ajournering klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-25. ajournering klockan 17.30 17-50"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Bollebygdskolans gamla 79 matsal, måndagen den 25 augusti 2014, klockan ajournering klockan Ordförande ande Fredrik Olofsson (C) Fredrik Olofsson (C) Rune Kennborn (M) Margaretha A Malmsjö (M) Krister Schwartz (KD) Rolf Söderlund (S) Gunilla Magnuson (S) Ulf Rapp (S) Övriga närvarande Ersättare Sandra Eliasson (C) 6365, 6876 Peter Erdman (M) Susanne Schultz (FP) Linnéa Andreasson (S) Jacob Engelbrektsson (S) Dorotea Garbergs (S) Tjänstemän Annelie Fischer, barn och utbildningschef Eva Westlund, utvecklingsledare 6372 Annika Mårtensson, ekonom 6372 Anna Carin Lindgren, sekreterare Personalföreträdare Sylvis Johansson, Lärarförbundet 6369 Örjan Lindh, Lärarförbundet 6369 Övriga Milena Lampret, rektor 6364 Helen Petersson, förskolechef 6364 Tid och plats för justering Tisdagen den 2 september, 2014, Annelie Fischers arbetsrum, Vårdcentralen Paragrafer 6376 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anna Carin Lindgren Fredrik Olofsson Rolf Söderlund

2 2(23) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset då anslaget tas ned

3 3(23) Ärenden 63 Extra ärende 64 Information Verksamhetsredogörelse 65 Information Måluppfyllelse resultat 66 Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 3 Gaddenskolan 67 Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 4 Gaddenskolan 68 Åtgärder för att komma inom budgetram Styrning och ledning i Barn och hösten Tilläggsbelopp Magnus Ladulåsskolan 71 Studier vid svenska skolan i utlandet , Fuengirola Spanien. 72 Detaljplan för Flässjum 1:7 m.fl., Malmgården, Bollebygds kommun 73 Ordföranden informerar 74 Barn och utbildningschef informerar 75 Anmälningsärenden 76 Redovisning av delegationsbeslut

4 4(23) 63 Extra ärende Ordföraren redovisar att det vid dagens sammanträde föreligger ett extra ärende som inte kungjorts. Ärendet är: Tilläggsbelopp Magnus Ladulåsskolan En förutsättning att ärendet ska kunna behandlas är att barn och beslutar att det får behandlas. Ordföranden frågar barn och om ärendet kan behandlas vid dagens sammanträde och finner att barn och beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. Barn och behandlar det extra ärendet Tilläggsbelopp Magnus Ladulåsskolan efter ärende Styrning och ledning i barn och hösten 2014.

5 5(23) 64 Information Verksamhetsredogörelse Helen Petersson, förskolechef och Milena Lampret, rektor Töllsjöskolan, informerade om sina verksamheter.

6 6(23) 65 Information Måluppfyllelse resultat Eva Westlund, utvecklingsledare, informerade om måluppfyllelse och resultat inom barn och utbildningsförvaltningen.

7 7(23) 66 BUN2014/76 Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 3 Gaddenskolan Gaddenskolan har tidigare beviljats tilläggsbelopp för denna elev. Tilläggsbelopp är för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Med tilläggsbelopp för ett omfattande behov av särskilt stöd avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det krävs att elevens stödbehov klarläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Det är rektorn, för den skola eleven går i, som enligt skollagen har ansvaret att tillse att en utredning kommer till stånd och att eleven erhåller rätt stöd. Bollebygds kommun har särskilda krav för vad ansökan skall innehålla. Rektor Åsa Lundin har lämnat en komplett och informativ ansökan. Gaddenskolan har ansökt om tilläggsbelopp, kr (30 tim./vecka) för läsåret 2014/2015. Ansökan visar att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd utanför undervisningssituationen som är av det slaget att tilläggsbelopp ska lämnas. Barn och utbildningsförvaltningen anser utifrån en likvärdig bedömning med kommunala skolor att tilläggsbelopp för höstterminen 2014 bör vara på kr. Tilläggsbeloppet har bedömts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna enheter, likabehandlingsprincipen. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Tilläggsbeloppet skall finansieras inom de avsatta medlen för omfattande stödbehov. De kommunala skolorna har för omfattande stödbehov tilldelats kr för 13 elever för höstterminen Förvaltningens bedömning är att Gaddenskolan skall beviljas tilläggsbelopp om kronor för höstterminen De kommunala skolorna har inför höstterminen 2014 för omfattande stödbehov tilldelats Töllsjöskolan kr 2 elever Örelundskolan kr 2 elever Bollebygdskolan F kr 5 elever Bollebygdskolan kr 4 elever

8 8(23) För ärendet aktuella handlingar Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 3 Gaddenskolan, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Jäv Sandra Eliasson (C) anmäler jäv och är inte med i beredningen av ärendet. Barn och beviljar Föräldrakooperativet Gaddenskolan tilläggsbelopp om kronor för höstterminen 2014 för den specifika elevens omfattande stödbehov. Skickas till: Föräldrakooperativet Gaddenskolan bifogar överklagandehänvisning

9 9(23) 67 BUN2014/77 Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 4 Gaddenskolan Gaddenskolan har tidigare beviljats tilläggsbelopp för denna elev. Tilläggsbelopp är för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Med tilläggsbelopp för ett omfattande behov av särskilt stöd avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det krävs att elevens stödbehov klarläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Det är rektorn, för den skola eleven går i, som enligt skollagen har ansvaret att tillse att en utredning kommer till stånd och att eleven erhåller rätt stöd. Bollebygds kommun har särskilda krav för vad ansökan skall innehålla. Rektor på Gaddenskolan har lämnat en komplett och informativ ansökan. Gaddenskolan har ansökt om tilläggsbelopp, kr för läsåret 2014/2015. Ansökan visar att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd utanför undervisningssituationen som är av det slaget att tilläggsbelopp ska lämnas. Barn och utbildningsförvaltningen anser utifrån en likvärdig bedömning med kommunala skolor att tilläggsbelopp för höstterminen 2014 bör vara på kr. Tilläggsbeloppet har bedömts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna enheter, likabehandlingsprincipen. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Tilläggsbeloppet skall finansieras inom de avsatta medlen för omfattande stödbehov. De kommunala skolorna har för omfattande stödbehov tilldelats kr för 13 elever för höstterminen Förvaltningens bedömning är att Gaddenskolan skall beviljas tilläggsbelopp om kronor för höstterminen De kommunala skolorna har inför höstterminen 2014 för omfattande stödbehov tilldelats Töllsjöskolan kr 2 elever Örelundskolan kr 2 elever Bollebygdskolan F kr 5 elever Bollebygdskolan kr 4 elever

10 10(23) För ärendet aktuella handlingar Tilläggsbelopp för elev i behov av stöd i grundskola eller förskoleklass läsår 14/15 årskurs 4 Gaddenskolan, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Jäv Sandra Eliasson (C) anmäler jäv och är inte med i beredningen av ärendet. Barn och beviljar Föräldrakooperativet Gaddenskolan tilläggsbelopp om kronor för höstterminen 2014 för den specifika elevens omfattande stödbehov. Skickas till: Föräldrakooperativet Gaddenskolan bifogar överklagandehänvisning

11 11(23) 68 BUN2014/93 Åtgärder för att komma inom budgetram 2014 I uppföljningsrapport 3/2014 januarimaj 2014 för barn och (BUN 2014/65) förevisades ett negativt resultat motsvarande 650 tkr. Detta förklaras främst av ökat söktryck på den kommunala vuxenutbildningen och färre barn samt en annan åldersfördelning än budgeterat i förskolan. Samtidigt syns ett ökat behov av omfattande stöd inom förskoleverksamheten än vad som budgeterats för. I prognosen fanns redan beslutna och vidtagna besparingsåtgärder, en avveckling av förskolan Kråketorp samt ett stopp för all ej lagstadgad vuxenutbildning. Som en konsekvens av nedläggningen av Kråketorps förskola samt förra årets nedläggning av Hedängsgården föreslår förvaltningen att det pedagogiska ledarstödet för förskolan i Krokdalsområdet tas bort (40 % 260 tkr på helår). Det innebär att ledningansvaret för kvarvarande fyra förskolor i tätorten skall fördelas på två förskolechefer. För övrigt åläggs förvaltningen en restriktivitet och återhållsamhet med timvikarier och inköp för att nå en budget i balans. För ärendet aktuella handlingar Åtgärder för att komma inom budgetram 2014, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Barn och antar beskrivna åtgärder för att komma inom budgetram hösten 2014.

12 12(23) 69 BUN2014/92 Styrning och ledning i barn och hösten 2014 I Sverige delas ansvaret för utbildningsväsendet mellan riksdag, regering, kommunen, myndigheterna på skolområdet samt den enskilda förskolan/skolan. Sveriges riksdag och regering anger mål och riktlinjer för arbetet i verksamheterna. Kommunen ansvarar för genomförandet av utbildningsverksamheten inom de ramar som staten anger i skollag, läroplaner och andra förordningar. Kommunen har stor frihet att avgöra hur verksamheterna ska organiseras för att de nationella målen ska uppnås. Kommunen ansvarar för att verksamheterna får de resurser och de förutsättningar som behövs. Förskolechefen och rektorn ska besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att rektorn eller förskolechefen ska fatta. Det här underlaget grundar sig på de lagar och förordningar som styr utbildningsväsendet samt den av Bollebygds kommun antagna styrmodellen. Det grundar sig dessutom på riktlinjer och policys antagna av Bollebygds kommun. Styrdokumentet skall enligt tidigare beslut revideras årligen på barn och s augustisammanträde. Syftet med dokumentet är att synliggöra ansvaret och rollfördelningen vad gäller styrning och ledning inom barn och s ansvarsområde. From 1 januari 2015 omorganiseras nämndsoch förvaltningsorganisationen i Bollebygds kommun. Då organisationens uppbyggnad och ledning kommer att förändras så gäller detta dokument under hösten Den nya nämnden bildning och omsorg, får då arbeta fram rutiner för styrning och ledning i den nya nämnden. För ärendet aktuella handlingar Styrning och ledning i barn och hösten 2014, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Styrdokument Styrning och ledning i barn och s verksamhetsområde hösten 2014, Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Barn och antar dokumentet "Styrning och ledning i barn och s verksamhetsområde hösten 2014"

13 13(23) 70 Tilläggsbelopp Magnus Ladulåsskolan Magnus Ladulåsskolan är en fristående skola för elever med särskilda behov av stöd. Skolan finns i Jönköping. Skolan finns tillsammans med bl.a ett utredningscentrum där de har möjlighet att göra utredningar och funktionsbedömningar av barn och unga med särskilda behov. Både skolan och utredningscentrum finns i företaget Team Json. I samråd med föräldrar har Omsorgsnämnden beslutat om LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Eleven har bedömts ha ett omfattande stödbehov och har sedan tidigare stödinsatser inom ramen för sin skolgång. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Skolavgiften till Magnus Ladulåsskolan är kr/månad. Som jämförelse är grundbeloppet till fristående skolor för Bollebygds kommun kr per läsår. För ärendet aktuella handlingar Tilläggsbelopp Magnus Ladulåsskolan, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn och beslutar att bevilja skolavgift för omfattande stödbehov för specifik elev om kronor per månad under elevs placering vid Magnus Ladulåsskolan. Skickas till: Staffan Lennmalm

14 14(23) 71 BUN2014/94 Studier vid svenska skolan i utlandet , Fuengirola Spanien. En familj boende i Bollebygds kommun planerar att vistas i Spanien läsåret Familjen har två barn födda 1996 och Barn och har tidigare (BUN 2012/109 och BUN 2013/147) beslutat bevilja bidrag för barnens skolgång läsåren och Familjen önskar skolpeng för barnens skolgång vid svenska skolan i Fuengirola. Kostnaden för undervisningen för grundskoleleven beräknas till euro per läsår och för gymnasieleven (naturvetenskapliga programmet) Euro per läsår. Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn som bor utomlands tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument. De svenska utlandsskolorna drivs av enskilda huvudmän i respektive land. För att verka som en svensk utlandsskola enligt förordningen (SFS 1994:519) krävs ett beslut om rätten att få statsbidrag för verksamheten. Med rätten till statsbidrag följer också rätten att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Betygsrätt har enbart de skolor som får statsbidrag från staten. Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige. För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige. För att få del av statsbidraget för eleven måste minst en av deras vårdnadshavare vara svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation, 2. tjänstgöring vid en internationell organisation, 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen: a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person, b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande, c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person, 4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön, 5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller 6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället. Familjen uppfyller inte de kraven som ställs i förordningen och anses därför av skolan som obehörig. Enligt beslut BUN Riktlinjer för utbetalning av motsvarande Interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands har rektor för gymnasieskolan ansvar att besluta om studier för gymnasieelev utomlands.

15 15(23) Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Enligt skollagen 10 kap 27 har en elev rätt att gå i annan kommuns grundskola om vårdnadshavare så önskar. Den rätten finns inte för studier i svenska skolan i utlandet. Om elevens vårdnadshavare väljer skola i annan kommun i ex Borås är hemkommunen dvs. Bollebygds kommun skyldig att betala skolpeng, kronor per läsår. Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att bedöma svenska skolan i utlandet, som om det vore en skola i annan kommun. För ärendet aktuella handlingar Studier i utlandet vid svenska skolan i Fuengirola, Spanien, barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Brev från förälder, Terminsavgifter Svenska skolan El Colegio Sueco, läsåret Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Barn och beviljar bidrag för sökande grundskoleelev för terminsavgifterna vid svenska skolan i Fuengirola för läsåret Skickas till: Familjen Pärnaste

16 16(23) 72 BUN2014/96 Detaljplan för Flässjum 1:7 m.fl., Malmgården, Bollebygds kommun Kommunstyrelsen har gett byggnads och miljönämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för Flässjum 1:7 m.fl., Malmgården. Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheterna för att skapa en större byggrätt inom fastigheten inom Flässjum 1:7 och Flässjum 1:8 för att möjliggöra blandad stadsbebyggelse inom kvarteret. Planområdet är centralt beläget i Bollebygds tätort. Syftet med planen är att pröva områdets lämplighet för centrumändamål och bostäder. Inom området planeras flerbostadshus med totalt cirka 60 lägenheter samt möjlighet att nyttja bottenvåningen mot Göteborgsvägen för handel och kontorsändamål. Barn och ser positivt på rubricerat detaljplaneförslag och har ingen erinran men anser att det är av yttersta vikt att hänsyn tas till trafiksituationen ur ett barn och ungdomsperspektiv. För ärendet aktuella handlingar Flässjum 1:7 m. fl., Malmgården, barn och s yttrande, Flässjum 1:7 m. fl., Malmgården, samrådshandling, Beredande organs förslag Barn och s arbetsutskott, Barn och ser positivt på rubricerat detaljplaneförslag och har ingen erinran men anser att det är av yttersta vikt att hänsyn tas till trafiksituationen ur ett barn och ungdomsperspektiv. Skickas till: Byggnads och miljönämnden

17 17(23) 73 Ordföranden informerar Fredrik Olofsson, ordföranden informerar om: ny kost och städchef, Jenny Wassbo Sjuhärads kommunalförbund om gymnasieskola och vuxenutbildning ny ekonom, Peter Häggquist test av livsmedel angående mat i offentlig upphandling en elev, en politiker och en pensionär i en smakpanel

18 18(23) 74 Barn och utbildningschef informerar Annelie Fischer, barn och utbildningschef informerar om: den nya organisationen förstelärare, 13 stycken är utsedda aktionsforskning, 8 stycken förskolelärare har examinerats omsorg på kvällar, nätter och helger

19 19(23) 75 Anmälningsärenden Följande anmälningsärenden anmäldes för nämnden: Skolinspektionen Uppföljning efter tillsyn i Bollebygds kommun Skolinspektionen bedömer att Bollebygds kommun har vidtagit sådan åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheterna har avhjälpts. Tillsynen avslutas därmed. Skolinspektionen Uppföljning av beslut om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Bollebygdskolan i Bollebygds kommun Skolinspektionen bedömer att Bollebygds kommun har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr: BUN2014/99 Skolinspektionen (Hermods AB) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Borås kommun Hermods AB meddelar Skolinspektionen att man återkallar ansökan, Skolväsendets överklagandenämnd Överklagat beslut Dnr: BUN2014/79 gällande vuxenutbildning Överklagandenämnden avslår överklagandet Skolverket Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare våren 2014 Skolverket har beslutat att bevilja statsbidrag med stöd av förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Bollebygds kommun beviljas statsbidrag med kronor för 3 förstelärare. Statsbidraget avser perioden MBLprotokoll (Medbestämmande lagen) Förflyttning av personal från Kråketorps förskola

20 20(23) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Kollektivtrafik mellan Töllsjö tätort och Storskogen köp av kompletterande trafik Kommunstyrelsen beslutar att inom kommunens avtal med Nettbus om skolskjuts avropa en morgontur från Töllsjö tätort till Storskogen samt en eftermiddagstur från Storskogen till Töllsjö tätort. Trafiken erbjuds skoldagar enligt kommunens läsårstider. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 96 tkr från kommunstyrelsens ofördelad budget 2014 till kommunstyrelsens budget för att täcka kostnaderna under Av dessa medel är 50 tkr ett tillfälligt anslag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 Kommunfullmäktige beslutar att 2013 års resultat belastas med 2.0 mkr i kostnader till följd av avsättning. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 FSG Protokoll fört vid förvaltningssamverkan inom barn och utbildningsförvaltningen Utredning i ärende gällande trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling Rektor Bollebygdskolan Rektor Bollebygdskolan Barn och lägger inkomna skrivelser, protokoll etc. till handlingarna

21 21(23) 76 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisades för nämnden: Barn och utbildningschef sattestanter Dnr: BUN2014/53 Omfattande stödbehov ht 2014, grundskolan och förskolan Ersättning för assistenthjälp, stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen, tas ur den gemensamma potten som är avsatt för att fördela omfattande stödbehov. Dnr: BUN2014/24 Skolskjutssamordnare Ansökan om busskort till annan kommun Avslag Dnr: BUN2014/734 Ansökan om busskort till annan kommun Avslag Dnr: BUN2014/735 Ansökan om skolskjuts inom kommunen Avslag Dnr: BUN2014/736 Ansökan om skolskjuts inom kommunen Beviljad en del av färdvägen, pga. av särskilda skäl Dnr: BUN2014/737 Ansökan om skolskjuts inom kommunen (Brandsbo) Beviljad Dnr: BUN2014/89 Ansökan om busskort tidigare beviljad(alingsås, Klockareskolan år 9) Dnr: BUN2014/10 Ansökan om busskort tidigare beviljad (år 8) Dnr: BUN2013/191 Ansökan om busskort tidigare beviljad (år 8) Dnr: BUN2013/180

22 22(23) Ansökan om busskort tidigare beviljad (år 8) Dnr: BUN2012/246 Ansökan om busskort tidigare beviljad (år 8) Dnr: BUN2012/191 Överklagan om skolskjuts Överklagan om skolskjuts Ödenäs Brandsbo Dnr: BUN2014/893 Rektor vuxenutbildning Överklagande beslut angående vuxenutbildning Dnr: BUN2014/66 Dnr: BUN2014/67 Dnr: BUN2014/68 Dnr: BUN2014/69 Dnr: BUN2014/79 Dnr: BUN2014/80 Dnr: BUN2014/82 Rektor Bollebygdskolan 79 Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare Rektor Bollebygdskolan F6 Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare

23 23(23) Förstelärare, tills vidare Förstelärare, tills vidare Rektor Töllsjöskolan Förstelärare/lärare, tills vidare Förstelärare/lärare, tills vidare Rektor Örelundskolan Förstelärare, tills vidare Förskolechef Eriksgården Förstelärare förskola from tom Barn och godkänner redovisade delegationsbeslut.

2014-11-24. Ajournering klockan 17.40 18.00

2014-11-24. Ajournering klockan 17.40 18.00 1(20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 24 november 2014, klockan 16.00 18-00 Ajournering klockan 17.40 18.00 Ordförande Fredrik Olofsson (C) ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Fredrik Olofsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:45 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S) Ledamöter:

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1) KROKOMS KOMMUN 6 november 2012 (1) Plats: Mus-Olle, Kommunhuset i Krokom Datum och tid: Tisdagen den 6 november 2012 kl 8.30-15.45 Beslutande: Övriga deltagande: Karin Wallén, (C), ordf Leif Olsson (C),

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Kommunhuset 10 september 2015 kl. 13.30 18.10 Mötet ajournerades 15.10 15.20 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M)

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Takåsrummet, Kommunhuset, onsdagen den 28 mars 2012, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

1 Godkännande av dagordning BUN 16/66. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Godkännande av dagordning BUN 16/66. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-05-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 maj 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggetorpsskolan, kl 17.30-20.45 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Torbjörn Andersson (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1 (15) Paragrafer 138-149 0Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Madeleine Atlas (M), ordförande

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 18.00 20.50 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M) ordförande Rolf Bergenstråhle (M) t o m 41 Hanna Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Måndag den 29 april 2013, kl. 18.00 20.00 i Prologen, kommunhuset Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Göran Hellmalm (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

Datum 2014-01-20. Annelie Fischer, barn- och utbildningschef Eva Westlund, utvecklingsledare Anna Carin Lindgren, sekreterare

Datum 2014-01-20. Annelie Fischer, barn- och utbildningschef Eva Westlund, utvecklingsledare Anna Carin Lindgren, sekreterare 1(19) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 20 januari 2014, klockan 16.00 18.30 ajournering 17.30 17.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Fredrik Olofsson (C) Fredrik Olofsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset Kinna, klockan 08.30-13:00 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M) M Nina Paulsson Åmark FP Egon Svensson tjänstgör

Läs mer

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall. ...

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 september 2014, klockan 16.00 16.45 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Tid och plats: Kommunhuset, kl 14.00-16.30 Avser : 41-48 ande: Övriga närvarande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (25) Paragrafer 1-20 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset 27 augusti 2015 kl. 13.30 17.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Elise Arnell

Läs mer

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom. Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 maj kl. 14.00

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom. Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 maj kl. 14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1b(12) Plats och tid Göteverummet, Stadshuset kl 10.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30 Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer