ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE"

Transkript

1 ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE Monica Eriksson PD, Lektor, Föreståndare Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur

2 HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER Peltonen & Kannas, 2006 Opåverkbara faktorer: arv, kön, ålder Motståndskraft: Känsla av sammanhang, IQ, coping strategier, social kompetens, självkänsla Livsstil: kost, fysisk aktivitet, hälsobeteende Levnadsvillkor: arbetsmiljö, arbetslöshet, utbildning, boende, miljöskydd, vård/omsorgssystem, socialförsäkring, jordbrukspolitik Strukturella förhållanden: ekonomi, urbanisering, globalisering, teknologi, yrkesstruktur, miljöhot Hållbart arbetsliv

3 Resurser Risk ERIKSSON, M. & LINDSTRÖM, B. (2011). En resa till hälsans centrum - det salutogena perspektivet på hälsa och välbefinnande. In: NYGÅRD, M. & FINNÄS, F. (eds.) Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle - festskrift till Gunborg Jakobsson. Åbo: Åbo Akademis förlag.

4 Sense of Coherence (SOC) Systematic review SOC and Health SOC and Age SOC and different settings Asset umbrella Center on Salutogenesis Hur klara vardagens stress? 4

5 Aaron Antonovsky - Salutogenes

6 Lindström, B. & Eriksson, M. (2010) The Hitchhiker s Guide to Salutogenesis. Helsinki; Folkhälsan, IUHPE GWG-SAL.

7 Känsla av sammanhang En global livsorientering ett sätt att se på livet som sammanhängande, begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ett sätt att tänka, vara, handla och bemöta andra människor. En tillit till sin förmåga att identifiera inre och yttre resurser, använda dem om och om igen på ett hälsofrämjande sätt.

8 KÄNSLA AV SAMMANHANG (SOC) BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENINGSFULLHET Att kunna skapa strukturer av kaos gör att vi kan förstå, vi kan sätta in oss själva i ett sammanhang. Det vi förstår blir något lättare att hantera. Vi har förmåga att använda oss av resurser inom oss själva och utanför oss för att hantera stressen. Vi behöver också ha en uttalad vilja och ett engagemang att lösa de svårigheter som orsakar stressen. Det måste vara så betydelsefullt för oss att det är värt att satsa energi på. Antonovsky A. (2005) Hälsans Mysterium. Natur och Kultur, Stockholm.

9 SALUTOGENES KUNSKAPSLÄGET HÖGSKOALN VÄST 865 artiklar varav ca 150 handlar om SOC och arbetslivet

10 Management of meaning (Pearce & Cronen)

11 Resilience / livskraft Den salutogena frågan: Vad skapar hälsa Hur klara sig trots svårigheter Antonovsky stress resilience risk Ingen gemensamt accepterad definition Ett begrepp men ingen egen teori Personlighetsdrag Process av återhämtning i ett kontinuum Tillämpbar på individ-, grupp-, samhällsnivå Emmy Werner Eriksson M, Lindström B. (2011) Life is more than survival: Exploring the links between Antonovsky's salutogenic theory and the concept of resilience, some conceptual considerations. In: Gow K, Celinski M, (Eds.) On resilience and resourcefulness. Montreal: Rogers Publishing.

12 En hälsofrämjande arbetsplats präglas av Ett starkt etiskt förhållningssätt där medarbetarna ses som resursstarka Atmosfär där professionell kompetens och mänskliga resurser får utvecklas Klar struktur där var och en förstår sin uppgift som en del av en större helhet Arbetet upplevs som meningsfullt Medarbetare respekteras Hållbar utveckling Kvalitet SKAPA GROGRUND FÖR GOD HÄLSA

13 Vad betyder SOC i arbetslivssammanhang? Projekt Kusenius & Candolin, 2011 Individnivå Förstå sina egna arbetsuppgifter i ett större sammanhang Förstå sin egen roll, få och ge feedback Ha tillräckliga resurser i form av verktyg, klara riktlinjer och möjlighet att påverka Motivation och engagemang, positiva värderingar relaterat till arbetet Individuellt lärande Organisationsnivå Ha tydliga processer, klara strukturer, klar vision, mission och etiska principer Ett hälsofrämjande förhållningssätt relaterat till ledarskap och medarbetarskap Fokus på arbetsnärvaro, identifiera och utveckla goda och hållbara arbetsprocesser Organisatoriskt lärande

14 Att hantera förändring Johnston B. Nursing Economics 1998;16(1):12-17 Undersökt hur ledarskap kan förbättra personalens coping- förmåga i samband med sjukvårdsreform Personal måste ständigt få svar på vad, varför och när hur få förändringen meningsfull, begriplig och hanterbar? Öppen, rak och ärlig information empowerment personalen blir delaktig Signalera att alla är värdefulla för att förändringen skall lyckas

15 EMPOWERMENT Lärande Thinking and feeling Processing and dealing Process Gemensamt intresse & mål Empowerment har samband med upplevd hälsa och grad av utbrändhet Empowerment och socialt stöd på arbetsplatsen de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet Fokus på organisationen som arena för det hälsofrämjande arbete Arneson H, 2006 Förankring

16 Eriksson M. (artikel under bearbetning vänligen citera inte!) Känsla av sammanhang buffrar mot stress I arbetslivet (Feldt 2000; Albertsen et al. 2001; Toivanen 2006; Bildt et al. 2006; Kinman 2008; Urakawa & Yokoyama 2009 ) Stark SOC motverkar såväl korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro på grund av sjukdom (Engström & Janson 2009) Stark SOC predicerade återkomst till arbete efter sjukskrivning (Falkdal & Edlund 2006; Hansen et al. 2006) SOC förklarade % av variationen i sjukdomssymptom

17 Salutogen handledning av chefer Jakobsson M, Nordstrand E, Winroth J, Lindskog-Johansson E, Eriksson M. (artikel under bearbetning vänligen citera inte!) Salutogen handledning Ökad förståelse av salutogenes Personlig utveckling Möjlighet att skapa en gemensam värdegrund Det pedagogiska arbetssättet en styra Förena teori med praktik Kompetensutveckling genom handledning på salutogen grund Vardagsnära händelser Semistrukturerade intervjuer Analys fenomenografisk metod

18 LEDARSKAP PÅ SALUTOGEN GRUND Exemplet Mölndals stad Eriksson M, Winroth J, Lindskog-Johansson E. et al. (Pågående forskningsprojekt Vänligen citera ej!) Chefer inom vård och omsorg N = 65 Berättelser, intervjuer, fokusgrupper Fenomenografisk analysmetod Värdegrund Humanistisk människosyn fokus på resurser Gemensamt språk & kultur Delaktighet Dialog - Respekt Ledarskap Mod våga vara ledare och chef Tillit till medarbetare, få dem att växa Sammanhang se & kommunicera dem Klara tydliga mål stå bakom dem Mandat ha handlingsutrymme

19 Resursfaktorer (Eriksson T i Abrahamsson et al. Friskfaktorer i arbetslivet 2003) Kunna påverka arbetssituationen Bra och tydlig arbetsledning Fungerande organisation Hälsofrämjande arbetsplats Få utvecklas i jobbet Kompetenshöjning Tillåtande atmosfär & öppet klimat Få misslyckas Humor, arbetsglädje, trivsel God lön 19 Solidaritet och gemenskap Respekt

20 Interventionsstudie: Buffra stress bland unga flickor Haraldsson K N = 40 Intervention: Stresshanteringsprogram bestående av diskussioner om stress, mental träning och massage. Frågeformulär före och efter interventionen + uppföljning efter 8 v RESULTAT Färre allmänna symptom, minskad stress och en förbättrad SOC. N=153 interventionsgrupp N=287 kontrollgrupp Intervention: Ett skolbaserat hälsopromotivt program (massage och mental träning) för ungdomar med syfte att minska stress. Frågeformulär före och efter programmets genomförande. RESULTAT I interventionsskolan vidmakthöll både pojkar och flickor gott välbefinnande relaterat till stress i högre grad än i kontrollskolan.

21 21

22 Tillsammans bygger vi nätverk Tillsammans förändrar vi världen! Tack för er uppmärksamhet!

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Nyckelord: hälsofrämjande, arbetsplats, helsefremmende, arbeidsplass, ergonomi. trots massivt fokus på förbättring av arbetsmiljöfaktorer

Nyckelord: hälsofrämjande, arbetsplats, helsefremmende, arbeidsplass, ergonomi. trots massivt fokus på förbättring av arbetsmiljöfaktorer fag Hälsofrämjande arbetsplatser ett nytt perspektiv för fysioterapeuter? Carolina Lybäck- Forsbacka, bedriftsfysioterapeut, Narvik Bedriftshelsetjeneste (nåværende arbeidssted), masterstudent i helsefremmende

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer varit delaktiga och bidragit med sina kunskaper.

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

barns och ungdomars hälsa

barns och ungdomars hälsa Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa en utmanande uppgift Marie Golsäter DISSERTATION SERIES NO. 26, 2012 JÖNKÖPING 2012 Marie Golsäter, 2012

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse?

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Ulrika Gabriel C-uppsats i psykologi, VT 2007

Läs mer

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1 Sexuellt våld och övergrepp är ett globalt hälsoproblem. Prevalensen är hög och med ett förmodat stort mörkertal. Effekterna av sexuella övergrepp i barndomen kan påverka både kroppslig och mental hälsa

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet -meningsfullhet Loss of a spouse -comprehensibility -manageability -meaningfulness

Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet -meningsfullhet Loss of a spouse -comprehensibility -manageability -meaningfulness Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete 15 hp Höstterminen 2008 Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer