Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses att justera Roland Waern och Folke Karlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 1 april 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Kerstin Petersson Ordförande... Rolf Bengtsson Justerande... Roland Waern Folke Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Kerstin Petersson

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (39) KF 39 DNR: KF Fastställande av dagordning Ordföranden föreslår en ändring av dagordningen att punkt nr 11 delas upp i två ärenden på grund av att kommunstyrelsens ordföranden är jävig. Kommunfullmäktiges beslut Ändringen av dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (39) KF 40 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) KF 41 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) KF 42 DNR: KU Nyupplåning Högsby kommun Högsby kommun har under 2007 och 2008 haft stora negativa resultat. Detta har inneburit att kommunens likviditet har försämrats. Under stora delar av 2008 har kommunen tvingats utnyttja checkkrediten hos Högsby Sparbank. På grund av detta måste kommunen göra en nyupplåning motsvarande 10 mkr. I den budget som Kommunfullmäktige har fastställt för åren prognostiseras dock en förbättrad likviditet. Effekten av detta kommer vi troligtvis inte få se förrän i slutet på 2009 eller under Kommunens lånestock var per årsskiftet 2008/2009, 139,5 mkr. Under 2005 amorterades 5,2 mkr och under 2006 amorterade 7,0 mkr, sedan dess har lånestocken varit konstant. Någon större resultateffekten av en nyupplåningen lär vi inte se då kommunen redan idag utnyttjar checkkrediten till fullo. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 1 Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till det framtagna förslaget att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 2 Mona Svensson yrkar att det läggs ett varsel på det antal anställda som motsvarar balans i budgeten för Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Mona Svenssons yrkande. Yrkande 3 Mona Svensson yrkar på att en likviditetsplan tas fram för kommande 6 månader. Propositionsordning 2 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller förslaget röstar ja och den som är emot röstar nej. Röstningsresultat enligt nedanstående:

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (39) KF 42 DNR: KU Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Marita Björkvall (kd) Gunilla Schollin-Borg (mp Mona Svensson (m) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s) Johanna Klang-Gustavsson (s) Diana Bergenskans (s) Folke Karlsson (s) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Röstningen utfaller med röstsiffrorna 5 mot 5. Kommunstyrelsens ordförande avgör omröstningen med sin utslagsröst. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mona Svenssons yrkande Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fram en likviditetsplan för de kommande 6 månaderna Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr samt Mona Svensson (m) reserverar sig mot beslutet om nyupplåning till förmån för sitt yrkande. Jonas Erlandsson (s) och Diana Bergenskans (s) reserverar sig mot beslutet att ta fram en likviditetsplan för kommande 6 månader. Yrkande Mona Svensson (m) yrkar att en anpassning av organisationen görs genom att varsel läggs motsvarande 2 mkr samt att resterande belopp finansieras genom försäljning av andelar i KLP att en likviditetsplan, uppdelad månad för månad fram till årets slut, upprättas omedelbart för att styrka likviditetsbehovet. Likviditetsplanen presenteras för fullmäktige vid aprilsammanträdet Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mona Svenssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (39) KF 42 DNR: KU Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på Mona Svenssons yrkande, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 34-ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Reservation Monika Olsberg (m), Mona Svensson (m), Roland Waern (m), Anders Svensson (m) och Lars-Erik Lindén (m). Beslutsexpediering Ekonomikontoret

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (39) KF 43 DNR: KU Låne och borgensram för den kommunala bolagen Enligt beslut av Kommunfullmäktige skall årsbudgethandlingen innehålla beslutad låne och borgensram för kommunen och dess majoritetsägda bolag. Någon sådan tydlig beskrivning går ej att finna i årsbudgethandlingen. På grund av detta bör Kommunfullmäktige fatta beslut om låne och borgensram för kommunen samt de kommunala bolagen. Utöver detta har Högsby Bostads AB inkommit med en ansökan om att utöka sin lånestock med 15 mkr på grund av ombyggnationerna på Ringvägen samt ytterligare nyupplåningsbehov om 14 mkr avseende nybyggnation till Migrationsverket. Idag finns följande lånevolymer i de kommunala bolagen: Bolag Nuvarande Ytterligare Förslag till låne- och lånevolym behov borgensram Högsby Bostads AB tkr tkr tkr Högsby Energi AB 0 tkr tkr tkr Högsby Invest AB 150 tkr 50 tkr 200 tkr Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer följande låne och borgensramar: Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr, Högsby Invest AB 200 tkr. Ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Yrkande 1 Kjell Front yrkar på att en budget tas fram för HIAB Kommunstyrelsen bifaller förslaget Yrkande 2 Gunilla Schollin-Borg yrkar avslag på första attsatsen. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Gunilla Schollin-Borg (mp) yrkande mot Kommunledningsutskottet förslag till beslut i första attstasen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Gunilla Schollin-Borgs yrkande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (39) KF 43 DNR: KU att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten samt. Gunilla Schollin-Borg (mp) reserverar sig mot beslutet i första attsatsen. Kommunstyrelsen beslutar att en budget tas fram för HIAB och att HIAB.s diskuteras på nästa Kommunstyrelsen och bereds av Kommunledningsutskottet Ewa Engdahl deltog ej i ärendet på grund av jäv i egenskap av ordförande i HIAB Jäv Ewa Engdahl (c), Kerstin Karlström (c), Roger Samuelsson (s), Raymond Asp (s) och Mona Svensson (m) deltar ej i handläggning av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Reservation Gunilla Schollin-Borg (mp) och Gunnar Hult (lhk) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (39) KF 44 DNR: KU Hänvisning till synnerliga skäl avseende balanskravsresultatet 2008 Högsby kommun har sedan mitten på 90-talet placerat medel för framtida pensionsutbetalningar. Placeringarna förvaltas av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Per var marknadsvärdet på portföljen lägre än det bokförda värdet i kommunens balansräkning. Detta har föranlett en nedskrivning av det bokförda värdet motsvarande 1,6 mkr för att matcha marknadsvärdet. D.v.s. de kr är orealiserade förluster för Högsby kommun. Eftersom dessa aktier ännu inte är avyttrade samtidigt som att placeringen i KLP är långsiktig bör denna nedskrivning ej påverka kommunens resultaträkning kopplat till balanskravet. Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige hänvisar till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Beslutsexpediering Ekonomikontoret

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (39) KF 45 DNR: KU Revisionsberättelse för år 2008 Revisor Lars-Erik Lindén redovisar revisionsberättelsen för år Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelsen, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB även verksamheterna i dessa företag. Ansvarsgranskningar har genomförts som innebär strukturerade intervjuer med: - Kommunfullmäktiges presidium - Kommunstyrelsens presidium - Kommunchef - Besök och information om VA-verksamheten Rapporter: - Granskning av individ- och familjeomsorgen - Granskning av delårsrapport - Granskning av årsredovisning Revisorerna noterar att kommunen inte har förmått att återställa tidigare års underskott i enlighet med balanskravets regler. Årets underskott på 10 mnkr skall återställas inom en treårsperiod. Totalt att återställa är 20,6 mnkr. Bedömning görs om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan (God ekonomisk hushållning). Den årsredovisning som granskats visar att endast två av de sex uppsatta målen har uppnåtts. Revisorerna föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Kommunfullmäktiges beslut I enlighet med revisorernas förslag ges kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) KF 46 DNR: KU Frågor rörande ansvarsfrihet för nämnder och styrelser angående 2008 års räkenskaper och förvaltningar Jäv De fullmäktigeledamöter som har uppdrag i styrelse, nämnder samt gemensamma nämnden HUL anmäler jäv. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkännes. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL beviljas ansvarsfrihet. Tommy Palmgren (v) avstår från att delta i beslutet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Gemensamma nämnden HUL

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (39) KF 47 DNR: KU Årsredovisning 2008 Vid Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Kommunchefen årsredovisningen för 2008 exkl den sammanställda redovisningen. Resultatet visar på -10,0 mkr. Verksamheterna översked sina budgetar med 1,5 mkr. Nedskrivning av orealiserade förluster med 1,6 mkr har gjorts. Kommunledningsutskottets beslutade då att ärendet hänskjuts till extra sammanträde med kommunledningsutskottet den 19 februari Ärendet behandlades på nytt vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 19 februari. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunstyrelsens beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunfullmäktiges beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och fastställes. Revisionsberättelserna för Högsby Energi AB och Högsby Bostads AB godkännes. Beslutsexpediering

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (39) KF 48 DNR: KF Åtgärdspaket för att få ekonomin i balans Kommunchefen redovisar det aktuella ekonomiska läget för kommunen. Kommunstyrelens ordförande redovisar upprättat förslag till besparingar inom utskotten för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren Förslaget diskuteras. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan och mellan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut att ge tekniska utskottet i uppdrag att bjuda in företrädare för samtliga vägsamfälligheter i kommunen till ett informationsmöte i samverkan med vägverket och lantmäteriet. Syftet är att informera om ökade statliga investeringsanslag samt om vägsamfälligheters uppbyggnad och drift. att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram förslag till fördelningsmodell för kommunalt stöd till vägsamfälligheter och utfartsvägar. Redovisning skall ske vid KS möte den 6 april. att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjliga besparingar på följande verksamheter och konton:

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (39) KF 48 DNR: KF Vks Konto Utbildningsutskott , Socialt utskott ,6449,7052,6810,7220, ,6448,6449 Kommunledningsutskott Tekniskt utskott ,6448,6449 Kommunövergripande alla 6499 samt att utreda nedanstående uppdrag att användas i budgetarbetet för att täcka 2010 års obalans på kr. Uppdrag Tekniskt utskott Alsterån och Emåförbundet - provtagningar recipientkontroll Utomplansvägar Socialt utskott Utredning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Individuella handlingsprogram Samordning Kontaktgrupp/Dagcenter Kommunledningsutskott Spara ytterligare på IT Lokal service + EU-pott Jobbpussel - söka externt stöd för att utreda? Fördelning av partistöd Ökad frisknärvaro på 97 % Konsekvensbeskrivning innan minskning av adm.personal Utbildningsutskott Ökat sparbeting på gymnasiet Behovsanpassad städning, 25 % tjänst 50 % administrativ tjänst bort inom grundskolan Kultur & Fritidsverksamheten (600 tkr)

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (39) KF 48 DNR: KU Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Sven-Bertil Ohlsson och Raymond Asp, reserverar sig mot första och andra attsatserna i kommunstyrelsens förslag och samtliga att-satser i kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag, se bilaga 2. Ajournering Jonas Erlandsson (s) begär ajournering av sammanträdet i 15 minuter. Yrkande Jonas Erlandsson (s) yrkar bifall till S-gruppens förslag enligt bilaga 2. Ingemar Svanström (c ) redovisar ett ändringsförslag från sociala utskottet avseende Välengården, vilket innebär en minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. Helene Danielsson (kd) yrkar att en ny kontoplan tas fram för verksamheterna. Kommunchefen redovisar åtgärdspaketet för att anpassa kommunens ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren ,6 mkr ska återställas inom en treårsperiod. Kommunchefen redovisar också att konsekvensen om myndighetsnämnden minskar 0,5 miljöinspektör innebär att man lägger allt på myndighetsutövning. Han informerar också om att en namnlista kommit in med protester mot nedläggning av avdelning 3 på Välengården. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och S-gruppens besparingsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelses förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helene Danielssons tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller tilläggsyrkandet, röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet, röstar nej.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (39) KF 48 DNR: KU Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 10 ja.röster, 18 nej-röster och 13 avstår. Kommunfullmäktiges beslut att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. att bifalla sociala utskottets ändringsförslag innebärande minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. samt att avslå Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan för verksamheterna. Reservation Samtliga i S-gruppen, Roger Samuelsson, Egon Ericsson, Folke Karlsson Andreas Furuskog, Diana Bergeskans, Jonas Erlandsson, Solweig Ekh, Jan- Erik Ekh, Raymond Asp, Magnus Gabrielsson, Johanna Klangh-Gustavsson, Inger Gustavsson, Eva Kennedy, Karin Furuskog, Sven-Bertil Ohlsson, och Rolf Bengtsson reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Tommy Palmgren (v) reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Helene Danielsson (kd) kommer in med en skriftlig reservation till förmån för sitt eget yrkande. Beslutsexpediering Styrelse och nämnder

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (39) KF 49 DNR: KU Tjänstgöringsgrad avseende kommunstyrelsens ordförande Yrkande Diana Bergeskans yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande minskas från 100% ssgr till 75% ssgr från och med Mona Svensson yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande ska vara 100% ssgr. Jonas Erlandsson ställer yrkandena mot varandra och finner att Mona Svenssons yrkande bifallits varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller 100 % tjänstgöringsgrad, röstar ja. Den som bifaller 75% tjänstgöringsgrad, röstar nej. Ja Lars-Magnus Ek(c) x Kjell Front(c) x Mona Svensson(m) x Gunilla Schollin-Borg(mp) x Birgitta Ryner(fp) x Kerstin Karlström(c) x Folke Karlsson(s) Raymond Asp(s) Jonas Erlandsson(s) Johanna Klangh-Gustavsson(s) Diana Bergeskans(s) Nej x x x x x Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens ordförande ska även i fortsättningen tjänstgöra med 100% ssgr. Diana Bergeskans yrkande avslås. Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Johanna Klangh-Gustavsson och Raymond Asp, reserverar sig till förmån för Diana Bergeskans yrkande. Jäv

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (39) KF 49 DNR: KU Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Jäv Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Ordföranden ställer proposition på budgetförslaget om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr, bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller en minskning av tjänstgöringsgraden till 75% ssgr, varvid votering begärs. Följande propositionsordning bifalles: Den som bifaller en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar ja. Den som avslår en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 14 ja-röster, 20 nej-röster och 7 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår yrkandet om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr. Beslutsexpediering KS ordförande Personalavd

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) KF 50 DNR: KU Uppsägning av samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har tidigare haft uppdraget av kommunstyrelsen och förtroendevalda revisorer i Högsby kommun att göra en övergripande granskning av verksamheterna inom kommunens tekniska förvaltning. Öhrlings presenterade i februari 2007 en rådgivningsrapport gällande tekniska förvaltningen i Högsby kommun. Kommunstyrelsens beslutade att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram mätbara mål för verksamheten samt att ge kommunchefen i uppdrag att se över tekniska förvaltningens organisation. Då någon redovisning inte presenterats väcks ärendet på nytt med särskilt beaktande på kvalitets aspekter, internkontroll och ekonomi, kompetensbredd, rutiner, sårbarhet, tillgänglighet, kontinuitet, tjänstegarantier, och speciellt jävssituationen gentemot miljö- och byggnadskontoret. Kommunstyrelsen beslutar Kommunchef får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärder utifrån Öhrlings rådgivningsrapport. Förslag samt tidplan ska redovisas vid Kommunstyrelsen sammanträde i februari. Kommunchefens förslag till beslut: a. En utredning kring möjligheterna att bedriva gator, vägar och park verksamheterna på entreprenad genomförs. b. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner kring miljö och byggverksamheten. c. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner och egna kommunala bolag kring VA och renhållnings- verksamheterna. d. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna samtliga fastigheter inom kommunkoncernen.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) KF 50 DNR: KU e. Nuvarande samverkansavtal med Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. f. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan eller konkurrensutsättning av städ och måltidsverksamheterna. g. Återkoppling skall ske till budgetberedningen samt tekniska utskottet under mars Yrkande 1 Mona Svensson (m) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Yrkande 2 Jonas Erlandsson (s) yrkar avslag på punkt e) att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp utan dröjsmål. Propositionsordning 1 Ordförande ställer Kommunchefen förslag till beslut med undantag av, punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Kommunchefens förslag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Jonas Erlandsson (s) yrkande om avslag på punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Yrkande 3 Kjell Front (c) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med Högsby Energi AB kring VA och renhållningsverksamheterna. Propositionsordning 3 Ordförande ställer Kjell Front (c) yrkande mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. S-gruppen reserverar sig mot beslutet

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) KF 50 DNR: KU Yrkande Folke Karlsson (s) med instämmande av Magnus Gabrielsson (s), Lars Elmborg (kd), Anders Ek (c) och Mona Svensson yrkar på återemiss av ärendet för att förhandla fram ett optionsår. Ewa Engdahl (c) med instämmande av Gunnar Hult (lhk) och Birger Svanström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avtalet sägs upp. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller återremiss, röstar ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 31 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för förhandling om ett optionsår. Tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april. Beslutsexpediering

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39) KF 51 DNR: KU Biblioteksplan Biblioteksplan för Högsby kommun Evald Pettersson föreslår i en motion att en biblioteksplan utarbetas. Kommunfullmäktiges beslutade att motionen anses besvarad då arbetet med biblioteksplan har påbörjats. Biblioteksplanen ska vara färdig senast Ansvarig för biblioteksverksamheten, Anna Lundberg, redovisade för Kommunledningsutskottets ett utkast till biblioteksplan. Anna Lundberg fick då i uppdrag att skicka ut utkastet till biblioteksplan på remiss till berörda instanser. Remissvar skall inkomma senast den 15 september. På Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade biblioteksansvarige Anna Lundberg sammanfattning över inkomna remissvar daterad av vilken bland annat framgår att en klart övervägande majoritet av inkomna remissvar förordar bokbuss i kommunens ytterområden enligt alternativ 1 eller 2. Önskemål om att planen kortas ned, framförs. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl föreslår att biblioteksplanen återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunledningsutskottets beslutar att biblioteksansvarig får i uppdrag att arbeta fram en förkortad version där idéer från remissvaren vävs in i förslaget till biblioteksplan. Bibliotekarie Anna Lundberg redovisar det reviderade förslaget till biblioteksplan daterad Planen ska gälla och därefter revideras. Av förslaget framgår bland annat att ett utökat samarbete ska ske m ed skolbiblioteken. På sikt inrättas en heltidstjänst som skol- och studiebibliotekarie. Bokbuss hyrs in från Oskarshamns bibliotek vilken ska betjäna Berga, Ruda och Långemåla samhällen. Bokbuss hyrs också in från Nybro bibliotek som skall betjäna Fågelfors, Fagerhults och Grönskåra samhällen. Kostnad ca kr per år räknat på 11 månader för varje bokbuss. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat förslag till biblioteksplan daterad godkännes. Kommunchef Joakim Malmdal får i uppdrag att redovisa finansiering av åtgärderna i biblioteksplanen till kommunstyrelsens sammanträde i december 2007.

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (39) KF 51 DNR: KU Kommunstyrelsens beslutade att ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram. Kommunledningsutskottets beslut KU Ärendet återremitteras för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram samt för besked om när man senast måste lämna besked om införande av bokbuss Kommunledningsutskottets förslag KU Biblioteksplanen reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunstyrelsens förslag, KS Biblioteksplan reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunfullmäktige beslutar KF att Biblioteksplanen återremitteras för redigering av disposition. Utbildningsutskottets förslag, UU att föreslår kommunstyrelsen att anta den omarbetade biblioteksplanen. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till biblioteksplan. Yrkande Mona Svensson yrkar, att biblioteksplanen antas och att sammandraget läggs som en bilaga till planen. Kommunfullmäktiges beslut Biblioteksplanen antas. Sammandraget läggs som en bilaga till planen enligt Mona Svenssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Biblioteket

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) KF 52 DNR: KF Motion angående parboendegaranti Kommunstyrelsen ska bereda en motion från Sverigedemokraterna om parboendegaranti. Verksamhetschefen för Mjuk sektor har sammanställt ett förslag till svar. En tolkning av parboendegaranti är rätten till gemensam lägenhet för makar eller sambor, även om bara en är i behov av vård. Detta ställer krav på att det i det särskilda boendet finns tillräckligt utrymme även för icke vårdtagande. Dessutom bör man beakta att hyresgästen har besittningsskydd. Om den sjuke avlider har den friske rätt att bo kvar. Människor i särskilt boende har omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Många har en demenssjukdom. Risken finns att medflyttande blir isolerade. Innan man inför en garanti om parboende måste man utöka lokalerna, i kommunal regi, eller i samråd med andra fastighetsägare för att säkerställa att utrymme finns även för boende som inte bedömts ha behov av särskilt boende. I socialtjänstförordningen gäller sedan 1 juni 2006: 2 För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. Förordning (2006:287). Denna typ av parboende, där båda beviljats särskilt boende innebär alltså redan enligt förordningen att de ska beredas plats i samma boende om de begär det. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är socialutskottet positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård. Diana Bergenskans (s) yrkar på att en äldreomsorgsplan tas fram. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) KF 52 DNR: KF Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram. Motionen är därmed besvarad. Beslutsexpediering Sverigedemokraterna Soc

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (39) KF 53 DNR: KNSLI Fastställande av skyddsområde för Långemåla vattentäkt I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 ändrades reglerna för vattenskyddsområden. Enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken (SFS 1998:898) får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. I den tidigare gällande vattenlagen fastställde länsstyrelsen kommunens beslut om vattenskyddsområden. Kommunerna ska planera för goda förutsättningar för kommuninnevånarna bl. a. vad avser "god tillgång på dricksvatten av hög kvalitet" som är ett av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen anser därför att kommunerna normalt skall fatta de formella skyddsbesluten för kommunala vattentäkter enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken. Tekniska utskottet behandlade ärendet och förselog att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Mark- och Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Birger Svanström att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna med en karta. Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet för komplettering av handlingarna med en karta. Ärendet har kompletterats med en karta och PM angående kommunens åtagande om att stå för kostnaderna för tätare besiktning av oljecisternerna på Långemåla 7:23. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult fastställs, med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet. Yrkande Birger Svanström (c) med instämmande av Anders Ek (c) och Mikael Jonnerby (c) yrkar att gränsen för det inre skyddsområdet ändras och läggs i väg 34 istället.

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (39) KF 53 DNR: KNSLI Gunilla Schollin-Borg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Hult yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men att tillägget i beslutet om bekämpningsmedel tas bort. Jonas Erlandsson (s) yrkar på återremiss. Mona Svensson (m) yrkar på återremiss av ärendet för utredning av vilka bekämpningsmedel som används samt om de berörda företagarna har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för att utreda gränsdragningen för det inre skyddsområdet. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) KF 54 DNR: KU Reglemente för Kommunstyrelsen På kommunledningsutskottets sammanträde redovisade personalchefen de förändringar som gjorts i reglementet för Kommunledningsutskottet, där bildandet av ett personalutskott finns som en del. Kommunledningsutskottets beslöt att återremittera ärendet för vidare bearbetning till Kommunledningsutskottets extra sammanträde den 4 november. Kommunledningsutskottets förslog Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reglementet. Kommunstyrelsens beslut att föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglementet På Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december lades följande yrkande: Solweig Ekh (s) yrkar på återremiss av reglementet, med förslag att en nämnd ska bildas istället för ett personalutskott och Mona Svensson (m) yrkar på ett förtydligande på sid 10, under punkt 6:13 i reglementet att kanslichef ändras till kommunchef. Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag, varvid votering begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på återremiss, röstar nej. Omröstning Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 18 nej-röster och 2 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras. Mona Svenssons yrkande bifalles. Kommunstyrelsen beslutar Personalchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari undersöka vad som är den lämpligaste organisationen för att hantera personalfrågor, samt att undersöka hur andra jämförbara kommuner är organiserade.

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) KF 54 DNR: KU Personalchefens yttrande: Inledningsvis kan man konstatera att det ligger i kommunstyrelsens ledningsansvar att leda och samordna personalpolitiken. Denna skyldighet att leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte även om en särskild personalnämnd inrättas. Med denna skyldighet följer också att kommunstyrelsen skall ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. Eftersom personalpolitiken är en central fråga för kommunstyrelsen, är det också logiskt att det är ledamöter i kommunstyrelsen som utses att utgöra s k personalorgan/personalutskott. Att kommunfullmäktige skulle utse andra politiskt förtroendevalda att handha personalfrågorna genom t ex en personalnämnd, vore ett felaktigt distansera frågorna från kommunstyrelsen. En kommunstyrelse som ändå har det slutliga övergripande ansvaret. En personalnämnd skulle då i bästa fall kunna bli ett beredande organ liknande det förslag till personalutskott som redan finns. Ett argument är att personalpolitiken ska utformas ur ett kommungemensamt perspektiv, vilket just är kommunstyrelsens uppgift inom dess andra ansvarsområden. Många av dessa områden sammanfaller dessutom med personalfrågorna. Det faller sig därför naturligt att det är samma ledamöter som handhar samtliga frågor och ansvarsområden. En framgångsfaktor för att åstadkomma en gemensam tillämpning av personalpolitiken, handlar mindre om den politiska behandlingen. Det avgörande är istället hur man på olika tjänstemannanivåer lyckas hantera personalfrågorna. Att leda och samordna kommunens personalpolitik är naturligtvis ett grundläggande uppdrag till personalchef och personalkontor. Min uppfattning är att inrättandet av en särskild personalnämnd inte skulle ge bättre förutsättningar för att åstadkomma en mer integrerad och sammanhållen personalpolitik. Däremot välkomnar jag diskussionen om att personalpolitiken är viktig och att det personalpolitiska arbetet behöver intensifieras om kommunen ska kunna leva upp till att vara en bra arbetsgivare. Jonas Erlandsson yrkar på att ytterligare översyn av reglementet genomföres. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsutskottet i uppdrag att initiera ytterligare översyn av reglementet Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen.

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39) KF 54 DNR: KU Yrkande Solweig Ekh (s) anser att personalfrågorna tar mycket tid och yrkar därför att personalutskottet ska bestå av andra personer än de som ingår i kommunledningsutskottet. Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen med Solweig Ekhs tilläggsyrkande. Beslutsexpediering

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) KF 55 DNR: MA Ändring av reglemente för Myndighetsnämnden Vid årsskiftet 2009 genomfördes en del organisatoriska förändringar som påverkar Myndighetsnämndens verksamhet. Tillsynen enligt djurskyddslagen har enligt riksdagsbeslut flyttats från kommunen till Länsstyrelsen och Bostadsanpassningen flyttas till Mjuksektor. Reglementet har därför anpassats efter dessa förändringar. Utöver dessa förändringar genomförs en del mindre förändringar i texten enligt följande: Texten - En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunens förvaltning som har att kalla in ersättare byts ut mot En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla sin ersättare Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till reglemente för Myndighetsnämnden Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Reglementet för Myndighetsnämnden fastställs. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering Myndighetsnämnden

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (39) KF 56 DNR: KU Sammanräkning från länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar län meddlear i protokoll att ny ersättare utsetts i Högsby kommunfullmäktige efter Bereket Estinafos (s). Ny ersättare Hans Gustavsson (s). Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Hans Gustavsson

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (39) KF 57 DNR: KU Försäljning av fastigheten Ruda 9:1, Legoproduktion Vid Kommunledningsutskottets sammanträde , KU 154, informerade Kommunchefen om att hyresgästen till fastigheten Ruda 9:1 har begärt omförhandling av hyresnivån. Kommunchefen informerar om de rådande villkoren i hyresavtalet. Ärendet återremitterades då för vidare utredning. Kommunchefen redovisade att diskussioner pågår med hyresgästen. Värdering av fastigheten är beställd men ännu ej utförd. Kommunledningsutskottet beslutade att avvakta värdering av fastigheten och att ärendet skall redovisas för utskottet i mars Kommunchefen informerade att en värdering av fastigheten har gjorts och det förs förhandlingar med hyresgästen om en försäljning. Kommunledningsutskottet beslutade då att ge Kommunchefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om en försäljning av fastigheten till hyresgästen utifrån de direktiv som Kommunledningsutskottet föreslog. Kommunchefen redovisade att förhandlingarna angående fastigheten Ruda 9:1 har slutförts. Kommunledningsutskottets förslag att sälja fastigheten Ruda 9:1 i enlighet med föreslagen uppgörelse Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars redovisa köpekontraktet. Förslag till köpekontrakt redovisas i bilaga. Formalian är avstämd med jurist på Högsby Sparbank. Föreslaget försäljningspris innebär en realisationsförlust motsvarande 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag Upprättat köpekontrakt daterat godkännes.

35 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (39) KF 57 DNR: KU Kommunchefen får i uppdrag att slutföra avtalsskrivningen och avtalet tas sedan upp i kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt daterat , avseende försäljning av fastigheten Ruda 9:1, godkännes. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

36 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) KF 58 DNR: KF Medborgarförslag Inga medborgarförslag lämnades.

37 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (39) KF 59 DNR: UU Enkel fråga angående föreningslokal Mikael Jonnerby (c) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl (c) och frågar om det är klart med en föreningslokal i Långemåla sporthall. Kommunstyrelsens ordförande redovisar att utbildningsutskottet kommer att bjuda in föreningarna för att diskutera lokalfrågan. Ärendet kommer att tas upp vid utbildningsutskottet nästa sammanträde. Frågan är därmed besvarad. Beslutsexpediering Mikael Jonnerby Utbildningsutskottet

38 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (39) KF 60 DNR: KF Interpellation angående lokaler till Migrationsverket Gunnar Hult (lhk) har lämnat in en interpellation i rubricerade ärende. I interpellationen föreslås: 1. att kommunfullmäktiges tidigare beslut om byggande av nytt kontorshus för Migrationsverket snarast återförs för redovisning av anbud och omprövning i kommunfullmäktige 2. att KL 2 kap. 1 allmänna befogenheter för kommuner och landsting beaktas varvid allmänintresset prövas medelst folkomröstning i byggfrågan. 3. att kommunstyrelsen förnyar erbjudandet om lokalisering i redan befintliga lokaler som f.d. Hemtekniska vid sporthallen. 4. att kommunen kräver att statliga och regionala institutioner som migrationsverket och KLT-KLB solidariskt anpassar anspråken till rådande sparkrav och lågkonjunktur och accepterar lokalisering i något av kommunen tidigare erbjudet alternativ i redan befintligt byggbestånd förslagsvis f.d. Hemtekniska vid sporthallen. Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsexpediering KS ordf

39 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (39) KF 61 DNR: KU Motioner Inga motioner lämnades.

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl 18.30-21.20. Ajournering mellan kl 20.30-20.45. Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer