SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING"

Transkript

1 SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Öckerö seglande gymnasieskola, studiecentrum och vuxenutbildning bedriva verksamhet inom följande områden: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Verksamheten skall bidra till att Elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på Hänsyn tas till elevers olika behov Elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans Uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 2. PROFIL För att invånarna ska få förtroende för Öckerö seglande gymnasieskola, studiecentrum och vuxenutbildning och dess tjänster ska verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 3. MÅL OCH SATSNINGAR Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet, genom bl. a. arbete på klassråden(filmen Vad fick du luft ifrån), temadagar som följs upp före och efter, utveckla arbete med KUL genom att involvera fler lärare ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX 1 Uppdrag 2

2 Arbeta vidare med utgångspunkt från resultatet i GR:s elevenkät Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger och rektorer för att öka den digitala kompetensen genom att ha detta som fokusområde för KU under läsåret / Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Arbetar vidare med kommunikationen med elever genom att använda digitala resurser i klassrummet - Ta fram en plan för att säkerställa att alla elever som har behov av att låna en dator kan göra det Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Se över möjligheten att bygga till våra lokaler med ytterligare lektionssalar, bl. a. en laborationssal. Eleverna är nyfikna och känner lust att lära - Skapa engagerande och positiva lärandemiljöer - Arbeta med att öka graden av inflytande från 86 % till 90 % Segling och praktik genomförs på ett säkert sätt - Se över våra rutiner för drogtester Fortsätta att erbjuda aktiviteter för våra elever på eftermiddagar och kvällar i, bl. a. i samarbete med fritidsgården. Erbjuda en vuxenutbildning av hög kvalitet - Utveckla informationen på hemsidan och i andra forum för att nå dem som tidigare fått minst utbildning - Anpassa kvalitetshjulet efter vuxenutbildningens läroplan - Ta fram en plan för elevinflytande - Utveckla planen mot kränkande behandling Arbeta för att kommunmedborgarna informeras om och uppmuntras till att tillvarata möjligheten att studera inom ramen för GR:s nya vuxenutbildningsavtal. Kommunens miljömål uppfylls - Inrätta källsorteringen i klassrummen och Stilla Havet - Samtliga elever formulerar ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Verksamhetsansv avstämning av verksamhet och ekonomi Skolchef månadsvis Verksamhetsansv prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Skolchef månadsvis Skolchef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering Barn- och utbildningsnämnd enl schema Nämnd prognos per verksamhet KS AU enl schema ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX 2 Uppdrag 2

3 5. BUDGET BUDGET SUMMA Öckerö seglande gymnasieskola Gymnasiet: Interkommunal ersättning Gymnasiet: Inackordering och skolskjuts Studiecentrum och vux Vux, grundvux, interkommunal ersättning SFI tkr tkr tkr tkr tkr tkr 200 tkr 6. FRAMTID En utmaning det kommande året är genomförandet av kravet på lärarlegitimation. Vi är trångbodda och behöver se över möjligheterna att bygga ut vår skola med fler lektionssalar. Den senaste gymnasiereformen har inneburit att ansökningarna till de yrkesförberedande programmen har minskat. Vi följer den utvecklingen och får ha en beredskap att anpassa vårt utbud till efterfrågan. En ökning av behovet av vuxenutbildning för unga med kortare utbildning kan skönjas och efterfrågan har ändrat karaktär från enstaka teoretiska kompletteringar till hela yrkes- utbildningar. 7. UPPGIFTSMÅTT ANTAL ELEVER I BUDGET Naturvetenskapsprogrammet, ht 96 Samhällsvetenskapsprogrammet, ht 132 Sjöfartsprogrammet, ht 64 Studiecentrum, ht 5 Antal elever som uppbär interkom skolersättning, gymnasiet, ht ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX 3 Uppdrag 2

4 MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING SKOLCHEF Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet, genom bl. a. arbete på klassråden(filmen Vad fick du luft ifrån), temadagar som följs upp före och efter. Arbeta vidare med utgångspunkt från resultatet i GR:s elevenkät SKOLCHEF Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger och rektorer för att öka den digitala kompetensen genom att ha detta som fokusområde för KU under läsåret /2016. Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur Arbetar vidare med kommunikationen med elever genom att använda digitala resurser i klassrummet Ta fram en plan för att säkerställa att alla elever som har behov av att låna en dator kan göra det SKOLCHEF Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Se över möjligheten att bygga till våra lokaler med ytterligare lektionssalar, bl. a. en laborationssal. SKOLCHEF Eleverna är nyfikna och känner lust att lära Skapa engagerande och positiva lärandemiljöer Arbeta med att öka graden av inflytande från 86 % till 90 % SKOLCHEF Fortsätta att erbjuda aktiviteter för våra elever på eftermiddagar och kvällar i, bl. a. i samarbete med fritidsgården. SKOLCHEF Erbjuda en vuxenutbildning av hög kvalitet Utveckla informationen på hemsidan och i andra forum för att nå dem som tidigare fått minst utbildning Anpassa kvalitetshjulet efter vuxenutbildningens läroplan

5 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Ta fram en plan för elevinflytande Utveckla planen mot kränkande behandling SKOLCHEF Arbeta för att kommunmedborgarna informeras om och uppmuntras till att tillvarata möjligheten att studera inom ramen för GR:s nya vuxenutbildningsavtal. SKOLCHEF Kommunens miljömål uppfylls Arbeta vidare med källsorteringen, bl.a. i klassrummen och Stilla Havet

6 MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet, genom bl. a. arbete på klassråden(filmen Vad fick du luft ifrån), temadagar som följs upp före och efter. Arbeta vidare med utgångspunkt från resultatet i GR:s elevenkät Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger och rektorer för att öka den digitala kompetensen genom att ha detta som fokusområde för KU under läsåret / Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Arbetar vidare med kommunikationen med elever genom att använda digitala resurser i klassrummet - Ta fram en plan för att säkerställa att alla elever som har behov av att låna en dator kan göra det Planerade insatser för lokalutveckling genomförs - Se över möjligheten att bygga till våra lokaler med ytterligare lektionssalar, bl. a. en laborationssal. Ta fram en plan för att säkerställa att alla elever som har behov av att låna en dator kan göra det Eleverna är nyfikna och känner lust att lära - Skapa engagerande och positiva lärandemiljöer - Arbeta med att öka graden av inflytande från 86 % till 90 % Fortsätta att erbjuda aktiviteter för våra elever på eftermiddagar och kvällar i, bl. a. i samarbete med fritidsgården. Erbjuda en vuxenutbildning av hög kvalitet

7 - Utveckla informationen på hemsidan och i andra forum för att nå dem som tidigare fått minst utbildning - Anpassa kvalitetshjulet efter vuxenutbildningens läroplan - Ta fram en plan för elevinflytande - Utveckla planen mot kränkande behandling Arbeta för att kommunmedborgarna informeras om och uppmuntras till att tillvarata möjligheten att studera inom ramen för GR:s nya vuxenutbildningsavtal. Kommunens miljömål uppfylls - Arbeta vidare med källsorteringen, bl.a. i klassrummen och Stilla Havet

8 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX ANTAL ELEVER I MÅTT UTF BUD Naturvetenskapsprogrammet (f.d. MBI), ht Samhällsvetenskapsprogrammet (f.d. DSG), ht Sjöfartsprogrammet, däck (f.d. FST), ht Sjöfartsprogrammet, maskin (f.d. MST), ht Studiecentrum, ht Antal elever som uppbär interkommunal skolersättning, gymnasiet, ht

9 EKONOMISK UPPFÖLJNING ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUX Kortfattad kommentar till total avvikelse Tkr -xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar