57 Delegationsbeslut Delgivningar Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "57 Delegationsbeslut... 2. 58 Delgivningar... 3. 59 Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd... 4"

Transkript

1 Socialnämnden Delegationsbeslut Delgivningar Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd Förfrågan angående deltagande i Kris och våldsmottagning Ansökan om medel från kvinnojouren Statistik över sjukfrånvaro Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader Ansökan från BRIS Revidering av socialnämndens delegationsordning Redovisning av årsbokslut Omorganisation av hemtjänstens ledningsstruktur Rekryteringsprofil avseende socialchef... 14

2 Socialnämnden Plats och tid Gränsgatan 3, IFO kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (s), Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Anders Lantz (mp), Astrid Widström (kd) Caroline Willfox (m) Deltagande tjänstemän Marianne Trana, socialchef Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef Individ- och familjeomsorgen Marie-Louise Snell, sekreterare Klas Holm, Kris- och våldsmottagningen för män, 60 Leif Jonsson, Kris- och våldsmottagningen för män, 60 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig, 62 Johan Dahlin, personalsekreterare, 62 Ersättare Utses att justera Ove Wik Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Ove Wik Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialnämnden Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 57 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden Redovisning av antal beslut per typ och månad enl. Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut tagna under perioden avseende: Barn och ungdom (BoU) Beslut omkostnad i samband med insats BoU Beslut om Råd och stöd av socialsekreterare - avslutas BoU - Beslut om Utredning inleds och inleds ej BoU Beslut om Vård med placering utom det egna hemmet BoU Beslut om öppenvård avslutas och förlängs Dödsboanmälan - inges Försörjningsstöd Beslut om bistånd i avvaktan på utredning Försörjningsstöd Beslut om bistånd beviljas, avslag, praktik och mot återbetalning Försörjningsstöd - Beslut om bistånd för nödsituation Försörjningsstöd Beslut om bistånd under nuvarande förhållanden Försörjningsstöd Beslut att ej inleda Utredning Faderskap (FR) Faderskapsutredning inleds Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Beslut om omedelbart omhändertagande LVM Beslut om Särskilda kostnader Vård och behandling för vuxna (Vux) Beslut om eftervård Vux Beslut om Institutionsplacering Vux Beslut om avgiftsbefrielse vid institutionsplacering Vux Beslut om Utredning inleds och inleds ej Vux Beslut om Öppenvårdsinsats beviljas och avslutas Delegationsbeslut Urvalslista för perioden Beslut, belopp per orsak och månad Statistik försörjningsstöd Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

4 Socialnämnden Sn 58 Delgivningar Förvaltningsrättens beslut , i mål nr 76-12, avseende omedelbart omhändertagande Konferensdeltagande januari månad Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

5 Socialnämnden Sn 59 Dnr Sn 11/ Rapport avseende Internkontroll av utbetalt försörjningsstöd Ärendebeskrivning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, har utfört internkontroll på utbetalt försörjningsstöd Vid kontrollen har ett antal brister uppmärksamamts och rapporterats till socialchef Marianne Trana. Marianne Trana, socialchef, har genomfört återkommande internkontroller som har presenterats för socialnämnden i 187 / och i 318 / Uppföljning december 2011 Marianne Trana har genomfört en totalkontroll av december månads dokumentation kring beviljat och utbetalt försörjningsstöd. Kontrollen visar att klara förbättringar har skett vad gäller dokumentationen. Bristerna som i mindre omfattning kvarstår är inte förenlig med kravet på en rättssäker handläggning fullt ut. Bedömningen görs att det fortsatta tillsynsansvaret lämnas över till 1:e socialsekreterare inom Vuxengruppen. Redovisningen avseende kontroll av utbetalt försörjningsstöd godkänns.

6 Socialnämnden Sn 60 Dnr Sn 12/ Förfrågan angående deltagande i Kris och våldsmottagning Ärendebeskrivning Vid dagens sammanträde, kl , får socialnämnden besök av representanter från mottagningen som informerar om verksamheten. Verksamhetsbeskrivning Kris och våldsmottagningen för män i Falun/Borlänge är ett samarbetsprojekt på tre år under tiden tom Målgruppen är ännu så länge män över 18 år i Falun och Borlänge med behov av rådgivning och stöd i relationsbetingade kriser och/eller män med aggressions och våldsproblematik. Falun och Borlänge kommun har nu gått ut med förfrågan till Säters, Hedemora, Avesta, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken kommuner angående deltagande i Kris och Våldsmottagningen. Kostnad Beräknat utifrån antal innevånare per kommun 2010 skulle kostnaden för Säters kommun bli ca kronor/år. Detta under förutsättning att samtliga 8 kommuner deltar. Bedömning Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorgen, skriver bl.a. i sin bedömning. Ut gör bedömningen att Säter idag inte på egen hand kan tillgodose de behov som våldsutövande män i kommunen har. Det finns också en vits i att flera kommuner tillsammans bygger upp en större specialiserad organisation som kan jobba strukturerat med dessa frågor, kompetensutveckla sig samt följa forskning och utveckling på området. Socialnämnden ska fortsätta att arbeta för ett deltagande i Kris- och våldsmottagningen för män. Delges: Socialnämnden i Borlänge kommun, Socialnämnden i Falu kommun

7 Socialnämnden Sn 61 Dnr Sn 11/ Ansökan om medel från kvinnojouren Ärendebeskrivning Kvinnojouren och tjejjouren har inkommit med ansökan om bidrag för Denna gång ansöker man inte om ett specificerat bidrag utan framför i sin skrivelse de kostnader man har för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Dessa kostnader beräknas under 2012 uppgå till 2 miljoner kronor. Yttrande Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen, skriver i sitt yttrande: Säters kommun saknar egen kvinnojoursverksamhet då det inte har befunnits relevant med hänsyn till kommunens storlek. Inom en nära framtid kommer Socialnämnden att ställas inför frågan om att ingå i ett projekt kring skyddat boende i Falun. Detta kommer dock inte att vara tillräckligt som resurs när det gäller våld i nära relationer. Därför råder det ingen tvekan om att kvinnojouren behövs och att de gör en stor insats både på individ och samhällsnivå för att stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Utifrån den budget som antagits för Socialförvaltningen kan i dagsläget kan inget annat förslag lämnas än att bevilja Kvinno- och tjejjouren bidrag med de i budgeten avsatta medlen. Kvinno- och tjejjouren i Borlänge beviljas bidrag med kr för Delges: Yvonne Karlén - Kvinno- och tjejjouren i Borlänge, Inger Fendinge - förvaltningsekonom

8 Socialnämnden Sn 62 Dnr Sn 12/ Statistik över sjukfrånvaro Ärendebeskrivning Susanne Östman, personalansvarig inom socialförvaltningen och Johan Dahlin, personalsekreterare, redovisar statistik för sjukfrånvaro under 2011 för såväl kommunen som helhet och för socialförvaltningen. Susanne och Johan har i ca fyra år jobbat med ett samlat begrepp för hela kommunen avseende sjukfrånvaron. Uppföljningar sker varje månad. Man började jobba mer aktivt med rehabilitering 2007 och sedan dess har sjukfrånvaron minskat kontinuerligt i alla grupper. Vid senaste mätningen för helåret 2011 så har sjukfrånvaron dock ökat i alla kategorier. Statistik över sjukfrånvaron i kommunen helårsvis : Helåret 2011 Helåret 2010 helåret 2009 helåret 2008 helåret 2007 helåret 2006 helåret 2005 Total sjukfrånvarotid 5,23% 4,72% 5,29% 5,88% 7,57% 7,78% 6,75% Långtidssjukfrånvaro 51,59% 46,86% 53,53% 59,16% 69,31% 70,99% 63,85% Sjukfrånvaro för kvinnor 5,50% 4,96% 5,35% 5,57% 7,41% 7,58% 6,48% Sjukfrånvaro för män 3,98% 3,62% 5,01% 7,34% 8,30% 8,68% 7,92% Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,57% 2,03% 2,97% 4,59% 4,78% 2,98% 3,10% Sjukfrånvaro år 4,93% 4,03% 4,35% 4,27% 6,99% 7,66% 7,33% Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5,79% 5,68% 6,38% 7,41% 8,56% 8,73% 6,80% Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

9 Socialnämnden Sn 63 Dnr Sn 12/ Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader Ärendebeskrivning I socialförvaltningens verksamhetsplan är ett av målen för arbetet med personer som erhåller försörjningsstöd att dessa ska vara självförsörjande inom sex månader. Redovisning ska ske till socialnämnde var 6:e månad. Redovisning Under januari månad gjordes en sammanställning av personer vilka erhållit försörjningsstöd i mer än 6 månader. Det rör sig om 17 personer, 10 män och 7 kvinnor. Åldersspannet är f för kvinnor och f för män. Antal barn som påverkas är 7st. Orsakerna till bristande försörjningsstöd kan vara flera t.ex. psykiatrisk problematik, neuropsykiatriska funktionshinder och även fysiska sjukdomar kan förekomma. Enbart arbetslöshet finns inte i något fall. Utredarens slutsats Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen, skriver i sin slutsats: slutsatsen att en ännu bättre samordning och fler kring dessa personer är en förutsättning för att kunna minska tiden i försörjningsstöd. Det är ett försvårande faktum med de långa vänte- och utredningstiderna (fnv i stort sett stopp för nya patienter) inom landstingets psykiatri. Det är ett försvårande faktum att det inte finns lättillgängliga arbetstränings/ praktikplatser inom kommunen och det är ett försvårande faktum att Arbetsförmedlingen genom sina prioriteringar inte har denna grupp i fokus. Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

10 Socialnämnden Sn 64 Dnr Sn 12/ Ansökan från BRIS Ärendebeskrivning BRIS har inkommet med en skrivelse med ansökan om utökat bidrag för Bidraget man ansöker om är inte specificerat utan man nämner ett bidrag på mindre än en krona/kommuninnevånare. Ansökan är dock inte formulerad så att man ansöker om bidraget för innevarande år utan är mer formulerat som en allmän önskan om ytterligare bidrag för att stärka barns rättigheter. Bakgrunden är en rapport från FN:s barnrättskommitté som ger Sverige stark kritik för att vi inte erbjuder barn och unga som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld och övergrepp en nationell stödlinje som är öppen dygnet runt. BRIS kommer därför att under nästkommande verksamhetsår intensifiera sitt arbete för att möjliggöra dygnetruntöppet i stödtelefonen. Yttrande Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen skriver i sin bedömning: BRIS är en välfungerande organisation som gör ett utmärkt arbete med stöd och hjälp till barn och ungdomar i Sverige. Socialnämnden i Säters kommun ger varje år ett stöd till BRIS verksamhet. Stödet är budgeterat. För 2012 har BRIS beviljats medel med kronor, motsvarande 5 kr / barn i kommunen, vilket också var vad man ansökte om. Utifrån inkommen skrivelse finns det anledning att fundera över flera frågor. Har BRIS ansökt om för lite pengar och innebär detta att vi måste tänka oss att höja budgetposten inför arbetet 2013? En annan vinkel i ärendet är om detta enbart är en fråga för Sveriges kommuner att ta ställning till? Är det rimligt att en välfärdsstat som Sverige, som också har ratificerat Konventionen om Barnets rättigheter ska ha en nationell hjälplinje för barn och unga som finansieras med bidrag och donationer. Av Årsredovisningen för 2010 framgår att 73% av verksamhetsintäkterna består av insamlade medel från privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser. Statens bidrag var ett verksamhetsbidrag på kronor från Socialstyrelsen. Inför budget 2013 ska ytterligare medel avsättas till BRIS verksamhet. Delges: Rosie Skoog regionchef BRIS, Inger fendinge - förvaltningsekonom

11 Socialnämnden Sn 65 Dnr Sn 12/ Revidering av socialnämndens delegationsordning Ärendebeskrivning Delegationsordningen för socialförvaltningens verksamhetsområden skall genomgå revidering 1 ggr/år eller när förändringar sker i lag eller förordning. Delegationsordningen finns i två delar. En för individ- och familjeomsorgen (IFO) och en för äldre- och handikappomsorgen (ÄHO). Revidering i delegationsordning för IFO Tillägg avseende: Beslut i efterfråga om eftergift, sid 15. Omförh. av hyreskontrakt och undertecknande, sid 15. Beslut att väcka talan i Tingsrätten avs. särskilt förordnad vårdnadshavare, sid 18. Beslut i fråga om begäran om biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande, sid 30. Begäran i fråga om biträde av polis för efterforskning och återhämtning till institution eller familjehem, sid 31. Revidering i delegationsordning för ÄHO Tillägg avseende: Omförh. av hyreskontrakt och undertecknande, sid 14. Delegationsordningarna för socialförvaltningens verksamhetsområden, daterad fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab

12 Socialnämnden Sn 66 Redovisning av årsbokslut 2011 Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar preliminärt årsbokslut för Det slutgiltiga resultatet med bokslutskommentarer kommer att presenteras för socialnämnden Årsbokslut 2011 Äldre- och handikappomsorgen redovisar ett överskott med ca 2,2 mkr vilket till stor del är ökade intäkter. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett nollresultat Detta har sin grund i minskade kostnader för placerade barn/ungdom och en bättre täckning för återsökta medel från Migrationsverket. Sammanfattning Socialförvaltningens prognos för den totala verksamheten visar ett överskott med ca 2,2 milj kr. Redovisningen av årsbokslutet för 2011 godkänns. Delges: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret

13 Socialnämnden Sn 67 Dnr Sn 12/ Omorganisation av hemtjänstens ledningsstruktur Ärendebeskrivning Sara Wolff från Dalarnas Forskningsråd, har på uppdrag från Marianne Trana, socialchef, gjort en utvärdering av hemtjänsten i Säters kommun. Utvärderingen presenterades för socialnämnden i 331. Utvärderingen visar att ledningsstrukturen behöver förändras för att få ett tydligt ledarskap och en utpräglad ansvarsfördelning. Uppdrag till socialchef Marianne Trana, socialchef har av socialnämnden fått i uppdrag att, med utvärderingen som underlag, ta fram en handlingsplan med åtgärder för att få en mer funktionell och tydlig ledningsstruktur inom hemtjänstens organisation. Förslag till organisationsstruktur Förslaget har sitt ursprung i DFR:s utvärderingsrapport. Två enhetschefer har indelade ansvarsområden enligt följande: 1. Omsorgsteam 1, 2, 3 i Säter, Fixar-Lena, städteam och daglig verksamhet. Personalansvar för 35,5 årsarbetare. 2. Omsorgsteam Gustafs, Stora Skedvi och nattpatrull. Personalansvar för 34 årsarbetare. Enhetscheferna ska ha ett nära samarbete, vilket innebär att komplettera varandra och gå in för varandra vid ledighet och sjukfrånvaro. Det som utgör skillnad mellan arbetsgruppens förslag och DFR:s rapport är att en utökning görs med en assistent, d.v.s. en assistent till varje enhetschef. Assistenterna har sin organisatoriska tillhörighet direkt under respektive enhetschef. Assistenterna arbetar ekonomitid/kontorstid och ska komplettera varandra och gå in för varandra vid ledigheter och sjukfrånvaro. Förslag till beslut avseende uppdraget som verksamhetsområdeschef (VO-chef) Hemtjänstorganisationen har sedan omorganisationen 2002 haft en VO-chef, som också har haft ett enhetschefsuppdrag. Under utredningens gång har detta uppdrag varit samordnat med VO-chef för SäBo. Enligt arbetsgruppen finns två alternativ att ta hänsyn till och fatta beslut om. 1. Nyrekrytering och återbesättning av ett renodlat VO-chefsuppdrag för hemtjänstens område till en kostnad av ca 500 tkr/år, vilket inte finns i budget för VO-chefsuppdraget samordnas med VO-chefsuppdraget för Särskilt boende för äldre. Kostnadsökningen för ett utökat VO-områdesansvar kan finansieras inom ramen för budget Förvaltningens förslag till beslut avseende VO-chefsuppdraget Förvaltningen förordar alternativ två (2), d.v.s. att VO-chefsuppdraget för hemtjänsten i Säters kommun underställs VO-chefen för särskilt boende (SäBo). Forts.

14 Socialnämnden Sn 67 forts. Kostnader Omorganisationen och utökning med 1,0 assistenttjänst finansieras inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag Utredning daterad , sammanställd av socialchef Marianne Trana. 1. Organisationen för hemtjänsten fastställs enligt angiven organisationsstruktur med två enhetschefer med vardera assistent och omsorgsteamen fördelade enligt: Hemtjänstteam 1, 2, 3 i Säter, Fixar-Lena, städteam och daglig verksamhet Hemtjänstteam Gustafs, Stora Skedvi och nattpatrull 2. Organisationen utökas med 1,0 assistenttjänst 3. Utannonsering av assistenttjänsten görs omgående 4. Uppdraget som verksamhetsområdeschef för hemtjänsten i Säters kommun tillförs verksamhetsområdeschefen för särskilt boende. Delges: Vo-chefer, Stab

15 Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

16 Innehållsförteckning 1 Omorganisation hemtjänsten Sammanfattning Uppdraget Syfte Bakgrund Utredning Utredningsmetod Beslut under arbetets gång Utredningens genomförande och resultat Gruppledarstrukturen Planeringssamordnare/assistent Arbetsbeskrivningar Mötestrukturer Organisation Organisationsbild/struktur Organisationsstruktur VO-chefsuppdrag Konsekvensanalys Tidplan Åtgärdsplan Bedömning Förslag till beslut... 4

17 1 Omorganisation hemtjänsten Ledningsstrukturen inom Hemtjänstens verksamhetsområde 2 Sammanfattning Förvaltningen har på socialnämndens uppdrag genomfört utredning gällande organisationsstrukturen inom VO-området för hemtjänst. Som grund till utredningen finns Dalarnas Forskningsråds rapport som presenterades för socialnämnden Rapporten ger förslag på förändringar i organisationsstrukturen, som har lett till en fördjupning av förslaget. Det slutliga förslaget från förvaltningen har socialnämnden att fatta beslut om. Förslaget förordar en förändring med utökat antal enhetschefer, med ett tydligt ansvarsområde. En utökning med en assistenttjänst i syfte att minska sårbarhet. Ett samordnat VO-chefsuppdrag med VO-området för SäBo i syfte att utöka samarbetet mellan verksamhetsområdena med i första hand vikarier. 3 Uppdraget I maj 2011 fick Dalarnas Forskningsråd i uppdrag att genomföra en utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö. I november 2011 presenterade Dalarnas Forskningsråd (kallad DFR i den fortsatta skrivningen) resultatet av det uppdrag dom hade fått. Utvärderingen presenterades för socialnämnden Socialnämnden beslutade enligt följande: 1. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån rapporten från DFR, ta fram en handlingsplan med åtgärder för hemtjänstens organisation. 2. Ett första utkast ska presenteras för socialnämnden Syfte Med hänvisning till DFR:s slutrapport är Socialnämndens och förvaltningens syfte är att tydliggöra ledningsstrukturen inom hemtjänstområdet. 5 Bakgrund VO-chefen för hemtjänsten har sedan omorganisationen genomfördes tillika haft uppdraget som enhetschef för vissa delar. Den dubbla rollfunktionen har inte varit en lyckad lösning, utan har lett till oklarheter och sned belastning inom ledningsorganisationen. Sedan sommaren 2011 har VO-området saknat egen ledningsorganisation. VO-chef för Särskilt boende har fått i uppdrag att ha chefsansvaret för hemtjänstens verksamhetsområde till dess att en ny ledningsorganisation kan föreslås och faställas. Stabens utredningssekreterare ha även fått i uppdrag att bistå med ledningsansvaret under samma period. 6 Utredning Ansvariga för den fortsatt utredningen av hemtjänstens organisationsstruktur är Marianne Trana, socialchef, Stig Eriksson, VO-chef SäBo och Hemtjänst, Bengt Eriksson utredningssekreterare och Susanne Östman personal och utbildningsansvarig. Arbetsgruppens planering för utredningsarbetet är enligt följande: Socialchef Marianne Trana medverkar vid gruppledarmötet och informerar om socialnämndens beslut och arbetsgruppens fortsatta uppdrag Arbetsgruppen första möte och analys av uppdraget, samt genomgång av befintliga arbetsbeskrivningar gällande gruppledare o, vice gruppledare och assistent Information till socialnämnden hur arbetet fortskrider. 1

18 Genomgång av arbetsbeskrivningar. Adjungerande till arbetsgruppen är assistent inom hemtjänstområdet. Kontroll och genomgång av arbetsbeskrivningar. Diskussioner om arbetsfördelning enhetschef/assistent samt assistent/assistent. Fortsatt planering av behövliga åtgärder VO-chef Stig Eriksson informerar gruppledarna om hur arbetet genomförs och vilka tankar och idéer som förts fram i arbetsgruppen Ny information till socialnämnden om hur arbetet fortskrider samt en lägesbeskrivning 6.1 Utredningsmetod Med DFR:s utvärdering som grund har arbetsgruppen att besvara följande frågeställningar. Hur ska gruppledarorganisationen se ut DFR:s förslag på planeringssamordnare/assistent. Arbetsbeskrivningarna ska granskas o revideras Mötesstrukturen, hur ska den formaliseras Ge förslag på genomförande. 6.2 Beslut under arbetets gång I september 2011 vid socialnämndens temadagar inför 2013, väcktes frågan om att utöka antalet enhetschefer inom hemtjänsten. Motiveringen är att få renodlade roller och avveckla den dubbla rollfunktionen. Socialnämnden tillstyrkte förslaget och arbetet med rekrytering av enhetschefer inleddes i november 2011 genom annonsering och med påföljande intervjuer. 6.3 Utredningens genomförande och resultat Gruppledarstrukturen Nuvarande gruppledarfunktion ska finnas kvar. Ett förtydligande av uppdraget samt den tid som ska avsättas för uppdraget ska tas fram och förankras i organisationen Planeringssamordnare/assistent Vad gäller DFR:s förslag med utökning av en planeringssamordnare har arbetsgruppen funnit att organisationen ska utökas med en assistent. Assistenterna ska ha sin tillhörighet närmast underställd enhetschefen. Assistenten utför sina uppdrag i Procapita enlig fastställd arbetsbeskrivning Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar för gruppledare, vice gruppledare och assistent har varit föremål för genomgång och har reviderats Mötestrukturer Mötesstrukturerna har åtgärdats. Gruppledarmöten är inbokade var 14:de dag. Mötesplatserna varieras för att VO-chef ska besöka varje kommundel och dess hemtjänstområde. Till varje möte finns en agenda. Minnesanteckningar/dokumentation av mötet görs och läggs ut i hemtjänstens egna mappar på Intranätet, vilket ger en tillgänglighet till alla som är berörda. Förslag på organisationsstruktur presenteras muntligt för Kommunal sektion Säterbygden jml 19 MBL info 14/2 13:15 Skriftligt underlag tillställs Kommunal sektion Säterbygden inför föhandling jml 11 MBL 28/2 13:15 Beslut i SN

19 6.4 Organisation Organisationsbild/struktur Vo-chef Enhetschef 35,5 årsarbetare Enhetschef 34 årsarbetare Assistent Assistent Omsorgsteam 1, 2 och 3 Säter ca 30 årsarbetare Team städ ca 3,25 årsarbetare Daglig verksamhet ca 2,25 årsarbetare Omsorgsteam Gustafs ca 11 årsarbetare Omsorgsteam St Skedvi ca 16 årsarbetare Nattpatrullen, ca 8 årsarbetare Organisationsstrukturen ovan är arbetsgruppens förslag. Den har sitt ursprung i DFR:s utvärderingsrapport. Enhetscheferna har indelade ansvarsområden enligt följande: 1) Hemtjänstteam 1, 2, 3 i Säter, Fixar-Lena, städteam och daglig verksamhet. Personalansvar för 35,5 årsarbetare. 2) Hemtjänstteam Gustafs, Stora Skedvi och nattpatrull. Personalansvar för 34 årsarbetare. Enhetscheferna ska ha ett nära samarbete, vilket innebär att komplettera varandra och gå in för varandra vid ledighet och sjukfrånvaro. Det som utgör skillnad mellan arabetsgruppens förslag och DFR:s rapport är att en utökning görs med en assistent. Assistenterna har sin organisatoriska tillhörighet direkt under respektive enhetschef. Assistenterna arbetar ekonomitid/kontorstid och ska komplettera varandra och gå in för varandra vid ledigheter och sjukfrånvaro Organisationsstruktur VO-chefsuppdrag Hemtjänstorganisationen har sedan omorganisationen 2002 haft en VO-chef, som också har haft ett enhetschefsuppdrag. Under utredningens gång har detta uppdrag varit samordnat med VO-chef för SäBo. Enligt arbetsgruppen finns två alternativ att ta hänsyn till och fatta beslut om. 1) Nyrekrytering och återbesättning av ett renodlat VO-chefsuppdrag för hemtjänstens område till en kostnad av ca 500 tkr/år, vilket inte finns i budget för ) VO-chefsuppdraget samordnas med VO-chefsuppdraget för Särskilt boende för äldre. Kostnadsökningen för ett utökat VO-områdesansvar kan finansieras inom ramen för budget

20 Konsekvensanalys 1) En nyrekrytering och återbesättning av VO-chefstjänsten innebär att strukturen och tydligheten blir oförändrad. VO-chefen har sitt område att ta ansvar för och ska verka för ett samarbete över områdesgränserna och förebygga stuprörseffekter. Budgetansvaret för VO-området blir tydligt. Risken för en stuprörseffekt kvarstår med motivering att det egna VO-områdets resultat prioriteras framför en helhetssyn på socialnämndens ansvarsområden gällande vård o omsorg. 2) Samordnat VO-chefsuppdrag ställer krav på att denna tar ansvar för att varje verksamhetsområde tar ansvar för sina uppdrag. För det uppdraget finns självständiga enhetschefer inom respektive VO-område. Möjligheterna att utveckla samverkan mellan VO-områdena hemtjänst och SäBo ökar. Verksamheterna lyder under samma lagstiftning. Samordningsvinster vid vikarieanskaffning, omplaceringsfrågor. Utveckling av den sociala dokumentationen som innebär överföring av ärenden från ordinärt boende till särskilt boende. VO-chefens uppdrag blir att ha en tydlig struktur för sina ledningsgrupper, vilket är fullt möjligt. 7 Tidplan Den nya organisationsstrukturen inom VO-området för hemstjänst bedöms möjligt att genomföra under våren 2012, dock senast Åtgärdsplan information jml MBL förhandling jml MBL beslut i SN Annonsering assistenttjänst (10 dgr) 9 Bedömning Med hänvisning till DFR:s rapport och de uppgifter som framkommit i samtal och vid gruppledarträffar kan konstateras det samordnade VO-chefsuppdrage har fungerat väl. Beslutet att utöka antalet enhetschefer till två med ett klart och tydligt ansvarsområde har också fått en positiv respons. Det som är viktigt i genomförandet är att information går ut så att det kommer till allas kännedom från chef till alla underställda. 10 Förslag till beslut Med hänvisning till ovan gjorda utredning och de alternativ som har presenterats är mitt förslag till socialnämnden: Att, organisationen för hemtjänsten fastställs enligt ovan angivna organisationsstruktur Att, organisationen utökas med 1,0 assistenttjänst Att, utannonsering görs omgående Att, VO-chefsuppdraget för hemtjänsten i Säters kommun underställs VO-chefen för SäBo = alternativ två (2). Säter Marianne Trana Socialchef 4

21 Socialnämnden Sn 68 Dnr Sn 12/ Rekryteringsprofil avseende socialchef Ärendebeskrivning Nuvarande socialchef Marianne Trana, kommer att gå i pension inom överskådlig framtid. Socialnämnden (Sn) har att ta fram en rekryteringsprofil som fastställer vad som förväntas av, vilka krav som ställs på och vad som är i övrigt viktigt avseende en socialchef i Säters kommun. Socialnämnden föreslår en arbetsgrupp för uppdraget. Arbetsgruppen ska bestå av både politiker och tjänstemän. Arbetsgruppen Politiker Iris Carlsson Rustas, ordförande Sn Marina Forslund, 1:e vice ordf. Sn Hans Richaud, 2:e vice ordf. Sn Tjänstemän Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorg Stig Eriksson, vo-chef särskilt boende Inger Fendinge, förvaltningsekonom Marie-Louise Snell, nämndsekreterare Sammankallande i gruppen är ordförande i Sn. Övriga tjänstemän kallas in vid behov. Delges: Vo-chefer, Stab

Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN

Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN 2012-01-30 Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning 1 Omorganisation hemtjänsten... 1 2 Sammanfattning... 1 3 Uppdraget... 1 4 Syfte... 1 5 Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden 2010-09-08

Socialnämnden 2010-09-08 Socialnämnden 2010-09-08 230 Delgivning av protokoll... 2 231 Delegationsbeslut... 3 232 Statistik över sjukfrånvaro... 4 233 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen... 5 234 Planering inför kommande

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 177 Delegationsbeslut... 2 178 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld... 4 179 Ansökan om generellt bidrag från Adoptionscentrums, avdelning

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-23

Socialnämnden 2011-11-23 Socialnämnden 2011-11-23 309 Delgivning av protokoll... 2 310 Delegationsbeslut... 3 311 Delgivningar... 4 312 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn... 5 313 Ansökan

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2013-12-18

Socialnämnden 2013-12-18 290 Delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen... 2 291 Information Biståndsenheten... 3 292 Verksamhetsinformation... 4 293 Budgetuppföljning... 5 294 Fördelning av tilldelade budgetramar för 2014...

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 250 Delegationsbeslut... 2 251 Delgivningar... 3 252 Analys av försörjningsstöd... 4 253 Omreglering av tjänst från utredningssekreterare till systemförvaltare... 5 254 Verksamhetsinformation... 6 SÄTERS

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Madeleine Roos, ordförande Patric Carlsson 2:e vice ordförande Helena Lordhem. Helena Lordhem. Marina Pull. Madeleine Roos

Madeleine Roos, ordförande Patric Carlsson 2:e vice ordförande Helena Lordhem. Helena Lordhem. Marina Pull. Madeleine Roos ÖRKELLÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 januari 2014. Madeleine Roos, ordförande Patric

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S) Susann

Läs mer

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm Socialnämnden 2007-10-23 1 (15) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnd 2010-09-27 1

Socialnämnd 2010-09-27 1 Socialnämnd 2010-09-27 1 Plats och tid Socialtjänsten, 16.00-17.45 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Louise Averhed (M) Ove Emanuelsson (M) Annika Eclund (KD) Inger Strand (FP) Agneta

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Barbro Stein (S) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Ulrika Mellkvist (C) Sven-Åke Lundh (M) Mats

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Tingshusgatan kl 15.00-17.15 ajournering kl.15.55-16.00

Tingshusgatan kl 15.00-17.15 ajournering kl.15.55-16.00 Socialnämnden 2009-03-24 1 Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl 15.00-17.15 ajournering kl.15.55-16.00 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sol-Britt Erlandsson (c) Gunnel Persson (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 10 mars, 2010, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-11-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 138 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 139

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer