EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 11 april 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 11 april 2001"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 april 2001 YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott till utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om barns och ungdomars alkoholkonsumtion (KOM(2000) 736 C5-0020/ /0801(COS)) Föredragande: Sabine Zissener AD\ doc PE

2 PE /14 AD\ doc

3 ÄRENDETS GÅNG Vid utskottssammanträdet den 24 januari 2001 utsåg utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott Sabine Zissener till föredragande. Vid utskottssammanträdena den mars och april 2001 behandlade utskottet förslaget till yttrande. Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 1 nedlagd röst och 1 röst emot. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Vasco Graça Moura (ordförande för sammanträdet), Ulpu Iivari (vice ordförande), Sabine Zissener (föredragande), Ole Andreasen, Pedro Aparicio Sánchez, Thierry de La Perriere, Raina A. Mercedes Echerer (suppleant för Luckas Vander Taelen), Robert J.E. Evans (suppleant för Lissy Gröner), Cristina Gutiérrez Cortines (suppleant för Doris Pack), Ruth Hieronymi, Magdalene Hoff (suppleant för Martine Roure), Elizabeth Lynne (suppleant för Marieke Sanders-ten Holte), Lucio Manisco, Maria Martens, Mario Mauro, Pietro-Paolo Mennea, Barbara O'Toole, Roy Perry, Christa Prets, Dana Rosemary Scallon (suppleant för Theresa Zabell), Feleknas Uca (suppleant för Geneviève Fraisse), Kathleen Van Brempt, Christine de Veyrac och Myrsini Zorba (suppleant för Phillip Whitehead). AD\ doc 3/14 PE

4 KORTFATTAD MOTIVERING Föredraganden av yttrandet betonar att detta betänkande särskilt rör barns och ungdomars alkoholkonsumtion och inte de hälsomässiga följderna av alkoholmissbruk generellt. De ändringsförslag som föredraganden av yttrandet lagt fram syftar därför till att få kommissionens förslag att stå i samklang med behoven hos barn och ungdomar. Föredraganden av yttrandet följer med sina ändringsförslag förklaringen från WHO:s europeiska ministerkonferens om unga och alkohol, som undertecknades den 20 februari 2001 i Stockholm. I denna förklaring konstateras det bland annat att man skall minimera påtryckningarna på ungdomar när det gäller att dricka, i synnerhet i samband med alkoholerbjudanden, gratisdistribution, reklam, sponsring och utbud, med särskild hänsyn tagen till speciella evenemang. För att uppnå dessa mål kan ansvaret för ungdomar och alkohol inte enbart hänvisas till föräldrarna: här måste den lagstiftande myndigheten inrätta ramvillkor för att lära ungdomar hantera alkohol på rätt sätt. Därför är det motiverat att än en gång betona den stora betydelse som parlamentet tillmäter denna fråga genom att skärpa kommissionens förslag. ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Skäl 9a (nytt) (9a) Det skulle kunna spela en viktig roll för att skydda barn och ungdomar mot omåttlig alkoholkonsumtion om kostnadsförhållandet mellan alkoholhaltiga respektive alkoholfria drycker på utskänkningsställen reglerades på det sätt som stadgas i lagen i åtminstone en av medlemsstaterna, nämligen att utbudet skall omfatta åtminstone en alkoholfri dryck som inte kostar mer än samma mängd av den billigaste alkoholhaltiga drycken. 1 Ännu ej offentliggjort i EGT. PE /14 AD\ doc

5 Ändringsförslaget fäster uppmärksamhet vid en viktig praktisk åtgärd som skulle kunna vidtas för att eliminera en rent ekonomisk orsak till att man dricker alkoholhaltiga drycker i stället för alkoholfria. Ändringsförslag 2 Skäl 13a (nytt) (13a) Eftersom alkoholmissbruk kan få ödesdigra hälsoeffekter, i synnerhet för ungdomar, är det nödvändigt att upprätta ett mer bindande europeiskt regelverk för alkoholreklam riktad till ungdomar. Självregleringen bör befästas genom ett europeiskt regelverk. Man bör bannlysa reklammetoder som går ut på att förknippa alkoholkonsumtion med en tuff ungdomskultur och med en känsla av välbefinnande som främjar bättre fysiska, sociala, sexuella eller andra prestationer. Ändringsförslag 3 Rekommendation 1 (1) stärka arbetet för att utveckla och genomföra lämplig, övergripande och hälsofrämjande politik som är inriktad på barn, ungdomar, deras föräldrar, lärare och vårdare på lokal, nationell och europeisk nivå med särskild betoning på omgivningen, t.ex. ungdomsorganisationer, idrottsföreningar och skolor, (1) stärka arbetet för att utveckla och genomföra lämplig, övergripande och hälsofrämjande politik som är inriktad på barn, ungdomar, deras föräldrar, lärare och vårdare på lokal, nationell och europeisk nivå med särskild betoning på omgivningen, t.ex. ungdomsorganisationer, idrottsföreningar och skolor, och inom denna ram bör information och konkreta fakta om risknivåer, olika kategorier, alkoholhalt, kvantiteter och tillvänjning tillhandahållas, För att upplysningsarbetet skall bli mer övertygande måste fullständig och genomgripande information tillhandahållas. AD\ doc 5/14 PE

6 Ändringsförslag 4 Rekommendation 3 (3) stödja åtgärder för att höja medvetenheten om alkoholens verkningar, särskilt på barn och ungdomar, och följderna för enskilda personer och det omgivande samhället, (3) stödja åtgärder för att höja medvetenheten om alkoholens verkningar, särskilt om omåttlig alkoholkonsumtion, samt effekterna på barn och ungdomar, och följderna för enskilda personer och det omgivande samhället, Omåttlig alkoholkonsumtion är ett område som bör få extra uppmärksamhet. Den är orsak till en mängd problem och olyckor. Ändringsförslag 5 Rekommendation 3a (ny) (3a) uppmuntra till systematisk utbildning av skolsköterskor och skolläkare i frågor relaterade till problem med barns och ungdomars psykiska hälsa, och på detta sätt utveckla tillgången till hälsovård och rådgivning, Av punkt 1 (i) i förklaringen om ungdomar och alkohol från Stockholm framgår det att det är viktigt att arbeta för bättre rådgivning om alkoholkonsumtion. Ändringsförslag 6 Rekommendation 3b (ny) (3b) arbeta i nära samarbete med icke-statliga organisationer som sysslar med alkoholrelaterade problem bland barn och ungdomar, Inom EU finns det en rad organisationer som har arbetat med ungdomar och alkohol och som kan erbjuda råd och information. Vi måste ge dem erkännande för deras arbete och erfarenhet och sträva efter att samarbeta med dem. PE /14 AD\ doc

7 Ändringsförslag 7 Rekommendation 4 (4) uppmuntra och tillhandahålla resurser för utvärdering av de mest effektiva metoderna för hälsofrämjande och hälsoupplysning när det gäller alkohol, (4) uppmuntra och tillhandahålla resurser för utvärdering av de mest effektiva metoderna för hälsofrämjande och hälsoupplysning när det gäller alkohol och sträva efter att göra legitimerade läkare både mer medvetna om dessa metoder och villigare att tillämpa dem, Med teoretisk utvärdering kommer man ingen vart om resultaten inte omsätts i praktiken. Legitimerade läkare måste göras mer medvetna om de mest effektiva metoderna för att bekämpa alkoholmissbruk bland barn och ungdomar samt uppmuntras att tillämpa dessa. Ändringsförslag 8 Rekommendation 5 (5) uppmuntra ungdomsorganisationer, idrottsorganisationer och andra lokala samhällsinitiativ till att införliva och integrera hälsoupplysning om alkohol i sina verksamhetsprogram, och särskilda åtgärder (särskilt inom informationsområdet) för ungdomar, som ungdomar tar initiativ till och genomför, bör betraktas som särskilt ändamålsenliga i detta sammanhang, (5) uppmuntra ungdomsorganisationer, idrottsorganisationer och andra lokala samhällsinitiativ till att införliva och integrera hälsoupplysning om alkohol i sina verksamhetsprogram samt ta upp frågor som kamrattryck, föräldrars alkoholmissbruk, tonårstiden och brist på självkänsla, vilka också påverkar ungdomars dryckesvanor, och särskilda åtgärder (särskilt inom informationsområdet) för ungdomar, som ungdomar tar initiativ till och genomför, bör betraktas som särskilt ändamålsenliga i detta sammanhang; dessa åtgärder skulle framför allt bidra till att undanröja den negativa bild som förknippas med alkoholfria alternativ, Oberoende av om det handlar om tobak, droger eller alkohol har ungdomarna i själva verket en positiv bild av dessa ämnen. Det är ungdomar som vet vad som är "inne" som dricker, röker eller konsumerar tunga droger. Det är slående att många europeiska ungdomar anser det vara omöjligt att tillbringa en trevlig kväll och roa sig utan att konsumera dessa stimuleringsmedel. Det finns många orsaker till alkoholmissbruk bland ungdomar, och alla måste tas upp. Kamrattryck är en viktig faktor som hör ihop med alkoholkonsumtion, och det gäller även AD\ doc 7/14 PE

8 påverkan från föräldrar. Hälsovarningar kan vara mer effektiva om de kombineras med andra åtgärder för att ta itu med de underliggande orsakerna till att ungdomar börjar missbruka alkohol. Ändringsförslag 9 Rekommendation 5a (ny) (5a) verka för att tillverkare och återförsäljare av alkoholhaltiga drycker underställs strikta etiska regler i samband med sponsring av ungdomsorganisationers och idrottsföreningars evenemang, med målet att förena sådana organisationers och föreningars uppenbara investeringsbehov med folhälsoaspekter, Man kan inte rimligen frånta ungdomsorganisationerna deras främsta finanseringskälla - återförsäljare av alkoholhaltiga drycker är nämligen de viktigaste sponsorerna för idrottsevenemang och andra festligheter som ordnas av ungdomar - om man inte ersätter den med någonting annat. Denna sponsring måste emellertid utföras med största möjliga respekt för de etiska regler som omnämns senare i kommissionens dokument. Man bör t.ex. förbjuda sponsorerna att helt okontrollerat distribuera alkoholhaltiga drycker. Ändringsförslag 10 Rekommendation 6 (6) stödja tillverkare av alkoholdrycker i deras strävan att utarbeta särskild utbildning för personer som serverar och övrig säljpersonal när det gäller att skydda barn och ungdomar, (6) stödja tillverkare och återförsäljare av alkoholdrycker i deras strävan att utarbeta särskild utbildning för personer som serverar och övrig säljpersonal när det gäller att skydda barn och ungdomar samt göra dem personligen ansvariga för sina handlingar, Även återförsäljarna måste vara med och dela ansvaret för att skydda ungdomar och tonåringar. Information är naturligtvis viktig, men inte tillräcklig i sig. Det förefaller nödvändigt att vuxna människor görs medvetna om sitt ansvar för de yngsta i samhället. PE /14 AD\ doc

9 Ändringsförslag 11 Rekommendation 7 (7) uppmuntra utarbetande av informationsmaterial för föräldrar för att hjälpa dem att diskutera alkoholfrågor med sina barn samt främja spridning av materialet via lokala nätverk som t.ex. skolor, hälsooch sjukvårdstjänster, bibliotek, samlingslokaler i närmiljön och via Internet, (7) uppmuntra utarbetande av informationsmaterial för föräldrar, personer med uppfostringsansvar och lärare alltid i samarbete med ungdomar - för att hjälpa dem att diskutera alkoholfrågor med barn och ungdomar i syfte att informera dem och stärka den enskildes självkänsla såsom en utgångspunkt för ansvarsfull hantering av alkohol, samt främja spridning av materialet via lokala nätverk som t.ex. skolor, hälso- och sjukvårdstjänster, bibliotek, samlingslokaler i närmiljön och via Internet, Se motiveringen till ändringsförslag 29. Föräldrar och lärare måste göras delaktiga i att förebygga alkoholmissbruk hos barn och ungdomar. Det bästa sättet att få råd om ungdomars dryckesvanor är att fråga ungdomarna själva. Tyvärr är ungdomarnas deltagande ofta endast rent symboliskt, och därför blir de program och det material som tas fram bara ett slöseri med pengar. Ungdomar måste alltid tas med i detta arbete. Ändringsförslag 12 Rekommendation 8 (8) ytterligare utveckla särskilda initiativ som riktar sig till ungdomar och som berör riskerna med rattonykterhet, varvid man särskilt beaktar miljöer som t.ex. diskotek, (8) ytterligare utveckla särskilda initiativ som riktar sig från ungdomar till ungdomar och som berör riskerna med omåttlig alkoholkonsumtion generellt och rattonykterhet i synnerhet, varvid man särskilt beaktar miljöer som t.ex. diskotek, Ändringsförslaget syftar till att öka framgången för detta initiativ, eftersom ungdomar upplever informationsarbete som utförs av jämnåriga som mer trovärdigt än information från vuxna, som de upplever som förmyndaraktiga i en sådan situation. AD\ doc 9/14 PE

10 Ändringsförslag 13 Rekommendation 9a (ny) (9a) För att uppnå målen med de rekommenderade åtgärderna skall det säkerställas att man inte inriktar sig på minderåriga konsumenter med vilseledande märkesnamn eller paketering, Märkesnamnet "Alcopops" har använts för att marknadsföra en produkt till minderåriga alkoholkonsumenter i Irland. Det upptäcktes att den hade hög alkoholhalt. Ändringsförslag 14 Rekommendation 10 (10) stödja en lösning som omfattar flera olika centrum när det gäller att upplysa ungdomar om användning och missbruk av alkohol för att på så sätt förebygga alkoholmissbruk och, i förekommande fall, inbegripa utbildning, hälso- och sjukvård, ungdomsverksamhet, instanser för kontroll av lagstiftningens efterlevnad och massmedier, (10) stödja en lösning som omfattar flera olika centrum när det gäller att upplysa ungdomar och deras föräldrar om användning och missbruk av alkohol för att på så sätt förebygga alkoholmissbruk och, i förekommande fall, inbegripa utbildning, hälso- och sjukvård, ungdomsverksamhet, instanser för kontroll av lagstiftningens efterlevnad och massmedier, I själva verket betonar man inte i dagens läge tillräckligt det samband som existerar mellan det första alkoholintaget och den vanebildning som detta kan ge upphov till. Denna information är enkel, men sprids inte i tillräckligt stor utsträckning. Ändringsförslag 15 Rekommendation 10a (ny) (10a) se till att det på utskänkningsställen och vid evenemang med alkoholutskänkning bör serveras åtminstone en alkoholfri dryck som inte är dyrare än samma mängd av den billigaste alkoholhaltiga drycken, PE /14 AD\ doc

11 En softdrink bör inte kosta mer än öl. Barn och ungdomar måste erbjudas ett attraktivt alternativ till alkoholhaltiga drycker. Ändringsförslag 16 Rekommendation 11 (11) sammanställa, sprida och använda tillförlitliga uppgifter om de faktorer som får barn att börja dricka oroväckande mycket, (11) sammanställa och sprida tillförlitliga uppgifter om de faktorer som får barn att börja dricka oroväckande mycket, i synnerhet till barn och ungdomar själva, samt använda dessa uppgifter, Barn och ungdomar beklagar sig över att de inte personligen får någon information om detta ämne, trots att det berör dem själva. Vid informationsarbetet om alkoholmissbruk fungerar även barn och ungdomar som multiplikatorer. Ändringsförslag 17 Rekommendation 13 (13) stärka myndighetskontrollen av marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga drycker och uppmana tillverkare och försäljare att stärka lagenliga eller självreglerande kontroller inom dessa områden, (13) stärka myndighetskontrollen av marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga drycker och se till att tillverkare och försäljare utför självreglerande kontroller inom dessa områden, Självreglerade kontroller är alltid frivilliga. Att betona frivilligheten än en gång leder till att det inte utövas någon kontroll. Enligt resultaten från WHO:s europeiska ministerkonferens om unga och alkohol, som hölls i Stockholm i februari 2001, kräver barn och ungdomar själva att alkoholreklam bör begränsas. WHO-undersökningar visar att en begränsning av alkoholreklamen minskar alkoholkonsumtionen. AD\ doc 11/14 PE

12 Ändringsförslag 18 Rekommendation 14 (14) försöka få tillverkare och försäljare i alla medlemsstater att ta ansvar på samma sätt och enligt samma normer när det gäller annonsering, marknadsföring och återförsäljning, (14) se till att tillverkare och försäljare i alla medlemsstater tar ansvar på samma sätt och enligt samma normer när det gäller annonsering, marknadsföring och återförsäljning, Reklamen är i dagens läge gränsöverskridande tack vare kabel- och satellit-tv. För att detta inte skall ha negativa följder för den nationella hälsovårdspolitiken bör TV-reklam för alkohol harmoniseras i hela Europa. Ändringsförslag 19 Rekommendation 15, led a (a) se till att tillverkarna inte riktar alkoholprodukter till barn och ungdomar, (a) förhindra att tillverkarna riktar alkoholprodukter till barn och ungdomar, bland annat genom att använda vilseledande märkesnamn eller paketering, Tillverkarna av alkoholdrycker har upptäckt ungdomarna som ett nytt marknadssegment. Detta måste förbjudas. Det får inte produceras några särskilda alkoholdrycker för ungdomar. Märkesnamnet "Alcopops" har använts för att marknadsföra en produkt till minderåriga alkoholkonsumenter i Irland. Det upptäcktes att den hade hög alkoholhalt. Ändringsförslag 20 Rekommendation 15, led b, strecksats -1 (ny) - Användning av vilseledande märkesnamn. Märkesnamnet "Alcopops" har använts för att marknadsföra en produkt till minderåriga alkoholkonsumenter i Irland. Det upptäcktes att den hade hög alkoholhalt. PE /14 AD\ doc

13 Ändringsförslag 21 Rekommendation 17 (17) regelbundet rapportera till kommissionen om genomförandet av de rekommenderade åtgärderna, (17) utarbeta en handlingsplan med stringenta mål som baseras på de rekommendationer som anges ovan, vidarebefordra denna till kommissionen och senast tre år efter antagandet av denna rekommendation, och därefter vart tredje år, lägga fram en rapport om genomförandet av den, Hittills har erfarenheterna gett vid handen att man inte når långt med rekommendationer om de enbart uppmanar medlemsstaterna att lägga fram något slags rapport vid ett ospecificerat tillfälle i framtiden. Införandet av nationella handlingsplaner som baseras på rekommendationen skulle, utan att påverka subsidiaritetsprincipen, göra det möjligt att utvärdera i vilken omfattning medlemsstaterna har agerat ifråga om rekommendationens innehåll. Ändringsförslag 22 Uppföljning på gemenskapsnivå Punkt 1 (1) att ge sitt stöd till medlemsstaterna i deras strävan att genomföra de föreslagna åtgärderna, särskilt genom att samla in och lämna relevanta, jämförbara uppgifter och genom att underlätta utbyte av information och god praxis, (1) att tillhandahålla medlemsstaterna jämförbara uppgifter om alkoholkonsumtionens omfattning bland barn och ungdomar, samla in sådana uppgifter om de inte är tillgängliga från någon annan källa och underlätta utbyte av information och bästa praxis, Klarhet och ekonomi. Kommissionen bör inte göra dubbelarbete som överlappar arbetet inom andra organ som samlar in uppgifter. AD\ doc 13/14 PE

14 Ändringsförslag 23 Uppföljning på gemenskapsnivå Punkt 2 (2) att följa upp, utvärdera och övervaka utvecklingen och de åtgärder som vidtagits i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå samt att säkerställa i detta sammanhang en kontinuerlig, konstruktiv och strukturerad dialog med alla berörda parter, utgår Vaga uppgifter av detta slag är inte endast oanvändbara, utan ännu värre: de ger ett intryck av viktiga insatser, när sådana inte förekommer. Effektiv övervakning anges i föredragandens ändringsförslag till artikel 3 i textavsnittet Uppföljning på gemenskapsnivå. Ändringsförslag 24 Uppföljning på gemenskapsnivå Punkt 3 (3) att rapportera om genomförandet av de föreslagna åtgärderna på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnat senast i slutet av det femte året efter datumet för antagande av denna rekommendation, att överväga i vilken utsträckning de föreslagna åtgärderna fungerar effektivt och att överväga behovet av ytterligare åtgärder. (3) att förelägga Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén en sammanställning av de rapporter från medlemsstaterna som anges i rekommendation 17 ovan, senast fyra år efter att denna rekommendation antagits och därefter vart tredje år; att i en sådan sammanställning innefatta uppgifter om de (eventuella) områden där det kan behövas gemenskapsåtgärder för att komplettera medlemsstaternas åtgärder. Klargör tidsschemat för och innehållet i kommissionens rapporter om medlemsstaternas insatser i enlighet med rekommendationen. Det är logiskt att kommissionen rapporterar om resultaten av de nationella handlingsplaner som efterlyses i rekommendation 17 ovan. PE /14 AD\ doc

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 23 januari 2002

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 23 januari 2002 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 23 januari 2002 YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 6 april 2001 PE 301.045/6-57 ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-57 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Catherine Stihler (PE 301.045) BARNS OCH UNGDOMARS

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2173(INI) 9.12.2008 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 25 juni 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utrikesfrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 4 februari 2004 PE 312.590/1-36 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Förslag till betänkande (PE 312.590) Vasco Graça Moura

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 december 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 24 juli 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/2088(COS) Par2 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens memorandum om

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 22 januari 2002 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 10 januari 2002

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. 10 januari 2002 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 10 januari 2002 YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 2 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0252(COD) 16 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL 1.1.1 Inledning 1. Den skotska regeringen framlägger förslag att införa ett Minimipris Per Enhet Av Alkohol så att den skada som görs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 15.3.2005 KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 1 - Problemet Medborgarna i Europeiska unionen rör sig för litet och konsumerar för mycket: för mycket energi, för många kalorier,

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016 EBA/GL/2015/18 22/03/3016 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter 1 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 23.9.2013 2013/2063(INI) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över att frigöra

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

DPP. DrogPolicyProgrammet

DPP. DrogPolicyProgrammet DPP DrogPolicyProgrammet Förord I Drogpolicyprogrammet (DPP) lyfter Studentkåren i Skövde (SiS) särskilt fram alkohol- och drogfrågor ur ett studentperspektiv. Dokumentet är ett av SiS styrdokument och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitieutskottets utlåtande 2011/12:JuU2 Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2012/0366(COD) 20.6.2013 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen [översättning från engelska] Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter CCPR/CO/74/SWE 24 april 2002 Original: franska Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 13 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.7.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1278/2013, ingiven av Ole Seelenmeyer, tysk medborgare, för det tyska rock- och

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer