Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses att justera Roland Waern och Folke Karlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 1 april 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Kerstin Petersson Ordförande... Rolf Bengtsson Justerande... Roland Waern Folke Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Kerstin Petersson

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (39) KF 39 DNR: KF Fastställande av dagordning Ordföranden föreslår en ändring av dagordningen att punkt nr 11 delas upp i två ärenden på grund av att kommunstyrelsens ordföranden är jävig. Kommunfullmäktiges beslut Ändringen av dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (39) KF 40 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) KF 41 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) KF 42 DNR: KU Nyupplåning Högsby kommun Högsby kommun har under 2007 och 2008 haft stora negativa resultat. Detta har inneburit att kommunens likviditet har försämrats. Under stora delar av 2008 har kommunen tvingats utnyttja checkkrediten hos Högsby Sparbank. På grund av detta måste kommunen göra en nyupplåning motsvarande 10 mkr. I den budget som Kommunfullmäktige har fastställt för åren prognostiseras dock en förbättrad likviditet. Effekten av detta kommer vi troligtvis inte få se förrän i slutet på 2009 eller under Kommunens lånestock var per årsskiftet 2008/2009, 139,5 mkr. Under 2005 amorterades 5,2 mkr och under 2006 amorterade 7,0 mkr, sedan dess har lånestocken varit konstant. Någon större resultateffekten av en nyupplåningen lär vi inte se då kommunen redan idag utnyttjar checkkrediten till fullo. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 1 Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till det framtagna förslaget att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 2 Mona Svensson yrkar att det läggs ett varsel på det antal anställda som motsvarar balans i budgeten för Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Mona Svenssons yrkande. Yrkande 3 Mona Svensson yrkar på att en likviditetsplan tas fram för kommande 6 månader. Propositionsordning 2 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller förslaget röstar ja och den som är emot röstar nej. Röstningsresultat enligt nedanstående:

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (39) KF 42 DNR: KU Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Marita Björkvall (kd) Gunilla Schollin-Borg (mp Mona Svensson (m) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s) Johanna Klang-Gustavsson (s) Diana Bergenskans (s) Folke Karlsson (s) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Röstningen utfaller med röstsiffrorna 5 mot 5. Kommunstyrelsens ordförande avgör omröstningen med sin utslagsröst. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mona Svenssons yrkande Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fram en likviditetsplan för de kommande 6 månaderna Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr samt Mona Svensson (m) reserverar sig mot beslutet om nyupplåning till förmån för sitt yrkande. Jonas Erlandsson (s) och Diana Bergenskans (s) reserverar sig mot beslutet att ta fram en likviditetsplan för kommande 6 månader. Yrkande Mona Svensson (m) yrkar att en anpassning av organisationen görs genom att varsel läggs motsvarande 2 mkr samt att resterande belopp finansieras genom försäljning av andelar i KLP att en likviditetsplan, uppdelad månad för månad fram till årets slut, upprättas omedelbart för att styrka likviditetsbehovet. Likviditetsplanen presenteras för fullmäktige vid aprilsammanträdet Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mona Svenssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (39) KF 42 DNR: KU Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på Mona Svenssons yrkande, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 34-ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Reservation Monika Olsberg (m), Mona Svensson (m), Roland Waern (m), Anders Svensson (m) och Lars-Erik Lindén (m). Beslutsexpediering Ekonomikontoret

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (39) KF 43 DNR: KU Låne och borgensram för den kommunala bolagen Enligt beslut av Kommunfullmäktige skall årsbudgethandlingen innehålla beslutad låne och borgensram för kommunen och dess majoritetsägda bolag. Någon sådan tydlig beskrivning går ej att finna i årsbudgethandlingen. På grund av detta bör Kommunfullmäktige fatta beslut om låne och borgensram för kommunen samt de kommunala bolagen. Utöver detta har Högsby Bostads AB inkommit med en ansökan om att utöka sin lånestock med 15 mkr på grund av ombyggnationerna på Ringvägen samt ytterligare nyupplåningsbehov om 14 mkr avseende nybyggnation till Migrationsverket. Idag finns följande lånevolymer i de kommunala bolagen: Bolag Nuvarande Ytterligare Förslag till låne- och lånevolym behov borgensram Högsby Bostads AB tkr tkr tkr Högsby Energi AB 0 tkr tkr tkr Högsby Invest AB 150 tkr 50 tkr 200 tkr Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer följande låne och borgensramar: Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr, Högsby Invest AB 200 tkr. Ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Yrkande 1 Kjell Front yrkar på att en budget tas fram för HIAB Kommunstyrelsen bifaller förslaget Yrkande 2 Gunilla Schollin-Borg yrkar avslag på första attsatsen. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Gunilla Schollin-Borg (mp) yrkande mot Kommunledningsutskottet förslag till beslut i första attstasen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Gunilla Schollin-Borgs yrkande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (39) KF 43 DNR: KU att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten samt. Gunilla Schollin-Borg (mp) reserverar sig mot beslutet i första attsatsen. Kommunstyrelsen beslutar att en budget tas fram för HIAB och att HIAB.s diskuteras på nästa Kommunstyrelsen och bereds av Kommunledningsutskottet Ewa Engdahl deltog ej i ärendet på grund av jäv i egenskap av ordförande i HIAB Jäv Ewa Engdahl (c), Kerstin Karlström (c), Roger Samuelsson (s), Raymond Asp (s) och Mona Svensson (m) deltar ej i handläggning av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Reservation Gunilla Schollin-Borg (mp) och Gunnar Hult (lhk) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (39) KF 44 DNR: KU Hänvisning till synnerliga skäl avseende balanskravsresultatet 2008 Högsby kommun har sedan mitten på 90-talet placerat medel för framtida pensionsutbetalningar. Placeringarna förvaltas av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Per var marknadsvärdet på portföljen lägre än det bokförda värdet i kommunens balansräkning. Detta har föranlett en nedskrivning av det bokförda värdet motsvarande 1,6 mkr för att matcha marknadsvärdet. D.v.s. de kr är orealiserade förluster för Högsby kommun. Eftersom dessa aktier ännu inte är avyttrade samtidigt som att placeringen i KLP är långsiktig bör denna nedskrivning ej påverka kommunens resultaträkning kopplat till balanskravet. Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige hänvisar till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Beslutsexpediering Ekonomikontoret

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (39) KF 45 DNR: KU Revisionsberättelse för år 2008 Revisor Lars-Erik Lindén redovisar revisionsberättelsen för år Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelsen, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB även verksamheterna i dessa företag. Ansvarsgranskningar har genomförts som innebär strukturerade intervjuer med: - Kommunfullmäktiges presidium - Kommunstyrelsens presidium - Kommunchef - Besök och information om VA-verksamheten Rapporter: - Granskning av individ- och familjeomsorgen - Granskning av delårsrapport - Granskning av årsredovisning Revisorerna noterar att kommunen inte har förmått att återställa tidigare års underskott i enlighet med balanskravets regler. Årets underskott på 10 mnkr skall återställas inom en treårsperiod. Totalt att återställa är 20,6 mnkr. Bedömning görs om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan (God ekonomisk hushållning). Den årsredovisning som granskats visar att endast två av de sex uppsatta målen har uppnåtts. Revisorerna föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Kommunfullmäktiges beslut I enlighet med revisorernas förslag ges kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) KF 46 DNR: KU Frågor rörande ansvarsfrihet för nämnder och styrelser angående 2008 års räkenskaper och förvaltningar Jäv De fullmäktigeledamöter som har uppdrag i styrelse, nämnder samt gemensamma nämnden HUL anmäler jäv. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkännes. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL beviljas ansvarsfrihet. Tommy Palmgren (v) avstår från att delta i beslutet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Gemensamma nämnden HUL

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (39) KF 47 DNR: KU Årsredovisning 2008 Vid Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Kommunchefen årsredovisningen för 2008 exkl den sammanställda redovisningen. Resultatet visar på -10,0 mkr. Verksamheterna översked sina budgetar med 1,5 mkr. Nedskrivning av orealiserade förluster med 1,6 mkr har gjorts. Kommunledningsutskottets beslutade då att ärendet hänskjuts till extra sammanträde med kommunledningsutskottet den 19 februari Ärendet behandlades på nytt vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 19 februari. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunstyrelsens beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunfullmäktiges beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och fastställes. Revisionsberättelserna för Högsby Energi AB och Högsby Bostads AB godkännes. Beslutsexpediering

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (39) KF 48 DNR: KF Åtgärdspaket för att få ekonomin i balans Kommunchefen redovisar det aktuella ekonomiska läget för kommunen. Kommunstyrelens ordförande redovisar upprättat förslag till besparingar inom utskotten för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren Förslaget diskuteras. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan och mellan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut att ge tekniska utskottet i uppdrag att bjuda in företrädare för samtliga vägsamfälligheter i kommunen till ett informationsmöte i samverkan med vägverket och lantmäteriet. Syftet är att informera om ökade statliga investeringsanslag samt om vägsamfälligheters uppbyggnad och drift. att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram förslag till fördelningsmodell för kommunalt stöd till vägsamfälligheter och utfartsvägar. Redovisning skall ske vid KS möte den 6 april. att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjliga besparingar på följande verksamheter och konton:

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (39) KF 48 DNR: KF Vks Konto Utbildningsutskott , Socialt utskott ,6449,7052,6810,7220, ,6448,6449 Kommunledningsutskott Tekniskt utskott ,6448,6449 Kommunövergripande alla 6499 samt att utreda nedanstående uppdrag att användas i budgetarbetet för att täcka 2010 års obalans på kr. Uppdrag Tekniskt utskott Alsterån och Emåförbundet - provtagningar recipientkontroll Utomplansvägar Socialt utskott Utredning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Individuella handlingsprogram Samordning Kontaktgrupp/Dagcenter Kommunledningsutskott Spara ytterligare på IT Lokal service + EU-pott Jobbpussel - söka externt stöd för att utreda? Fördelning av partistöd Ökad frisknärvaro på 97 % Konsekvensbeskrivning innan minskning av adm.personal Utbildningsutskott Ökat sparbeting på gymnasiet Behovsanpassad städning, 25 % tjänst 50 % administrativ tjänst bort inom grundskolan Kultur & Fritidsverksamheten (600 tkr)

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (39) KF 48 DNR: KU Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Sven-Bertil Ohlsson och Raymond Asp, reserverar sig mot första och andra attsatserna i kommunstyrelsens förslag och samtliga att-satser i kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag, se bilaga 2. Ajournering Jonas Erlandsson (s) begär ajournering av sammanträdet i 15 minuter. Yrkande Jonas Erlandsson (s) yrkar bifall till S-gruppens förslag enligt bilaga 2. Ingemar Svanström (c ) redovisar ett ändringsförslag från sociala utskottet avseende Välengården, vilket innebär en minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. Helene Danielsson (kd) yrkar att en ny kontoplan tas fram för verksamheterna. Kommunchefen redovisar åtgärdspaketet för att anpassa kommunens ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren ,6 mkr ska återställas inom en treårsperiod. Kommunchefen redovisar också att konsekvensen om myndighetsnämnden minskar 0,5 miljöinspektör innebär att man lägger allt på myndighetsutövning. Han informerar också om att en namnlista kommit in med protester mot nedläggning av avdelning 3 på Välengården. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och S-gruppens besparingsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelses förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helene Danielssons tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller tilläggsyrkandet, röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet, röstar nej.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (39) KF 48 DNR: KU Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 10 ja.röster, 18 nej-röster och 13 avstår. Kommunfullmäktiges beslut att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. att bifalla sociala utskottets ändringsförslag innebärande minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. samt att avslå Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan för verksamheterna. Reservation Samtliga i S-gruppen, Roger Samuelsson, Egon Ericsson, Folke Karlsson Andreas Furuskog, Diana Bergeskans, Jonas Erlandsson, Solweig Ekh, Jan- Erik Ekh, Raymond Asp, Magnus Gabrielsson, Johanna Klangh-Gustavsson, Inger Gustavsson, Eva Kennedy, Karin Furuskog, Sven-Bertil Ohlsson, och Rolf Bengtsson reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Tommy Palmgren (v) reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Helene Danielsson (kd) kommer in med en skriftlig reservation till förmån för sitt eget yrkande. Beslutsexpediering Styrelse och nämnder

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (39) KF 49 DNR: KU Tjänstgöringsgrad avseende kommunstyrelsens ordförande Yrkande Diana Bergeskans yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande minskas från 100% ssgr till 75% ssgr från och med Mona Svensson yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande ska vara 100% ssgr. Jonas Erlandsson ställer yrkandena mot varandra och finner att Mona Svenssons yrkande bifallits varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller 100 % tjänstgöringsgrad, röstar ja. Den som bifaller 75% tjänstgöringsgrad, röstar nej. Ja Lars-Magnus Ek(c) x Kjell Front(c) x Mona Svensson(m) x Gunilla Schollin-Borg(mp) x Birgitta Ryner(fp) x Kerstin Karlström(c) x Folke Karlsson(s) Raymond Asp(s) Jonas Erlandsson(s) Johanna Klangh-Gustavsson(s) Diana Bergeskans(s) Nej x x x x x Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens ordförande ska även i fortsättningen tjänstgöra med 100% ssgr. Diana Bergeskans yrkande avslås. Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Johanna Klangh-Gustavsson och Raymond Asp, reserverar sig till förmån för Diana Bergeskans yrkande. Jäv

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (39) KF 49 DNR: KU Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Jäv Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Ordföranden ställer proposition på budgetförslaget om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr, bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller en minskning av tjänstgöringsgraden till 75% ssgr, varvid votering begärs. Följande propositionsordning bifalles: Den som bifaller en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar ja. Den som avslår en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 14 ja-röster, 20 nej-röster och 7 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår yrkandet om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr. Beslutsexpediering KS ordförande Personalavd

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) KF 50 DNR: KU Uppsägning av samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har tidigare haft uppdraget av kommunstyrelsen och förtroendevalda revisorer i Högsby kommun att göra en övergripande granskning av verksamheterna inom kommunens tekniska förvaltning. Öhrlings presenterade i februari 2007 en rådgivningsrapport gällande tekniska förvaltningen i Högsby kommun. Kommunstyrelsens beslutade att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram mätbara mål för verksamheten samt att ge kommunchefen i uppdrag att se över tekniska förvaltningens organisation. Då någon redovisning inte presenterats väcks ärendet på nytt med särskilt beaktande på kvalitets aspekter, internkontroll och ekonomi, kompetensbredd, rutiner, sårbarhet, tillgänglighet, kontinuitet, tjänstegarantier, och speciellt jävssituationen gentemot miljö- och byggnadskontoret. Kommunstyrelsen beslutar Kommunchef får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärder utifrån Öhrlings rådgivningsrapport. Förslag samt tidplan ska redovisas vid Kommunstyrelsen sammanträde i februari. Kommunchefens förslag till beslut: a. En utredning kring möjligheterna att bedriva gator, vägar och park verksamheterna på entreprenad genomförs. b. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner kring miljö och byggverksamheten. c. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner och egna kommunala bolag kring VA och renhållnings- verksamheterna. d. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna samtliga fastigheter inom kommunkoncernen.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) KF 50 DNR: KU e. Nuvarande samverkansavtal med Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. f. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan eller konkurrensutsättning av städ och måltidsverksamheterna. g. Återkoppling skall ske till budgetberedningen samt tekniska utskottet under mars Yrkande 1 Mona Svensson (m) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Yrkande 2 Jonas Erlandsson (s) yrkar avslag på punkt e) att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp utan dröjsmål. Propositionsordning 1 Ordförande ställer Kommunchefen förslag till beslut med undantag av, punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Kommunchefens förslag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Jonas Erlandsson (s) yrkande om avslag på punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Yrkande 3 Kjell Front (c) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med Högsby Energi AB kring VA och renhållningsverksamheterna. Propositionsordning 3 Ordförande ställer Kjell Front (c) yrkande mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. S-gruppen reserverar sig mot beslutet

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) KF 50 DNR: KU Yrkande Folke Karlsson (s) med instämmande av Magnus Gabrielsson (s), Lars Elmborg (kd), Anders Ek (c) och Mona Svensson yrkar på återemiss av ärendet för att förhandla fram ett optionsår. Ewa Engdahl (c) med instämmande av Gunnar Hult (lhk) och Birger Svanström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avtalet sägs upp. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller återremiss, röstar ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 31 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för förhandling om ett optionsår. Tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april. Beslutsexpediering

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39) KF 51 DNR: KU Biblioteksplan Biblioteksplan för Högsby kommun Evald Pettersson föreslår i en motion att en biblioteksplan utarbetas. Kommunfullmäktiges beslutade att motionen anses besvarad då arbetet med biblioteksplan har påbörjats. Biblioteksplanen ska vara färdig senast Ansvarig för biblioteksverksamheten, Anna Lundberg, redovisade för Kommunledningsutskottets ett utkast till biblioteksplan. Anna Lundberg fick då i uppdrag att skicka ut utkastet till biblioteksplan på remiss till berörda instanser. Remissvar skall inkomma senast den 15 september. På Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade biblioteksansvarige Anna Lundberg sammanfattning över inkomna remissvar daterad av vilken bland annat framgår att en klart övervägande majoritet av inkomna remissvar förordar bokbuss i kommunens ytterområden enligt alternativ 1 eller 2. Önskemål om att planen kortas ned, framförs. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl föreslår att biblioteksplanen återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunledningsutskottets beslutar att biblioteksansvarig får i uppdrag att arbeta fram en förkortad version där idéer från remissvaren vävs in i förslaget till biblioteksplan. Bibliotekarie Anna Lundberg redovisar det reviderade förslaget till biblioteksplan daterad Planen ska gälla och därefter revideras. Av förslaget framgår bland annat att ett utökat samarbete ska ske m ed skolbiblioteken. På sikt inrättas en heltidstjänst som skol- och studiebibliotekarie. Bokbuss hyrs in från Oskarshamns bibliotek vilken ska betjäna Berga, Ruda och Långemåla samhällen. Bokbuss hyrs också in från Nybro bibliotek som skall betjäna Fågelfors, Fagerhults och Grönskåra samhällen. Kostnad ca kr per år räknat på 11 månader för varje bokbuss. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat förslag till biblioteksplan daterad godkännes. Kommunchef Joakim Malmdal får i uppdrag att redovisa finansiering av åtgärderna i biblioteksplanen till kommunstyrelsens sammanträde i december 2007.

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (39) KF 51 DNR: KU Kommunstyrelsens beslutade att ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram. Kommunledningsutskottets beslut KU Ärendet återremitteras för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram samt för besked om när man senast måste lämna besked om införande av bokbuss Kommunledningsutskottets förslag KU Biblioteksplanen reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunstyrelsens förslag, KS Biblioteksplan reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunfullmäktige beslutar KF att Biblioteksplanen återremitteras för redigering av disposition. Utbildningsutskottets förslag, UU att föreslår kommunstyrelsen att anta den omarbetade biblioteksplanen. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till biblioteksplan. Yrkande Mona Svensson yrkar, att biblioteksplanen antas och att sammandraget läggs som en bilaga till planen. Kommunfullmäktiges beslut Biblioteksplanen antas. Sammandraget läggs som en bilaga till planen enligt Mona Svenssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Biblioteket

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) KF 52 DNR: KF Motion angående parboendegaranti Kommunstyrelsen ska bereda en motion från Sverigedemokraterna om parboendegaranti. Verksamhetschefen för Mjuk sektor har sammanställt ett förslag till svar. En tolkning av parboendegaranti är rätten till gemensam lägenhet för makar eller sambor, även om bara en är i behov av vård. Detta ställer krav på att det i det särskilda boendet finns tillräckligt utrymme även för icke vårdtagande. Dessutom bör man beakta att hyresgästen har besittningsskydd. Om den sjuke avlider har den friske rätt att bo kvar. Människor i särskilt boende har omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Många har en demenssjukdom. Risken finns att medflyttande blir isolerade. Innan man inför en garanti om parboende måste man utöka lokalerna, i kommunal regi, eller i samråd med andra fastighetsägare för att säkerställa att utrymme finns även för boende som inte bedömts ha behov av särskilt boende. I socialtjänstförordningen gäller sedan 1 juni 2006: 2 För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. Förordning (2006:287). Denna typ av parboende, där båda beviljats särskilt boende innebär alltså redan enligt förordningen att de ska beredas plats i samma boende om de begär det. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är socialutskottet positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård. Diana Bergenskans (s) yrkar på att en äldreomsorgsplan tas fram. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) KF 52 DNR: KF Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram. Motionen är därmed besvarad. Beslutsexpediering Sverigedemokraterna Soc

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (39) KF 53 DNR: KNSLI Fastställande av skyddsområde för Långemåla vattentäkt I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 ändrades reglerna för vattenskyddsområden. Enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken (SFS 1998:898) får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. I den tidigare gällande vattenlagen fastställde länsstyrelsen kommunens beslut om vattenskyddsområden. Kommunerna ska planera för goda förutsättningar för kommuninnevånarna bl. a. vad avser "god tillgång på dricksvatten av hög kvalitet" som är ett av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen anser därför att kommunerna normalt skall fatta de formella skyddsbesluten för kommunala vattentäkter enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken. Tekniska utskottet behandlade ärendet och förselog att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Mark- och Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Birger Svanström att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna med en karta. Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet för komplettering av handlingarna med en karta. Ärendet har kompletterats med en karta och PM angående kommunens åtagande om att stå för kostnaderna för tätare besiktning av oljecisternerna på Långemåla 7:23. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult fastställs, med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet. Yrkande Birger Svanström (c) med instämmande av Anders Ek (c) och Mikael Jonnerby (c) yrkar att gränsen för det inre skyddsområdet ändras och läggs i väg 34 istället.

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (39) KF 53 DNR: KNSLI Gunilla Schollin-Borg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Hult yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men att tillägget i beslutet om bekämpningsmedel tas bort. Jonas Erlandsson (s) yrkar på återremiss. Mona Svensson (m) yrkar på återremiss av ärendet för utredning av vilka bekämpningsmedel som används samt om de berörda företagarna har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för att utreda gränsdragningen för det inre skyddsområdet. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) KF 54 DNR: KU Reglemente för Kommunstyrelsen På kommunledningsutskottets sammanträde redovisade personalchefen de förändringar som gjorts i reglementet för Kommunledningsutskottet, där bildandet av ett personalutskott finns som en del. Kommunledningsutskottets beslöt att återremittera ärendet för vidare bearbetning till Kommunledningsutskottets extra sammanträde den 4 november. Kommunledningsutskottets förslog Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reglementet. Kommunstyrelsens beslut att föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglementet På Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december lades följande yrkande: Solweig Ekh (s) yrkar på återremiss av reglementet, med förslag att en nämnd ska bildas istället för ett personalutskott och Mona Svensson (m) yrkar på ett förtydligande på sid 10, under punkt 6:13 i reglementet att kanslichef ändras till kommunchef. Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag, varvid votering begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på återremiss, röstar nej. Omröstning Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 18 nej-röster och 2 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras. Mona Svenssons yrkande bifalles. Kommunstyrelsen beslutar Personalchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari undersöka vad som är den lämpligaste organisationen för att hantera personalfrågor, samt att undersöka hur andra jämförbara kommuner är organiserade.

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) KF 54 DNR: KU Personalchefens yttrande: Inledningsvis kan man konstatera att det ligger i kommunstyrelsens ledningsansvar att leda och samordna personalpolitiken. Denna skyldighet att leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte även om en särskild personalnämnd inrättas. Med denna skyldighet följer också att kommunstyrelsen skall ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. Eftersom personalpolitiken är en central fråga för kommunstyrelsen, är det också logiskt att det är ledamöter i kommunstyrelsen som utses att utgöra s k personalorgan/personalutskott. Att kommunfullmäktige skulle utse andra politiskt förtroendevalda att handha personalfrågorna genom t ex en personalnämnd, vore ett felaktigt distansera frågorna från kommunstyrelsen. En kommunstyrelse som ändå har det slutliga övergripande ansvaret. En personalnämnd skulle då i bästa fall kunna bli ett beredande organ liknande det förslag till personalutskott som redan finns. Ett argument är att personalpolitiken ska utformas ur ett kommungemensamt perspektiv, vilket just är kommunstyrelsens uppgift inom dess andra ansvarsområden. Många av dessa områden sammanfaller dessutom med personalfrågorna. Det faller sig därför naturligt att det är samma ledamöter som handhar samtliga frågor och ansvarsområden. En framgångsfaktor för att åstadkomma en gemensam tillämpning av personalpolitiken, handlar mindre om den politiska behandlingen. Det avgörande är istället hur man på olika tjänstemannanivåer lyckas hantera personalfrågorna. Att leda och samordna kommunens personalpolitik är naturligtvis ett grundläggande uppdrag till personalchef och personalkontor. Min uppfattning är att inrättandet av en särskild personalnämnd inte skulle ge bättre förutsättningar för att åstadkomma en mer integrerad och sammanhållen personalpolitik. Däremot välkomnar jag diskussionen om att personalpolitiken är viktig och att det personalpolitiska arbetet behöver intensifieras om kommunen ska kunna leva upp till att vara en bra arbetsgivare. Jonas Erlandsson yrkar på att ytterligare översyn av reglementet genomföres. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsutskottet i uppdrag att initiera ytterligare översyn av reglementet Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen.

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39) KF 54 DNR: KU Yrkande Solweig Ekh (s) anser att personalfrågorna tar mycket tid och yrkar därför att personalutskottet ska bestå av andra personer än de som ingår i kommunledningsutskottet. Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen med Solweig Ekhs tilläggsyrkande. Beslutsexpediering

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) KF 55 DNR: MA Ändring av reglemente för Myndighetsnämnden Vid årsskiftet 2009 genomfördes en del organisatoriska förändringar som påverkar Myndighetsnämndens verksamhet. Tillsynen enligt djurskyddslagen har enligt riksdagsbeslut flyttats från kommunen till Länsstyrelsen och Bostadsanpassningen flyttas till Mjuksektor. Reglementet har därför anpassats efter dessa förändringar. Utöver dessa förändringar genomförs en del mindre förändringar i texten enligt följande: Texten - En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunens förvaltning som har att kalla in ersättare byts ut mot En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla sin ersättare Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till reglemente för Myndighetsnämnden Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Reglementet för Myndighetsnämnden fastställs. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering Myndighetsnämnden

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (39) KF 56 DNR: KU Sammanräkning från länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar län meddlear i protokoll att ny ersättare utsetts i Högsby kommunfullmäktige efter Bereket Estinafos (s). Ny ersättare Hans Gustavsson (s). Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Hans Gustavsson

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (39) KF 57 DNR: KU Försäljning av fastigheten Ruda 9:1, Legoproduktion Vid Kommunledningsutskottets sammanträde , KU 154, informerade Kommunchefen om att hyresgästen till fastigheten Ruda 9:1 har begärt omförhandling av hyresnivån. Kommunchefen informerar om de rådande villkoren i hyresavtalet. Ärendet återremitterades då för vidare utredning. Kommunchefen redovisade att diskussioner pågår med hyresgästen. Värdering av fastigheten är beställd men ännu ej utförd. Kommunledningsutskottet beslutade att avvakta värdering av fastigheten och att ärendet skall redovisas för utskottet i mars Kommunchefen informerade att en värdering av fastigheten har gjorts och det förs förhandlingar med hyresgästen om en försäljning. Kommunledningsutskottet beslutade då att ge Kommunchefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om en försäljning av fastigheten till hyresgästen utifrån de direktiv som Kommunledningsutskottet föreslog. Kommunchefen redovisade att förhandlingarna angående fastigheten Ruda 9:1 har slutförts. Kommunledningsutskottets förslag att sälja fastigheten Ruda 9:1 i enlighet med föreslagen uppgörelse Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars redovisa köpekontraktet. Förslag till köpekontrakt redovisas i bilaga. Formalian är avstämd med jurist på Högsby Sparbank. Föreslaget försäljningspris innebär en realisationsförlust motsvarande 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag Upprättat köpekontrakt daterat godkännes.

35 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (39) KF 57 DNR: KU Kommunchefen får i uppdrag att slutföra avtalsskrivningen och avtalet tas sedan upp i kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt daterat , avseende försäljning av fastigheten Ruda 9:1, godkännes. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

36 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) KF 58 DNR: KF Medborgarförslag Inga medborgarförslag lämnades.

37 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (39) KF 59 DNR: UU Enkel fråga angående föreningslokal Mikael Jonnerby (c) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl (c) och frågar om det är klart med en föreningslokal i Långemåla sporthall. Kommunstyrelsens ordförande redovisar att utbildningsutskottet kommer att bjuda in föreningarna för att diskutera lokalfrågan. Ärendet kommer att tas upp vid utbildningsutskottet nästa sammanträde. Frågan är därmed besvarad. Beslutsexpediering Mikael Jonnerby Utbildningsutskottet

38 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (39) KF 60 DNR: KF Interpellation angående lokaler till Migrationsverket Gunnar Hult (lhk) har lämnat in en interpellation i rubricerade ärende. I interpellationen föreslås: 1. att kommunfullmäktiges tidigare beslut om byggande av nytt kontorshus för Migrationsverket snarast återförs för redovisning av anbud och omprövning i kommunfullmäktige 2. att KL 2 kap. 1 allmänna befogenheter för kommuner och landsting beaktas varvid allmänintresset prövas medelst folkomröstning i byggfrågan. 3. att kommunstyrelsen förnyar erbjudandet om lokalisering i redan befintliga lokaler som f.d. Hemtekniska vid sporthallen. 4. att kommunen kräver att statliga och regionala institutioner som migrationsverket och KLT-KLB solidariskt anpassar anspråken till rådande sparkrav och lågkonjunktur och accepterar lokalisering i något av kommunen tidigare erbjudet alternativ i redan befintligt byggbestånd förslagsvis f.d. Hemtekniska vid sporthallen. Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsexpediering KS ordf

39 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (39) KF 61 DNR: KU Motioner Inga motioner lämnades.

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(29) Sammanträdesdatum 2007-05-24 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 maj 2007 kl 18.30-21.10 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17 Högsby kommun 1(13) Sammanträdesdatum 2008-12-17 Plats och tid Kommunhuset onsdagen den 17 december 2008 kl. 13-16.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Mona Svensson (m) 189-199 Jonas

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 Närvarande: Övriga: Enligt bilaga. Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Patrik Köhler Roger Samuelsson. Andreas Furuskog (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Patrik Köhler Roger Samuelsson. Andreas Furuskog (s) Högsby kommun Protokoll 1(24) Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-03-07 Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.20, 13.00-14.00 Beslutande Övriga deltagande Ewa Engdahl (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer