för Fjällbergsvind ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Fjällbergsvind ekonomisk förening"

Transkript

1 Sid 1(7) Grängesberg den 20 september STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Fjällbergsvind ekonomisk förening. 2 SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Grängesberg, Ludvika kommun. 3 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSART Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna egen vindkraftsproducerad elkraft. Verksamhetsart Verksamheten består i att äga och driva vindkraftverk med därtill hörande verksamhet. 4 MEDLEMSKAP/ AVGIFT/ INSATS/ ANDELAR Inträde Medlemskap kan förvärvas av fysisk eller juridisk person som är konsument av elenergi i Sverige. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen som har att skyndsamt pröva och besluta i inträdesfrågan. Ett medlemskap träder ikraft efter styrelsens beslut om antagande när medlemmen har betalat föreskriven medlemsinsats. Medlemsbevis Särskilt medlemsbevis utfärdas ej. Medlems skyldighet Medlems skyldighet är att vara väl förtrogen med stadgarna, efterleva dessa och fattade beslut samt verka för föreningens intressen och ändamål. Insats/ Andelar Varje andel skall motsvara en elenergiförbrukning av ca KWh/år. Medlem skall betala ett insatsbelopp per andel på minst kr och högst kr. Totala antalet andelar samt insatsbelopp fastställs av styrelsen. Den sammanlagda elenergiförbrukningen som dessa andelar motsvarar, skall ej överstiga föreningens beräknade elenergiproduktion. Medlem skall delta med minst en andelsinsats och högst det antal som motsvarar medlemmens förväntade konsumtion av elkraft per år. Insatsen betalas kontant på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

2 Sid 2(7) Medlems ekonomiska ansvar Föreningen svarar endast för föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och medlemsavgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu ej betalats, samt beslutad men ännu ej utbetald överskott/vinst. Förvärv av andel Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel har rätt att efter skriftlig anmälan inträda som medlem i föreningen. Anmälan om inträde skall, vid förvärv av en avliden medlems andel, göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den senare tidpunkt då dödsboets avgång ur föreningen inträffar enligt vad som sägs nedan under, Avgång ur föreningen. I annat fall än som sägs i föregående stycke skall anmälan göras senast sex månader efter det att andelen vid bodelning har lagts ut på andra makens lott. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom föreskriven tid, skall medlemmen därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1, med den skyldighet som följer av 4 kap. 2, lag om Förvärv genom överlåtelse Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i föreningen senast sex månader därefter. Om förvärvaren antas, inträder denne som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås ansökan, skall överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1 med den skyldighet som följer av 4 kap. 2., lag om Medlems utträde ur föreningen Uppsägning av medlemskap för utträde ur föreningen skall göras skriftligen. Uppsägningshandlingen för andelsägare skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. Uteslutning av medlem Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som på annat sätt motarbetar föreningens intressen och ändamål, får uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom tre veckor från det meddelandet avsänts till medlemmen. Vid överklagan gäller styrelsens beslut tills föreningsstämman behandlat och beslutat i ärendet. Utesluten medlem har, vad avser återbetalning av medlemsinsats, den rätt som tillkommer en avgången medlem. Avgång ur föreningen Avgång ur föreningen sker, utom i de fall som avses i 7 kap. 15 tredje stycket och kap andra stycket, lag om ekonomiska föreningar, vid utgången av det räkenskapsår som

3 Sid 3(7) slutar näst efter tre månader, sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett att avgången har inträffat Återbetalning av medlemsinsats Medlem skall i första hand själv överlåta sina andelar till annan person som är eller kan antas som medlem i föreningen. Återbetalning av medlemsinsats skall ske enligt 4 kap. 1 2, lag om ekonomisk förening. 5 UTTAXERING Inga andra uttaxeringar av medlem skall göras förutom avgift för tecknad andel/andelar. 6 STYRELSEARBETE/FÖRVALTNING/ REVISION/ VALBEREDNING Styrelse Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, dock minst 3 gånger per år. Styrelseledamot skall vara medlem och andelsägare i föreningen eller utsedd representant för medlems och andelsägande förening/företag (juridisk person). Val av styrelse Stämman väljer styrelse och utser ordförande. Övriga befattningshavare som styrelsen anser behövliga, utser styrelsen inom sig. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Vid första stämman väljs halva styrelsen för en tid av ett år. Styrelseledamot Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs. Suppleant Suppleant inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att närvara vid styrelsens möten. Kallelse/ Föredragningslista/ Protokoll Kallelse till styrelsemöte, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda före mötet. Suppleanterna skall tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Styrelsen är beslutmässig när kallelse skett i behörig ordning och minst fem (5) av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sammanträde skall protokoll föras vilket justeras av en ledamot och ordförande vid mötet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörande av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före mötets slut och antecknas i protokollet. Förvaltning

4 Sid 4(7) Styrelsen skall.. 1. driva och förvalta föreningens egendom och tillgångar 2. tillse att en tillfredställande kontroll av organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning sker 3. föra redovisning över föreningens räkenskaper enligt gällande lag 4. föra förteckning över medlemmar och andelsägare 5. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. 6. senast den 15 februari till revisor lämna räkenskaperna och senast den 15 mars lämna årsredovisning med förvaltningsberättelse 7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens skötsel av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall också tillse att medel avsätts till reservfond, fond för att säkra underhåll och fond för eventuell framtida demontering av föreningens vindkraftverk samt återställande av ianspråktaget markområde. Nedsättning/Återbetalning av andelsvärde Nedsättning av andelsvärde och återbetalning bör göras med en tjugonde del (1/20) per år. Motsvarande belopp återbetalas till andelsägaren tillsammans med utbetalning av överskotts-/vinstutdelningen. Firmateckning Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och förda räkenskaper skall på ordinarie stämma väljas två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant för en tid av ett år. En av de ordinarie revisorerna skall vara medlem och andelsägare i föreningen. Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. Revisor får inte vara omyndig eller i konkurs. Vid val av revisor skall bestämmelserna om jäv beaktas, 8 kap. 7, lag om Revision Revisionen skall utföras enligt god revisionssed i enlighet med lag. Revisionen skall vara slutförd och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen senast fyra (4) veckor före ordinarie stämma. Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsen eller enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig förklaring över anmärkningen till den stämma där revisorernas anmärkning presenteras för medlemmarna. Valberedning Ordinarie stämma utser en valberedning med två ledamöter och en suppleant. Valberedningen utses för tiden fram till nästa ordinarie stämma har hållits. Valberedningen skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art och att styrelsesammansättningen bli allsidig. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast fyra (4) veckor före stämman.

5 Sid 5(7) 7 FÖRENINGSSTÄMMA Tidpunkt Ordinarie stämma skall hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Röstandelar Vid stämma deltar varje medlem med en röst per andel i föreningen, dock högst tjugofem (25) röster oavsett antalet andelar i föreningen. Handlingar till medlemmar Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, styrelsens förslag till medlemsavgift samt inkomst- och utgiftsstat (budget) för kommande räkenskapsperiod finnas tillgänglig under två (2) veckor före stämman. Kallelse Kallelse till stämma skall ske skriftligen genom brevförsändelse, tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om de i föregående stycke angivna handlingarna. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden. Då kallelse till stämma sker skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna. Motioner Medlem kan genom skriftlig motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall behandlas på stämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för lämnande av motion. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Motion skall vara daterad samt undertecknad av motionären som skall ange sitt personnummer, namn adress, telefonnummer och mail-adress om sådan finns. Framställan från styrelsen Framställan från styrelsen skall vara skriftlig och undertecknad av samliga ordinarie styrelseledamöter. Framställan från styrelsen skall behandlas på stämman. Styrelsens framställan skall hållas tillgänglig för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Extra stämma Extra stämma skall hållas vid de tillfällen då styrelsen finner det nödvändigt, när revisorerna begär det eller när minst en tiondel (1/10) av andelsägarna begär detta. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Styrelsen skall senast fjorton (14) dagar, efter att begäran inkom, utsända kallelse. Extra stämma får hållas tidigast en vecka efter att kallelse utsänts.

6 Sid 6(7) Beslut vid stämma och extra stämma Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida ej lag om ekonomiska föreningar eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten röstning om någon så begär. 8 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för stämman 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 4. Godkännande av dagordningen 5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen 6. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Disposition av redovisad vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmar 12. Ersättning till styrelse och revisorer 13. Styrelsens förslag till medlemsavgift samt inkomst- och utgiftsstat (budget) 14. Val av styrelse, styrelseordförande, och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisor suppleant 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 9 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 10 ÖVERSKOTTS-/VINSTUTDELNING Föreningens medel får betalas ut till andelsägare på sätt som sägs i 10 kap. 1-7, lag om Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond, och till övriga i stadgarna intagna fonder enligt föreningsstämmans beslut, utgå som medlemsåterbäring enligt 10 kap. 3, lag om Föreningsstämman fattar beslut om överskotts-/vinstutdelning. 11 FÖRLAGSINSATSER Inga förlagsinsatser skall förekomma 12 STADGEÄNDRINGAR För ändring av dessa stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kap. 14 och 15 lagen om

7 Sid 7(7) 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Vid likvidationsplikt Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt lagen om Vid verksamhetens avveckling Vid beslut om nedläggning och avveckling av verksamheten kan beslut om upplösning ske genom att föreningens samtliga medlemmar beslutar om detta, eller genom beslut på två på varandra följande stämmor. Vid den senare skall 2/3 majoritet gälla. Likvidationsbalansräkning upprättas Sedan verksamheten avvecklats och erforderligt kapital reserverats för avvecklingens kostnader och eventuella andra skulder, skall av överskottet, medlemsinsatserna återbetalas till andelsägarna. All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan andelsägarna och i proportion till deras insatser vid tidpunkten för likvidationen Stadgarna som ursprungligen förelades den föreningsbildande och konstituerande stämman den 30 augusti 2005, har ändrats vid extra stämma den 1 oktober Intygas Torbjörn Windle Ordförande