STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013"

Transkript

1 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

2 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER HELA VÄRLDEN FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER I DRIFT OCH UNDER UPPBYGGNAD 2 3 Vad innebär Stenas ledord omtanke för dig i ditt dagliga arbete? VINDKRAFTVERK Varför tycker du det är viktigt att Stena jobbar med hållbarhetsfrågor? Vilken hållbarhetsfråga är viktigast för dig? ADITYA KARANDIKAR CATHERINE CONTRERAS DAG WETTERHOLM Biträdande HR-chef Bombay Northern Marine Management Biträdande finansiell controller Houston Stena Bulk Andre styrman Stena Scandinavica Stena Line 1 Omtanke betyder för mig att vi är öd mjuka, rakryggade och öppna. Det b etyder även att vi respekterar miljön, bidrar till samhället, strävar efter ständiga förbättringar, utövar kostnadskontroll, f örstår företagets värderingar och skyddar dess tillgångar. ii De synergivinster som uppstår genom att vi arbetar proaktivt med miljö- och säkerhetsfrågor stärker både vårt anseende och företagets ekonomiska resultat. 3 För mig som brygg b efäl och ansvarig för att köra färjan, är det viktigaste att vi minskar våra utsläpp.

3 AFFÄRSIDÉ ANSVAR I VÅRA AFFÄRSRELATIONER Genom vår kompetens inom framför allt service, handel och fartyg, ska vi tjäna pengar på affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans. Vi ska skapa nya företag för framtiden. Vi ska sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till deras och samhällets positiva utveckling. Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet. Förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället. Vårt ansvar är att uppfylla våra kunders förvänt ningar när det gäller ansvarsfylld affärspraxis. Vi har höga principer för samhällsansvar som vi delar med våra affärspartners. Vi kan komma att dra oss ur affärs relationer om vi anser att den standard vi har inte uppfylls av en affärspartner. OM DEN HÄR RAPPORTEN Detta är Stenakoncernens andra hållbarhetsrapport, den första kom ut Hållbarhetsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. Hållbarhetsarbetet inom Stena baseras i princip på tre grundstenar: ekonomiskt ansvarstagande, där syftet är att bidra till ekonomisk utveckling, miljömässigt ansvarstagande, där målet är att minska vår påverkan på miljön och socialt ansvarstagande, där vår grundläggande inställning är att agera etiskt i allt vi gör. I denna rapport redovisas exempel och nyckeltal på Stenakoncernens arbete inom dessa områden. Informationen i rapporten avser Stena AB. SOFFIA SIGURDARDOTTIR Driftstekniker Göteborg Stena Fastigheter JOHN WINDER Säkerhetsbefäl Stena Carron Stena Drilling CAROLYN HUNTER Förste Hotellansvarig Stena Jutlandica Stena Line 1 Att vi tillsammans hjälps åt att göra ett så bra arbete som möjligt för att våra hyresgäster ska vara nöjda med sitt boende. 1 För mig står ledordet omtanke för just det som gör att jag verkligen vill arbeta för Stena Drilling. Respekt, omtanke, försiktighet, effektivitet och integritet är inte bara ord det är förhållningssätt och själva grunden för hur vi uppträder. 2 Att Stena lyft miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktigt som drivare för både en hållbar miljö och framtida möjlighet till en hållbar och lönsam tillväxt. Det är också viktigt för att vara attraktiv för kunder och som arbetsgivare. STENA AB

4 > HÅLLBARHET FÖR STENA ANSVARSTAGANDE I ALL VERKSAMHET För Stena innebär hållbarhet och socialt ansvarstagande att bidra till ekonomisk utveckling, minska koncernens påverkan på miljön och i all verksamhet agera etiskt. Stenakoncernen bidrar på olika sätt till samhället. Verksamheten inom rederi och färjelinjer bidrar till ökad handel och globalisering, vilket i sin tur ökar det globala välståndet. Fartygen fraktar privatresenärer och lastbilar med olika typer av gods, men också olja och gas för att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter. Väsentliga frågor för Stena En allt mer globaliserad värld kräver fler och effektivare transporter. Även om sjöfarten redan är ett av de mest miljövänliga transportslagen i förhållande till lastvolym, har transporter till sjöss oundvikligen en inverkan på miljö och klimat. Stena är därför aktivt engagerade i att minimera de negativa effekterna av gods transporter till sjöss. Vi bedriver vår verksamhet så att möjligheterna för nästa generation att fortsätta driva och utveckla verksamheten säkerställs. För att det ska vara möjligt behöver positiva ekonomiska resultat säkerställas. Det kräver både interna förutsättningar, exempelvis i form av kompetenta medarbetare, men också externa förutsättningar såsom ett positivt samhällsklimat och lagstiftning som stödjer verksamheten. Inom Stena har teknik och innovationer alltid stått högt på agendan och årligen investeras stora belopp för att minska miljöpåverkan. Ett exempel på detta är de cirka 200 projekt som genomförts inom ramen för Stena Lines energibesparingsprogram. Målet är att minska energi användningen med 2,5 procent per år. Ett annat exempel är framtagandet av mer bränsle effektiva fartyg som bidrar till såväl kost nads bespar ingar för Stena och kunderna, som miljövinster i form av minskade utsläpp som kommer hela samhället till gagn. 2 STENA AB 2013

5 CUSTOMER SUCCESS SOCIETAL SUCCESS STENA CARE VALUE IN EVERYTHING WE DO EMPLOYEE SUCCESS Vi minskar vår påverkan på miljön genom våra innovationer, genom omtanke agerar vi etiskt i allt vi gör och vi bidrar till ekonomisk utveckling genom vårt utförande. BUSINESS SUCCESS PARTNER SUCCESS Vi fortsätter att arbeta för att minska vår miljöpåverkan och bibehålla höga målsättningar för vårt säkerhetsarbete ombord. Dagligen bedrivs ett systematiskt säkerhetsarbete ombord på Stenas fartyg och borriggar för att inte utsätta våra medarbetare för riskfyllda situationer. Stenas kärnvärden till grund för all verksamhet Omtanke, innovation och utförande är kärnvärden som genomsyrar hela Stenakoncernen. Omtanke eller Stena Care är att skapa värde och framgång i allt bolagen gör, och i relationen med alla intressenter. Att agera etiskt i alla lägen är grunden för verksamheten. Att visa omtanke i alla relationer och bidra till intressenternas framgång är en viktig del för att säkerställa Stenas ekonomiska ansvar och bidra till att koncernens ekonomiska utveckling säkerställs. Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera med hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet genom hela värdekedjan och sträva efter att förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället. Organisation av hållbarhetsarbetet Koncernövergripande policys gällande miljö och säkerhet finns sedan flera år. Varje enskilt bolag ansvarar sedan för att utforma sina egna miljö- och säkerhetsmål anpassade för den egna verksamheten. På alla bolag finns det personer som har ansvar för miljö- och säkerhetsarbetet och för att följa upp resultaten på bolagsnivå. Centralt finns en funktion med ansvar för hållbarhetsfrågor. VD-KOMMENTAR FRAMGÅNG GENOM OMTANKE Omtanke, innovation och utförande är ledorden för vår organisation. Vårt utförande mäts i teknisk tillgänglighet, säkerhet, våra kunders lovord, återkommande affärer, kostnader och vinst. Innovation mäts i termer av antal förslag från våra medarbetare och andel förslag som genomförs. Innebörden av omtanke är något som vi i dag kämpar med. Kort sagt försöker vi omvandla det uppmärksammade till handling. Det handlar om att vara bäst när det gäller vår ekonomiska framgång, våra kunders framgång, våra anställdas framgång, våra partners framgång och vår samhälleliga framgång. Så Take Care! Göteborg i april 2014 Dan Sten Olsson, VD Stena AB STENA AB

6 > HÅLLBARHET FÖR STENA NYCKELTAL Här presenteras Stenas hållbarhetsarbete i siffror genom ett urval av ekonomiska, miljömässiga och sociala nyckeltal. Stenas hållbarhetsrapport är ett komplement till årsredovisningen. De nyckeltal som presenteras är på en aggregerad nivå för hela koncernen. Liksom de ekonomiska nyckeltalen ger en bra överblick av det ekonomiska resultatet för hela koncernen, ger de sociala nyckeltalen avseende antalet anställda och uppdelning på kön en spegling av alla företag i Stenakoncernen. Miljönyckeltalen omfattar fartygen i Stenas globala flotta som opereras av Stena. Bland fartygen finns många olika fartygstyper, vilket gör det svårt att få fram rättvisande effektivitetsmått på en aggregerad nivå. Därför redovisas miljönyckeltalen i absoluta tal. Under de år hållbarhetsdata samlats in har antalet fartyg ökat vilket medför att bränsle förbrukningen och utsläppen ökat i absoluta tal. Sett till förbrukningen för de enskilda fartygen har den effektiviserats under de år som gått. TOTALT SEGLAT AVSTÅND Tusentals nautiska mil För Stena Drillings enheter registreras ingen seglad distans. FARTYGENS KOLDIOXIDUTSLÄPP 2013, % Stena Line 46% Stena Bulk 26% Stena RoRo 11% Concordia Maritime * 9% Stena Line Stena Bulk Stena RoRo Concordia Maritime * Stena Drilling 8% Totalt 2,9 miljoner ton CO 2 *Concordia Maritimes majoritetsägare är Stena Sessan AB. 4 STENA AB 2013

7 EKONOMISKA NYCKELTAL MSEK Omsättning EBITDA* exklusive försäljning av anläggningstillgångar Resultat före skatt * Rörelseresultat före avskrivningar MILJÖ NYCKELTAL * Energikonsumtion Antal fartyg i rapporteringen Totalt seglat avstånd (1 000 nm) ** Total bränsleförbrukning på fartygen (1 000 ton) Total energiförbrukning på fartygen (TJ) Utsläpp av växthusgaser CO 2 -utsläpp (1 000 ton) Övriga utsläpp NO X -utsläpp (1 000 ton) SO X -utsläpp (1 000 ton) * Avser endast fartyg, inklusive Concordia Maritimes fartyg ** För Stena Drillings enheter registreras ingen seglad distans. SOCIALA NYCKELTAL Anställda Antal anställda Kvinnor (%) Andel kvinnor i styrelsen (%) Andel kvinnor i ledande befattning (%) STENA AB

8 > MEDARBETARE SÄKERHET OCH UTVECKLING I FOKUS FÖR MEDARBETARNA Engagerade och kompetenta medarbetare är en grundsten i Stenas verksamhet och konkurrensen om kompetent och välutbildad personal blir allt hårdare. För att säkerställa tillgång till rätt personal i framtiden prioriterar Stena utveckling och utbildning av såväl befintliga som potentiella medarbetare. Satsningar görs på både internutbildning och utveckling för de anställda i form av mentorprogram, traineeprogram och externutbildningar. Mentorprogram skapar möten Stena är idag en internationell företagskoncern med verksamhet i stora delar av världen organiserad i olika affärsområden. Mellan bolagen i respektive affärsområde finns ett omfattande utbyte av behov och tjänster. För att såväl bevara som vidareutveckla Stenas framgångsrika affärsmodell är satsningar på det interna utvecklingsarbetet en förutsättning. Sedan 2010 har Stena Sfären ett internt mentorskapsprogram som bidrar till att skapa möten mellan Stenas medarbetare. Hittills har fyra omgångar genomförts, med cirka 40 deltagare varav tjugo adepter och tjugo mentorer. Sedan 2007 har Stena Drilling ett traineeprogram kallat Fast Track Drilling Trainee program (FTDT) med syfte att identifiera och utbilda anställda för att ingå i det framtida ledarskapet inom Stena Drillings offshoreverksamhet. Under tre år genomgår de antagna ett tränings- och utbildningsprogram där de provar på alla typer av arbetsuppgifter ombord. Sedan 2013 finns också ett traineeprogram för framtida tjänst i land, som varvar utbildningsperioder till sjöss med arbete på kontoret i land. Under 2013 startades ett traineeprogram inom Stena Rederi där de antagna kommer få arbeta inom olika delar av Stenas rederiverksamhet. Syftet med traineeprogrammet är framför allt att trygga tillgången till kompetent personal. Kontinuerlig vidareutbildning av ombordanställda Sedan Stena-ägda Northern Marine Management (NMM) grundades 1983 har företaget stöttat internationella sjöbefälsutbildningar runt om i världen. Målsättningen är att det ska finnas minst en elev från sjö befälsprogram ombord på varje fartyg som NMM be man nar. För när varande finns cirka 100 sjöbefäls elever ombord på NMMs flotta. NMM investerar också stora summor årligen i utbildning av ombordanställda. Ett exempel är det träningscenter med olika typer av fartygssimulatorer som började byggas i november Träningscentret byggs i samarbete med kunden Chevron i anslutning till NMMs huvudkontor i Glasgow. Sammantaget kommer nära 30 olika utbildningar erbjudas på träningscentret som är tillgängligt för befäl på Chevrons flotta och befäl från andra fartyg NMM bemannar. Årligen investeras cirka 15 miljoner USD i utbildning av NMMs personal. Plattform för att sprida sjöfartskunskap i världen När sjöfartens betydelse som transportslag ökar, växer också behovet av välutbildade sjömän. NMM var en av de drivande parterna när Stena Association of Maritime Institutions (STAMI) bildades STAMI är ett nätverk för flera maritima institutioner från hela världen som möts ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter och goda exempel från sina verksamheter. Totalt medverkar tio institut från nio olika länder i tre världsdelar. STAMI arbetar också för att höja kvaliteten och sätta ge men samma standarder för de maritima utbildningarna. 6 STENA AB 2013

9 STENA VOICE Stena Voice är en regelbundet återkommande medarbetar undersökning kring hur de anställda upp lever sin totala arbetssituation och används bland alla anställda inom Stena. Frågorna i under- sökningen berör arbetsmiljö, målstyrning, organisation, personalpolitik och ledarskap. Undersökningen genomförs var 18:e eller 12:e månad beroende på bolag och mäts på skalan 1 5. RESULTAT FRÅN STENA VOICE Stena AB-koncernen exkl. Stena Line Utvecklingssamtal (Andel av personalen som haft) 70% 83% 85% Stena Voice resultat 4,51 4,46 4,47 Avdelningar med över 4,0 i Stena Voice 91% 89% 91% Svarsfrekvens Stena Voice 97% 99% 99% Stena Voice görs var 18:e månad i dessa bolag Stena Line Utvecklingssamtal (Andel av personalen som haft) 87% 81% 72% Stena Voice resultat 4,17 4,16 4,11 Avdelningar med över 4,0 i Stena Voice 74% 74% 69% Svarsfrekvens Stena Voice 96% 95% 93% Stena Voice görs var 12.e månad i detta bolag SAMHÄLLSENGAGEMANG Stena vill vara med och bidra till samhället på olika sätt. Ett sätt är att låta anställda dela med sig av sina erfarenheter, exempelvis genom att vara mentorer eller hålla föreläsningar för skolklasser. Stena är också tillsammans med Väst svenska Handelskammaren engagerat i projekt för att säkerställa kompetens försörjning i Västsverige. Stena är på olika sätt engagerat i bland annat följande organisationer: Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap Mitt Liv Transfer (Väst) Tall Ships Youth Trust SÄKERHET OMBORD För Stena är omtanke viktigt i all verksamhet, särskilt när det gäller medarbetarna. En säker och trygg arbetsplats skapar förutsättningar för en säkrare och effektivare verksamhet. Ombord på Stenas fartyg och borriggar bedrivs varje dag ett omfattande säkerhetsarbete. LTIF Lost Time Injury Frequency är ett mått på arbetsplatssäkerhet, som används för besättningen ombord. Antalet Lost Time Incidents (LTI) (arbetsskador som medför att den anställde inte kan arbeta följande arbetsdag) anges per miljon exponerade arbetstimmar. Hälsa & Säkerhet, LTIF NMM 0,19 0,35 0,36 Stena RoRo 0,80 0,00 0,77 Stena Drilling 0,27 0,51 0,58 Stena Bulk 0,21 0,20 0,18 Stena Line* 2,83 2,19 *Inklusive servicepersonal för passagerarna STENA AB

10 > EN RÖST FRÅN BRANSCHEN BÅDE MILJÖN OCH SJÖFARTEN TJÄNAR PÅ GEMENSAMMA SYSTEM Miljön är en av de viktigaste frågorna för sjöfartsindustrin och en huvudprioritering för Europeiska redarföreningen, European Community Shipowners Associations (ECSA). Enligt Patrick Verhoeven, general sekreterare på ECSA, görs många bra satsningar på miljöområdet, och branschen måste nu bli bättre på att kommunicera detta. PATRICK VERHOEVEN Generalsekreterare för European Community Shipowners Associations, ECSA 8 STENA AB 2013

11 Sjöfarten är ryggraden i den internationella handeln. Europeiska fartygsägare kontrollerar 40 procent av den globala handelsflottan och tillhandahåller sjöfartstjänster över hela världen. Sjöfarten är alltså oerhört viktig för den europeiska handeln, men samtidigt är den ganska osynlig. Därför måste vi bli bättre på att marknadsföra oss själva. För att klara konkurrensen från sjöfartscentra utanför Europa är det dessutom viktigt att vi kan skapa ett sunt affärsklimat och få den inre marknaden i Europa att fungera, både på tullområdet och i fråga om gemensamma regelverk. Fokus på konkurrenskraftigt företagsklimat ECSA försöker se till att bestämmelser och regelverk ger europeisk sjöfartsindustri goda förutsättningar. Konkurrensen utifrån kommer att fortsätta öka framöver. Därför måste EU förenkla för industrin och bidra till att skapa ett fungerande företagsklimat. Miljön är en viktig fråga och ett prioriterat område för oss. Sjöfartsindustrin arbetar med flera olika initiativ på miljöområdet men är inte alltid bra på att informera om dessa. Minska utsläppen Den största utmaningen här gäller utsläpp till luften. När svaveldirektivet träder i kraft i januari 2015 kommer det att påverka stora delar av branschen. Vi är rädda för att det kan få allvarliga konsekvenser för vissa rutter, så att en del gods i stället börjar fraktas med andra transportmedel. Därför är det viktigt att sektorn ges allt det stöd den kan få för att anpassa sig till kraven i direktivet. Det här är väldigt angeläget, och det måste beslutsfattarna förstå. Nästa stora fråga blir hur man ska hantera utsläppen av koldioxid, eftersom det snart kommer nya bestämmelser på området. Sjöfartsindustrin har påbörjat arbetet med att anpassa sig till de nya regelverken, bland annat genom försök att hitta sätt att minimera utsläppen. Här är Stena framsynt och agerar proaktivt, till exempel genom att undersöka möjligheterna att använda metanol som alternativt bränsle. Samarbete för ett gemensamt regelverk Vi kan inte ignorera utmaningarna på miljöområdet, och det är viktigt att lyfta dessa frågor och förändra mentaliteten i branschen. Men alla parter måste samarbeta så att vi kan hitta fungerande sätt att hantera frågor som rör regelverken. Vi kan lära oss mycket av hur det gick till när svaveldirektivet utarbetades, då reglerna slogs fast utan att man först gjort en grundlig konsekvensanalys. Innan nya regler införs måste man ha helt klart för sig vilka effekter de får. Dessutom måste det finnas ett enda internationellt system, och inte flera olika regionala system. STENA AB

12 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN FÄRJELINJER Färjelinjer består av Stena Line, ett av världens största färjerederier med inriktning på frakt och passagerare. Stena Line trafikerar 23 linjer i norra Europa med 40 fartyg. Stena Line äger även fem hamnar. 12 OFFSHORE DRILLING Offshore Drilling består av Stena Drilling, en av världens främsta aktörer inom utveckling, konstruktion och global operation av oljeborriggar och borrfartyg. Företaget har haft en aktiv roll i expansionen av sin flotta av välunderhållna borrenheter och har, i samband med konstruktion och ombyggnad av riggar, varit banbrytande på flera områden inom teknisk utveckling och innovation i offshoreindustrin. 14 SHIPPING Rederi är verksamt inom tanksjöfart, RoRo, tekniskt underhåll och bemanning samt skeppsbyggnation. Affärsområdet består av Stena Bulk och Stena RoRo. Stena Bulk är ett av världens ledande tankrederier. Stena RoRos flotta består av RoRo-fartyg (huvudsakligen av sedda för trailers) och RoPax-fartyg (kombinerade RoRo och passagerarfartyg). 16 NORTHERN MARINE MANAGEMENT Northern Marine Management är Stenas internationella ship management-bolag med en världsomspännande kundbas, och huvudkontor i Glasgow, Skottland. Bolaget opererar en diversifierad, högteknologisk flotta bestående av cirka 100 fartyg genom ett globalt nätverk av kontor i Aberdeen, Glasgow, Göteborg, St Petersburg, Novorossiysk, Houston, Manila, Mumbai, Perth, Shanghai och Singapore. STENA TEKNIK Stena Teknik är en gemensam resurs för alla maritima verksamhetsområden inom Stena Sfären. Verksamheten består av nybyggnadsoch ombyggnadsprojekt, allmän marinteknisk rådgivning, upphandling samt forskning och utveckling. Inom Stena Teknik finns med arb et are med ledande kompetens och gedigen erfarenhet av fartygs projektering, fartygsdrift, projektledning, varvsdrift, klassificeringssällskap, upphandling och kontraktering. 10 STENA AB 2013

13 FASTIGHETER Fastigheter består av Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag samt Stena Realty BV. Totalt uppgår beståndet till 2,4 miljoner kvm, främst bostäder i Sverige, men också kvm kommersiella fastigheter. Cirka kvm förvaltas åt närstående bolag. 18 STENA ADACTUM Stena Adactum investerar långsiktigt i noterade och onoterade företag. Målet är att bygga starka och lönsamma företag som kan utgöra plattformar för nya affärsområden inom Stena Sfären. Företaget bidrar framför allt med finansiell styrka och ett aktivt ägande. Affärsområdet består av dotterbolagen Stena Renewable, Ballingslöv, Blomsterlandet, Envac och Mediatec samt ägarandelar i Gunnebo och Midsona. 20 FINANS Stena Finans huvudsakliga mål är att sköta finansieringen i Stenakoncernen, både på kort och lång sikt. Stena Finans hanterar också de operativa affärsenheternas finansiella risker på ränte-, valuta- och oljemarknaderna. Dessutom förvaltar Stena Finans koncernens likviditet och finansiella investeringar. En viktig roll är att fungera som en resurs för de operativa enheterna vid identifiering, analys och genomförande av nya affärer. STENA AB

14 > FÄRJELINJER ÖKAD SÄKERHET SÅVÄL OMBORD SOM PÅ LAND Det finns omfattande regelverk som styr säkerhets- och miljöarbetet för internationell färjeverksamhet. Stena Lines verksamhet bedrivs i enlighet med lagkraven och bolaget arbetar kontinuerligt för att stärka säkerheten för personal och passagerare. Under året som gått har Stena Line deltagit i ett projekt för att utöka säkerheten för passagerare även efter att de kört av färjan. Årligen genomförs över hundra kontroller av Stena Lines 40 fartyg av representanter från olika sjösäkerhetsmyndigheter och klassningssällskap. De flesta av dessa kontroller genomförs utan några större anmärkningar. I september 2013 blev dock Stena Alegra, som chartrats in för att gå i trafik mellan Karlskrona och Gdynia, förlagt med förbud att lämna hamnen på grund av vissa brister. Stena åtgärdade bristerna omgående och fartyget var i trafik igen påföljande dag. I slutet av augusti 2013 invigdes en automatiserad nykterhetskontroll vid Stena Lines terminal i Majnabbe, Göteborg. Sedan dess har både lastbilschaufförer och privatbilister som kört av Stena Lines färjor fått köra igenom en station utrustad med mätutrustning för att kontrollera förarens utandningsluft. Skulle utandningsprovet ge ett negativt utslag går bommen inte upp för fordonet och berörd myndighetsperson kallas till platsen. Under försöksperioden har fordonsförare kontrollerats. Av dem har tio förare rapporterats för misstänkt rattfylleri eller grovt rattfylleri. Försöksperioden avslutades vid årsskiftet. Projektet ägs av MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) och utförs i samarbete med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, Servotek och Stena Line. METANOL SOM MARINT BRÄNSLE Stena Line fortsätter att tillsammans med industripartners utforska möjligheterna att använda metanol som ett marint bränsle. Det gemensamma projektet är ett led i att ytterligare minska Stena Lines miljöpåverkan samt möta de hårdare kraven på reducerad svavelhalt i fartygsbränslet som träder i kraft Under 2013 beviljades Stena ett bidrag från Trans-European Transport Network (TEN-T) för att konvertera RoPax-färjan Stena Germanica till metanoldrift. 12 STENA AB 2013

15 LANDSTRÖM UTÖKAS MED FJÄRRVÄRME I flera hamnar som Stena Line trafikerar finns det möjlighet att koppla fartygen till landström när de ligger till kaj. Detta gör att hjälpmotorerna ombord kan stängas av, vilket sparar olja och därmed minskar utsläppen av koldioxid (CO 2 ). Under 2013 har Stena Line också påbörjat ett samarbete med Göteborgs Stad och Göteborgs Energi för att se över möjligheterna att ansluta Stena Danica till fjärrvärmenätet. Detta är första gången som fjärrvärme ansluts till ett fartyg som är i drift. Fjärrvärmen kommer till att börja med ersätta de dieseldrivna värmepannor som används idag. På sikt är planen att använda fjärrvärme även för varm vatten och för att hålla motorerna varma. Användning av fjärrvärme beräknas innebära minskade CO 2 -utsläpp med 75 procent, från cirka 800 ton till 195 ton CO 2 per år. Dessutom för väntas bullernivån från fartyget sjunka, vilket är viktigt med tanke på Stena Lines centrala läge i Göteborgs hamn. Under 2013 har den totala effekten av landströmsanvändningen i Stena Line resulterat i en besparing av cirka ton olja. Hade olja använts istället hade det genererat utsläpp av svaveldioxid (SO X ) på 9 ton och CO 2 -utsläpp på över ton, vilket motsvarar CO 2 -ut släppen under ett år från cirka person bilar. 43 TON CO 2 -utsläpp sparades under året tack vare återvinning av liter mat - olja ombord på Stena Lines fartyg. UPPFÖLJNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING Under 2013 har arbetet i Stena Lines energibesparingsprogram, Energy Saving Programme (ESP), fortgått. Programmet infördes 2006 med målsättningen att minska energianvändningen med 2,5 procent per år. Ett flertal olika projekt pågår inom programmet. Under 2013 har exempelvis installation av nya moderna flödesmätare påbörjats på flera fartyg med syfte att mer detaljerat kunna följa bränsleförbrukningen ombord. Flödesmätarna kopplas samman med ett större system, Fuel Management System, som även mäter parametrar som vattendjup och vatten strömmar. Med information om vattendjupen kan fartygsbefälen optimera farten, då hög hastighet vid grunda passager ökar bränsle förbrukningen. STENA AB

16 > OFFSHORE DRILLING OMTANKE MED FOKUS PÅ SÄKERHET Stenas kärnvärde Care omsätts i praktisk handling med hjälp av det så kallade STOP Observation System, vilket används för att förbättra såväl säkerhet som miljö. Det är viktigt att alla i besättningen känner till den så kallade Stop the job -policyn. Den innebär att vem som helst i besättningen har både rätten och ansvaret att säga till sin kollega, överordnad som underordnad, att sluta med en pågående arbetsuppgift om personen anser att det finns en påtaglig säkerhetsrisk. Medarbetarna rapporterar kontinuerligt in sina observationer i The STOP Observation System. De så kallade Stop cards, stoppkort, som används kan ses som ett praktiskt uttryck för hur Stenas kärnvärde omtanke mani festeras inom Stena Drilling. Varje månad lyfts ett av de inrapporterade stopp korten fram som exempel på ett tydligt sätt att demonstrera omtanke om kollegorna och för att sprida kunskap bland andra medarbetare om potentiella säkerhetsrisker ombord. Systemet används också för att följa upp miljöarbetet ombord på fartygen och riggarna. Sedan uppföljningen av miljörelaterade stoppkort började 2011 har antalet rapporter ökat vilket är ett tydligt tecken på ökad medvetenhet och stärkt miljöansvar hos besättningen. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet rapporter med 3 procent, och från 2012 till 2013 med 27 procent. 14 STENA AB 2013

17 PROAKTIVT SÄKERHETSARBETE De flesta arbetsuppgifterna ombord på ett borrfartyg eller en oljerigg är förenade med risk för den enskilda individen, kollegorna eller miljön de verkar i. De flesta skadorna uppkommer vid enkla arbetsmoment, där besättningen agerar utan att tänka igenom riskerna. Därför har Stena Drilling utvecklat ett proaktivt arbetssätt för att öka säkerheten ombord. Inför varje arbetsuppgift ska berörd personal tillsammans fylla i ett så kallat HAZ IDCARD, där de med hjälp av ikoner som symboliserar olika former av risker eller skador fyller i vilka som innebär potentiella risker för den aktuella arbetsuppgift de ska utföra. Mängden avfall som återvinns på Stena Drillings fartyg har sedan 2011 ökat med 20% För 70% hela flottan och kontoren i land ligger återvinningsgraden på cirka PRISAT SÄKERHETSARBETE 2013 mottog Stena Drilling än en gång branschorganisationen International Association of Drilling Contractors årliga pris för sitt säkerhetsarbete, både i kategorin för riggar (semisubmersibles) och borrfartyg. ÖKAD KUNSKAP OM MILJÖFRÅGOR För Stena Drilling är det viktigt att öka kunskapen internt kring miljöfrågor. I dagsläget har 62 procent av all personal i land genomgått en miljöutbildning. STENA AB

18 > SHIPPING NY TEKNIK OCH FÖRÄNDRAT BETEENDE Inom ramen för ett energieffektiviseringsprojekt har Stena Bulk under 2013 ökat bränsleeffektiviteten i flottan med hela 14 procent jämfört med Projektet har som mål att öka bränsleeffektiviteten med 3 procent årligen, mätt i fraktad last (ton) i relation till förbrukat bränsle (ton). Den minskade bunkerförbrukningen har medfört ekonomiska besparingar på 65 MSEK, minskade koldioxidutsläpp med drygt ton och minskade svaveldioxidutsläpp med ton. Den ökade effektiviteten beror delvis på ökad andel så kallade ekofartyg i Stena Bulks flotta, men till största del har effektivitetsökningen möjliggjorts genom mer detaljerad upp följning av fartygens energiförbrukning som i sin tur lett till operationella åtgärder såsom exempelvis sänkt fart och noggrannare och tätare uppföljning av bränsle förbrukningen. 14% bättre bränsleeffektivitet här har vinsterna gjorts Andra operationella åtgärder, 25% 25 Eko-fartyg, 15% Operation, 85% 75 Sänkt hastighet, 75% MINDRE UTSLÄPP GENOM SMART DESIGN På de nyaste Suezmax-fartygen i Stena Bulks och Concordia Maritimes flotta har förändringar gjorts för att öka bränsleeffektiviteten jämfört med äldre fartyg av samma modell. Bland annat har systemet Knutsen Volatile Organic Compounds Technology (KVOC) installerats ombord. Systemet består av stora rör som hjälper till att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) under lastning och transport av last. Även utsläppen av svavelväte minskar. KVOC-systemet består också av en sofistikerad ventil som reglerar utsläppen av gas som bildas under trans porten av olja och gör att en mindre del av lasten omvandlas till gas. Enligt beräkningar från Det Norske Veritas (DNV) kan installationen av KVOC på en Suezmax spara mellan 85 och 130 ton av lasten på en transport från Persiska viken till USA. Varje ton olja som undgår att omvandlas till gas under transporten är en vinst för både fraktkunder och miljön. 16 STENA AB 2013

19 FORTSATT KVALITETSSÄKRING AV NMMS ARBETE Northern Marine Managements (NMM) verksamhet är certifierad enligt flera internationella standarder såsom ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO50001 (energi). I augusti 2013 blev NMM även certifierade enligt OHSAS (Occupational Health and Safety System), en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. ANPASSNING AV FARTYGSBULB GER ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET Inom Stena Teknik pågår många projekt för att förbättra energieffektiviteten på fartygen. Ett exempel är ett projekt för Stena Line som innebär att anpassa fartygens bulbar till dagens låga farter. Bulben är den del av skrovet som genom sin form minskar svallvågorna från fartyget och därmed minskar fartygets energiförbrukning. Projektet innebär en bränslebesparing på ton bunkerolja per år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för villor. MINSKAD PIRATAKTIVITET UTANFÖR SOMALIAS KUST Piratattacker fortsätter att vara ett hot mot säkerheten för sjömän världen över, även om antalet attacker under 2013 gick ner till den lägsta nivån på sex år. Ett av de värst utsatta områdena har de senaste åren varit kusten utanför Somalia. Stena deltar sedan 2012 i ett FN-lett projekt som strävar efter att stärka det civila samhället i Somalia och minska piratattackerna i området och därmed stärka säkerheten för sjöfarare. Projektet har fortgått under 2013 med bland annat dialoger med representanter från lokalsamhället för att identifiera deltagare för utbildningsinsatserna. FÖRSTA PASSAGERARFARTYGET CERTIFIERAT ENLIGT DNV:S TRIPLE-E 2013 graderades Stena RoRos fartyg Norman Asturias, nu på charter till LD Lines, enligt DNV:s Environmental and Energy Efficiency rating scheme, Triple-E, som är ett system för att hjälpa till att kontinuerligt för bättra ett fartygs energi- och miljöpåverkan. Det är det första passagerarfartyget i världen att certifieras enligt denna klassning. Stena RoRo har sedan 2011 fyra av sina fartyg graderade enligt Triple-E. KATASTROFHJÄLP TILL FILIPPINERNA Den 8 november 2013 svepte tyfonen Haiyan in över stora delar av Filippinerna. Över människor beräknas ha omkommit till följd av tyfonen och cirka fyra miljoner blev av med sina hem. Filipinerna är en stor sjöfartsnation och inom Stenas organisation finns över filippinska sjömän. För att kunna ge omedelbart stöd och säkerställa välbefinnandet hos koncernens filippinska kollegor avsatte Stena Rederi, Stena Drilling och Northern Marine Management pengar till en katastroffond. Pengarna distribuerades till behövande genom organisationen PTCI (Philippine Transmarine Carriers, Inc.) som Stena har ett mångårigt samarbete med. STENA AB

20 > FASTIGHETER HÅLLBARA BOENDEMILJÖER OCH ARBETSPLATSER Stena Fastigheter arbetar med långsiktigt och hållbart fastighetsägande, där det egna konceptet Relationsförvaltning är en viktig del. På miljösidan ligger fokus på energi, där den största miljöpåverkan finns. För att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 har en rad åtgärder inletts. Stena Fastigheters hållbarhetsarbete är fast förankrat i affärsidén om ett långsiktigt ägande och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler i bra lägen. Genom det egna konceptet Relationsförvaltning utvecklas hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Syftet är att skapa delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna genom att de själva får vara med och påverka sin boendemiljö. Ökad trivsel ger i förlängningen färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet. Konkret innebär Relationsförvaltning att Stena Fastigheter arbetar med en rad projekt och aktiviteter som skapar trygghet, trivsel och stabilitet i områdena och där fokus ligger på barn och unga. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och bygger på samarbete med lokala aktörer. Varje fastighet ska vara kopplad till minst ett projekt inom Relationsförvaltning. För närvarande bedrivs cirka 80 projekt och aktiviteter inom ramen för detta arbete. Exempel är sommarjobb, läxhjälp, konst- och kulturaktiviteter, miljövärdar, planteringsdagar och tvättstugebibliotek. På varje ort finns en relationsförvaltare och nyligen anställdes en övergripande relationsförvaltningsstrateg för att lyfta Relationsförvaltning ytterligare ett steg. Stena Fastigheters största miljöpåverkan handlar om energianvändning i form av el, värme och varmvatten till bostäder och lokaler. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent mellan 2010 och Hittills har energianvändningen i form av värme minskats med 7,4 procent, el med 9,8 procent och vatten med 4,5 procent. De åtgärder som vidtagits är anpassade utifrån förutsättningarna i varje fastighet. Exempel på det är byte till mer energieffektiva värmesystem, fönsterbyten, investeringar i nya undercentraler och ventilationssystem, injustering och intrimning av befintliga värme- och ventilationssystem samt införande av individuell mätning av varmvatten på flera håll. Stena Fastigheter köper enbart in grön el, är miljödiplomerade och alla anställda har genomgått miljöutbildning. SMARTA LÖSNINGAR MED SOLENERGI Stena Fastigheter har infört solenergi på flera platser, och liknande åtgärder planeras i fler områden. På Fyrklöversgatan i Göteborg monteras en solcellsanläggning på 17 kw, som ska leverera el till en av tvättstugorna i området. Den beräknade årliga elproduktion är kwh, vilket täcker eller överträffar det energibehov som finns. I Ängby Park i Stockholm används solfångare för att värma upp varmvatten i en nyproducerad fastighet. Där finns också en elbil som laddas med solceller och som hyrs ut till hyresgästerna på helger och kvällar, när den inte används av fastighetsvärden. 18 STENA AB 2013

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer