Tillsammans är vi både glada och starka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans är vi både glada och starka"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Tillsammans är vi både glada och starka Vi som bor i Göteborgsregionen och har gemensamt kulturell och historisk bakgrund sammanträffades i maj 2012 i Mölndal för att prova vårt behov av en förening. I sammanträffandet valdes 11 personer för att skriva förenings stadgar som är följande. Fanos föreningens stadgar Fanos förening bildas med syftet på att identifiera en folkgrupps värdegemenskap i samhället och hjälpa till med utvecklingarna i samhället. Förening förvaltas gemensamt av föreningens medlemmar och var och en av medlemmarna har ansvar för sin utryckligt förfarande och har plikt att följa svenska lagar och regler. Förenings alla typer av förmåner och ära tillhör alla medlemmar. Förenings alla medlemmar är gemensamt betalningsskyldig för förenings utgifter och lån. Förenings samtliga ledamöter gör insatser för förenings främjande och utveckling samt skadeförebyggande. Förenings styrelse bestämmer om förenings tillfällig eller permanent lokal och andra utrustningar. Ingen av förenings medlemmar får personligt bruka förenings förmån eller utrustning. Alla slags konflikt inom förening ska lösas med tolerans och respekt mot varandra och genom dialog. Förening kan upplösas vid två på varandra följande årsmöte med minst 2/3 majoritet vid varje möte.

2 Sida 2 av 6 Ändamål Föreställningar av kulturella arrangemang och ceremonier med syftet på att lära barn och ungdomar. Modersmålsundervisning och upplysning om berörande historiska fenomen och händelser. Framträdande av klädmode, dans, musik och andra traditionella program. Representation för medlemmarna i förhållande med myndigheter och andra organisationer och föreningar, stöd och vägledning (enligt svensklagstiftning) för nyankommande personer med avsikten på att underlätta orientering och etablering i samhället för dem. Sammanhållning av fritids- och sportprogram, planläggning för umgänge, empati och sympati med varandra för att ha ett meningsfullt och vackert liv. Medlemskaps villkor Medlemskap är giltig efter lämnande av ifyllde och signerade medlemsblankett. Vårdnadshavare för ungdom under 18 år ska underskriva i medlemsblankett. Från och med 7 års ålder kan man bli medlem i föreningen. Medlemsavgift år 2012 för 7-18 år är 20 kr/mån och för över 18 år 40 kr/mån. Medlemsavgift betalas varje kvartal på slutet av månad mellan 27 och 5, t ex. medlemsavgift för januari, februari och mars betalas mellan 27 mars och 5 april. I fall medlemsavgift trots 2 gångar påminnelse inkasseras inte inför nästa betalnings period, dvs. medlemsavgift för januari, februari och mars inkasseras inte innanför 27 juli, då är själva medlems närvarande på närmaste möte är viktigt, i annat fall kan styrelse bestämma om hans/hennes medlemskap. Inkasserade medlemsavgift betalas inte tillbaka. Frivilligt upphörande av medlemskap skall skriftligt meddelas mins 3 månader innanför årsmöte.

3 Sida 3 av 6 Finansiering Medlemmarnas medlemsavgift. Folkets/sponsorers alla slags ekonomiska stöd. Statliga och kommunala bidrag. Styrelse Föreningsstyrelse består av nio ledamöter med lika rösträtt. De tillsammans inom infattningen för stadgar utformar och genomför program och aktiviteter, och gemensamt handlar föreningsärende och fattar beslut. Styrelseledamöter delas i tre grupper: 1- Verkställandegrupp Ordförande Nomineringskrav: 18 års ålder, behärska både Dari och svenska språk, minst ett års medlemskap i föreningen. Uppgifter: ledning av förenings verksamhet, bestämma och leda styrelsens möte, företräda föreningen i kontakt med myndigheter och organisationer, fördelning av arbetsuppgifter inom och utom styrelsen, stimulera medlemmarna. Ordförande är firmatecknare avseende förenings alla handlingar. Sekreterare Kassör Nomineringskrav: 18 års ålder, att behärska svenska språk, datorkunskap, ett års medlemskap i förening. Uppgifter: skriva protokoll vid sammanträdena, sköta förenings post/e-post, bredning, förordning, och skötsel av förenings dokument, kalla tillsammanträde, bokföring av medlemslista. Sekreterare är också firmatecknare för dokument tillhörande sekreterares uppgifter. Nomineringskrav: 18 års ålder, behärska svenska språket, bekant till ekonomiskförvaltning, minst ett års medlemskap i föreningen. Uppgifter: sköta föreningens kassa, bankkonto och bankgiro, inkassera medlemsavgift, in- och utbetalning, beräkning, bokföring och bredning av förenings ekonomi på ett tydligt sätt, redovisning av föreningens ekonomiska läge för styrelse. Kassör är också firmatecknare avseende dokument som berör kassörsuppgifter. 2- revisionsgrupp bestående av två revisorer och en valberedare

4 Sida 4 av 6 Nomineringskrav: 18 års ålder, bekant till juridiskförvaltning, prioriterade behärskning av Dari- och svenska språk, minst ett års medlemskap i föreningen. Uppgifter: granska styrelsens arbete och matcha dem med förenings syften och stadgar, tolka stadgars innehåll, handlägga redovisningar om beräkningar, bokföringar och föreningens andra handlingar, skriva revisionsberättelse, fastställa styrelseledamöternas ansvarsfrihet, avgång och medlems upphörelse, kontrollera årets alla räkenskap intill tiden för årsmöte. 3- Kreativgrupp Ansvarig för kulturverksamhet Nomineringskrav: 18 års ålder, behärska Dari språket, vara intresserad i kulturella aktiviteter, ett års medlemskap i föreningen. Uppgifter: planering, bredning och genomförande av kulturella program och uppträdande. Ansvarig för sport Nomineringskrav: 18 års ålder, vara intresserad och kunnig i sport, ett års medlemskap i föreningen. Uppgifter: bredning och planering av idrottiska spel, uppfinnig av ungdomars idrottiska begåvningar och förmågor. Ansvarig för orientering och integration Nomineringskrav: 18 års ålder, behärska Dari och svenska, ha tillräcklig kunskap om systemet i samhälle, ett års medlemskap i förening. Uppgifter: vägledning och upplysning om svenska normer och regler till nyankommande i Sverige, planering och genomförande av integrations program. Socialkontaktsgrupp Vid sidan av styrelsen har föreningen en solidaritetsgrupp bestående av välgörande aktivister. Man kan frivilligt bli medlem i gruppen. Gruppens verksamhet bl.a. är att besöka, trösta och gratulera medlemmarna vid livets glädje och sorg.

5 Sida 5 av 6 Förenings formella möte Årsmöte hålls en gång om året i februari månad. På årsmötet får medlemmarna i bestämd tid framföra sina synpunkter; kritik och förslag. Förenings ekonomiska situation och ett års arbete redovisas. Vid behov, med 2/3 majoritetsröster, förekommer ändring i stadgar. Styrelseledamöter väljas om på nytt. Årsmötet är öppet för alla medlemmar, men bara betalande medlemmar får rösta. Förutom årsmöte hålls två styrelsemöten om året, ett under juni månads andra halva och ett under november månads första halva. På detta möte behandlas kritik och missnöje, framföras utvecklings planer och förslag, tas nödvändiga åtgärder. Vid ledamöternas oenighet avgör majoriteten. I akuta situation är styrelse skyldig att sammankalla krismöte. Ledamöternas oskäliga frånvaro från möten noteras som skadegörelse för föreningen. Villkor för val av styrelseledamöter och deras avgång Var och en av styrelseledamöter, med minst 51 % av alla närvarande medlemmars givna röster, utses för ett år. Varje ledamot kan sitta två sammanhängande år i styrelse, men varje år utväljas på nytt. En medlem kan inte kandideras till styrelseledamot tre på varandra år, men återigen kan kandideras fjärde året. Om någon av ledamöter vill avgå, ska minst tre månader innanför kommande årsmöte skriftligt meddela till revisionsgrupp. Vice/rådgivargrupp o Vardera två styrelseledamöter; ordförande och ansvarig för kulturverksamhet, bör ha separat vice/rådgivare. o Vid behov kan sekreterare och kassör också ha rådgivare. o Rådgivarna på bestämmande möten har representativ röst. o Rådgivarna utses och befrias med majoritetsröster av styrelseledamöter. o Rådgivarna har till uppgift att råda och ersätta tillhörande huvudansvarig.

6 Sida 6 av 6 Föreningens namn "Fanos förening" är föreningens namn. Fanos är ett substantiv på Dari som betyder lykta/fyr och i det här sammanhanget symboliserar upplysning/vägledning. Med hopp om framgång Kommittén för föreskrift av stadgar Göteborg