KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3"

Transkript

1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf / Kf /654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ÄLDREOMSORG 1. Allmänt Avgiftssystemet styrs av bestämmelser i 8 kap. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft Lagstiftningen anger den högsta avgift som kommunen får ta ut av enskild person för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Högsta avgift, även kallat högkostnadsskydd eller maxtaxa, får högst uppgå till en tolftedel av 48 procent av prisbasbeloppet = kronor för år Detta belopp är det maximala taket som kommunen får ta ut i avgifter. I lagstiftningen finns även bestämmelser om ett lägsta förbehållsbelopp för den enskilde gällande normala levnadsomkostnader och faktisk boendekostnad. I lagen anges även på vilket sätt avgiftens storlek ska räknas fram. Ett beslut om förbehållsbeloppets storlek samt avgiftens storlek kan överklagas via förvaltningsbesvär. 2. Beräkning av avgiftsunderlag Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Dessutom skall bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. Som inkomst avses: Garantipension / månad Tilläggspension / månad Änkepension / månad Inkomstpension Premiepension Äldreförsörjningsstöd SPV/KPA (tjänstepension) /månad SPP/AMF (tjänstepension) /månad Inkomst av tjänst (ej pension), t ex lön, a-kassa, studiebidrag / månad Övriga inkomster (t ex privat eller utländsk pension, livränta, näringsverksamhet) / månad Vårdbidrag (skattepliktig del) Bostadsbidrag/bostadstillägg / månad Kapitalinkomst/utdelning / år Kapitalinkomsterna skall gälla de uppgifter som finns på årsbeskedet per den 31 december föregående år. Förmögenhet påverkar ej beräkning av avgift. Skulder Ingen hänsyn tas till eventuella skulder. Har den enskilde skulder ska dessa bekostas av förbehållsbeloppet. Reducering av avgift sker ej.

2 Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig och serviceinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgiften för enskild person. Detta innebär att båda makarna debiteras var för sig (varsin räkning) i hushåll där båda makarna har beviljats bistånd. Detsamma gäller för registrerade partners. Gäller även för sambor när man anser sig ha underhållsskyldighet mellan sig (ej lagstadgat). När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Enskild som vägrar lämna erforderliga uppgifter för avgiftsprövningen påförs högsta avgift för den aktuella insatsen/insatserna. Om den enskilde inte medverkar till att få bostadsbidrag/tillägg prövat påförs högsta avgift för den aktuella insatsen/insatserna i de fall bostadstillägget påverkar avgiftsutrymmet. Person som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i privat boendeform och där Bromölla kommun har betalningsansvaret gäller samma avgiftssystem som i kommunens egna boendeformer. Ändring av beslutad avgift görs vid: - ändrade inkomstförhållanden - ändrat civilstånd - förändrat förbehållsbelopp - förändring av bostadsbidrag/tillägg och bostadskostnad - ändring av prisbasbelopp Det är den enskildes ansvar att informera kommunens avgiftshandläggare om ändrade förhållanden. En allmän omprövning av inkomster och avgifter ska ske vid varje årsskifte med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser och inkomster. 3. Förbehållsbelopp Den enskilde skall garanteras ett lagstadgat minibelopp för normala levnadskostnader. Detta belopp är nationellt fastställt till en tolftedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 108,4 procent av prisbasbeloppet för sammanlevande makar/sambor. För år 2015 är detta belopp fastställt till: kr/mån för ensamstående över 61 år kr/mån för gift/sambo över 61 år kr/mån för ensamstående under 61 år kr/mån för gift/sambo under 61 år Poster som ingår i minimibeloppet: - Livsmedel - Dagstidning, telefon, TV - Kläder, skor - Förbrukningsvaror - Fritid - Möbler, husgeråd - Hygien - Hemförsäkring - Hälso- och sjukvård - Hushållsel - Tandvård - Läkemedel - Resor Utöver detta belopp skall den enskilde förbehållas medel för sin boendekostnad. För enskild som ej når upp till det lagstadgade förbehållsbeloppet (minimibeloppet) blir avgiften för vård och omsorg noll kronor.

3 3.1 Individuellt förbehåll för fördyrade levnadskostnader Individuella tillägg (höjning av förbehållsbeloppet) skall göras om fördyrade levnadskostnader föreligger och dessa är att betrakta som en normal levnadskostnad. Den enskilde ansöker hos kommunens avgiftshandläggare för prövning av individuellt förbehåll. Exempel på individuellt förbehållsbelopp: - Merkostnad för livsmedel - Kostnader för god man - Omfattande tandvård - Arbets-, sjuk- och rehabiliteringsresor - Underhållskostnad för barn - Andra kostnader med minst 6 månaders varaktighet till en kostnad av lägst 200 kr/mån För yngre personer med funktionshinder, som i vissa fall har särskilda kostnader för bosättning och familjebildning, bör förbehållsbeloppet i dessa fall efter en individuell prövning räknas upp till en nivå som överstiger det schabloniserade förbehållsbeloppet med max 10% (502 kr för år 2015). Kostnader för hemmavarande barn kan i vissa fall medföra höjning av förbehållsbeloppet. Som vägledning för höjning av förbehållsbeloppet kan Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader för barn, med avdrag för barnbidrag, användas. 3.2 Höjning av förbehållsbeloppet vid matdistribution och kostavgift särskilt boende Förbehållsbeloppet skall täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets beräkningar, som för år 2015 är kr/månad. Då det innebär merkostnader för enskild som har matdistribution eller kostavgift på särskilt boende, skall det tas hänsyn till denna merkostnad. Detsamma gäller för enskild som bor på korttidsboende, där en del av kostnaden är kostavgift. För enskild med beviljad matdistribution utgör skillnaden mellan Konsumentverkets beräkning för livsmedel och den avgift kommunen tar ut för maten 23 kr/portion år Förbehållsbeloppet höjs med 375 kr/månad för beviljad matdistribution dagar/månad. Förbehållsbeloppet höjs med 750 kr/månad för beviljad matdistribution alla dagar/månad. För beviljad matdistribution under 15 dagar/månad sker ingen uppräkning av förbehållsbeloppet För kostavgift på särskilt boende utgör skillnaden mellan Konsumentverkets beräkning för livsmedel och den avgift kommunen tar ut för maten 1279 kr/månad år Förbehållsbeloppet höjs med 1279 kr/månad. Vid korttidsvistelse är kostavgiften 100 kr/dag år 2015, vilket utgör en merkostnad på 42 kr/dag. Förbehållsbeloppet höjs för merkostnad överstigande 200 kronor/månad. Omräkning av merkostnaden för matdistribution, kostavgift särskilt boende och vid korttidsvistelse skall årligen ske med mellanskillnaden av Konsumentverkets beräkningar för livsmedel och kommunens avgifter för matdistribution och kost. 3.3 Minskning av förbehållsbeloppet i särskilda boenden Kommunen har rätt att minska förbehållsbeloppet när den enskilde inte har en sådan kostnad som ingår i det lagstadgade minimibeloppet, dels när kostnaden ingår i hyran för det särskilda boendet och dels när kostnaden för en post som minimibeloppet omfattar ges kostnadsfritt av kommunen. - Hushållsel 200 kr/mån (ingår i hyran) - TV-avgift 173 kr/mån - Förbrukningsart 50 kr/mån (rengöringsmedel, glödlampor, engångsartiklar) - Möbler 75 kr/mån (säng) - Fritid 185 kr/mån (underhållning, terapiverksamhet) Summa 683 kr/mån Omräkning skall ske årligen i enlighet med Konsumentverkets beräkningar av de utgiftsposter som förbehållsbeloppet skall täcka.

4 3.4 Beräkning av boendekostnaden Utöver minimibeloppet för schabloniserade levnadskostnader ska den enskilde garanteras medel för sin faktiska aktuella boendekostnad, som kan vara hyra, bostadsrättsavgift eller kostnad för egen bostadsfastighet. Vid boende i bostadsrättslägenhet eller egen bostadsfastighet bör räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla anses ingå i boendekostnaden. Även driftskostnader, fastighetsavgift och tomträttsavgäld anses utgöra en del av boendekostnaden. Omsorgstagare som delar bostad med en annan vuxen person som har egen inkomst bör högst halva boendekostnaden tillgodoräknas omsorgstagaren Dubbla boendekostnader Om omsorgstagare vid inflyttning till särskilt boende får dubbla boendekostnader har man rätt till jämkning av hyreskostnaden. Kostnaden för det boende som är billigast jämkas under högst 3 månader. 4. Avgifter Samtliga avgifter skall vara basbeloppsrelaterade från år 2004 enligt bilaga 1 och Avgift för hjälp i hemmet Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme utifrån 4 nivåer. Högsta avgift är maxavgiften kr per månad år 2015, om avgiftsutrymme finns. Debitering sker i efterskott, alltså månaden efter det att insatsen/insatserna skett. Biståndshandläggares beslut ligger till grund för beslutet om avgift. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt upp till halvtimme uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. Nivå 1 (under 1 timme/månad): 325 kr/månad Nivå 2 (1-3 timmar/månad): 515 kr/månad Nivå 3 (4-8 timmar/månad): kr/månad Nivå 4 (över 8 timmar/månad): kr/månad (maxtaxa från och med ) Reduceringar Vid sjukhusvistelse, korttidsvistelse, växelvård och dagverksamhet görs avdrag fr o m första dagen som hjälp i hemmet ej ges med 1/30-del per dag. Vid annan frånvaro görs avdrag om man avsäger sig hjälp i hemmet under en sammanhängande period om 30 dagar eller mer, förutsatt att man meddelar detta till kommunen senast 1 vecka i förväg. 4.2 Omsorgsavgift särskilda boenden Inom särskilda boenden gäller avgift enligt nivå 4 = 1780 kronor per månad (2015), om avgiftsutrymme finns. Avgiften debiteras i efterskott tillsammans med hyra, kostavgift och avgift för hemsjukvård Reduceringar Vid sjukhusvistelse görs avdrag för omsorgsavgift och kost fr o m första dagen med 1/30-del per dag. Vid annan frånvaro görs avdrag för kost om frånvaron uppgår till minst 2 dagar i sträck och meddelas senast 2 dagar i förväg. 4.3 Avgift för trygghetslarm och telefonservice (bilaga 2) Avgift för trygghetslarm debiteras i efterskott med 235 kronor per månad och telefonservice 0 kronor per månad. Extra knapp för trygghetslarm debiteras med 0 kronor/månad. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. Avgiften debiteras för hel månad när servicen påbörjas den 1-15 dagen i månaden. Har servicen påbörjats den dagen i månaden betalas avgift från och med nästkommande månad. När servicen avslutas betalas avgift för hel månad vid avslut den dagen i månaden. Avslutas servicen den 1-15 dagen i månaden sker ingen debitering.

5 4.4 Matdistribution (bilaga 2) Debitering sker i efterskott med 58 kronor per portion (varav 10 kronor är distributionsavgift) för det antal dagar matdistribution beviljats. Kostnader för matdistribution omfattas ej av maxtaxan. Lunch på dagcentral 52 kr (Drejaren och Brogården). Lunch på dagcentral till anhöriga och personal är 60 kr per portion Reduceringar Avräkning sker vid bortavaro från första dagen i form av sjukhusvistelse, korttidsvistelse och dagverksamhet. För annan planerad bortavaro sker avräkning dag för dag under förutsättning att det meddelats två dagar i förväg. 4.5 Avgift för korttidsvistelse/växelvård (bilaga 2) Avgiften debiteras i efterskott och består av två delar, omsorgsavgift 65 kronor per dag och kostavgift 100 kronor per dag, av vilka omsorgsavgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. Omsorgstagare som under korttidsvistelse blir beviljad permanent plats, debiteras avgift för korttidsvistelse fram tills beslutet verkställs. 4.6 Avgift för dagvård Stjärnan (bilaga 2) Avgiften debiteras i efterskott med 65 kronor per dag. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. 4.7 Avgift för följeslagare (bilaga 2) Avgiften debiteras i efterskott med 40 kr/tim eller dock högst 95 kr/tillfälle. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns. 4.8 Avgift för hemsjukvård och rehab (bilaga 2) Avgiften debiteras i efterskott per månad med 175 kronor och omfattar även besök av arbetsterapeut och sjukgymnast. Avgiften ingår i avgiftsutrymmet, om avgiftsutrymme finns Reducering Vid frånvaro hel månad utgår ingen avgift, under förutsättning att frånvaron meddelats debiteringsansvarig senast vid månadens slut. 4.9 Hyror särskilda boenden (bilaga 1) Hyra för särskilt boende debiteras per månad i efterskott från och med inflyttningsdag. Hyresavtal upprättas från och med inflyttningsdag (den dag lägenheten tas i besittning). När behovet upphör avslutas hyran när lägenheten tömts, inom 5 arbetsdagar, om annan uppgörelse med berörd driftschef ej skett Kostavgift särskilt boende (bilaga 1) Kostavgift för särskilt boende debiteras med 3042 kronor per månad i efterskott Reduceringar Se reduceringar under avsnitt omsorgsavgift särskilt boende Taxa för tilläggskost/näringsdryck Taxa fastställes för tilläggskost/näringsdryck med 10 kr/st.

6 Bilaga 1 Avgifter Hyror och kostavgift, särskilda boende Kostavgifterna på kommunens särskilda boende skall vara basbeloppsrelaterade. Hyrorna i särskilda boenden ska från och med 2011 följa hyreshöjningar som fastställs för AB BromöllaHems bostadslägenheter. Hyra Brogården, 1-rum 3932 Brogården, 2-rum 5038 Öllerbacka 4946 Lagunen, 1 rum lgh 5166 Lagunen, 2 rum lgh 5986 Pärlan 5166 Skeppet 5190 Korsvångsgården, 1-rum Korsvångsgården, 2-rum Externt boende Kostavgift Avgift Helpension 3042 Lunch 1826 Frukost 608 Kvällsmat 608

7 Bilaga 2 AVGIFTER Diverse avgifter De olika avgifterna inom hemtjänsten skall vara basbeloppsrelaterade. Avgift 2015 Trygghetslarm 235 Extra knapp trygghetslarm 0 Telefonservice 0 Följeslagare/timme 40 Följeslagare/tillfälle 95 Avgift för hemsjukvård 175 och rehab Avgift för kottidsvistelse: Kost 100 Omsorg 65 Kostnad dagvård Stjärnan 65 Matdistribution 58 (varav 10 kr i distributionsavgift) Lunch på dagcentral 52 Lunch på dagcentral till anhöriga och personal 60 * Räknemässiga avrundningsregler gäller till närmaste 5 krona.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon Bilaga Granskning av Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun November 2003 Ingegerd Gustafsson Lena Salomon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilaga 1 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre-

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer