Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2009-12-09"

Transkript

1 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Ansökan om personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Uppföljning av Kvalitetsnätverk Bergslagen - LSS Omreglering av MAS-tjänst Översyn av HSL-organisationen Budgetuppföljning samt prioriteringslista avseende fördelat budgetanslag Ansökan om föreningsbidrag från RSMH-Hoppet Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter Yttrande över Förslag till Barnplan för Säters kommun Motion avseende ökad trygghet, om hemsjukvården blir ett kommunalt ansvar Ledningssystem för HSL Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen Åtgärder vid platsbrist i avvaktan på nytt äldreboende Delgivningar... 16

2 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Lars Gabrielsson (fp) samt 324 Yvonne Viitanen (s) samt 325 Fia Wikström (v) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Övriga deltagare Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, förvaltningsekonom Marie-Louise Snell, sekreterare Karin Saxe Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare Sylvi Wilander, Vo-chef för biståndsenheten, Ann Henriksson, Vo-chef för LSS/Socialpsykiatri, 314 Marit Raninen Lundin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 322 Gertzie Nilsson, Vo-chef för HSL-verksamheten, 322 Utses att justera Justeringens plats och tid Fia Wikström Underskrif- Sekreterare Paragra Marie-Louise Snell Ordföran- Justerande Iris Carlsson Rustas Fia Wikström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 311 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. att, lägga delgivningen till handlingarna.

4 Socialnämnden Sn 312 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Städning Beslut avseende förenklad handläggning - Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende Korttidsvistelse utanför hemmet Beslut avseende Personlig assistans Beslut avseende Ekonomiskt stöd jml LASS Delavslag avseende Ekonomiskt stöd jml LASS Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

5 Socialnämnden Sn 313 Ansökan om personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Gällande NN Ansvarig handläggare LSS-handläggare Lindgren Lena att, jml 9 2 punkten LSS bevilja NN insats i form av personlig assistans med 115 timmar/vecka. att, beslutet gäller fr.o.m t.o.m eller till dess att försäkringskassan fattat sitt beslut om LASS. att, omprövning sker vid behov eller senast Delges: NN, Akten

6 Socialnämnden Sn 314 Dnr Sn 08/ Uppföljning av Kvalitetsnätverk Bergslagen - LSS Ärendebeskrivning i 67 redovisades för Socialnämnden Kvalitetsnätverk Bergslagens rapport avseende LSS-insatserna i deltagarkommunerna. Rapporten som speglar fyra delområden redogör för vilka kommuner som är att ses som goda exempel inom områdena och vilken/vilka kommuner som har behov av att vidta åtgärder. Ärendets gång Socialnämnden beslutade i 67 / att förvaltningen skall upprätta en åtgärdsoch tidplan utifrån de synpunkter som utkristalliserats för Säters kommun. Socialnämnden beslutade i 106 / att en första uppföljning av presenterad åtgärdsplan ska ske. Uppföljning Ann Henriksson, verksamhetsområdeschef för LSS/Socialpsykiatri har som en del av åtgärdsplanen tagit fram förslag till folder med presentation av verksamhetens kvalitetsmål. att, man tagit del av framtagen folder med presentation av verksamhetens kvalitetsmål. Delges: Ann Henriksson

7 Socialnämnden Sn 315 Dnr Sn 09/ Omreglering av MAS-tjänst Ärendebeskrivning På grund av besparingskrav för att komma ned i budgetram enligt Kommunstyrelsens beslut, har socialnämnden som en del av åtgärdsförslagen presenterat ett förslag att minska MAS-tjänsten från 100 % tjänst till 50 % (252 /090923). I konsekvensbeskrivningen kan man läsa att överskjutande 0,5 tjänst kan omfördelas till sjuksköterskeorganisationen i den operativa verksamheten inom särskilt boende. Skrivelse från vårdförbundet Med anledning av förslaget att omreglera MAS-tjänsten har Vårdförbundet kommit in med en skrivelse där man belyser konsekvenserna med att minska MAS-tjänsten till 50 % och konsekvenser av kombinationen av MAS/sjukskötersketjänst. Skrivelsen har skickats till socialnämndens politiker. Socialnämnden Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde med anledning av skrivelsen från vårdförbundet. Socialnämnden beslutade att man tagit del av skrivelsen men att man vidhåller sitt åtgärdsförslag avseende omreglering av MAS-tjänsten. MBL-förhandling Omregleringen av MAS-tjänsten har MBL-förhandlats och 26 med externa representanter från vårdförbundet. Förvaltningens förslag till beslut Marianne Trana, socialchef, har utrett ärendet och föreslår i sin utredning att MASfunktionen omregleras till halvtid (50 %). Överskjutande halvtid (50 %) kan därmed disponeras till sjuksköterskeuppdrag inom socialnämndens ansvarsområde för hälso- och sjukvård. att, MAS-funktionen omregleras till halvtid (50 %) fr.o.m att, uppföljning sker senast Delges: Vårdförbundet, Marit Raninen Lundin (MAS), Gertzie Nilsson (verksamhetsområdeschef för HSL-verksamheten)

8 Socialnämnden Sn 316 Dnr Sn 09/ Översyn av HSL-organisationen Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade i 78 /080326, att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av HSL-verksamheten med fokus på arbetsbelastning och arbetsrutiner. Utredningen Marianne Trana,socialchef har utrett ärendet och har i sin utredningen redogjort för de förändringar som genomförts under perioden Marianne Trana skriver i sitt förslag: I utredningen har konstaterats att antalet patienter har minskat över tid, antalet verksamheter är samma till antalet och antalet sjukskötersketjänster har ökat från 8,75 årsarbetare år 2000 till 11,55 årsarbetare år 2009 (VO-chef ingår i 11,55 årsarbetare) exkl. Rehabenhet och MAS-funktion. Med hänvisning till vad som ovan sagts är utredarens förslag att, MAS-funktionen omfördelas/justeras 50% kvarstår för MAS-funktionen och resterande 50% disponeras som sjuksköterska inom HSL-organisationen. Ingen återbesättning av vakanta tjänster under Målet är att HSL-verksamheten ska omfatta 10,55 årsarbetare exkl Rehab- och MAS-funktion, även om ytterligare fem (5) platser öppnas på Fågelsången VO-chef för HSL-organisationen får i uppdrag att närmare utreda hur man kan effektivisera i HSL-organisationen för att minska med en årsarbetare till 10,55. att, avseende MAS-funktionen hänvisa till beslut i föregående 315/ att, inte återbesätta några vakanta tjänster under åren Delges: Marit Raninen Lundin (MAS), Gertzie Nilsson (verksamhetsområdeschef för HSLverksamheten), Inger fendinge (förvaltningsekonom), Susanne Östman (personalansvarig)

9 Sn 316/ Översyn av HSL-organisation & Arbetsrutiner SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

10 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Utredare och utredningsmetod Viktiga händelser och beslut Organisationsstruktur och förändring Organisation och resurser efter omorganisation Beslut och resurser framåt Resurser och rutiner Befintliga resurser Verksamheter Arbetsrutin Aktuell situation Sammanfattning /reflektion Analys/bedömning Resursfördelning Förslag Genomförandeplan...6

11 1 Sammanfattning Socialnämnden beslutade i 78, att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av HSL- verksamheten med fokus på arbetsbelastning och arbetsrutiner. Ansvarig utredare har i utredningen redogjort för de förändringar som genomförts under perioden Det kan konstateras att antalet patienter har totalt sett minskat över tid, vilket är en följd av de beslut som socialnämnden har tagit i syfte att uppnå målet med en ekonomi i balans. Antalet verksamheter har å ena sidan utökats med en gruppbostad, men samtidigt har korttidsboendet samordnats med Enbackagårdens SäBo, vilket innebär att antalet enheter är desamma. HSL-organisationen har förändrats över samma period från 8,75 årsarbetare till 11,55 årsarbetare exkl. Rehab- och MASfunktionen. Förändringen står inte i paritet med den förändring som skett i verksamheterna. Det kan dock konstateras att patienternas höga ålder och behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat. Utredarens förslag är att VO-chefen för HSL-gruppen närmare utreder vilken eventuell effektivisering som kan göras för att minska HSL gruppen till att omfatta 10,55 årsarbetare. Vidare bör MAS-funktionen omregleras att omfatta endast 50 % och resterande 50 % bör disponeras för sjuksköterskinsatser. Ingen återbesättning av kommande vakanser görs. Målet är att HSL-gruppen skall omfatta totalt 10,55 årsarbetare exkl. Rehab- och MAS- funktioner. 2 Bakgrund I 31 / beslutade socialnämnden att, som omedelbar åtgärd utöka med två korttidsplatser genom att ta i anspråk ett ledigt rum på Skedvigården. att, utöka antalet korttidsplatser på Enbackagården till totalt 18 platser. ( 7 SäBo platser och 11 korttidsplatser) att, uppdra till socialchefen att undersöka möjligheten att tillfälligt nyttja två lägenheter på Fågelsången till korttidsplatser, lägenheter som idag nyttjas av sjuksköterskeorganisationen. I och med utökningen påverkades arbetsbelastningen för kommunens sjuksköterskeorganisation. Vo-chef, Gertzie Nilsson i samarbete med Jenny Nyberg sjuksköterska och tillika representant för Vårdförbundet, gjorde en riskbedömning utifrån AML:s föreskrifter. Riskbedömningen utmynnade i en handlings- och åtgärdsplan, vilken omfattande åtgärder som utökning av sjukskötersketjänster och arbetsterapeuttjänster. Vidare ingick i planen att på korttidsboendet dubbelbemanna sjukskötersketjänsterna från fredag eftermiddag till måndag morgon Genomförd riskbedömning inklusive planer presenterades för Socialnämnden I 78 / beslutade socialnämnden att, man tagit del av riskbedömningen med tillhörande handlingsplan och åtgärdsförslag. att, uppdra till förvaltningen att se över HSL-verksamheten avseende arbetsbelastning och arbetsrutiner. 1

12 3 Uppdraget Socialnämnden beslutade i 78, att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av HSL- verksamheten med fokus på arbetsbelastning och arbetsrutiner. 3.1 Utredare och utredningsmetod Ansvarig utredare i ärendet är socialchefen med hjälp av förvaltningsekonom och personal och utbildningsansvarig i förvaltningsstaben. I utredningen benämns boende på särskilt boende för patient, vilket förklaras med att HSL-organisationens insatser av hälso- och sjukvård är reglerade i Hälso- och sjukvårdslagen. Jag har valt att genomföra utredningen med fokus på tiden jag redogör för detta i Avsnitt 4 Viktiga händelser. Under denna period, har ett flertal organisationsförändringar genomförts, vilket måste noteras för att den som läser utredningen skall få en så bra helhetsbild som möjligt av vad som har planerats, genomförts och förändrats. Avsnitt 5 redogör jag för befintliga resurser och rutiner inom HSL-organisationen. Kommunens verksamheter och antalet patienter i kommunens verksamheter 2009 Avsnitt 6 redovisas den aktuell situation sammanfattning/reflektion. Avsnitt 7 analys/bedömning Avsnitt 8 redovisning av förslag Avsnitt 9 genomförandeplan 4 Viktiga händelser och beslut 4.1 Organisationsstruktur och förändring Under perioden februari 2000 till maj 2001 genomfördes ett utvecklingsarbete inom avdelningen för äldre och handikappomsorgen. En renodlad ledningsgrupp omfattande åtta personer tillskapades. I gruppen ingick förutom avdelningschef, verksamhetschefer, ansvarig för HSLorganisationen och MAS. Antal platser vid särskilt boende år 2000 uppgick till totalt 175, varav sex (6) platser avsåg avlastning och 14 korttidsplatser. Verksamheterna fanns ute i kommunen enligt följande: Stora Skedvi ett äldreboende med sammanlagt 30 patienter + en avlastningsplats, Enbacka ett äldreboende med sammanlagt 43 patienter + två (2) avlastningsplatser, Säter ett äldreboende med sammanlagt 74 patienter, + tre (3) avlastningsplatser, Ett demensboende i Siggebo med åtta (8) patienter, Ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade med åtta (8) patienter, Korttidsboendet Smedjan med sammanlagt 14 patienter Tre gruppboende för personer tillhörande personkretsen enligt LSS, med sammanlagt ca 20 patienter, samt dagverksamhet (DC Gärdet och Öhlinska villan) 2

13 Antalet patienter uppgick till ca 203 inkl. avlastningsplatser exkl dagverksamhet. HSLorganisationen var ansvariga men alla patienter hade inte insatser. Sammanlagt fanns tio (10) enheter i kommunen, vilka ingick i HSL-organisationens ansvarsområde. HSL-organisationen omfattade 8,75 årsarbetare exklusive enhetschef, Rehab- och MASfunktionerna. Åtta av kommunens totalt tio verksamheter var lokaliserade i centralorten Säter 2000 inleddes arbetet med att minska antalet platser för SäBo. Första åtgärden var att omvandla platserna vid Gustaf Adolfs väg (Fågelsången) från SäBo till seniorboende. Förändringen ledde till att ett antal boende accepterade ändring i sitt beslut om SäBo och fick beslut om hjälp i ordinärt boende ( hemtjänst). För dessa personer övergick sjukvårdsansvaret till Landstinget. Kommunens HSL-organisation avlastades ett antal patienter. Förändringen är ännu inte klar fortfarande finns två personer kvar med SäBo beslut vilket innebär kommunalt sjukvårdsansvar. 4.2 Organisation och resurser efter omorganisation 2001 omfattade HSL-organisationen 10,0 årsarbetare en utökning med 1,25 årsarbetare varav en enhetschef. exkl Rehab- och MAS- funktionerna omfattade HSL-organisationen 11,0 årsarbetare en utökning med ytterligare 1,0 årsarbetare. Demensboendet flyttades från Siggebo till en avdelning på Fågelsången. Samma år omvandlades 12 platser på Skedvigården till seniorboende enligt samma modell som med Gustaf Adolfs väg. Antalet verksamheter minskade ytterligare, och antalet patienter minskade något med hänvisning till att sjukvårdsansvaret övergick till Landstinget. De patienter som valde att inte omvandla sitt SäBo-beslut till ett beslut om insatser i ordinärt boende, fick ograverat ha kvar sitt beslut. För dessa patienter låg sjukvårdsansvaret kvar på kommunens HSL-organisation. Det finns i oktober 2009 två personer kvar med SäBo beslut omfattade HSL-organisationen 11,55 årsarbetare en utökning med ytterligare 0,55 årsarbetare. En ökning med 2,8 årsarbetare från år 2000 till Beslut och resurser framåt Socialnämnden har sedan beslutet beslutat att utöka antalet platser vid SäBo i syfte att få en bättre genomströmning vid korttidsboendet. Beslutet om dubbelbeläggning har hävts och nytt beslut har tagits att minska antalet korttidsplatser till nio (9). Beslutet gäller för verksamhetsåret Motiveringen till minskat antal korttidsplatser är att finansiering för personalkostnader saknas för andra halvåret Resurser och rutiner 5.1 Befintliga resurser HSL-organisationen har i dag totalt 11,55 årsarbetare, fördelat på 15 personer inkl Vo-chef exklusive Rehab- och MAS-funktionerna. Sjuksköterska finns i tjänst dygnets alla timmar. 5.2 Verksamheter Verksamheterna finns ute i kommunen enligt följande: 3

14 Stora Skedvi ett äldreboende omfattande två avdelningar med sammanlagt 18 patienter, plus två (2) boende i seniorboende med SäBo beslut. Enbackagården ett äldreboende inklusive korttidsboende varav fyra avdelningar med 32 patienter och korttidsavdelning med 9-11 patienter, Säter ett äldreboende Fågelsången med 39 patienter, plus två (2) boende på Gustaf Adolfsvägen med SÄBO beslut.. ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade, Björkgården med plats för åtta (8) patienter, fem gruppboende för personer tillhörande personkretsen enligt LSS, med sammanlagt ca 25 patienter Samt dagverksamhet. Totala antalet patienter uppgår till ca 137. Antalet enheter är oförändrat tio (10). 5.3 Arbetsrutin Det finns arbetsbeskrivningar framtagna vilka anger de arbetsuppgifter varje anställd har. Varje enhet har sin omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS). 1,0 sjuksköterska arbetar enbart natt. Nattjänstgöring innebär ensamarbete, vaken natt och med hela kommunen som arbetsfält. Övriga sjuksköterskor har schemalagd arbetstid över hela dygnet. Samverkansavtal finns med Landstinget angående sjuksköterskeinsatser kl: För genomförda insatser debiteras Landstinget motsvarande 500 kr/timme exkl PO-påslag. Avtalet gäller från och med och tillsvidare. Arbetsuppgifter och arbetsförhållanden har förändrats över tid, vilket Projekt God Hälso- och sjukvård kunde redovisa i en rapport januari HSL organisationen har inget administrativt stöd. Allt administrativt arbete plus viss städning av HSL-gruppens lokaler samt bilvård görs av sjuksköterskorna själva. 6 Aktuell situation Kommunens HSL-organisation har ansvar för kommunens samtliga äldreboenden, korttidsboendet och gruppbostäder enl LSS, samt dagverksamhet. Antalet gruppbostäder för LSS utökades 2008 till ett antal av fem mot tidigare fyra. Antalet patienter inom gruppbostäderna har inte utökats. Anledningen till att antalet gruppbostäder ökade, förklaras med att kommunens gruppboenden var enligt gällande regler för stora.. Patienternas hälsotillstånd är sämre jämfört med Antalet ställen att besöka har inte förändrats, utan kvarstår på tio (10). Antalet patienter på korttidsboendet har varierat mellan sedan sammanslagningen med Enbackagårdens SäBo 2006 i september. Under hösten 2007 uppstod ett ökat behov av korttidplatser, vilket utmynnade i att tre rum blev dubbelbelagda på Enbackagården och ytterligare utökning med en(1) till två (2) platser på Skedvigården. Behovet av platserna kvarstod under hela Uppföljningar genomfördes månatligen och i maj månad 2009 fanns möjlighet att avveckla dubbelbeläggningen. Målet blev att reducera antalet platser till nio (9) med hänvisning till att ekonomiska förutsättningar saknades. Platsantalet har under juli månad utökats till elva (11) och en till två platser finns kvar på Skedvigården. På grund av ökade behov utreds möjligheten att utöka Fågelsången med ytterligare fem (5) platser till totalt fyrtiofyra (44). Det kan konstateras att patienterna är äldre och har omfattande behov av sjukvård. Den som idag får plats på SäBo har flera olika sjukdomar och därmed stora behov av insatser från kommunens HSL-organisation. Det är också så att de sista levnadsåren är förenade med omfattande sjukvårdsinsatser. 4

15 Sjukhusen har färre vårdplatser och vårdtiderna är mycket kortare. En förskjutning från vård på sjukhus till vård på SäBo har skett. HSL-organisationens resurser kan i dagsläget tillgodose det hälso- och sjukvårdsbehov som föreligger inom kommunens korttidsboende, SäBo och gruppboenden. 6.1 Sammanfattning /reflektion Antalet patienter inom kommunens verksamheter har minskat från ca 203 till 137. Det är en minskning med sammanlagt 66 patienter. Under samma period har HSL-organisationen utökats från 8,75 till 11,55 årsarbetare exkl. Rehab- och MAS-funktionernan, en utökning med 2,8 årsarbetare. Förändringarna inom verksamheterna har inte lett till utökat antal enheter, med anledning av att verksamheter samordnats i motsvarande omfatting som verksamheter tillkommit. 7 Analys/bedömning 7.1 Resursfördelning Frågeställningar uppstår som; Används resurserna på bästa sätt? Gör vi rätt saker? Med hänvisning till Socialnämndens budget har arbetsmetoder utarbetats i syfte att uppnå kostnadseffektivitet. Det har som en konsekvens bidragit till att sjuksköterskekompetens används till viss lokalvård av HSL-gruppens utrymmen, bilvård och kanslistarbete. Arbetsuppgifterna kan med fördel utföras av t ex en servicegrupp och en administratör. För detta uppstår en kostnad, men å andra sidan frigörs tid som kan användas till hälso- och sjukvårdsinsatser. Datorisering av patientjournaler, läkemedelshantering m m, har lett till ökat administrativt arbete. Dokumentationsskyldigheten är fastställd i lag och måste följas. Den kan inte delegeras till kanslist utan ska genomföras av en legitimerad sjuksköterska. Korttidsplatsernas placering på Enbackagården, har bidragit till utökade restider. Fler resturer uppstår då mediciner skall hämtas på apoteket och vid besök hos läkare, vilka finns i tätorten. Oaktat utökningen med en gruppboenden inom LSS-området har det inte utökat antalet platser att besöka och antalet patienter är oförändrat. Omfördelningen av patienter vid gruppbostäderna har lett till att de med mest behov av sjuksköterskeinsatser (de äldre) finns i samma gruppbostad, En andra förbättring är rutinerna för medicinhantering som i dag görs med dos i dag. Sjukskötersketid har minskat inom LSS-området. DC-Gärdet är ett ansvarsområde som är underställd sjuksköterskeorganisationen. Flertalet av de patienter som befinner sig på DC-Gärdet är desamma som finns inom kommunens gruppboenden. Ytterst sällan uppstår situationer på DC-Gärdet som föranleder ett besök av sjuksköterskan. 8 Förslag I utredningen har konstaterats att antalet patienter har minskat över tid, antalet verksamheter är samma till antalet och antalet sjukskötersketjänster har ökat från 8,75 årsarbetare år 2000 till 11,55 årsarbetare år 2009 (VO-chef ingår i 11,55 årsarbetare) exkl. Rehabenhet och MASfunktion. 5

16 Med hänvisning till vad som ovan sagts är utredarens förslag att, MAS-funktionen omfördelas/justeras 50% kvarstår för MAS-funktionen och resterande 50% disponeras som sjuksköterska inom HSL-organisationen. Ingen återbesättning av vakanta tjänster under Målet är att HSL-verksamheten ska omfatta 10,55 årsarbetare exkl Rehab- och MAS-funktion, även om ytterligare fem (5) platser öppnas på Fågelsången VO-chef för HSL-organisationen får i uppdrag att närmare utreda hur man kan effektivisera i HSL-organisationen för att minska med en årsarbetare till 10,55. 9 Genomförandeplan att omreglering av MAS-funktionen bör inledas under fjärde kvartalet 2009, för att träda i kraft att redovisa hur man kan effektiviserar inom HSL organisationen för att genomföra minskningen med en årsarbetare. Genomförande under kvartal fyra 2009, för att träda i kraft Säter Marianne Trana Socialchef Uppdraget har bearbetats vidare under perioden av arbetsgruppen: Inger Fendinge, ekonom Gertzie Nilsson, VO-chef HSL Marit Raninen-Lundin, MAS Kommentar Uppdraget är utfört och reducering har genomförts enligt givna direktiv och enligt sparförslag inför budget Marianne Trana Socialchef 6

17 Socialnämnden Sn 317 Budgetuppföljning samt prioriteringslista avseende fördelat budgetanslag 2010 Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar budgetuppföljning t.o.m Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca 5,4 milj. kr. Socialnämndens verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott med ca 5,8 milj. kr. Prioriteringslista fastställde Kommunfullmäktige budgetram för kommunens styrelser och nämnder. Beslutet innebär att socialnämnden har att fördela anslagen budget för respektive verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen. Tidigare preliminära budgetram hade som konsekvens att ett antal förslag på åtgärder arbetades fram för att nå den preliminära ramen. Med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut, som innebär en ökning av tidigare budgetram skall Socialnämnden fastställa vilka områden som ska prioriteras. Förvaltningens uppfattning är att socialnämnden har vid sina överläggningar gjort följande prioriteringsordning: att, utöka antalet korttidsplatser vid Enbackagården till ordinarie 11 platser att, behålla en växelvårdsplats vid Skedvigården att, inte minska med tre årsarbetare inom särskilt boende att, minska reserven inom ordinärt boende med 1,25 årsarbetare istället för de föreslagna 2,25 årsarbetarna överskjutande medel läggs centralt för öppnande av fler platser när behovet uppstår. att, lägga budgetuppföljningen till handlingarna. att, fastställa presenterad prioriteringslista avseende fördelat budgetanslag för Delges: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret

18 Socialnämnden Sn 318 Dnr Sn 09/ Ansökan om föreningsbidrag från RSMH-Hoppet Ärendebeskrivning inkom ansökan om föreningsbidrag motsvarande kr från RSMH- Hoppet, samt en begäran om omförhandling av avtalet/överenskommelsen undertecknat resp genomfördes ett besök på RSMH-Hoppet, med anledning av framställan närvarade undertecknad vid höstmötet enligt önskemål och inbjudan. Utredning Marianne Trana, socialchef, skriver i sin bedömning: RSMH-Hoppet har sedan lokalbytet erhållit bidrag från Socialnämnden med initialt 350 tkr, för att vid kommande år ökas till 360 tkr. Bidraget sänktes sedan till det ursprungliga 350 tkr 2006 med motivering att bidrag inte är indexreglerade. I samband med det sänkta bidraget inkom RSMH-Hoppet i slutet av verksamhetsåret 2006 med framställan om kompletterande bidrag för planerade aktiviteter med kr. Den Gemensamma nämnden beviljade i 125 framställan och betalning verkställdes. Med hänvisning till vad som framkommit av utredningen och RSMH-Hoppets budget för 2010 och verksamhetsplan är det motiverat att i viss mån tillmötesgå framställan om utökat föreningsbidrag. En hyresjustering är att förvänta med hänvisning till den renovering som genomförts, samt att hyreskostnaden har varit oförändrad under ett flertal år. Utredarens förslag är att utge bidrag med 355 tkr med hänvisning till att bidraget täcker de grundläggande behoven av hyra, el och lönekostnader. att, avslå ansökan om föreningsbidrag med kr. att, med hänvisning till handläggarens utredning bevilja föreningsbidrag med kr. Delges: RSMH-Hoppet, Inger Fendinge

19 Sn 318/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Dnr Sn 09/ Uppföljning av RSMH:s verksamhet enl. upprättat avtal/överenskommelse undertecknat resp Sammanfattning inkom ansökan om föreningsbidrag motsvarande 375 tkr från RSMH-Hoppet, samt en begäran om omförhandling av avtalet/överenskommelsen undertecknat resp genomfördes ett besök på RSMH-Hoppet, med anledning av framställan närvarade undertecknad vid höstmötet enligt önskemål och inbjudan. Vid höstmötet arbetades fram en verksamhetsplan för 2010 och vid ovan angivna besök gjordes en uppföljning av de mål som fanns inskrivna i avtalet. Samtliga mål följs och en flexibilitet råder för att möta de behov och önskemål som framförs av medlemmarna/deltagarna. Lokalen har genomgått en renovering och i samband med höstmötet invigdes lokalen. Antalet anställda är desamma som tidigare verksamhetsår d.v.s. det finns tre personer anställda med lönebidrag, varav två arbetar 100 % och en vikarie för föräldraledighet motsvarande 50 %. Vikariatet löper ut Bakgrund I december 2002 avvecklades Kontakten, som var socialnämndens träffpunkt för psykiskt funktionshindrade. RSMH:s lokalförening i Säter hade behov av större lokaler. I samband med Kontaktens avveckling överläts lokalerna till RSMH-Hoppet. Ett avtal upprättades mellan Socialnämnden och RSMH. I detta avtal formulerades uppdraget och ett antal mål för föreningens verksamhet, vilka var ett villkor/en grund för att lokalen med inventarier och utrustning skulle överlämnas. Genom avtalet fick RSMH-Hoppet dels större lokaler och dels ett utökat verksamhetsbidrag från Socialnämnden. Hyreskontraktet fördes över från Socialnämnden till RSMH Hoppet. Verksamheten skulle omfatta studiecirklar, studier i t.ex. matlagning, vävning/handarbete. Förmedla kunskap kring kost och motion, samt utöka öppethållandetiderna. Avtalet innehöll även krav på Socialpsykiatrins engagemang och samarbete med RSMH- Hoppet. I avtalet skrevs in rutiner för uppföljning från Socialnämndens sida. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

20 SOCIALFÖRVALTNINGEN I december 2003 presenterades en första uppföljning för Socialnämnden. Därefter har årligen en uppföljning gjorts i enlighet med tecknad överenskommelse. Utredning Verksamheten vid RSMH-Hoppet har successivt utvecklats under de år som den funnits i nuvarande lokaler. Antalet anställda har utökats och aktiviteterna förändrats för att tillgodose de önskemål som finns. Hembesök genomförs hos personer som på grund av sitt mående inte kan komma till föreningens lokaler. Lokalhyran är i dag enl. Lennart Eriksson, Säterbostäder Kostnad för elförbrukning beräknas till cirka Lönekostnaden för 2,5 (2,9) personal med Löneadministration kr/år kr/år kr/år kr/år Sa: kr/år Lönebidrag utges från Arbetsförmedlingen, med maximalt 80 % av kr/mån. Lönekostnader därutöver har RSMH-Dalarna att utge till anställda på RSMH-Hoppet i Säter. Löneuppgifterna är tagna ur RSMH-Hoppets budget för Bedömning RSMH-Hoppet har sedan lokalbytet erhållit bidrag från Socialnämnden med initialt 350 tkr, för att vid kommande år ökas till 360 tkr. Bidraget sänktes sedan till det ursprungliga 350 tkr 2006 med motivering att bidrag inte är indexreglerade. I samband med det sänkta bidraget inkom RSMH-Hoppet i slutet av verksamhetsåret 2006 med framställan om kompletterande bidrag för planerade aktiviteter med kr. Den Gemensamma nämnden beviljade i 125 framställan och betalning verkställdes. Med hänvisning till vad som framkommit av utredningen och RSMH-Hoppets budget för 2010 och verksamhetsplan är det motiverat att i viss mån tillmötesgå framställan om utökat föreningsbidrag. En hyresjustering är att förvänta med hänvisning till den renovering som genomförts, samt att hyreskostnaden har varit oförändrad under ett flertal år. Utredarens förslag är att utge bidrag med 355 tkr med hänvisning till att bidraget täcker de grundläggande behoven av hyra, el och lönekostnader. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

21 Socialnämnden Sn 319 Dnr Sn 09/ Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter Ärendebeskrivning Säters församling har genom diakon Helena Carlhäll ansökt om ekonomiskt bidrag med kr för Väntjänstverksamhet i Säter. Ansökan avser verksamhetsåret En överenskommelse finns upprättad som utgör underlag för det ekonomiska bidraget samt för den verksamhet som avses. Väntjänsten har ett nära samarbete med anhörigcenter. Förvaltningens förslag Ansökan om kr i ansökan är motiverad med hänsyn till höjningen av prisbasbeloppet. Motsvarande summa finns inte avsatta i budget för 2010 vilket motiverar förslaget om bidrag motsvarande de tre senaste årens nivå. Ytterligare motivation är att föreningsbidrag inte är prisindexreglerade. Föreslås att bidrag utges med kr vilket motsvarar bidragets omfattning för verksamhetsåret att, hänskjuta frågan till socialnämndens sammanträde

22 Socialnämnden Sn 320 Dnr Sn 09/ Yttrande över Förslag till Barnplan för Säters kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har i remiss, med Dnr KA 07/ överlämnat förslag till Barnplan i Säters kommun. Förslaget till Barnplan i Säter är framtagen av kommunkansliet. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Socialförvaltningens ledning har begärt förlängd svarstid hos administrativ chef, Stina Stenberg. Yttrande Marianne Trana socialchef skriver i sitt yttrande: Delar av Socialförvaltningens ledningsorganisation har tagit del av förslaget. Med hänvisning till de samlade synpunkterna avges följande yttrande. Framtagen skrivelse utgör en omfattande uppräkning och redogörelse av FN:s barnkonvention och dess artiklar. Redogörelsen är befogad då det är tveksamt om barnkonventionen är känd inom alla nämnder och styrelser. Skrivelsen saknar en klar genomförandeplan. Det framkommer inte på vilket sätt eller hur barnplan, folkhälsomålen och det ungdomspolitiska programmet kan eller ska kopplas samman. Ett annat exempel på aktiviteter kan nämnas utbildning för politiker och tjänstemän kommunövergripande och i respektive nämnder och styrelser. När och hur detta ska genomföras och av vem måste framgå av en genomförandeplan. En ytterst viktig aktivitet är hur uppföljning av arbetet inom respektive nämnd och styrelse ska genomföras. Sammankallande och med ansvar för att planen verkställs och hålls aktiv bör tilldelas lämplig tjänsteman med central och övergripande position i kommunen. Tjänstemän i facknämnder och styrelser internt och externt bör och ska kallas till samrådsmöten inför revideringar och uppföljningar. Barnplan ska vara ett aktivt dokument som är välkänt ute i organisationerna. Den skall vara ett verktyg för förtroendevalda och tjänstemän. att, inte anta presenterat förslag till Barnplan för Säters kommun och föreslå att ett nytt förslag arbetas fram. Delges Kommunstyrelsen

23 Sn 320/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Dnr SN Yttrande över Förslag till Barnplan för Säters kommun Dnr KA 07/ Kommunstyrelsen har i remiss, med Dnr KA 07/ överlämnat förslag till Barnplan i Säters kommun. Förslaget till Barnplan i Säter är framtagen av kommunkansliet. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Socialförvaltningens ledning har begärt förlängd svarstid hos administrativ chef, Stina Stenberg. Yttrande Delar av Socialförvaltningens ledningsorganisation har tagit del av förslaget. Med hänvisning till de samlade synpunkterna avges följande yttrande. Framtagen skrivelse utgör en omfattande uppräkning och redogörelse av FN:s barnkonvention och dess artiklar. Redogörelsen är befogad då det är tveksamt om barnkonventionen är känd inom alla nämnder och styrelser. Skrivelsen saknar en klar genomförandeplan. Det framkommer inte på vilket sätt eller hur barnplan, folkhälsomålen och det ungdomspolitiska programmet kan eller ska kopplas samman. Ett annat exempel på aktiviteter kan nämnas utbildning för politiker och tjänstemän kommunövergripande och i respektive nämnder och styrelser. När och hur detta ska genomföras och av vem måste framgå av en genomförandeplan. En ytterst viktig aktivitet är hur uppföljning av arbetet inom respektive nämnd och styrelse ska genomföras. Sammankallande och med ansvar för att planen verkställs och hålls aktiv bör tilldelas lämplig tjänsteman med central och övergripande position i kommunen. Tjänstemän i facknämnder och styrelser internt och externt bör och ska kallas till samrådsmöten inför revideringar och uppföljningar. Barnplan ska vara ett aktivt dokument som är välkänt ute i organisationerna. Den skall vara ett verktyg för förtroendevalda och tjänstemän. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

24 Socialnämnden Sn 321 Dnr Sn 09/ Motion avseende ökad trygghet, om hemsjukvården blir ett kommunalt ansvar Ärendebeskrivning En motion om ökad trygghet nät kommunerna sköter hemsjukvården inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Karl-Erik Finnäs m fl. Motionärerna föreslår att hemsjukvården i Dalarna förs över från Landstinget till att bli ett kommunalt ansvar. Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Yttrande Marianne Trana, socialchef, skriver i sitt yttrande: Säters kommun hade under försöksperioden april 2005 till och med december 2006 en Gemensam politisk nämnd med Landstinget Dalarna, för frågor inom vård och omsorg. Under denna period framförde Säters kommun en skriftlig begäran till Landstinget Dalarna att hemsjukvården skulle föras över från Landstinget till kommunen. Landstingsrådet Inga- Lill Persson var tydlig i sitt budskap att Landstinget Dalarna inte hade för avsikt att genomföra en sådan överföring till enskild kommun. Överföringen skulle vara genomförbar under förutsättning att samtliga kommuner i Dalarnas län ingick i konceptet. Socialnämnden i Säters kommun har i dag ett långtgående samarbete med Landstinget Dalarna inom vård och omsorg inom särskilt boende, men även i ordinärt boende. Enligt vad som framkommit vid Samverkansberedningens möten under verksamhetsåret 2009, har frågeställningen om hemsjukvårdens tillhörighet lyfts inom Landstinget Dalarna. Undersökning pågår huruvida hemsjukvården kan föras över till respektive kommun. Socialförvaltningen kan i dag hänvisa till de samarbetsformer som finns och att de fungerar bra. Här kan uppges kommunens legitimerade sjuksköterskor inom vård och omsorg, vilka genom avtal under kvällar och nätter har ansvar för primärvårdens patienter i ordinärt boende. Hemtjänstens omsorgsteam (undersköterskor), vilka har fått ett utökat ansvar genom Landstingets nya riktlinjer om vad som bedöms som sjukvård eller egenvård. En överföring av hemsjukvården till kommunen utgör inget hinder under förutsättning att resurser förs över till kommunen. Kommunens kompetens är god, men vid ett ökat och förändrat ansvar måste kompetensinventering genomföras och komplettering av kompetensen tillföras. att, anta tjänstemannayttrandet som sitt eget och översända det till kommunfullmäktige. Reservation Hans Richaud (m), Anette Berg (c), Majlis Nyberg (c) och Astrid Widström (kd) reserverar sig mot beslutet. Delges: Kommunfullmäktige

25 Socialnämnden Sn 322 Ledningssystem för HSL Ärendebeskrivning Inom socialförvaltningen finns en KRAV-pärm HSL med instruktioner för och beskrivningar av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. Innehållet i pärmen revideras kontinuerligt under året med aktuella rutiner, blanketter och uppdateringar enligt lagar och föreskrifter. Alla avsnitt är daterade efter senaste revideringen. Pärmen har nu reviderats med ett tilläggsavsnitt Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården I avsnittet kan man bl.a. läsa: Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 31 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektiviteten (28 HSL ) Föreskriftens (SOSFS 2005:12 om Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården) krav på ledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning. Föreskriften skall även tillämpas på medicintekniska produkter (MTP) som är avsedda för behandling av en patient inom hälso- och sjukvården. Syfte För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Ett ledningssystem ska vara enkelt och inte mer komplext än nödvändigt. Det systematiska kvalitetsarbetet skall: syfta till att förebygga vårdskador utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesserna vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen att, fastställa reviderad KRAV-pärm HSL. Alla avsnitt är daterade efter senaste revideringen. Delges: Vo-chefer, Stab

26 Socialnämnden Sn 323 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen Ärendebeskrivning Socialnämnden har fyra tjänster inom socialförvaltningen som ska tillsättas. Tjänsterna i Säters kommun Fr.o.m. T.o.m. Fågelsången 4 st 75 % tjänst tillsvidare Utbildningskrav: Omvårdnadsprogrammet eller liknande Kommentar De fyra tjänsterna har blivit vakanta på grund av pensionsavgångar. Orsaken till att tjänsterna är på 75 % och inte 100 %, är att ordinarie personal som önskat mer tid har fått tjänstgöringsgraderna upphöjda. att, återbesätta tjänsterna. Delges: Liselott Wiksell, Susanne Östman

27 Socialnämnden Sn 324 Dnr Sn 08/ Åtgärder vid platsbrist i avvaktan på nytt äldreboende Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade i att förorda ett nytt äldreboende med 56 platser, en utökning med 19 platser. I så svarade socialnämnden på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran att ta fram en långsiktig behovskalkyl avseende antalet platser i relation till olika typer och behov av boende, geografisk spridning samt belysning av de problemområden som övrigt behöver lösas. Socialnämnden föreslog även i sitt beslut att kommunstyrelsen ska påbörja en projektering av ett nytt äldreboende. I avvaktan att ett nytt äldreboende blir byggt så kan socialnämnden ställas inför problem med platsbrist på de särskilda boenden för äldre som i dag finns i kommunen. Nuvarande situation För att lösa det aktuella problemet med platsbrist på särskilt boende (SäBo) ska ett byte av sjuksköterskelokaler ske. Sjuksköterskorna ska flytta till lokaler på Öhlinska villan och på så sätt frigöra lokaler som ska användas till SäBo-platser. Innan detta kan ske, är det på företagshälsans inrådan nödvändigt att åtgärda lokalerna på Öhlinska villan. Dessutom behöver rummen som ska återställas till SäBo-platser fräschas upp. Yrkande Lars Gabrielsson yrkar på att uppdra till förvaltningen att titta på ytterligare lokaler som kan användas till Särskilt boende för äldre. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner nämndens bifall. att, uppdra till förvaltningen att hos Säterbostäder begära åtgärder för iordningställande av avdelning C 2 på Fågelsången samt övervåningen på Öhlinska villan senast att, uppdra till förvaltningen att titta på ytterligare lokaler som kan användas till Särskilt boende för äldre. att, återrapportering sker till socialnämnden Delges: Stig Eriksson, Gertzie Nilsson, Marit Raninen Lundin

28 Socialnämnden Sn 325 Delgivningar Beläggning på Särskilt Boende för Äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo-beslut Kostnader för utskrivningsklara t.o.m. oktober 2009 Meddelandepärmen Krishanteringsplaner inom socialförvaltningen Samverkansberedning protokoll att, lägga delgivningarna till handlingarna.

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden 2010-09-08

Socialnämnden 2010-09-08 Socialnämnden 2010-09-08 230 Delgivning av protokoll... 2 231 Delegationsbeslut... 3 232 Statistik över sjukfrånvaro... 4 233 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen... 5 234 Planering inför kommande

Läs mer

Socialnämnden 2008-05-14

Socialnämnden 2008-05-14 Socialnämnden 2008-05-14 105 Delgivning av protokoll...2 106 Delegationsbeslut...3 107 Delgivningar...4 108 Tecknande av avtal med Högskolan Dalarna...5 109 Verksamhetsuppföljning av sjuksköterskeinsatser...6

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Socialnämnden 2013-12-18

Socialnämnden 2013-12-18 290 Delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen... 2 291 Information Biståndsenheten... 3 292 Verksamhetsinformation... 4 293 Budgetuppföljning... 5 294 Fördelning av tilldelade budgetramar för 2014...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

57 Delegationsbeslut... 2. 58 Delgivningar... 3. 59 Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd... 4

57 Delegationsbeslut... 2. 58 Delgivningar... 3. 59 Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd... 4 Socialnämnden 2012-02-29 57 Delegationsbeslut... 2 58 Delgivningar... 3 59 Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd... 4 60 Förfrågan angående deltagande i Kris och våldsmottagning...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Socialnämnden 2008-04-09

Socialnämnden 2008-04-09 Socialnämnden 2008-04-09 80 Delgivning av protokoll...2 81 Delegationsbeslut...3 82 Delgivningar...4 83 Ansökan om öppenvårdsbehandling jml 5 kap 1 SoL...5 84 Ansökan om behandling på institution jml 5

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden 2008-08-20

Socialnämnden 2008-08-20 Socialnämnden 2008-08-20 176 Delgivning av protokoll...2 177 Delegationsbeslut...3 178 Delgivningar...4 179 Uppdrag till DFR (Dalarnas Forskningsråd) avseende organisationsöversyn...5 180 Statistik över

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Socialnämnden 2014-03-05 1 (24) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden 2007-12-12

Socialnämnden 2007-12-12 Socialnämnden 2007-12-12 330 Delgivning av protokoll...2 331 Delegationsbeslut...3 332 Delgivningar...4 333 Uppföljning av uppsökande verksamhet avseende 75 år och äldre...5 334 Tillsynsärende enl 26 LSS...6

Läs mer

Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m

Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-02-24 Dnr 2010-7125 1 Socialnämnden Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m Förslag

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v)

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v) Omsorgsnämnden 2008-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, 2008-01-30 kl. 13.00 16.25 Beslutande Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 OBSERVERA DAG/DATUM! Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialkontoret Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, Socialchef Elin Rundqvist,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38 Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 29-38 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 21.15 Beslutande Övriga deltagande Henrik Bokor Nilsson, s, ordf. Ewy Svensson, m Sonja Johnsson Leif Karlsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50.

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 19 januari 2005 kl. 09:25-14:55 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05-13:05

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 19 januari 2005 kl. 09:25-14:55 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05-13:05 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (15) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 19 januari 2005 kl. 09:25-14:55 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05-13:05 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-13.10

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-13.10 Sammanträdesdatum s. 1 (18) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-13.10 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christer Olsson Jomark Polintan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer