Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, Utses att justera Evald Pettersson och Sven-Bertil Ohlsson Paragrafer Tid och plats för justering Onsdagen den 29 april 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Kerstin Petersson Ordförande... Rolf Bengtsson Justerande... Evald Pettersson Sven-Bertil Ohlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Kerstin Petersson

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 62 DNR: KF Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende om avsägelse från Mona Svensson (m). Ordföranden meddelar också att en revidering har gjorts av kommunstyrelsens förslag , 55, angående villkorat aktieägartillskott till Högsby Invest AB. Högsby Industri AB är ändrat till Högsby Invest AB Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen kompletteras med ärende om avsägelse. Revideringen av kommunstyrelsens förslag , 55, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 63 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 64 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 65 DNR: UU Redovisning av framtidens skola i Högsby kommun Verksamhetschef Anders Johansson redovisar en översikt över utbildningsutskottets verksamhet. Budgeten omfattar 114 mkr. Han redovisar en beräkningsmodell för personal, resursfördelningsmodell för läromedel och material, kostnader för de lokaler som används för skolans verksamheter och en demografimodell som visar antalet elever från nu och framöver. Ordföranden meddelar att varje parti, genom lottning, ges möjlighet att vid dagens sammanträde redovisa sina synpunkter på framtidens skola. 1. Livskvalitet Högsby kommun (lhk), Gunnar Hult hänvisar till den senaste tidens nedskärningar inom förskolan, vilket skulle innebära besparing av dagismaten. Den besparingen ställer sig inte LHK bakom. Föräldrar kan komma att flytta från kommunen, vilket är förödande. 2. Folkpartiet (fp) Evald Pettersson. Värna om skolorna på de mindre orterna. Kommunen bör behålla sina ytterskolor så långt det är möljigt. Antalet barn i förskolan ökar och det kommer grundskolan tillgodo efter Samverkan mellan kommunerna om attraktiva program i gymnasieskolan. 3. Nya moderaterna (m) Mona Svensson. Satsa på program som ger sökande från andra kommuner till vår gymnasieskola. Inför lärarlegitimation för att höja statusen på läraryrket. Varje barn ska kunna läsa, skriva och räkna innan de lämnar åk 3. Ökad valfrihet inom barnomsorg och skola. Partiet är positiva till införande av vårdnadsbidrag. 4. Socialdemokraterna (s) Jonas Erlandsson. Samverkan över partigränserna om skolans framtid är viktig. Enligt läroplanen ska alla mötas likvärdigt. Föräldrar och barns behov ska styra. Satsa på elevhälsovård, resursskola och specialpedagoger. Musikskolan ska vara kvar. Den ger gratis PR till hela kommunen. Idag är det 7 lärare/100 elever. Målet ska vara 8 lärare/100 elever. 5. Centerpartiet (c) Lars-Magnus Ek. Samverkan över partigränserna om skolan. Satsa på SFI. Musikskolan ändras till kulturskola, vilket innebär att den kommer alla till del på ett annat sätt än tidigare. Fritt sök införs på gymnasieskolan, vilket innebär större valfrihet och konkurrens med kvalitet. 6. Miljöpartiet (mp) Gunilla Schollin-Borg. Skolorna får inte blir för små med hänsyn till barnens sociala situation och kvaliteten på undervisningen. För framtiden läggs skolor med för få elever ner och flyttas ihop med övriga skolor.

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 65 DNR: UU Kristdemokraterna (kd) Helene Danielsson. Fortsatt satsning på elevstöd till elever med särskilda behov. Särskolor behövs. Satsa även på praktisk utbildning. Alla är inte teoretiker. Arbetsmiljön är viktig för att skapa studiero. Lokalerna måste underhållas. Därefter dras ett streck i debatten.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 66 DNR: KU Granskningsrapport av IFO:s verksamhet Revisorerna i Högsby kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den verksamhet som kommunstyrelsen bedriver inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) med inriktning på institutionsplaceringar och försörjningsstöd. Granskningen ska svara på revisionsfrågan om verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna har överlämnat rubricerade granskningsrapport till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Rapporten läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Högsby kommuns revisorer

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 67 DNR: KF Ekonomisk omvärldsanalys Kommunchef Joakim Malmdal redovisar en tillbakablick på åtgärdspaketet som kommunfullmäktige beslutade om vid förra sammanträdet. En ny skatteunderlagsprognos redovisas för tappar kommunen ytterligare 3,2 mkr, ,5 mkr och ,3 mkr. En uppdaterad resultatbudget med de nya förutsättningarna kommer att redovisas på budgetberedningen den 28/4. Kommunfullmäktiges beslut Rapporten läggs till handlingarna.

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 68 DNR: KU Uppsägning av samverkansavtal mellan HBAB och Byggebo) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har tidigare haft uppdraget av kommunstyrelsen och förtroendevalda revisorer i Högsby kommun att göra en övergripande granskning av verksamheterna inom kommunens tekniska förvaltning. Öhrlings presenterade i februari 2007 en rådgivningsrapport gällande tekniska förvaltningen i Högsby kommun. Kommunstyrelsens beslutade att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram mätbara mål för verksamheten samt att ge kommunchefen i uppdrag att se över tekniska förvaltningens organisation. Då någon redovisning inte presenterats väcks ärendet på nytt med särskilt beaktande på kvalitets aspekter, internkontroll och ekonomi, kompetensbredd, rutiner, sårbarhet, tillgänglighet, kontinuitet, tjänstegarantier, och speciellt jävssituationen gentemot miljö- och byggnadskontoret. Kommunstyrelsen beslutar Kommunchef får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärder utifrån Öhrlings rådgivningsrapport. Förslag samt tidplan ska redovisas vid Kommunstyrelsen sammanträde i februari. Kommunchefens förslag till beslut: a. En utredning kring möjligheterna att bedriva gator, vägar och park verksamheterna på entreprenad genomförs. b. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner kring miljö och byggverksamheten. c. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner och egna kommunala bolag kring VA och renhållnings- verksamheterna. d. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna samtliga fastigheter inom kommunkoncernen. e. Nuvarande samverkansavtal med Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. f. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan eller konkurrensutsättning av städ och måltidsverksamheterna.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 68 DNR: KU g. Återkoppling skall ske till budgetberedningen samt tekniska utskottet under mars Yrkande 1 Mona Svensson (m) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Yrkande 2 Jonas Erlandsson (s) yrkar avslag på punkt e) att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp utan dröjsmål. Propositionsordning 1 Ordförande ställer Kommunchefen förslag till beslut med undantag av, punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Kommunchefens förslag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Jonas Erlandsson (s) yrkande om avslag på punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Yrkande 3 Kjell Front (c) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med Högsby Energi AB kring VA och renhållningsverksamheterna. Propositionsordning 3 Ordförande ställer Kjell Front (c) yrkande mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. S-gruppen reserverar sig mot beslutet På Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars yrkade Folke Karlsson (s) med instämmande av Magnus Gabrielsson (s), Lars Elmborg (kd), Anders Ek (c) och Mona Svensson yrkar på återemiss av ärendet för att förhandla fram ett optionsår. Ewa Engdahl (c) med instämmande av Gunnar Hult (lhk) och Birger Svanström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avtalet sägs upp. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KF 68 DNR: KU som bifaller återremiss, röstar ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 31 ja-röster och 10 nejröster. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för förhandling om ett optionsår. Tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att nuvarande samverkansavtal mellan HBAB och Byggebo skall sägas upp varvid kommunfullmäktige återremitterar ärendet för utredning kring möjligheten att införa ett optionsår. Enligt juridisk expertis skall frågan om eventuella optionsår regleras i det ursprungliga samverkansavtalet. I avtalet mellan HBAB och Byggebo finns ingen sådan paragraf. På riksnivå pågår just nu en utredning där man föreslår uppstramning av regelverket kring upphandlingar knutna till kommunala bolag och det aviseras även sanktionsmöjligheter. En löpande förlängning av samverkansavtalet är direkt olämplig i detta läge. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige skrifligt begär, enligt AB-lagen 7 kapitel 13, att HBAB inom 2 veckor kallar till extra bolagsstämma med ändamålet att diskutera samarbetsavtalet med Byggebo att Högsby kommuns ombud ges i uppdrag att på HBAB:s bolagsstämma ge HBAB:s styrelse i uppdrag att säga upp samverkansavtalet med Byggebo att paragrafen omedelbart justeras och expedieras till HBAB:s ledning utan dröjsmål Reservation S-gruppen reseverar sig mot kommunstyrelsens förslag.

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 68 DNR: KU Yrkande Rolf Bengtsson yrkar, att sista meningen i kommunstyrelsens förslag om omedelbar justering stryks, då det räcker att paragrafen justeras med det övriga protokollet. Jonas Erlandsson yrkar att avtalet förlängs med ett optionsår. Birger Svanström (c), med instämmande av Anders Ek(c) yrkar att avtalet sägs upp för omförhandling och upphandling enligt kommunstyrelsens förslag. Jonas Erlandsson yrkar, att kommunstyrelsens förslag om att ärendet ska tas upp på en extra bolagsstämma avslås och att ärendet tas med på den ordinarie bolagstämman den 12 maj. Propositionsordning Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jonas Erlandssons (s) yrkande om ett optionsår och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på Jonas Erlandssons yrkande, röstar nej. Omröstning Efter omröstningen avges 22 ja-röster och 15 nej-röster enligt särskild bilaga. Ordföranden ställer därefter proposition på de båda tilläggsyrkandena om omedelbar justering och extra bolagsstämma och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Kommunfullmäktiges beslut Högsby kommuns ombud ges i uppdrag att på HBAB:s bolagsstämma ge HBAB:s styrelse i uppdrag att säga upp samverkansavtalet med Byggebo enligt 10 i avtalet. Kommunfullmäktige bifaller Jonas Erlandssons tilläggsyrkande. att ärendet tas upp på Högsby Bostads AB:s ordinarie bolagsstämma den 12 maj. Kommunfullmäktige bifaller Rolf Bengtssons tilläggsyrkande att sista meningen i kommunstyrelsens förslag om omedelbar justering stryks, då det räcker att paragrafen justeras med det övriga protokollet.

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 68 DNR: KU Reservation Samtliga i S-gruppen reserverar sig mot beslutet att säga upp samverkansavtalet, Roger Samuelsson, Jan-Erik Ekh, Folke Karlsson, Andreas Furuskog Diana Bergeskans Jonas Erlandsson, Solweig Ekh, Mats Persson, Raymond Asp, Magnus Gabrielsson, Inga-Lill Andersson, Eva Kennedy, Egon Ericsson, Sven-Bertil Ohlsson och Rolf Bengtsson. Beslutsexpediering Byggebo Högsby Bostads AB TU

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 69 DNR: KF Villkorat aktieägartillskott HEAB Högsby Energi AB har under 2008 påbörjat projektering och upphandlingsförfarande för att verkställa etapp I. De utgifter som uppstått på grund av detta har ej bolaget någon möjlighet att hantera likvidmässigt. Ägaren Högsby kommun har därvidlag stöttat bolaget likvidmässigt under Detta kapital bör skjutas till bolaget i form av ett villkorat aktieägartillskott. HEAB.s ordförande Kerstin Karlström och deras konsult Christer Langner informerade Kommunstyrelsen om hur tidsplanen för sammankopplingen av värmecentralerna ska ske. Arbetet beräknas påbörjas i april och vara klart till eldningssäsongens start i september. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Högsby kommun, ägare till samtliga aktier i Högsby Energi AB, tillskjuter härmed såsom villkorat aktieägartillskott kr. Jäv Kerstin Karlström (c) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att Högsby kommun, ägare till samtliga aktier i Högsby Energi AB, tillskjuter härmed såsom villkorat aktieägartillskott kr. Beslutsexpediering HEAB Ekonomikontoret

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 70 DNR: KF Villkorat aktieägartillskott HIAB Högsby kommun, ägare till samtliga aktier i Högsby Invest AB, tillskjuter härmed såsom villkorat aktieägartillskott kr. Det tillskjutna tillskottet skall återbetalas till Högsby kommun så snart det enligt fastställd balansräkning finns fritt eget kapital tillgängligt och återbetalning inte står i strid med aktiebolagslagen. Detta villkor om återbetalning uppställs inte i förhållande till Högsby Invest AB. Med detta menas att ett aktiebolag inte kan förbinda sig att dela ut vinst i framtiden. Återbetalning sker enligt aktiebolagslagens regler om vinstutdelning. Denna utfästelse är oåterkallelig. Kjell Front (c) yrkar att bolaget likvideras eller avyttras så fort som möjligt Kommunstyrelsens förslag Högsby kommun, ägare till samtliga aktier i Högsby Invest AB, tillskjuter härmed såsom villkorat aktieägartillskott kr. Bolaget likvideras eller avyttras så fort som möjligt. Ewa Engdahl deltar ej i detta ärende på grund av jäv. Jäv Roger Samuelsson deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Högsby kommun, ägare till samtliga aktier i Högsby Invest AB, tillskjuter härmed såsom villkorat aktieägartillskott kr. Bolaget likvideras eller avyttras så fort som möjligt. Beslutsexpediering HIAB Ekonomikontoret

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 71 DNR: KF Redovisning av obesvarade motioner KF Motion angående konsekvensbeskrivning för Högsby kommun KF Motion om införande av vårdnadsbidrag KF Motion bevara kommunväxeln på nuvarande plats KF Motion angående optionsrätt i Allgunnen/Abodaområdet KF Motion angående Årets kvinna i Högsby kommun KF Motion angående diplomering av Högsby som Fairtrade City KF Motion angående hastighetsbegränsning vid kommunens förskolor KF Motion angående hörselslinga i Mistelns lokaler KF Motion angående politisk verksamhet KF Motion angående musikskola UU Motion angående kulturskola KU Motion angående resursteam Yrkande Jonas Erlandsson yrkar att ärendet återremitteras för att kommunstyrelsens ordförande ska ges möjlighet att besvara frågor rörande motionerna vid nästa sammanträde. Propositionsordning Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för att kommunstyrelsens ordförande ska ges möjlighet att besvara frågor rörande motionerna vid nästa sammanträde. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige KS ordförande

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 72 DNR: KF Redovisning av obesvarade medborgarförslag KU Medborgarförslag Årets arbetsplats KU Medborgarförslag om utökad delaktighet för kommuninvånarna KU Medborgarförslag demokratifrågor på kommunens hemsida Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna.

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 73 DNR: KF Medborgarförslag Inga medborgarförslag har inkommit.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 74 DNR: KF Enkel fråga angående jävssituation Gunnar Hult (lhk) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl. Av Högsby Bostads AB:s bolagsordning framgår att kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bostadsbolaget. Dessa personer är även med i kommunfullmäktige. Hur länge ska denna dubbla lojalitet tillåtas med hänvisning till jävssituationer? Kommunfullmäktiges beslut Den enkla frågan överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl för besvarande. Beslutsexpediering KS ordförande

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 75 DNR: KU Interpellationer Inga interpellationer har inkommit.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 76 DNR: KU Motioner Inga motioner har inkommit.

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 77 DNR: KF Avsägelse från politiska uppdrag, Mona Svensson Mona Svensson (m) avsäger sig i skrivelse daterad sina politiska uppdrag inom Högsby kommun från och med 15 augusti Kommunfullmäktiges beslut Mona Svensson (m) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för utseende av ny ledamot och ersättare i Högsby kommunfullmäktige från och med till och med Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Högsby Bostads AB:s styrelse och ersättare i valberedningen. Beslutsexpediering Mona Svensson Länsstyrelsen Valberedningen Kommunstyrelsen

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer