UTKAST 1 (12) 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST 1 (12) 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå"

Transkript

1 UTKAST 1 (12) Datum Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram Konsekvensutredningen avser Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och rimlig avkastning enligt 5 kap. 8-9 ellagen (1997:857). Bakgrund Den 13 februari 2014 överlämnade regeringen propositionen 2013/14:85, Elnätsföretagens intäktsramar, till riksdagen. I propositionen föreslås att det ska införas nya normgivningsbemyndiganden i 5 kap. ellagen (1997:857). Detta resulterade i en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 som innebär att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Ei ska få meddela föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och beräkning av en rimlig avkastning. Regeringen beslutade i september 2014 att anta förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag (intäktsramsförordningen). Genom förordningen har Ei erhållit flera nya bemyndiganden. Ei har med stöd av dessa bemyndiganden tagit fram ett förslag till föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Bakgrund År 2012 infördes en förhandsreglering av elnätsföretagens intäkter. Detta innebär att Ei beslutar en intäktsram för varje elnätsföretag. Intäktsramen reglerar hur stora avgifter elnätsföretaget totalt får ta ut av sina kunder under en period om fyra år. Intäktsramen ska säkerställa att företaget får skälig täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten, samtidigt som kunderna försäkras rimliga avgifter. Vid införandet av förhandsregleringen konstaterade regeringen att det krävs tydliga regler för utformningen av intäktsramen. Utgångspunkten var att grunderna för skälighetsbedömningen skulle förtydligas i föreskrifter snarare än genom rättspraxis. EI2000, W-3.1, Inför den första tillsynsperioden, 2012 till 2015, fattades totalt cirka 180 beslut om intäktsram. Ungefär hälften av besluten överklagades. Under december 2013 kom ett avgörande från förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gick helt på företagens linje. Ei Box 155, Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 2 (12) överklagade i princip samtliga domar till kammarrätten. Kammarrätten meddelade sina avgöranden i november Även kammarrätten gick på företagens linje. I april 2013 lämnade Ei förslag på lagändringar till regeringen på fler bemyndiganden för regeringen och inspektionen. Förslagen gick i huvudsak ut på att regeringen skulle ges möjligheten att föreskriva om hur kapitalförslitningen ska beräknas. Skälet till att Ei lämnade lagförslaget var att det fanns alltför många principer, detaljer och parametrar som var lämnade att utvecklas i rättspraxis. Regeringen ansåg vidare att det är angeläget att tydligare reglering är på plats redan inför beslut av intäktsram för den andra tillsynsperioden Detta resulterade i en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 som innebär att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Ei ska få meddela föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och beräkning av en rimlig avkastning i samband med att elnätsföretagens intäktsramar bestäms. I september 2014 beslutade regeringen om en ny intäktsramsförordning där flera viktiga principer och parametrar bestäms och där även flera bemyndiganden utfärdats till Ei. En av de stora skillnaderna mot föregående förordning och i enlighet med Ei:s tidigare förslag var att regeringen nu föreskriver om hur kapitalförslitningen ska beräknas. Intäktsramsförordningen Grundläggande och väsentliga principer som har betydelse för intäktsramens storlek har fastställts direkt i intäktsramsförordningen. På så sätt främjas stabiliteten i regleringen och förutsägbarheten ökar för både kunder och elnätsföretagen. Regeringen har föreskrivit att en real linjär metod ska användas vid beräkning av kapitalkostnader s. Regeringen har också fastställt att den ekonomiska livslängden för en anläggning för överföring av el ska antas vara 40 år och för övriga anläggningar tio år. Härutöver har regeringen lämnat ett antal bemyndiganden till Ei att utfärda föreskrifter. Ei:s föreskriftsrätt Ei har enligt intäktsramsförordningen möjlighet att meddela föreskrifter när det gäller följande: 1. Vilka kostnader som nätkoncessionsinnehavaren kan påverka, så kallade påverkbara kostnader (4 ). 2. Vilket index som ska användas för att räkna om de påverkbara kostnaderna med hänsyn till förändringar i prisläget (4 ). 3. Hur kapitalförslitningen ska beräknas (10 ). 4. Hur investeringar av befintliga anläggningar ska beaktas vi åldersbestämningen (12 ). 5. Hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas (12 ). 6. Om dokumentation (16 ). 7. Vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten (17 punkten 1).

3 3 (12) 8. Vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet (17 punkten 2). 9. Om skyldigheten att lämna in ett förslag till intäktsram 18 punkten 1). 10. Vilka uppgifter som ska lämnas när nätkoncessionshavaren ansöker om omprövning (18 punkten 2). 11. Vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om periodisering (18 punkten 3). 12. Utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget (18 punkten 4). 13. Skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna uppgifter enligt 5 kap. 28 ellagen (18 punkten 5). Den aktuella föreskriften avser punkterna 1-5. Övriga bemyndigandes hanteras i en separat föreskrift som tagits fram samtidigt som denna föreskrift. Problembeskrivning och mål Den aktuella föreskriften behandlar frågor om hur skäliga kostnader ska beräknas såsom vad som ska anses som påverkbara kostnader och hur dessa kostnader ska indexeras. Föreskriften reglerar även hur kapitalförslitning ska beräknas och hur anläggningarnas ålder ska bestämmas. Dessa delar är nödvändiga för att kunna besluta en intäktsram för företagen. Bestämmelserna ökar förutsägbarheten för elnätsföretagen och förenklar för dem att följa regleringen när de bedriver sin verksamhet. En tydligare reglering genom föreskrifter kommer även att innebära att eventuella processer vid förvaltningsdomstolarna kommer att bli mindre omfattande. 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Skäliga kostnader Ei har i föreskriften angett att de kostnader som inte är opåverkbara ska anses vara påverkbara. Denna indelning har valts för att det är svårt att i en föreskrift ange alla kostnader som ett elnätsföretagen har. Det är enklare att ange vilka kostnader som ska anses vara opåverkbara eftersom dessa är relativt enkla att identifiera och inte så många till antalet. Om Ei inte föreskriver vad som ska anses vara en påverkbar kostnad får detta istället anges i Ei:s beslut om intäktsram. Ei har föreskriftsrätt avseende vilket index som ska tillämpas när det gäller omräkning av de påverkbara kostnaderna. Ei har sedan tidigare gett i uppdrag till SCB att tillhandahålla index för elnätsverksamhet, kallat FPI elnätsverksamhet. FPI elnätsverksamhet finns framtaget för att spegla utvecklingen för lokalnätsverksamhet, regionnätsverksamhet och stamnätsverksamhet. Det finns där med tre olika FPI elnätsverksamhet: FPI elnätsverksamhet lokalnät, FPI elnätsverksamhet regionnät samt FPI elnätsverksamhet stamnät. FPI elnätsverksamhet är uppbyggt av olika delindex som bland annat är framtaget för att spegla utvecklingen för de påverkbara kostnaderna.

4 4 (12) Detta delindex är FPI påverkbara kostnader. Ei anser att FPI påverkbara kostnader väl speglar utvecklingen av de påverkbara kostnaderna. Rimlig avkastning Ei har i föreskriften angett hur kapitalförslitningen ska beräknas, hur anläggningens ålder ska bestämmas samt hur investeringar i befintliga anläggningar påverkar anläggningens ålder. Beräkning av kapitalförslitning Ei har enligt 10 intäktsramsförordningen fått bemyndigande att närmare föreskriva om beräkningen av kapitalförslitningen. Detta gäller både beräkningen av kapitalförslitningen under den ekonomiska livslängden samt beräkningen av kapitalförslitningen efter att den ekonomiska livslängden gått till ända. Av 10 intäktsramsförordningen framgår att vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaderna som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet. Den fasta andelen ska i sin tur beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd. Detta innebär att de årliga avskrivningarna i förhållande till nuanskaffningsvärdet ska vara lika stora över hela anläggningens livslängd. Därmed ska en linjär metod för fördelning av kapitalkostnaderna tillämpas. Av intäktsramsförordningen framgår också att den ekonomiska livslängdens ska uppgå till 40 år avseende anläggningar för överföring av el och 10 år för övriga anläggningar. Intäktsramsförordningen anger även att kapitalförslitning ska beräknas även efter att den ekonomiska livslängden gått till ända. Kapitalförslitningen ska då beräknas utifrån anläggningarnas ålder. Kapitalförslitningen ska dock inte beräknas på anläggningar för överföring av el som är äldre än 50 år eller på övriga anläggningar som är äldre än 12 år. Detta innebär att kapitalförslitning ska beräknas i ytterligare 10 år för anläggningar för överföring av el respektive ytterligare 2 år för övriga anläggningar efter att den ekonomiska livslängden har kommit till ända. Eftersom beräkningen av kapitalförslitningen under den ekonomiska livslängden i huvudsak framgår av förordningen innebär Ei:s bemyndigande endast att vissa preciseringar ska införas i föreskriften så att beräkningen blir komplett. För att kunna beräkna kapitalförslitningen behöver det preciseras från vilken tidpunkt denna ska börja beräknas. Vad gäller beräkning av kapitalförslitning efter den ekonomiska livslängden kommit till ända framgår det i förordningen att kapitalförslitningen ska beräknas utifrån anläggningens ålder. Detta innebär att kapitalförslitningen under denna period inte kommer att vara lika stor över alla år. Ei:s förskrifter ska precisera mer exakt hur kapitalförslitningen ska beräknas under denna period.

5 5 (12) Åldersbestämning Ei får i enlighet med 12 intäktsramsförordningen meddela ytterligare föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas. Av samma paragraf i förordningen framgår även att en anläggning för överföring av el vid beräkningen av intäktsramen ska anses vara 38 år om anläggningen då är äldre eller om åldersuppgift saknas. I första hand ska företaget redovisa uppgifter om exakt år då anläggningen började eller slutade användas. I de fall då företaget inte vet exakt vilket år en anläggning började användas, men ändå har andra uppgifter om under vilken tidsperiod en anläggning har börjat användas anser Ei att det är skäligt att dessa uppgifter ligger till grund för åldersbestämningen. Alternativet är att anläggningen bedöms vara 38 år gammal eller att företagen efterforskar uppgifter om exakta år då anläggningen började användas. Reglerna syftar till att dels underlätta för företagen och dels att minska företagens kostnader för framtagandet av åldersuppgifter. Beräkningsföreskriften ger därför möjligheten att göra en alternativ åldersbestämning som utgår från att det finns uppgifter om en period om flera år då en anläggning började användas. För anläggningstillgångar där det inte finns uppgifter om vilket år anläggningen började användas, men där det framgår att anläggningen började användas under en viss tidsperiod får åldern därför bestämmas till det första året i tidsperioden. Om Ei inte föreskrivit om hur anläggningarna ska åldersbestämmas skulle anläggningarna istället åldersbestämmas med någon av de två andra metoderna, dvs. verklig ålder eller till 38 år. Hur investeringar i befintliga anläggningar påverkar anläggningens ålder Ei får i enlighet med 12 intäktsramsförordningen meddela föreskrifter om hur investeringar som gäller befintliga anläggningar ska beaktas vid åldersbestämningen. Ei:s bestämmelse avseende investeringar i befintliga anläggningar framgår av 7 föreskriften. Av bestämmelsen framgår att delvisa investeringar ska påverka anläggningens ålder utifrån hur stor del av det totala nuanskaffningsvärdet för anläggningen som nuanskaffningsvärdet på investeringen motsvarar. Av bestämmelsen framgår vidare att nuvärdet på investeringen ska i första hand beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka den delen av anläggningstillgången då den började användas i nätverksamheten med hänsyn tagen till förändring i prisläget. Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde på den delvisa investeringen enligt andra stycket, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningen inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet istället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet. Bestämmelsen blir aktuell i följande fall. Om en anläggning har byggts upp succesivt och börjat användas vid flera olika tillfällen uppstår frågan om hur detta ska beaktas vid

6 6 (12) åldersbestämningen av anläggningen. Samma fråga uppstår även när en anläggning ursprungligen byggts och börjat användas under ett visst år men där reinvesteringar i delar av anläggningar gjorts senare genom åren. Det första som behöver göras är att reda ut när delinvesteringen har skett samt beräkna nuanskaffningsvärde för denna. Sedan beräknas hur stor del av det totala nuanskaffningsvärdet för anläggningen som nuanskaffningsvärdet för investeringen utgör. Det värdet utgör i sin tur grund för fördelningen av anläggningens ålder. Ei har i föreskriften angett hur företagen ska värdera investeringar i befintliga anläggningar utifrån tre metoder. I första hand ska investeringens anskaffningsvärde användas, i andrahand ska investeringens bokförda värde användas och i tredje hand ska ett annat skäligt värde användas. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Elnätsföretagen I dagsläget berörs cirka 168 elnätsföretag, inklusive Affärsverket svenska kraftnät, av regleringen och Ei:s föreskrifter. Storleksordningen på företagen varierar stort från ett tiotal kunder till över en miljon kunder. Kunderna Kunderna berörs indirekt av hela regleringen genom att den beslutade intäktsramen kommer att få betydelse för hur höga avgifter som kan debiteras under en tillsynsperiod. Den aktuella föreskriften påverkar däremot inte kunderna. Myndigheter och domstolarna Ei:s utnyttjande av föreskriftsrätten innebär att färre frågor överlämnas för prövning i domstol. 4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings alternativen Energimarknadsinspektionen bedömer att de kostnader som uppstår till följd av de föreslagna föreskrifterna är begränsade. Inledande bestämmelser Bestämmelserna bedöms inte innebära några administrativa kostnader. Skäliga kostnader

7 7 (12) Avseende vilka kostnader som ska anses vara påverkbara så innebär föreskriften endast en uppräkning av de kostnader som inte är påverkbara. Detta innebär motsatsvis att alla andra kostnader är att anse som påverkbara. Företagen har hittills särredovisat alla opåverkbara kostnader förutom kostnader för anslutningar till överliggande nät. Uppgifter om alla kostnader finns i företagens ekonomiska system och kan enkelt tas fram. Bestämmelsen medför inte några ekonomiska konsekvenser för företagen. Bestämmelsen om vilket index som ska användas för justeringen av de påverkbara kostnaderna anses inte medföra några administrativa kostnader. Kapitalförslitning Ei har föreskrivit om vilken tidpunkt kapitalförslitningen ska börja räknas från samt hur kapitalförslitningen ska beräknas för anläggningar vars ekonomiska livslängd kommit till ända. Utgångspunkten för beräkningarna av kapitalförslitningen framgår dock av intäktsramsförordningen varför aktuell föreskrift endast kommer ha mindre påverkan på beräkningen. Därmed antas föreskriften inte innebära några ekonomiska konsekvenser för företagen. Åldersbestämning Ei har förskrivit hur anläggningarna ska åldersbestämmas. Bestämmelsen i föreskriften möjliggör för företagen att åldersbestämma anläggningar inom tidsperioder då exempelvis större områden byggts upp. Reglerna syftar till att dels underlätta för företagen och dels att minska företagens kostnader för framtagandet av åldersuppgifter. Eftersom en åldersbestämning av anläggningarna måste ske enligt denna föreskrift men även enligt ändringarna i Ei:s inrapporteringsföreskrift kommer kostnaderna beroende på åldersbestämningen att redovisas i både konsekvensanalysen till denna föreskrift och i konsekvensanalysen till ändringarna i inrapporteringsföreskriften. Ei bedömer att anläggningar motsvarande cirka 20 procent av företagens totala anläggningar kommer att åldersbestämmas utifrån denna bestämmelse. För resterande anläggningar antas exakta åldersuppgifter vara kända för cirka 60 procent av de totala anläggningarna och resten av anläggningarna bedöms vara så pass gamla att de omfattas av 38 års bestämmelsen. Den resursinsats som krävs för att åldersbestämma anläggningarna i tidsperioder är av en engångskaraktär och kommer att variera från företag till företag. För anläggningarna där åldersbestämning antas kunna utföras genom att större områden åldersbestäms efter en tidsperiod måste uppgifter insamlas och sammanställas. Då detta kan utföras för relativt stora områden borde kostnaderna inte bli så omfattande. Uppskattningen är att kostnaden kan variera mellan 5 persondagar och 50 persondagar beroende hur många områden som ska åldersbestämmas.

8 8 (12) Ei uppskattar kostnaden och tiden för genomförande enligt följande: 1 Tabell 1 Uppskattad resursåtgång gällande framtagande av åldersuppgifter Persondagar min Persondagar max Lägsta kostnad Högsta kostnad Åldersbestämning tidsperiod kr kr Elnätsföretagens storlek har stor betydelse i sammanhanget. Ei har här uppskattat att de 10 största företagen kommer att få de högsta kostnaderna för åldersbestämning med tidsspann enligt tabellen ovan och att 88 företag får en kostnad motsvarande 25 persondagar samt att resterande cirka 70 företag får den lägsta kostnaden. Denna uppskattning innebär en total kostnad på tkr för samtliga elnätsföretag. Ei bedömer dock att denna kostnad skulle bli betydligt högre om bestämmelsen i föreskriften inte funnits då det förmodligen är dyrare att ta fram exakt ålder på anläggningar vars exakta ålder saknas. Där det skett investeringar i befintliga anläggningar måste de delvisa investeringarna värderas för att åldern ska kunna bestämmas. Värderingen av de delvisa investeringarna ska bestämmas utifrån tre metoder: anskaffningsvärde, bokfört värde eller annat skäligt värde. De flesta företagen kommer inte att beröras av detta i så stor utsträckning då anläggningarna vanligtvis byts ut i sin helhet. En del nät, främst regionnäten har det dock gjorts delinvesteringar i befintliga anläggningar och dessa företag berörs därmed av förskriften. Kostnaden för att värdera en anläggning som delinvesterats antas variera beroende på vilken värderingsmetod som används. Detta då anskaffningsvärden och bokföringsvärden anges om företagen har dem och då antas det inte uppstå någon kostnad för företagen. Om däremot inte anskaffningsvärden eller bokföringsvärden finns måste företagen göra en annan skälig bedömning. En sådan bedömning skulle kunna vara att anlita en värderare för att värdera anläggningen. Eftersom företagen måste spara anskaffningsvärden och bokföringsvärden i endast 7 år antas annat skäligt värde vara den vanligaste värderingsmetoden vid åldersbestämningen av kapitalbasen vid den första inrapporteringen. I investeringar i befintliga anläggningar som görs i framtiden antas inga extra kostnader uppstå då anskaffningsvärden eller bokförda värden kan användas. Ei uppskattar kostnaden och tiden för genomförande enligt följande: 2 1 Lönekostnad (lön samt arbetsgivaravgifter) per persondag om kr. Baserat på en genomsnittslön för en privat tjänsteman om kr per månad. 2 Lönekostnad (lön samt arbetsgivaravgifter) per persondag om kr. Baserat på en genomsnittslön för en privat tjänsteman om kr per månad.

9 9 (12) Tabell 2 Uppskattad resursåtgång gällande värdering av delvisa investeringar Mandagar min Mandagar max Lägsta kostnad Högsta kostnad Värdering med anskaffningsvärde Värdering med bokföringsvärde Värdering med annat skäligt värde kr 0 kr kr 0 kr kr kr Elnätsföretagens storlek har stor betydelse i sammanhanget. Ei har här uppskattat att de 10 största företagen kommer att få de högsta kostnaderna för åldersbestämning med tidsspann enligt tabellen ovan och att 50 företag får den lägsta kostnaden. Resterande 108 företagen förväntas inte påverkas av bestämmelsen. Denna uppskattning innebär en total kostnad på 375 tkr för samtliga elnätsföretag. Totala kostnader I tabellen nedan framgår vilka totala kostnadsmässiga konsekvenser per företag under tillsynsperioden som aktuell föreskrift kan ge upphov till. 3 Tabell 3 Uppskattad resursåtgång totala kostnader Mandagar min Mandagar max Lägsta kostnad Högsta kostnad Skäliga kostnader kr 0 kr Kapitalförslitning kr 0 kr Åldersbestämning kr kr Summa kr kr De totala kostnaderna av föreskriften antas för samtliga elnätsföretag uppgå till tkr. 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Regleringen överensstämmer med och är en direkt följd av artikel 37 punkt 6 a i Europarlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG. I artikeln anges att [t]illsynsmyndigheterna ska ansvara för att tillräckligt lång tid i förväg 3 Lönekostnad (lön samt arbetsgivaravgifter) per arbetad dag om ca kr. Baserat på en genomsnittslön för en privat tjänsteman om kr per månad.

10 10 (12) innan dessa träder i kraft, fastställa eller godkänna åtminstone metoder för att beräkna eller fastställa villkoren för a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer; dessa tariffer eller metoder ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras på ett sätt som gör det möjligt att säkra nätens funktion. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Intäktsramsförordningen trädde i kraft den 1 november Den aktuella föreskriften föreslås träda i kraft den 1 februari Ett tidigare ikraftträdande är inte möjligt med tanke på att regeringens förordning meddelats ganska sent och eftersom det är viktigt att myndighetens förslag blir tillräckligt genomarbetade och att samtliga intressenter får möjlighet att lämna synpunkter. Ett senare ikraftträdande ska helst undvikas eftersom myndigheten måste ha tillräckligt god tid på sig att göra korrekta bedömningar av de förslag till intäktsramar som företagen ska lämna in. Ett tiotal företag samt representanter från Svensk Energi har deltagit i Ei:s referensgrupp och har löpande fått information om arbetet med föreskrifterna innan sommaren och under hösten Även kundrepresentanter och en representant från Svenska kraftnät har deltagit på referensgruppsmötena. Ei kommer att publicera föreskrifterna på Ei:s webbplats, när de kommer från trycket och informera berörda företag när så skett. Ei kommer under november 2014 att delta i kurser som anordnas av Svensk Energi vars syfte är att informera om de lagar, förordningar och föreskrifter som kommer att ligga till grund för hur den tillåtna intäkten ska beräknas inför tillsynsperioden Genom dessa insatser kommer informationen att nå de flesta av elnätsföretagen. Information kommer i samband med att föreskriften träder i kraft att finnas tillgängligt på Energimarknadsinspektionens webbplats, 7. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen I dagsläge berörs 168 elnätsföretag inklusive Svenska kraftnät av Ei:s föreskrifter. Från och med 1 januari 2005 finns en rekommendation från EU om definition av mikroföretag samt små och medelstora företag, SMF, (small and medium sized enterprises, SME). [1] Enligt denna definition är Svenska kraftnät att betrakta som ett medelstort företag. Uppdelning av elnätsföretagen efter denna definition framgår nedan. Tabell 4 Uppdelning av elnätsföretagen

11 11 (12) Företagskategori Antal företag Mikro 88 Litet 68 Medelstort 8 Större 4 8. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Föreskrifterna reglerar främst hur den beräkning som Ei ska tillämpa gällande olika frågor ska gå till. Det kommer dock att kräva viss administrativ hantering hos företagen. Ei har sammanställt de tids- och kostnadsmässiga konsekvenserna för företagen i avsnitt 4 ovan. 9. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Föreskrifterna kommer inte att medföra några kostnader för investeringar i anläggningar eller personal, anpassning av produkter eller nya eller ändrade skatter eller avgifter utöver de justeringar av IT-system som beskrivits i avsnitt Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Förhandsregleringen och föreslagna föreskrifter avser att tillämpas på samtliga nätkoncessionshavare enligt ellagen. Elnätsföretag behöver tillstånd, koncession, för att få bedriva nätverksamhet i Sverige. Koncession meddelas antingen för ett område eller för en särskild sträckning, linjekoncession. En koncession meddelas tills vidare. Koncessionens giltighet kan sedan omprövas under vissa förutsättningar. I praktiken innebär detta i princip att de företag som har beviljats tillstånd för ett visst område eller sträcka har monopol på att leverera el inom det området eller på en viss spänningsnivå. Föreskrifterna innehåller inga krav på avgift eller liknande för att få bedriva verksamhet. Ei bedömer att samtliga företag kan leva upp till de krav som ställs i föreskriften. Sammanfattningsvis kommer föreskriften inte att påverka konkurrensförhållandena för företagen.

12 12 (12) 11. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Reglerna kommer inte i andra avseenden påverka företagen negativt. 12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Den nya regleringen och därmed också de föreslagna föreskrifterna har sitt ursprung i EU-rätten. Det är nödvändigt att såväl kunder som är anslutna till små företag som stora är garanterade att elnätsföretagens intäktsramar motsvarar skäliga kostnader i verksamheten. Det finns därför inte behov eller motiv att ta särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning. 13. Kontaktperson Johan Carlsson, jurist, tel , Semira Pandur, analytiker tel , Dennis Jonsson, analytiker tel ,

Ei R2015:01. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag

Ei R2015:01. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag Ei R2015:01 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag 1 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:01 Författare: Semira Pandur,

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (7) Datum VänerEnergi AB Box 102 542 21 MARIESTAD Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Varberg Energi AB Box 1043 432 13 VARBERG Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Emmaboda Elnät AB Box 53 361 21 EMMABODA Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (11) Datum Öresundskraft AB Box 642 251 06 HELSINGBORG Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (12) Datum Smedjebacken Energi Nät AB Gunnarsvägen 7 777 34 SMEDJEBACKEN Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Smedjebacken

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (13) Datum Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 631 86 ESKILSTUNA Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Eskilstuna Energi

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Nässjö Affärsverk Elnät AB 571 80 NÄSSJÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (10) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 MALMÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade intäktsramen

Läs mer

Fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Mjölby Kraftnät AB Box 510 595 29 MJÖLBY Fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade intäktsramen

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå EI2000, W-3.1, 2013-01-30 UTKAST 1 (14) Datum Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretags förslag till intäktsram och om insamling av uppgifter för att bestämma

Läs mer

Ei R2014:11. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag

Ei R2014:11. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag Ei R2014:11 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:11 Författare: Rebecka Thuresson

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (16) Datum Skellefteå Kraft Elnät AB 931 80 SKELLEFTEÅ Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Skellefteå Kraft Elnät

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Nässjö Affärsverk Elnät AB, REL00141 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (6) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019 Blåsjön Nät AB, REL00014 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva

Läs mer

Elnätsreglering. Hearing

Elnätsreglering. Hearing Elnätsreglering Hearing 2013-04-03 Agenda 13.00 14.00 Ei presenterar Tankar kring utvecklingen av regleringen inför andra tillsynsperioden Förslag till ändringar i ellagen Diskussion 14.00 15.30 Utvecklingen

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (14) Umeå Energi Elnät AB Box 224 901 05 UMEÅ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X EIFS 2014:X Utkom från trycket den X 2014. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (17) Datum Gotlands Elnät AB Box 1095 621 21 VISBY Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Gotlands Elnät AB, 556537-4724,

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908 BILAGA 1 1 (5) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019 Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för

Läs mer

Yttrande angående remiss av förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

Yttrande angående remiss av förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen im e Energimarknadsinspektionen Im Swedish Energy Markets inspectorate Datum Diarienr 2013-08-28 2013-102111 1 (6) Ert datum Er beteckning 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsprövning av intäktsramar för naturgasföretag

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsprövning av intäktsramar för naturgasföretag Utkast Dnr 2014 100225 Ei RSkriv ÅÅÅÅ:NR - Hämta nr hos Kommunikationsavdelningen Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsprövning av intäktsramar för naturgasföretag Utkast Dnr 2014 100225

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (9) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Smedjebacken Energi Nät AB, REL00171 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Karlstads El- och Stadsnät AB, REL00092 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (16) Datum E.ON Elnät Stockholm AB 205 09 MALMÖ Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599,

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden BILAGA 1 1 (6) Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2016 2019 Skellefteå Kraft Elnät AB, REL00824 Ei har fastställt företagets slutliga intäktsram för varje år i tillsynsperioden 2012

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, REL00035 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Jämtkraft Elnät AB, REL00085 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Sandhult-Sandared Elektriska ek. för., REL00158 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

KONSEKVENSANALYSEN VISAR BRISTER I EI:S MÖJLIGHETER ATT FÖRSVARA KUNDINTRESSET

KONSEKVENSANALYSEN VISAR BRISTER I EI:S MÖJLIGHETER ATT FÖRSVARA KUNDINTRESSET REMISSYTTRANDE Ert Dnr: 2014-100225 Vårt Dnr: 2014_010 2014-03-11 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA registrator@ei.se ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM FÖRHANDSREGLERING AV

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 E.ON Elnät Stockholm AB, REL00571 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Beräknad intäktsram för Kraftringen Nät AB avseende distribution av naturgas

Beräknad intäktsram för Kraftringen Nät AB avseende distribution av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Kraftringen Nät AB avseende distribution av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva naturgasverksamhet

Läs mer

Beräknad intäktsram för Varberg Energi AB avseende distribution av naturgas

Beräknad intäktsram för Varberg Energi AB avseende distribution av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Varberg Energi AB avseende distribution av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva naturgasverksamhet

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Beräknad intäktsram för Stockholm Gas AB avseende distribution av naturgas

Beräknad intäktsram för Stockholm Gas AB avseende distribution av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Stockholm Gas AB avseende distribution av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva naturgasverksamhet

Läs mer

Beräknad intäktsram för Göteborg Energi Gasnät AB avseende distribution av naturgas

Beräknad intäktsram för Göteborg Energi Gasnät AB avseende distribution av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Göteborg Energi Gasnät AB avseende distribution av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva

Läs mer

Beräknad intäktsram för Öresundskraft AB avseende distribution av naturgas

Beräknad intäktsram för Öresundskraft AB avseende distribution av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Öresundskraft AB avseende distribution av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva naturgasverksamhet

Läs mer

Beräknad intäktsram för Swedegas AB avseende transmission av naturgas

Beräknad intäktsram för Swedegas AB avseende transmission av naturgas BILAGA 3 1 (5) Beräknad intäktsram för Swedegas AB avseende transmission av naturgas Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva naturgasverksamhet

Läs mer

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna 1 (6) Teknisk analys Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska utreda behovet av kompletterande

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Förhandsreglering av naturgastariffer

Förhandsreglering av naturgastariffer Förhandsreglering av naturgastariffer Förhandsreglering av naturgastariffer 2013-05-28 Förändringar i naturgaslagen Prop. 2012/13:85 Distribution av naturgas Ny definition av distribution i naturgasledning.

Läs mer

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx HANDLEDNING 1 (10) Datum Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx Inledning Viktigt att veta Energimarknadsinspektionen (EI) har tagit fram ett stöd i form av en Excelfil (Prognosverktyg_v_1_1.xlsx)

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar

Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar Handbok Version 1.1 2016-02-18 Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar Tillsynsperioden 2012 2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Handbok för redovisning av intäktsram

Handbok för redovisning av intäktsram Handbok - version 1.1 2014-06-13 Handbok för redovisning av intäktsram Förhandsregleringen av naturgasföretag Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Avdelningen för nätreglering

Läs mer

Ei R2012:13. Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011

Ei R2012:13. Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011 Ei R2012:13 Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:13 Författare: Dennis Jonsson, Semira Pandur Copyright:

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Ei R2013:06. Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar

Ei R2013:06. Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar Ei R2013:06 Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar - författningsförslag inför andra tillsynsperioden 2016-2019 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Detta yttrande ersätter i sin helhet vad Envikens Elnät anfört i överklagandet.

Detta yttrande ersätter i sin helhet vad Envikens Elnät anfört i överklagandet. Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 LINKÖPING FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Stockholm den 15 december 2016 Mål nr gza. 2016-12- 1 6 ±8 2_3 Aktbil 0 KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE Mål

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:209 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte intäktsramar naturgas 2014-05-20

Minnesanteckningar från informationsmöte intäktsramar naturgas 2014-05-20 MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Datum Minnesanteckningar från informationsmöte intäktsramar naturgas Närvarande: Se bifogad deltagarlista 1 Genomgång av Powerpointpresentation Presentationen finns som bilaga

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11-102845 Sökande Affärsverket svenska kraftnät 202100 4284 Box 1200 172 24 Sundbyberg Saken Certifiering av stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB (REL 00062)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Göteborg Energi Nät AB (REL 00062)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen YTTRANDE 1 (22) Datum Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7995-11, Enhet 1 Göteborg Energi Nät AB (REL 00062)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Förelagd

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ei R2014:09. Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Ei R2014:09. Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar Ei R2014:09 Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar Förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer