Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107"

Transkript

1 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum:

2 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation, ansvar och befogenheter 6.Värdegrund 7. Genomförandet 8. Kvalitetsstyrning/riskanalys 9.Kalkyl 10. Förslag till beslut

3 3 1. Bakgrund och behovsinventering I början av 2012 stod Socialnämnden inför några oroande situationer. Dessa bedömdes kunna få stora negativa konsekvenser för vår kommun samt ett antal av dess invånare och då särskilt för barn som flyttat till kommunen från andra länder och kulturer. Det förväntades en ökning av antalet personer med behov för försörjningsstöd. Flera av de flyktingar som avslutade sin introduktionstid under året var, pga sina låga kunskaper i det svenska språket, inte attraktiva på en redan begränsad arbetsmarknad. Vidare hade rektorerna på Åttagårds- och Dotorpsskolorna vänt sig till nämnden med en önskan om samverkan. Det hårda klimat barn emellan som personalen vid skolorna upplever, har krävt allt mer tid och kraft och tagit fokus från undervisningen. Man såg också att många barn saknade meningsfull fritid. Vad skulle nämnden kunna göra för att motverka långvarigt beroende av försörjningsstöd och kunde den på något sätt bidra till en förbättring för barn och unga, inom det område där de aktuella skolorna verkar?(området kring Wetterlinsgatan samt delar av Hjelmarörsområdet.) Vid de diskussioner som fördes med förvaltningsledningen och inom IFO-avd, så väcktes idén om Connect Falköping - ett brett socialt grannskapsarbete. Genom att erbjuda anställning för ett antal personer som idag är hänvisade till försörjningsstöd och genom att dessa arbetar som grannskapsvärdar inom det aktuella geografiska området i vår kommun, så kan nämnden, i nära samarbete med andra aktörer, aktivt motverka utslagning och utanförskap och bidra till att positivt förstärka det aktuella området. Medel till ett tvåårigt projekt söktes ur kommunens omställningsfond och Kommunstyrelsen beviljade i oktober 2, 7 milj kr för verksamhet i enlighet med ansökan tom december Undertecknad projektledare arbetar nu sedan mitten av november under 20 timmar/ vecka med uppbyggnad av projektet. From december har också en projektassistent anställts på 20% av heltid. Under januari övergår denne till att arbeta 50% av heltid inom verksamheten. Projektets första fas - förberedelse/uppbyggnadsfasen, har inletts med att behoven inom det geografiska området har kartlagts. Intervjuer har genomförts med hittills ett tiotal privatpersoner samt 13 personer som arbetar/verkar inom olika verksamheter där. Behovsinventeringen ligger till grund för hur verksamheten sedan kommer att utformas. Utfallet av inventeringen är följande: Områdets aktörer ger sammantaget bilden av att de som individer utvecklas och lär genom förmånen att få möta människor från många olika kulturer. Man menar att miljön också är utvecklande för barnen som finns där. Man beskriver vidare en känsla av att var i en mycket levande del av vår värld. Samtliga aktörer upplever det positivt att området är beläget nära grönområden och då särskilt Fåraberget. Närheten till samhällsservice av olika slag, inkl möjlighet att utöva idrott och de goda allmänna kommunikationerna, nämns också som styrkor som området har. Områdets bostäder beskrivs som praktiska. Hyresrätternas närmiljö, med de gårdar som utmärker området, upplevs också som en styrka. Man benämner vidare att det finns en positiv social kontroll grannar emellan och via de fastighetsskötare som verkar inom området.

4 4 Aktörer i området ser flera och stora svårigheter i området. Man upplever motsättningar mellan grupper av människor, vilket bla tar sig uttryck i att barn inte får leka med varandra på sin fritid, att man isolerar sig och känner otrygghet. En kultur av herre på täppan och det klansystem som finns inom flera etniska kulturer i området, försvårar demokrati och kontakt människor emellan. En slags subkultur sägs ha växt fram, där man har lågt förtroende för rättsstaten och där man via en stark social kontroll men också med hot och kriminalitet upprätthåller egna lagar. Barnen i området beskrivs använda ett språk och ett uttryck som skapar rädsla hos och leder till konflikt med andra barn och uppfattas som respektlöst i relation till vuxna. Även vuxna uppträder med liten respekt mot sin omgivning, genom att bete sig störande och genom att inte ta ansvar för sophantering och renhållning, tex i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. En trångboddhet, som nu i och med att anhöriginvandringen är ovanligt stor, leder till ett stort slitage på området och dess lägenheter. Många hyresgäster beskrivs också sakna tillräckliga kunskaper om hur man sköter sitt hem. Områdets parkeringsytor fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Problem som beskrivs är inbrott i bilar och att de förhyrda platserna nyttjas av andra. Vad gäller Hjelmarörområdet så beskrivs ett sedan tidigare eftersatt underhåll. Vidare sägs att det idag bor allt för lite svenskfödda personer i området, vilket försvårar integration för alla och då framförallt för dem som är nyanlända. En uppfattning finns att hyresvärdar i området har bidragit till ökad segregering, genom hur man erbjudit nyinflyttade boende i vår kommun. En bild av att många isolerar sig inom området och att det är få från andra områden inom kommunen som besöker området, har också framträtt. Då vi vid intervjuerna frågat om vilken utveckling man förväntar sig att området kommer att få inom den närmsta 5-års perioden, så läggs ett stort ansvar för detta på hyresvärdarna. Man menar att om dessa arbetar aktivt med upprustning och underhåll, så blir området mer attraktivt att flytta till, även för dem som har en möjlighet att välja bostad. Men de flesta befarar en fortsatt ökad segregering och påtalar behovet av ett aktivt arbete för att motverka detta. I detta sammanhang nämns att området måste bli mer tryggt, framförallt för barnen via minskad kriminalitet, fler svenskar som bor i området och att det dåliga ryktet behöver tvättas bort. De förslag till aktiviteter som de intervjuade har lämnat är aktiviteter som vänder sig till barnen, deras föräldrar och andra vuxna inom området. Flickor i tonåren är en grupp som lyfts fram som en grupp med särskilt stort behov av stöd. Gentemot barnen så önskas fler vuxna som kan vara förebilder för dem. Man behöver hjälpa till genom att finnas med barnen i skolan och på fritiden, för tillsyn och som stödjare, medlare och tolk. Man behöver arrangera/bidra till att även barn som lever under mindre goda ekonomiska förhållanden, kan ha en meningsfull fritid. Barnens föräldrar behöver motiveras till och utbildas i att ta ett större ansvar för barnens skolgång, meningsfull fritidsaktivitet samt tillsyn, stöd och omvårdnad. Vuxna inom området behöver framförallt eget arbete som kan ge självständighet och utveckling. Man behöver också informeras/utbildas vad gäller hur man kan vara en god granne och god hyresgäst men även vägledning och tolkning på sitt språk, utifrån diverse vardagsfrågor. Samtliga boende inom området behöver positiva förebilder och ett aktivt arbete för att implementera det svenska rättssystemet och vårt samhälles grundläggande demo-

5 5 kratiska värderingar. Vidare finns behov av att de olika etniska kulturerna får utrymme att finnas och delas med andra. Området behöver få en än större mångfald, på så sätt att svenskfödda och kanske fler andra etniska grupper bosätter sig inom området. De som bor i området behöver kunna känna sig stolta över sig själva och sitt område. En fortsatt upprustning av området krävs. 2. Nyttomål Projektets namn är Connect Falköping Grannskapsvärdar för trivsel, trygghet och utveckling i ditt område. Det engelska ordet connect -knyta an, sammankoppla, har valts dels med tanke på att de två olika behov som föranlett projektet kopplas samman i verksamheten och dels för att goda möten, relationer och samarbete/samverkan ses som en förutsättning för att verksamheten ska nå sina mål. En grundvärdering i sammanhanget är också att det är via relationer som anknytning uppstår och att trygg anknytning är en förutsättning för att människor ska kunna bidra till en trygg miljö. Socialförvaltningen vill via projektet pröva grannskapsarbete som en metod för att arbeta brett socialt. Vi vill bidra till att förhindra att något område i vår kommun ses som/blir ett problemområde, ett område som människor med valmöjlighet undviker på olika sätt. Det område i vår kommun som vi uppfattat redan har en dylik stämpel är området kring Wetterlinsgatan samt del av Hjelmarörsområdet. Området har de senaste åren blivit allt mer segregerat. Människor som flyttar till kommunen från andra län-der flyttar in i området och personer med svenskt ursprung undviker området allt mer. Detta medför färre kontakter mellan nya och gamla Falköpingsbor och min-skad integrering i kommunen. En misslyckad integrering kan medföra utslagning och fientlighet befolkningsgrupper emellan. Projektet berör i första hand alla de människor som lever och verkar i dessa stadsdelar. Vi ser också ett stort behov av att informera och involvera de Falköpingsbor som har sitt boende i andra delar av vår kommun. Hur ett område uppfattas och utvecklas påverkas både av dem som finns inom det, men lika mycket av dem som befinner sig utom området. Samtliga kommuninvånare är därför vår sekundära målgrupp. Det är också vår förhoppning att Falköpingsborna i gemen ska uppfatta att projektet på ett positivt sätt bidragit till att minska skillnader och klyftor i vårt samhälle. Vår idé är att på olika sätt medverka till att människor i området trivs där och känner glädje och stolthet över att vara en del av området. Man ska känna sig trygg i sitt boende och områdets barn ska ha det tryggt då de är i förskolan/skolan samt då de vistas i sin närmiljö. Förhoppningen är att kunna påverka områdets utveckling i positiv riktning. Projektet ska bidra till att motverka segregering, utanförskap och ohälsa. Totalt 16 personer ska via anställning inom verksamheten som grannskapsvärdar ges möjlighet till egen försörjning och egen utveckling, mot arbete/utbildning. Som en effekt av anställningarna ska kommunens kostnader för försörjningsstöd kunna minska för den aktuella gruppen. (Projektet påverkar ej nyrekrytering in i systemet som tex orsakas av lågkonjunktur och andra omvärldsfaktorer.)

6 6 3. Projektmål Connect Falköping ska bidra till att de flesta som lever inom området Wetterlin- och Hjelmarör uppfattar att de trivs och känner trygghet. 60% av invånarna from 7 års ålder ska vid projekttidens utgång känna till projektet och uppfatta det som positivt samt att projektet haft en inverkan på den egna trivseln och tryggheten. Erbjuda arbete under ett års tid till totalt 16 personer som vid tiden för arbetets start var hänvisade till försörjningsstöd. Under anställningen ska den enskilde stödjas och uppmuntras till att finna en fortsatt väg till försörjning efter anställningstiden. Den enskilde ska 18 månader efter anställningens upphörande inte ha behövt försörjningsstöd till uppehället på nytt. 4. Omfattning och avgränsning Connect Falköping verkar inom det geografisk område som beskrivits ovan. Verksamheten ska utgå från en lokal inom området, dit allmänheten ska kunna komma i kontakt med grannskapsvärdarna. Lokalen ska också användas för olika aktiviteter som bidrar till projektmålet. Grannskapsvärdarna ska arbeta aktivt uppsökande och i samverkan med andra aktörer inom området, tex skolor och hyresvärdar. De tre huvudområden som arbetet framförallt inriktas emot är barnens välbefinnande, boendes möjlighet att vara goda grannar till varandra som tar ansvar för sin boendemiljö samt ett värdegrundsarbete som kan verka för en positiv utveckling av området, så som demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Projektets bidrag till området ska inte motverka eller frånta annan huvudmans verksamhet eller ansvar. 5. Organisation, ansvar och befogenheter Connect Falköping verkar på uppdrag av Socialnämnden. Stöd för att genomföra ett socialt arbete inom ett område/grannskap finns i Socialtjänstlagens portalparagraf, i dess tredje kapitel 1 och 2 samt 5 kap 1. I dessa paragrafer anges Socialtjänstens ansvar för ett uppsökande och förebyggande arbete och då särskilt för barnen i vårt samhälle. Eftersom projektet till stor del finansierar av medel ur kommunens omställningsfond, så ska en redovisning av projektet också göras till Kommunstyrelsen efter avslutad projekttid. Projektets styrgrupp består av socialnämndens ordförande, socialchef samt förvaltningsekonom. Styrgruppen träffas varannan månad för uppföljning av projektets omfattning, utveckling och inriktning. En referensgrupp bildas där erbjudande om deltagande ges till representanter för hyresvärdar, skola/förskola och de olika kulturella huvudgrupperna inom området, via föreningslivet. Referensgruppen träffas initialt en gång var sjätte vecka för att därefter träffas var tredje månad. Referensgruppens uppgift är att tillgodose en hög grad av påverkansmöjlighet för de boende och verksamma i området. Avdelningschef för IFO är ytterst ansvarig för projektet och stödjer projektledaren i dennes uppdrag. Verksamheten leds i sin helhet av projektledaren. Denna ansvarar för genomförande av verksamhet, utvecklande av arbetsmetoder, personal och ekonomi. Projektassistent biträder projektledaren i genomförandet av verksamheten och stödet till personalgruppen.

7 7 Grannskapsvärdarna utför de olika arbetsuppgifter som blir aktuella och deltar i utformandet av verksamhetens metoder. Grannskapsvärdarna arbetar heltid under ett år. Då nästa grupp av värdar ska påbörja sitt arbete, ska den första gruppen under en månad överlämna kunskaper och erfarenheter till nästa grupp. Grannskapsvärdarna förutsätts kunna arbete med stor självständighet, över de kulturella gränserna och förhoppningen är att de i sitt utövande ska vara goda förebilder och trygga vuxna som allmänheten kan vända sig till. Den arena som Grannskapsvärdarna behöver för att kunna agera utifrån målsättningen med projektet, förutsätter ett nära samarbete med aktörer inom området och då särskilt skolorna och hyresvärdarna. Här blir det viktigt att utforma samarbetet så att målgruppen ändå uppfattar vems uppdrag värdarna agerar utifrån. 6. Värdegrund Att genomföra ett grannskapsarbete på bred front med ett positivt resultat, förutsätter att den arbetsgrupp som ska utföra arbetet har en gemensam värdegrund, som ständigt förmedlas i allt arbete som sker. Denna värdegrund behöver också stämma överens med aktuell lagstiftning samt kommunens och nämndens ställningstagande i olika etiska frågor, så som tex att allt arbete ska ske med barn bästa för ögonen. Undertecknad har upprättat följande ledord för verksamheten: (Vilka kan komma att förändras/revideras något, utifrån första punkten nedan.) Hög delaktighet! I allt vi gör ska vi söka och påverka människors delaktighet. Genom hög delaktighet för de människor som är projektets målgrupp, kan vi åstadkomma mycket och verka för att människor utvecklas och utvecklar. Delaktighet minskar också risken för att vi bygger en verksamhet som människor blir beroende av. Initiativ från de som lever och verkar inom området ska tillvaratas i hög utsträckning. Tillsammans blir vi starka och kan ännu mer! Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra aktörer i området, så som barn och utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna, kommunens kulturidéprojekt och medborgarkontor, Svenska kyrkan samt flera andra intresseorganisationer, föreningar och studieförbund. Mångfald berikar och utvecklar! Området Wetterlinsgatan Hjelmarör är ett område där många boende har sitt ursprung från andra delar av vår värld. Här finns många olika kulturer, språk och nationaliteter representerade. Vi använder, utvecklar och tar tillvara detta i projektet. Personalgruppen ska sättas samman på ett sätt som kan medverka till att negativa gränser etniska grupper emellan suddas ut. Alla kan bidra på olika sätt! Verksamheten ska vara öppen, nyfiken och tillåtande då den söker vägar till ökad trivsel i området. Vi som arbetar inom verksamheten är olika och använder denna olikhet för områdets bästa. Konflikt utvecklar! Utveckling sker då de olika perspektiven möter varandra. Dessa möten är sällan enkla människor emellan, men om de hanteras väl kan de vara utveck-

8 8 lande både för den enskilde och för samhället. Vi bidrar till konflikthantering som utvecklar. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn! Barnen i området behöver liksom barn på alla platser i vår värld, att alla vuxna de möter visar intresse för dem och är förebilder i hur man kan vara varandras goda miljö. Att vuxna hjälper barn till rätta när de gör misstag, är en förutsättning för att barnen ska växa upp till trygga förutsägbara vuxna. Vi vill bidra genom att intressera oss för områdets barn och unga och vara trygga vuxna för dem. Vi är varandras miljö! Goda möten människor emellan är enda vägen till framgång. Den fysiska boende- och arbetsmiljön är viktig, men möten människor emellan och människors enskilda agerande avgör hur miljön i området upplevs och hanteras. Vi vill skapa goda möten och vi vill inspirera de som lever inom området till att ta stort ansvar för sin närmiljö. Vi vågar göra på nya sätt! Beprövad erfarenhet ska sökas och användas. Vi måste utöver detta pröva nya vägar och idéer, då vi söker och prövar aktiviteter för ökat välbefinnande inom området. Vi vågar misslyckas och lär då ännu mer! Vi förväntar oss inte att nå fram till målet med varje aktivitet vi genomför. Däremot räknar vi med att vi kommer att lära mycket då vi misslyckas, en kunskap som även den kan komma till nytta för området. Vi delar med oss av det vi ser, gör och lär! Vi tar ansvar för att ge information så att vår verksamhetsidé kan få en positiv inverkan på hela vår kommun. 7. Genomförandet Connect Falköping har inletts med en förberedandefas som planeras att fortgå tom februari månad. Under Januari arbetar projektledare och assistent vidare med kontaktskapande inom området, information, lokalanskaffning och personalrekrytering. En introduktion och utbildning av personalgruppen förbereds också som sedan inleds så snart personal anställts. Förutom introduktion ska personalgruppen under februari månad delta i iordningställande av lokal och upprättande av strategier i arbetet och kvalitetsstyrningsverktyg. Planen är sedan att påbörja verksamhet ut mot allmänheten i början av mars. Verksamheten pågår sedan under hela 2013 och 2014, under förutsättning av nya beslut inför verksamhetsår 2014, avseende projektets finansiering. Under verksamhetens gång söks omvärldskunskap via handledning/utbildning av extern handledare och via kontakter med andra liknande verksamheter i landet. De aktiviteter som genomförs sker i samverkan med andra aktörer. En första utvärdering av verksamhetens metod och vad som åstadkommits sker under försommaren 2014 för att sedan presenteras för Socialnämnden i augusti 2014.

9 9 Socialnämnden föreslås då ta ställning till om nämnden from 2015 ska fortsätta att bedriva socialt arbete i Falköping via grannskapsarbete i någon form eller ej. En slutligt utvärdering i två separata delar sker då projektet avslutas, förutsatt att priojektet bedrivs under hela den planerade projekttiden. Den del som avser hur trygg människor i området upplever sin tillvaro, sker under början av Den andra delen, utvärdering av hur de 16 grannskapsvärdarna utvecklats efter sin anställning, sker 18 månader efter dess upphörande. Detta för att kunna mäta en mer långsiktig effekt för den enskilde. Slutrapport kan därmed lämnas under hösten Kvalitetsstyrning/riskbedömning Personalgruppen kommer att dokumentera sitt arbete dagligen på olika sätt, tex genom att mäta antal besökare till verksamhetens lokal och antal nyinflyttade som fått stöd. Styrgrupp och referensgrupp får en viktig roll som granskare, återkopplare och påverkare av projektets utveckling och innehåll. Metod kring riskanalys av de aktiviteter som genomförs kommer att sökas och utvecklas av arbetsgruppen och sedan användas inför varje ny aktivitet. Vad gäller osäkerhetsfaktorer så är tidsplanen den stora risken för projektet hittills. Tidsplanen bedöms som optimistisk och påverkas framförallt av om lämplig lokal går att få till början av februari samt att lämplig personal går att anställa för uppdragen som grannskapsvärdar. Eftersom projekttiden är endast två år och värdarna minst behöver ha en anställningstid av ett år, så finns inget utrymme för tidsmässigt förskjutning. Skulle en fördröjning ske, kommer resultatet därmed att påverkas direkt negativt, åtminstone vad gäller möjlighet till självförsörjning på sikt för så många som 16 personer. En annan osäkerhetsfaktor är förhoppningen att vi till 75% kan anställa med nystartsstöd. Om de sökande visar sig inte vara berättigade till detta eller annat anställningsstöd, kan lönekostnaden stiga och det ekonomiska resultatet därmed försämras. Det geografiska området bör inte ändras under projekttiden, då det i sådant fall blir svårt att följa ett resultat. Dock finns information idag som tyder på att vi kan komma att behöva utvidga samarbetet omkring barnen med fler skolor. Tonåringarna inom området finns på andra skolor än de ovan nämnda. Styrgruppen beslutar vid behov om detta tillsammans med projektledning. Utvärderingen av de anställdas utveckling mot självständigt liv görs av personal inom den sociala administrationen, för att trygga en tillräcklig opartiskhet.även utvärdering av projektresultat sker lämpligen av opartisk person av samma skäl.

10 10 9. Kalkyl Connect Falköping tom 2013 Personalkostnad Ledning Grannskapsvärdar Säbo ob-tid Summa personal Lokalhyra Verksamhetskostnader Utbildning/handledning Aktiviteter för området Totalkostnad Erhållet ur omställningsfond Resultat Förväntad besparing förs.stöd Resultat efter besparing Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta projektplanen för Connect Falköping som sin egen. Falköping Susanne Johansson Projektledare Connect Falköping

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Förvaltning för livslångt lärande April 2015 Trygghetsplan för Hästens förskola 2015-16 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Slottsparken på Sallerups förskoleområde i Eslövs

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan 4 Epost:

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare BILAGA 3 050309 Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare Olofströms kommun ansöker om bidrag med 194 649 kronor för delprojektet Natur för nyanlända invandrare. Projektets namn:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Skolakut i Skärholmen

Skolakut i Skärholmen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2007-11-13 Handläggare: Elisabet Sjöberg Telefon: 508 33 947 Till Utbildningsnämnden 20071213 Skolakut i Skärholmen Svar på hemställan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Integrationspolitiskt program

Integrationspolitiskt program Integrationspolitiskt program 2016-2022 Antaget av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 75 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Vad är integration? 4 Övergripande mål 5 Organisation och arbetssätt 5 Strategiska insatser

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri.

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barnpsykiatri. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SID 1 (6) 2009-04-07 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar i

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Humlans Förskola Natt & Dag Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Centralortens dagbarnvårdargrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralortens dagbarnvårdargrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Centralortens dagbarnvårdargrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Familjedaghem, med fyra dagbarnvårdare och två pooltjänster. 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer