tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP Material Seminarium 1 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

2 Seminarium 1 UPPGIFT UPPGIFT UPPGIFT UPPGIFT UPPGIFT UPPGIFT Ekvationer:...11 UPPGIFT 1 A) Definiera begreppet BNP. BNP mäter värdet av nationens produktion av varor och tjänster under en viss tidsperiod. B) BNP kan bera knas enligt tre metoder. Anva nd dessa fo r att ra kna ut BNP i nedansta ende tabell. Bo rja dock med att fylla i de va rden som saknas fo r kostnader, inkomst och fo ra dlingsva rden. Antag att bonden producerar alla insatsvaror som anva nds i ta rtan och att det inte finns na gra skatter eller transportkostnader. Produktionsmetoden: BNP är summan av alla förädlingsvärden (inne i företaget) Här ingår alla hushållens konsumentköp (C), men även större investeringar (I) och offentliga utgifter (G). Vi lägger till landets export (X), och gör avdrag för importerade varor och tjänster (M), för att enbart få med varor och tjänster som producerats inom landets gränser. BNP-Identiteten ges av: Y= C + I + I_L + G + X - IM Y = BNP C = konsumentköp I = Investeringar I_L = Lagerinvesteringar G = Offentliga utgifter X = Landets export IM = importerade varor och tjänster 1

3 Kan skrivas om till Y+IM = C + I + I_L + G + X,vänsterledet = tillgångssida och högerledet = användningssida. Inkomstmetoden: BNP är summan av arbets- och kapitalinkomster (pengar ut ur företaget) Utgiftsmetoden: BNP är summan av alla utgifter för nya varor och tjänster som går till slutlig användning minus importutgifter (Pengar in i företaget) Försäljnin gsvärde Kostnad för insatsvaror Förädlings värde Inkomst A B A-B A-B Bonde Mjölnare Bagare Café Summa C) Utgå ifrån att ni ska jämföra den ekonomiska välfärden i USA och Sverige. Använd nedanstående information för att beskriva hur ni måste gå till väga och varför. Sverige: BNP/Cap = SEK USA: BNP/Cap = $ SEK/USD: 7 Pris representativ varukorg i Sverige: 1000 kronor Pris samma varukorg i USA: 110 $ Första beräkningen Jämföra BNP mellan länder: BNP i dollar = BNP i inhemsk valuta Växelkurs i inhemsk valuta per dollar 22222, 2222 = /2 Andra beräkningen Köpkraftsjusterad BNP: Köpkraftsjusterad BNP i USD = BNP i inhemsk valuta Köpkraftsjusterad växelkurs Köpkraftsjusterad växelkurs = represantativ varukorg i hemlandet represntativt varukorg i USA 2

4 UPPGIFT 2 Ett huvudsyfte med att räkna ut BNP är att vi med hjälp av BNP kan göra jämförelser över tiden (tidsserieperspektivet) av den materiella välståndsutvecklingen i ett land. För att göra detta måste vi dock korrigera BNP. Förklara allmänt vad vi behöver göra och varför det är nödvändigt. Besvara också med hjälp av tabellerna nedan följande frågor: A) Med hur många procent har vår BNP uttryckt i löpande priser vuxit mellan ? Från tabell 2: 3337,5(år 2010)-557,2(år 1980)= 2780,3miljarder Ökning: 2780,3/557,2 = 4,99 = 500% B) Med hur många procent har vår BNP uttryckt i fasta priser vuxit mellan ? Från tabell 1: 302,5(2010)/100(1980)=3,025 (pengarna var värda tre gånger så mycket 1980 som år 2010) Låt oss utgå från 1980 och räkna om BNP för år 2010 till motsvarande värde Nominellt BNP 2010: 3337,5 miljarder. Real BNP 2010: 3337,5/3,025 = 1103,3 miljarder. Förändring: 1103,3/557,8 = 1,978 = 97,8% ökning. C) Vad beror skillnaden på? Skillnaden beror på att vid BNP uttryckt i fasta priser så tas det hänsyn till pengars värdeminskning som uppkommer som följd av inflation. D) Vi vet att BNP är ett mått på vår produktion men vi vet också att BNP ganska ofta används för att exempelvis jämföra välstånd över tiden och mellan länder. Vilken av ovanstående procentsatser (i uppgift a) eller b)) är lämpligast att använda om vi vill veta hur mycket rikare Sverige har blivit sedan 1980? För att jämföra BNP mellan länder bör BNP i fasta(real) priser användas. Används BNP i flytande(nominell) priser så finns det risk att ett land med mycket hög inflation ger ett intryck av att ha en mycket positiv utveckling medan ett land med rimlig eller ingen inflation i jämförelse ser ut att ha en mycket sämre utveckling. E) Vi vet dock att befolkningen förändras över tiden. Korrigera för befolkningsförändringen genom att använda uppgifterna i tabell 3, dvs räkna ut real BNP/capita. Hur mycket rikare har inva narna i Sverige blivit sedan 1980? Hur fo rha ller det sig till värdena ni fått i a) och b)? 3

5 Real BNP 1980: 557,8 Real BNP 2010: 3337,5/3,025 = 1103,3 Ökning av BNP från 1980 till 2010: 1103,3/557,8 = 1,9779 = 97,8% Real BNP/capita 1980: SEK Real BNP/capita 2010: SEK Ökning av BNP/capita: / = 1,747 = 74,7% UPPGIFT 3 Real BNP/capita som ett mått på levnadsstandard innehåller en hel del brister. A Diskutera dessa brister utförligt. Diskutera hur vi kan justera BNP/capita för att minska respektive brist. Tar ej hänsyn till kapitalförslitning All produktion mäts ej, man missar tex hemarbete, svart arbete, illegal verksamhet. Detta blir ett problem om omfattningen av olika delar skiljer sig åt mellan olika länder. offentlig sektor värderas till produktionskostnader Fritiden: Miljöförstöring: - Ökar BNP på kort sikt, finns mycket resurser som man använder utan att tänka på vilken påverkan på miljö och omgivning. - Minskar BNP på lång sikt då resurser och miljö slits och kommer påverka kommande produktion negativt. Ändliga resurser Inkomstfördelning B) Utifrån ovanstående fråga, jämför ett par länders (nutida) BNP/capita och ge exempel på hur BNP/capita kan framstå som ett missvisande mått på levnadsstandard (tips: tänk på olika regioner och att det räcker med ett år). BNP/Capita 2011, USD (Källa: Sverige Norge Burundi Kina Luxemburg Förenade Arabemiraten Det mäter inte lycka, hälsa, utbildningsnivå, ekonomiska klyftor, jämställdhet 4

6 UPPGIFT 4 A) Förklara vad inflation betyder. En ökning av penningmängden/penningvärdet minskar B) Vilka tre år har vi haft högst inflation? aspx SCB C) Har vi haft något år med deflation? Deflation innebär att priserna sjunker. Nackdelar med deflation: Exempel på land med historiskt mycket deflation: Japan Ja D) 1980 tjänade en tjänsteman inom privat industri i genomsnitt 7965 kr (i löpande priser). Vad bör hans lön vara 2010, för att köpkraften skall vara densamma som 1980? Enligt SCB är den genomsnittliga lönen, 2010, för denna yrkesgrupp kr. Har tja nstemannen det ba ttre eller sa mre ja mfo rt med 1980? Vi bortser fra n att exempelvis skatter och bidrag kan ha förändrats över åren. Om man lägger till inflationen på tjänstemannens lön från 1980 så bör den vara jämförbar med den lön en tjänsteman har *3,025 = ,125 Eftersom << så har tjänstemannen det bättre idag. E) Diskutera allmänt vad en hög och varierande inflation medför för ett land och dess invånare. Inflationen minskar pengars värde med tiden. Det innebär att pengarna och de som äger dem förlorar sin köpkraft. Och om vi har t ex hyperinflation är klart att köpkraften går förlorad så snabbt att systemet brakar samman. Denna förlorade köpkraft påverkar inte bara konsumenter och hushåll, utan får också konsekvenser för företag och offentlig sektor. En annan konsekvens av hög inflation eller förväntad hög inflation är att folk blir mindre benägna att spara pengar för framtiden. Det beror på att inflationen kan urholka köpkraften i deras besparingar med tiden. Människor som egentligen vill spara föredrar i detta fall i praktiken att använda sina pengar redan nu. 5

7 F) Vilken Nominell löneökning ska ni nu komma överens om? Fischerhypotesen: Nominell löneökning = Förväntad reallöneökning + Förväntad inflation => Nominell löneökning = 6% + 2% = 8% G) I efterhand visade det sig dock att inflationen blev 4%. Vad blev då din reallöneutveckling under året? Vem vann på inflationen du eller din arbetsgivare? Faktisk reallön = 8% - 4% = 4% Arbetsgivaren vinner UPPGIFT 5 Den faktiska (öppna) arbetslösheten kan delas in jämviktsarbetslöshet samt konjunkturarbetslöshet. Jämviktsarbetslösheten (kallas också strukturarbetslösheten eller naturlig arbetslöshet) kan sedan delas in i klassisk- och friktionsarbetslöshet. A) Hur hög är den faktiska (öppna) arbetslösheten i Sverige för närvarande? 7,4% (december, 2012) (SCB, aspx, ) B) Förklara med ord och illustrera med hjälp av lämplig figur vad som avses med klassiskrespektive friktionsarbetslöshet. Varför uppstår de och kan vi göra något åt det? 6

8 Klassisk: reallönerna ligger ovanför den nivå som skulle gälla på en fri marknad, vilket innebär att efterfrågan på jobb är högre än tillgången. Eftersom marknaden inte är i jämvikt uppstår transaktionskostnader, eller med andra ord köbildning, dvs längre väntetider. Den klassiska arbetslösheten beror därför alltså på för hög reallön i jämvikt. Istället för att lönerna sätts på en fri marknad, bestäms lönerna utifrån kollektivavtal. Som vi ser i grafen kommer fackföreningarna att sätta en högre lön i enlighet med "fackföreningens lönesättningskurva", som leder till en monopollön som är högre än för perfekt konkurrens, men även lägre antal sysselsatta. Skillnaden, eller gapet, mellan dessa jämviktspunkter är storleken på den klassiska arbetslösheten. Friktionsarbetslöshet: uppstår som en följd av sök- och matchningsproblemet, vilket är logiskt eftersom det tar tid att matcha de sökandes kvalifikationer mot jobbkraven. Arbetskraftsutbudet (AK) i grafen kommer därför att vara större än arbetsutbudet (AU) vilket ger upphov till friktionsarbetslösheten. Lösningen på det här är ju ofta hur man ser det politiskt. Men rent allmänt brukar man tala om en effektiv och förmedlingsverksamhet till alla anställda. Tanken med denna är att effektivt kunna matcha tillgängliga jobb mot de anställda. C) Låg arbetslöshet är ett viktigt mål för den ekonomiska politiken eftersom det medför kostnader fo r samha llet, redogo r utfo rligt fo r dessa kostnader. För individ: förlorad inkomst, både för arbetslös och icke arbetslös Sociala och psykologiska aspekter såsom livskvalitet, hälsa. Forskning visar att högre arbetslöshet ger lägre lycka. För samhällsekonomin: förlorad produktion pga förlorade inkomster. Utebliven användning av humankapital. D) Jonung/Fregert påpekar dock att det finns ett annat mått som är betydligt viktigare, vilket är det? HDI, lyckoindex UPPGIFT 6 Använd Insider-outsidermodellen för att förklara hur arbetsmarknaden kan hamna i hysterisis. Visa grafiskt och förklara verbalt. Förresten vad betyder hysteresis i detta fall? Hysteresis - arbetslöshetens tendens att bita sig fast vid sin nivå oavsett vad som föranlett att arbetslösheten hamnat på just denna nivå. 7

9 I grafen så kan vi se att efter period 1 så kommer efterfrågan på arbetskraft att sjunka, vilket leder till att arbetslösheten ökar. Men när efterfrågan sedan ökar i inledningen på period 3 så sjunker inte arbetslösheten, dvs. tillfällig nedgång i efterfrågan på arbetskraft får en permanent effekt på arbetslösheten. Intro till Insider- outsider-modellen. vad är det? Förklara begreppen insider och outsider En förklaring till hysterisis är den s.k. insider-outsider-modellen, där arbetslösa definieras som outsiders och sysselsatta defineras som insiders. 8

10 UPPGIFT 7 A) Vilka funktioner har pengar? Allmänt betalningsmedel/bytesmedel, värdemätare och värdebevarare B) Varför är pengar viktiga? Ett alternativ till pengar är byteshandel, där problemen är flera. Bland annat kommer det uppstå många olika relativpriser beroende på antalet varor, vilket gör det kostsamt och ineffektivt då det tar lång tid att söka efter varor, t ex att byta ett omgipsat ben mot en burk hemlagad sylt. Pengar är därför viktiga eftersom deras funktion är att fungera som betalningsmedel. Det gör det effektivare att betala för varor och tjänster, till skillnad från en bytesekonomi där varor byts mot varor. Dessutom sätter ju pengarna ett värde, vilket i sin tur även möjliggör pengarna som värdemätare på en vara eller tjänst. Till sist används pengarna som värdebevarare, eftersom värdet på en vara inre försvinner direkt bara för att en transaktion har gjorts. Varor kan antingen öka i pris efter ett köp, t ex kända tavlor, eller minska i pris som när man t ex köper en bil. C) Ni har följande uppgifter. Den monetära basen är 1000 kkr, kontantkvoten är 10%, samt bankernas reservkvot är 2%. Hur stor är då penningmängden? Förklara även vad ovan nämnda begrepp betyder. Monetär bas - Kontantkvot - Bankernas reservkvot - Penningmängden - Penningmängden = M = CU + D Här är CU... Och D... Den monetära basen = MB = 1000 kkr. Kontantkvoten = c = 10% Bankernas reservkvot = r = 2% M = kreditmultiplicatorn*mb Kreditmultiplicatorn = (c+1)/(c+r) M = MB(c+1)/(r+c) = 1000*(0,1+1)/(0,02+0,1) = 9 166,7 kkr D) Hur kommer det egentligen sig att penningmängden är större än monetära basen? Förklara! 9

11 Penningmängden motsvarar hur likvidamedel cirkulerar i ekonomin. Den monteräa basen består av de faktiska pengarna så som mynt och sedlar. Alltså är den monetära basen likvidera som cirkulerar och för att kunna beteckna detta så använder man penningmängden. 10

12 Ekvationer: 1 b) BNP = Y = C + I + I L + G + X IM C = konsumentköp I = Investeringar I L = Lagerinvesteringar G = Offentliga utgifter X = Landets export M = importerade varor och tjänster Y + IM = C + I + I L + G + X Försäljningsvärde Kostnad för insatsvaror Förädlingsvärde Inkomst A B A-B A-B Bonde Mjölnare Bagare Café Summa c) Sverige: BNP/Cap = SEK USA: BNP/Cap = $ SEK/USD: 7 Pris representativ varukorg i Sverige: 1000 kronor Pris samma varukorg i USA: 110 $ BNP inhemsk valuta BNP US$ = = = US$ växelkurs inhemsk valuta 7 BNP inhemsk valuta Köpkraftsjusterad BNPi US$ = = = US$ representativ varukorg hemland 1000 representativ varukorg USA a) differans: 3337,5 557,2 = 2780,3 miljarder ökning: 2780,3 = 4,99 = 500% 557,2 b) 11

13 e) Kvot2010 = 302, = 3,025 BNP real 2010 = BNP nominell 2010 = 3337,5 = 1103,3 miljarder Kvot2010 3, Förändring = BNP real 2010 = 1103,3 = 1,978 = +97,8% BNP rael ,2 BNP real 1980 capita = BNP real 2010 capita = BNP rael 1980 population 1980 = 557,8 109 = kr 8, BNP rael 2010 = 1103,3 109 (från 2B) population , = kr BNP real 2010 population Förändring = = = 1,747 = +74,7% BNP real population b) Land BNP/capita, USD (2011) Sverige Norge Burundi 196 Kina Luxemburg Förenade Arabemiraten d) Kvot2010 = 302, = 3,025 Lön 1980 Kvot2010 = 7965,3 3,025 = kr kr < kr f) Nominell löneökning = Förväntad reallöneökning + Förväntad inflation = 6% + 2% = 8% g) Faktisk reallön = nominell löneutveckling faktisk inflation = 8% 4% = 4% 7c) Den monetära basen = MB = 1000 kkr. Kontantkvoten (c) = 10% Bankernas reservkvot (r) = 2% M = kreditmultiplikatorn MB (c + 1) (0,1 + 1) kreditmultiplikatorn = = (c + r) (0,1 + 0,02) = 9,17 M = 9, = 9167 kkr 12