Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses att justera Roland Waern och Folke Karlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 1 april 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Kerstin Petersson Ordförande... Rolf Bengtsson Justerande... Roland Waern Folke Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Kerstin Petersson

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (39) KF 39 DNR: KF Fastställande av dagordning Ordföranden föreslår en ändring av dagordningen att punkt nr 11 delas upp i två ärenden på grund av att kommunstyrelsens ordföranden är jävig. Kommunfullmäktiges beslut Ändringen av dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (39) KF 40 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) KF 41 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) KF 42 DNR: KU Nyupplåning Högsby kommun Högsby kommun har under 2007 och 2008 haft stora negativa resultat. Detta har inneburit att kommunens likviditet har försämrats. Under stora delar av 2008 har kommunen tvingats utnyttja checkkrediten hos Högsby Sparbank. På grund av detta måste kommunen göra en nyupplåning motsvarande 10 mkr. I den budget som Kommunfullmäktige har fastställt för åren prognostiseras dock en förbättrad likviditet. Effekten av detta kommer vi troligtvis inte få se förrän i slutet på 2009 eller under Kommunens lånestock var per årsskiftet 2008/2009, 139,5 mkr. Under 2005 amorterades 5,2 mkr och under 2006 amorterade 7,0 mkr, sedan dess har lånestocken varit konstant. Någon större resultateffekten av en nyupplåningen lär vi inte se då kommunen redan idag utnyttjar checkkrediten till fullo. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 1 Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till det framtagna förslaget att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Yrkande 2 Mona Svensson yrkar att det läggs ett varsel på det antal anställda som motsvarar balans i budgeten för Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Mona Svenssons yrkande. Yrkande 3 Mona Svensson yrkar på att en likviditetsplan tas fram för kommande 6 månader. Propositionsordning 2 Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller förslaget röstar ja och den som är emot röstar nej. Röstningsresultat enligt nedanstående:

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (39) KF 42 DNR: KU Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Marita Björkvall (kd) Gunilla Schollin-Borg (mp Mona Svensson (m) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s) Johanna Klang-Gustavsson (s) Diana Bergenskans (s) Folke Karlsson (s) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Röstningen utfaller med röstsiffrorna 5 mot 5. Kommunstyrelsens ordförande avgör omröstningen med sin utslagsröst. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mona Svenssons yrkande Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fram en likviditetsplan för de kommande 6 månaderna Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr samt Mona Svensson (m) reserverar sig mot beslutet om nyupplåning till förmån för sitt yrkande. Jonas Erlandsson (s) och Diana Bergenskans (s) reserverar sig mot beslutet att ta fram en likviditetsplan för kommande 6 månader. Yrkande Mona Svensson (m) yrkar att en anpassning av organisationen görs genom att varsel läggs motsvarande 2 mkr samt att resterande belopp finansieras genom försäljning av andelar i KLP att en likviditetsplan, uppdelad månad för månad fram till årets slut, upprättas omedelbart för att styrka likviditetsbehovet. Likviditetsplanen presenteras för fullmäktige vid aprilsammanträdet Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mona Svenssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (39) KF 42 DNR: KU Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på Mona Svenssons yrkande, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 34-ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen under år 2009 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder från och med 2009 med totalt 10 mkr. Reservation Monika Olsberg (m), Mona Svensson (m), Roland Waern (m), Anders Svensson (m) och Lars-Erik Lindén (m). Beslutsexpediering Ekonomikontoret

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (39) KF 43 DNR: KU Låne och borgensram för den kommunala bolagen Enligt beslut av Kommunfullmäktige skall årsbudgethandlingen innehålla beslutad låne och borgensram för kommunen och dess majoritetsägda bolag. Någon sådan tydlig beskrivning går ej att finna i årsbudgethandlingen. På grund av detta bör Kommunfullmäktige fatta beslut om låne och borgensram för kommunen samt de kommunala bolagen. Utöver detta har Högsby Bostads AB inkommit med en ansökan om att utöka sin lånestock med 15 mkr på grund av ombyggnationerna på Ringvägen samt ytterligare nyupplåningsbehov om 14 mkr avseende nybyggnation till Migrationsverket. Idag finns följande lånevolymer i de kommunala bolagen: Bolag Nuvarande Ytterligare Förslag till låne- och lånevolym behov borgensram Högsby Bostads AB tkr tkr tkr Högsby Energi AB 0 tkr tkr tkr Högsby Invest AB 150 tkr 50 tkr 200 tkr Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer följande låne och borgensramar: Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr, Högsby Invest AB 200 tkr. Ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Yrkande 1 Kjell Front yrkar på att en budget tas fram för HIAB Kommunstyrelsen bifaller förslaget Yrkande 2 Gunilla Schollin-Borg yrkar avslag på första attsatsen. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Gunilla Schollin-Borg (mp) yrkande mot Kommunledningsutskottet förslag till beslut i första attstasen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit Gunilla Schollin-Borgs yrkande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (39) KF 43 DNR: KU att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten samt. Gunilla Schollin-Borg (mp) reserverar sig mot beslutet i första attsatsen. Kommunstyrelsen beslutar att en budget tas fram för HIAB och att HIAB.s diskuteras på nästa Kommunstyrelsen och bereds av Kommunledningsutskottet Ewa Engdahl deltog ej i ärendet på grund av jäv i egenskap av ordförande i HIAB Jäv Ewa Engdahl (c), Kerstin Karlström (c), Roger Samuelsson (s), Raymond Asp (s) och Mona Svensson (m) deltar ej i handläggning av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa följande låne och borgensramar för Högsby Bostads AB tkr, Högsby Energi AB tkr och Högsby Invest AB 200 tkr och att ovanstående låne- och borgensramar skall i framtiden revideras i samband med beslut om årsbudgeten. Reservation Gunilla Schollin-Borg (mp) och Gunnar Hult (lhk) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (39) KF 44 DNR: KU Hänvisning till synnerliga skäl avseende balanskravsresultatet 2008 Högsby kommun har sedan mitten på 90-talet placerat medel för framtida pensionsutbetalningar. Placeringarna förvaltas av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Per var marknadsvärdet på portföljen lägre än det bokförda värdet i kommunens balansräkning. Detta har föranlett en nedskrivning av det bokförda värdet motsvarande 1,6 mkr för att matcha marknadsvärdet. D.v.s. de kr är orealiserade förluster för Högsby kommun. Eftersom dessa aktier ännu inte är avyttrade samtidigt som att placeringen i KLP är långsiktig bör denna nedskrivning ej påverka kommunens resultaträkning kopplat till balanskravet. Kommunledningsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige hänvisar till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att hänvisa till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr. Beslutsexpediering Ekonomikontoret

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (39) KF 45 DNR: KU Revisionsberättelse för år 2008 Revisor Lars-Erik Lindén redovisar revisionsberättelsen för år Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelsen, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB även verksamheterna i dessa företag. Ansvarsgranskningar har genomförts som innebär strukturerade intervjuer med: - Kommunfullmäktiges presidium - Kommunstyrelsens presidium - Kommunchef - Besök och information om VA-verksamheten Rapporter: - Granskning av individ- och familjeomsorgen - Granskning av delårsrapport - Granskning av årsredovisning Revisorerna noterar att kommunen inte har förmått att återställa tidigare års underskott i enlighet med balanskravets regler. Årets underskott på 10 mnkr skall återställas inom en treårsperiod. Totalt att återställa är 20,6 mnkr. Bedömning görs om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan (God ekonomisk hushållning). Den årsredovisning som granskats visar att endast två av de sex uppsatta målen har uppnåtts. Revisorerna föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Kommunfullmäktiges beslut I enlighet med revisorernas förslag ges kommunstyrelsen i uppdrag att presentera åtgärder för att klara den ekonomiska målsättningen samt att en plan för hur återställandet av tidigare års underskott ska ske. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) KF 46 DNR: KU Frågor rörande ansvarsfrihet för nämnder och styrelser angående 2008 års räkenskaper och förvaltningar Jäv De fullmäktigeledamöter som har uppdrag i styrelse, nämnder samt gemensamma nämnden HUL anmäler jäv. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkännes. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL beviljas ansvarsfrihet. Tommy Palmgren (v) avstår från att delta i beslutet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Gemensamma nämnden HUL

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (39) KF 47 DNR: KU Årsredovisning 2008 Vid Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Kommunchefen årsredovisningen för 2008 exkl den sammanställda redovisningen. Resultatet visar på -10,0 mkr. Verksamheterna översked sina budgetar med 1,5 mkr. Nedskrivning av orealiserade förluster med 1,6 mkr har gjorts. Kommunledningsutskottets beslutade då att ärendet hänskjuts till extra sammanträde med kommunledningsutskottet den 19 februari Ärendet behandlades på nytt vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 19 februari. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunstyrelsens beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande Kommunfullmäktiges beslut Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och fastställes. Revisionsberättelserna för Högsby Energi AB och Högsby Bostads AB godkännes. Beslutsexpediering

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (39) KF 48 DNR: KF Åtgärdspaket för att få ekonomin i balans Kommunchefen redovisar det aktuella ekonomiska läget för kommunen. Kommunstyrelens ordförande redovisar upprättat förslag till besparingar inom utskotten för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren Förslaget diskuteras. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan och mellan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut att ge tekniska utskottet i uppdrag att bjuda in företrädare för samtliga vägsamfälligheter i kommunen till ett informationsmöte i samverkan med vägverket och lantmäteriet. Syftet är att informera om ökade statliga investeringsanslag samt om vägsamfälligheters uppbyggnad och drift. att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram förslag till fördelningsmodell för kommunalt stöd till vägsamfälligheter och utfartsvägar. Redovisning skall ske vid KS möte den 6 april. att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjliga besparingar på följande verksamheter och konton:

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (39) KF 48 DNR: KF Vks Konto Utbildningsutskott , Socialt utskott ,6449,7052,6810,7220, ,6448,6449 Kommunledningsutskott Tekniskt utskott ,6448,6449 Kommunövergripande alla 6499 samt att utreda nedanstående uppdrag att användas i budgetarbetet för att täcka 2010 års obalans på kr. Uppdrag Tekniskt utskott Alsterån och Emåförbundet - provtagningar recipientkontroll Utomplansvägar Socialt utskott Utredning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Individuella handlingsprogram Samordning Kontaktgrupp/Dagcenter Kommunledningsutskott Spara ytterligare på IT Lokal service + EU-pott Jobbpussel - söka externt stöd för att utreda? Fördelning av partistöd Ökad frisknärvaro på 97 % Konsekvensbeskrivning innan minskning av adm.personal Utbildningsutskott Ökat sparbeting på gymnasiet Behovsanpassad städning, 25 % tjänst 50 % administrativ tjänst bort inom grundskolan Kultur & Fritidsverksamheten (600 tkr)

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (39) KF 48 DNR: KU Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Sven-Bertil Ohlsson och Raymond Asp, reserverar sig mot första och andra attsatserna i kommunstyrelsens förslag och samtliga att-satser i kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag, se bilaga 2. Ajournering Jonas Erlandsson (s) begär ajournering av sammanträdet i 15 minuter. Yrkande Jonas Erlandsson (s) yrkar bifall till S-gruppens förslag enligt bilaga 2. Ingemar Svanström (c ) redovisar ett ändringsförslag från sociala utskottet avseende Välengården, vilket innebär en minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. Helene Danielsson (kd) yrkar att en ny kontoplan tas fram för verksamheterna. Kommunchefen redovisar åtgärdspaketet för att anpassa kommunens ekonomi till den demografiska utvecklingen under åren ,6 mkr ska återställas inom en treårsperiod. Kommunchefen redovisar också att konsekvensen om myndighetsnämnden minskar 0,5 miljöinspektör innebär att man lägger allt på myndighetsutövning. Han informerar också om att en namnlista kommit in med protester mot nedläggning av avdelning 3 på Välengården. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med sociala utskottets ändringsförslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och S-gruppens besparingsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelses förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helene Danielssons tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller tilläggsyrkandet, röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet, röstar nej.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (39) KF 48 DNR: KU Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 10 ja.röster, 18 nej-röster och 13 avstår. Kommunfullmäktiges beslut att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, om sammantaget 8,9 miljoner kr för att anpassa Högsby kommuns ekonomi till den demografiska utvecklingen enligt SCB:s prognoser för att anta föreslagna åtgärder, enligt bilaga 1, uppgående till 10,7 miljoner kr under för att skapa en balans i Högsby kommuns ekonomi att för 2010 beslutade åtgärder skall verkställas snarast möjligt för att även få effekt under 2009 att mätbara målformuleringar för kommunens verksamheter skall redovisas inför ordinarie budgetarbete att uppföljning och rapportering om utfall skall ske löpande från samtliga utskott till kommunstyrelse och till kommunfullmäktige. att bifalla sociala utskottets ändringsförslag innebärande minskad besparing på Välengården med 0,7 mkr avseende 2 tjänster samt att utöka besparingen med 0,7 mkr inom individ- och familjeomsorgen. samt att avslå Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande att ta fram en ny kontoplan för verksamheterna. Reservation Samtliga i S-gruppen, Roger Samuelsson, Egon Ericsson, Folke Karlsson Andreas Furuskog, Diana Bergeskans, Jonas Erlandsson, Solweig Ekh, Jan- Erik Ekh, Raymond Asp, Magnus Gabrielsson, Johanna Klangh-Gustavsson, Inger Gustavsson, Eva Kennedy, Karin Furuskog, Sven-Bertil Ohlsson, och Rolf Bengtsson reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Tommy Palmgren (v) reserverar sig mot beslutet exkl Helene Danielssons (kd) tilläggsyrkande. Helene Danielsson (kd) kommer in med en skriftlig reservation till förmån för sitt eget yrkande. Beslutsexpediering Styrelse och nämnder

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (39) KF 49 DNR: KU Tjänstgöringsgrad avseende kommunstyrelsens ordförande Yrkande Diana Bergeskans yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande minskas från 100% ssgr till 75% ssgr från och med Mona Svensson yrkar att tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande ska vara 100% ssgr. Jonas Erlandsson ställer yrkandena mot varandra och finner att Mona Svenssons yrkande bifallits varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller 100 % tjänstgöringsgrad, röstar ja. Den som bifaller 75% tjänstgöringsgrad, röstar nej. Ja Lars-Magnus Ek(c) x Kjell Front(c) x Mona Svensson(m) x Gunilla Schollin-Borg(mp) x Birgitta Ryner(fp) x Kerstin Karlström(c) x Folke Karlsson(s) Raymond Asp(s) Jonas Erlandsson(s) Johanna Klangh-Gustavsson(s) Diana Bergeskans(s) Nej x x x x x Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens ordförande ska även i fortsättningen tjänstgöra med 100% ssgr. Diana Bergeskans yrkande avslås. Reservation S-gruppen, bestående av Jonas Erlandsson, Diana Bergeskans, Folke Karlsson, Johanna Klangh-Gustavsson och Raymond Asp, reserverar sig till förmån för Diana Bergeskans yrkande. Jäv

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (39) KF 49 DNR: KU Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Jäv Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl deltar ej i handläggning och beslut av detta ärende. Ordföranden ställer proposition på budgetförslaget om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr, bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller en minskning av tjänstgöringsgraden till 75% ssgr, varvid votering begärs. Följande propositionsordning bifalles: Den som bifaller en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar ja. Den som avslår en tjänstgöringsgrad på 75%, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 14 ja-röster, 20 nej-röster och 7 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår yrkandet om en minskning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande till 75% ssgr. Beslutsexpediering KS ordförande Personalavd

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) KF 50 DNR: KU Uppsägning av samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har tidigare haft uppdraget av kommunstyrelsen och förtroendevalda revisorer i Högsby kommun att göra en övergripande granskning av verksamheterna inom kommunens tekniska förvaltning. Öhrlings presenterade i februari 2007 en rådgivningsrapport gällande tekniska förvaltningen i Högsby kommun. Kommunstyrelsens beslutade att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram mätbara mål för verksamheten samt att ge kommunchefen i uppdrag att se över tekniska förvaltningens organisation. Då någon redovisning inte presenterats väcks ärendet på nytt med särskilt beaktande på kvalitets aspekter, internkontroll och ekonomi, kompetensbredd, rutiner, sårbarhet, tillgänglighet, kontinuitet, tjänstegarantier, och speciellt jävssituationen gentemot miljö- och byggnadskontoret. Kommunstyrelsen beslutar Kommunchef får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärder utifrån Öhrlings rådgivningsrapport. Förslag samt tidplan ska redovisas vid Kommunstyrelsen sammanträde i februari. Kommunchefens förslag till beslut: a. En utredning kring möjligheterna att bedriva gator, vägar och park verksamheterna på entreprenad genomförs. b. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner kring miljö och byggverksamheten. c. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner och egna kommunala bolag kring VA och renhållnings- verksamheterna. d. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna samtliga fastigheter inom kommunkoncernen.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) KF 50 DNR: KU e. Nuvarande samverkansavtal med Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. f. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan eller konkurrensutsättning av städ och måltidsverksamheterna. g. Återkoppling skall ske till budgetberedningen samt tekniska utskottet under mars Yrkande 1 Mona Svensson (m) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Yrkande 2 Jonas Erlandsson (s) yrkar avslag på punkt e) att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp utan dröjsmål. Propositionsordning 1 Ordförande ställer Kommunchefen förslag till beslut med undantag av, punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Kommunchefens förslag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer Jonas Erlandsson (s) yrkande om avslag på punkt e) mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Yrkande 3 Kjell Front (c) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samverka med Högsby Energi AB kring VA och renhållningsverksamheterna. Propositionsordning 3 Ordförande ställer Kjell Front (c) yrkande mot bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande samverkansavtal mellan Högsby Bostads AB och Byggebo AB sägs upp enligt 10 i avtalet. S-gruppen reserverar sig mot beslutet

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) KF 50 DNR: KU Yrkande Folke Karlsson (s) med instämmande av Magnus Gabrielsson (s), Lars Elmborg (kd), Anders Ek (c) och Mona Svensson yrkar på återemiss av ärendet för att förhandla fram ett optionsår. Ewa Engdahl (c) med instämmande av Gunnar Hult (lhk) och Birger Svanström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avtalet sägs upp. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som bifaller återremiss, röstar ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, röstar nej. Vid omröstningen, enligt särskild bilaga, avges 31 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för förhandling om ett optionsår. Tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april. Beslutsexpediering

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39) KF 51 DNR: KU Biblioteksplan Biblioteksplan för Högsby kommun Evald Pettersson föreslår i en motion att en biblioteksplan utarbetas. Kommunfullmäktiges beslutade att motionen anses besvarad då arbetet med biblioteksplan har påbörjats. Biblioteksplanen ska vara färdig senast Ansvarig för biblioteksverksamheten, Anna Lundberg, redovisade för Kommunledningsutskottets ett utkast till biblioteksplan. Anna Lundberg fick då i uppdrag att skicka ut utkastet till biblioteksplan på remiss till berörda instanser. Remissvar skall inkomma senast den 15 september. På Kommunledningsutskottets sammanträde redovisade biblioteksansvarige Anna Lundberg sammanfattning över inkomna remissvar daterad av vilken bland annat framgår att en klart övervägande majoritet av inkomna remissvar förordar bokbuss i kommunens ytterområden enligt alternativ 1 eller 2. Önskemål om att planen kortas ned, framförs. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl föreslår att biblioteksplanen återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunledningsutskottets beslutar att biblioteksansvarig får i uppdrag att arbeta fram en förkortad version där idéer från remissvaren vävs in i förslaget till biblioteksplan. Bibliotekarie Anna Lundberg redovisar det reviderade förslaget till biblioteksplan daterad Planen ska gälla och därefter revideras. Av förslaget framgår bland annat att ett utökat samarbete ska ske m ed skolbiblioteken. På sikt inrättas en heltidstjänst som skol- och studiebibliotekarie. Bokbuss hyrs in från Oskarshamns bibliotek vilken ska betjäna Berga, Ruda och Långemåla samhällen. Bokbuss hyrs också in från Nybro bibliotek som skall betjäna Fågelfors, Fagerhults och Grönskåra samhällen. Kostnad ca kr per år räknat på 11 månader för varje bokbuss. Kommunledningsutskottets förslag Upprättat förslag till biblioteksplan daterad godkännes. Kommunchef Joakim Malmdal får i uppdrag att redovisa finansiering av åtgärderna i biblioteksplanen till kommunstyrelsens sammanträde i december 2007.

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (39) KF 51 DNR: KU Kommunstyrelsens beslutade att ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram. Kommunledningsutskottets beslut KU Ärendet återremitteras för framtagande av alternativa förslag till omdisponering inom förvaltningens ram samt för besked om när man senast måste lämna besked om införande av bokbuss Kommunledningsutskottets förslag KU Biblioteksplanen reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunstyrelsens förslag, KS Biblioteksplan reviderad godkännes. Frågan om finansiering av bokbuss överlämnas till budgetberedningen för Kommunfullmäktige beslutar KF att Biblioteksplanen återremitteras för redigering av disposition. Utbildningsutskottets förslag, UU att föreslår kommunstyrelsen att anta den omarbetade biblioteksplanen. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till biblioteksplan. Yrkande Mona Svensson yrkar, att biblioteksplanen antas och att sammandraget läggs som en bilaga till planen. Kommunfullmäktiges beslut Biblioteksplanen antas. Sammandraget läggs som en bilaga till planen enligt Mona Svenssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Biblioteket

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) KF 52 DNR: KF Motion angående parboendegaranti Kommunstyrelsen ska bereda en motion från Sverigedemokraterna om parboendegaranti. Verksamhetschefen för Mjuk sektor har sammanställt ett förslag till svar. En tolkning av parboendegaranti är rätten till gemensam lägenhet för makar eller sambor, även om bara en är i behov av vård. Detta ställer krav på att det i det särskilda boendet finns tillräckligt utrymme även för icke vårdtagande. Dessutom bör man beakta att hyresgästen har besittningsskydd. Om den sjuke avlider har den friske rätt att bo kvar. Människor i särskilt boende har omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Många har en demenssjukdom. Risken finns att medflyttande blir isolerade. Innan man inför en garanti om parboende måste man utöka lokalerna, i kommunal regi, eller i samråd med andra fastighetsägare för att säkerställa att utrymme finns även för boende som inte bedömts ha behov av särskilt boende. I socialtjänstförordningen gäller sedan 1 juni 2006: 2 För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. Förordning (2006:287). Denna typ av parboende, där båda beviljats särskilt boende innebär alltså redan enligt förordningen att de ska beredas plats i samma boende om de begär det. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är socialutskottet positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård. Diana Bergenskans (s) yrkar på att en äldreomsorgsplan tas fram. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) KF 52 DNR: KF Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen om parboendegaranti. Däremot är Högsby kommun positiva till att lösningar med hemtjänst och anhörigvård bereds i möjligaste mån för par där bara den ene är beviljad vård samt att en äldreomsorgsplan tas fram. Motionen är därmed besvarad. Beslutsexpediering Sverigedemokraterna Soc

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (39) KF 53 DNR: KNSLI Fastställande av skyddsområde för Långemåla vattentäkt I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 ändrades reglerna för vattenskyddsområden. Enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken (SFS 1998:898) får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. I den tidigare gällande vattenlagen fastställde länsstyrelsen kommunens beslut om vattenskyddsområden. Kommunerna ska planera för goda förutsättningar för kommuninnevånarna bl. a. vad avser "god tillgång på dricksvatten av hög kvalitet" som är ett av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen anser därför att kommunerna normalt skall fatta de formella skyddsbesluten för kommunala vattentäkter enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken. Tekniska utskottet behandlade ärendet och förselog att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Mark- och Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet fastställs. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Birger Svanström att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna med en karta. Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet för komplettering av handlingarna med en karta. Ärendet har kompletterats med en karta och PM angående kommunens åtagande om att stå för kostnaderna för tätare besiktning av oljecisternerna på Långemåla 7:23. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Vattenskyddsområde för vattentäkt på Långemåla 6:42 upprättat av Markoch Anläggningskonsult fastställs, med tillägget att kemisk bekämpning förbjuds inom det inre skyddsområdet. Yrkande Birger Svanström (c) med instämmande av Anders Ek (c) och Mikael Jonnerby (c) yrkar att gränsen för det inre skyddsområdet ändras och läggs i väg 34 istället.

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (39) KF 53 DNR: KNSLI Gunilla Schollin-Borg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Hult yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men att tillägget i beslutet om bekämpningsmedel tas bort. Jonas Erlandsson (s) yrkar på återremiss. Mona Svensson (m) yrkar på återremiss av ärendet för utredning av vilka bekämpningsmedel som används samt om de berörda företagarna har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för att utreda gränsdragningen för det inre skyddsområdet. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) KF 54 DNR: KU Reglemente för Kommunstyrelsen På kommunledningsutskottets sammanträde redovisade personalchefen de förändringar som gjorts i reglementet för Kommunledningsutskottet, där bildandet av ett personalutskott finns som en del. Kommunledningsutskottets beslöt att återremittera ärendet för vidare bearbetning till Kommunledningsutskottets extra sammanträde den 4 november. Kommunledningsutskottets förslog Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reglementet. Kommunstyrelsens beslut att föreslår kommunfullmäktige att godkänna reglementet På Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december lades följande yrkande: Solweig Ekh (s) yrkar på återremiss av reglementet, med förslag att en nämnd ska bildas istället för ett personalutskott och Mona Svensson (m) yrkar på ett förtydligande på sid 10, under punkt 6:13 i reglementet att kanslichef ändras till kommunchef. Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag, varvid votering begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar på återremiss, röstar nej. Omröstning Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 18 nej-röster och 2 avstår. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras. Mona Svenssons yrkande bifalles. Kommunstyrelsen beslutar Personalchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari undersöka vad som är den lämpligaste organisationen för att hantera personalfrågor, samt att undersöka hur andra jämförbara kommuner är organiserade.

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) KF 54 DNR: KU Personalchefens yttrande: Inledningsvis kan man konstatera att det ligger i kommunstyrelsens ledningsansvar att leda och samordna personalpolitiken. Denna skyldighet att leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte även om en särskild personalnämnd inrättas. Med denna skyldighet följer också att kommunstyrelsen skall ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. Eftersom personalpolitiken är en central fråga för kommunstyrelsen, är det också logiskt att det är ledamöter i kommunstyrelsen som utses att utgöra s k personalorgan/personalutskott. Att kommunfullmäktige skulle utse andra politiskt förtroendevalda att handha personalfrågorna genom t ex en personalnämnd, vore ett felaktigt distansera frågorna från kommunstyrelsen. En kommunstyrelse som ändå har det slutliga övergripande ansvaret. En personalnämnd skulle då i bästa fall kunna bli ett beredande organ liknande det förslag till personalutskott som redan finns. Ett argument är att personalpolitiken ska utformas ur ett kommungemensamt perspektiv, vilket just är kommunstyrelsens uppgift inom dess andra ansvarsområden. Många av dessa områden sammanfaller dessutom med personalfrågorna. Det faller sig därför naturligt att det är samma ledamöter som handhar samtliga frågor och ansvarsområden. En framgångsfaktor för att åstadkomma en gemensam tillämpning av personalpolitiken, handlar mindre om den politiska behandlingen. Det avgörande är istället hur man på olika tjänstemannanivåer lyckas hantera personalfrågorna. Att leda och samordna kommunens personalpolitik är naturligtvis ett grundläggande uppdrag till personalchef och personalkontor. Min uppfattning är att inrättandet av en särskild personalnämnd inte skulle ge bättre förutsättningar för att åstadkomma en mer integrerad och sammanhållen personalpolitik. Däremot välkomnar jag diskussionen om att personalpolitiken är viktig och att det personalpolitiska arbetet behöver intensifieras om kommunen ska kunna leva upp till att vara en bra arbetsgivare. Jonas Erlandsson yrkar på att ytterligare översyn av reglementet genomföres. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsutskottet i uppdrag att initiera ytterligare översyn av reglementet Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen.

31 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39) KF 54 DNR: KU Yrkande Solweig Ekh (s) anser att personalfrågorna tar mycket tid och yrkar därför att personalutskottet ska bestå av andra personer än de som ingår i kommunledningsutskottet. Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förändringarna i reglementet för Kommunstyrelsen med Solweig Ekhs tilläggsyrkande. Beslutsexpediering

32 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) KF 55 DNR: MA Ändring av reglemente för Myndighetsnämnden Vid årsskiftet 2009 genomfördes en del organisatoriska förändringar som påverkar Myndighetsnämndens verksamhet. Tillsynen enligt djurskyddslagen har enligt riksdagsbeslut flyttats från kommunen till Länsstyrelsen och Bostadsanpassningen flyttas till Mjuksektor. Reglementet har därför anpassats efter dessa förändringar. Utöver dessa förändringar genomförs en del mindre förändringar i texten enligt följande: Texten - En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunens förvaltning som har att kalla in ersättare byts ut mot En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla sin ersättare Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till reglemente för Myndighetsnämnden Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Reglementet för Myndighetsnämnden fastställs. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering Myndighetsnämnden

33 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (39) KF 56 DNR: KU Sammanräkning från länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar län meddlear i protokoll att ny ersättare utsetts i Högsby kommunfullmäktige efter Bereket Estinafos (s). Ny ersättare Hans Gustavsson (s). Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Hans Gustavsson

34 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (39) KF 57 DNR: KU Försäljning av fastigheten Ruda 9:1, Legoproduktion Vid Kommunledningsutskottets sammanträde , KU 154, informerade Kommunchefen om att hyresgästen till fastigheten Ruda 9:1 har begärt omförhandling av hyresnivån. Kommunchefen informerar om de rådande villkoren i hyresavtalet. Ärendet återremitterades då för vidare utredning. Kommunchefen redovisade att diskussioner pågår med hyresgästen. Värdering av fastigheten är beställd men ännu ej utförd. Kommunledningsutskottet beslutade att avvakta värdering av fastigheten och att ärendet skall redovisas för utskottet i mars Kommunchefen informerade att en värdering av fastigheten har gjorts och det förs förhandlingar med hyresgästen om en försäljning. Kommunledningsutskottet beslutade då att ge Kommunchefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om en försäljning av fastigheten till hyresgästen utifrån de direktiv som Kommunledningsutskottet föreslog. Kommunchefen redovisade att förhandlingarna angående fastigheten Ruda 9:1 har slutförts. Kommunledningsutskottets förslag att sälja fastigheten Ruda 9:1 i enlighet med föreslagen uppgörelse Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars redovisa köpekontraktet. Förslag till köpekontrakt redovisas i bilaga. Formalian är avstämd med jurist på Högsby Sparbank. Föreslaget försäljningspris innebär en realisationsförlust motsvarande 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag Upprättat köpekontrakt daterat godkännes.

35 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (39) KF 57 DNR: KU Kommunchefen får i uppdrag att slutföra avtalsskrivningen och avtalet tas sedan upp i kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt daterat , avseende försäljning av fastigheten Ruda 9:1, godkännes. BeslutsunderlagKS Beslutsexpediering

36 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) KF 58 DNR: KF Medborgarförslag Inga medborgarförslag lämnades.

37 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (39) KF 59 DNR: UU Enkel fråga angående föreningslokal Mikael Jonnerby (c) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl (c) och frågar om det är klart med en föreningslokal i Långemåla sporthall. Kommunstyrelsens ordförande redovisar att utbildningsutskottet kommer att bjuda in föreningarna för att diskutera lokalfrågan. Ärendet kommer att tas upp vid utbildningsutskottet nästa sammanträde. Frågan är därmed besvarad. Beslutsexpediering Mikael Jonnerby Utbildningsutskottet

38 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (39) KF 60 DNR: KF Interpellation angående lokaler till Migrationsverket Gunnar Hult (lhk) har lämnat in en interpellation i rubricerade ärende. I interpellationen föreslås: 1. att kommunfullmäktiges tidigare beslut om byggande av nytt kontorshus för Migrationsverket snarast återförs för redovisning av anbud och omprövning i kommunfullmäktige 2. att KL 2 kap. 1 allmänna befogenheter för kommuner och landsting beaktas varvid allmänintresset prövas medelst folkomröstning i byggfrågan. 3. att kommunstyrelsen förnyar erbjudandet om lokalisering i redan befintliga lokaler som f.d. Hemtekniska vid sporthallen. 4. att kommunen kräver att statliga och regionala institutioner som migrationsverket och KLT-KLB solidariskt anpassar anspråken till rådande sparkrav och lågkonjunktur och accepterar lokalisering i något av kommunen tidigare erbjudet alternativ i redan befintligt byggbestånd förslagsvis f.d. Hemtekniska vid sporthallen. Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsexpediering KS ordf

39 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (39) KF 61 DNR: KU Motioner Inga motioner lämnades.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009, kl 17.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 9 mars 2009 kl 09.00-14.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson, kommunsekreterare

Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson, kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (20) Plats och tid Staby Gårdshotell fredagen den 11 december 2009, kl 17.30-18.00 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 16 november 2010, kl. 09.00-11.35 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(30) Sammanträdesdatum 2007-01-18 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 januari 2007 kl 18.30-19.45 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(29) Sammanträdesdatum 2007-05-24 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 maj 2007 kl 18.30-21.10 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef

Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum, torsdagen den 17 februari kl 14.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-16.00 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Ramsner (S) Marcus Schön (M) Övriga deltagande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl 09.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, den 4 juni 2013 kl 08:00-16:30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid IFO Sammanträdeslokal, onsdagen den 15 maj 2013 kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40

Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40 Högsby kommun Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 27 november 2008 kl 18.30-23.00. Beslutande Enligt bilaga Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68 Högsby kommun Protokoll 1(10) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-12-05 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00

Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00 Högsby kommun Protokoll 1(22) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00 Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Mona Svensson (m) Diana Bergeskans

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Enligt bifogad lista. Ordförande... Birger Svanström 153-167, 170-185 Monika Olsberg 168-169

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Enligt bifogad lista. Ordförande... Birger Svanström 153-167, 170-185 Monika Olsberg 168-169 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 29 oktober 2009, kl 18.30-21.55 Enligt bifogad lista Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer