Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107"

Transkript

1 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum:

2 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation, ansvar och befogenheter 6.Värdegrund 7. Genomförandet 8. Kvalitetsstyrning/riskanalys 9.Kalkyl 10. Förslag till beslut

3 3 1. Bakgrund och behovsinventering I början av 2012 stod Socialnämnden inför några oroande situationer. Dessa bedömdes kunna få stora negativa konsekvenser för vår kommun samt ett antal av dess invånare och då särskilt för barn som flyttat till kommunen från andra länder och kulturer. Det förväntades en ökning av antalet personer med behov för försörjningsstöd. Flera av de flyktingar som avslutade sin introduktionstid under året var, pga sina låga kunskaper i det svenska språket, inte attraktiva på en redan begränsad arbetsmarknad. Vidare hade rektorerna på Åttagårds- och Dotorpsskolorna vänt sig till nämnden med en önskan om samverkan. Det hårda klimat barn emellan som personalen vid skolorna upplever, har krävt allt mer tid och kraft och tagit fokus från undervisningen. Man såg också att många barn saknade meningsfull fritid. Vad skulle nämnden kunna göra för att motverka långvarigt beroende av försörjningsstöd och kunde den på något sätt bidra till en förbättring för barn och unga, inom det område där de aktuella skolorna verkar?(området kring Wetterlinsgatan samt delar av Hjelmarörsområdet.) Vid de diskussioner som fördes med förvaltningsledningen och inom IFO-avd, så väcktes idén om Connect Falköping - ett brett socialt grannskapsarbete. Genom att erbjuda anställning för ett antal personer som idag är hänvisade till försörjningsstöd och genom att dessa arbetar som grannskapsvärdar inom det aktuella geografiska området i vår kommun, så kan nämnden, i nära samarbete med andra aktörer, aktivt motverka utslagning och utanförskap och bidra till att positivt förstärka det aktuella området. Medel till ett tvåårigt projekt söktes ur kommunens omställningsfond och Kommunstyrelsen beviljade i oktober 2, 7 milj kr för verksamhet i enlighet med ansökan tom december Undertecknad projektledare arbetar nu sedan mitten av november under 20 timmar/ vecka med uppbyggnad av projektet. From december har också en projektassistent anställts på 20% av heltid. Under januari övergår denne till att arbeta 50% av heltid inom verksamheten. Projektets första fas - förberedelse/uppbyggnadsfasen, har inletts med att behoven inom det geografiska området har kartlagts. Intervjuer har genomförts med hittills ett tiotal privatpersoner samt 13 personer som arbetar/verkar inom olika verksamheter där. Behovsinventeringen ligger till grund för hur verksamheten sedan kommer att utformas. Utfallet av inventeringen är följande: Områdets aktörer ger sammantaget bilden av att de som individer utvecklas och lär genom förmånen att få möta människor från många olika kulturer. Man menar att miljön också är utvecklande för barnen som finns där. Man beskriver vidare en känsla av att var i en mycket levande del av vår värld. Samtliga aktörer upplever det positivt att området är beläget nära grönområden och då särskilt Fåraberget. Närheten till samhällsservice av olika slag, inkl möjlighet att utöva idrott och de goda allmänna kommunikationerna, nämns också som styrkor som området har. Områdets bostäder beskrivs som praktiska. Hyresrätternas närmiljö, med de gårdar som utmärker området, upplevs också som en styrka. Man benämner vidare att det finns en positiv social kontroll grannar emellan och via de fastighetsskötare som verkar inom området.

4 4 Aktörer i området ser flera och stora svårigheter i området. Man upplever motsättningar mellan grupper av människor, vilket bla tar sig uttryck i att barn inte får leka med varandra på sin fritid, att man isolerar sig och känner otrygghet. En kultur av herre på täppan och det klansystem som finns inom flera etniska kulturer i området, försvårar demokrati och kontakt människor emellan. En slags subkultur sägs ha växt fram, där man har lågt förtroende för rättsstaten och där man via en stark social kontroll men också med hot och kriminalitet upprätthåller egna lagar. Barnen i området beskrivs använda ett språk och ett uttryck som skapar rädsla hos och leder till konflikt med andra barn och uppfattas som respektlöst i relation till vuxna. Även vuxna uppträder med liten respekt mot sin omgivning, genom att bete sig störande och genom att inte ta ansvar för sophantering och renhållning, tex i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. En trångboddhet, som nu i och med att anhöriginvandringen är ovanligt stor, leder till ett stort slitage på området och dess lägenheter. Många hyresgäster beskrivs också sakna tillräckliga kunskaper om hur man sköter sitt hem. Områdets parkeringsytor fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Problem som beskrivs är inbrott i bilar och att de förhyrda platserna nyttjas av andra. Vad gäller Hjelmarörområdet så beskrivs ett sedan tidigare eftersatt underhåll. Vidare sägs att det idag bor allt för lite svenskfödda personer i området, vilket försvårar integration för alla och då framförallt för dem som är nyanlända. En uppfattning finns att hyresvärdar i området har bidragit till ökad segregering, genom hur man erbjudit nyinflyttade boende i vår kommun. En bild av att många isolerar sig inom området och att det är få från andra områden inom kommunen som besöker området, har också framträtt. Då vi vid intervjuerna frågat om vilken utveckling man förväntar sig att området kommer att få inom den närmsta 5-års perioden, så läggs ett stort ansvar för detta på hyresvärdarna. Man menar att om dessa arbetar aktivt med upprustning och underhåll, så blir området mer attraktivt att flytta till, även för dem som har en möjlighet att välja bostad. Men de flesta befarar en fortsatt ökad segregering och påtalar behovet av ett aktivt arbete för att motverka detta. I detta sammanhang nämns att området måste bli mer tryggt, framförallt för barnen via minskad kriminalitet, fler svenskar som bor i området och att det dåliga ryktet behöver tvättas bort. De förslag till aktiviteter som de intervjuade har lämnat är aktiviteter som vänder sig till barnen, deras föräldrar och andra vuxna inom området. Flickor i tonåren är en grupp som lyfts fram som en grupp med särskilt stort behov av stöd. Gentemot barnen så önskas fler vuxna som kan vara förebilder för dem. Man behöver hjälpa till genom att finnas med barnen i skolan och på fritiden, för tillsyn och som stödjare, medlare och tolk. Man behöver arrangera/bidra till att även barn som lever under mindre goda ekonomiska förhållanden, kan ha en meningsfull fritid. Barnens föräldrar behöver motiveras till och utbildas i att ta ett större ansvar för barnens skolgång, meningsfull fritidsaktivitet samt tillsyn, stöd och omvårdnad. Vuxna inom området behöver framförallt eget arbete som kan ge självständighet och utveckling. Man behöver också informeras/utbildas vad gäller hur man kan vara en god granne och god hyresgäst men även vägledning och tolkning på sitt språk, utifrån diverse vardagsfrågor. Samtliga boende inom området behöver positiva förebilder och ett aktivt arbete för att implementera det svenska rättssystemet och vårt samhälles grundläggande demo-

5 5 kratiska värderingar. Vidare finns behov av att de olika etniska kulturerna får utrymme att finnas och delas med andra. Området behöver få en än större mångfald, på så sätt att svenskfödda och kanske fler andra etniska grupper bosätter sig inom området. De som bor i området behöver kunna känna sig stolta över sig själva och sitt område. En fortsatt upprustning av området krävs. 2. Nyttomål Projektets namn är Connect Falköping Grannskapsvärdar för trivsel, trygghet och utveckling i ditt område. Det engelska ordet connect -knyta an, sammankoppla, har valts dels med tanke på att de två olika behov som föranlett projektet kopplas samman i verksamheten och dels för att goda möten, relationer och samarbete/samverkan ses som en förutsättning för att verksamheten ska nå sina mål. En grundvärdering i sammanhanget är också att det är via relationer som anknytning uppstår och att trygg anknytning är en förutsättning för att människor ska kunna bidra till en trygg miljö. Socialförvaltningen vill via projektet pröva grannskapsarbete som en metod för att arbeta brett socialt. Vi vill bidra till att förhindra att något område i vår kommun ses som/blir ett problemområde, ett område som människor med valmöjlighet undviker på olika sätt. Det område i vår kommun som vi uppfattat redan har en dylik stämpel är området kring Wetterlinsgatan samt del av Hjelmarörsområdet. Området har de senaste åren blivit allt mer segregerat. Människor som flyttar till kommunen från andra län-der flyttar in i området och personer med svenskt ursprung undviker området allt mer. Detta medför färre kontakter mellan nya och gamla Falköpingsbor och min-skad integrering i kommunen. En misslyckad integrering kan medföra utslagning och fientlighet befolkningsgrupper emellan. Projektet berör i första hand alla de människor som lever och verkar i dessa stadsdelar. Vi ser också ett stort behov av att informera och involvera de Falköpingsbor som har sitt boende i andra delar av vår kommun. Hur ett område uppfattas och utvecklas påverkas både av dem som finns inom det, men lika mycket av dem som befinner sig utom området. Samtliga kommuninvånare är därför vår sekundära målgrupp. Det är också vår förhoppning att Falköpingsborna i gemen ska uppfatta att projektet på ett positivt sätt bidragit till att minska skillnader och klyftor i vårt samhälle. Vår idé är att på olika sätt medverka till att människor i området trivs där och känner glädje och stolthet över att vara en del av området. Man ska känna sig trygg i sitt boende och områdets barn ska ha det tryggt då de är i förskolan/skolan samt då de vistas i sin närmiljö. Förhoppningen är att kunna påverka områdets utveckling i positiv riktning. Projektet ska bidra till att motverka segregering, utanförskap och ohälsa. Totalt 16 personer ska via anställning inom verksamheten som grannskapsvärdar ges möjlighet till egen försörjning och egen utveckling, mot arbete/utbildning. Som en effekt av anställningarna ska kommunens kostnader för försörjningsstöd kunna minska för den aktuella gruppen. (Projektet påverkar ej nyrekrytering in i systemet som tex orsakas av lågkonjunktur och andra omvärldsfaktorer.)

6 6 3. Projektmål Connect Falköping ska bidra till att de flesta som lever inom området Wetterlin- och Hjelmarör uppfattar att de trivs och känner trygghet. 60% av invånarna from 7 års ålder ska vid projekttidens utgång känna till projektet och uppfatta det som positivt samt att projektet haft en inverkan på den egna trivseln och tryggheten. Erbjuda arbete under ett års tid till totalt 16 personer som vid tiden för arbetets start var hänvisade till försörjningsstöd. Under anställningen ska den enskilde stödjas och uppmuntras till att finna en fortsatt väg till försörjning efter anställningstiden. Den enskilde ska 18 månader efter anställningens upphörande inte ha behövt försörjningsstöd till uppehället på nytt. 4. Omfattning och avgränsning Connect Falköping verkar inom det geografisk område som beskrivits ovan. Verksamheten ska utgå från en lokal inom området, dit allmänheten ska kunna komma i kontakt med grannskapsvärdarna. Lokalen ska också användas för olika aktiviteter som bidrar till projektmålet. Grannskapsvärdarna ska arbeta aktivt uppsökande och i samverkan med andra aktörer inom området, tex skolor och hyresvärdar. De tre huvudområden som arbetet framförallt inriktas emot är barnens välbefinnande, boendes möjlighet att vara goda grannar till varandra som tar ansvar för sin boendemiljö samt ett värdegrundsarbete som kan verka för en positiv utveckling av området, så som demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Projektets bidrag till området ska inte motverka eller frånta annan huvudmans verksamhet eller ansvar. 5. Organisation, ansvar och befogenheter Connect Falköping verkar på uppdrag av Socialnämnden. Stöd för att genomföra ett socialt arbete inom ett område/grannskap finns i Socialtjänstlagens portalparagraf, i dess tredje kapitel 1 och 2 samt 5 kap 1. I dessa paragrafer anges Socialtjänstens ansvar för ett uppsökande och förebyggande arbete och då särskilt för barnen i vårt samhälle. Eftersom projektet till stor del finansierar av medel ur kommunens omställningsfond, så ska en redovisning av projektet också göras till Kommunstyrelsen efter avslutad projekttid. Projektets styrgrupp består av socialnämndens ordförande, socialchef samt förvaltningsekonom. Styrgruppen träffas varannan månad för uppföljning av projektets omfattning, utveckling och inriktning. En referensgrupp bildas där erbjudande om deltagande ges till representanter för hyresvärdar, skola/förskola och de olika kulturella huvudgrupperna inom området, via föreningslivet. Referensgruppen träffas initialt en gång var sjätte vecka för att därefter träffas var tredje månad. Referensgruppens uppgift är att tillgodose en hög grad av påverkansmöjlighet för de boende och verksamma i området. Avdelningschef för IFO är ytterst ansvarig för projektet och stödjer projektledaren i dennes uppdrag. Verksamheten leds i sin helhet av projektledaren. Denna ansvarar för genomförande av verksamhet, utvecklande av arbetsmetoder, personal och ekonomi. Projektassistent biträder projektledaren i genomförandet av verksamheten och stödet till personalgruppen.

7 7 Grannskapsvärdarna utför de olika arbetsuppgifter som blir aktuella och deltar i utformandet av verksamhetens metoder. Grannskapsvärdarna arbetar heltid under ett år. Då nästa grupp av värdar ska påbörja sitt arbete, ska den första gruppen under en månad överlämna kunskaper och erfarenheter till nästa grupp. Grannskapsvärdarna förutsätts kunna arbete med stor självständighet, över de kulturella gränserna och förhoppningen är att de i sitt utövande ska vara goda förebilder och trygga vuxna som allmänheten kan vända sig till. Den arena som Grannskapsvärdarna behöver för att kunna agera utifrån målsättningen med projektet, förutsätter ett nära samarbete med aktörer inom området och då särskilt skolorna och hyresvärdarna. Här blir det viktigt att utforma samarbetet så att målgruppen ändå uppfattar vems uppdrag värdarna agerar utifrån. 6. Värdegrund Att genomföra ett grannskapsarbete på bred front med ett positivt resultat, förutsätter att den arbetsgrupp som ska utföra arbetet har en gemensam värdegrund, som ständigt förmedlas i allt arbete som sker. Denna värdegrund behöver också stämma överens med aktuell lagstiftning samt kommunens och nämndens ställningstagande i olika etiska frågor, så som tex att allt arbete ska ske med barn bästa för ögonen. Undertecknad har upprättat följande ledord för verksamheten: (Vilka kan komma att förändras/revideras något, utifrån första punkten nedan.) Hög delaktighet! I allt vi gör ska vi söka och påverka människors delaktighet. Genom hög delaktighet för de människor som är projektets målgrupp, kan vi åstadkomma mycket och verka för att människor utvecklas och utvecklar. Delaktighet minskar också risken för att vi bygger en verksamhet som människor blir beroende av. Initiativ från de som lever och verkar inom området ska tillvaratas i hög utsträckning. Tillsammans blir vi starka och kan ännu mer! Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra aktörer i området, så som barn och utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna, kommunens kulturidéprojekt och medborgarkontor, Svenska kyrkan samt flera andra intresseorganisationer, föreningar och studieförbund. Mångfald berikar och utvecklar! Området Wetterlinsgatan Hjelmarör är ett område där många boende har sitt ursprung från andra delar av vår värld. Här finns många olika kulturer, språk och nationaliteter representerade. Vi använder, utvecklar och tar tillvara detta i projektet. Personalgruppen ska sättas samman på ett sätt som kan medverka till att negativa gränser etniska grupper emellan suddas ut. Alla kan bidra på olika sätt! Verksamheten ska vara öppen, nyfiken och tillåtande då den söker vägar till ökad trivsel i området. Vi som arbetar inom verksamheten är olika och använder denna olikhet för områdets bästa. Konflikt utvecklar! Utveckling sker då de olika perspektiven möter varandra. Dessa möten är sällan enkla människor emellan, men om de hanteras väl kan de vara utveck-

8 8 lande både för den enskilde och för samhället. Vi bidrar till konflikthantering som utvecklar. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn! Barnen i området behöver liksom barn på alla platser i vår värld, att alla vuxna de möter visar intresse för dem och är förebilder i hur man kan vara varandras goda miljö. Att vuxna hjälper barn till rätta när de gör misstag, är en förutsättning för att barnen ska växa upp till trygga förutsägbara vuxna. Vi vill bidra genom att intressera oss för områdets barn och unga och vara trygga vuxna för dem. Vi är varandras miljö! Goda möten människor emellan är enda vägen till framgång. Den fysiska boende- och arbetsmiljön är viktig, men möten människor emellan och människors enskilda agerande avgör hur miljön i området upplevs och hanteras. Vi vill skapa goda möten och vi vill inspirera de som lever inom området till att ta stort ansvar för sin närmiljö. Vi vågar göra på nya sätt! Beprövad erfarenhet ska sökas och användas. Vi måste utöver detta pröva nya vägar och idéer, då vi söker och prövar aktiviteter för ökat välbefinnande inom området. Vi vågar misslyckas och lär då ännu mer! Vi förväntar oss inte att nå fram till målet med varje aktivitet vi genomför. Däremot räknar vi med att vi kommer att lära mycket då vi misslyckas, en kunskap som även den kan komma till nytta för området. Vi delar med oss av det vi ser, gör och lär! Vi tar ansvar för att ge information så att vår verksamhetsidé kan få en positiv inverkan på hela vår kommun. 7. Genomförandet Connect Falköping har inletts med en förberedandefas som planeras att fortgå tom februari månad. Under Januari arbetar projektledare och assistent vidare med kontaktskapande inom området, information, lokalanskaffning och personalrekrytering. En introduktion och utbildning av personalgruppen förbereds också som sedan inleds så snart personal anställts. Förutom introduktion ska personalgruppen under februari månad delta i iordningställande av lokal och upprättande av strategier i arbetet och kvalitetsstyrningsverktyg. Planen är sedan att påbörja verksamhet ut mot allmänheten i början av mars. Verksamheten pågår sedan under hela 2013 och 2014, under förutsättning av nya beslut inför verksamhetsår 2014, avseende projektets finansiering. Under verksamhetens gång söks omvärldskunskap via handledning/utbildning av extern handledare och via kontakter med andra liknande verksamheter i landet. De aktiviteter som genomförs sker i samverkan med andra aktörer. En första utvärdering av verksamhetens metod och vad som åstadkommits sker under försommaren 2014 för att sedan presenteras för Socialnämnden i augusti 2014.

9 9 Socialnämnden föreslås då ta ställning till om nämnden from 2015 ska fortsätta att bedriva socialt arbete i Falköping via grannskapsarbete i någon form eller ej. En slutligt utvärdering i två separata delar sker då projektet avslutas, förutsatt att priojektet bedrivs under hela den planerade projekttiden. Den del som avser hur trygg människor i området upplever sin tillvaro, sker under början av Den andra delen, utvärdering av hur de 16 grannskapsvärdarna utvecklats efter sin anställning, sker 18 månader efter dess upphörande. Detta för att kunna mäta en mer långsiktig effekt för den enskilde. Slutrapport kan därmed lämnas under hösten Kvalitetsstyrning/riskbedömning Personalgruppen kommer att dokumentera sitt arbete dagligen på olika sätt, tex genom att mäta antal besökare till verksamhetens lokal och antal nyinflyttade som fått stöd. Styrgrupp och referensgrupp får en viktig roll som granskare, återkopplare och påverkare av projektets utveckling och innehåll. Metod kring riskanalys av de aktiviteter som genomförs kommer att sökas och utvecklas av arbetsgruppen och sedan användas inför varje ny aktivitet. Vad gäller osäkerhetsfaktorer så är tidsplanen den stora risken för projektet hittills. Tidsplanen bedöms som optimistisk och påverkas framförallt av om lämplig lokal går att få till början av februari samt att lämplig personal går att anställa för uppdragen som grannskapsvärdar. Eftersom projekttiden är endast två år och värdarna minst behöver ha en anställningstid av ett år, så finns inget utrymme för tidsmässigt förskjutning. Skulle en fördröjning ske, kommer resultatet därmed att påverkas direkt negativt, åtminstone vad gäller möjlighet till självförsörjning på sikt för så många som 16 personer. En annan osäkerhetsfaktor är förhoppningen att vi till 75% kan anställa med nystartsstöd. Om de sökande visar sig inte vara berättigade till detta eller annat anställningsstöd, kan lönekostnaden stiga och det ekonomiska resultatet därmed försämras. Det geografiska området bör inte ändras under projekttiden, då det i sådant fall blir svårt att följa ett resultat. Dock finns information idag som tyder på att vi kan komma att behöva utvidga samarbetet omkring barnen med fler skolor. Tonåringarna inom området finns på andra skolor än de ovan nämnda. Styrgruppen beslutar vid behov om detta tillsammans med projektledning. Utvärderingen av de anställdas utveckling mot självständigt liv görs av personal inom den sociala administrationen, för att trygga en tillräcklig opartiskhet.även utvärdering av projektresultat sker lämpligen av opartisk person av samma skäl.

10 10 9. Kalkyl Connect Falköping tom 2013 Personalkostnad Ledning Grannskapsvärdar Säbo ob-tid Summa personal Lokalhyra Verksamhetskostnader Utbildning/handledning Aktiviteter för området Totalkostnad Erhållet ur omställningsfond Resultat Förväntad besparing förs.stöd Resultat efter besparing Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta projektplanen för Connect Falköping som sin egen. Falköping Susanne Johansson Projektledare Connect Falköping

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga

Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga Vision Öppenhet och mångfald Grundläggande värdering Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer