Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus"

Transkript

1 Verksamhetsområde Geriatrik Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus Verksamhetsberättelse år 2013 Ledning och verksamhet Region Skåne fattade beslut om att utveckla ett Regionalt geriatriskt kunskapscentrum och 2008 fick Geriatriskt utvecklingscentrum (GUC), Skånes universitetssjukhus, Malmö (numera Geriatriska kliniken) uppdraget att utveckla och driva detta. Uppdraget benämns Kunskapscentrum för geriatrik sedan För att genomföra uppdraget har medarbetare med särskild kompetens knutits till en intern arbetsgrupp bestående av forskare inom geriatrik, Arkadiusz Siennicki-Lantz, sjukgymnastik, Eva Nordell, omvårdnad Beth Dahlrup samt dietist Carin Andersson, statistiker Mats Pihlsgård och kommunikatör Anna-Mi Wendel under verksamhetschef, professor Sölve Elmståhls ledning. Till uppdraget finns knutet en referensgrupp med representanter från Region Skåne, kommuner i Skåne och universitet/högskola. Det främsta syftet är att stärka geriatriken och sprida kunskap till andra vårdgivare och till allmänhet. Verksamheten kan sägas vila på tre ben; den webbaserade kunskapsbanken, utbildning och forskning samt kvalitetsregister. Till detta tillkommer nätverkande inom området. Kunskapsbank för geriatrik Uppbyggnaden av webbsajten Kunskapsbank för geriatrik, tekniskt och innehållsmässigt påbörjades i februari 2011, lanseringen skedde i oktober. För närvarande finns 15 olika ämnesområden och 13 olika personer är faktaansvariga för innehållet. Administrationen sköts av kommunikatör Anna-Mi Wendel som har ensam behörighet att redigera sidorna. Kunskapsbanken ska fungera som en informations- och nyhetskälla inom geriatrik med vårdpersonal som den primära målgruppen. Under 2013 infördes ett nytt ämnesområde Inkontinens med Karin Werner, geriatriker, verksamhetsområde geriatrik som ansvarig. Samordning har skett med Inkontinensportalen Region Skåne. Ämnesansvariga har vid tre halvdagar stämt av arbetet och planerat för utvidgning av kunskapsbanken. Samtliga ämnesområden har under året löpande gåtts igenom och uppdaterats av ansvarig person tillsammans med Anna-Mi Wendel. Nya medarbetare har knutits till områdena Munhälsa, Marie-Louise Strandberg, sjuksköterska, ADL, Eva Bramell- Risberg, sjukgymnast och Läkemedel, Lydia Holmdahl, geritatriker, läkemedelsansvarig Besöksadress Jan Waldenströmsgata 35, Hus 28, plan 13 Skånes universitetssjukhus Malmö Postadress Geriatriska kliniken Jan Waldenströmsgata 35 Hus 28, plan 13 Skånes universitetssjukhus Malmö Telefon Telefax Webb

2 2 läkemedel och äldre, Region Skåne. Planering pågår för att introducera ytterligare ett område med inriktning depression. Kontakt med externa expertgranskare* har etablerats till alla utom två av ämnesområdena. Under 2012 infördes ämnesområdet Palliativ vård införts med Carl-Magnus Edenbrandt, docent och läkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund som ansvarig. Två nya kalkylatorer för beräkning av näringsbehov och kroppsindexet body mass index utvecklades och publicerades under rubrik Nutrition; Energi- och proteinkalkylator med justering för ålder, aktivitetsnivå och BMI (body mass index), samt en BMI-kalkylator med möjlighet att justera för amputation av olika kroppsdelar. Anledningen är att en ojusterad beräkning annars leder till ett falskt för lågt index. Energi-och proteinkalkylatorn ger en skattning av näringsbehov vilket kan minska risken för undernutrition hos inneliggande patienter, men kan även användas för vårdtagare i kommunen. Flera personer har arbetat med att sprida kännedom om webbplatsen, bland annat genom de utbildningar och seminarier som Geriatriska kliniken arrangerar eller deltar i. Fortsatt arbete har skett med sökmotoroptimering i Google med gott resultat, dvs. genom att googla geriatrik så kommer Geriatriaska kliniken SUS och Kunskapscentrum för geriatrik som andra sökbegrepp nationellt. Vi ser ett ökande antal sidvisningar på de olika sidorna i Kunskapscentrum. Antalet sidvisningar från de mest besökta sidorna under senaste 12 månaders period (jan 2013 dec 2013) framgår av tabell 1. Tabell 1. Antal sidvisningar på urval av sidor på Sidnamn Antal Kunskapscentrums startsida 3182 Kunskapsbankens startsida Livskvalitet Demens 1699 Nutrition 2036 Energi- och proteinkalkylator 7074 Jämfört med 2012 har det skett en påtaglig ökning för samtliga sidvisningar under 2013, exempelvis har sidor med de utvecklade kalkylatorerna för att beräkna energi- och proteinbehov ökat med 295% och nutrition 127%. Antal besök på startsidan har ökat med 119%. * Expertgranskare Demens: Eva Granvik, leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Fall: Erik Rosendahl, leg. sjukgymnast, docent, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningarna för geriatrik och sjukgymnastik, Umeå universitet. Livskvalitet: Synneve Dahlin-Ivanoff, professor arbetsterapi, Göteborgs universitet. Nutrition: Gerd Faxén Irving, leg. dietist, med. dr., Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för klinisk nutrition, Karolinska institutet, Stockholm Stroke: Hélène Pessah-Rasmussen, överläkare, docent, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Läkemedel: Johan Fastbom, professor, geriatrisk farmakologi, KI. Trycksår: Margareta Grauers, leg. sjuksköterska, sårsjuksköterska MG Konsult Sår & Hud, Stockholm och Ami Hommel, leg. sjuksköterska, docent, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Inkontinens, Karin Stenzelius, leg. sjuksköterska, dr med. vet. UroGynCentrum, Skånes universitetssjukhus

3 3 Utbildning Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik är bland de största utbildarna i Region Skåne och ger utbildningar inom flera områden. De flesta utbildningarna har genomförts i egen regi, men medarbetare har också engagerats för externa utbildningsuppdrag. Kunskapscentrum för geriatrik samarbetar med externa föreläsare för utbildning och seminarier Utbildningskonferensen Senior i Centrum, Malmö 2013 Sölve Elmståhl har under året som ordförande för den vetenskapliga kommittén lett planering och genomförande av utbildningskonferensen Senior i Centrum som genomfördes i Malmö 29/5 till1/ Ett tiotal arbetsmöten har genomförts och ca 60 föreläsare rekryterades till konferensen som presenterade nio olika tematiska spår kring områdena geriatrik och palliation såsom prevention, rehabilitering, anhörigstöd, miljö, kvalitetsregister, demens, geriatrisk radiologi, kost och tandvård/munhälsa. De olika spåren hade även olika infallsvinklar kring aspekter på etnicitet, genus och åldrande. Konferensen riktades till all vård- och omsorgspersonal såväl regionalt som nationellt och på uppdrag av Region Skåne genomfördes en särskild utbildning i geriatrik till AT läkare och ST läkare inom regionen. Totalt presenterades ca 100 föreläsningar, paneldiskussioner och demonstrationer. Konferensen genomfördes med ekonomiskt stöd från Region Skåne, Södra Regionvårdsnämnden och Malmö stad. Till den vetenskaploga kommitté fanns knutet en Advisory Board med representanter från Socialstyrelsen, Malmö stad, Region Skåne, Det medicinska Malmö, Svenska Läkaresällskapet och Svensk Geriatrisk Förening. Till utbildningskonferensen kom ca 3500 deltagare. Parallellt med konferensen gavs även föreläsningar och demonstrationer till allmänheten i mässdelen intill Arenan i Malmö med ytterligare ca 3000 deltagare. En utställning i anslutning till konferensen lockade totalt 80 utställare. En webbsida finns för ändamålet, Konferensen med äldretema är den största utbildningskonferensen i sitt slag i Sverige. En utvärdering från deltagare gav snittbetyg 4.5 på en femgradig skala för genomförande, betydelse, innehåll och önskan att rekommendera till annan medarbetare. En uppföljande utvärdering kring uppläggning och förbättring inför en kommande konferens 2015 har genomförts. Demenssjukdom 2013 genomfördes totalt 12 veckolånga kurser inom Demenssjukdomar- klinisk bild och omvårdnad. Antalet kursdeltagare uppgick till 228 personer och innefattade de flesta yrkesgrupperna inom vård- och omsorg. Flera kursdeltagare sökte sig hit från övriga delar av landet även om huvuddelen är personal verksamma i Region Skåne och från Skånes kommuner. Fall I början av 2012 engagerades Eva Nordell som föreläsare i Svedala när äldreomsorgen där utbildade sin personal i fallrisker och fallprevention vilket även pågått under Totalt utbildades cirka 300 personer. Föreläsning om fallprevention har också getts för undersköterskor i kommunal äldreomsorg som gått vidareutbildning. Friskförflyttning Två kurser i Friskförflyttning har genomförts under våren 2013 med leg. sjukgymnast och med. dr. Kristina Kindblom, Karolinska institutet, Stockholm. Kunskapscentrum för geriatrik

4 4 har skött all administration i samband med kursen och samarbetat med Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus som tillhandahåller lokaler och utrustning. Båda kurserna har varit fullbokade med 14 deltagare/kurs (arbetsterapeuter och sjukgymnaster från Skånes universitetssjukhus och Lunds, Svedala och Skurups kommun). Körkort Sju körkortseminarier har ägt rum under året och konsultläkare Sture Andersson vid Transportstyrelsen har medverkat. Seminarier har under året givits i Trelleborg, Lund och Malmö. Två seminarier har särskilt riktats till sjuksköterskor, enhetschefer och sjukgymnaster med ansvar för personer drabbade av demenssjukdom. Nutrition Två nutritionsseminarierenomfördes i Kristianstad respektive Malmö, mars 2013 med temat Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar. Logoped Karolina Åkesson, SUS, föreläste om Sväljningssvårigheter hos äldre. Dietist Carin Andersson, geriatriska kliniken, SUS Malmö föreläste om Måltidsglädje med konsisitensanpassad kost. Denna föreläsning gjordes i samarabete med Findus Special Foods som även ordnade en provsmakning av konsistensanpassad mat. Tandhygienist, dr odont vet Pia Andersson, Högskolan, Kristianstad föreläste slutligen om munhälsa, Låt munnen vara med. Sammanlagt ca 350 vårdpersonal, främst sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och dietister från såväl Skånes kommuner som regionen deltog. Målsättningen var att sprida kunskap om hur sväljningssvårigheter utreds och behandlas samt hur äldre personer kan behålla en god munhälsa. Många äldre besväras av matleda, som är en orsak till undernäring. Därför arrangerades seminarierna, Varför vill Oskar inte äta? i november 2013 i Kristianstad, Malmö och Ängelholm. Utbildningen tog upp olika aspekter på matleda hos äldre inom ordinärt och särskilt boende samt vid sjukhusvistelse. Vad kan vi som vårdpersonal göra åt detta? Överläkate Eva Toth- Baranyi, geriatriska kliniken, SUS Malmö föreläste om Det normala och sjuka åldrandet; sjukdomar, läkemedel och munstatus som kan påverka aptiten. Dietist Carin Andersson föreläste om Hur påverkar åldrandet aptit och ätande? Lokala distriktssköterskor/demenssjuksköterskor föreläste om Kan vårdpersonal påverka den äldres aptit? Seminarierna avslutades med patientfallsdiskussioner tillsammans med deltagarna. Sammanlagt deltog ca 180 vårdpersonal, främst distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och dietister från Skånes kommuner och regionen. Dessa seminarier var så populära att ytterligare 3 arrangerades i Lund och Malmö med sammanlagt ca 180 deltagare under januari/februari Under 2013 arrangerades Carin Andersson som föreläsare med temat Bra mat för äldre för pensionärer, på Peppar Peppardagarna, Simrishamns kommun, ca 50 pensionärer från de Dövas förening samt cirkelledarutbildning i Frostavallen i arrangemang av Region Skåne. Här deltog ett 85- tal personer. Carin Andersson är även sammankallande för nätverket Dietister inom Geriatrik i Skåne, DiGiS. 3-4 sammankomster ordnas per år och deltagare är dietister från både sjukhus, primärvård och kommuner i Skåne. Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte och fortbildning. Av aktuella teman under 2013 kan nämnas Behövs det en diabeteskost för äldre? samt att arbeta fram ett Skånegemensamt informationsmaterial för vårdpersonal; diabetesanpassad kost vid undernäring, tugg- och sväljningssvårigheter samt enteral nutrition. Carin undervisar även om nutrition på geriatriska klinikens utbildningar om sårvård och demenssjukdomar.

5 5 Carin är med i Kostrådet för SUS, Orup, sjukhuset i Landskrona samt Trelleborg och även aktiv i rådets grupper för utbildning av kostombud och utveckling av sjukhuskosten. Carin ingår i styrelsen för Dietisternas Riksförbunds Sektion för Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition, SiGN. Där är ett av huvuduppdragen att anordna utbildningsdagar inom geriatrik för sjukvårdspersonal från såväl landsting/region som kommuner i Sverige. Under rubriken Nutrition i Kunskapsbanken har ett nytt kapitel om Ät- och sväljningssvårigheter tillkommit under Sår Femton 1-dagskurser för sårbehandling har genomförts för personal i sjukvård och kommunal äldreomsorg med totalt 223 deltagare. Föreläsning/undervisning om sårbehandling och förebyggande insatser har hållits vid interna utbildningar till olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor). Vidare medverkat i SK-kurs i geriatrik för blivande specialister i internmedicin, allmänmedicin och geriatrik, totalt 32 ST-läkare. Katarina Frick, trycksårssjuksköterska ingår i nätverksgrupp för vårdutveckling mellan Malmö stad och Region Skåne och har varit med i framtagandet av Vårdprogram för trycksår, Skånes universitetssjukhus samt Trycksårskort och plansch om förebyggande åtgärder och hon är tillika kontaktperson för upphandlingen av tryckavlastande madrasser för Region Skåne. I övriga uppdrag har ingått att vara delaktig i uppföljning efter PPM trycksår våren 2013 samt i planering och genomförande av Stoppa trycksårsdagen. Som led i kompetensutveckling och bevakning deltagare i den Europeiska konferensen European Wound Management Association (EWMA) Köpenhamn. Vidare ingått och föreläst under nior i Centrum konferensen. Totalt antal personer som tagit del utbildningsinsatserna från Kunskapscentrum för geriatrik framgår av tabell 2. Tabell 2. Ämnen för utbildning samt antal deltagare Ämne Antal Senior i Centrum konferens Demens Fall 300 Körkort 125 Nutrition 645 Sår 223 Totalt antal deltagare 5021 Forskning I samarbete med Lunds universitet pågår flera forskningsprojekt om äldre och äldres hälsa; Gott Åldrande i Skåne (GÅS), Malmö Intervention Study of Dementia (MIND), EpiHealth och 1914-års män. Under året har 17 artiklar publicerats i vetenskapliga tidskrifter, en rapport färdigställts och ytterligare 16 arbeten föreligger eller är inskickade. Rapporten Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt

6 6 utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; ISBN-nummer presenterar hälsoläget i Skåne för den äldre befolkningen. Av rapporten framgår att andelen som inte äter fullständiga måltider som lunch eller kvällsmål sjunker. Över 80 års ålder ökar också andelen äldre som rapporterar problem med att äta och likaså gruppen med dålig aptit. En större andel kvinnor kan laga mat oavsett ålder medan ca en tredjedel av män i 80 års ålder anger att de inte klarar av detta. Andel med matdistribution har ökat påtagligt i högre åldersgrupper vid återundersökning 6 år senare. Det blir därför viktigt att de som har behov av hjälp vid matsituationen erbjuds detta. Mer än 90% av deltagarna upp till 80 års ålder uppger att de promenerar regelbundet. Även om andelen därefter sjunker med stigande ålder anser flertalet, 75%, att det är betydelsefullt att vistas ute. En förklaring till lägre aktivitet kan vara försämrad hälsa. I balanstester framgår att flertalet över 80 år inte klarar av att balansera på dyna mer än 20 sekunder och att andelen som fallit senaste året ökar från ca en tredjedel i 90 års ålder till hälften sex år senare. Detta bör ju få konsekvenser för hur färdtjänst eller allmänna kommunikationer utformas för att möta äldres behov. Forskningsresultat har också delgivits i samband med utbildningsdagar och utbildningsträffar lokalt, regionalt och nationellt för såväl profession som allmänhet. Geriatriskt kvalitetsregister Utveckling av ett regionalt geriatriskt kvalitetsregister har prövats i Malmö Kristianstad och Ystad. En utvärdering av registret visar att det har god tillgänglighet på geriatriska enheter. En rapport har färdigställts som redovisar preliminära resultat från de tio olika indikatorer som ingår i registret. En kortversion bestående av 19 frågor är framtagen och används regelmässigt på SUS inom verksamhetsområde geriatrik. Ett flertal studiebesök från Stockholm, Karlstad och Norrköping har skett i syfte att använda sig av det utvecklade kvalitetsregistret. Förankring av registret sker såtillvida att det har bedömts av region Skånes grupp Kvalitetskraft inför att användas regionalt, vidare har avstämning och redovisning av registret skett med Socialdepartementet, äldresamordnare. Intressenter från andra sjukhus utanför regionen, se ovan, har också önskat få ingå som pilotsjukhus och använda registret. Plattform för inmatning av registerdata och presentation av utdata har slutförts. Grafiska profiler för utdata på såväl individ- som gruppnivå är nu i funktion. Kontakt är etablerad med Registercentrum Syd (RC-Syd) som potentiell registerplattform. Kontakter är även etablerade med primärvården kring vilka anpassningar som krävs för att kunna samutnyttjas. En styrgrupp för registret har utsetts och en nationell referensgrupp bildats med kompetenser som täcker geriatrik, omvårdnad, arbetsterapi, sjukgymnastik och socialt arbete och med representanter från olika kliniska discipliner, landsting och kommun. Nätverk Flera medarbetare medverkar i nätverk, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Kunskapscentrum för geriatrik administrerar såväl nationellt (6-8 nyhetsbrev/år) som regionalt nätverk för demenssjuksköterskor i kommunen (arrangera två nätverksträffar/år). Likaså drivs DiGiS (Dietister inom Geriatrik i Skåne) och Nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Geriatrik och Närsjukvård av medarbetare från Kunskapscentrum (4 nätverksträffar/år). Kunskapscentrum för geriatrik finns även representerade i såväl Skånes universitetssjukhus som Region Skånes nätverk/arbetsgrupper för kvalitetsindikatorer i vården (fall, nutrition, trycksår och smärta) samt som regionens representant i Kommunförbundet Skånes nätverk för

7 7 fallprevention. Representation finns nationellt avseende nutrition och internationellt avseende fallprevention. Geriatriska kliniken/kunskapscentrum Geriatrik är sedan 2008 ansvariga för Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor inom Svensk sjuksköterskeförening. Nätverket har idag 531 medlemmar och så gott som samtliga kommuner, regioner/landsting och många privata entreprenörer är representerade. Nätverket är öppet för de sjuksköterskor som har en övergripande och konsultativ roll inom demensvården. Nätverket har en egen hemsida under Svensk sjuksköterskeförening och under hösten 2013 omarbetades samtliga hemsidor av respektive sektion/nätverk.. Nätverksträffar för Skånes demenssjuksköterskor (~40 personer) arrangerades i mars respektive november med inbjudna föreläsare. Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor med 160 deltagare från hela landet, träffades i Malmö september för samverkan kring aktuella och gemensamma frågor. De två dagarna innehöll information om aktuell forskning, personcentrerad vård, kvalitetsregister, juridik och bemötande samt paneldiskussioner. Dessa två dagar ses av landets demenssjuksköterskor som ett state of the art seminarium. Övriga aktiviteter Carin Andersson och Eva Nordell har efter förfrågan varit faktagranskare för nätbaserad utbildning i Malmö stad avseende undernäring respektive fallprevention. Eva Nordell har även varit faktagranskare för nätbaserad utbildning i fallprevention för Primärvården Skåne och Nestor FoU-center, Stockholm. Representerat Kunskapscentrum Geriatrik vid de Svenska demensdagarna i Karlstad 30-31/5, där information om vårt kunskapscentrum och våra demensutbildningar spreds till ~1500 seminariedeltagare Som externt uppdrag har företrädare för Kunskapscentrum för geriatrik varit inbjuden till Malmö centrala pensionärsråds årskonferens 23 oktober på Malmö Rådhus. Föredragets titel Anhöriga till personer med demenssjukdom vilka effekter får stöd till anhöriga? Analysarbete pågår kring etnicitet, migration och livsstilsfaktorer. Från nationell registerstudie jämfördes dödlighet i stroke i förhållande till etnicitet särskilt jämfördes svensk och finskfödda personer boende i Sverige under perioden 1970 till Resultaten visade att finskfödda personer insjuknar i yngre ålder och att personer som levt kortare tid i Sverige avlider mellan 5 till 10 år tidigare. Fynden visar på den översjuklighet i kärlsjukdom som finns hos finskfödda personer, även om trenden avtar under senare år. Data bearbetas kring förändring av livsstilsfaktorer, särskilt vikt övervikt, fysisk aktivitet och matvanor i skånsk befolkning baserat på studien Gott Åldrande i Skåne där jämngamla personer 60 år födda 1952, 1946 och 1940 jämförs. En fördjupad analys av fallrisk visar att under en 6 års uppföljning noteras ökad fallrisk såväl för personer som försämras i sina vardagliga funktioner (ADL) men även för de som förbättras. Den senare gruppen utgörs framför allt av yngre personer i 60 och 70 års ålder drabbade av hjärtkärlsjukdom där återgång till vardagligt liv och medicinering ökar fallrisk.

8 8 Kunskapscentrum för geriatrik finns representerat på regional nivå för upphandling av sårvårdsprodukter. Ekonomisk beskrivning, se separat bilaga. Malmö Sölve Elmståhl, klinikchef Geriatriska kliniken Verksamhetsberättelsen är baserad på underlag från Carin Andersson, Beth Dahlrup, Johanna Douhan, Vera Denvall, Sölve Elmståhl, Anna-Mi Wendel, Eva Nordell, Mats Pihlsgård

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer