Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012"

Transkript

1 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/ Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet, Industriprogram, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program, Introduktionsprogram varav Språkintroduktion är det största. Skolan bedriver också svenska för invandare (SFI), kommunal vuxenutbildning (Komvux), gymnasiesärskola och särskola för vuxna (SÄRVUX). Vård och omsorgscollege har haft 18 elever som läst utbildningen som kommunal vuxenutbildning och 12 elever som läst gymnasieprogrammet. Den industritekniska utbildningen har haft 6 elever inom gymnasieutbildning och 11 elever inom vuxenutbildning. Det naturvetenskapliga programmet hade 4 elever och vårt specialutformade samhällsvetenskapliga program 5 elever. På flertalet av de kurser som ingår i dessa program deltar studerande inom kommunal vuxenutbildning. Språkintroduktionen har ökat stadigt sedan starten i mars 2011 och hade vid vårterminens slut 18 elever. SFI har haft ett varierande elevantal mellan 25 och 30. Vi har haft tre elever inskrivna i gymnasiesärskolan och två elever inskrivna i särskola för vuxna. Läsåret 2011/2012 har präglats av införandet av en ny gymnasieskola, Gy 2011, parallellt med förberedelserna för den nya kommunala vuxenutbildningen, Vux 12. Under senare delar kom en ny läroplan, Lgy 11, som i sin första del i stort överensstämmer med Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). Kursplaner och betyg skiljer sig dock åt från tidigare år mål har ersatts med centralt innehåll och betygskriterier med kunskapskrav. Vårt motto har varit god kunskapsutveckling och god trivsel för alla elever på skolan. 2. Kvalitetsarbete Inför detta läsår utarbetade skolans personal ett åtgärdsprogram utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning. Detta program har legat till skolans fortlöpande kvalitetsarbete under året. En kvalitetskalender hjälper oss att hålla koll på när viktiga delar i kvalitetsarbetet ska utföras.

2 Alla kurser som skolan ger utvärderas genom att eleverna anonymt får fylla i en kursutvärdering via Schoolsoft. Dessa utvärderingar ger ett bra underlag för undervisande lärare och skolledning för att identifiera utvecklingsområden. Denna utvärdering med gemensamma frågor som är lika för alla kompletterar de utvärderingar som varje lärare gör i sina kurser. Varje år görs dessutom en trivselenkät med syfte att få information om elevernas trivsel och trygghet på skolan. 3. Förutsättningar för vår skolas måluppfyllelse I november slutade skolans rektor och en av lärarna som föregående termin delvis stöttat skolledningen tillträdde som tillförordnad rektor fram till läsårets slut. Flera för skolan nya lärare tillträdde sina tjänster under läsåret: matematiklärare, vård- och omsorgslärare och lärare i idrott och hälsa tillkom under läsårets gång. Svårigheten att rekrytera lärare i vård och omsorg medförde att eleverna på Vårdoch omsorgscollege delvis fick läsa kurserna i annan ordning än vad som var planerat. Även elevhälsan förändrades på så sätt att den person som tidigare fyllt funktionen som kurator och sjuksköterska slutade och ersattes med en kurator som arbetade 20 % och en skolsköterska som arbetar 10 %. Skolans speciallärare var helt eller delvis sjukskriven under läsåret. Bestod också av en specialpedagog anställd på halvtid. Skolans administrativa personal består av en bibliotekarie, en studie- och yrkesvägledare och två lärare som delvis sköter administrativa uppgifter i sina tjänster. Studie- och yrkesvägledaren var helt eller delvis sjukskriven under läsåret och en vikarierande studie- och yrkesvägledare skötte därför dessa arbetsuppgifter. Av de 19 lärare som är anställda på skolan (med varierande tjänstgöringsgrad) har 15 ämnesutbildning och pedagogisk utbildning. Övriga lärare håller på att utbilda sig och/eller har relevant yrkesutbildning och yrkeserfarenhet. På skolan finns även två elevassistenter anställda som förutom att stötta enskilda elever hjälper till med läxläsning för flera elever. 4. Skolans arbete mot målen 2011/2012 Normer och värden Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) slår fast att: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet

3 mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska förmedla. ( ) Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling Barn och utbildningutskottet (BoU) har satt attraktiv livsmiljö som mål i sina styrkort att definierat att alla elever känner sig trygga i skolan som en nyckelfaktor. BoU har vidare som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och utifrån detta har Jenningsskolan arbetat utifrån följande övergripande mål för normer och värden: Elever och personal ska trivas i skolan Elever och personal ska agera utifrån demokratiska principer i det dagliga arbetet Jenningsskolans arbete 2011/2012 Alla på skolan ska känna till och följa regler för hur vi umgås samt vara delaktiga i de trivselregler som skrivs utifrån dessa. Nya trivselregler hade inför läsårets start skrivit av skolans rektor och togs upp tillsammans med eleverna årskursvis. Reglerna för hur vi umgås tas därför upp programvis vid skolstart. Utvärdering av reglerna och hur de följs görs vid ett klassråd innan höstlovet varje år. Denna utvärdering diskuterar sedan lärarna under en av höstens studiedagar. Vid vårterminens start ska programmets egna regler revideras tillsammans med eleverna. Det största problemet med trivselreglerna har under året varit att elevrena inte respekterat anvisad plats för rökning. I arbetet med normer och värden, samt för att säkerställa kvalitet och trivsel och hälsa hos elever, spelar skyddsombud och elevskyddsombud en viktig roll. Därför är det viktigt att alla känner till vem som är skyddsombud och elevskyddsombud. Rektor ansvarar för att informera om skyddsombud och elevskyddsombud vid skolstarten. I den årliga elevenkäten tillfrågas eleverna om de vet vem elevskyddsombuden, och trots att skyddsombud presenterat sig visste en majoritet av eleverna inte vilka dessa var. Detta pekar återigen på vikten av att namnen på dessa finns lättillgängliga, exempelvis på Schoolsoft. Skolans Trygghetsteam arbetar aktivt för att främja trivseln på skolan samt för att förebygga och motverka kränkande behandling. De ansvarar även för den trivselenkät

4 som görs varje år. Årets enkät visade att en överväldigande majoritet av skolans elever trivs mycket bra, men det fanns två elever som upplevde sig bli kränkta av andra och/eller som andra uppfattade blev kränkta. Enkäten är anonym och vi vet därför inte vilka elever det rörde sig om. Ingen elev hade kontaktat Trygghetsteamet. För att ändå kunna utreda vad som kunde ligga bakom enkätresultatet samtalade alla mentorer med sina elever enskilt eller i små grupper om enkätresultatet och uppmanade samtliga elever att kontakta någon vuxen som de har förtroende för i skolan. För att ytterligare främja gemenskapen och hälsan bland elever och personal ordnas årligen aktiviteter som främjar hälsan. Läsåret 2011/2012 inleddes med att samtliga elever på gymnasiet tillsammans med personal åkte till Ammarnäs under tre dagar. Där ordnades gruppstärkande aktiviteteter och grunden lades för goda relationer under återstoden av läsåret. Resan var mycket uppskattad av eleverna och stärkte sammanhållningen mellan elever från skolans olika program. Under läsåret 2011/2012 har en innebandyturnering med pysselaktiviteter som alternativ för de elever som inte vil spela innebandy, en höstfriluftsdag samt en friluftsdag i Bygdsiljum för elever och personal anordnats. Under avslutningsveckan anordnades den traditionsenliga brännbollsturneringen. Utrymmen för återhämtning och social samvaro påverkar elevernas hälsa och trivsel. Biblioteket är öppet hela dagen och där finns plats för vila och samtal. Förra årets enkät visade att många elever saknade rum för samvaro på skolan. Då även skolans kafeteria helt skulle stängas ner, färdigställdes ett rum med biljardbord centralt placerat i skolan för eleverna. Detta har varit mycket uppskattat av eleverna. Innehållet för vårens temadag bestämdes i samråd med eleverna till sex och samlevnad. På grund av svårigheter att få hit föreläsare sköts temadagen upp till hösten och anordnades i stället under första veckan i september med mycket gott resultat. Information om skyddsombud och elevskyddsombud ska finnas på Schoolsoft. Information om trygghetsteam ska också finnas på Schoolsoft. För att främja gemenskap och trivsel drivs de två första skolveckorna i projektform. Ett av projekten går ut på att göra i ordning en uteplats med tak. Förhoppningen är att detta leder till att eleverna i högre grad respekterar de regler som gäller kring rökning på skolans område.

5 Kunskaper Lpf 94 anger att: Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komuv och SFI, samt, så långt det är möjligt, i gymnasiesärskolan och särvux tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram kan använda sina kunskaper som redskap för att -formulera och pröva antaganden och lösa problem -reflektera över erfarenheter -kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden -lösa praktiska problem och arbetsuppgifter tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande, och utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Jenningsskolan har formulerat följande övergripande mål för kunskapsområdet: Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov Varje elev ska känna till utbildningens övergripande mål och krav Elevernas självtillit och självkänsla ska stärkas genom anpassning av lärandets innehåll och utformning Jenningsskolans arbete 2011/2012 Kurs- och programmål klargörs vid kursernas inledning. För de uppgifter/ämnesområden som eleverna ska arbeta med presenteras mål och betygskriterer alternativt centralt innehåll och kunskapskrav. Små grupper möjliggör individuellt anpassad undervisning. För att möjliggöra denna anpassning diskuteras elevernas egen ambitionsnivå och uppnådda resultat fortlöpande under kursens gång. Nya elever gör diagnoser i engelska, svenska och matematik för att undervisande lärare ska ha en bild av var eleverna befinner sig och var utgångspunkten i undervisningen ska ligga.

6 Genomsnittligt meritvärde åk 2 och 3: Hotell och restaurang 09 (avgångselever) 9,55 Hotell och restaurang 10 12,19 Industriprogrammet 09 10,32 Industriprogrammet 08 9,07 NV 09 (avgångselever) 18,4 OP 09 (avgångselever) 11,12 Specialutformat samhälls 08 10,4 Det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna har höjts jämfört med föregående läsår från 11,8 till 13,02. Av totalt 11 avgångselever uppnådde 7 grundläggande behörighet till högskola. De elever som inte uppnådde grundläggande behörighet gick en på omvårdnadsprogrammet, en på naturvetenskapligt program, samt tre på hotell och restaurangprogrammet. Fördelningen mellan olika betyg för gymnasielever i åk 2 och 3 visar en marginell förbättring jämfört med föregående år: G: 796 st (49%): VG: 368 st (23%): MVG: 223 st (14%): IG: 211 st (13%): Saknas: 14 st (1%): Betygsresultaten för våra vuxna elever redoivsas i tabellen nedan: Sammanställning betyg vux-elever G: 476 st (47%): VG: 253 st (25%): MVG: 116 st (11%): IG: 139 st (14%): Saknas: 30 st (3%): Totalt: 1014 st Av sammanställningen framgår att högre andel av våra vuxenstuderande ej uppnått målen, det vill säga fått IG. Under läsåret 2011/2012 märkte vi av ökade svårigheter att motivera vuxna studerande

7 och högre frånvarosiffror bland våra vuxna elever än tidigare. Resultatet bör analyseras närmare för att hitta lämpliga åtgärder. Betygsresultaten för SFI elever såg ut enligt följande: Sammanställning betyg SFI G: 77 st (75%): VG: 12 st (12%): Deltagit: 13 st (13%): Totalt: 102 st Eleverna i åk 1 läste enligt Gy 11 och fick därför betyg i skalan F-A. Deras genomsnittliga meritvärde var 9,76 och fördelningen på olika betyg såg ut så här: Sammanställning A: 0 st (0%): B: 3 st (4%): C: 14 st (19%): D: 7 st (10%): E: 31 st (42%): F: 18 st (25%): Saknas: 0 st (0%): Totalt: 73 st Den utvärdering som eleverna själva fått göra visar att andelen elever som anser att de haft en bra eller utmärkt kunskapsutveckling sjunkit från 89% till 80 %. Eleverna på språkintroduktionsprogrammet bedöms av undervisande lärare ha en mycket god kunskapsutveckling, men de har ännu inte hunnit nå betyg i ämnen så resultaten är svåra att sammanställa. Inför läsåret 2012/2013 satsar vi på fortbildning inom formativ bedömning för lärarna. Formativ bedömning har visat sig påverka elevernas motivation och resultat i positiv riktning. För att också öka elevernas ansvarstagande för det egna lärande och förmåga till att studiera inleds skolåret med två projektveckor, där eleverna får lära sig studieteknik, olika sätt att presentera sina resultat (rapportskrivning, power point och föredrag) samt att arbeta i projektform. Tanken är att detta även ska gynna det entreprenöriella lärandet. Vi fortsätter att arbeta med inkludering när det gäller gruppindelning. Detta innebär också att vi har möjlighet att i större utsträckning vara två pedagoger i klassrummet, vilket har visat sig ha en positiv effekt på kunskapsresultaten i flera studier. Förra läsåret upptäckte vi att eleverna fått för lite undervisningstid och la därför ut mer tid detta läsår. Det är dock fortfarande så att eleverna i vissa kurser fått för lite tid på grund av sjukdom och annan frånvaro hos lärare. Problemet har dock minskat jämfört med föregående år och vi har ansträngt oss för att sätta in vikarier.

8 Förra läsåret infördes in ny rutin för att komma till rätta med elevernas frånvaro. Detta arbete fortsätter eftersom att problemen med för låg närvaro hat fortsatt. Bedömning och betyg Betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kursplanen (Lpf 94) Jenningsskolans mål för bedömning och betyg är att betygen ska vara korrekt satta, korrekt införda, att samtliga gymnasielever ska få slutbetyg på tre år och att antalet godkända betyg första gången en elev läser en kurs ska öka Jenningsskolan arbete 2011/2012 På grund av minskad lärarkår har vi i mindre utsträckning än tidigare kunnat ha två lärare som rättar nationella prov och examinerande uppgifter. Även i år är det dock så att vi har en god överensstämmelse mellan betyg och resultat på nationella prov. Detta läsår har lärarna arbetat med att omsätta de nya kursplanerna och tydliggöra för eleverna vad som krävs för de olika betygsstegen. Lärarna har gjort matriser för sina kurser som tydliggör kunskapskraven för eleverna. Vi fortbildar oss inom formativ bedömning samt utökar samarbetet med andra gymnasieskolor. Elevernas ansvar och inflytande Vi har arbetat mot målet att elevernas möjlighet till inflytande över den dagliga verksamheten ska öka samt att elevernas ansvarstagande för sina egna studier ska öka. Jenningsskolans arbete 2011/2012 Kurser planeras i samråd med eleverna. Eleverna har varit med och påverkat innehållet i temadagen (som skjöts på till hösten) och som ett svar på elevernas önskningar kompletterade innebandyturneringen vid terminens slut med andra aktiviteter såsom julpyssel. Elevrådet har underläsåret endast haft två möten med skolledningen. Elevrådets arbete har försvårats av att de som har ledande poster långa perioder varit på praktik. Trots att vi fokuserat på att öka elevernas ansvarstagande genom samtal ser vi fortfarande brister i närvaron och i att respektera tider för inlämning och provdatum. Läsåret startas med två projektveckor för att öka elevernas delaktighet och ansvarstagande. Elevrådet ges mer stöttning av skolpersonal för att kunna fungera bättre.

9 Skola och hem Jenningsskolan strävar efter ett gott samarbete med skola och hem. Jenningsskolans arbete 2011/2012 En utbildningskväll för föräldrar har anordnats om hur man använder och Schoolsoft och om vad gymnasiestudier innebär. Vårdnadshavare deltar i utvecklingssamtal och samråd om elevernas studiesituation. Schoolsoft har använts till fullo under läsåret och där kan vårdnadshavare se de flesta uppgifter som rör deras barn skolgång provdatum, provresultat, datum för inlämningar, närvaro, kursplaneringar med mera. Skolan fortsätter att nyttja Schoolsoft så mycket som möjligt, och att bjuda in föräldrar till samråd och utvecklingssamtal. Övergång och samverkan mellan skolformer De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, vidare studier eller yrkesliv. (Lpf 94) BoU har satt upp som mål att samverkan mellan de olika skolenheterna ska förbättras. Jenningsskolans övergripande mål gällande övergång och samverkan är att etablera ett gott samarbete med kommunens högstadium och att eleverna ska ha en god uppfattning om olika slags eftergymnasiala studier. Jenningsskolans arbete 2011/2012 Jenningsskolan har anordnat en prova på dag för elever i årskurs 9 inför valet av gymnasieutbildning och samtliga elever från åk 9 deltog. Samarbete gällande undervisning har också utvecklats. Elever från Tundalsskolan kommer till Jennings för att ha teknik eller foto som elevens val. Hotell- och restaurangprogrammet har ett utbyte med Tundals där högstadieelever deltar i både kök, servering och bar med gymnasielever som handledare.

10 Lärarna som undervisat de elever på Tundalsskolan som går vidare till Jenningsskolan lämnar alltid över information till mottagande lärare/specialpedagog på Jenningsskolan. Studievägledarna på kommunens grundskola och Jenningsskolan har ett gott och nära samarbete. Samverkan med universitet görs på flera olika sätt. Studenter på lärarutbildningen kommer hit för att genomföra sin praktik. Eleverna deltar på öppet hus på Umeå Universitet. En orienterande besöksdag på Umeå universitet anordnas. Skolans studievägledare informerar eleverna om olika eftergymnasiala utbildningsvägar, till exempel universitet, kvalificerad yrkesutbildning och folkhögskola. Alla elever i årskurs 3 erbjuds samtal med studievägledaren om framtida utbildningsvägar, men fleratalet elever har utnyttjat erbjudandet. Studievägledningen är också av oerhörd vikt för våra invandrade elever som behöver hjälp att orientera sig i det svenska utbildningsväsendet. Därför har studievägledaren haft särskilda vägledningspass för eleverna på Språkintroduktion. Fortsätta utveckla studievägledningen för invandrade elever på SFI och Språkintroduktion. Skolan och omvärlden Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet, och för att förbereda eleverna på ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. ( )Skolan skall sträva efter ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för yrkesutbildningarnas kvalitet.. (Lpf 94) Jenningsskolans övergripande mål är att ge eleverna möjlighet till internationella kontakter och att ha ett gott samarbete mellan våra yrkesförberedande program och arbetslivet. Jenningsskolans arbete med skola och omvärld

11 För industriprogrammet och vård- och omsorgscollege finns fungerande branschråd där representanter för skolan och arbetslivet regelbundet träffas för att diskutera utbildningens innehåll och utformning. För hotell- och restaurangprogrammet håller ett sådant branschråd på att byggas upp; ett gott samarbete med aktörer i branschen finns dock redan som ett resultat av elevernas praktik. En del av skolans elever går ett introduktionsprogram som heter Yrkesintroduktion. Detta program innebär att en stor del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Industriprogrammet på Jenningsskolan arbetar med att framställa produkter som ska vidare till kund. Restaurangeleverna planerar och genomför luncher och middagar av många olika slag. Elevernas projektarbeten kräver stort enskilt engagemang och kreativitet och deras eget inflytande över arbetssätt och ämne är stort. Branschråd skapas för Hotell och restaurang/ Restaurang och livsmedelsprogrammet. De två första skolveckorna bedrivs i projektform för att uppmuntra företagsamt lärande och för att eleverna ska uppleva en koppling mellan undervisningen i skolan och omvärlden. Eleverna får med stöd av pedagoger planera, genomföra och utvärdera mindre projekt. Utveckling av verksamheten För att vi på vår enhet ska ha en god uppfattning om hur vår verksamhet fungerar och vad som behöver förbättras för att nå våra mål, utvärderar vi verksamheten på flera olika sätt. Samtliga kurser utvärderas av eleverna. Utvärderingarna sammanställs och diskuteras i kollegiet vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar av kurserna föreslås av undervisande lärare och sammanställs av skolledare. Betyg samt resultat på nationella prov och provbanksprov sammanställs, redovisas och diskuteras i kollegiet vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. Utfallet av temadagar och friluftsdagar redovisas och diskuteras. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. Hur skolans regler och rutiner har fungerat redovisas och diskuteras vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. För att säkerställa att åtgärderna verkligen vidtas och att vårt kvalitetsarbete fortlöper, aktualiseras vår kvalitetskalender utifrån tagna beslut. Vid varje arbetsplatsträff ska kvalitetskalendern för nästkommande månad aktualiseras för att vi inte ska missa något.

12

Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-21

Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-21 Jennningsskolan Robertsfors Kommun Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-21 Innehållsförteckning 1. Vår skola 3 2. Förutsättningar för vår skolas måluppfyllelse 3 3. Kvalitetsarbete 3 4. Prioriterade

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning Kvalitetsredovisning Barn och utbildning 2013 1 Inledning I skollagen, som trädde ikraft 1 juli 2011, finns ett krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer