FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP"

Transkript

1 FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP

2 RAPPORTEN I ETT NÖTSKAL Den här rapporten beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service och värdskap på destinationen. Rapporten är tänkt att öka kunskapen kring, och förståelsen för, den framtida besökarens beteende och behov och ska ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra strukturer för ett innovativt värdskap i världsklass. Teknikutvecklingen har och kommer att få stort inflytande på hur vi söker information och vägledning framåt, och människans roll kommer att förändras. Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras. Människor kommer inte kunna plocka fram öppettider, kortaste resvägen, bästa hotellrummet till lägst pris etc. lika snabbt och säkert som en automatiserad tjänst. Den servicen som fortfarande kommer att ges i fysiska möten kommer delvis ha funktionen att täcka upp där digitalisering och automatisering inte duger. Man kan tänka sig att detta kommer att vara fallet när det gäller att ge personliga och lite hemliga tips, berätta levande historier om en plats, skämta, flirta, överraska. Visa medkänsla och fantasi. Hjälpa till att lösa komplexa och svårstrukturerade problem. Kort och gott: förgylla upplevelsen med personligt värdskap och stå för fingertoppskänslan. Turistbyråns roll kommer också att förändras i framtiden. Vissa delar av dagens uppgifter kommer troligen att behöva centraliseras (det digitala värdskapet), andra hyperlokaliseras (det personliga, autentiska värdskapet). En ny funktion behöver förmodligen inrättas, vi har valt att kalla dem upplevelsecoacher. Deras fysiska placering är mindre viktig, men deras tillgänglighet i olika kanaler väsentlig. Nya yrkesroller som programmerare, analytiker, säljare, upplevelseproducenter och informationsdesigners blir allt viktigare. Den traditionella turistbyrån kommer sannolikt att försvinna, yrkesrollen turistinformatör (i bemärkelsen förmedlare av information) likaså.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAPPORTEN I ETT NÖTSKAL... 2 FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP TRENDER SOM PÅVERKAR FRAMTIDENS VÄRDSKAP... 6 FRAMTIDENS ROLLER OCH ORGANISATION BILAGA 1: SEMESTERPLANERING OM KAIROS FUTURE... 35

4 FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP Den här rapporten beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service och värdskap på destinationen. Rapporten är tänkt att öka kunskapen kring, och förståelsen för, den framtida besökarens beteende och behov och ska ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra strukturer för ett innovativt värdskap i världsklass. OM DRIVKRAFTER OCH TRENDER Det finns ett antal drivkrafter och trender som kommer att påverka besökares beteenden och behov i framtiden. När vi arbetar med trender brukar vi leta efter pågående långsiktiga förändringar (trender) som har en riktning och är så starka att vi kan anta att de kommer att fortsätta i samma riktning flera år framåt i tiden. Drivkrafter och skiften är ännu större förändringar med en sådan stor genomslagskraft att de har en bred påverkan på antingen trenderna eller på själva frågeställningen. Fig. 1. Exempel på trendkurva, Kairos Future. Inom ramen för framtidens värdskap blir många tekniska och digitala trender aktuella. De är lite speciella, för inom det här området går det just nu så ofantligt snabbt! För att lättare kunna värdera var lite mer specifika produkter och tjänster ligger i sin utvecklingsfas kan man jämföra med Gartners sammanställning nedan. Kurvan visar bland annat hur tekniker ibland blir hypade det vill säga väldigt omtalade innan de egentligen används i någon större utsträckning. När man väl vet om en teknik kommer att slå igenom eller inte har ofta hypen redan lagt sig. Därför kan det ibland vara svårt att veta vilken roll ny teknik kommer att spela i samhället framöver. Och all ny teknik får heller inte genomslag. Generellt kan man dock säga

5 att spridningstakten för ny teknik har ökat i takt de senaste åren. Det tog 40 år från det att radion introducerades till dess att hälften av befolkningen hade tillgång till den. För TV tog det 12 år och för bredband bara 4 år. Det kan vara bra att ha den här kurvan i minnet när man värderar till vilken utsträckning man behöver ta olika tekniska utvecklingar i beaktning. Fig. 2. Gartners hypekurva för ny teknik, juli 2014 På de följande sidorna har vi valt ut tio mer övergripande trender och metatrender (stora trender som driver på andra trender och som delas upp i flera undertrender) som vi bedömer kommer att ha signifikant inflytande på framtidens värdskap.

6 10 TRENDER SOM PÅVERKAR FRAMTIDENS VÄRDSKAP Vi har valt ut tio viktiga trender och metatrender som driver på mer specifika trender. Integration av tekniken i människors vardag är en viktig faktor här, bland annat eftersom det bidrar till ett ständigt tilltagande och personifierat informationsöverflöde. Hur kommer detta att påverka framtidens värdskap? Big Data, digitalisering och automatisering innebär både risker och möjligheter framåt och får konsekvenser för människans roll som värdinna/värd. En annan förändring är vårt ökade välstånd som gör att prylar sjunker i värde, medan upplevelser blir en allt knappare och värdefullare resurs när tiden är en bristvara. Det ställer ökade krav på ett anpassat värdskap för gäster som vet vad de vill ha, men hur? Det ökande inflödet av gäster, särskilt från andra länder, innebär krav på ett anpassat värdskap på andra sätt. Andra viktiga förändringar som vi ska titta närmare på är skiftet av makt och kontroll över information och varumärken från producenter till konsumenter som även blir medproducenter av upplevelser och kommunikation. Vem kommer att hålla reda på allt i framtiden kan man undra? Vem sköter kvalitetssäkringen? Fig. 3. Schematisk översikt över trender som påverkar framtidens värdskap.

7 Vi utforskar på de följande sidorna dessa olika trender och förändringar och deras konsekvenser för följande frågeställningar: Vad blir människans roll framöver? Hur ska framtidens värdskap organiseras? Hur ser framtidens turistbyråer ut? 1. INTERNATIONALISERING OCH MARKNADSTILL- VÄXT FÖRÄNDRAR TURISMNÄRINGEN Vi börjar med det mest grundläggande: tillväxten inom besöksnäringen. Enligt FNs turismorgan (UNWTO) kommer resandet att öka starkt de kommande åren. De räknar med att turismen nästan kommer att fördubblas, från 1 miljard idag till 1.8 miljarder Fig. 4. Prognos för turismens tillväxt mot år UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition I takt med att marknaden växer blir den även mer internationaliserad. Den globala medelklassen växer. Särskilt folkrika länder med stark ekonomi, som Kina och Indien, kommer att påverka industrin. Den största relativa tillväxten kommer från nya marknader, utvecklingen av en marknads reseintensitet (andelen av befolkningen som reser på semester) hänger nära ihop med den ekonomiska utvecklingen i landet. UNWTO uppskattar att kinesiska turister kommer göra 100 miljoner utlandsresor 2015, och 200 miljoner år Den största ökningen kommer att ske till destinationer i de nya tillväxtmarknadernas närhet. Men även Sverige och Skåne har goda möjligheter att attrahera allt fler långväga resenärer.

8 Fig. 5. Goldman-Sachs, The Expanding world middle class Så vad innebär det här för branschen generellt och för värdskapet specifikt? Främst betyder det fler möjligheter och ökade intäkter, men även ökad konkurrens (Sverige och Skåne är inte de enda destinationerna som anstränger sig för att öka besöksströmmarna). Ur ett värdskapsperspektiv innebär utvecklingen även ökat tryck på besöksnäringen (även på lokalbefolkningen), ökad komplexitet samt en större mångfald av resenärer. Dels innebär det självklart ökade krav på information och tjänster på olika språk, i vissa områden kan ökande flöden av turister innebära en belastning för lokalbefolkningen. Minst lika viktigt blir en ökad kompetens när det gäller kulturskillnader. Ett värdskap i internationell världsklass innebär även att anpassa utbudet av upplevelser, boende och mat för att det ska locka och uppskatttas av gäster från fjärran länder. 2. TEKNIKEN INTEGRERAS ALLT MER I VÅRA LIV Utvecklingen inom teknikområdet är av särskild relevans för morgondagens värdskap eftersom den så starkt påverkar det sätt vi söker och producerar information. Hittills har det varit teknisk utveckling inom transport (snabbare, billigare) som varit den starkaste drivkraften för resandet. Nu är det teknisk utveckling relaterat till informationsöverföring som driver förändringen.

9 INDUSTRIAL SOCIETY NETWORK SOCIETY Mass Tourism Connected Tourism Mid 1900 s: Car, air travel driven Early 2000 s: Internet driven Fig. 6. Från massturism till delad turism. När vi lämnar industrisamhällets logik och går in i ett nätverkssamhälle eller kanske tankesamhälle, där människors kommunikation och utbyte av tankar och idéer står i fokus blir det också detta som driver utvecklingen inom turismen. Kairos Travel Trend Report Utvecklingen är komplex, vi har därför delat upp det här kapitlet i flera delar för att titta närmare på metatrendens undertrender. Internet of things Även om tekniken inte är ny i våra liv, så håller den nu på att införlivas i vår vardag på ett helt nytt sätt. Dels så integreras olika tekniska prylar med varandra (de pratar direkt med varandra, utan att blanda in människan), och dels så överförs fler och fler upplevelser och tjänster till den digitala sfären. Information flödar vanligen på ett förutsägbart sätt mellan människor, via databaser och internet. Men också den fysiska världen håller alltmer på att bli en egen form av informationssystem. Vi ser redan en utveckling där en mängd produkter innehåller elektronik som kopplas upp mot, och kontrolleras via nätet med sina egna unika digitala identiteter. Detta brukar kallas för internet of things. Bilar, mobiltelefoner, hemelektronik och olika typer av sensorer kan idag kopplas samman på nya sätt. Fler och fler företag har system som kan rapportera försäljningsdata, lagersaldo, bevakningsinformation mm i olika dimensioner i realtid. Inom trafikbranschen har realtidsrapportering revolutionerat sättet att kommunicera information, trafikanternas mobiltelefoner kommunicerar med databaser som i sin tur vidarebefordrar kvantifierad information till trafikanterna om exempelvis trafikflöden och incidenter. Den här utvecklingen kommer med stor sannolikhet att fortsätta i snabb takt eftersom den möter behovet att förenkla våra liv och hantera komplexiteten. Inte minst gäller detta flödet i städerna som blir allt tätare i takt med den ökande urbaniseringen.

10 Fig. 7. Ciscos illustration över framtidens internet of things (prylar som pratar med varandra) där man räknar med 50 miljarder anslutningar år Teknikens spridning I takt med att teknikutvecklingen har tagit fart har även hushållens tillgång till teknik ökat. Framförallt har den mobila surfingen och kommunikationen via sociala medier blivit vanlig. Om vi tittar på den globala utvecklingen är just mobiltelefoner det som har spridit sig absolut mest, medan fasta telefoner har blivit mindre vanliga. Att ha med sig sin smartphone när man är ute och reser har blivit så vanligt att EU har gått in och tvingat mobiltelefonföretagen att nästan halvera priserna för att använda internet med mobilen (så kallad roaming) inom unionens gränser. Eftersom det blir lättare att använda sin mobil utomlands underlättas även rörligheten.

11 Fig. 8. Global ICT development. ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) Särskilt i konsumtionssammanhang blir det mobila mer och mer viktigt, och där räknas även explosionen av surfplattorna in. Beroende på källa uppskattas andelen av alla e-handelsinköp som sker via en mobil eller en surfplatta idag till 5-20%. Fig. 9. Nedbrytning av e-handel per medium, Shopvisible g Givet att fler och fler använder mobiler och surfplattor för informationsinhämtning och bokningar och andra mer avancerade tjänster behöver hemsidor vara tillgängliga och lättorienterade även med dessa verktyg. Det blir allt viktigare att skapa en seamless känsla mellan hemsida på mobila enheter och datorer. Handel med mobiler och surfplattor har även tagit sig utanför den digitala världen, och allt fler alternativa betalningssätt har utvecklats. Ett exempel är Wywallet som de fyra stora mobiloperatörerna i Sverige har utvecklat, men det finns även flera andra olika betalningsalternativ, t.ex. Swish som ägs av flera banker eller izettle som är inriktad på mindre transaktioner mellan privatpersoner och småföretagare

12 och som blivit populärt i besöksnäringen och inom kultursektorn (festivaler, konserter etc.). Internationellt är bitcoin en allt vanligare företeelse. Bitcoin är en valuta som är fri från banker och nationella gränser, den påverkas inte av växlingskurser och är därför ideal för resenärer. På det här området pågår just nu en kamp mellan de olika lösningarna. Vilket alternativ (om något) som lyckas samla tillräckligt många användare för att finnas kvar och växa i framtiden är just nu mycket osäkert. Men vi kan räkna med nya betalningslösningar framåt. Nigeria med flera länder i Afrika har kommit långt på det här området, här har man i många länder hoppat över både kreditkort och laptops och leap-froggat direkt på smarta telefoner och betallösningar via dessa. Sverige med sin utbredda användning av kortbetalningar släpar i det här avseendet efter. Tekniken ger nya möjligheter och ställer nya krav Teknikutvecklingen skapar platsobundenhet, vilket innebär att vi människor är mer rörliga än tidigare. Den här rörligheten skapar utmaningar för företag att nå sina kunder och förstå sina målgrupper. Ett sätt att nå fram är genom virtuella kanaler, vilket möjliggör en känsla av närhet även när det geografiska avståndet är stort. Fig. 10. Apoteket Hjärtats reklam (vimeo.com) Ett exempel på en kampanj som lyckades väldigt väl med att integrera virtuell teknik är Apotek Hjärtat. Deras digitala affisch i Stockholms tunnelbana var programmerad att reagera när tågen kom in. När ett tåg var på väg in på stationen blåste modellens hår upp över hennes ansikte och gav intrycket av att hon upplevde samma luftgenomströmning som resenärerna. Ett annat exempel på hur man kan skapa närhet och kontakt till kunder genom digital teknik är indiebandet Arcade Fires sida: där du kan skriva in din stad/postnummer och se deras musikvideo utspelas med lokala element från Google streetview. Båda dessa kampanjer lyckas binda samman den virtuella världen med den fysiska och är inspirerande best practice exempel för

13 besöksnäringen. En möjlighet att flytta det skånska värdskapet till en tid långt innan eller efter det fysiska besöket och till en perrong i London eller hem till ett vardagsrum i Hamburg. Här är utvecklingen i sin linda, möjligheterna till unika kampanjer ännu stor och kreativiteten kan ges fritt spelrum. Den virtuella världen möter den fysiska Tjänster baserade på en förstärkt verklighet (augmented reality) blir allt vanligare. Konceptet förstärkt verklighet bygger på att ett visuellt datalager placeras ovanpå det man kan se med sina egna ögon genom till exempel olika scanning och 3Dtekniker. Det går då t.ex. att fota ett hus med smartmobiltelefonens kamera och få tillbaka information om lediga lägenheter och information om husets historia. Vägbeskrivningar, turistinformation om sevärdheter samt att virtuellt prova produkter är andra vanliga funktioner. Fig. 11. Android augmented reality app Den här utvecklingen har varit särskilt viktig för att sälja varor på internet, IKEA utvecklade redan för flera år sedan ett verktyg som gav kunden möjlighet att se hur IKEA möbler skulle se ut i det egna hemmet. En naturlig konsekvens av det här skiftet är att liknande tekniker kommer att användas för flera olika typer av upplevelser och tjänster. I framtiden kanske man kan få ett smakprov på hur det är att stå på Kullabergs klippor en sommardag innan man beställer sin resa dit. Men framför allt är det här en möjlighet att leverera guidning och information på platser och på tider där en riktig guide inte är lönsam. Gäller naturligtvis även nischade målgrupper med mycket specifika intressen. På det här området är det fortfarande ganska tunnsått med exempel, trots att tekniken funnits där flera år. Kanske är priset för framta-

14 gande av appar eller liknande lösningar fortfarande för högt? Kanske är konsumenterna inte riktigt mogna? Och kanske är tekniken fortfarande inte tillräckligt bra för att faktiskt ersätta de gamla beprövade koncepten med mänskliga guider? 3. DIGITALISERING AV UPPLEVELSER OCH TJÄNS- TER ÖKAR Det är inte bara upplevelser som digitaliseras, utan även utbudet av tjänster flyttar allt mer ut i den digitala världen. Dels för att det är där kunderna till allt större utsträckning finns, och dels för att det finns ekonomiska vinster i att samla tjänsteutbudet centralt. Allt fler företag med både produkter och tjänster erbjuder kundtjänst, livechatt med rådgivning och andra tjänster till sina kunder digitalt. Fig. 12 och 13. Booz & Company Industry Digitalization Study Booz & Company har gjort en branschjämförelse över hur långt digitaliseringen har kommit i olika industrier. Den visar att hotell och restaurang inte är lika digitaliserade som exempelvis finansbranschen, utan ligger långt under genomsnittet. Men mycket har det hänt mycket de senaste åren, mellan 2011 och 2012 har hotell och restaurang branschens digitalisering gått snabbare framåt än genomsnittet för samtliga branscher. Resenärer blir mer och mer vana att använda digitala verktyg och förväntar sig kunna göra det oavsett bransch. De senaste åren har exempelvis ett antal hotellkedjor tagit fram appar som erbjuder incheckning, utcheckning samt val av rum med hjälp av digitala planritningar och digitala nycklar till rummet. Hotellappar erbjuder även många gånger en viritual concierge där gäster kan beställa rumservice eller boka middagsreservationer. Scandic låter gästen betala room service via den egna datorn från rummet för att slippa köer på morgonen.

15 Även restauranger erbjuder fler och fler digitala tjänster, från bokning av bord via internet till egna appar där mat och dryck kan beställas och notan betalas. La- Baracca i Tyskland är ett sådant exempel, där menyn är elektronisk och skickar din beställning direkt till köket, vilket gör att man får sin mat snabbare. På caféer erbjuds nu ofta kunder att betala med sin mobiltelefon. Nyligen lanserade Apple sin Apple Pay, som kommer att fungera som en digital plånbok i mobilen. Det återstår att se hur det kommer att gå med den nya tjänsten, men redan är återförsäljare uppkopplade mot systemet. När det gäller digitalisering av tjänster är det kanske ändå information och bokning det område där skiftet kommit längst. Digitala lösningar har delvis ersatt, men även grundligt förändrat och kompletterat de traditionella resebyråernas roll. Den här utvecklingen bedömer vi ännu vara i sin linda. I takt med att tekniken blir allt intelligentare kan allt fler av dessa tjänster komma att försvinna. I Kairos Travel Trend Report 2014 tittade vi på utvecklingen av informationsbeteendet hos nordiska resenärer sedan När vi går in i det uppkopplade nätverkssamhället ökar online-källor i betydelse (sökmotorer ökar, broschyrer minskar) När informationsutbyte och nätverkande blir allt viktigare är crowds allt viktigare som informatörer (Facebook-kompisarna eller andra resenärer i reseforum t.ex.) På grund av informationsöverflödet ökar betydelsen av meta-siter som t.ex. Momondo och Kayak. MOST FREQUENTLY USED Search engine on the Internet Have been there before Recommended by friends/acquaintances Home page of tour operator Home page of hotel/ airline/ ferry/ train/ car rental The official home page of the country/destination Opinions of other travelers on the Internet Direct contact hotel/ airline/ ferry/ train/ car rental Tour operator (personal meeting/telephone call) Guidebook Home page of online travel agency Home page of travel agency Travel agency (personal meeting/telephone call) Brochure about the locality Meta search sites (e.g. Momondo, Kayak) Home page of tourist information office Advertisement on the Internet Brochure about the region Brochure about the country Features in newspaper/magazine Advertisements in newspaper/magazine Tourist information office (personal meeting or Trend lists, f. ex. Top-Ten-Lists in different media Visit to a fair Features on TV TV commercial LEAST FREQUENTLY USED -8% -2% -1% -1% -2% -3% -1% -6% -3% -2% -5% -3% 4% -3% -4% -2% -1% -1% -1% -1% 0% Fig. 14. Förändring av informationskällor använda av nordiska resenärer vid planering av årets viktigaste semesterresa (förändring ). Observera att några informationskällor inte fanns valbara Kairos Travel Trend Report % 2% 6% NEW! 8% 8% NEW! -10%-8%-6%-4%-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% NEW! Online Offline Can be both

16 Sökmotorer har ökat i betydelse som informationskälla sedan vi startade mäta år 2007, men det är inte förrän nu som det är den viktigaste källan för nordborna. Det har alltså skett ett skifte mot digitaliserade tjänster när det gäller information och bokning. Men det utökade utbudet av digitaliserade tjänster kräver en hel del underhåll, då gästen förväntar sig exempelvis en uppdaterad hemsida med all information som behövs. Det innebär alltså att vissa arbetsuppgifter har försvunnit medan andra har tillkommit. Framåt blir det också allt viktigare att den digitala upplevelsen korrelerar med den fysiska. Om man marknadsför sig med hög servicegrad eller som en exklusiv upplevelse måste detta återspeglas i ens digitala kanaler. Det räcker inte att ha information på nätet, den måste också vara snygg, smart och lättillgänglig. 4. INFORMATIONSÖVERFLÖDET FYLLS STÄNDIGT PÅ Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Informationsrevolutionen har präglat de senaste 15 åren och har bland annat gjort att vi effektivt och enkelt kan kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har även gjort att vi lättare kan välja var vi ska handla, när vi betalar räkningar och beställer resor. Den har även påverkat vårt sätt att mötas och kommunicera med varandra genom t.ex. sociala medier och hur vi skaffar kunskap genom nya sökmotorer. Fig. 15. TripAdvisor informstionsöverflöde, med över unika omdömen Men informationsflödet har även gjort att det blir svårare och svårare att inte drunkna i all information och allt brus. Det blir svårare att värdera information och källor, och företag måste jobba hårdare på att nå fram till konsumenten. Skräddarsydda sökmotorer börjar växa fram. Hotels.com försöker vägleda kunderna vid nya bokningar genom att ge rekommendationer baserade på tidigare val och bokningar till exempel. Och vännerna på Instagram och Facebook får betydelse som trovärdiga avsändare av rekommendationer. Det blir allt vanligare att dela med sig av sina upplevelser på internet både under tiden man har sin upplevelse och efteråt. Oavsett om man bevittnar en flashmob, får en fantastisk förrätt serverad eller åker hundsläde, så följer allt fler impulsen att ta fram mobilen för att dokumentera och

17 dela. Genom dokumentationen får våra upplevelser ett nytt digitalt liv när vi delar dem på internet. Tack vare spridningen av smarta telefoner och andra smarta enheter har vi ständig tillgång till data. Det har lett till att vi själva har blivit informationsgeneratorer. Människor börjar utbyta digital information med varandra, och man litar inte längre bara på de stora traditionella källorna för att få information. Andra informella lösningar dyker upp (t.ex. Tripadvisor, Foursquare ) och det blir svårare för en enskild aktör att styra den information som man vill få ut till konsumenten. Personer och data blir alltmer åtkomliga och verksamma dygnet runt, året runt. Nätet bär alltmer information molnet och cloud computing är centrala nya begrepp. Vi begränsas inte till stationära datorer utan får vår information via olika typer av personliga terminaler (mobiler, surfplattor etc.). Vi förväntar oss att snabbt kunna komma åt nödvändig information var och när som helst, och även att kunna dela med oss med våra egna tankar och upplevelser var och när som helst. Detta är inget beteende som vi slutar med när vi är på semester. Fig. 16. Sociala media aktiviteter. Travel & Tourism Digital Index The Text100 Digital Index: Travel & Tourism, en internationell undersökning med över 4500 respondenter från 13 länder visar att resenärer delar i princip lika mycket innehåll om sin resa på sociala medier under semestern som efter semestern. Resandet blir en allt större del av vår identitet och blir därför en viktig del av vår närvaro på sociala medier. Enligt samma undersökning har 88 % av de tillfrågade med sig en mobil enhet med Wifi eller 3G kapacitet när de är ute och reser.

18 Fig. 17. Appanvändning Travel & Tourism Digital Index 2012 De appar (eller program) som oftast används när man är på semester kan kategoriseras i två grupper: praktisk logistik (Google Maps/GPS, Local weather, Public transport, Currency app, Airline app, Translation/language app, world clock) och guidning (City guide, resturant finder). Ej inräknat i denna lista är appar som man använder (minst) lika mycket på hemmaplan, som Facebook, Youtube, Instagram och så vidare. I Kairos Travel Trend Report jämförde vi våra mätningar från 2007, 2009 och 2014 och den enskilt största förändringen alla kategorier har att göra med just konsumenten som producent av information, i det här fallet uppladdning av foton på nätet. Förändringen har ägt rum sedan 2009 (år 2007 var uppladdning av foton ett så begränsat fenomen att det inte ens mättes) laddade 27 % av nordborna upp semesterfoton till en websida (t.ex. Facebook), år 2014 hade andelen ökat till 42 %. Det motsvarar nästan 3 miljoner nordbor som började dela sina semesterupplevelser helt öppet. Uploaded holiday pictures on a website, e.g. Facebook, Instagram Given feedback to a tour operator/hotel/airline etc. by filling out a questionnaire Subscribed to a newsletter from a holiday travel provider (destination, tour operator, airline, hotel Given feedback to a tour operator/hotel/airline etc. directly (face-to-face, writing, calling etc.) Contributed with comments on a travel blog/forum, e.g. Tripadvisor, the Thorn Tree Travel Forum Given suggestions about new products/concepts/ things to improve the holiday experience Passed on a newsletter from a holiday provider to a friend/acquaintance Uploaded holiday movies on a website, e.g. Youtube, Vine 11% 14% 5% 9% 4% 6% 6% 4% 2% 3% 27% 30% 28% 25% 42% 40% % 10% 20% 30% 40% 50% Fig. 18. Andel nordbor som engagerat sig i olika typer av interaktivitet 2014 jämfört med 2009, Kairos Travel Trend Report 2009 och 2014.

19 Vi har starka indikationer på att den här trenden kommer att fortsätta växa kraftigt när nya generationer tar allt mer plats på marknaden. Diagrammet nedan visar att 69 % av Millenials alltså resenärer som idag är ca år gamla, har laddat upp semesterfoton på olika websidor. Have you... Veterans 12% Boomers Generation X 23% 47% Uploaded holiday pictures on a website, e.g. Facebook, Instagram Millennials 69% 0% 20% 40% 60% 80% Fig. 19. Andel nordbor som laddat upp semesterfoton på websidor som t.ex. Facebook eller Instagram. Kairos Travel Trend Report 2014 Konsekvensen blir att aktörerna inom besöksnäringen inte längre behöver eller bör förlita sig på traditionella informationskanaler för att nå ut med sina erbjudanden. De bör istället fundera på hur de kan blir attraktiva att dela för sina gäster. Några exempel: Världens första Twitter hotell, The Sol Wave House Hotel på Mallorca är helt uppbyggt kring kommunikationskanalen. Hotellet har ett Twitterflöde som bara är tillgängligt via hotellets eget WIFI-nätverk där två Twitter concierger ständigt finns tillgängliga för att svara på gästers frågor och önskemål. Detta skapar en virtuell samhörighet där gäster kan lära känna varandra, planera aktiviteter, dela bilder och tips, flörta med varandra och inte minst diskutera hotellets alla små krokar och hörn (som är designade för att skapa samtalsämnen) Hotell i Sydney har kopplat sig till ett annat populärt socialt nätverk, nämligen Instagram. Hotellet är designat för att maximera instagrammandet, och Instagram användare med mer än följare kan bo gratis på hotellet i en natt. Hotellet har även installerat en selfiehörna och andra speciella platser som lämpar sig väl för fotografering.

20 Fig. 20. Insta-walks and selfie-spaces to maximize Instagrammability. Hotell kedjan Four Season ger Pintrest-användare möjligheten att bättre planera sin resa genom rekommendationer gjorda av hotellets anställda. Många hotell uppmuntrar även resenärer att ta selfies och tagga hotellet genom att erbjuda priser till de bästa bilderna. Den här utvecklingen har gått snabbt de senaste åren. Trots att det för 10 år sedan var relativt ovanligt att använda appar i mobilen för att underlätta livet så känns det idag otänkbart för många att klara sig utan. Tänker vi 10 år framåt i tiden är det kanske inte mobilen som dominerar resenärens liv utan intelligenta klockor på armen eller smarta glasögon. Behovet av att hämta eller dela med sig av information och upplevelser lär dock bestå. Kairos Travel Trend Report beräknar andelen resenärer som laddar upp foton till olika websidor kommer att ha ökat till 70 % år Destinationer kan räkna med gästerna som medproducenter av information, på gott och ont. Framtidens värdskap utövas alltså inte bara av anställda värdinnor och värdar, eller bara av ortsbefolkningen utan även i viss mån av alla andra gäster, befintliga och tidigare som bidrar med information, tipsar, hissar och dissar i digitala forum. Integrerad marknadsföring ökar Reklam överallt, i medier och i världen omkring, skapar ett ständigt brus som vi försöker stänga ute. Informations- och budskapsöverflödet gör att vi värjer oss mot mer information. Traditionell reklam tappar i effekt och det blir allt dyrare att tränga igenom det ökande informationsbruset. Klassiskt Tv-tittande, som är gratis men med reklamavbrott, tappar mark och fler och fler betalar för TV-tjänster där de slipper reklam och själva kan styra över vad de vill se och vid vilken tidpunkt. I konkurrensen om uppmärksamheten arbetar företag mer och mer med alternativa kanaler och verktyg för att nå kunderna. Just timing kommer att bli en framgångsfaktor framåt. För vi orkar inte lyssna till allt brus hela tiden, utan öppnar oss för utvald information under en kort tidsrymd.

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2 Bazaar Swinga Bazaar är en app och webbtjänst som gör det enkelt och tryggt att låna och hyra saker av varandra. Med hjälp av mobilen kan vi dela med oss av saker vi sällan använder, eller få tag på något

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 Inledning 2 Historik 2 Varför InfoPoint? 2 Beskrivning av InfoPoint 3 Rekommenderad arbetsmodell 4 Synliggörande av InfoPoint 5 InfoPoint-systemets fördelar 5 Utmaningar i arbetet

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

2015 i backspegeln. Trendrapport

2015 i backspegeln. Trendrapport 2015 i backspegeln Trendrapport Innehållsförteckning 2015 i backspegeln I väntan på... Kreativ prissättning Närbart Ditt digitala liv (i mobilen) Egen världsbild Onåbar Micro Remix Fortsätt trendspana

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet?

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet? Kniv, gaffel och Internet Om tiden efter Nätet Nicklas Lundblad 020050228 Utgångsfråga Hittills har vi studerat hur Internet förändrar saker: hur Nätet förändrar ekonomi, samhälle, teknik och rättssystem.

Läs mer

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Av Erik Isberg Utveckling Google Applikationer Vad är Google adwords? Det är, förenklat vad som ger Google, ett av världens största företag dess

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control Välkommen hem! Scypho Heat Control är ett intelligent system som effektiviserar energianvändningen för uppvärmning av din villa, samtidigt som den förenklar din vardag och låter dig fokusera på de viktigare

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer