Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet."

Transkript

1 Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet i södra Boviken har nu kommit till etapp 2, det skede där det för dig som fastighetsägare börjar närma sig inkoppling och anslutning. De områden som berörs i denna andra etapp är Skataviken och Söder om badet, enligt bifogad karta. Om din fastighet inte ligger inom markerat område på kartan berörs du inte av denna information. Denna information innehåller upplysning till dig som fastighetsägare gällande inkopplingsrutiner och anslutningsavgifter. Anslutningsrutiner för inkoppling av dricks- och spillvatten Innan du äger rätt att koppla in dig på det kommunala nätet så måste du som fastighetsägare själv se till att nedanstående punkter är uppfyllda: 1. Betalningen av anslutningsavgiften: måste vara Skellefteå kommun tillhanda senast 14 juni Fakturan för vatten och avloppstjänster är kr inkl moms. Utskicken av fakturor för anslutningsavgifter kommer att ske under april månad. Finns det flera delägare till en fastighet så förbehåller sig Skellefteå kommun rätten att skicka fakturan till vem som helst av delägarna. Om fastighetsägarna har ett gemensamt önskemål om en särskild mottagare, måste ni höra av er till kommunens kundtjänst senast den 2 april. För att ansöka om ersättning för befintlig spillvattenanläggning ska du fylla i medskickad blankett och skicka den till oss så att vi har den senast 2 april, för att ersättning ska kunna ges. Blanketten kan även laddas ner på Boviken projektets hemsida: Har du sedan tidigare redan lämnat dessa uppgifter kan du bortse från denna blankett. 2. Ansluta till det kommunala ledningsnätet: När du fått anvisad en förbindelsepunkt ordnar du som fastighetsägare med ledningsdragning och andra anordningar inom din fastighet. Anslutningen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar Sida 1 av 8

2 3. Leverans av LTA station: Du som fastighetsägare ska ordna med att gräva ned LTA-stationen, enligt beskrivningar i manualerna Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA, Del I Entreprenör/Fastighetsägare Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA, Del II Elektriker. Dessa finns att hämta vid PEABs etablering vid campingen, samt att ladda ner på Bovikens hemsida:www.skelleftea.se/boviken.under fliken Dokument. För leverans av LTA stationen kontaktar du PEAB. Utkörning av dessa kommer att ske under vecka 20, den maj. Fastighetsägaren ansvarar att vara på plats och kvittera LTA-stationen enligt överenskommen tidpunkt med PEAB. 4. Förbered installation av vattenmätare: Du som fastighetsägare ansvarar och förbereder så att en vattenmätare kan installeras, enligt Standard för placering av vattenmätare. Du hittar anvisning hur du ska placera vattenmätaren vid PEABs etablering vid campingen, eller så kan du ladda ner anvisningen från Bovikens hemsida:www.skelleftea.se/boviken. Själva vattenmätaren installeras i samband med att vattnet släpps på. Då det är klart för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med PEAB, se punkt Påsläpp av vatten, installation av vattenmätare, driftsättning av LTA station: Kontakta PEAB för att bestämma datum och tid för driftsättning av LTA station samt påsläpp av vatten. Det kommer att ges möjlighet till två olika perioder för inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Den första period som du har möjlighet att ansluta är under vecka 26, den juni. Den andra perioden är under vecka 37, den 9-13 september. Dessa inkopplingsperioder gäller även dig som har självfallsledning. Innan inkopplingen sker måste du lämna över färdiganmälan. 6. Färdiganmälan ska lämnas till installatören av vattenmätaren: Har du gjort din installation rätt? Du måste säkerställa att alla punkterna är uppfyllda i det medskickade dokumentet FÄRDIGANMÄLAN av fastighetens VAinstallation med tillhörande LTA-enhet inför anslutning till Skellefteå kommuns allmänna VA-system innan vi utför driftsättningen. Komplett ifylld blankett lämnas till driftsättare i samband med påsläpp av vatten samt driftsättning av LTA stationen. Kontaktpersoner: PEAB Jan Lindfors, telefonnummer , (måndag, tisdag, torsdag, kl 13-15) Skellefteå kommun kundtjänst Sida 2 av 8

3 Flödesschema för inkoppling av vatten- och spillvatten PEAB Fastighetsägare Skellefteå Kommun 3 1. När du fått anvisad en förbindelsepunkt måste du som fastighetsägare ordna med ledningsdragning och andra anordningar inom din fastighet. Du kontaktar själv en certifierad VVS entreprenör. 2. Fastighetsägaren kontaktar PEAB för avrop av LTA-stationen. Leverens av denna kommer att ske under vecka 20, den maj. 3. Betalning av faktura för anslutningsavgiften Skellefteå kommun tillhanda senast 14 juni Inga driftsättningar kommer att ske förrän avgiften är erlagd. 4. Du måste säkerställa att alla punkterna är uppfyllda i det medskickade dokumentet FÄRDIGANMÄLAN av fastighetens VA-installation med tillhörande LTA-enhet inför anslutning till Skellefteå kommuns allmänna VA-system innan du kan koppla in ditt vatten och ansluta spillvattnet till kommunens ledningsnät. 5. Påsläpp av vatten- och driftsättning av LTA stationen sker enligt överenskommen tidsperiod. Utgåva:

4 Område för inkoppling kommunala VA-nätet etapp 2 Södra Boviken Utgåva:

5 Utgåva Tekniska kontoret VAA-avdelningen FÄRDIGANMÄLAN AV FASTIGHETENS VA- INSTALLATION MED TILLHÖRANDE LTA- ENHET INFÖR ANSLUTNING TILL SKELLEFTEÅ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-SYSTEM Färdiganmälan gäller även som beställning av installation av pump i pumpstation, ev. vattenmätare samt driftsättning av anläggningen. ANLÄGGNINGSUPPGIFTER Fastighetsbeteckning: Namn, fastighetsägare: Adress: Personnummer: Adress (om ej samma som ovan): Postnummer: Telefon: Namn, behörig VVS-installatör: Ort: Mobiltelefon: Telefon: Företag: Namn, behörig elinstallatör: Telefon: Företag: Denna färdiganmälan gäller för: Vatten Spillvattenledning LTA-station 5(8)

6 Utgåva Tekniska kontoret VAA-avdelningen Kontrollera följande punkter innan ni överlämnar färdiganmälan. VVS-INSTALLATION 1. Anläggningen är utförd i enlighet med ITT FLYGTs monteringsanvisningar Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA. Del Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, minst tryckklass PN Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 50 mm ledning, PE DN50, minst tryckklass PN 6,3 4. Återfyllning till befintlig marknivå kring pumpstationen är färdig. 5. Säkerställt att ledningarna och kopplingarna är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske. För vattenledningen kan du välja att täthetsprova från mätarkonsolens ena koppling eller från rörkopplingarna som ska anslutas till den allmänna anläggningens rörändar vid fastighetsgräns. 6. Vattenmätarkonsol med 2st ventiler samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen skall utformas enligt Skellefteå kommuns dokument standard för placering av vattenmätare. (Dokumentet är bifogad denna färdiganmälan). 7. Vatten- och spillvattenledningarna är renspolade (minskar risken för föroreningar i vattnet).spolning och rengöring av spillvattenledningen tar bort sand mm som ger pumpen driftproblem. 8. Marken inom en radie av 1,5 m från pumpstationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot pumpstationslocket. 9. Befintligt eller nytt spillvattensystem är överkopplat till pumpstationen. Drän- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte inkopplad till pumpen. Om dagvatten kopplas in har Skellefteå kommun rätt att stänga anläggningen. 10. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) har kopplats bort så att ingen risk för återströmning till kommunens nät föreligger. 11. Pumpstationen är urpumpad, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen) när pumpen ska installeras. 6(8)

7 Utgåva Tekniska kontoret VAA-avdelningen 12. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av pumpstation vid montering av pumpen. 13. Koppling av vatten- och spillvattenledning mot förbindelsepunkt har utförts av behörig VVS-installatör. Kontaktuppgifter anges under delen anläggningsuppgifter ovan. ELINSTALLATION 14. Anläggningen är utförd i enlighet med ITT FLYGTs monteringsanvisningar Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA. Del 2 samt ITT FLYGTs Installations- och användarhandbok FGC Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges under delen anläggningsuppgifter ovan. 16. Automatikskåpet ska vara placerat inomhus på synlig plats (förslagsvis kök eller hall). ÖVRIGT Anslutningsavgiften för VA ska vara betald och bokförd hos Skellefteå kommun innan installation av pump i pumpstation och vattenmätare samt driftsättning av anläggning sker. Elinstallationen ska vara klar enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och automatikskåp ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen. Om alla punkter ovan är rätt utförda blir anläggningen godkänd och den kan tas i drift. Vid fel installation från fastighetsägarens sida påpekas felen och anläggningen blir godkänd när felen är åtgärdade. Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovan specificerade krav. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad. Om du som fastighetsägare har bokat tid för driftsättning av LTA-station, installation av vattenmätare samt påsläpp av vatten, och det skulle visa sig att du inte följt de installationsanvisningar som kommunen hänvisat till, tas en summa av 650 kr ut för förgävesbesök. Ny inplanerad tid måste då bokas. Datum och ort Underskrift 7(8)

8 Tekniska kontoret VAA-avdelningen Uppgift om befintlig spillvattenanläggning Har du sedan tidigare via din områdesrepresentant redan lämnat dessa uppgifter kan du bortse från denna blankett FASTIGHETSÄGARE Fastighetsbeteckning Namn, fastighetsägare Postnummer Adress Ort Telefonnummer Mobiltelefon ANLÄGGNINGSTYP 3-kammarbrunn/slamavskiljare Infiltrationsanläggning för bdt-vatten Infiltrationsanläggning för WC+ bdt-vatten Markbädd för WC-vatten Markbädd för WC+bdt-vatten Sluten tank för WC-vatten, 3 m3 Sluten tank för WC-vatten+bdt-vatten, 3 m3 Sluten tank för WC-vatten, 6 m3 Sluten tank för WC-vatten+bdt-vatten, 6 m3 Markera alternativ med X ANLÄGGNINGSÅR *bdt=bad, disk, tvätt Ifylld blankett oss tillhanda senast 2 april 2013 skickas till: Skellefteå kommun Tekniska kontoret, VA- avdelningen, kund och teknik Skeppargatan Skellefteå Datum och ort: Underskrift fastighetsägare: 8(8)