STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013"

Transkript

1 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

2 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER HELA VÄRLDEN FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER I DRIFT OCH UNDER UPPBYGGNAD 2 3 Vad innebär Stenas ledord omtanke för dig i ditt dagliga arbete? VINDKRAFTVERK Varför tycker du det är viktigt att Stena jobbar med hållbarhetsfrågor? Vilken hållbarhetsfråga är viktigast för dig? ADITYA KARANDIKAR CATHERINE CONTRERAS DAG WETTERHOLM Biträdande HR-chef Bombay Northern Marine Management Biträdande finansiell controller Houston Stena Bulk Andre styrman Stena Scandinavica Stena Line 1 Omtanke betyder för mig att vi är öd mjuka, rakryggade och öppna. Det b etyder även att vi respekterar miljön, bidrar till samhället, strävar efter ständiga förbättringar, utövar kostnadskontroll, f örstår företagets värderingar och skyddar dess tillgångar. ii De synergivinster som uppstår genom att vi arbetar proaktivt med miljö- och säkerhetsfrågor stärker både vårt anseende och företagets ekonomiska resultat. 3 För mig som brygg b efäl och ansvarig för att köra färjan, är det viktigaste att vi minskar våra utsläpp.

3 AFFÄRSIDÉ ANSVAR I VÅRA AFFÄRSRELATIONER Genom vår kompetens inom framför allt service, handel och fartyg, ska vi tjäna pengar på affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans. Vi ska skapa nya företag för framtiden. Vi ska sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till deras och samhällets positiva utveckling. Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet. Förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället. Vårt ansvar är att uppfylla våra kunders förvänt ningar när det gäller ansvarsfylld affärspraxis. Vi har höga principer för samhällsansvar som vi delar med våra affärspartners. Vi kan komma att dra oss ur affärs relationer om vi anser att den standard vi har inte uppfylls av en affärspartner. OM DEN HÄR RAPPORTEN Detta är Stenakoncernens andra hållbarhetsrapport, den första kom ut Hållbarhetsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. Hållbarhetsarbetet inom Stena baseras i princip på tre grundstenar: ekonomiskt ansvarstagande, där syftet är att bidra till ekonomisk utveckling, miljömässigt ansvarstagande, där målet är att minska vår påverkan på miljön och socialt ansvarstagande, där vår grundläggande inställning är att agera etiskt i allt vi gör. I denna rapport redovisas exempel och nyckeltal på Stenakoncernens arbete inom dessa områden. Informationen i rapporten avser Stena AB. SOFFIA SIGURDARDOTTIR Driftstekniker Göteborg Stena Fastigheter JOHN WINDER Säkerhetsbefäl Stena Carron Stena Drilling CAROLYN HUNTER Förste Hotellansvarig Stena Jutlandica Stena Line 1 Att vi tillsammans hjälps åt att göra ett så bra arbete som möjligt för att våra hyresgäster ska vara nöjda med sitt boende. 1 För mig står ledordet omtanke för just det som gör att jag verkligen vill arbeta för Stena Drilling. Respekt, omtanke, försiktighet, effektivitet och integritet är inte bara ord det är förhållningssätt och själva grunden för hur vi uppträder. 2 Att Stena lyft miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktigt som drivare för både en hållbar miljö och framtida möjlighet till en hållbar och lönsam tillväxt. Det är också viktigt för att vara attraktiv för kunder och som arbetsgivare. STENA AB

4 > HÅLLBARHET FÖR STENA ANSVARSTAGANDE I ALL VERKSAMHET För Stena innebär hållbarhet och socialt ansvarstagande att bidra till ekonomisk utveckling, minska koncernens påverkan på miljön och i all verksamhet agera etiskt. Stenakoncernen bidrar på olika sätt till samhället. Verksamheten inom rederi och färjelinjer bidrar till ökad handel och globalisering, vilket i sin tur ökar det globala välståndet. Fartygen fraktar privatresenärer och lastbilar med olika typer av gods, men också olja och gas för att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter. Väsentliga frågor för Stena En allt mer globaliserad värld kräver fler och effektivare transporter. Även om sjöfarten redan är ett av de mest miljövänliga transportslagen i förhållande till lastvolym, har transporter till sjöss oundvikligen en inverkan på miljö och klimat. Stena är därför aktivt engagerade i att minimera de negativa effekterna av gods transporter till sjöss. Vi bedriver vår verksamhet så att möjligheterna för nästa generation att fortsätta driva och utveckla verksamheten säkerställs. För att det ska vara möjligt behöver positiva ekonomiska resultat säkerställas. Det kräver både interna förutsättningar, exempelvis i form av kompetenta medarbetare, men också externa förutsättningar såsom ett positivt samhällsklimat och lagstiftning som stödjer verksamheten. Inom Stena har teknik och innovationer alltid stått högt på agendan och årligen investeras stora belopp för att minska miljöpåverkan. Ett exempel på detta är de cirka 200 projekt som genomförts inom ramen för Stena Lines energibesparingsprogram. Målet är att minska energi användningen med 2,5 procent per år. Ett annat exempel är framtagandet av mer bränsle effektiva fartyg som bidrar till såväl kost nads bespar ingar för Stena och kunderna, som miljövinster i form av minskade utsläpp som kommer hela samhället till gagn. 2 STENA AB 2013

5 CUSTOMER SUCCESS SOCIETAL SUCCESS STENA CARE VALUE IN EVERYTHING WE DO EMPLOYEE SUCCESS Vi minskar vår påverkan på miljön genom våra innovationer, genom omtanke agerar vi etiskt i allt vi gör och vi bidrar till ekonomisk utveckling genom vårt utförande. BUSINESS SUCCESS PARTNER SUCCESS Vi fortsätter att arbeta för att minska vår miljöpåverkan och bibehålla höga målsättningar för vårt säkerhetsarbete ombord. Dagligen bedrivs ett systematiskt säkerhetsarbete ombord på Stenas fartyg och borriggar för att inte utsätta våra medarbetare för riskfyllda situationer. Stenas kärnvärden till grund för all verksamhet Omtanke, innovation och utförande är kärnvärden som genomsyrar hela Stenakoncernen. Omtanke eller Stena Care är att skapa värde och framgång i allt bolagen gör, och i relationen med alla intressenter. Att agera etiskt i alla lägen är grunden för verksamheten. Att visa omtanke i alla relationer och bidra till intressenternas framgång är en viktig del för att säkerställa Stenas ekonomiska ansvar och bidra till att koncernens ekonomiska utveckling säkerställs. Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera med hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet genom hela värdekedjan och sträva efter att förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället. Organisation av hållbarhetsarbetet Koncernövergripande policys gällande miljö och säkerhet finns sedan flera år. Varje enskilt bolag ansvarar sedan för att utforma sina egna miljö- och säkerhetsmål anpassade för den egna verksamheten. På alla bolag finns det personer som har ansvar för miljö- och säkerhetsarbetet och för att följa upp resultaten på bolagsnivå. Centralt finns en funktion med ansvar för hållbarhetsfrågor. VD-KOMMENTAR FRAMGÅNG GENOM OMTANKE Omtanke, innovation och utförande är ledorden för vår organisation. Vårt utförande mäts i teknisk tillgänglighet, säkerhet, våra kunders lovord, återkommande affärer, kostnader och vinst. Innovation mäts i termer av antal förslag från våra medarbetare och andel förslag som genomförs. Innebörden av omtanke är något som vi i dag kämpar med. Kort sagt försöker vi omvandla det uppmärksammade till handling. Det handlar om att vara bäst när det gäller vår ekonomiska framgång, våra kunders framgång, våra anställdas framgång, våra partners framgång och vår samhälleliga framgång. Så Take Care! Göteborg i april 2014 Dan Sten Olsson, VD Stena AB STENA AB

6 > HÅLLBARHET FÖR STENA NYCKELTAL Här presenteras Stenas hållbarhetsarbete i siffror genom ett urval av ekonomiska, miljömässiga och sociala nyckeltal. Stenas hållbarhetsrapport är ett komplement till årsredovisningen. De nyckeltal som presenteras är på en aggregerad nivå för hela koncernen. Liksom de ekonomiska nyckeltalen ger en bra överblick av det ekonomiska resultatet för hela koncernen, ger de sociala nyckeltalen avseende antalet anställda och uppdelning på kön en spegling av alla företag i Stenakoncernen. Miljönyckeltalen omfattar fartygen i Stenas globala flotta som opereras av Stena. Bland fartygen finns många olika fartygstyper, vilket gör det svårt att få fram rättvisande effektivitetsmått på en aggregerad nivå. Därför redovisas miljönyckeltalen i absoluta tal. Under de år hållbarhetsdata samlats in har antalet fartyg ökat vilket medför att bränsle förbrukningen och utsläppen ökat i absoluta tal. Sett till förbrukningen för de enskilda fartygen har den effektiviserats under de år som gått. TOTALT SEGLAT AVSTÅND Tusentals nautiska mil För Stena Drillings enheter registreras ingen seglad distans. FARTYGENS KOLDIOXIDUTSLÄPP 2013, % Stena Line 46% Stena Bulk 26% Stena RoRo 11% Concordia Maritime * 9% Stena Line Stena Bulk Stena RoRo Concordia Maritime * Stena Drilling 8% Totalt 2,9 miljoner ton CO 2 *Concordia Maritimes majoritetsägare är Stena Sessan AB. 4 STENA AB 2013

7 EKONOMISKA NYCKELTAL MSEK Omsättning EBITDA* exklusive försäljning av anläggningstillgångar Resultat före skatt * Rörelseresultat före avskrivningar MILJÖ NYCKELTAL * Energikonsumtion Antal fartyg i rapporteringen Totalt seglat avstånd (1 000 nm) ** Total bränsleförbrukning på fartygen (1 000 ton) Total energiförbrukning på fartygen (TJ) Utsläpp av växthusgaser CO 2 -utsläpp (1 000 ton) Övriga utsläpp NO X -utsläpp (1 000 ton) SO X -utsläpp (1 000 ton) * Avser endast fartyg, inklusive Concordia Maritimes fartyg ** För Stena Drillings enheter registreras ingen seglad distans. SOCIALA NYCKELTAL Anställda Antal anställda Kvinnor (%) Andel kvinnor i styrelsen (%) Andel kvinnor i ledande befattning (%) STENA AB

8 > MEDARBETARE SÄKERHET OCH UTVECKLING I FOKUS FÖR MEDARBETARNA Engagerade och kompetenta medarbetare är en grundsten i Stenas verksamhet och konkurrensen om kompetent och välutbildad personal blir allt hårdare. För att säkerställa tillgång till rätt personal i framtiden prioriterar Stena utveckling och utbildning av såväl befintliga som potentiella medarbetare. Satsningar görs på både internutbildning och utveckling för de anställda i form av mentorprogram, traineeprogram och externutbildningar. Mentorprogram skapar möten Stena är idag en internationell företagskoncern med verksamhet i stora delar av världen organiserad i olika affärsområden. Mellan bolagen i respektive affärsområde finns ett omfattande utbyte av behov och tjänster. För att såväl bevara som vidareutveckla Stenas framgångsrika affärsmodell är satsningar på det interna utvecklingsarbetet en förutsättning. Sedan 2010 har Stena Sfären ett internt mentorskapsprogram som bidrar till att skapa möten mellan Stenas medarbetare. Hittills har fyra omgångar genomförts, med cirka 40 deltagare varav tjugo adepter och tjugo mentorer. Sedan 2007 har Stena Drilling ett traineeprogram kallat Fast Track Drilling Trainee program (FTDT) med syfte att identifiera och utbilda anställda för att ingå i det framtida ledarskapet inom Stena Drillings offshoreverksamhet. Under tre år genomgår de antagna ett tränings- och utbildningsprogram där de provar på alla typer av arbetsuppgifter ombord. Sedan 2013 finns också ett traineeprogram för framtida tjänst i land, som varvar utbildningsperioder till sjöss med arbete på kontoret i land. Under 2013 startades ett traineeprogram inom Stena Rederi där de antagna kommer få arbeta inom olika delar av Stenas rederiverksamhet. Syftet med traineeprogrammet är framför allt att trygga tillgången till kompetent personal. Kontinuerlig vidareutbildning av ombordanställda Sedan Stena-ägda Northern Marine Management (NMM) grundades 1983 har företaget stöttat internationella sjöbefälsutbildningar runt om i världen. Målsättningen är att det ska finnas minst en elev från sjö befälsprogram ombord på varje fartyg som NMM be man nar. För när varande finns cirka 100 sjöbefäls elever ombord på NMMs flotta. NMM investerar också stora summor årligen i utbildning av ombordanställda. Ett exempel är det träningscenter med olika typer av fartygssimulatorer som började byggas i november Träningscentret byggs i samarbete med kunden Chevron i anslutning till NMMs huvudkontor i Glasgow. Sammantaget kommer nära 30 olika utbildningar erbjudas på träningscentret som är tillgängligt för befäl på Chevrons flotta och befäl från andra fartyg NMM bemannar. Årligen investeras cirka 15 miljoner USD i utbildning av NMMs personal. Plattform för att sprida sjöfartskunskap i världen När sjöfartens betydelse som transportslag ökar, växer också behovet av välutbildade sjömän. NMM var en av de drivande parterna när Stena Association of Maritime Institutions (STAMI) bildades STAMI är ett nätverk för flera maritima institutioner från hela världen som möts ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter och goda exempel från sina verksamheter. Totalt medverkar tio institut från nio olika länder i tre världsdelar. STAMI arbetar också för att höja kvaliteten och sätta ge men samma standarder för de maritima utbildningarna. 6 STENA AB 2013

9 STENA VOICE Stena Voice är en regelbundet återkommande medarbetar undersökning kring hur de anställda upp lever sin totala arbetssituation och används bland alla anställda inom Stena. Frågorna i under- sökningen berör arbetsmiljö, målstyrning, organisation, personalpolitik och ledarskap. Undersökningen genomförs var 18:e eller 12:e månad beroende på bolag och mäts på skalan 1 5. RESULTAT FRÅN STENA VOICE Stena AB-koncernen exkl. Stena Line Utvecklingssamtal (Andel av personalen som haft) 70% 83% 85% Stena Voice resultat 4,51 4,46 4,47 Avdelningar med över 4,0 i Stena Voice 91% 89% 91% Svarsfrekvens Stena Voice 97% 99% 99% Stena Voice görs var 18:e månad i dessa bolag Stena Line Utvecklingssamtal (Andel av personalen som haft) 87% 81% 72% Stena Voice resultat 4,17 4,16 4,11 Avdelningar med över 4,0 i Stena Voice 74% 74% 69% Svarsfrekvens Stena Voice 96% 95% 93% Stena Voice görs var 12.e månad i detta bolag SAMHÄLLSENGAGEMANG Stena vill vara med och bidra till samhället på olika sätt. Ett sätt är att låta anställda dela med sig av sina erfarenheter, exempelvis genom att vara mentorer eller hålla föreläsningar för skolklasser. Stena är också tillsammans med Väst svenska Handelskammaren engagerat i projekt för att säkerställa kompetens försörjning i Västsverige. Stena är på olika sätt engagerat i bland annat följande organisationer: Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap Mitt Liv Transfer (Väst) Tall Ships Youth Trust SÄKERHET OMBORD För Stena är omtanke viktigt i all verksamhet, särskilt när det gäller medarbetarna. En säker och trygg arbetsplats skapar förutsättningar för en säkrare och effektivare verksamhet. Ombord på Stenas fartyg och borriggar bedrivs varje dag ett omfattande säkerhetsarbete. LTIF Lost Time Injury Frequency är ett mått på arbetsplatssäkerhet, som används för besättningen ombord. Antalet Lost Time Incidents (LTI) (arbetsskador som medför att den anställde inte kan arbeta följande arbetsdag) anges per miljon exponerade arbetstimmar. Hälsa & Säkerhet, LTIF NMM 0,19 0,35 0,36 Stena RoRo 0,80 0,00 0,77 Stena Drilling 0,27 0,51 0,58 Stena Bulk 0,21 0,20 0,18 Stena Line* 2,83 2,19 *Inklusive servicepersonal för passagerarna STENA AB

10 > EN RÖST FRÅN BRANSCHEN BÅDE MILJÖN OCH SJÖFARTEN TJÄNAR PÅ GEMENSAMMA SYSTEM Miljön är en av de viktigaste frågorna för sjöfartsindustrin och en huvudprioritering för Europeiska redarföreningen, European Community Shipowners Associations (ECSA). Enligt Patrick Verhoeven, general sekreterare på ECSA, görs många bra satsningar på miljöområdet, och branschen måste nu bli bättre på att kommunicera detta. PATRICK VERHOEVEN Generalsekreterare för European Community Shipowners Associations, ECSA 8 STENA AB 2013

11 Sjöfarten är ryggraden i den internationella handeln. Europeiska fartygsägare kontrollerar 40 procent av den globala handelsflottan och tillhandahåller sjöfartstjänster över hela världen. Sjöfarten är alltså oerhört viktig för den europeiska handeln, men samtidigt är den ganska osynlig. Därför måste vi bli bättre på att marknadsföra oss själva. För att klara konkurrensen från sjöfartscentra utanför Europa är det dessutom viktigt att vi kan skapa ett sunt affärsklimat och få den inre marknaden i Europa att fungera, både på tullområdet och i fråga om gemensamma regelverk. Fokus på konkurrenskraftigt företagsklimat ECSA försöker se till att bestämmelser och regelverk ger europeisk sjöfartsindustri goda förutsättningar. Konkurrensen utifrån kommer att fortsätta öka framöver. Därför måste EU förenkla för industrin och bidra till att skapa ett fungerande företagsklimat. Miljön är en viktig fråga och ett prioriterat område för oss. Sjöfartsindustrin arbetar med flera olika initiativ på miljöområdet men är inte alltid bra på att informera om dessa. Minska utsläppen Den största utmaningen här gäller utsläpp till luften. När svaveldirektivet träder i kraft i januari 2015 kommer det att påverka stora delar av branschen. Vi är rädda för att det kan få allvarliga konsekvenser för vissa rutter, så att en del gods i stället börjar fraktas med andra transportmedel. Därför är det viktigt att sektorn ges allt det stöd den kan få för att anpassa sig till kraven i direktivet. Det här är väldigt angeläget, och det måste beslutsfattarna förstå. Nästa stora fråga blir hur man ska hantera utsläppen av koldioxid, eftersom det snart kommer nya bestämmelser på området. Sjöfartsindustrin har påbörjat arbetet med att anpassa sig till de nya regelverken, bland annat genom försök att hitta sätt att minimera utsläppen. Här är Stena framsynt och agerar proaktivt, till exempel genom att undersöka möjligheterna att använda metanol som alternativt bränsle. Samarbete för ett gemensamt regelverk Vi kan inte ignorera utmaningarna på miljöområdet, och det är viktigt att lyfta dessa frågor och förändra mentaliteten i branschen. Men alla parter måste samarbeta så att vi kan hitta fungerande sätt att hantera frågor som rör regelverken. Vi kan lära oss mycket av hur det gick till när svaveldirektivet utarbetades, då reglerna slogs fast utan att man först gjort en grundlig konsekvensanalys. Innan nya regler införs måste man ha helt klart för sig vilka effekter de får. Dessutom måste det finnas ett enda internationellt system, och inte flera olika regionala system. STENA AB

12 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN FÄRJELINJER Färjelinjer består av Stena Line, ett av världens största färjerederier med inriktning på frakt och passagerare. Stena Line trafikerar 23 linjer i norra Europa med 40 fartyg. Stena Line äger även fem hamnar. 12 OFFSHORE DRILLING Offshore Drilling består av Stena Drilling, en av världens främsta aktörer inom utveckling, konstruktion och global operation av oljeborriggar och borrfartyg. Företaget har haft en aktiv roll i expansionen av sin flotta av välunderhållna borrenheter och har, i samband med konstruktion och ombyggnad av riggar, varit banbrytande på flera områden inom teknisk utveckling och innovation i offshoreindustrin. 14 SHIPPING Rederi är verksamt inom tanksjöfart, RoRo, tekniskt underhåll och bemanning samt skeppsbyggnation. Affärsområdet består av Stena Bulk och Stena RoRo. Stena Bulk är ett av världens ledande tankrederier. Stena RoRos flotta består av RoRo-fartyg (huvudsakligen av sedda för trailers) och RoPax-fartyg (kombinerade RoRo och passagerarfartyg). 16 NORTHERN MARINE MANAGEMENT Northern Marine Management är Stenas internationella ship management-bolag med en världsomspännande kundbas, och huvudkontor i Glasgow, Skottland. Bolaget opererar en diversifierad, högteknologisk flotta bestående av cirka 100 fartyg genom ett globalt nätverk av kontor i Aberdeen, Glasgow, Göteborg, St Petersburg, Novorossiysk, Houston, Manila, Mumbai, Perth, Shanghai och Singapore. STENA TEKNIK Stena Teknik är en gemensam resurs för alla maritima verksamhetsområden inom Stena Sfären. Verksamheten består av nybyggnadsoch ombyggnadsprojekt, allmän marinteknisk rådgivning, upphandling samt forskning och utveckling. Inom Stena Teknik finns med arb et are med ledande kompetens och gedigen erfarenhet av fartygs projektering, fartygsdrift, projektledning, varvsdrift, klassificeringssällskap, upphandling och kontraktering. 10 STENA AB 2013

13 FASTIGHETER Fastigheter består av Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag samt Stena Realty BV. Totalt uppgår beståndet till 2,4 miljoner kvm, främst bostäder i Sverige, men också kvm kommersiella fastigheter. Cirka kvm förvaltas åt närstående bolag. 18 STENA ADACTUM Stena Adactum investerar långsiktigt i noterade och onoterade företag. Målet är att bygga starka och lönsamma företag som kan utgöra plattformar för nya affärsområden inom Stena Sfären. Företaget bidrar framför allt med finansiell styrka och ett aktivt ägande. Affärsområdet består av dotterbolagen Stena Renewable, Ballingslöv, Blomsterlandet, Envac och Mediatec samt ägarandelar i Gunnebo och Midsona. 20 FINANS Stena Finans huvudsakliga mål är att sköta finansieringen i Stenakoncernen, både på kort och lång sikt. Stena Finans hanterar också de operativa affärsenheternas finansiella risker på ränte-, valuta- och oljemarknaderna. Dessutom förvaltar Stena Finans koncernens likviditet och finansiella investeringar. En viktig roll är att fungera som en resurs för de operativa enheterna vid identifiering, analys och genomförande av nya affärer. STENA AB

14 > FÄRJELINJER ÖKAD SÄKERHET SÅVÄL OMBORD SOM PÅ LAND Det finns omfattande regelverk som styr säkerhets- och miljöarbetet för internationell färjeverksamhet. Stena Lines verksamhet bedrivs i enlighet med lagkraven och bolaget arbetar kontinuerligt för att stärka säkerheten för personal och passagerare. Under året som gått har Stena Line deltagit i ett projekt för att utöka säkerheten för passagerare även efter att de kört av färjan. Årligen genomförs över hundra kontroller av Stena Lines 40 fartyg av representanter från olika sjösäkerhetsmyndigheter och klassningssällskap. De flesta av dessa kontroller genomförs utan några större anmärkningar. I september 2013 blev dock Stena Alegra, som chartrats in för att gå i trafik mellan Karlskrona och Gdynia, förlagt med förbud att lämna hamnen på grund av vissa brister. Stena åtgärdade bristerna omgående och fartyget var i trafik igen påföljande dag. I slutet av augusti 2013 invigdes en automatiserad nykterhetskontroll vid Stena Lines terminal i Majnabbe, Göteborg. Sedan dess har både lastbilschaufförer och privatbilister som kört av Stena Lines färjor fått köra igenom en station utrustad med mätutrustning för att kontrollera förarens utandningsluft. Skulle utandningsprovet ge ett negativt utslag går bommen inte upp för fordonet och berörd myndighetsperson kallas till platsen. Under försöksperioden har fordonsförare kontrollerats. Av dem har tio förare rapporterats för misstänkt rattfylleri eller grovt rattfylleri. Försöksperioden avslutades vid årsskiftet. Projektet ägs av MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) och utförs i samarbete med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, Servotek och Stena Line. METANOL SOM MARINT BRÄNSLE Stena Line fortsätter att tillsammans med industripartners utforska möjligheterna att använda metanol som ett marint bränsle. Det gemensamma projektet är ett led i att ytterligare minska Stena Lines miljöpåverkan samt möta de hårdare kraven på reducerad svavelhalt i fartygsbränslet som träder i kraft Under 2013 beviljades Stena ett bidrag från Trans-European Transport Network (TEN-T) för att konvertera RoPax-färjan Stena Germanica till metanoldrift. 12 STENA AB 2013

15 LANDSTRÖM UTÖKAS MED FJÄRRVÄRME I flera hamnar som Stena Line trafikerar finns det möjlighet att koppla fartygen till landström när de ligger till kaj. Detta gör att hjälpmotorerna ombord kan stängas av, vilket sparar olja och därmed minskar utsläppen av koldioxid (CO 2 ). Under 2013 har Stena Line också påbörjat ett samarbete med Göteborgs Stad och Göteborgs Energi för att se över möjligheterna att ansluta Stena Danica till fjärrvärmenätet. Detta är första gången som fjärrvärme ansluts till ett fartyg som är i drift. Fjärrvärmen kommer till att börja med ersätta de dieseldrivna värmepannor som används idag. På sikt är planen att använda fjärrvärme även för varm vatten och för att hålla motorerna varma. Användning av fjärrvärme beräknas innebära minskade CO 2 -utsläpp med 75 procent, från cirka 800 ton till 195 ton CO 2 per år. Dessutom för väntas bullernivån från fartyget sjunka, vilket är viktigt med tanke på Stena Lines centrala läge i Göteborgs hamn. Under 2013 har den totala effekten av landströmsanvändningen i Stena Line resulterat i en besparing av cirka ton olja. Hade olja använts istället hade det genererat utsläpp av svaveldioxid (SO X ) på 9 ton och CO 2 -utsläpp på över ton, vilket motsvarar CO 2 -ut släppen under ett år från cirka person bilar. 43 TON CO 2 -utsläpp sparades under året tack vare återvinning av liter mat - olja ombord på Stena Lines fartyg. UPPFÖLJNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING Under 2013 har arbetet i Stena Lines energibesparingsprogram, Energy Saving Programme (ESP), fortgått. Programmet infördes 2006 med målsättningen att minska energianvändningen med 2,5 procent per år. Ett flertal olika projekt pågår inom programmet. Under 2013 har exempelvis installation av nya moderna flödesmätare påbörjats på flera fartyg med syfte att mer detaljerat kunna följa bränsleförbrukningen ombord. Flödesmätarna kopplas samman med ett större system, Fuel Management System, som även mäter parametrar som vattendjup och vatten strömmar. Med information om vattendjupen kan fartygsbefälen optimera farten, då hög hastighet vid grunda passager ökar bränsle förbrukningen. STENA AB

16 > OFFSHORE DRILLING OMTANKE MED FOKUS PÅ SÄKERHET Stenas kärnvärde Care omsätts i praktisk handling med hjälp av det så kallade STOP Observation System, vilket används för att förbättra såväl säkerhet som miljö. Det är viktigt att alla i besättningen känner till den så kallade Stop the job -policyn. Den innebär att vem som helst i besättningen har både rätten och ansvaret att säga till sin kollega, överordnad som underordnad, att sluta med en pågående arbetsuppgift om personen anser att det finns en påtaglig säkerhetsrisk. Medarbetarna rapporterar kontinuerligt in sina observationer i The STOP Observation System. De så kallade Stop cards, stoppkort, som används kan ses som ett praktiskt uttryck för hur Stenas kärnvärde omtanke mani festeras inom Stena Drilling. Varje månad lyfts ett av de inrapporterade stopp korten fram som exempel på ett tydligt sätt att demonstrera omtanke om kollegorna och för att sprida kunskap bland andra medarbetare om potentiella säkerhetsrisker ombord. Systemet används också för att följa upp miljöarbetet ombord på fartygen och riggarna. Sedan uppföljningen av miljörelaterade stoppkort började 2011 har antalet rapporter ökat vilket är ett tydligt tecken på ökad medvetenhet och stärkt miljöansvar hos besättningen. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet rapporter med 3 procent, och från 2012 till 2013 med 27 procent. 14 STENA AB 2013

17 PROAKTIVT SÄKERHETSARBETE De flesta arbetsuppgifterna ombord på ett borrfartyg eller en oljerigg är förenade med risk för den enskilda individen, kollegorna eller miljön de verkar i. De flesta skadorna uppkommer vid enkla arbetsmoment, där besättningen agerar utan att tänka igenom riskerna. Därför har Stena Drilling utvecklat ett proaktivt arbetssätt för att öka säkerheten ombord. Inför varje arbetsuppgift ska berörd personal tillsammans fylla i ett så kallat HAZ IDCARD, där de med hjälp av ikoner som symboliserar olika former av risker eller skador fyller i vilka som innebär potentiella risker för den aktuella arbetsuppgift de ska utföra. Mängden avfall som återvinns på Stena Drillings fartyg har sedan 2011 ökat med 20% För 70% hela flottan och kontoren i land ligger återvinningsgraden på cirka PRISAT SÄKERHETSARBETE 2013 mottog Stena Drilling än en gång branschorganisationen International Association of Drilling Contractors årliga pris för sitt säkerhetsarbete, både i kategorin för riggar (semisubmersibles) och borrfartyg. ÖKAD KUNSKAP OM MILJÖFRÅGOR För Stena Drilling är det viktigt att öka kunskapen internt kring miljöfrågor. I dagsläget har 62 procent av all personal i land genomgått en miljöutbildning. STENA AB

18 > SHIPPING NY TEKNIK OCH FÖRÄNDRAT BETEENDE Inom ramen för ett energieffektiviseringsprojekt har Stena Bulk under 2013 ökat bränsleeffektiviteten i flottan med hela 14 procent jämfört med Projektet har som mål att öka bränsleeffektiviteten med 3 procent årligen, mätt i fraktad last (ton) i relation till förbrukat bränsle (ton). Den minskade bunkerförbrukningen har medfört ekonomiska besparingar på 65 MSEK, minskade koldioxidutsläpp med drygt ton och minskade svaveldioxidutsläpp med ton. Den ökade effektiviteten beror delvis på ökad andel så kallade ekofartyg i Stena Bulks flotta, men till största del har effektivitetsökningen möjliggjorts genom mer detaljerad upp följning av fartygens energiförbrukning som i sin tur lett till operationella åtgärder såsom exempelvis sänkt fart och noggrannare och tätare uppföljning av bränsle förbrukningen. 14% bättre bränsleeffektivitet här har vinsterna gjorts Andra operationella åtgärder, 25% 25 Eko-fartyg, 15% Operation, 85% 75 Sänkt hastighet, 75% MINDRE UTSLÄPP GENOM SMART DESIGN På de nyaste Suezmax-fartygen i Stena Bulks och Concordia Maritimes flotta har förändringar gjorts för att öka bränsleeffektiviteten jämfört med äldre fartyg av samma modell. Bland annat har systemet Knutsen Volatile Organic Compounds Technology (KVOC) installerats ombord. Systemet består av stora rör som hjälper till att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) under lastning och transport av last. Även utsläppen av svavelväte minskar. KVOC-systemet består också av en sofistikerad ventil som reglerar utsläppen av gas som bildas under trans porten av olja och gör att en mindre del av lasten omvandlas till gas. Enligt beräkningar från Det Norske Veritas (DNV) kan installationen av KVOC på en Suezmax spara mellan 85 och 130 ton av lasten på en transport från Persiska viken till USA. Varje ton olja som undgår att omvandlas till gas under transporten är en vinst för både fraktkunder och miljön. 16 STENA AB 2013

19 FORTSATT KVALITETSSÄKRING AV NMMS ARBETE Northern Marine Managements (NMM) verksamhet är certifierad enligt flera internationella standarder såsom ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO50001 (energi). I augusti 2013 blev NMM även certifierade enligt OHSAS (Occupational Health and Safety System), en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. ANPASSNING AV FARTYGSBULB GER ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET Inom Stena Teknik pågår många projekt för att förbättra energieffektiviteten på fartygen. Ett exempel är ett projekt för Stena Line som innebär att anpassa fartygens bulbar till dagens låga farter. Bulben är den del av skrovet som genom sin form minskar svallvågorna från fartyget och därmed minskar fartygets energiförbrukning. Projektet innebär en bränslebesparing på ton bunkerolja per år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för villor. MINSKAD PIRATAKTIVITET UTANFÖR SOMALIAS KUST Piratattacker fortsätter att vara ett hot mot säkerheten för sjömän världen över, även om antalet attacker under 2013 gick ner till den lägsta nivån på sex år. Ett av de värst utsatta områdena har de senaste åren varit kusten utanför Somalia. Stena deltar sedan 2012 i ett FN-lett projekt som strävar efter att stärka det civila samhället i Somalia och minska piratattackerna i området och därmed stärka säkerheten för sjöfarare. Projektet har fortgått under 2013 med bland annat dialoger med representanter från lokalsamhället för att identifiera deltagare för utbildningsinsatserna. FÖRSTA PASSAGERARFARTYGET CERTIFIERAT ENLIGT DNV:S TRIPLE-E 2013 graderades Stena RoRos fartyg Norman Asturias, nu på charter till LD Lines, enligt DNV:s Environmental and Energy Efficiency rating scheme, Triple-E, som är ett system för att hjälpa till att kontinuerligt för bättra ett fartygs energi- och miljöpåverkan. Det är det första passagerarfartyget i världen att certifieras enligt denna klassning. Stena RoRo har sedan 2011 fyra av sina fartyg graderade enligt Triple-E. KATASTROFHJÄLP TILL FILIPPINERNA Den 8 november 2013 svepte tyfonen Haiyan in över stora delar av Filippinerna. Över människor beräknas ha omkommit till följd av tyfonen och cirka fyra miljoner blev av med sina hem. Filipinerna är en stor sjöfartsnation och inom Stenas organisation finns över filippinska sjömän. För att kunna ge omedelbart stöd och säkerställa välbefinnandet hos koncernens filippinska kollegor avsatte Stena Rederi, Stena Drilling och Northern Marine Management pengar till en katastroffond. Pengarna distribuerades till behövande genom organisationen PTCI (Philippine Transmarine Carriers, Inc.) som Stena har ett mångårigt samarbete med. STENA AB

20 > FASTIGHETER HÅLLBARA BOENDEMILJÖER OCH ARBETSPLATSER Stena Fastigheter arbetar med långsiktigt och hållbart fastighetsägande, där det egna konceptet Relationsförvaltning är en viktig del. På miljösidan ligger fokus på energi, där den största miljöpåverkan finns. För att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 har en rad åtgärder inletts. Stena Fastigheters hållbarhetsarbete är fast förankrat i affärsidén om ett långsiktigt ägande och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler i bra lägen. Genom det egna konceptet Relationsförvaltning utvecklas hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Syftet är att skapa delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna genom att de själva får vara med och påverka sin boendemiljö. Ökad trivsel ger i förlängningen färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet. Konkret innebär Relationsförvaltning att Stena Fastigheter arbetar med en rad projekt och aktiviteter som skapar trygghet, trivsel och stabilitet i områdena och där fokus ligger på barn och unga. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och bygger på samarbete med lokala aktörer. Varje fastighet ska vara kopplad till minst ett projekt inom Relationsförvaltning. För närvarande bedrivs cirka 80 projekt och aktiviteter inom ramen för detta arbete. Exempel är sommarjobb, läxhjälp, konst- och kulturaktiviteter, miljövärdar, planteringsdagar och tvättstugebibliotek. På varje ort finns en relationsförvaltare och nyligen anställdes en övergripande relationsförvaltningsstrateg för att lyfta Relationsförvaltning ytterligare ett steg. Stena Fastigheters största miljöpåverkan handlar om energianvändning i form av el, värme och varmvatten till bostäder och lokaler. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent mellan 2010 och Hittills har energianvändningen i form av värme minskats med 7,4 procent, el med 9,8 procent och vatten med 4,5 procent. De åtgärder som vidtagits är anpassade utifrån förutsättningarna i varje fastighet. Exempel på det är byte till mer energieffektiva värmesystem, fönsterbyten, investeringar i nya undercentraler och ventilationssystem, injustering och intrimning av befintliga värme- och ventilationssystem samt införande av individuell mätning av varmvatten på flera håll. Stena Fastigheter köper enbart in grön el, är miljödiplomerade och alla anställda har genomgått miljöutbildning. SMARTA LÖSNINGAR MED SOLENERGI Stena Fastigheter har infört solenergi på flera platser, och liknande åtgärder planeras i fler områden. På Fyrklöversgatan i Göteborg monteras en solcellsanläggning på 17 kw, som ska leverera el till en av tvättstugorna i området. Den beräknade årliga elproduktion är kwh, vilket täcker eller överträffar det energibehov som finns. I Ängby Park i Stockholm används solfångare för att värma upp varmvatten i en nyproducerad fastighet. Där finns också en elbil som laddas med solceller och som hyrs ut till hyresgästerna på helger och kvällar, när den inte används av fastighetsvärden. 18 STENA AB 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE DETTA ÄR STENA AB OMSÄTTNING MSEK 27 388 160 GLOBAL VERKSAMHET 16 000 26 600 96 ANSTÄLLDA BOSTÄDER OCH LOKALER FARTYG VINDKRAFTVERK I DRIFT OCH UNDER UPPBYGGNAD

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 33 563 HELA VÄRLDEN 176 26 7001) BOSTÄDER OCH LOKALER FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN 16 000 ANSTÄLLDA 96 VINDKRAFTVERK

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004 Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två VLCC om vardera 312.600 dwt levererade 2001, Stena V-MAX. Fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Därutöver

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 Stockholms Hamnars hamnar Stockholms Hamnar i siffror 2012 Över 12 miljoner passagerare 8,6 miljoner ton gods 661 mkr omsättning 140 medarbetare Vision

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Pressinformation daterad den 9 februari 1999

Pressinformation daterad den 9 februari 1999 CONCORDIA MARITIME AB Concordia Maritime är ett börsnoterat tankrederi inom Stenasfären med ett nära samarbete med Stena Bulk. Concordia äger sju stora tankers byggda i mitten av 1970-talet samt en produkttanker

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB 2016-06-13 Hållbarhetsrapport Modern Management Network AB Hållbarhetsrapport Läsanvisningar Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Inre miljö Yttre miljö Medarbetare Arbetsklimat Arbetsmiljö OHSAS 18000 Socialt

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer