Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening"

Transkript

1 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat under Dnr 07/030 avseende Gemensamhetsanläggning Näsbypark ga:26 och är dessutom bundna av att följa Täby kommuns Allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens vattenoch avloppsanläggning. Förutom detta följer följande bestämmelser. 1. När det gäller de olika anslutningsalternativen så finns det två alternativ: Alternativ 1. Anslutning av vatten och avlopp för året runt bruk Alternativ 2. Anslutning av vatten endast för sommarbruk Nedan anges vad som gäller för båda alternativen och när det inte gäller för alternativ 2 så är det angivet. 2. Fastighetsägare som brukar VA-anläggningen skall sköta och underhålla VAinstallationen inom fastigheten väl och bruka den så att skada eller olägenhet för Bastuholmens Samfällighetsförening och annan undviks. Skada på samfällighetsföreningens installation orsakad av fastighetsägare skall bekostas av fastighetsägaren. 3. Vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställs genom mätning. 4. Mätarens plats skall vara godkänd av Bastuholmens Samfällighetsförening, som har rätt att kostnadsfritt disponera och kontrollera mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning skall fastighetsägaren lämna Bastuholmens Samfällighetsförening fritt och obehindrat tillträde till mätaren. 5. (Gäller inte för sommarvatten) Fastighetsägare skall vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Mätaren måste installeras inomhus i uppvärmt utrymme. De fastigheter som inte har uppvärmning inomhus måste installera mätaren i exempelvis isolerade lådor med elvärme. 1 (1)

2 6. Fastighetsägare skall på begäran lämna Bastuholmens Samfällighetsförening erforderliga uppgifter för avgiftsberäkning. 7. Antas mätaren utvisa annan förbrukning än den verkliga låter Bastuholmens Samfällighetsförening undersöka mätaren om Bastuholmens Samfällighetsförening finner det nödvändigt eller fastighetsägaren begär det. Undersökningen skall bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänts. I annat fall bekostar Bastuholmens Samfällighetsförening undersökningen. 8. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat har Bastuholmens Samfällighetsförening rätt att tillfälligt uppskatta förbrukningen. 9. Försummar fastighetsägare att betala VA-avgift eller att i annat hänseende iaktta vad som gäller och är försummelsen väsentlig har Bastuholmens Samfällighetsförening rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten och lämna ärendet till inkasso. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom anmaning och avstängningen inte medför sanitär olägenhet. 10. Ägare av fastighet skall utan dröjsmål underrätta Bastuholmens Samfällighetsförening när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. 11. Vid planlagt leveransavbrott lämnar Bastuholmens Samfällighetsförening på lämpligt sätt meddelande om detta. 12. Bastuholmens Samfällighetsförening garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. 13. Bastuholmens Samfällighetsförening har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när Bastuholmens Samfällighetsförening finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör samfällighetsföreningens egna eller därmed förbundna anläggningar. 14. (Gäller inte för sommarvatten) Bastuholmens Samfällighetsförening tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att bruka samfällighetsanläggningen avlopp och som iakttar gällande bestämmelser för brukandet. 15. (Gäller inte för sommarvatten) Bastuholmens Samfällighetsförening har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att bruka avloppsanläggningen när Bastuholmens Samfällighetsförening finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör samfällighetsföreningens egna eller därmed förbundna anläggningar. 2 (2)

3 16. (Gäller inte för sommarvatten) Dag- och dränvatten får inte tillföras samfällighetsanläggningen. Den egna fastigheten 17. (Gäller inte för sommarvatten) Varje fastighetsägare måste vid grund förläggning i isolerlåda installera ett frostskydd (värmekabel med termostat) eller förlägga ledningen på frostfri nivå, så att det egna vatten- och avloppsröret inte fryser. Slangledning ska vara obruten (inte skarvad) mellan anslutningspunkt vid tomtgräns och vattenmätare. Bastuholmens Samfällighetsförening ska meddelas när ledningen är lagd för besiktning innan igenfyllning av schakt. 18. (Gäller inte för sommarvatten) Fastighetsägare som vill bruka samfällighetsanläggningen skall innan inkoppling beställa en besiktning hos Bastuholmens Samfällighetsförening. En godkänd besiktning enligt bifogad Checklista är ett krav innan inkoppling sker. 19. (Gäller inte för sommarvatten) Inkoppling av enbart åretruntvatten till samfällighetsanläggningen får inte göras enligt krav från Täby Kommun. Om någon anser att de har en fungerande avloppsanläggning så får de inkomma med beviljad dispens från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som styrker detta. 20. (Gäller inte för sommarvatten) Enbart LPS pumpsystem godkänt av Bastuholmens Samfällighetsförening får inkopplas. 21. (Gäller inte för sommarvatten) Tops, bindor, tandtråd, hushållspapper, mm får aldrig kastas i toaletten!!! Förutom toalettpapper får endast sådant som tidigare intagits som föda gå genom pumpen. Det är av största vikt att man inte kastar något som förorsakar nötningar i pumpen, då detta förorsakar slitage med minskad hållbarhet. 22. (Gäller inte för sommarvatten) Fastigheternas vattenmätare ägs, registreras och fördelas av Bastuholmens Samfällighetsförening som också garanteras tillgång till mätarna oavsett placering. Installation, byte, reparation eller avlägsnande av vattenmätare får endast ske av Bastuholmens Samfällighetsförening eller av Bastuholmens Samfällighetsförening angiven entreprenör. Mätarna har plombering som endast får brytas av Bastuholmens Samfällighetsförening eller av Bastuholmens Samfällighetsförening angiven entreprenör. 3 (3)

4 23. Inkoppling och urkoppling av fastighetens vatten- eller avloppsinstallation till samfällighetsanläggningen skall utföras enligt samfällighetsföreningens bestämmande. 24. Inkoppling av två eller flera fastigheters va-installationer till samfällighetsanläggningen genom servisledningar som är gemensamma för fastigheterna får inte ske. Fastighetsägare får ej heller vidarekoppla VA-installationen till annan fastighet. 25. Fastighetsägarna skall lämna uppgifter från sina mätare så att var och en betalar sin andel av den totala förbrukningen. Detta gäller enbart för sommarvattenledning 26. Fastighet ansluten till samfällighetsanläggningen med sommarvattenledning fortsätter som tidigare med sin egen vattenmätare. När fastigheten ansluts enligt alternative 1 Anslutning av vatten och avlopp för året runt bruk, ersätts den gamla vattenmätaren med en ny från samfällighetsföreningen. 27. Inkoppling och bortkoppling av fastighetens sommarvattenledning till samfällighetsanläggningen får endast göras av samfällighetsföreningen. 28. Inkoppling av fastighetens sommarvattenledning beräknas ske den 29 april eller tidigare om vädret tillåter. 29. Bortkoppling av fastighetens sommarvattenledning beräknas ske den 15 oktober eller senare om vädret tillåter. 4 (4)

5 Bilaga Besiktning/checklista inför inkoppling av fastighet till samfällighetsanläggningen Datum Pump nr... Fastighetsbeteckning... Fastighetsägare... Besiktning och igångkörning utförd av... Installation av pump utförd av behörig entreprenör. Backventil monterad innanför förbindelsepunkt Ja/Nej anm:... Vattenmätare installerad och plomberad.. Ligger anslutande ledningar frostfritt... Anslutande ledningar lagda grunt med frostskydd (värmekabel)... Vid frostskydd, är el inkopplat till värmekabel... LPS-enheten frostskyddad... LPS-enheten förankrad... LPS-enheten lättillgänglig (plana ytor)... Pumpsumpen rengjord. Stuprörs- o dränvatten separerat från spillvattnet... Pumpen ansluten till 10A trög säkring... Larm anslutet till 10A trög säkring... Separata säkringar pump o larm samt att larmlampan placerad där man vistas ofta... Om jordfelsbrytare, separat för pumpen... Ventil i förbindelsepunkt öppen... Provkörning av pump. Start / Stopp... Test av larmfunktion, skruva ur säkring för pump och fyll på vatten... Kommentarer 5 (5)

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning - ABVA Gällande från och med 2013-01-01 Diarienummer 281/12-340 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-03, 101 Utöver

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla from 2009-01-01.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA beslutad i kommunfullmäktige 2008-12-16, 296, med

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare www.pireva.se Innehållsförteckning ABVA 07... 1 Inledning...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län Inledning 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA 2012 Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige (KF 43) 2011-06-16 att gälla från

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning Torsås kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Torsås kommun 2012-09-10. Inledning 1. För fastighetsägares

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Gagnefs

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Gäller från och med 2011-01-01 Innehåll ABVA (Allmänna bestämmelser

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Innehåller även annan information till fastighetsägare med kommunalt VA ABVA Allmänna bestämmelser för

Läs mer