Johan Palmgren (M) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Palmgren (M) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S)"

Transkript

1 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 14:30 Ledamöter Peter Dygården (S) Gabriella Geertinger (S) Tore Holmefalk (C) Anna Andersson (C) Lena Engström (L) Katja Geertinger (MP) Sara Grimpe Wernersson (S) Ragnhild Lundahl (M) Åsa Norberg (S) Emily Crowe (KD) Tim Hedin (SD) Petra Eriksson (C) Tjänstgörande ersättare Johan Palmgren (M) Ersättare Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S) Övriga närvarande Stigert Pettersson, förvaltningschef Fredric Hillertz, Lärarförbundet Pia Hjertström, verksamhetschef 10, 14 Jakob Strand, förvaltningsekonom 14 Christin Öberg, förvaltningsekonom 14 Åsa Johansson, nämndsekreterare Paragrafer 9-21 Justering Ordföranden och Gabriella Geertinger. Underskrifter Sekreterare... Åsa Johansson Ordförande... Peter Dygården Justerare... Gabriella Geertinger 1

2 Anslag/Bevis Protokollet justerat och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras hos Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Åsa Johansson 2

3 Innehållsförteckning 9 Val av justerare 2019/ Information till barn- och utbildningsnämnden 2019/ Motion om könsneutrala omklädningsrum 2018/ Öppen förskola i Ullared - omdisponera verksamheten till Fegen en dag per vecka 2017/ Namnbyte av Långavekaskolan 2018/ Genomförandeplan med budget / Timplan för grundskolan 2018/ Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 18 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2018/ / / / Redovisning av delegationsbeslut 2019/ Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden 2019/

4 9 Val av justerare, BUN 2019/15 1. Utse Gabriella Geertinger (S) att tillsammans med ordföranden Peter Dygården (S) justera protokollet. 1 (1) 4

5 10 Information till barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/16 1. Godkänna informationen. Förvaltningschefen informerar - Arbetsmiljön på Långavekaskolan - Förhandling av verksamhetsanpassningar Övrig information - Skolriksdag Planering inför BUN-dagar 1 (1) 5

6 11 Motion om könsneutrala omklädningsrum, BUN 2018/286 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ge kultur-, fritids- och tekniknämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar, konsekvenser och kostnader av inkluderande omklädningsrum. 2. Ta hänsyn till och planera för ökad trygghet och inkludering i pågående och planerade byggnationer av idrottshallar. En motion har inkommit från Georgia Ferris (KD) om att införa könsneutrala omklädningsrum i. Motionären beskriver att ett könsneutralt omklädningsrum är ett större rum uppdelat i ett antal låsbara bås, där var och en enskilt kan duscha och byta om. I motionen framhålls att elever kan känna sig utsatta i omklädningsmiljön och att HBTQ-elever är en särskilt utsatt grupp. Könsneutrala omklädningsrum kan vara ett sätt att skapa tryggare miljöer. Motionären föreslår därför att alla skolor ska förses med könsneutrala omklädningsrum och att könsneutrala omklädningsrum ska ingå vid nybyggnation eller renovering. Barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ska komma med förslag till beslut i ärendet. Motivering av beslut Att byta om och duscha kan upplevas som en utsatt situation, av många olika anledningar. Att inte följa heteronormen kan vara en av dem. Det är därför viktigt att utforma trygga och inkluderande omklädningsrumsmiljöer. Omklädningsmiljöerna i Falkenbergs skolor ser i nuläget olika ut och möjligheten till privat ombyte skiljer sig åt. Det finns idag ingen standard för hur ett könsneutralt omklädningsrum ska utformas. Det kan även finnas många andra skäl till att skapa möjligheter till att enskilt byta om och duscha. Det finns därför behov att tillsammans med den nya kultur-, fritidsoch teknikförvaltningen göra en fördjupad utredning av förutsättningar, konsekvenser och kostnader av inkluderande omklädningsrum, utifrån såväl elevernas som skolornas behov och förutsättningar. Ekonomi Oavsett anledning till anpassningar av idrottshallar/gymnastiksalar så kommer detta att få ekonomiska konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden i form av ökade hyreskostnader och bedöms inte rymmas inom befintlig ram. 1 (2) 6

7 Underlag för beslut sförslag Tjänsteskrivelse Motion: könsneutrala omklädningsrum, KFN 112 Motion (2) 7

8 12 Öppen förskola i Ullared - omdisponera verksamheten till Fegen en dag per vecka, BUN 2017/ Ge förvaltningen i uppdrag att omdisponera Öppna förskolan i Ullared till Fegen en dag per vecka. 2. Verksamheten utvärderas efter sex månader. Öppna förskolan i Ullared startade sin verksamhet hösten Verksamheten är förlagd till biblioteket i Ullared och håller öppet tisdagar, onsdagar och fredagar med tre timmar per dag. Genom att flytta en av dagarna till Fegen blir öppna förskolan mer tillgänglig för fler vårdnadshavare och barn. Motivering av beslut Av verksamhetens sammanställning framgår att besöksfrekvensen sedan starten varit vikande. En anledning till detta är att föräldrar har svårt att ta sig från Fegen till Ullared de tider öppna förskolan har öppet. Genom att flytta en av förskolans dagar till Fegen ökar kommunen tillgängligheten för vårdnadshavare att utnyttja kommunens service. I Fegen finns en bygdegård, vilken tidigare rymde en fristående förskola. Förskolan stängde dock ner sin verksamhet i december 2017 då investeringsbehoven i lokalerna bedömdes allt för stora. Enligt företrädare för Fegens bygdegårdsförening finns emellertid en lokal vilken idag bland annat rymmer ett språkcafé en dag per vecka. Denna lokal har enligt tidigare bedömning av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte haft behov av renovering. Det är verksamhetens bedömning att denna lokal i bygdegården också skulle kunna fungera som lokal för öppen förskola på tisdagar mellan kl Ekonomi En omdisponering av verksamheten innebär inga ökade kostnader vad gäller personal eller material. Det tillkommer en hyreskostnad för lokal i Fegens bygdegård om ca kr/månad. Underlag för beslut sförslag (1) 8

9 13 Namnbyte av Långavekaskolan, BUN 2018/ Långavekaskolan får i uppdrag att tillsammans med eleverna ta fram namnförslag som sedan beslutas av barn och utbildningsnämnden. 2. Återrapportera till nämnden senast Ta fram kostnad för namnbytet. Långaveka skola i Glommen ska 2019/20 byggas om och till för att bland annat ge varje årskurs en egen hemvist. Projektet beräknas stå klart till höstterminens start I samband med att projektet slutförs föreslås skolan byta namn till Glommens skola. Motivering av beslut I Långaveka har det funnits skola ända sedan 1905 då Långaveka småskola togs i bruk invigdes den nuvarande skolbyggnaden vilken sedan dess har byggts om och till vid flera tillfällen. Genom åren har samhället förändrats och Glommen har vuxit fram som en av kommunens största bostadsorter utanför Falkenbergs tätort. Långaveka som ortsnamn används idag i väldigt liten utsträckning och platsen är idag en del av Glommen. Långavekaskolan ska under de kommande åren byggas om och till, bland annat för att ge varje klass upp till årskurs 6 en egen hemvist. Inom ramen för projektet byggs också en fullstor idrottshall. Projektet beräknas stå klart till höstterminens start I samband med att projektet slutförs föreslås skolan byta namn till Glommens skola, dels för att namnet idag är mer relevant, dels för att markera en nystart för skolan i samhället. Ekonomi Kostnader för att genomföra ett namnbyte kan komma i form av nya skyltar och nytt profilmaterial som till exempel namnskyltar till personal. Kostnaden för detta är idag svår att beräkna då skyltar kan komma att ingå i ombyggnationen. Eventuella kostnader får därför utredas vidare. Underlag för beslut sförslag (1) 9

10 14 Genomförandeplan med budget 2019, BUN 2018/ anta genomförandeplan med budget för Genomförandeplanen är en del i kommunens styrmodell. Den ska beskriva hur nämnden avser att genomföra/verkställa de beslut som överordnad instans har fattat. Planen ska avse innevarande kalenderår. Motivering av beslut Genomförandeplanen innehåller utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer och hur man arbetar vidare under året för att nå måluppfyllelse och kvalitet i verksamheten. Dessutom ingår nämndens budget som bryts ner och fördelas ut. Ekonomi et fastställer nämndens budgetramar så som de är fördelade inför Nämndens budgetram kommer justeras ytterligare för bland annat löneökningar och kapitalkostnader under 2019 efter beslut i kommunstyrelsen. Underlag för beslut sförslag Genomförandeplan med budget, Barn- och utbildningsnämnden, (1) 10

11 15 Timplan för grundskolan, BUN 2018/ Förslaget till en kommungemensam, stadieindelad timplan fastställs. 2. Den nya timplanen införs från och med läsåret 19/20 i sin helhet för samtliga elever till och med åk 7 höstterminen De elever som börjar i åk 8 och 9 höstterminen 2019 läser enligt den nuvarande timplanen i ämnet moderna språk men i övriga ämnen enligt den nya timplanen. Sammanfattning Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Moderna språk har blivit obligatoriskt att läsa i åk 6. Matematik och idrott ökar med 100 timmar vardera och ämnet elevens val minskar med motsvarande tid. s gemensamma timplan har justerats utifrån dessa förändringar. Ärendet Grundskolans timplan regleras i 10 kap skollagen (2010:800) samt i bilaga 1 till skollagen. I bilagan anges en stadieindelad timplan och den garanterade undervisningstid som elever minst ska erbjudas i respektive ämne eller ämnesgrupp och stadie samt totalt för grundskolans nio årskurser. Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Utifrån denna förändring samt regeringens beslutade förändring kring moderna språk som började gälla från och med höstterminen 2018 har förvaltningen nu sett över den stadieindelade timplanen för kommunen och anpassat den utifrån dessa förändringar. Vissa andra mindre justeringar som innebär flytt av ämnestid mellan stadier har också gjorts. Detta för att anpassa så att ramtiderna för respektive stadie blir så jämna som möjligt för att underlätta för planering av skolskjutsar. 1 (2) 11

12 De elever som börjar i åk 7 och 8 ht 19 ska läsa enligt den förra timplanen i moderna språk men enligt den nya timplanen i övriga ämnen. Detta för att de ska få sin garanterade undervisningstid i moderna språk. Timmarna i matematik fördelas till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän har tagit fram och bearbetat förslag till en gemensam timplan. Grundskolerektorerna har tagit del av förslaget och lämnat synpunkter. För arbetet har en självklar ståndpunkt varit att timplanen i första hand ska vara gynnsam för elevernas utveckling och lärande, efterföljt av organisatorisk och tjänstemässig hänsyn. Motivering av beslut Regeringen har fattat beslut om förändringar i timplanen. Falkenbergs kommuns timplan behöver justeras för att stämma överens med de nationella förändringarna. Ekonomi et innebär en påverkan på ekonomin på så sätt att de elever som går i F-5 skolor behöver skolskjuts i större omfattning än idag till de 6-9 skolor där moderna språk organiseras. Därför kommer kostnaderna för skolskjuts att öka. Underlag för beslut sförslag Tjänsteskrivelse Förslag till timplan för grundskolan (2) 12

13 16 Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden 2018, BUN 2018/ Anta dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Detta för att främja rätten att ta del av allmänna handlingar, framtida forskningsbehov och säkerställa dokumentationen av myndighetens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen och på det sätt som framgår av arkivreglementet. Enligt 5 i arkivreglementet (kommunfullmäktige ) och 6 arkivlagen ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Kraven på att myndigheten ska beskriva sina allmänna handlingar finns också i offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av dokumenthanteringen, samt att leva upp till de lagkrav som åligger myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv. Motivering av beslut Dokumenthanteringsplanen fastställer vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras (förstöras). Planen ger en överblick över myndighetens allmänna handlingar och förbättrar de anställdas och allmänhetens möjligheter att återsöka information. Handlingar som inte finns med i dokumenthanteringsplanen får inte gallras. Dokumenthanteringsplanen främjar effektivitet, kvalitet och säkerhet i informationshanteringen och möjliggör en mer ordnad arkivbildning. Antagandet av en ny dokumenthanteringsplan för hela barn- och utbildningsnämnden innebär att tidigare dokumenthanteringsplaner inom nämndens område upphör att gälla. Ekonomi et påverkar inte nämndens ekonomi. Underlag för beslut sförslag Dokumenthanteringsplan (1) 13

14 17 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden, BUN 2018/ Anta arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Detta för att främja rätten att ta del av allmänna handlingar, framtida forskningsbehov och säkerställa dokumentationen av myndighetens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen och på det sätt som framgår av arkivreglementet. Enligt 4 i arkivreglementet (kommunfullmäktige ) och 6 arkivlagen ska varje myndighet redovisa sitt arkiv och sina allmänna handlingar. Detta ska göras genom att i en arkivbeskrivning ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas, hur arkivet är organiserat, vilka register och sökingångar som finns och om det i arkivet vanligen förekommer någon särskild sekretess. Motivering av beslut Arkivbeskrivningen beskriver barn- och utbildningsförvaltningens organisation och enheternas verksamheter. Här framgår också de lagar som styr verksamheten och kortfattat om hur man söker allmänna handlingar. Ekonomi et påverkar inte nämndens ekonomi. Underlag för beslut sförslag Arkivbeskrivning (1) 14

15 18 Mötestider för barn- och utbildningsnämnden 2019, BUN 2018/ Fastställa de reviderade mötestiderna för Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2018 om mötestider för När den nya mandatperioden börjar 2019 föreslås en förändrad organisation för nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har därmed tagit fram ett reviderat förslag på mötestider för nämndens möten Förslaget är sammanfattat i tabellen nedan. Mötesdag: torsdag Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsutskott förskola, 10 31/ /10 28/11 grundskola, fritidshem kl. 8 (13:15) (ons) Arbetsutskott -- 31/ /11 gymnasieskola, frivilliga skolformer kl. 13:15 (ons) Presidie kl. 8 Nämnd kl. 13:15 10 (8:00) BUN-dagar 27, Utbildningar ny mandatperiod BUN Motivering av beslut Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott för förskola, grundskola och fritidshem och ett för gymnasieskola och frivilliga skolformer. Arbetsutskotten bereder ärenden till nämndens möten. Nämnden har möten en gång i månaden, förutom i juli. Tidigare har nämnden haft en helnämndsberedning och en lokalberedning som har berett ärenden inför nämndens möten. Lokalberedningen upphör från 2019 och dessa ärenden bereds istället inför arbetsutskottens möten i möten med nämndens presidium. Ekonomi De planerade mötena ryms inom nämndens budget. Underlag för beslut sförslag Mötestider barn- och utbildningsnämnden 2019 reviderad (2) 15

16 2 (2) 16

17 19 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/17 1. Godkänna anmälda meddelanden för perioden Avsändare/Mottagare Ärendet Datum Skolinspektionen efter uppföljning för fritidshem Morups friskola Skolinspektionen efter uppföljning förskoleklass och grundskola Morups friskola Socialnämnden efter uppföljning av Skolfam Skolinspektionen efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn Apelskolan 1 Skolverket Information maxtaxa och kvalitetsäkrade åtgärder m m Kommunstyrelsen KS Tilldelning av budget för löneökningar Kommunstyrelsen KS Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstid Kommunstyrelsen KS Kommunens månadsuppföljning och prognos oktober 2018 Skolverket statsbidrag lärarlönelyftet ht /2019 Skolverket statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning ht 2018 Skolverket statsbidrag mindre barngrupper i förskolan 2017/2018 Skolverket statsbidrag personalförstärkningar inom elevhälsan 2017 Kommunstyrelsen KS 351 Uppdrag - hur ska arbetet med integration och inkludering fortskrida ur ett kommungemensamt perspektiv Avsändare/Mottagare Ärendet Datum 1 (2) 17

18 Skolverket Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen smeddelande maxtaxa fastställda bidragsramar för 2019 riskklassning, kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelskontroll av Dagbarnvårdare om årlig avgift för tillsyn samt anmälan enligt miljöbalken hos Barn- och utbildningsnämnden i Skogstorps förskola Samverkansprotokoll (2) 18

19 20 Redovisning av delegationsbeslut, BUN 2019/18 1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden. sdatum Delegat Delegationsordning Delegationsbeslut 3 kap. nyanställningar Delegationsbeslut diariet Mottagande anmälan om kränkande behandling Nämndsekreterare 1.3 Underlag för beslut Delegationsbeslut nyanställningar december Delegationsbeslut diariet Sammanställning anmälan om kränkande behandling (1) 19

20 21 Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden, BUN 2019/19 Diskussion representation i branschråd den nya mandatperioden 1 (1) 20

Lennart Johnsson (V) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S)

Lennart Johnsson (V) Jonathan Esbjörnsson (L) Jenny Fredman (C) Ulf Davidsson (S) Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-10 Sammanträdestid 08:00-9:10 Ledamöter Peter Dygården (S) Tore Holmefalk (C) Gabriella Geertinger (S) Anna Andersson (C) Lena Engström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Åsa Johansson Ordförande... Peter Dygården Justerare... Emily Crowe

Underskrifter Sekreterare... Åsa Johansson Ordförande... Peter Dygården Justerare... Emily Crowe Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-28 Sammanträdestid 08:00 12:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Dygården (S) Tore Holmefalk (C) Lena Engström (L) Sara Grimpe Wernersson

Läs mer

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sammanträdestid 13.15-16.40 Ajournering 14.20-14.50 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 17:30. Närvarande

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 17:30. Närvarande Barn- och utbildningsnämnden Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2017-03-22 Sammanträdestid 13:15 17:30 Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kerstin Angel (C), ordförande Sara Grimpe Wernersson (S)

Läs mer

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Eva Christiansson (C) Margareta Warnholtz (M) Pontus Ericsson (C) Lennart Johnsson (V) Håkan Jeppsson (MP)

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Eva Christiansson (C) Margareta Warnholtz (M) Pontus Ericsson (C) Lennart Johnsson (V) Håkan Jeppsson (MP) Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-02-26 Sammanträdestid 13.15-16.00 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Lennart Johnsson (V) Ersättare. Sven-Olof Lundin (C) Blerta Mlinaku (S) Bengt Sundberg (M) Övriga närvarande

Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Lennart Johnsson (V) Ersättare. Sven-Olof Lundin (C) Blerta Mlinaku (S) Bengt Sundberg (M) Övriga närvarande Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sammanträdestid 13:15 16:45 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kerstin Angel (C) Margareta Warnholtz (M) Peter Dygården (S) Anna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 18.45 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-05-14 kl. 13:00-15:30 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.30 (S), ordförande Rickard Gillman (S) Majja Neverland

Läs mer

Ledamöter. Ersättare. Fatmir Muric (S) Lennart Johnsson (V) Tore Holmefalk (C) Blerta Mlinaku (S) Övriga närvarande

Ledamöter. Ersättare. Fatmir Muric (S) Lennart Johnsson (V) Tore Holmefalk (C) Blerta Mlinaku (S) Övriga närvarande Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-14 Sammanträdestid 13:15 16:15 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kerstin Angel (C) Margareta Warnholtz (M) Peter Dygården (S) Anna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Kommunhuset 1 oktober 2015 kl. 13.30-14.15 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine Andreasson (C) KD Elise

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer:

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: 253-269 Plats: Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Anja Nyström Ordförande Susanne Karlsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Pia

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Nea Mustonen (KD) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Kenth Gustafsson

Läs mer

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 1(12) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kl.14.30-15.00. Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S) ordf. Jon Björkman (V) Siw Sachs (S) Inga-Britt Andersson (C) Anna Strandh Proos (M) Ej beslutande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, klockan 15.00 17.00 ande Övriga närvarande Tove Winqvist (S), ordförande Rickard Gillman (S) Karin Hurtig (V) Nancy Ibarra (V) Ylva

Läs mer

Filip Erzmoneit Friberg (S) Lennart Johnsson (V)

Filip Erzmoneit Friberg (S) Lennart Johnsson (V) Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-11-22 Sammanträdestid 13:15 16:30 Ledamöter Kerstin Angel (C) Peter Dygården (S) Anna Andersson (C) Lena Engström (L) Gabriella Geertinger

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63 1 (17) Paragrafer 51-63 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-15:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Lennart Johnsson (V) Sven-Olof Lundin (C)

Lennart Johnsson (V) Sven-Olof Lundin (C) Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-02-28 Sammanträdestid 13:15 17:05 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kerstin Angel (C) Margareta Warnholtz (M) Peter Dygården (S) Anna Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-05-19 A4 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 11.55. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Petra Danielsson,

Läs mer

Fatmir Muric (S) Tore Holmefalk (C) Lennart Johnsson (V) Blerta Mlinaku (S)

Fatmir Muric (S) Tore Holmefalk (C) Lennart Johnsson (V) Blerta Mlinaku (S) Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-10-24 Sammanträdestid 13:15 15:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Kerstin Angel (C) Margareta Warnholtz (M) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 17.00 20.25 Majja Neverland (V), ordförande Robin Bergman (S)

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-15:20 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson

Läs mer

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 19 april 2017, klockan 16.00 17.50. ande Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse/underrättelse 2018-12-10 1(13) Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna Beslutande ledamöter Arne Augustsson (C), ordförande Thorbjörn Bäckrud (KD), vice ordförande Nea

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 26 november 2015 kl. 08.30 10.05 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl tjänstgör

Läs mer

Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren (C) Fredrik Trygg (SD)

Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren (C) Fredrik Trygg (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 16:00 17:00 Beslutande ledamöter Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Töcksfors skola, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Allan Spets, V. ordförande (C) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Thord Andersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Boo Westlund (OR) Lena Svensson (S) Birgitta Söderlund (OR) Håkan Lindh (S) Emma Koskelainen (L)

Boo Westlund (OR) Lena Svensson (S) Birgitta Söderlund (OR) Håkan Lindh (S) Emma Koskelainen (L) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Stora mötet, Älvstranden bildningscentrum kl 09:00-12:45 Beslutande Övriga Boo Westlund (OR) Lena Svensson (S) Birgitta Söderlund (OR) Håkan Lindh (S) Emma Koskelainen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 17.30 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 14.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.30. Beslutande M Lena Eriksson C Bengt Axbrink FP Sofia Sjöstrand S Peter Landgren S AnnSofi Tureson

Läs mer

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-22 Sammanträdestid 13.15-17.00 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 11111 ~!!~,,...-.; ~ Essunga kommun 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande Pernilla Jönsson (M), vice ordförande Tobias Wallin (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens (18) barn- och utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens (18) barn- och utbildningsutskott Kommunstyrelsens 2011-01-31 1(18) barn- och utbildningsutskott Plats och tid Kommunhuset, konferensrum barn- och utbildning, 15.00 18.00 ande Majja Neverland (V), ordförande Thommy Ukkonen (S) Frida Jansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/8 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-01-25, kl. 14.00-16.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen kl. 15.30 17.40 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L), till kl.

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:45

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:45 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:45 ande ledamöter Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Göran Hellmalm (L)

Läs mer

14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport

14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-24 12 Meddelanden 13 Anmälan om delegationsbeslut 14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport 15 Ekonomi 16 Reviderad timplan för Tingsryds kommuns grundskolor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Källskolan, klockan 15.00 17.45 ande Övriga närvarande Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) Elizabeth Pettersson (S) Karin Hurtig (V) Nancy Ibarra

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Lilla A-salen, Kommunhuset, Tierps köping, kl. 08:30-12:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 55-61 Utses att justera Justeringens plats och tid Sara Sjödal (C) 20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25 1 Innehållsförteckning Ärende 66 Redovisning av elev- och föräldraenkät... 3 67 Ekonomisk rapport tertial 2 och delårsbokslut... 4 68 Budget 2019-2021... 5 69 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014 kl. 18.30-20.30 Förskolan Äventyret, Ekeby Beslutande ledamöter Kjell-Åke Johnsson (S) ordförande Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Fatmir Muric (S) Blerta Mlinaku (S) Karin Lundberg (M)

Fatmir Muric (S) Blerta Mlinaku (S) Karin Lundberg (M) Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-09-19 Sammanträdestid 13:15 17:00 Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kerstin Angel (C) Margareta Warnholtz (M) Peter Dygården (S) Anna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Matsalen på Västerskolan, onsdagen den 21 mars 2018, klockan 16.00-17.45 ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S9, Mikael Peterson (S) ordförande,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildnignsförvaltningen

Barn- och utbildnignsförvaltningen 1(2) Plats och tid Insikten Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Joanna Stridh (C), ordf. Lena Johansson (KD) Henrieta Vedberg (M) Barbro Aastrup (S Ersättare och övriga närvarande Lars Kratz, förvaltningschef

Läs mer

Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-25 Sammanträdestid 13.15-16.35 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Bokö Paragrafer 9-15 kl. 14:00-17:00 Justeringens plats och tid Sekreterare... Karin Berg Ordförande Justerande.... Kent Perciwall.... ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 10-18 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningens mötesrum, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-15:20 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå, tisdag 27 februari 2018, kl 09:00 Åke Fagervall (NS) Åsa Alanentalo (KD) Ylva Ylinenpää Sannemalm (C) Riitta Björk (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 45-55 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Charlotte Eliasson Anderberg (KD), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 27 oktober 2016 kl. 13.30 15.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Paragrafer (17) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Vita huset kl.

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Paragrafer (17) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Vita huset kl. 1 (17) Paragrafer 16-27 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Vita huset kl. 16:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Neyssa Lundmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset 29 november kl. 13.30 16.55 Paus 15.25 15.50 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Rune Imberg 53 56 S Urban

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Björkängen, klockan 15.00 16.15 ande Övriga närvarande Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) Elizabeth Pettersson (S) tjänstgörande ersättare Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:35 11:05 Beslutande Övriga Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Jan Klarström (SD) Jan Sandström (S)

Läs mer

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 5 mars 2019, kl 09:00 16:00 ande Övriga deltagande Börje Rytiniemi (C) Magnus Pettersson (SJVP) Yvonne Kangas (SJVP) Johan Taavo (KD) Camilla Mattila

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tisdagen 6 mars 2018 kl. 15.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr Monica Björsell (LBPO), ordförande Torsten Lindh (S) Anne-Louise Karlsson (C) Petra Ojala (C) Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Boken kl. 15:00-18:15 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kim Svitzer (PF), 1:e vice ordförande Valter Titusson (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22 1 Innehållsförteckning Ärende 88 Besök av förskolan Äventyret... 3 89 Ekonomisk månadsrapport... 4 90 s sammanträdestider 2017... 5 91 Reviderad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-14:45 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c)

Stenbockskolans konferensrum, kl Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c) 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.15 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c) Övriga deltagande Gösta Högberg,

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer