Johan Palmgren (M) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Palmgren (M) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S)"

Transkript

1 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 14:30 Ledamöter Peter Dygården (S) Gabriella Geertinger (S) Tore Holmefalk (C) Anna Andersson (C) Lena Engström (L) Katja Geertinger (MP) Sara Grimpe Wernersson (S) Ragnhild Lundahl (M) Åsa Norberg (S) Emily Crowe (KD) Tim Hedin (SD) Petra Eriksson (C) Tjänstgörande ersättare Johan Palmgren (M) Ersättare Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S) Övriga närvarande Stigert Pettersson, förvaltningschef Fredric Hillertz, Lärarförbundet Pia Hjertström, verksamhetschef 10, 14 Jakob Strand, förvaltningsekonom 14 Christin Öberg, förvaltningsekonom 14 Åsa Johansson, nämndsekreterare Paragrafer 9-21 Justering Ordföranden och Gabriella Geertinger. Underskrifter Sekreterare... Åsa Johansson Ordförande... Peter Dygården Justerare... Gabriella Geertinger 1

2 Anslag/Bevis Protokollet justerat och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras hos Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Åsa Johansson 2

3 Innehållsförteckning 9 Val av justerare 2019/ Information till barn- och utbildningsnämnden 2019/ Motion om könsneutrala omklädningsrum 2018/ Öppen förskola i Ullared - omdisponera verksamheten till Fegen en dag per vecka 2017/ Namnbyte av Långavekaskolan 2018/ Genomförandeplan med budget / Timplan för grundskolan 2018/ Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 18 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2018/ / / / Redovisning av delegationsbeslut 2019/ Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden 2019/

4 9 Val av justerare, BUN 2019/15 1. Utse Gabriella Geertinger (S) att tillsammans med ordföranden Peter Dygården (S) justera protokollet. 1 (1) 4

5 10 Information till barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/16 1. Godkänna informationen. Förvaltningschefen informerar - Arbetsmiljön på Långavekaskolan - Förhandling av verksamhetsanpassningar Övrig information - Skolriksdag Planering inför BUN-dagar 1 (1) 5

6 11 Motion om könsneutrala omklädningsrum, BUN 2018/286 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ge kultur-, fritids- och tekniknämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar, konsekvenser och kostnader av inkluderande omklädningsrum. 2. Ta hänsyn till och planera för ökad trygghet och inkludering i pågående och planerade byggnationer av idrottshallar. En motion har inkommit från Georgia Ferris (KD) om att införa könsneutrala omklädningsrum i. Motionären beskriver att ett könsneutralt omklädningsrum är ett större rum uppdelat i ett antal låsbara bås, där var och en enskilt kan duscha och byta om. I motionen framhålls att elever kan känna sig utsatta i omklädningsmiljön och att HBTQ-elever är en särskilt utsatt grupp. Könsneutrala omklädningsrum kan vara ett sätt att skapa tryggare miljöer. Motionären föreslår därför att alla skolor ska förses med könsneutrala omklädningsrum och att könsneutrala omklädningsrum ska ingå vid nybyggnation eller renovering. Barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ska komma med förslag till beslut i ärendet. Motivering av beslut Att byta om och duscha kan upplevas som en utsatt situation, av många olika anledningar. Att inte följa heteronormen kan vara en av dem. Det är därför viktigt att utforma trygga och inkluderande omklädningsrumsmiljöer. Omklädningsmiljöerna i Falkenbergs skolor ser i nuläget olika ut och möjligheten till privat ombyte skiljer sig åt. Det finns idag ingen standard för hur ett könsneutralt omklädningsrum ska utformas. Det kan även finnas många andra skäl till att skapa möjligheter till att enskilt byta om och duscha. Det finns därför behov att tillsammans med den nya kultur-, fritidsoch teknikförvaltningen göra en fördjupad utredning av förutsättningar, konsekvenser och kostnader av inkluderande omklädningsrum, utifrån såväl elevernas som skolornas behov och förutsättningar. Ekonomi Oavsett anledning till anpassningar av idrottshallar/gymnastiksalar så kommer detta att få ekonomiska konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden i form av ökade hyreskostnader och bedöms inte rymmas inom befintlig ram. 1 (2) 6

7 Underlag för beslut sförslag Tjänsteskrivelse Motion: könsneutrala omklädningsrum, KFN 112 Motion (2) 7

8 12 Öppen förskola i Ullared - omdisponera verksamheten till Fegen en dag per vecka, BUN 2017/ Ge förvaltningen i uppdrag att omdisponera Öppna förskolan i Ullared till Fegen en dag per vecka. 2. Verksamheten utvärderas efter sex månader. Öppna förskolan i Ullared startade sin verksamhet hösten Verksamheten är förlagd till biblioteket i Ullared och håller öppet tisdagar, onsdagar och fredagar med tre timmar per dag. Genom att flytta en av dagarna till Fegen blir öppna förskolan mer tillgänglig för fler vårdnadshavare och barn. Motivering av beslut Av verksamhetens sammanställning framgår att besöksfrekvensen sedan starten varit vikande. En anledning till detta är att föräldrar har svårt att ta sig från Fegen till Ullared de tider öppna förskolan har öppet. Genom att flytta en av förskolans dagar till Fegen ökar kommunen tillgängligheten för vårdnadshavare att utnyttja kommunens service. I Fegen finns en bygdegård, vilken tidigare rymde en fristående förskola. Förskolan stängde dock ner sin verksamhet i december 2017 då investeringsbehoven i lokalerna bedömdes allt för stora. Enligt företrädare för Fegens bygdegårdsförening finns emellertid en lokal vilken idag bland annat rymmer ett språkcafé en dag per vecka. Denna lokal har enligt tidigare bedömning av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte haft behov av renovering. Det är verksamhetens bedömning att denna lokal i bygdegården också skulle kunna fungera som lokal för öppen förskola på tisdagar mellan kl Ekonomi En omdisponering av verksamheten innebär inga ökade kostnader vad gäller personal eller material. Det tillkommer en hyreskostnad för lokal i Fegens bygdegård om ca kr/månad. Underlag för beslut sförslag (1) 8

9 13 Namnbyte av Långavekaskolan, BUN 2018/ Långavekaskolan får i uppdrag att tillsammans med eleverna ta fram namnförslag som sedan beslutas av barn och utbildningsnämnden. 2. Återrapportera till nämnden senast Ta fram kostnad för namnbytet. Långaveka skola i Glommen ska 2019/20 byggas om och till för att bland annat ge varje årskurs en egen hemvist. Projektet beräknas stå klart till höstterminens start I samband med att projektet slutförs föreslås skolan byta namn till Glommens skola. Motivering av beslut I Långaveka har det funnits skola ända sedan 1905 då Långaveka småskola togs i bruk invigdes den nuvarande skolbyggnaden vilken sedan dess har byggts om och till vid flera tillfällen. Genom åren har samhället förändrats och Glommen har vuxit fram som en av kommunens största bostadsorter utanför Falkenbergs tätort. Långaveka som ortsnamn används idag i väldigt liten utsträckning och platsen är idag en del av Glommen. Långavekaskolan ska under de kommande åren byggas om och till, bland annat för att ge varje klass upp till årskurs 6 en egen hemvist. Inom ramen för projektet byggs också en fullstor idrottshall. Projektet beräknas stå klart till höstterminens start I samband med att projektet slutförs föreslås skolan byta namn till Glommens skola, dels för att namnet idag är mer relevant, dels för att markera en nystart för skolan i samhället. Ekonomi Kostnader för att genomföra ett namnbyte kan komma i form av nya skyltar och nytt profilmaterial som till exempel namnskyltar till personal. Kostnaden för detta är idag svår att beräkna då skyltar kan komma att ingå i ombyggnationen. Eventuella kostnader får därför utredas vidare. Underlag för beslut sförslag (1) 9

10 14 Genomförandeplan med budget 2019, BUN 2018/ anta genomförandeplan med budget för Genomförandeplanen är en del i kommunens styrmodell. Den ska beskriva hur nämnden avser att genomföra/verkställa de beslut som överordnad instans har fattat. Planen ska avse innevarande kalenderår. Motivering av beslut Genomförandeplanen innehåller utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer och hur man arbetar vidare under året för att nå måluppfyllelse och kvalitet i verksamheten. Dessutom ingår nämndens budget som bryts ner och fördelas ut. Ekonomi et fastställer nämndens budgetramar så som de är fördelade inför Nämndens budgetram kommer justeras ytterligare för bland annat löneökningar och kapitalkostnader under 2019 efter beslut i kommunstyrelsen. Underlag för beslut sförslag Genomförandeplan med budget, Barn- och utbildningsnämnden, (1) 10

11 15 Timplan för grundskolan, BUN 2018/ Förslaget till en kommungemensam, stadieindelad timplan fastställs. 2. Den nya timplanen införs från och med läsåret 19/20 i sin helhet för samtliga elever till och med åk 7 höstterminen De elever som börjar i åk 8 och 9 höstterminen 2019 läser enligt den nuvarande timplanen i ämnet moderna språk men i övriga ämnen enligt den nya timplanen. Sammanfattning Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Moderna språk har blivit obligatoriskt att läsa i åk 6. Matematik och idrott ökar med 100 timmar vardera och ämnet elevens val minskar med motsvarande tid. s gemensamma timplan har justerats utifrån dessa förändringar. Ärendet Grundskolans timplan regleras i 10 kap skollagen (2010:800) samt i bilaga 1 till skollagen. I bilagan anges en stadieindelad timplan och den garanterade undervisningstid som elever minst ska erbjudas i respektive ämne eller ämnesgrupp och stadie samt totalt för grundskolans nio årskurser. Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Utifrån denna förändring samt regeringens beslutade förändring kring moderna språk som började gälla från och med höstterminen 2018 har förvaltningen nu sett över den stadieindelade timplanen för kommunen och anpassat den utifrån dessa förändringar. Vissa andra mindre justeringar som innebär flytt av ämnestid mellan stadier har också gjorts. Detta för att anpassa så att ramtiderna för respektive stadie blir så jämna som möjligt för att underlätta för planering av skolskjutsar. 1 (2) 11

12 De elever som börjar i åk 7 och 8 ht 19 ska läsa enligt den förra timplanen i moderna språk men enligt den nya timplanen i övriga ämnen. Detta för att de ska få sin garanterade undervisningstid i moderna språk. Timmarna i matematik fördelas till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän har tagit fram och bearbetat förslag till en gemensam timplan. Grundskolerektorerna har tagit del av förslaget och lämnat synpunkter. För arbetet har en självklar ståndpunkt varit att timplanen i första hand ska vara gynnsam för elevernas utveckling och lärande, efterföljt av organisatorisk och tjänstemässig hänsyn. Motivering av beslut Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Falkenbergs kommuns timplan behöver justeras för att stämma överens med de nationella förändringarna. Ekonomi et innebär en påverkan på ekonomin på så sätt att de elever som går i F-5 skolor behöver skolskjuts i större omfattning än idag till de 6-9 skolor där moderna språk organiseras. Därför kommer kostnaderna för skolskjuts att öka. Underlag för beslut sförslag Tjänsteskrivelse Förslag till timplan för grundskolan (2) 12

13 16 Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden 2018, BUN 2018/ Anta dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Detta för att främja rätten att ta del av allmänna handlingar, framtida forskningsbehov och säkerställa dokumentationen av myndighetens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen och på det sätt som framgår av arkivreglementet. Enligt 5 i arkivreglementet (kommunfullmäktige ) och 6 arkivlagen ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Kraven på att myndigheten ska beskriva sina allmänna handlingar finns också i offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av dokumenthanteringen, samt att leva upp till de lagkrav som åligger myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv. Motivering av beslut Dokumenthanteringsplanen fastställer vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras (förstöras). Planen ger en överblick över myndighetens allmänna handlingar och förbättrar de anställdas och allmänhetens möjligheter att återsöka information. Handlingar som inte finns med i dokumenthanteringsplanen får inte gallras. Dokumenthanteringsplanen främjar effektivitet, kvalitet och säkerhet i informationshanteringen och möjliggör en mer ordnad arkivbildning. Antagandet av en ny dokumenthanteringsplan för hela barn- och utbildningsnämnden innebär att tidigare dokumenthanteringsplaner inom nämndens område upphör att gälla. Ekonomi et påverkar inte nämndens ekonomi. Underlag för beslut sförslag Dokumenthanteringsplan (1) 13

14 17 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden, BUN 2018/ Anta arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Detta för att främja rätten att ta del av allmänna handlingar, framtida forskningsbehov och säkerställa dokumentationen av myndighetens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen och på det sätt som framgår av arkivreglementet. Enligt 4 i arkivreglementet (kommunfullmäktige ) och 6 arkivlagen ska varje myndighet redovisa sitt arkiv och sina allmänna handlingar. Detta ska göras genom att i en arkivbeskrivning ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas, hur arkivet är organiserat, vilka register och sökingångar som finns och om det i arkivet vanligen förekommer någon särskild sekretess. Motivering av beslut Arkivbeskrivningen beskriver barn- och utbildningsförvaltningens organisation och enheternas verksamheter. Här framgår också de lagar som styr verksamheten och kortfattat om hur man söker allmänna handlingar. Ekonomi et påverkar inte nämndens ekonomi. Underlag för beslut sförslag Arkivbeskrivning (1) 14

15 18 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden 2019, BUN 2018/ Fastställa de reviderade mötestiderna för Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2018 om mötestider för När den nya mandatperioden börjar 2019 föreslås en förändrad organisation för nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har därmed tagit fram ett reviderat förslag på mötestider för nämndens möten Förslaget är sammanfattat i tabellen nedan. Mötesdag: torsdag Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsutskott förskola, 10 31/ /10 28/11 grundskola, fritidshem kl. 8 (13:15) (ons) Arbetsutskott -- 31/ /11 gymnasieskola, frivilliga skolformer kl. 13:15 (ons) Presidie kl. 8 Nämnd kl. 13:15 10 (8:00) BUN-dagar 27, Utbildningar ny mandatperiod BUN Motivering av beslut Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott för förskola, grundskola och fritidshem och ett för gymnasieskola och frivilliga skolformer. Arbetsutskotten bereder ärenden till nämndens möten. Nämnden har möten en gång i månaden, förutom i juli. Tidigare har nämnden haft en helnämndsberedning och en lokalberedning som har berett ärenden inför nämndens möten. Lokalberedningen upphör från 2019 och dessa ärenden bereds istället inför arbetsutskottens möten i möten med nämndens presidium. Ekonomi De planerade mötena ryms inom nämndens budget. Underlag för beslut sförslag Mötestider barn- och utbildningsnämnden 2019 reviderad (2) 15

16 2 (2) 16

17 19 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/17 1. Godkänna anmälda meddelanden för perioden Avsändare/Mottagare Ärendet Datum Skolinspektionen efter uppföljning för fritidshem Morups friskola Skolinspektionen efter uppföljning förskoleklass och grundskola Morups friskola Socialnämnden efter uppföljning av Skolfam Skolinspektionen efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn Apelskolan 1 Skolverket Information maxtaxa och kvalitetsäkrade åtgärder m m Kommunstyrelsen KS Tilldelning av budget för löneökningar Kommunstyrelsen KS Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstid Kommunstyrelsen KS Kommunens månadsuppföljning och prognos oktober 2018 Skolverket statsbidrag lärarlönelyftet ht /2019 Skolverket statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning ht 2018 Skolverket statsbidrag mindre barngrupper i förskolan 2017/2018 Skolverket statsbidrag personalförstärkningar inom elevhälsan 2017 Kommunstyrelsen KS 351 Uppdrag - hur ska arbetet med integration och inkludering fortskrida ur ett kommungemensamt perspektiv Avsändare/Mottagare Ärendet Datum 1 (2) 17

18 Skolverket Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen smeddelande maxtaxa fastställda bidragsramar för 2019 riskklassning, kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelskontroll av Dagbarnvårdare om årlig avgift för tillsyn samt anmälan enligt miljöbalken hos Barn- och utbildningsnämnden i Skogstorps förskola Samverkansprotokoll (2) 18

19 20 Redovisning av delegationsbeslut, BUN 2019/18 1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden. sdatum Delegat Delegationsordning Delegationsbeslut 3 kap. nyanställningar Delegationsbeslut diariet Mottagande anmälan om kränkande behandling Nämndsekreterare 1.3 Underlag för beslut Delegationsbeslut nyanställningar december Delegationsbeslut diariet Sammanställning anmälan om kränkande behandling (1) 19

20 21 Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/19 Diskussion representation i branschråd den nya mandatperioden 1 (1) 20