Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken Skånes universitetssjukhus. Verksamhetsberättelse år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken Skånes universitetssjukhus. Verksamhetsberättelse år 2012. www.kcgeriatrik."

Transkript

1 Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken Verksamhetsberättelse år 2012

2 1 Ledning och verksamhet Region Skåne fattade beslut om att utveckla ett Regionalt geriatriskt kunskapscentrum och 2008 fick Geriatriskt utvecklingscentrum (GUC), Skånes universitetssjukhus, Malmö (numera Geriatriska kliniken) uppdraget att utveckla och driva detta. Uppdraget benämns Kunskapscentrum för geriatrik sedan För att genomföra uppdraget har medarbetare med särskild kompetens knutits till en intern arbetsgrupp bestående av forskare inom geriatrik, Arkadiusz Siennicki-Lantz, sjukgymnastik, Eva Nordell, omvårdnad Beth Dahlrup samt dietist Carin Andersson, statistiker Mats Pihlsgård och kommunikatör Lena Noalt under professor Sölve Elmståhls ledning. Till uppdraget finns knutet en referensgrupp med representanter från Region Skåne, kommuner i Skåne och universitet/högskola. Det främsta syftet är att stärka geriatriken och sprida kunskap till andra vårdgivare och till allmänhet. Verksamheten kan sägas vila på tre ben; den webbaserade kunskapsbanken, utbildning och forskning samt kvalitetsregister. Till detta tillkommer nätverkande inom området. Kunskapsbank för geriatrik Uppbyggnaden av webbsajten Kunskapsbank för geriatrik, tekniskt och innehållsmässigt påbörjades i februari 2011, lanseringen skedde i oktober. För närvarande finns 15 olika ämnesområden och 13 olika personer är faktaansvariga för innehållet. Administrationen sköts av Lena Noalt som har ensam behörighet att redigera sidorna. Kunskapsbanken ska fungera som en informations- och nyhetskälla inom geriatrik med vårdpersonal som den primära målgruppen. Under 2012 har ämnesområdet Palliativ vård införts med Carl-Magnus Edenbrandt, docent och läkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund som ansvarig. Två nya kalkylatorer för beräkning av näringsbehov och kroppsindexet body mass index har tagits fram och publicerats under ämnet Nutrition; Energi- och proteinkalkylator med justering för ålder, aktivitetsnivå och BMI (body mass index), samt en BMI-kalkylator med möjlighet att justera för amputation av olika kroppsdelar. Anledningen är att en ojusterad beräkning annars leder till ett falskt för lågt index. Energi-och proteinkalkylatorn ger en skattning av näringsbehov vilket kan minska risken för undernutrition hos inneliggande patienter, men kan även användas för vårdtagare i kommunen. Ämnesansvariga har vid två halvdagar stämt av arbetet och planerat för utvidgning av kunskapsbanken. Samtliga ämnesområden har under året löpande gåtts igenom och uppdaterats av ansvarig person tillsammans med Lena Noalt. Två nya medarbetare har tillkommit för att ansvara för två nya områden som nu är i planeringsstadiet. Kontakt med externa expertgranskare har etablerats till fem av ämnesområden.* * Expertgranskare Demens: Eva Granvik, leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Minneskliniken,, Malmö. Fall: Erik Rosendahl, leg. sjukgymnast, docent, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningarna för geriatrik och sjukgymnastik, Umeå universitet. Nutrition: Gerd Faxén Irving, leg. dietist, med. dr., Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för klinisk nutrition, Karolinska institutet, Stockholm Stroke: Hélène Pessah-Rasmussen, överläkare, docent, Neurologiska kliniken,, Malmö. Trycksår: Margareta Grauers, leg. sjuksköterska, sårsjuksköterska MG Konsult Sår & Hud, Stockholm och Ami Hommel, leg. sjuksköterska, docent, Ortopediska kliniken,, Lund.

3 22 2 Flera personer har arbetat med att sprida kännedom om webbplatsen, bland annat genom de utbildningar och seminarier som Geriatriska kliniken arrangerar eller deltar i. Artiklar har publicerats i exempelvis, Malmö stads vårdtidning Spaning, stadsdelstidningen I Hyllie, Akutklinikens nyhetsbrev samt på olika webbsidor. Arbetet med sökmotoroptimering har gett goda resultat hos Google, dvs. genom att googla geriatrik så kommer Kunskapscentrum för geriatrik långt fram i resultatlistan. Vi ser ett ökande antal sidvisningar på de olika sidorna i Kunskapscentrum. Antalet sidvisningar från de mest besökta sidorna under året framgår av tabell 1. Tabell 1. Antal sidvisningar på urval av sidor på år 2012* Sidnamn Antal Kunskapscentrums startsida 2680 Kunskapsbankens startsida 3800 Demens 1500 Nutrition 1600 Energi- och proteinkalkylator 2400 * T.o.m. 5 december 2012 Utbildning Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik är bland de största utbildarna i Region Skåne och ger utbildningar inom flera områden. De flesta utbildningarna har genomförts i egen regi, men medarbetare har också engagerats för externa utbildningsuppdrag. Kunskapscentrum för geriatrik samarbetar med externa föreläsare för utbildning och seminarier Utbildningskonferensen Senior i Centrum Sölve Elmståhl har under året som ordförande för den vetenskapliga kommittén lett planeringen av den kommande utbildningskonferensen Senior i Centrum som genomförs i Malmö 29/5 till 1/ Ett tiotal arbetsmöten har genomförts och ca 60 föreläsare rekryterats till konferensen som har nio olika tematiska spår kring geriatrik och palliation såsom prevention, rehabilitering, anhörigstöd, miljö, kvalitetsregister, demens, geriatrisk radiologi, kost och palliation. Konferensen riktas till all vård- och omsorgspersonal såväl regionalt som nationellt och på uppdrag av Region Skåne ges särskild utbildning i geriatrik riktat till AT läkare och ST läkare inom regionen. Parallellt med konferensen ges även föreläsningar och demonstrationer till allmänheten i mässdelen intill Arenan i Malmö. En webbsida är framtagen för ändamålet, Konferensen med äldretema är den största utbildningskonferensen i sitt slag i Sverige. Samverkan finns med Malmö stad, Det Medicinska Malmö, Södra regionvårdsnämnden och Region Skåne. Demenssjukdom Tolv veckokurser i Demenssjukdomar klinisk bild och omvårdnad har genomförts under året för personal inom sjukvården och i kommunal äldreomsorg. Kurserna har flera deltagare som kommer utanför Skånes gränser. Totalt har 236 personer genomgått utbildningen.

4 33 3 Fall I början av 2012 engagerades Eva Nordell som föreläsare i Svedala när äldreomsorgen där utbildade sin personal i fallrisker och fallprevention. Totalt utbildades cirka 300 personer. Föreläsning om fallprevention har också getts för 20 undersköterskor i kommunal äldreomsorg som gått vidareutbildning. Friskförflyttning Planering av två kurser i Friskförflyttning som kommer att genomföras våren 2013 med leg. sjukgymnast och med. dr. Kristina Kindblom, Karolinska institutet, Stockholm har påbörjats. Kunskapscentrum för geriatrik sköter all administration i samband med kursen och samarbetar med Ortopediska kliniken, som tillhandahåller lokaler och utrustning. Båda kurserna är fullbokade med 14 deltagare/kurs (arbetsterapeuter och sjukgymnaster från och Lunds, Svedala och Skurups kommun). Körkort Fyra körkortseminarier har ägt rum under året och vid tre av dem har även Sture Andersson, konsultläkare vid Transportstyrelsen medverkat. Totalt har 130 arbetsterapeuter, distriktssköterskor, läkare, psykologer och sjukgymnaster deltagit. En föreläsning på Minneskliniken för 10 sjuksköterskor har också genomförts. Nutrition Två nutritionsseminarier genomfördes under februari i Kristianstad och Malmö där Socialstyrelsens nya vägledning Näring för god vård och omsorg presenterades av dietist, med dr Elisabet Rothenberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborg samt Bra mat för äldre som presenterades av dietist Inger Stevén, Livsmedelsverket. Två goda exempel på nutritionsarbete presenterades av kommunerna Ystad och Osby. Dagen avslutades med en paneldiskussion. Ca 200 vårdpersonal, främst enhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor och dietister deltog. Under oktober/november genomfördes seminariet Tips och fakta om mat för dig som träffar äldre i ditt arbete i Lund, Ystad, Kristianstad och Helsingborg för distriktssköterskor/sjuksköterskor och undersköterskor med ca 200 deltagare från sjukhus, primärvård och kommun. Seminarierna samarrangerades med nätverket Dietister inom Geriatrik i Skåne (DiGiS), Primärvården Skåne, och medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom respektive geografiska område. Föreläsare var lokala dietister från primärvården och kommuner. Målet var att på ett mer praktiskt sätt sprida kunskap om de vägledande dokumenten från Socialstyrelsen och Livsmedelsverket (se ovan), samt ge lokala goda exempel från verksamheterna på hur nutritionsomhändertagandet av de äldre kan bedrivas. Karin Andersson har också engagerats av primärvården i Lomma för att genomföra utbildning i nutrition riktad till primärvård och kommun. Målgrupp var distriktssköterskor och sjuksköterskor och totalt utbildades 60 personer. Osteoporos Två seminarier om osteoporos, läkemedel och äldre samt biverkningar av läkemedel med fokus på fall arrangerades i Kristianstad och i Malmö med målgrupp läkare i primärvård och slutenvård. Föreläsare var Anna Holmberg ortoped, SUS och Annika Kragh, geriatriker Hässleholm/Kristianstad. Pga. av för få anmälda till seminariet i Kristianstad ställdes detta in. I Malmö kom 30 personer, såväl, läkare, apotekare och sjuksköterskor.

5 44 4 Sår Fyra 1-dagskurser för sårbehandling har genomförts för personal i sjukvård och kommunal äldreomsorg med 72 deltagare. Föreläsning/undervisning om sårbehandling och förebyggande insatser har hållits vid interna utbildningar på olika kliniker på vid sju tillfällen för totalt 85 personer (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor). Vid höstens SK-kurs i geriatrik förelästes om sår för 32 ST-läkare. Totalt antal personer som tagit del utbildningsinsatserna från Kunskapscentrum för geriatrik framgår av tabell 2. Tabell 2. Ämnen för utbildning samt antal deltagare Ämne Antal Demens 236 Fall 320 Körkort 140 Nutrition 460 Osteoporos 30 Sår 189 Totalt 1375 Forskning I samarbete med Lunds universitet pågår flera forskningsprojekt om äldre och äldres hälsa; Gott Åldrande i Skåne (GÅS), Malmö Intervention Study of Dementia (MIND), EpiHealth och 1914-års män. Under året har 22 artiklar publicerats i vetenskapliga tidskrifter, två rapporter färdigställts och ytterligare 20 arbeten är inskickade eller föreligger i manusform. Vid EUGMS-kongressen (European Union Geriatric Medicine Society) i Bryssel, Belgien presenterades åtta vetenskapliga arbeten som posters eller föredrag. Forskningämnena har handlat om livstillfredsställelse, njurfunktion, prediktion av fall och fraktur, anhörigstöd, hjärtfunktion, sjukdomsförekomst i en äldre befolkning Rapporten Kommunala skillnader i sjukdomsförekomst bland äldre skåningar Geriatriskt utvecklingscentrum,, Malmö, 2011 författad av Sölve Elmståhl och Mats Pilsgård är färdigställd. Socialstyrelsens patientregister har inhämtats för samtliga vårdtillfällen i Skåne för perioden för patienter mantalsskrivna i någon Skånsk kommun. Särskilt studeras vårdkrävande diagnosgrupper som cancer, diabetes, fraktur, hjärtkärlsjukdomar, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, psykisk sjukdom och stroke. En totaldiagnosvariabel skapas som svarar mot någon av ovanstående diagnosgrupper. Prevalensen av ovan nämnda diagnosgrupper sätts i relation till kommunala vård- och omsorgsresurser i Skåne. Forskningsresultat har också delgetts i samband med utbildningsdagar och utbildningsträffar lokalt, regionalt och nationellt för såväl profession som allmänhet. Geriatriskt kvalitetsregister I samarbete med SPESAK-gruppen inom geriatrik har ett regionalt geriatriskt kvalitetsregister utvecklats och prövats i Malmö Kristianstad och Ystad. En utvärdering av registret visar att det har god tillgänglighet på geriatriska enheter. En rapport har färdigställts som redovisar

6 55 5 preliminära resultat från de tio olika indikatorer som ingår i registret. En kortversion bestående av 19 frågor är framtagen. Förankring av registret sker såtillvida att det har bedömts av region Skånes grupp Kvalitetskraft inför att användas regionalt, vidare har avstämning och redovisning av registret skett med Socialdepartementet, äldresamordnare. Intressenter från andra sjukhus utanför regionen har också önskat få ingå som pilotsjukhus och använda registret. Plattform för inmatning av registerdata och presentation av utdata har slutförts. Grafiska profiler för utdata på såväl individ- som gruppnivå är nu i funktion. Kontrakt har skrivits med Registercentrum Syd (RC-Syd) att vara registerplattform. Kontakter är även etablerade med primärvården kring vilka anpassningar som krävs för att kunna samutnyttjas. En styrgrupp för registret har utsetts och en nationell referensgrupp bildats med kompetenser som täcker geriatrik, omvårdnad, arbetsterapi, sjukgymnastik och socialt arbete och med representanter från olika kliniska discipliner, landsting och kommun. En ansökan om att det geriatriska kvalitetsregistret ska bli nationellt register inlämnades under året till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Tyvärr tilldelades inga medel vid 2012:s utdelning. Nätverk Flera medarbetare medverkar i nätverk, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Kunskapscentrum för geriatrik administrerar såväl nationellt (6-8 nyhetsbrev/år) som regionalt nätverk för demenssjuksköterskor i kommunen (arrangera två nätverksträffar/år). Likaså drivs DiGiS (Dietister inom Geriatrik i Skåne) och Nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Geriatrik och Närsjukvård av medarbetare från Kunskapscentrum (4 nätverksträffar/år). Kunskapscentrum för geriatrik finns även representerade i såväl som Region Skånes nätverk/arbetsgrupper för kvalitetsindikatorer i vården (fall, nutrition, trycksår och smärta) samt som regionens representant i Kommunförbundet Skånes nätverk för fallprevention. Representation finns nationellt avseende nutrition och internationellt avseende fallprevention. Övriga aktiviteter Carin Andersson och Eva Nordell har efter förfrågan varit faktagranskare för nätbaserad utbildning i Malmö stad avseende undernäring respektive fallprevention. Eva Nordell har även varit faktagranskare för nätbaserad utbildning i fallprevention för Primärvården Skåne och Nestor FoU-center, Stockholm. I samband Svensk sjuksköterskeförenings tvådagars konferens Lust & Kunskap marknadsförde Kunskapscentrum för geriatrik veckokurserna för demens. Samarbetet med Malmö Stad FoU-enhet i äldrefrågor har fortsatt under året. Analysarbete pågår kring etnicitet, migration och livsstilsfaktorer baserat på data från de malmöbor som deltar i Gott Åldrande i Skåne projektet. Vidare har data kring förändring av livsstilsfaktorer i befolkningen i Skåne över tid presenterats, särskilt förändring av BMI hos personer 60 år födda åren 1940, 1946 och 1952 där det framkommer betydande skillnader i lägre fysisk aktivitet, mindre regelbundna måltidsvanor och ökad andel med övervikt hos personer

7 66 6 undersökta 2012 jämfört med jämngamla personer undersökta 2007 respektive Fördjupad analys kommer att ske under Kunskapscentrum för geriatrik finns representerat på regional nivå för upphandling av sårvårdsprodukter. Malmö Sölve Elmståhl, verksamhetschef Geriatriska kliniken Verksamhetsberättelsen är författad av Carin Andersson, Beth Dahlrup, Sölve Elmståhl, Lena Noalt, Eva Nordell, Mats Pihlsgård Besöksadress Jan Waldenströms gata 35, Hus 28, plan 13 Malmö Postadress Geriatriska kliniken Jan Waldenströms gata 35 Hus 28, plan Malmö Telefon Telefax Webb

Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus Verksamhetsområde Geriatrik 2014-02-10 Kunskapscentrum för geriatrik vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus Verksamhetsberättelse år 2013 Ledning och verksamhet Region Skåne fattade beslut

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer