Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation"

Transkript

1 Slide 2.1 Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation LiU, 722g86 2 okt 2014 Anders Parment, Ph. D. Stockholm Business School Slide 2.2 Övergripande strategisk planering: Marknadsföringens roll Målskrivning: speglar vad organisationen vill åstadkomma och vad den har för existensberättigande Kriterier för målskrivning: Meningsfullt Specifikt Motiverande Betonar organisationens styrkor på marknaden Appellerar till alla intressenter Slide 2.3 Affärsportföljen Affärsportföljen: den uppsättning affärsområden och produkter som tillsammans utgör företaget Portföljanalys: affärsområden och produkter utvärderas och mer resurser satsas på de områden som har störst tillväxt- och lönsamhetspotential Boston-matrisen: en portföljanalysmetod där affärsenheter analyseras och sorteras efter tillväxttakten i marknaden samt den relativa marknadsandel som affärsenheten åtnjuter 1

2 Slide 2.4 Boston-matrisen Figur 2.2 Boston-matrisen Slide 2.5 Strategier för tillväxt och downsizing Marknadspenetrering: en tillväxtstrategi som fokuserar på att öka försäljningen av befintliga produkter på de marknader där företaget redan verkar Marknadsutveckling: tillväxtstrategi där nya marknader för den befintliga produktportföljena identifieras och utvecklas Produktutveckling: tillväxtstrategi där modifierade eller nya produkter erbjuds på de marknader där företaget redan verkar Diversifiering: tillväxtstrategi som bygger på att starta eller köpa en verksamhet i ett annat område än de som företaget hittills har verkat inom Downsizing: minska affärsportföljen och företagets omsätting genom att eliminera affärsområden och produkter som inte är lönsamma och/eller inte längre passar företagets övergripande strategi Slide 2.6 Produkt-/Marknadsexpansionsmodellen Figur 2.3 Produkt-/Marknadsexpansionsmodellen 2

3 Slide 2.7 Slide 2.8 Differentiering och positionering Positionering: nå en klar, tydlig och attraktiv plats relativt konkurrenterna i konsumenternas medvetanden Differentiering: att göra erbjudandet annorlunda och skapa kundvärde på ett annat sätt än konkurrenterna gör Slide 2.9 Integrerad marknadsmix Marknadsmixen: Den uppsättning konkreta marknadsföringsverktyg Produkt, Pris, Plats/Distribution och Promotion/ Marknadskommunikation (4P) som företaget kan påverka och styra för att åstadkomma en viss respons från marknaden Alla element i marknadsmixen bör integreras för att säkerställa att ett högt kundvärde kan levereras Kritiker menar att 4P-synsättet tar säljarens perspektiv. Som en reaktion har 4C-konceptet, som tar köparens perspektiv, utvecklats 3

4 Slide 2.10 The Four Ps Concept: The Marketing Mix Figure 2.5 The four Ps of the marketing mix Slide C-synsättet Slide 2.12 SWOT-analys Figur 2.7 SWOT-analys: styrkor/strengths (S), svagheter/weaknesses (W), möjligheter/opportunities (O) och hot/threats (T) 4

5 Slide 2.13 Slide 2.14 Slide

6 Slide 2.16 Slide 2.17 Slide

7 Slide 2.19 Marknadsomgivningen Aktörer, förhållanden och förändringskrafter bortom marknadsföringens räckvidd, som påverkar marknadsföringens förmåga att skapa konkurrensfördelar, leverera kundvärde och bygga relationer med kunder Mikromiljön: Aktörer nära organisationen som bidrar till att organisationen kan skapa värde för sina kunder: företaget, leverantörer, mellanhänder, kunder, konkurrenter, journalister och allmänheten Makromiljön: Förhållanden som påverkar förutsättningarna för att utveckla konkurrenskraft demografiska, ekonomiska, ekologiska, teknologiska, politiska och kulturella förhållanden. Organisationen har ingen direkt påverkan på dessa förhållanden Slide 2.20 Mikromiljön Figur 3.1 Primära aktörer i organisationens mikromiljö Slide 2.21 Intressenter i mikromiljön Finansiella intressenter Medier Myndigheter Lagstiftare Konsumentgrupper Lokala intressenter Allmänheten Interna intressenter Kunder och medarbetare är de viktigaste intressenterna! 7

8 Slide 2.22 Element i makromiljön Demografisk omvärld Ekonomisk omvärld Ekologisk omvärld Teknologisk omvärld Politisk och social omvärld Kulturell omvärld Proaktiva och reaktiva förhållningssätt till omvärlden Slide 2.23 Demografisk omvärld Familjestrukturer Födelsetal Baby Boomers Generation X Generation Y Urbanisering Mer välutbildade konsumenter med bättre legalt skydd och mer medvetna om sina rättigheter Slide 2.24 Ekonomisk omvärld Ökade inkomster Ändrad inkomstfördelning Ändrade spendermönster Förändrade kostnadsstrukturer 8

9 Slide 2.25 Ekologisk omvärld De naturbaserade resurser som behövs för att framställa produkter, eller som påverkas av olika marknadsföringsaktiviteter Många företag utvecklar ekologiskt hållbara strategier av genuin vilja eller för att de förväntas göra det alt. pga. påtryckningar från olika intressenter Vissa branscher är särskilt hårt granskade av miljömedvetna intressenter, t ex modeindustrin Olika transporters och tillverkningsmetoders miljöpåverkan Svårigheter för stater att uppnå enighet om miljömål Ökad reglering och ökade krav från konsumenter kan väntas i framtiden Slide 2.26 Politisk och social omvärld Lagstiftning, myndigheter och myndighetsbeslut påverkar och begränsar möjligheterna att marknadsföra och konsumera Förutom att uppfylla lagkrav vill de flesta företag ta socialt ansvar (CSR) Socialt ansvarstagande beteende: ej lagreglerat utan styrt av sociala koder och etiska riktlinjer som ibland är professions- och branschspecifika Konflikter kan uppstå, t ex integritetsfrågor för kundkort (ICA-kortet/MedMera-kortet) Slide 2.27 Kulturell omvärld Institutioner och andra förhållanden som påverkar ett samhälles grundläggande värderingar, vad som uppfattas som viktigt, vad som uppfattas som accepterat och normalt beteende, preferenser och beteendemönster Kulturella faktorer påverkar hur individer tänker och konsumerar Grundläggande värderingar och antaganden: svåra att förändra Sekundära värderingar och antaganden är mer öppna för att ifrågasättas och förändras Påverkan från populärkulturen Individers självbild och hur de ser på andra Trender och förändringar i framtiden 9

10 Slide 2.28 Slide 2.29 Slide

11 Slide 2.31 Slide 2.32 Slide

12 Slide 2.34 Slide 2.35 Slide

13 Slide 2.37 Slide 2.38 Slide

14 Slide 2.40 Slide 2.41 Kan det hända igen? Slide

15 Slide 2.43 Slide 2.44 Slide

16 Slide 2.46 Slide 2.47 Slide

17 Slide 2.49 Slide 2.50 Slide

18 Slide 2.52 Slide 2.53 Bilkörning i städer Tullar Begränsa tider Smalare vägar Enkelriktade gator Begränsa parkeringsutrymme Utsläppskrav Slide

19 Slide 2.55 Slide 2.56 Slide 2.57 Färre tar körkort 19

20 Slide 2.58 Slide 2.59 Slide

21 Slide 2.61 Slide 2.62 Slide

22 Slide 2.64 Slide 2.65 Estetisering Slide

23 Slide 2.67 Slide 2.68 Slide

24 Slide 2.70 Slide 2.71 statoil Slide

25 Slide 2.73 Slide 2.74 Slide

26 Slide 2.76 Slide 2.77 Slide

27 Slide 2.79 Slide 2.80 Slide

28 Slide 2.82 Slide 2.83 Slide 2.84 Konsumentmarknader och konsumentbeteende 28

29 Slide 2.85 Slide 2.86 Slide

30 Slide 2.88 Slide 2.89 Slide

31 Slide 2.91 Slide 2.92 Konsumentbeteende Köpbeslutet står i centrum för marknadsförarens uppmärksamhet, men hela köpprocessen och varför konsumenter köper är viktiga aspekter att förstå för att kunna fatta kvalificerade marknadsföringsbeslut Konsumenter är inte alltid själva medvetna om varför de agerar på ett visst sätt och fattar vissa köpbeslut. Detta ger skäl att ifrågasätta kvaliteten i de data som genereras genom att konsumenter besvarar frågor Genom djupare kunskaper i konsumentbeteende kan marknadsförare bättre förstå hur och varför konsumenter responderar på olika marknadsföringsåtgärder Ett klassiskt angreppssätt är stimuli-respons-modellen som kan användas för att förstå hur konsumenter reagerar Slide 2.93 Stimuli-respons-modellen för köpbeteende Figur 5.1 Stimuli-respons-modellen för köpbeteende används för att förstå vad som händer i köparens svarta låda 31

32 Slide 2.94 Faktorer som påverkar köpbeteende Kulturella faktorer Kulturer och subkulturer Socialgrupp Sociala faktorer Grupper och sociala nätverk (online och offline) Word-of-Mouth och Buzz Marketing Familjer och den dynamik som uppstår i familjen som köpbeslutsfattande enhet Roller och status Slide 2.95 Faktorer som påverkar köpbeteende (fortsättning) Personliga faktorer Ålder och livscykel Yrke Ekonomiska förutsättningar Livsstil Personlighet och självbild Psykologiska faktorer Motivation Perception Lärande Övertygelse och attityder Slide 2.96 Maslows behovshierarki Figur 5.3 Maslows behovshierarki SOURCE: Adapted from Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2nd edn (Prentice Hall, Inc., 1970) 32

33 Slide 2.97 Olika typer av köpbeslut Komplext köpbeteende: när köparen visar högt köpengagemang och upplever skillnaderna mellan varumärken som viktiga Dissonansreducerande köpbeslut när konsumenter visar stort köpengagemang och produkten är dyr, köps sällan, och innebär risktagande men där den upplevda skillnaden mellan varumärken är liten Vanebaserat köpbeteende: lågt köpengagemang och liten upplevd skillnad mellan olika varumärken Variationssökande köpbeteende: i situationer med lågt köpengagemang men stora upplevda skillnader mellan varumärken Slide 2.98 Fyra typer av köpbeteende Figur 5.4 Fyra typer av köpbeslut beroende på grad av köpengagemang och upplevd skillnad mellan varumärken SOURCE: Adapted from Henry Assael, Consumer Behaviour and Marketing Action, 6th edn (Boston, MA: Kent Publishing, 1988, p. 67) Slide 2.99 Köpprocessen Figur 5.5 Köpprocessen består på en konsumentmarknad av fem olika steg vilka emellertid inte alltid följer i tur och ordning 33

34 Slide Efterköpsbeteende Efter köpet börjar den viktiga efterköpsfasen Konsumenter agerar även efter köpet genom att t ex Diskutera sina erfarenheter på nätforum Välja att ta del av information som bekräftar att köpbeslutet var riktigt Många köp resulterar i kognitiv dissonans dvs. köparen funderar efter köpet på huruvida rätt köpbeslut har fattats. Många konsumenter tycker att det är plågsamt att konfronteras med de nackdelar som det valda alternativet innebär, och samtidigt missa de fördelar som de ej köpta varumärkena skulle innebära Slide Köpprocessen för nya produkter Nya produkter genomgår en adoptionsprocess, genom vilken en konsument går igenom olika stadier från att höra talas om för att slutligen ta till sig en ny produkt, och adoption är det beslut som en individ fattar och därmed blir användare av produkten Medvetenhet Intresse Utvärdering Prov Adoption Marknadsförare kan hjälpa konsumenter att göra progression till ett senare stadium Produktens egenskaper har stor betydelse för hur snabbt adoption går Skillnader mellan individer när det gäller att ta till sig innovationer Slide Konsumenter tar till sig innovationer olika snabbt Figur 5.6 Fem kategorier konsumenter baserat på deras förmåga och snabbhet gällande att ta till sig innovationer SOURCE: From Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 4th edn (New York: The Free Press). Copyright 1962, 1971, 1983, by the Free Press. Copyright 1995 by Everett M. Rogers, a Division of Simon & Schuster Adult Publishing Group 34

35 Slide Karaktärsdrag hos industriella marknader Tabell 6.1 Karaktärsdrag hos industriella marknader Slide Köpbeteende på industriella marknader Typer av beslutssituationer Rakt återköp: köparen beställer en kvantitet utan betydande förändringar i specifikationen Modifierat återköp: produktspecifikation, pris, leveransvillkor och eventuellt leverantör ändras Nytt köpbeslut: första gången ett företag köper en vara eller tjänst av betydande omfattning Slide Modell för köpbeteende på industriella marknader Figur 6.1 Model för köpbeteende på industriella marknader och hur marknadsföring och andra åtgärder skapar reaktioner hos den köpande organisationen 35

36 Slide Aktörer in den industriella köpprocessen I inköpsfunktionen finns många av de individer som har en huvudroll i den industriella köpprocessen. Följande fem roller förekommer: Användare som ofta initierar köp och hjälper till med produktspecifikation Påverkare bidrar till produktspecifikationer och argumenterar för ett visst alternativ vid utvärderingen av de olika alternativ som har identifierats Inköpare har formell auktoritet att välja leverantör och genomföra köptransaktionen Beslutsfattare har formell eller informell makt att välja leverantör och godkänna det slutgiltiga avtalet med en leverantör Grindvakter (gatekeepers) styr informationsflödet Slide Faktorer som påverkar industriella köpare Figur 6.2 Faktorer som påverkar industriella köpare Slide Den industriella köpprocessen Figur 6.3 Den industriella köpprocessen 36

37 Slide Segmentering Segmentering: uppdelning av en marknad i delmarknader med distinkta behov, karaktärsdrag och beteendemönster, som tilltalas mer effektivt genom att erbjudandet anpassas Targeting (målmarknadsföring): Utvärdering av segments attraktivitet och val av de segment som företaget har bäst förutsättningar att tilltala Differentiering: Utforma värdeerbjudandet så att det har ett annat innehåll än konkurrenternas erbjudanden, mao. har ett högre eller annorlunda kundvärde som innebär en konkurrensfördel Positionering: Utforma företagets erbjudande så att det får en tydlig, distinkt, och eftertraktad plats i de önskade målgruppernas föreställningsvärld Slide Segmentering av konsumentmarknader Geografisk segmentering: Uppdelning av den marknad i olika geografiska enheter som nationer, regioner, provinser, städer och stadsområden. Demografisk segmentering: Uppdelning av en marknad i segment baserat på variabler som ålder, generationstillhörighet, könstillhörighet, familjestorlek, läge i familjelivscykeln, inkomst, yrke, marknadsområde, utbildning och nationalitet. Ålder och stadium i livscykeln Segmentering baserat på könstillhörighet Inkomstbaserad segmentering Slide Segmentering av konsumentmarknader (fortsättning) Psykografisk segmentering: Uppdelning av en marknad baserat på konsumenters livsstil, personlighetskarakteristika och socialgruppstillhörighet. Beteendemässig segmentering: Uppdelning av marknaden i segment baserat på konsumenters kunskap, attityder, användning och reaktioner på en produkt, t ex: Köp- och användningstillfälle: antalet tillfällen under en dag för att dricka Coca-Cola eller apelsinjuice Fördelssegmentering: kunder grupperas efter de fördelar som de söker, vilket fordrar kunskap om kunders grunder för köpbeslut Användningsfrekvens Internationell segmentering 37

38 Slide Effektiv segmentering För att segmentering ska fungera effektivt bör ett segment vara: Mätbart: Storleken, köpkraften och segmentets profil ska kunna mätas Tillgängligt: Segmentet kan identifieras, nås och erbjudanden utformas på ett effektivt sätt Substantiell: Segmentet är tillräckligt stort och har tillräcklig lönsamhetspotential Differentierbart: Segmentet är möjligt att skilja från andra segment och responderar annorlunda på marknadsföringsaktiviteter Möjligt att angripa: Effektiva marknadsföringsaktiviteter kan utvecklas för att attrahera kunder, för varje segment Slide Targeting (målmarknadsföring) Målmarknad: En uppsättning köpare som delar karaktärsdrag och behov och som företaget bestämmer sig för att vända sig till Odifferentierad marknadsföring/massmarknadsföring: En marknadstäckningstrategi som innebär att man ignorerar skillnader mellan segment och erbjuder hela marknaden samma produkt och erbjudande Differentierad marknadsföring: En marknadstäckningsstrategi som innebär att företaget angriper olika segment med olika erbjudanden Nischmarknadsföring: företaget söker en stor marknadsandel i en eller flera mindre nischer som större företag som vänder sig till hela marknaden inte kan nå med framgång Slide Targeting (målmarknadsföring, fortsättning) One-to-one Marketing/Micromarknadsföring: aktiviteter och erbjudanden anpassas helt och hållet efter de specifika behoven hos kunder och lokala miljöer Betoning sker på lokal marknadsföring eller individbaserad marknadsföring 38

39 Slide Strategier för målmarknadsföring Figur 7.2 Strategier för målmarknadsföring Slide Produkpositionering En produkt positioneras hos konsumenter baserat på centrala produktegenskaper positionen är alltså den plats som produkten har i konsumenters medvetanden, t ex : Cilit Bang ett kraftfullt allround-rengöringsmedel: renhet Volvo: säkerhet Bang & Olufsen: design Miele: kvalitet Etc. Produktpositionering måste planeras annars sker positionering ändå men oftast inte i enlighet med det säljande företagets önskemål Slide Segmentering 39

40 Slide Slide Slide

41 Slide Slide Slide

42 Slide Slide Slide

43 Slide Slide Slide

44 Slide Slide Slide

45 Slide Slide Slide

46 Slide Slide Slide Och varför är unga bilköpare så viktiga? 46

47 Slide Slide Slide

48 Slide Slide Slide

49 Slide Slide Audi Pålitlig Framgångsrik Intelligent Överklass/förmögen Aktiv Glad Tålig/härdad Orädd Kreativ Charmig Välinformerad Ärlig Sund Jordnära Friluftsmänniska 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50+ år Upp till 33 år Slide Citroën Jordnära Kreativ Glad Charmig Pålitlig Intelligent Ärlig Välinformerad Friluftsmänniska Framgångsrik Sund Tålig/härdad Aktiv Överklass/förmögen Orädd 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50+ år Upp till 33 år 49

50 Slide Slide Slide

51 Slide Slide Slide

52 Slide Slide Slide Att välja rätt differentieringsfördelar En fördel har förutsättningar att kunna positioneras med framgång så länge den uppfyller följande: Betydelsefull för de tänkta kunderna Distinkt Överlägsen Kommunicerbar Svårkopierad Överkomlig för de tänkta kunderna Lönsam för det säljande företaget Den uppsättning fördelar på vilka varumärket är differentierat och positionerat kallas värdeerbjudande 52

53 Slide Värdeerbjudanden Figur 7.4 Värdeerbjudanden med förutsättning att vara framgångsrika Slide Varumärken... Branded Society Corporate branding Employer branding Place branding Personal branding Marknaden har alltid rätt? / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited 2011 Slide

54 Slide Slide Slide

55 Slide / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited 2011 Slide / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited 2011 Slide

56 Slide Slide Slide

57 Slide / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited 2011 Slide / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited 2011 Slide / Anders Parment, School of Anders Parment, Business Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Swedish Edition, 1 st Edition Pearson Education Limited

58 Slide Slide Slide

59 Slide Slide Slide Fördelar med starka varumärken Lättare att attrahera och vinna kunder Lättare att etablera samarbete med distributionskanaler, tillverkare och andra aktörer i företagets värdenätverk Hög och stabil, automatisk efterfrågan: mindre behov av rabatter och säljstöd Mer lönsamma: långsiktiga strategier har goda förutsättningar att kunna implementeras framgångsrikt Högre attraktivitet i relation till intressenter: enklare finna kvalificerade medarbetare och investerare Skänker status till återförsäljare, medarbetare etc. 59

60 Slide Varumärkesbeslut Figur 8.1 Kritiska varumärkesbeslut Slide Varumärkesutvidgning Linjeutvidgning: ett företag utvidgar sina existerande varumärken genom nya former, färger, storlekar, ingredienser och smaker Varumärkesutvidgning: användning av ett existerande varumärke för nya eller modifierade produkter i en ny kategori Multibrands: introduktion av ytterligare varumärken i en kategori där företaget redan erbjuder varumärken. Ett snabbt sätt att införa olika produktegenskaper och appellera till olika köpmotiv och att ockupera mer hyllyta i butikerna! Slide Varumärkesutvidgning Figur 8.2 Strategier för varumärkesutvidgning 60

61 Slide Promotionmixen Marknadsförarens verktygslåda för att kommunicera med kunder och andra intressenter Alla delar av promotionmixen måste koordineras för att säkerställa att marknadskommunikationen är koordinerad och att ett sammanhängande och tilltalande budskap når målgrupperna Med en traditionell definition ingår följande delar: Annonsering: kommunikation av idéer, varor och tjänster från en identifierbar avsändare Säljstöd/Sales promotion: Kortstiktiga incitament för att uppmuntra köp av en produkt Personlig försäljning: Personlig presentation av säljkår eller liknande med syftet att sälja och bygga kundrelationer. Public relations: Bygga goda relationer med olika intressenter för att få god publicitet, bygga varumärke påverka politiker m fl Direktmarknadsföring: Direkta kontakter med noggrant utvalda konsumenter Slide Integrerad marknadskommunikation Det är viktigare än någonsin att marknadskommunikationens olika delar är integrerade Integrerad marknadskommunikation: företaget/avsändaren av budskapet säkerställer att olika kommunikationskanaler är integrerade för att leverera ett tydligt, väl sammanhållet och tilltalande budskap om företaget, dess produkter och dess varumärke Det nya, framväxande marknadskommunikationslandskapet med nya kanaler, många av dem präglade av gräsrotsdriven information Den grundläggande marknadskommunikationsmodellen förändras: traditionella massmedier minskar i inflytande medan mer målgruppsspecifik, interaktiv och kostnadseffektiv kommunikation ökar i betydelse Slide Integrerad marknadskommunikation Figur 12.1 Integrerad marknadskommunikation 61

62 Slide Kommunikationsprocessens nio element Figur 12.2 Element i kommunikationsprocessen Slide Att utveckla effektiv marknadskommunikation Identifiera målgruppen Fastställ kommunikationens mål, jfr. de sex stadierna i buyer-readiness stages Fastställ önskad respons från målgruppen Utforma ett budskap och dess innehåll, struktur och format Välj kommunikationskanal Välj ett lämpligt format, dvs. tidningsannons, tevereklam, direktutskick etc Samla in feedback genom att undersöka vilken effekt kommunikationen har fått hos målgruppen Slide Buyer Readiness Stages Modell som konceptualiserar de sex steg som från ett kommunikationsperspektiv en konsument normalt går igenom från att hon första gången hör talas om företaget till köpbeslutet ingår: medvetenhet, kunskap, gillande, preferens, övertygelse och köp. 62

63 Slide Buyer Readiness Stages Figure 12.3 Buyer-readiness stages Slide Val av kommunikationskanal Personliga kommunikationskanaler: två eller fler individer kommunicerar direkt med varandra; face to face, per telefon, via e-post etc. Konversationen kan vara under påverkan av det säljande företaget. Buzz marketing och word-of-mouth kan skapas genom personliga kanaler Icke-personliga kommunikationskanaler: tryckt material, direktutskick, radio och teve, skyltmaterial, webbsidor, nätannonser m m Slide

64 Slide Fastställa promotionbudget Bedömningsmetoden: promotionbudgeten fastställs till en nivå som, efter en bedöming, antas vara vad företaget har råd med eller har anledning att satsa baserat på en bedöming av vad som åtgår för att få önskad effekt Omsättningsbaserad metod: en procentsats av försäljninsprognosen alt. av försäljningen under tidigare/innevarande period Jämförelsemetoden: promotionbudgeten sätts för att matcha hur mycket konkurrenter lägger ut på promotion Mål-medel-metoden: promotionbudgeten sätts utifrån vad man vill åstadkomma med marknadskommunikationen Slide Promotionmixen Annonsering Personlig försäljning Sales promotion/säljstöd Public relations Direktmarknadsföring Och: framväxande kommunikationskanaler Slide Promotionmixstrategier Push-strategi: budskapet trycks genom kommunikationssystemet, dvs. aktiviteter som personlig försäljning och rabatter riktas till återförsäljare för att de sedan ska övertyga konsumenter om att köpa produkten Pull-strategi: marknadsföringsaktiviteterna primärt annonsering och olika typer av rabatter riktas mot slutkunderna för att få dem att söka upp försäljningsställen som sedan beställer produkten från konsumenten 64

65 Slide Push- vs. Pull- promotionstrategier Figur 12.4 Push- vs. pull som promotionstrategier Slide Annonsering Annonsering: betald, icke-personlig presentation och kommunikation av idéer eller produkter med en tydlig avsändare Når många konsumenter, även när de är geografiskt spridda, till en låg kostnad per exponering och det är möjligt att repetera ett budskap många gånger Informativ annonsering Övertygande annonsering Påminnande annonsering Slide Viktiga beslut vid annonsering Figur 12.5 Fem viktiga beslut vid annonsering 65

66 Slide Annonsstrategi Annonsstrategin handlar om att skapa ett budskap och välja en lämplig kanal för att kommunicera det Budskapet bör vara tydligt kopplat till företagets övergripande strategi men också bygga på en kreativ idé för att budskapet ska kunna necessary to bring the message strategy to life in a distinctive and memorable way När kanal för budskapet, mediekanal, väljs tas hänsyn till: Räckvidd, frekvens och effekt Olika kanalalternativ och den effekt de kan ge utvärderas Kanal väljs Timing bestäms Valet utvärderas Hänsyn tas också till konsumentgenererade budskap, vilka ökar i omfattning och betydelse Slide Public Relations Public Relations (PR): bygga goda relationer med olika intressentgrupper genom att skapa publicitet, påverka beslutsfattare som politiker och branschorganisationer, delta i debatter, hålla events etc i syfte att förstärka imagen och motverka negativa rykten etc. PR-avdelningar hanterar följande funktioner: Pressrelationer: se till att skapa, sprida och placera information som drar uppmärksamhet till företaget, dess avdelningar, medarbetare och produkter Produktpublicitet Offentliga relationer: upprätthålla och bygga relationer till lokala och nationella politiker, massmedier, opinionsbildare, journalister etc Lobbying: bygga relationer med lagstiftare, regeringsföreträdare och branschorganisationer för att påverka lagstiftning och regleringar Investerarrelationer Slide Public Relations (fortsättning) PR-arbete kan ha stark påverkan på den allmänna uppfattningen om ett företag eller annat fenomen till relativt låg kostnad PR har kritiserats och kallats marknadsföringens styvbarn eftersom användningen är begränsad, spridd och håller ojämn kvalitet 66

67 Slide Personlig försäljning Bygger på mellanmänsklig kommunikation och är promotionmixens interaktiva del Försäljare existerar i många branscher men tilltal, angreppssätt, omsättning, antal kunder etc. varierar avsevärt mellan branscher Antar många former: muséer, universitet och kulturinstitutioner söker donatorer och sponsorer för att finansiera sin verksamhet Säljkårens roll: Koppla samman företaget/organisationen och dess kunder Samordna marknadsföring och försäljning Rekrytera och välja säljare Slide Sales Promotion/Säljstöd Den mest kortsiktiga delen av promotionmixen, är köputlösande och säer till konsumenter: köp produkten nu! Antar många former: 10% rabatt på alla varor idag hos H&M eller Åhléns kronor för din gamla gräsklippare när du köper en ny innan månadsskiftet Frakt utan kostnad denna vecka Två års fria uppgraderingar om du köper nu Många verktyg används, t ex: Prover/Smakprover Kuponger Värdecheckar (t ex 50 kronor med ICA-kortet) Slide Sales Promotion/Säljstöd (fortsättning) Paketpriser: Tvättmedel och fläckborttagare till specialpris Premier: gratis DVD när du köper ett magasin Demonstrationer i butiken, t ex smakprover Tävlingar som ger konsumenter varor, tjänster eller värdekuponger Eventmarknadsföring kan ha andra syften, men är ofta ett sätt att öka den kortsiktiga försäljningen 67

68 Slide Slide Slide

69 Slide Slide Slide

70 Slide Slide Slide

71 Slide Slide Slide

72 Slide Slide Slide

73 Slide Slide Gör det bästa av det du har, lyssna på kunderna och paketera det smart! Slide

74 Slide Slide Slide

75 Slide Hur kan vi nå fram? Slide Slide

76 Slide Slide Slide

77 Slide Slide Hur kan vi nå fram? Slide

78 Slide Tack för att du lyssnade! E-post: /

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Tjänste- och relationsmarknadsföring

Tjänste- och relationsmarknadsföring Tjänste- och relationsmarknadsföring Marknadsföring, 722g93 Mikael Ottosson, Ph. D. Produkter -> Varor - > Tjänster -> Relationer -> Upplevelser Vad är vad i kunderbjudandet? Vad köper kunden egentligen?

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá om Richard marknadsföring varumärken skolan pappa (Milton, 13 och Nellie 11, nästan) scoutledare (Västertorps scoutkår) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi)

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Tillstånd och trender KTH 111005 Anders Parment, ek. dr. Stockholms universitet 159 900 129 900 Hur fungerar

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

`êé~íáîé=`çããçåë=pkmi=omnmi=oáåü~êç=d~í~êëâá

`êé~íáîé=`çããçåë=pkmi=omnmi=oáåü~êç=d~í~êëâá en liten värderingsmätning marknadsföring 2.0 SEMINARIET RICHARD GATARSKI pappa ekonomie doktor rådgivare, inspiratör, provokatör Mikael Persbrandt Alice Bah Kuhnke Les valeurs personnelles (streched)

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag.

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. Synliga framsteg Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. A F F Ä R S U T V E C K L I N G M A R K N A D S F Ö R I N G K O M M U N I K A T I O N

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Handledare: Mikael Ottosson MARKNADSFÖRING En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Sofie Spehar Antonia Nörby Ivan Lonchakov Li Palmqvist Malin Fritiofsson Sam Abolmali

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun. Lobbyism & Strategisk kommunikation Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.se Den svenska modellen 2.0 Samband mellan stat & organisation

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer