Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012"

Transkript

1 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/ Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet, Industriprogram, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program, Introduktionsprogram varav Språkintroduktion är det största. Skolan bedriver också svenska för invandare (SFI), kommunal vuxenutbildning (Komvux), gymnasiesärskola och särskola för vuxna (SÄRVUX). Vård och omsorgscollege har haft 18 elever som läst utbildningen som kommunal vuxenutbildning och 12 elever som läst gymnasieprogrammet. Den industritekniska utbildningen har haft 6 elever inom gymnasieutbildning och 11 elever inom vuxenutbildning. Det naturvetenskapliga programmet hade 4 elever och vårt specialutformade samhällsvetenskapliga program 5 elever. På flertalet av de kurser som ingår i dessa program deltar studerande inom kommunal vuxenutbildning. Språkintroduktionen har ökat stadigt sedan starten i mars 2011 och hade vid vårterminens slut 18 elever. SFI har haft ett varierande elevantal mellan 25 och 30. Vi har haft tre elever inskrivna i gymnasiesärskolan och två elever inskrivna i särskola för vuxna. Läsåret 2011/2012 har präglats av införandet av en ny gymnasieskola, Gy 2011, parallellt med förberedelserna för den nya kommunala vuxenutbildningen, Vux 12. Under senare delar kom en ny läroplan, Lgy 11, som i sin första del i stort överensstämmer med Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). Kursplaner och betyg skiljer sig dock åt från tidigare år mål har ersatts med centralt innehåll och betygskriterier med kunskapskrav. Vårt motto har varit god kunskapsutveckling och god trivsel för alla elever på skolan. 2. Kvalitetsarbete Inför detta läsår utarbetade skolans personal ett åtgärdsprogram utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning. Detta program har legat till skolans fortlöpande kvalitetsarbete under året. En kvalitetskalender hjälper oss att hålla koll på när viktiga delar i kvalitetsarbetet ska utföras.

2 Alla kurser som skolan ger utvärderas genom att eleverna anonymt får fylla i en kursutvärdering via Schoolsoft. Dessa utvärderingar ger ett bra underlag för undervisande lärare och skolledning för att identifiera utvecklingsområden. Denna utvärdering med gemensamma frågor som är lika för alla kompletterar de utvärderingar som varje lärare gör i sina kurser. Varje år görs dessutom en trivselenkät med syfte att få information om elevernas trivsel och trygghet på skolan. 3. Förutsättningar för vår skolas måluppfyllelse I november slutade skolans rektor och en av lärarna som föregående termin delvis stöttat skolledningen tillträdde som tillförordnad rektor fram till läsårets slut. Flera för skolan nya lärare tillträdde sina tjänster under läsåret: matematiklärare, vård- och omsorgslärare och lärare i idrott och hälsa tillkom under läsårets gång. Svårigheten att rekrytera lärare i vård och omsorg medförde att eleverna på Vårdoch omsorgscollege delvis fick läsa kurserna i annan ordning än vad som var planerat. Även elevhälsan förändrades på så sätt att den person som tidigare fyllt funktionen som kurator och sjuksköterska slutade och ersattes med en kurator som arbetade 20 % och en skolsköterska som arbetar 10 %. Skolans speciallärare var helt eller delvis sjukskriven under läsåret. Bestod också av en specialpedagog anställd på halvtid. Skolans administrativa personal består av en bibliotekarie, en studie- och yrkesvägledare och två lärare som delvis sköter administrativa uppgifter i sina tjänster. Studie- och yrkesvägledaren var helt eller delvis sjukskriven under läsåret och en vikarierande studie- och yrkesvägledare skötte därför dessa arbetsuppgifter. Av de 19 lärare som är anställda på skolan (med varierande tjänstgöringsgrad) har 15 ämnesutbildning och pedagogisk utbildning. Övriga lärare håller på att utbilda sig och/eller har relevant yrkesutbildning och yrkeserfarenhet. På skolan finns även två elevassistenter anställda som förutom att stötta enskilda elever hjälper till med läxläsning för flera elever. 4. Skolans arbete mot målen 2011/2012 Normer och värden Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) slår fast att: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet

3 mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska förmedla. ( ) Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling Barn och utbildningutskottet (BoU) har satt attraktiv livsmiljö som mål i sina styrkort att definierat att alla elever känner sig trygga i skolan som en nyckelfaktor. BoU har vidare som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och utifrån detta har Jenningsskolan arbetat utifrån följande övergripande mål för normer och värden: Elever och personal ska trivas i skolan Elever och personal ska agera utifrån demokratiska principer i det dagliga arbetet Jenningsskolans arbete 2011/2012 Alla på skolan ska känna till och följa regler för hur vi umgås samt vara delaktiga i de trivselregler som skrivs utifrån dessa. Nya trivselregler hade inför läsårets start skrivit av skolans rektor och togs upp tillsammans med eleverna årskursvis. Reglerna för hur vi umgås tas därför upp programvis vid skolstart. Utvärdering av reglerna och hur de följs görs vid ett klassråd innan höstlovet varje år. Denna utvärdering diskuterar sedan lärarna under en av höstens studiedagar. Vid vårterminens start ska programmets egna regler revideras tillsammans med eleverna. Det största problemet med trivselreglerna har under året varit att elevrena inte respekterat anvisad plats för rökning. I arbetet med normer och värden, samt för att säkerställa kvalitet och trivsel och hälsa hos elever, spelar skyddsombud och elevskyddsombud en viktig roll. Därför är det viktigt att alla känner till vem som är skyddsombud och elevskyddsombud. Rektor ansvarar för att informera om skyddsombud och elevskyddsombud vid skolstarten. I den årliga elevenkäten tillfrågas eleverna om de vet vem elevskyddsombuden, och trots att skyddsombud presenterat sig visste en majoritet av eleverna inte vilka dessa var. Detta pekar återigen på vikten av att namnen på dessa finns lättillgängliga, exempelvis på Schoolsoft. Skolans Trygghetsteam arbetar aktivt för att främja trivseln på skolan samt för att förebygga och motverka kränkande behandling. De ansvarar även för den trivselenkät

4 som görs varje år. Årets enkät visade att en överväldigande majoritet av skolans elever trivs mycket bra, men det fanns två elever som upplevde sig bli kränkta av andra och/eller som andra uppfattade blev kränkta. Enkäten är anonym och vi vet därför inte vilka elever det rörde sig om. Ingen elev hade kontaktat Trygghetsteamet. För att ändå kunna utreda vad som kunde ligga bakom enkätresultatet samtalade alla mentorer med sina elever enskilt eller i små grupper om enkätresultatet och uppmanade samtliga elever att kontakta någon vuxen som de har förtroende för i skolan. För att ytterligare främja gemenskapen och hälsan bland elever och personal ordnas årligen aktiviteter som främjar hälsan. Läsåret 2011/2012 inleddes med att samtliga elever på gymnasiet tillsammans med personal åkte till Ammarnäs under tre dagar. Där ordnades gruppstärkande aktiviteteter och grunden lades för goda relationer under återstoden av läsåret. Resan var mycket uppskattad av eleverna och stärkte sammanhållningen mellan elever från skolans olika program. Under läsåret 2011/2012 har en innebandyturnering med pysselaktiviteter som alternativ för de elever som inte vil spela innebandy, en höstfriluftsdag samt en friluftsdag i Bygdsiljum för elever och personal anordnats. Under avslutningsveckan anordnades den traditionsenliga brännbollsturneringen. Utrymmen för återhämtning och social samvaro påverkar elevernas hälsa och trivsel. Biblioteket är öppet hela dagen och där finns plats för vila och samtal. Förra årets enkät visade att många elever saknade rum för samvaro på skolan. Då även skolans kafeteria helt skulle stängas ner, färdigställdes ett rum med biljardbord centralt placerat i skolan för eleverna. Detta har varit mycket uppskattat av eleverna. Innehållet för vårens temadag bestämdes i samråd med eleverna till sex och samlevnad. På grund av svårigheter att få hit föreläsare sköts temadagen upp till hösten och anordnades i stället under första veckan i september med mycket gott resultat. Information om skyddsombud och elevskyddsombud ska finnas på Schoolsoft. Information om trygghetsteam ska också finnas på Schoolsoft. För att främja gemenskap och trivsel drivs de två första skolveckorna i projektform. Ett av projekten går ut på att göra i ordning en uteplats med tak. Förhoppningen är att detta leder till att eleverna i högre grad respekterar de regler som gäller kring rökning på skolans område.

5 Kunskaper Lpf 94 anger att: Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komuv och SFI, samt, så långt det är möjligt, i gymnasiesärskolan och särvux tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram kan använda sina kunskaper som redskap för att -formulera och pröva antaganden och lösa problem -reflektera över erfarenheter -kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden -lösa praktiska problem och arbetsuppgifter tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande, och utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Jenningsskolan har formulerat följande övergripande mål för kunskapsområdet: Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov Varje elev ska känna till utbildningens övergripande mål och krav Elevernas självtillit och självkänsla ska stärkas genom anpassning av lärandets innehåll och utformning Jenningsskolans arbete 2011/2012 Kurs- och programmål klargörs vid kursernas inledning. För de uppgifter/ämnesområden som eleverna ska arbeta med presenteras mål och betygskriterer alternativt centralt innehåll och kunskapskrav. Små grupper möjliggör individuellt anpassad undervisning. För att möjliggöra denna anpassning diskuteras elevernas egen ambitionsnivå och uppnådda resultat fortlöpande under kursens gång. Nya elever gör diagnoser i engelska, svenska och matematik för att undervisande lärare ska ha en bild av var eleverna befinner sig och var utgångspunkten i undervisningen ska ligga.

6 Genomsnittligt meritvärde åk 2 och 3: Hotell och restaurang 09 (avgångselever) 9,55 Hotell och restaurang 10 12,19 Industriprogrammet 09 10,32 Industriprogrammet 08 9,07 NV 09 (avgångselever) 18,4 OP 09 (avgångselever) 11,12 Specialutformat samhälls 08 10,4 Det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna har höjts jämfört med föregående läsår från 11,8 till 13,02. Av totalt 11 avgångselever uppnådde 7 grundläggande behörighet till högskola. De elever som inte uppnådde grundläggande behörighet gick en på omvårdnadsprogrammet, en på naturvetenskapligt program, samt tre på hotell och restaurangprogrammet. Fördelningen mellan olika betyg för gymnasielever i åk 2 och 3 visar en marginell förbättring jämfört med föregående år: G: 796 st (49%): VG: 368 st (23%): MVG: 223 st (14%): IG: 211 st (13%): Saknas: 14 st (1%): Betygsresultaten för våra vuxna elever redoivsas i tabellen nedan: Sammanställning betyg vux-elever G: 476 st (47%): VG: 253 st (25%): MVG: 116 st (11%): IG: 139 st (14%): Saknas: 30 st (3%): Totalt: 1014 st Av sammanställningen framgår att högre andel av våra vuxenstuderande ej uppnått målen, det vill säga fått IG. Under läsåret 2011/2012 märkte vi av ökade svårigheter att motivera vuxna studerande

7 och högre frånvarosiffror bland våra vuxna elever än tidigare. Resultatet bör analyseras närmare för att hitta lämpliga åtgärder. Betygsresultaten för SFI elever såg ut enligt följande: Sammanställning betyg SFI G: 77 st (75%): VG: 12 st (12%): Deltagit: 13 st (13%): Totalt: 102 st Eleverna i åk 1 läste enligt Gy 11 och fick därför betyg i skalan F-A. Deras genomsnittliga meritvärde var 9,76 och fördelningen på olika betyg såg ut så här: Sammanställning A: 0 st (0%): B: 3 st (4%): C: 14 st (19%): D: 7 st (10%): E: 31 st (42%): F: 18 st (25%): Saknas: 0 st (0%): Totalt: 73 st Den utvärdering som eleverna själva fått göra visar att andelen elever som anser att de haft en bra eller utmärkt kunskapsutveckling sjunkit från 89% till 80 %. Eleverna på språkintroduktionsprogrammet bedöms av undervisande lärare ha en mycket god kunskapsutveckling, men de har ännu inte hunnit nå betyg i ämnen så resultaten är svåra att sammanställa. Inför läsåret 2012/2013 satsar vi på fortbildning inom formativ bedömning för lärarna. Formativ bedömning har visat sig påverka elevernas motivation och resultat i positiv riktning. För att också öka elevernas ansvarstagande för det egna lärande och förmåga till att studiera inleds skolåret med två projektveckor, där eleverna får lära sig studieteknik, olika sätt att presentera sina resultat (rapportskrivning, power point och föredrag) samt att arbeta i projektform. Tanken är att detta även ska gynna det entreprenöriella lärandet. Vi fortsätter att arbeta med inkludering när det gäller gruppindelning. Detta innebär också att vi har möjlighet att i större utsträckning vara två pedagoger i klassrummet, vilket har visat sig ha en positiv effekt på kunskapsresultaten i flera studier. Förra läsåret upptäckte vi att eleverna fått för lite undervisningstid och la därför ut mer tid detta läsår. Det är dock fortfarande så att eleverna i vissa kurser fått för lite tid på grund av sjukdom och annan frånvaro hos lärare. Problemet har dock minskat jämfört med föregående år och vi har ansträngt oss för att sätta in vikarier.

8 Förra läsåret infördes in ny rutin för att komma till rätta med elevernas frånvaro. Detta arbete fortsätter eftersom att problemen med för låg närvaro hat fortsatt. Bedömning och betyg Betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kursplanen (Lpf 94) Jenningsskolans mål för bedömning och betyg är att betygen ska vara korrekt satta, korrekt införda, att samtliga gymnasielever ska få slutbetyg på tre år och att antalet godkända betyg första gången en elev läser en kurs ska öka Jenningsskolan arbete 2011/2012 På grund av minskad lärarkår har vi i mindre utsträckning än tidigare kunnat ha två lärare som rättar nationella prov och examinerande uppgifter. Även i år är det dock så att vi har en god överensstämmelse mellan betyg och resultat på nationella prov. Detta läsår har lärarna arbetat med att omsätta de nya kursplanerna och tydliggöra för eleverna vad som krävs för de olika betygsstegen. Lärarna har gjort matriser för sina kurser som tydliggör kunskapskraven för eleverna. Vi fortbildar oss inom formativ bedömning samt utökar samarbetet med andra gymnasieskolor. Elevernas ansvar och inflytande Vi har arbetat mot målet att elevernas möjlighet till inflytande över den dagliga verksamheten ska öka samt att elevernas ansvarstagande för sina egna studier ska öka. Jenningsskolans arbete 2011/2012 Kurser planeras i samråd med eleverna. Eleverna har varit med och påverkat innehållet i temadagen (som skjöts på till hösten) och som ett svar på elevernas önskningar kompletterade innebandyturneringen vid terminens slut med andra aktiviteter såsom julpyssel. Elevrådet har underläsåret endast haft två möten med skolledningen. Elevrådets arbete har försvårats av att de som har ledande poster långa perioder varit på praktik. Trots att vi fokuserat på att öka elevernas ansvarstagande genom samtal ser vi fortfarande brister i närvaron och i att respektera tider för inlämning och provdatum. Läsåret startas med två projektveckor för att öka elevernas delaktighet och ansvarstagande. Elevrådet ges mer stöttning av skolpersonal för att kunna fungera bättre.

9 Skola och hem Jenningsskolan strävar efter ett gott samarbete med skola och hem. Jenningsskolans arbete 2011/2012 En utbildningskväll för föräldrar har anordnats om hur man använder och Schoolsoft och om vad gymnasiestudier innebär. Vårdnadshavare deltar i utvecklingssamtal och samråd om elevernas studiesituation. Schoolsoft har använts till fullo under läsåret och där kan vårdnadshavare se de flesta uppgifter som rör deras barn skolgång provdatum, provresultat, datum för inlämningar, närvaro, kursplaneringar med mera. Skolan fortsätter att nyttja Schoolsoft så mycket som möjligt, och att bjuda in föräldrar till samråd och utvecklingssamtal. Övergång och samverkan mellan skolformer De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, vidare studier eller yrkesliv. (Lpf 94) BoU har satt upp som mål att samverkan mellan de olika skolenheterna ska förbättras. Jenningsskolans övergripande mål gällande övergång och samverkan är att etablera ett gott samarbete med kommunens högstadium och att eleverna ska ha en god uppfattning om olika slags eftergymnasiala studier. Jenningsskolans arbete 2011/2012 Jenningsskolan har anordnat en prova på dag för elever i årskurs 9 inför valet av gymnasieutbildning och samtliga elever från åk 9 deltog. Samarbete gällande undervisning har också utvecklats. Elever från Tundalsskolan kommer till Jennings för att ha teknik eller foto som elevens val. Hotell- och restaurangprogrammet har ett utbyte med Tundals där högstadieelever deltar i både kök, servering och bar med gymnasielever som handledare.

10 Lärarna som undervisat de elever på Tundalsskolan som går vidare till Jenningsskolan lämnar alltid över information till mottagande lärare/specialpedagog på Jenningsskolan. Studievägledarna på kommunens grundskola och Jenningsskolan har ett gott och nära samarbete. Samverkan med universitet görs på flera olika sätt. Studenter på lärarutbildningen kommer hit för att genomföra sin praktik. Eleverna deltar på öppet hus på Umeå Universitet. En orienterande besöksdag på Umeå universitet anordnas. Skolans studievägledare informerar eleverna om olika eftergymnasiala utbildningsvägar, till exempel universitet, kvalificerad yrkesutbildning och folkhögskola. Alla elever i årskurs 3 erbjuds samtal med studievägledaren om framtida utbildningsvägar, men fleratalet elever har utnyttjat erbjudandet. Studievägledningen är också av oerhörd vikt för våra invandrade elever som behöver hjälp att orientera sig i det svenska utbildningsväsendet. Därför har studievägledaren haft särskilda vägledningspass för eleverna på Språkintroduktion. Fortsätta utveckla studievägledningen för invandrade elever på SFI och Språkintroduktion. Skolan och omvärlden Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet, och för att förbereda eleverna på ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. ( )Skolan skall sträva efter ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för yrkesutbildningarnas kvalitet.. (Lpf 94) Jenningsskolans övergripande mål är att ge eleverna möjlighet till internationella kontakter och att ha ett gott samarbete mellan våra yrkesförberedande program och arbetslivet. Jenningsskolans arbete med skola och omvärld

11 För industriprogrammet och vård- och omsorgscollege finns fungerande branschråd där representanter för skolan och arbetslivet regelbundet träffas för att diskutera utbildningens innehåll och utformning. För hotell- och restaurangprogrammet håller ett sådant branschråd på att byggas upp; ett gott samarbete med aktörer i branschen finns dock redan som ett resultat av elevernas praktik. En del av skolans elever går ett introduktionsprogram som heter Yrkesintroduktion. Detta program innebär att en stor del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Industriprogrammet på Jenningsskolan arbetar med att framställa produkter som ska vidare till kund. Restaurangeleverna planerar och genomför luncher och middagar av många olika slag. Elevernas projektarbeten kräver stort enskilt engagemang och kreativitet och deras eget inflytande över arbetssätt och ämne är stort. Branschråd skapas för Hotell och restaurang/ Restaurang och livsmedelsprogrammet. De två första skolveckorna bedrivs i projektform för att uppmuntra företagsamt lärande och för att eleverna ska uppleva en koppling mellan undervisningen i skolan och omvärlden. Eleverna får med stöd av pedagoger planera, genomföra och utvärdera mindre projekt. Utveckling av verksamheten För att vi på vår enhet ska ha en god uppfattning om hur vår verksamhet fungerar och vad som behöver förbättras för att nå våra mål, utvärderar vi verksamheten på flera olika sätt. Samtliga kurser utvärderas av eleverna. Utvärderingarna sammanställs och diskuteras i kollegiet vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar av kurserna föreslås av undervisande lärare och sammanställs av skolledare. Betyg samt resultat på nationella prov och provbanksprov sammanställs, redovisas och diskuteras i kollegiet vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. Utfallet av temadagar och friluftsdagar redovisas och diskuteras. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. Hur skolans regler och rutiner har fungerat redovisas och diskuteras vid vår avslutande utvärderingsvecka. Åtgärder för förbättringar föreslås av kollegiet och sammanställs av skolledare. För att säkerställa att åtgärderna verkligen vidtas och att vårt kvalitetsarbete fortlöper, aktualiseras vår kvalitetskalender utifrån tagna beslut. Vid varje arbetsplatsträff ska kvalitetskalendern för nästkommande månad aktualiseras för att vi inte ska missa något.

12

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Syftet med denna arbetsplan är att kvalitetssäkra skolan genom att en plan för verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering upprättas. Arbetsplanen utgår

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer