kunder. De föreslagna kraven kommer ha en marginell inverkan på fjärrvärmebranschens resultat och finansiella ställning. Byte av mätare och uppgradering av kommunikationsutrustning pågår fortlöpande. Branschrepresentanter uppger att det för huvuddelen av företagen inte kommer att innebära en merkostnad om uppgraderingen av systemen ska göras över en femårsperiod. Den totala kostnaden för konvertering av mätare och kommunikationsutrustning beräknas till cirka miljoner kronor för fjärrvärmebranschen som helhet. Detta motsvarar ungefär två procent av branschens totala investeringskostnader. 6

7 Fjärravläsning av kundernas värmemätare skulle ge fjärrvärmeföretagen snabbare och enklare tillgång till kundens uppmätta energianvändning. Detta gör att fjärrvärmeföretagen i ett tidigare skede kan ingripa om kundens energianvändning avviker från det normala mönstret. Därmed kan eventuella läckor eller felaktiga inställningar i kundens anläggning upptäckas på ett tidigare stadium och onödigt höga fjärrvärmekostnader kan undvikas. Detta gynnar i slutändan både företagen och kunderna. En mer utvecklad uppföljning av kundernas värmeanvändning skapar också förutsättningar för en bättre och trovärdigare dialog mellan företagen och kunderna. Fjärrvärmeföretagen som har intervjuats uppger att de ser stora möjligheter att förbättra sina kundrelationer genom månadsvis återkoppling till kunderna. 7

8 2 Författningsförslag 2.1 Förslag till ändringar i Fjärrvärmelagen Härigenom föreskrivs i fråga om fjärrvärmelagen (2008:263) dels att rubriken till 6 ska få en ändrad rubrik av följande lydelse, dels att 6 ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny 6 a av följande lydelse. Nuvarande lydelse Avtalet om fjärrvärme Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme 6 Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om fjärrvärmeföretagets åtagande gent emot fjärrvärmekunden, priset för fjärrvärmen och hur det bestäms, var fjärrvärmekunden kan finna infor mation om fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme, den tid som avtalet löper, i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet, avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett avtals villkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring, villkoren för uppsägning av avtalet, fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet, vem som svarar för kostnader för en återställning efter en anslutning till fjärrvärmeverksam heten, ett underhåll av rörledningarna, eller Föreslagen lydelse Avtalet om fjärrvärme, mätning, rapportering och fakturering Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme 6 Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om 1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden, 2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms, 3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme, 4. den tid som avtalet löper, 5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet, 6. villkoren för mätning och fakturering av levererad värme, 7. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring, 8. villkoren för uppsägning av avtalet, 9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet, 10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten, b) ett underhåll av rörledningarna, eller c) ett borttagande av anslutningen, och 11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt denna lag. 8

9 ett borttagande av anslutningen, och möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt denna lag. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 a Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att utföra mätning av mängden levererad värme och dess fördelning över tiden. Mätning av levererad värme i en leveranspunkt ska ske minst en gång per månad. Den mängd värme som levereras i en leveranspunkt ska rapporteras till fjärrvärmekunden minst en gång per månad. Fakturan ska grundas på sådan avläsning som avses i andra stycket. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske varje månad. Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna lag träder ikraft den 1 januari 2012 i fråga om 6 samt i övrigt den 1 januari Förslag till förordning om ändring i Fjärrvärmeförordningen Härigenom förskrivs i fråga om Fjärrvärmeförordningen (2008:526) att det ska införas en ny 4 a av följande lydelse. Föreslagen lydelse 4 a Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om fjärrvärmeföretags skyldighet att mäta och rapportera levererad värme och om fakturering enligt 6 a fjärrvärmelagen (2008:263). Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna förordning träder i kraft den 1 januari

10 3 Inledning 3.1 Bakgrund Enligt artikel 13 i EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. 1 Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. Från den 1 juli 2009 gäller krav på månadsvis avläsning av el som innebär att fakturering efter faktisk elförbrukning generellt tillämpas. Regeringen bedömer i propositionen En sammanhållen klimat och energipolitik att det baserat på erfarenheterna från införandet av krav på månadsvis avläsning av el bör kunna införas liknande krav för fjärrvärme. 2 Den utveckling som har skett av mät och kommunikationstekniken motiverar också en översyn av kraven på avläsning och fakturering. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. Idag tillämpas huvudsakligen fakturering som grundar sig på en preliminär uppskattad förbrukning. Avläsning sker i huvudsak årsvis för fjärrvärmekunder med lägre förbrukning. Regeringen bedömer att krav på fakturering efter faktisk förbrukning även för fjärrvärme kan skapa förbättrade förutsättningar för en effektivare energianvändning och mer lättillgänglig information för fjärrvärmekonsumenter. 3.2 Uppdraget Regeringen beslutade i augusti 2009 att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning samt tidsplan för att införa sådana krav avseende fjärrvärme. I sammanhanget ska utredas om det finns behov av att reglera mätperiodens längd för överförd fjärrvärme och vid behov ska förslag till regler lämnas. Energimarknadsinspektionen ska vidare analysera konsumentnytta, kostnader och övriga konsekvenser av att införa sådana krav. Energieffektiviseringspotentialen med att införa sådana krav ska särskilt redovisas. Statens energimyndighet ska bidra med underlag till analysen. I uppdraget ska erfarenheterna från övergången till krav på månadsvis avläsning av el tillvaratas. Uppdraget ska genomföras efter samråd med branschen och berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars Utgångspunkter Viktiga utgångspunkter under utredningen har varit det som står i artikel 13 p 2 i EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster: 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. 2 Prop. 2008/09:163, s

11 Medlemsstaterna skall se till att slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme och/eller fjärrkyla och varmvatten för hushållsbruk, så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar, har individuella mätare som till ett konkurrenskraftigt pris korrekt visar slutförbrukarens faktiska energiförbrukning och ger information om faktisk användningstid Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, skall ske så ofta att kunderna kan styra sin egen energiförbrukning. 3.4 Arbetssätt Arbetet har bedrivits i samråd med fjärrvärmebranschen, kundföreträdare och Konsumentverket. Vidare har Statens energimyndighet bidragit med underlag rörande energieffektiviseringspotentialen. Samrådet har bedrivits med en referensgrupp bestående av följande medlemmar: Svensk Fjärrvärme; Peter Dahl, Conny Håkansson, Claes Håkan Forsberg och Lars Ove Ivarsson SABO; Ulrika Jardfelt Konsumentverket; Allem Tensaye Fastighetsägarna Stockholm AB; Marcus Broberg/Per Forsling Statens Energimyndighet; Tobias Persson Arbetet har letts av Marielle Liikanen. Från Energimarknadsinspektionen har därutöver deltagit Katarina Abrahamsson, Henrik Gåverud, Christina Hjulström, Tommy Johansson och Elin Söderlund. Under utredningen har djupintervjuer gjorts med nio fjärrvärmeföretag, vilka står för hälften av fjärrvärmeleveranserna i Sverige. Därutöver har fjärrvärmeföretagens balans och resultaträkningar analyserats. Vidare har telefonintervjuer gjorts med åttio fjärrvärmeföretag i syfte att ta reda på vilken typ av fjärrvärmemätare och kommunikationssystem som finns installerade idag. 3.5 Disposition I kapitel fyra beskrivs fjärrvärmemarknaden i Sverige och det regelverk som omger marknaden. Särskilt beskrivs de regler och riktlinjer som gäller avläsning och fakturering. I kapitel fem redovisas en nulägesbild över vilken typ av värmemätare och kringsystem som finns installerade. I kapitel sex och sju presenteras Energimarknadsinspektionens övervägande och förslag om fakturering efter faktisk förbrukning respektive mätperiodens längd. I detta kapitel behandlas också möjligheten till undantag från de föreslagna reglerna. I kapitel åtta presentera ett förslag till tidpunkt för ikraftträdande av de nya reglerna. I kapitel nio analyseras konsekvenserna för kunder och fjärrvärmeföretag av de förslag som presenterats i kapitel sex och sju. Energieffektiviseringspotentialen belyses särskilt. Rapporten avslutas med författningskommentarer. 11

12 4 Fjärrvärmemarknaden i Sverige Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. Även för småhus blir fjärrvärme allt vanligare. I detta kapitel beskrivs fjärrvärmemarknaden i korthet. Särskilt fokus ligger på de regler och riktlinjer som gäller för avläsning och fakturering av fjärrvärme. 4.1 Fjärrvärme i Sverige Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige påbörjades redan i slutet av 1940 talet och har sedan dess pågått kontinuerligt. Fjärrvärme utgör idag den vanligaste uppvärmningsformen i centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i landet. Under 2007 användes 42,4 TWh fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Omkring åttio procent av det totala uppvärmningsbehovet för flerbostadshus tillgodoses av fjärrvärme. Den största utbyggnaden av fjärrvärme sker idag i småhusområden. Idag täcker fjärrvärme tio procent av uppvärmningsbehovet i småhus. Bilden nedan visar fördelningen mellan olika kundkategorier som använder fjärrvärme i Sverige. Figur 1. Fjärrvärmeanvändning i Sverige, fördelat på kundkategorier Småhus 9% Övrig 2% Industrier 10% Flerbostadshus 51% Lokaler 28% Källa: Energimarknadsinspektionen Konkurrensen mellan fjärrvärme och andra uppvärmningsalternativ begränsas av att vissa kunder inte har någon möjlighet att välja konkurrenskraftiga alternativ. Det gäller framförallt fastighetsägare i centrala delar av våra stora städer, där möjligheten att installera pellets eller värmepump ibland är begränsade. För småhus och flerbostadshus utanför tätbebyggd centralort föreligger färre praktiska hinder att byta från fjärrvärme till exempelvis pellets eller värmepump. 4.2 Fjärrvärmeföretagen Fram till i början av 1980 talet bedrevs de flesta fjärrvärmeverksamheter i kommunal förvaltning. Därefter har merparten av dessa omvandlats till kommunala aktiebolag. Idag står kommunala fjärrvärmeföretag för drygt sextio procent av mängden distribuerad fjärrvärme i landet. De privatägda och de statligt ägda fjärrvärmeföretagen svarar för drygt tjugo procent vardera. 12

13 För närvarande finns ungefär 220 fjärrvärmeföretag i landet. Fjärrvärmeföretagen delas in i fyra kategorier efter levererad volym värme per år. De fyra största fjärrvärmeföretagen står för 42 procent av fjärrvärmeleveranserna. De medelstora leverantörerna är i stor utsträckning kommunalägda. Verksamheten omfattar ofta flera kommunala verksamheter där fjärrvärmen är en del. Tillsammans representerar de stora och medelstora företagen 13 procent av alla fjärrvärmeföretag, men står för hela 73 procent av fjärrvärmeleveranserna. De små företagen är många till antalet, där de allra minsta bara har ett fåtal kunder. De små företagen är liksom de medelstora företagen ofta kommunalägda. Figuren nedan visar fördelningen mellan kundkategorier per företagskategori. 3 Figur 2. Antal leveranspunkter per företagskategori uppdelat på kundkategorier Antal leveranspunkter Stora Medel Små Mikro Företagskategori Flerbostadshus Lokaler Småhus Övrigt Källa: PwC 4.3 Fjärrvärmelagen Den 1 juli 2008 trädde en ny fjärrvärmelag i kraft.4 Lagen syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i fjärrvärmemarknaden. Lagen innehåller bland annat skyldigheter för företagen i samband med prisändringar, till exempel en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild kund om vissa avtalsvillkor. Om parterna inte kommer överens kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Lagen reglerar också vad ett avtal för konsumenter ska innehålla. Lagen innehåller även bestämmelser av offentligrättslig karaktär. Bland annat ska fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen. Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. 3 Stora företag >2 000 GWh/år, medelstora företag GWh/år, små företag GWh/år, och mikroföretag <25 GWh. 4 Fjärrvärmelag (2008:263). 13

14 Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utöva tillsyn över att fjärrvärmeföretagen följer bestämmelserna i fjärrvärmelagen. För att kunna fullgöra tillsynsuppdraget har inspektionen rätt att begära in de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. En sådan begäran får förenas med vite. 4.4 Nuvarande regelverk om avläsning och fakturering För att ett fjärrvärmeföretag ska kunna fakturera sina kunder måste mängden levererad värme fastställas genom mätning. Värmemätning består av fyra huvudkomponenter; två temperaturgivare, en flödesgivare (vattenmätare) och ett integreringsverk (räkneenhet). Värmemätning ska vara typgodkänd vilket betyder att ingående komponenter granskats och uppfyller tillsynsmyndigheten Swedacs krav Avläsning och fakturering Fjärrvärmelagen reglerar inte vad som gäller för avläsning eller fakturering. Däremot finns det allmänna avtalsvillkor både för konsumenter och för näringsidkare. De allmänna avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket. 5 Enligt villkoren ska fakturering grundas på avlästa mätarvärden då det är möjligt. Debitering ska ske i efterskott och kan grundas på beräknade värden. Leverantören är skyldig att se till att avläsning sker minst en gång per år och debiteringen ska då vara grundad på avlästa mätvärden. Om avläsning och debitering inte görs inom tolv månader från föregående avläsning och om avläsningen visar en skuld till leverantören har konsumenten rätt till en reducering med 15 procent av mellanskillnaden mellan debiterat belopp och det belopp som framgår av avläsningsfakturan. Enligt villkoren ska fakturering ske med högst tre månaders intervall och konsumenten kan alltid begära att bli fakturerad månadsvis. Fakturan ska utformas på ett tydligt sätt och innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning, hänvisning till kontaktuppgifter till oberoende energirådgivare samt information om debiteringsmetod, dvs. om fakturan baseras på avläst eller beräknad förbrukning. De allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare har utarbetats av Värmemarknadskommittén. 6,7 Enligt villkoren är leverantören skyldig att med ett längsta intervall på tolv månader avläsa mätaren och debitera utifrån de avlästa mätvärdena. Debitering bör enligt villkoren ske i efterskott men får ske preliminärt baserat på beräknad förbrukning. Även för näringsidkare ska fakturan utformas på ett tydligt sätt och innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning, hänvisning till kontaktuppgifter till oberoende energirådgivare samt information om debiteringsmetod, det vill säga om fakturan baseras på avläst eller beräknad förbrukning 5 Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. 6 Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet. 7 Värmemarknadskommittén är ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO. 14

15 4.4.2 Reko fjärrvärme Svensk Fjärrvärme lanserade 2005 ett frivilligt system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko fjärrvärme. 8 Reko fjärrvärme syftar till att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Fjärrvärmeföretagen får ansöka om att använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till ett antal specificerade krav, bland annat hur prisförändringar ska gå till och på transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Inom Reko fjärrvärme ställs ett antal krav avseende fakturan och fakturering. En faktura ska utformas efter tre principer. Debiteringen ska grunda sig på faktisk energiförbrukning om det är möjligt. Uppgifterna i fakturan ska presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturan ska ge kunden en fullständig redovisning av energikostnaderna. Dessutom ska viss information lämnas på fakturan eller i medskick till fakturan. Det är information om aktuella priser, uppskattad årlig förbrukning samt hänvisning till oberoende energirådgivare. En sådan hänvisning kan ske genom att fjärrvärmeföretaget hänvisar till sin webbsida och därifrån länkar till oberoende rådgivare. Därutöver ska, om det är möjligt, ytterligare information lämnas på fakturan. Sådan information är kundens faktiska förbrukning och statistik som jämför kundens aktuella förbrukning med samma period föregående år Tekniska aspekter av värmemätning Swedac är tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. 9 I tillsynen ingår att bedriva marknadskontroll, det vill säga att kontrollera att till exempel mätare uppfyller ställda krav. Flera av Swedacs föreskrifter bygger på direktiv från EU. 10 Som ett komplement till de lagar och föreskrifter som gäller på mätområdet fastställer branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tekniska branschkrav för värmemätare. 11 Dessa tekniska krav utgör branschstandard för fjärrvärmecentraler. Kraven används till exempel vid upphandling och vid utförande och användning av fjärrvärmecentraler. Målsättningen med kraven är att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet. 8 Systemet utarbetades efter diskussioner med SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen. 9 Swedac ersatte 2006 Boverket som tillsynsmyndighet på mätområdet. I Sverige omfattas värmemätare av lagarna SFS 1992:1514, SFS 1992:1119 och förordningen SFS 1994:99 samt Swedac:s föreskrifter och allmänna råd om värmemätare, STAFS 2006:8. 10 MID, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/eg om mätinstrument, omfattar flera olika mätinstrument, till exempel vattenmätare, elmätare, automatiska vågar, bränslepumpar och taxametrar. 11 Värmemätare - Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering F:

16 5 Status avseende dagens fjärrvärmemätare och kommunikationssystem För att få en uppfattning om hur väl fjärrvärmeföretagen är förberedda inför nya regler om fakturering och avläsning har Energimarknadsinspektionen låtit utföra en undersökning avseende dagens fjärrvärmemätare 12. I undersökningen ställdes frågor avseende: vilken funktion dagens fjärrvärmemätare har, vilken funktion kommunikations och faktureringssystemen har samt vilka investeringar som fjärrvärmeföretagen planerar inom den närmaste femårsperioden Sammanlagt tillfrågades 80 fjärrvärmeföretag. Alla fyra stora fjärrvärmeföretag omfattades av undersökningen. I undersökningen ingick även 12 medelstora företag, 56 små företag och 8 mikroföretag. Samtliga tillfrågade företag svarade. I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. 5.1 Mätare och kommunikationssystem som klarar av månadsvis avläsning Alla tillfrågade företag har mätare som helt eller delvis klarar av att mäta fjärrvärmeförbrukningen hos kunderna varje månad utan att besöka kunden. För att kunna dra nytta av dessa mätare underlättar det om det finns kommunikationssystem som kan leverera mätvärden månadsvis. Många av företagen uppger att de klarar fjärravläsning av större kunder, såsom flerfamiljshus och näringsidkare, men inte av småhus. Många typer av mätare kan kompletteras i efterhand med olika typer av moduler för att möjliggöra fjärravläsning. Är mätaren inte förberedd för detta måste hela mätaren bytas ut. En majoritet av fjärrvärmeföretagen arbetar med att uppgradera sina värmemätare så att de ska klara fjärravläsning och månadsvis avläsning. Tidsperioden för uppgraderingen varierar mellan några månader och upp till tre år. De företag som svarade att de har mätare som helt klarar månadsvis avläsning angav att de påbörjade en uppgradering av fjärrvärmemätarna redan i början av 2000 talet då beslutet om en övergång till månadsvis avläsning av el fattades. 12 Se bilaga 1 16

17 Figur 3. Klarar kommunikationsutrustningen att läsa av data varje månad? 100% 80% Andel svar 60% 40% 20% 0% Stora Medel Små Mikro Totalt Företagskategori Helt Delvis Nej källa: Energimarknadsinspektionen Alla utom ett av de tillfrågade fjärrvärmeföretagen har kommunikationssystem som helt eller delvis klarar av att föra över mätdata varje månad eller oftare. Knappt 70 procent klarar månadsvis avläsning helt och hållet. Samtliga av de stora och medelstora företagen uppger att de rent tekniskt klarar att samla in mätvärden månadsvis, även om fjärravläsning idag inte är utbyggd till alla kunder. Bland de mindre företagen klarade de allra flesta att samla in mätarinformationen månadsvis. Idag är det vanligt att insamling sker genom att fjärrvärmeföretagen åker runt med bil och samlar in data med hjälp av handdator eller radio. Det förekommer också helt manuell månadsvis avläsning, främst bland mikroföretagen. 5.2 Fakturering baserad på avlästa mätvärden Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen angav att de har faktureringssystem som klarar månadsvis fakturering baserat på avläsning varje månad. Knappt tio procent av företagen har faktureringssystem som delvis klarar månadsvis fakturering medan resterande uppger att de inte klarar det. De flesta fjärrvärmeföretagen har således redan idag faktureringssystem som klarar att fakturera månadsvis. Ett av de fyra stora företagen klarar ett att fakturera alla sina kunder varje månad efter faktisk förbrukning. 17

18 Figur 4. Klarar faktureringssystemet att fakturerar kunderna baserat på månadsvis avläsning? 100% 80% Andel svar 60% 40% 20% 0% Stora Medel Små Mikro Totalt Företagskategori Helt Delvis Nej källa: Energimarknadsinspektionen 5.3 Kommande investeringar i mätare och kommunikationssystem Fjärrvärmeföretagen tillfrågades även om de planerar för investeringar i mätare eller kommunikationssystem kopplade till mätarna inom den närmaste femårsperioden. En del företag uppgav att de inte avser att göra några ytterligare investeringar i mätare eller kommunikationssystem eftersom de redan har möjlighet att fjärravläsa sina mätare. Andra svarade att det löpande behöver ske revidering, uppgradering eller underhåll. 18

I Energimarknadsinspektionen

I Energimarknadsinspektionen I Energimarknadsinspektionen MISSIV 2013-05-17 1(2) Avdelningen för konsumenträtt Katarina Abrahamsson 016-16 27 49 katarina.abrahamsson@ei.se Svensk Fjärrvärme Olof Palmes gata 31 111 22 STOCKHOLM Remiss

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2008

Uppvärmning i Sverige 2008 Uppvärmning i Sverige 2008 Förord Målet med regeringens värmemarknadspolitik är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Detta gör Energimarknadsinspektionen bland

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer