Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan"

Transkript

1 Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Handlingsplan mot alla typer av kränkande behandling VAXHOLM Reviderad mars 2015

2 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan varför det? Sidan 3 Söderfjärdsskolans ställningstagande Sidan 4 Definition av begrepp Sidan 5 Förebyggande åtgärder Sidan 6 Trivselregler Sidan 7 Upptäcka Utreda Åtgärda Sidan 8 Hur håller vi likabehandlingsplanen aktuell? Sidan 9 Aktuell trygghetskartläggning av skolmiljön Sidan Aktuella åtgärder utifrån trygghetskartläggningen Sidan 12 Bilaga 1: Åtgärder vid kränkande behandling/misstänkt mobbning Sidan 13 Bilaga 2: Trygghetskartläggning, kopieringsunderlag Sidan 14 Bilaga 3: Åtgärder efter kartläggning, kopieringsunderlag Sidan 15 Bilaga 4: Dokumentationsblankett, kopieringsunderlag Sidan 16 Bilaga 5: Anmälan till huvudman, kopieringsunderlag Sidan 17 Bilaga 6: Söderfjärdsskolans likabehandlingsgrupp Sidan 18 Bilaga 7: Trivselenkät, årskurs 3 6, kopieringsunderlag Sidan Bilaga 8: Trivselenkät, årskurs F 2, kopieringsunderlag Sidan 21-22

3 Likabehandlingsplan varför det? Lagar och styrdokument Diskrimineringslagen I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen (2010:800) 6 kapitlet har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. I 10 står det: En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr -11 säger Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmågan till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Alla skall känna sig trygga i skolan och ingen ska utsättas för kränkande behandling. Arbetsmiljölagen AML (1977:1160), gäller även för barn/elever. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt AML ansvarar rektor/förskolechef för att det finns förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö som lever upp till bestämmelserna i AML. Enligt brottsbalken (1962:700) är handlingar som kan betecknas som misshandel, ofredande och olaga tvång straffbara. Rektor/förskolechefer skall handlägga ärendet enligt riktlinjer mot hot om våld. FN:s barnkonvention har sitt ursprung i principen om den inneboende värdigheten hos alla människor och deras obestridliga rättigheter. Barnkonventionen bygger på perspektivet barnets bästa ska alltid komma i

4 främsta rummet. Söderfjärdsskolans ställningstagande Alla elever och vuxna ska känna sig trygga på Söderfjärdsskolan. För att skapa trygghet och därigenom en god lärandemiljö arbetar vi kontinuerligt med vår gemensamma värdegrund. Vi på Söderfjärdsskolan accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan och på fritids har ett gemensamt ansvar för att förebygga diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxen-vuxen skall åtgärdas.

5 Definition av begrepp Med direkt diskriminering menas, att man missgynnas pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Indirekt diskriminering är när alla behandlas lika, där man missgynnas pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan handla om allt från enskilda kränkningar till mobbning och trakasserier med olika förtecken, som till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Definitionen av kränkande behandling utgår från att den som utsatts för en handling känner sig kränkt. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen är det fråga om mobbning. Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra individer. Kränkningar kan vara: fysiska (t ex att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras ägodelar, suckar, miner och gester) verbala (t ex att bli hotad, retad, svordomar, fula ord, könsord, förolämpningar eller bli kallad hora, bög) psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, nonchalans mot gemensamma regler) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, msn facebook twitter)

6 Förebyggande åtgärder De utgår från Söderfjärdsskolans värdegrundsord: Trygghet, Respekt, Ansvar Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och omfatta såväl individ- som grupp- och skolnivå. Tydliga gemensamma trivselregler (se nästa sida), som diskuteras och revideras varje läsårsstart tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal. All personal ingriper vid otrevligt språk, konflikter skojbråk mm. Personal föregår med gott exempel, både i handling och verbalt. Personal skall kontinuerligt se på sitt eget förhållningssätt mot andra, barn som vuxna. Rapporteringsplikt till likabehandlingsgruppen vid misstanke om mobbning där man muntligt eller skriftligt beskriver vad som hänt. Värderings- och samarbetsövningar. Rastvärdar. Att ha uppsikt över platser där kränkande behandling kan uppstå såsom omklädningsrum, kapprum, matkö m m. Vi låter aldrig eleverna välja lag/kompisar i vår organiserade verksamhet. Enkätundersökning bland eleverna Trivselenkät genomförs en gång per läsår. Friendsutbildade kompisstödjare träffar regelbundet vuxna ansvariga för kompisstödjargruppen. De är delaktiga i det förebyggande arbetet vid kränkningar och mobbning. Olika gemensamma aktiviteter, såsom lekdag, temadagar m.m Fadderverksamhet. Klassråd och elevråd. Vi på Söderfjärdsskolan vill ha ett aktivt samarbete mellan hemmet och skolan. Personal ska kritiskt granska läromedel/litteratur utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.

7 Söderfjärdsskolans trivselregler Utifrån ledorden i skolans värdegrund, trygghet respekt ansvar Vi är snälla mot varandra Vi hälsar på varandra Jag lyssnar när någon annan pratar Jag har ett trevligt sätt och språk Jag är ärlig och skyller inte ifrån mig Jag låter andras ägodelar vara ifred Jag tar mitt ansvar för att det är arbetsro i skolan Jag är rädd om skolans saker Mobiltelefonen är avstängd under hela skoldagen. (ev. tillåtelse att använda den kan ges av ansvarig pedagog) Lek på skolgården men var rädd om buskar och träd Snöbollskastning är förbjuden Hjälm krävs för att få åka i stora backen

8 Vem kontaktar jag vid misstanke om kränkande behandling? För att anmäla ett ärende så skall du som elev, vårdnadshavare eller personal vända dig till ansvarig lärare, skolans likabehandlingsgrupp eller rektor. Om du som elev känner dig kränkt av en vuxen på skolan så vänder du dig i första hand till skolans rektor eller skolsköterska. Rektor ansvarar för att uppgifterna utreds så fort man får kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat. Personal som blir kränkt av elev eller annan vuxen uppmanas att vända sig till rektor, skolans skyddsombud eller likabehandlingsgruppen. Se också Vaxholms stads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Upptäcka Utreda Åtgärda Upptäcka. När elever, kompisstödjare, vårdnadshavare eller personal i skolan ser eller får en signal om kränkande behandling/mobbning informeras ansvarig lärare och vid behov likabehandlingsgruppen (åtgärderna dokumenteras). Utreda och åtgärda - se bilaga 1 Om kränkningen inte upphör: Tar likabehandlingsgruppen vid och har samtal med de inblandade. Samtalen dokumenteras. De inblandade elevernas föräldrar informeras. Om kränkningen inte upphör: Kallar elevhälsogruppen på skolan till ett möte med föräldrar och elev. Om kränkningen inte upphör: Kallas till bekymmerssamtal tillsammans med IFO, individ- och familjeomsorgen, i Vaxholms stad. Om kränkningen inte upphör: Sker en polisanmälan.

9 Hur håller vi likabehandlingsplanen aktuell? Föräldrar skall årligen få information om likabehandlingsplanen på höstens föräldramöten. Föräldrar skall ha möjlighet att ge sina synpunkter på likabehandlingsplanen till Söderfjärdsgruppen, där den ska diskuteras inför den årliga revideringen. Elever skall årligen få information om likabehandlingsplanen på höstens första klassråd. Elever skall ha möjlighet att ge sina synpunkter till elevrådet där den ska diskuteras inför den årliga revideringen. Personal skall årligen få information om likabehandlingsplanen på höstens första personalkonferens. Personal skall ha möjlighet att ge sina synpunkter på planen till skolans likabehandlingsgrupp. Synpunkterna från Söderfjärdsgruppen,elever och personal sammanställs av likabehandlingsgruppen inför den årliga revideringen. Planen skall finnas tillgänglig för alla berörda samt läggas ut på skolans hemsida. Åtgärd Följa upp, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen årligen i samverkan med personal, elever och föräldrar. Återkoppling av trivselenkäten till elever/elevråd, föräldrar/föräldraråd. Återkoppling av trivselenkäten till all personal Tydliggöra innehållet i likabehandlingsplanen för personal, elever och föräldrar. Plan för kompetensutveckling av personal gällande förebyggande och åtgärdande arbete med diskriminering och kränkande behandling. Information och presentation av skolans likabehandlingsgrupp och dess arbete till elever och personal vid höstterminens start. Se till att aktuell likabehandlingsplan finns att tillgå på skolans hemsida. Ansvarig Rektor Rektor Likabehandlingsgruppen Rektor till personal vid höstterminens start. Rektor till föräldraråd vid höstterminens första möte. Personal till elever vid höstterminens start. Personal till föräldrar vid höstterminens första föräldramöte Rektor Likabehandlingsgruppen Rektor

10 Trygghetskartläggning av skolmiljön på Söderfjärdsskolan utifrån elevenkäten (trivselenkäten). Utgår från senaste enkät år Där alla elever i årskurs F 6 fyllt i svar på några frågor. Sammanfattning: Enkäten genomfördes under vecka 43 år Svarsfrekvensen var 97%, vilket är 327 elever av 337. (97,6% 2013). 1,2% (4st) av eleverna har svarat att de känner sig utsatta. (2,1% 2013). 1,5% (5st) av eleverna tycker att någon annan är utsatt. (2,4% 2013). När det händer något är det huvudsakligen på rasterna, men även på lektionerna. Det som händer är att det sägs elaka saker eller hotas och det sker varje dag till någon gång i veckan. Fråga åtta, gäller åk 3-6 om man känner sig otrygg i skolan och på skolgården. Där har 95,1% (175st) svarat nej (160st 2013) och 4,9% (9st) ja (17st 2013). Fråga åtta, gäller åk F-2 och om hur det känns på fritids. Där är det 7 ledsna munnar. (6st 2013). Inomhus: Toaletterna, framförallt i åk F-2. Det är otryggt med ljuset som släcks ibland och låsen på dörrarna som inte fungerar så bra. Ibland är det smutsigt och otrevligt och det känns inte bra att taket på en toalett fortfarande är trasigt. Det är trångt i korridorerna, man blir knuffad och på sprungen. För mycket ljud i en del klassrum, svårt att koncentrera sig. Skolgården: Skogspartierna, framförallt framsidans känns otrygga. Någon enstaka tycker att bandyplan och fotbollsplan är lite otrygga. Matsal: Ljudnivån är för hög ibland. Torka upp bättre efter sig, bord och golv. Idrottshallen med omklädningsrum: Någon ledsen mun, annars inga kommentarer.

11 Annat: Några elever som inte har fyllt i att de eller andra är utsatta i åk 3-6, har skrivit med egna ord på fråga åtta: Blir retad ibland. Bråk på rasterna, kojorna förstörs, svordomar och bråk om pinnar Några retas på lektionerna. Vågar inte fråga om jag får vara med. Folk blir behandlade olika, hårdare och så. Eleverna skriver också: Vi får lära oss saker. Kompisar är snälla och rasterna är roliga. Det känns bra. Vi har en riktigt bra skola, bra trivsel. Önskar: Eleverna önskar större vuxennärvaro. Klättermöjligheter, gungor, laga bandymålsnäten.

12 Åtgärder som vidtagits efter kartläggning av skolmiljön. Datum för beslut av åtgärder Hur upplever personalen elevernas uppfattning, kommentarer: Vi ser att det finns en viss otrygghet i skogen på framsidan bland de yngre eleverna. Det kan vara att man är rädd för småkryp, det kan vara bråk med pinnar som ska vara till kojor och en viss osäkerhet att vuxna inte ser vad som händer. Vi ser också i enkäten att en stor del av eleverna känner sig trygga i skolan och tycker att man får lära sig saker. Inomhus: Toaletterna är fortsättningsvis ett förbättringsområde, se över låsen, reparera det som är trasigt och hjälpas åt att hålla snyggt och rent. Alla har här också ett eget ansvar. Vi måste hjälpas åt att påminna varandra om att gå lugnt i korridorer och där vi hänger upp våra kläder. Skolgård: Öka vuxennärvaron i skogspartierna och prata regelbundet med eleverna om hur det är. Påminna varandra innan man går ut på rast, att alla ska kunna ha en aktiv och rolig rast tillsammans med kompisar. Matsal: En del klasser har några tysta minuter under lunchen, för att dämpa ljudnivån. Alla försöker att vara lugna och prata lågt i matsalen. Det är viktigt att alla torkar och gör fint efter sig vid bordet. Idrottshall med omklädningsrum: Vi fortsätter med så hög vuxennärvaro som möjligt. Annat: Uppföljning av elever som känner sig utsatta eller där någon annan tycker att någon är utsatt, har vi i möjligaste mån följt upp med samtal. Skillnad på svaren i år jämfört med förra årets enkät: Det är färre som har kryssat i att de tror att någon annan är utsatt och det är också färre som kryssat i att de själva känner sig utsatta. Det är inga kommentarer om hög ljudnivå i trapphusen. Där har det satts upp ljuddämpande material i taken sedan förra enkäten.

13 Bilaga 1 Utredning och Åtgärder vid kränkande behandling och misstänkt mobbning mellan elever Kränkande behandling Personal som uppmärksammar eller får kännedom om händelsen samtalar med berörda elever. Vid behov informeras vårdnadshavare. Händelsen skall följas upp av berörda och dokumenteras. (se bilaga 4) Rektor ska skyndsamt göra en anmälan om kränkande behandling till huvudmannen. (se bilaga 5) Mobbning Alla kränkningar och mobbningsärenden skall dokumenteras av berörd personal. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen, anmäl till likabehandlingsgruppen som arbetar enligt följande: Steg 1 Samlar konkret information. Steg 2 Samtal med den utsatte. Steg 3 Samtal med den elev eller elever som uppfattas som mobbare. Steg 4 Uppföljning och eventuellt fortsatta åtgärder. Föräldrar till både den utsatte eleven och den/de som mobbar blir snarast kontaktade under arbetsgången men dock inte före steg 3. Steg 2 och 3 bör genomföras samma dag. Arbetet får aldrig avslutas förrän den mobbade anser att mobbningen har upphört och vi vuxna är övertygade om att så är fallet. Om samtalen inte har någon effekt sker det en diskussion angående vidare åtgärder mellan hemmet och skolan.

14 Bilaga 2 Trygghetskartläggning av skolmiljön på Söderfjärdsskolan utifrån elevenkäten ( trivselenkäten ). Utgår från senaste enkät. Där alla elever i årskurs F - 6 fått fylla i svar på några frågor Sammanfattning: Inomhus: Skolgården: Matsal: Idrottshallen med omklädningsrum: Annat: Bilaga 2 och 3 är kopieringsunderlag som uppdateras efter varje trygghetskartläggning av skolmiljön.

15 Bilaga 3 Åtgärder som vidtagits efter kartläggning av skolmiljön. Datum för beslut av åtgärder. Hur upplever personalen elevernas uppfattning, kommentar. Inomhus: åtgärd Skolgård: åtgärd Matsal: åtgärd. Idrottshall med omklädningsrum: åtgärd Annat:..

16

17 Bilaga 5 ANMÄLAN OM KRÄNKANDE BEHANDLING Diarienummer Enligt Skollagen 6 kap 10 Anmälan lämnas till Utbildningsförvaltningen Anmälan gäller enhet Ange namn på förskola/skola/fritidshem Avdelning / klass Händelse Ange typ av händelse Kränkande behandling Trakasserier Sexuella trakasserier Datum Underskrift Namnförtydligande Anmälan om kränkande behandling till huvudman Utredning har påbörjats Datum Underskrift rektor/förskolechef Namnförtydligande Uppföljning huvudman Uppföljning genomförd Datum Underskrift Namnförtydligande

18 Bilaga 6 Söderfjärdsskolans likabehandlingsgrupp består av Ingrid Alfredsson Birgitta Björkman Inger Olsson Helén Engström Liselott Karlsson Nicklas Ericson Likabehandlingsgruppen träffas varje vecka för att samla information och inventera klimatet i skolan. Vid behov kallas annan berörd personal till dessa möten.

19 Trivselenkät, Söderfjärdsskolan Bilaga 7 Pojke Flicka Klass Ringa in dina svar. Du kan ringa in flera svar på frågorna. 1. Är det någon i din klass som är mobbad? ja, en pojke ja, en flicka nej vet ej Om du svarat nej eller vet ej på fråga 1, ska du inte svara på fråga 2 och 3. Gå direkt vidare till fråga Om någon blir mobbad, när och var sker det? på lektioner på raster på väg till eller från skolan på fritids 3. Om någon i din klass blir mobbad, vad är det som händer? den som mobbar säger elaka saker, eller hotar den som mobbar knuffar, slår eller sparkar den som mobbar gömmer eller tar saker den som blir mobbad får inte vara med något annat 4. Är du mobbad av någon i skolan eller på fritids? ja nej Om du svarat nej på fråga 4, ska du inte svara på fråga 5,6 och 7. Gå direkt vidare till fråga 8 på baksidan av detta papper. 5. Om du är mobbad, hur ofta sker det i så fall? flera gånger om dagen en gång om dagen någon gång i veckan 6. Om du är mobbad, när och var sker det? på lektioner på raster på väg till eller från skolan på fritids 7. Om du är mobbad, vad är det som händer? den som mobbar mig säger elaka saker, eller hotar den som mobbar mig knuffar, slår eller sparkar den som mobbar mig gömmer eller tar saker jag får inte vara med något annat

20 Forts. Bilaga 7 8. Finns det någon plats i skolan eller på skolgården där du känner dig otrygg? ja nej Om du svarat ja, var i skolan eller på skolgården känner du dig otrygg? Finns det något annat som gäller trivsel och trygghet i skolan som du har tänkt på och som du vill berätta om? Tack för att du svarar på frågorna!

21 Bilaga 8 Hur trivs du i Söderfjärdsskolan? Pojke Flicka Klass Hur känner du dig när du.. 1. går till skolan 2. har lektion i klassrummet 3. är med dina klasskamrater 4. är på rast 5. behöver gå på toaletten 6. har idrott 7. äter i matsalen 8. är på fritids

22 Forts. Bilaga 8 Prata om utemiljön med dina elever. Finns det platser på skolgården där eleverna känner sig otrygga? I så fall, skriv ner deras reflektioner här:

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Handlingsplan mot alla typer av kränkande behandling VAXHOLM Reviderad mars 2014 samt augusti 2014 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan varför det? Sidan 3 Söderfjärdsskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lunds skola F 9. Planen reviderad 2011

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lunds skola F 9. Planen reviderad 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lunds skola F 9 2011 2012 Planen reviderad 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800)

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012.

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. April 2011 Utbildningsförvaltningen Ribbybergsskolan Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. Innehållsförteckning Lagens innehåll och syfte... 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Reviderad 141007 Innehållsförteckning Inledning - verksamhetens långsiktiga mål och policy s. 3 Kartläggning av läsåret 2013/2014 s. 4

Läs mer

Q Reviderat: 2008-01-16 Filnamn: Handlingsplan - Likabehandling

Q Reviderat: 2008-01-16 Filnamn: Handlingsplan - Likabehandling Datum November 2007 Handlingsplan - Likabehandling Barkarö Skolor Ansvariga Anette Hasth, Birgitta Kölborg, Anna Fredqvist, Anna Swärd Målsättning Alla barn och vuxna skall känna sig trygga på Barkarö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan LÄSÅRET 2013-14 Skolenhet 1 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan Inledning Jacobsskolan 1, Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling Gäller för Strömsunds Kommuns förskolor 2014/2015 Norrskenets förskola Ansvarig förskolechef: Ann-Kristin Lindkvist,

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

FINNSTASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-10-25, ANTAGEN PÅ APT.

FINNSTASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-10-25, ANTAGEN PÅ APT. FINNSTASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-10-25, ANTAGEN PÅ APT. 0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Skolans mål...1 Nya skollagen (SFS 2010:800)... 2 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA/ DOJAN Läsåret 2015-2016 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Likabehandlingsplan/

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Närlundaskolan Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Närlundaskolan, både i skolan och fritidshemmet,

Läs mer

Parkskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Parkskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2011-03-31 Reviderad 2014-11-01 Fastställd av Rektor Personal Elever Vårdnadshavare Parkskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla elever har rätt till trygghet och studiero

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem 1. Vision Alla, barn och vuxna, ska trivas och känna sig trygga på Ullervads skola, såväl i klassen, fritidsgruppen och personalgruppen som på skolan

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan. läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan. läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan läsåret 2011/2012 Förskolans långsiktiga mål och policy Vi vill att alla ska känna sig välkomna till förskolan, oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Alla barn ska ha möjlighet till en glädjefylld och trygg tid i vår verksamhet där de ska känna tillit till oss vuxna och till varandra. Därför accepterar vi

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016

Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016 Långsiktiga mål: Vår verksamhet grundar sig på att alla elever

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller Alsteråskolan under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska behandla

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013 Likabehandlingsplan Österro skola 2012/2013 1 Innehållsförteckning Vision, verksamhetsidé, mål och målkriterier... 3 Främjande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder vid kränkande behandling, diskriminering

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prästbol Läsåret 2015-16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Handlingsplan mot alla typer av kränkande behandling VAXHOLM Senast reviderad maj 2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan varför det? Sidan 1-2 Definition av

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 3 Vad säger skollagen 3 Vad säger läroplanen? 3 Vad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Högelidsskolan Åk 7-9 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Lagstiftning och styrdokument... 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy... 4 Högelidsskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Nacka Likabehandlingsplan 2015/2016 Läsåret 15/16:s plan för likabehandling och årlig plan mot kränkande behandling vid Kunskapsskolan Nacka Varje Kunskapsskola skall vara en frizon mot

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2013 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma.

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter:

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Det handlar om mänskliga rättigheter! Vi ska inte förändra några barn utan visa på alla möjligheter de har oavsett kön, religion, ålder etc. som en del av vårt ordinarie skolarbete! Vad säger lagen, styrdokumenten?

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granvindeskolan

Likabehandlingsplan för Granvindeskolan Likabehandlingsplan för Granvindeskolan För respekt, hänsyn, samarbete och kamratskap Mot diskriminering och andra kränkningar Förskoleklass Grundskolan årskurs 1-3 - Fritidshem 2015-06-18 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar.

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. KVISTBERGSSKOLAN Plan för skolans arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling (direkt underställd Likabehandlingsplan Torsby kommuns skolor) Läsåret 2013/2014 Fastställd

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Så här arbetar vi mot kränkningar och mobbning på Ängaboskolan, Ängabo förskola, Stockslycke förskola och Herrgårdens förskola

Så här arbetar vi mot kränkningar och mobbning på Ängaboskolan, Ängabo förskola, Stockslycke förskola och Herrgårdens förskola 20090817 Så här arbetar vi mot kränkningar och mobbning på Ängaboskolan, Ängabo förskola, Stockslycke förskola och Herrgårdens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄNGABO ENHET Inget barn i förskolan, ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013

Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013 Definitioner och begrepp Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer