Välkommen som god man/förvaltare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som god man/förvaltare!"

Transkript

1 Välkommen som god man/förvaltare! Handbok för kommunerna: Handboken är ursprungligen sammanställd av Anita Holm, Högsby kommun och Maj-Britt Carlsson, Mönsterås kommun.

2 Checklista viktiga saker du bör tänka på vid start av ett nytt ärende Kontakta omgående din huvudman, anhöriga och eventuell vårdpersonal. Se flik 7, 7.14 och 7.15 Underrätta olika intressenter om ditt uppdrag genom att lämna en kopia på ditt registerutdrag. Se flik 7 Kontanter ska tas om hand och sättas in på huvudmannens konto. Se flik Upprätta förteckning över tillgångar och skulder. Se hela flik 7.1 Har din huvudman skulder som bevakas av kronofogden ska utdrag bifogas förteckningen. Se flik 7.12 Anhörighetsförteckning. Se flik 7.2 Finns testamente. Se flik 7.4 Upprätta någon form av budget för din huvudman. Se flik 7.5 Eventuellt spärra telefonen mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. Se flik 7.5 Post anmälan särskild postadress. Se flik 7.9 Bankmedel spärras. Se flik 8 Bankfack. Se flik Internetbank/Girobetalning betalning av räkningar. Se flik 7.7 Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring. Se flik 7.8 Sök bidrag som din huvudman är berättigad till. Se flik 7.10 Avveckling av bostad/fastighet. Se flik 12, sid 1-6. Krav på samtycke. Uttag spärrade medel, köp av värdepapper m.m. Se flik 13.1 och 13.2 Godmans-, förvaltarförening. Försäkrad genom medlemskap. Se flik 26 Bokför tidsåtgång och resor i uppdraget som god man. Se flik 23, 24 Under flik 30 Kommunspecifik information hittar du kontaktuppgifter och information om vad som gäller i just din kommun, t ex blankettstöd, bokföringsprogram etc.

3 Innehåll Checklista 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan bli god man/förvaltare? 4. Skillnaden mellan god man och förvaltare 5. Vem beslutar? 6. Vad ingår i ditt uppdrag? 6.1 Bevaka rätt 6.2 Förvalta egendom 6.3 Sörja för person 7. Dina uppgifter som god man/förvaltare 7. 1 Förteckningsblanketten Tillgångar Kontanter Bankmedel Bankfack Värdepapper Fastighet Bostadsrätt Bostad Lösöre Bil Andra tillgångar Skulder

4 7.2 Anhörighetsförteckning 7.3 Fullmakter 7.4 Testamente 7.5 Budget/Ekonomi 7.6 Räkenskaper Deklaration 7.7 Internetbank/Girobetalning 7.8 Hemförsäkring 7.9 Post 7.10 Försäkringskassa 7.11 Kommunen Socialtjänstlagen LSS 7.12 Kronofogden 7.13 Skatteverket 7.14 Hyresvärd 7.15 Vårdpersonal/Boende 7.16 Årsredovisning Checklista 7.17 Redogörelse

5 8. Spärrade bankmedel 9. Huvudmannens samtycke 10. Del i dödsbo 11. Generellt förbud mot gåva och arvsavstående 12. Avveckling av bostad/fastighet 13. När krävs överförmyndarens samtycke? 13.1 Krav på samtycke 13.2 Placering utan krav på samtycke 14. Rättshandlingar mellan god man eller förvaltare och huvudman 15. Sekretess 16. Rätt att ta del av handlingar 17. Årlig omprövning av förvaltarskap 18. Överklagande 18.1 Överförmyndarens beslut 18.2 Beslut tagna av Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst

6 19. Situationen förändras 19.1 Behov av god man finns inte längre 19.2 Godmanskap räcker inte 19.3 Begäran om entledigande 19.4 God man/förvaltare är frånvarande 20. Upphörande av godmanskap/förvaltarskap 21. Talan om skadestånd 22. Åtgärder vid huvudmannens död 22.1 Begravning 22.2 Allmänna arvsfonden 23. Arvode 24. Rese- och kostnadsersättning 25. Förenklad skattedeklaration 26. Godmans-, förvaltarförening 27. Blanketter 28. Frågor och svar, testa dig själv Kommunspecifik information /. 31. Sakregister

7 Förteckning över blanketter som finns under flik 27 A. Förteckning B. Redovisning C. Redogörelse D. Ansökan om anstånd redovisning E. Ansökan om uttag spärrade medel F. Ansökan om samtycke till placering G. Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom H. Intyg om huvudmans hälsotillstånd I. Yttrande över åtgärd fast egendom J. Ansökan om samtycke skuldförbindelse K. Ansökan om samtycke inteckning eller annan upplåtelse L. Ansökan om god man vid rättshandling eller rättegång M. Ansökan om entledigande N. Förvaltarskapsprövning 1. Kassablad 2. Anmälan om särskild postadress 3. Samrådsavtal 4. Begäran om uppgift över fastighetsinnehav 5. Förteckning över deponerat lösöre 6. Kvittenslista

8 1. Överförmyndaren I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I denna handbok har vi för enkelhetens skull valt att använda ordet överförmyndare. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det betyder för det första att de lagar och bestämmelser som gäller för kommunen även gäller för överförmyndaren i tillämpliga delar, framförallt kommunallagen. För det andra är överförmyndaren en myndighet. Därmed gäller som exempel bestämmelserna i förvaltningslagen, där det bland annat står om myndigheters serviceskyldighet och hur beslut kan överklagas. För det tredje är överförmyndarens uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna hur överförmyndaren skall utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. Överförmyndaren är inte ställföreträdarens överordnande eller arbetsgivare och kan aldrig ta över ställföreträdarens uppdrag eller ansvar. Länsstyrelsens tillsyn Länsstyrelsen inspekterar årligen överförmyndaren och granskar dels det av överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Överförmyndaren skall lämna länsstyrelsen de upplysningar som den behöver för att kunna utöva sin tillsyn.

9 2. Vem får god man eller förvaltare? Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. God man/förvaltare kan förordnas för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar (till exempel ingå avtal eller ge bort egendom), personlig intressebevakning etc. Inte alla personer som har behov av hjälp kan få god man. Behovet måste vara kopplat till en nedsättning av förmågan att klara sig själv (orsakssamband mellan grundproblematiken och behovet av hjälp) En person som har god man eller förvaltare kallas i fortsättningen för huvudman.

10 3. Vem kan bli god man eller förvaltare Lagtexten säger att till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare. En god man/förvaltare ska ha ordnad ekonomi och inte förekomma i brottsregistret. En god man/förvaltare bör heller inte förekomma i kronofogdens eller socialförvaltningens register. Eftersom uppdragen kan omfatta vitt skilda saker är det naturligtvis av värde att ha bredd i kunskap och erfarenhet. rättrådig = redbar, hederlig, rättvis

11 4. Skillnad mellan god man och förvaltare Det finns en avgörande skillnad mellan god man och förvaltare. Gode mannen är endast ett biträde åt en huvudman som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen i sådana fall måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen (se flik 9). Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. Förvaltaren har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan dennes samtycke

12 5. Vem beslutar? Det är tingsrätten som på ansökan från överförmyndaren, huvudmannen eller anhöriga fattar beslut om anordnade, utökning eller inskränkning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Vid byte av god man eller förvaltare beslutar överförmyndaren. Observera att en god man eller förvaltare måste kvarstå tills en ny ställföreträdare är förordnad. Godmanskapet eller förvaltarskapet är ett lekmannauppdrag. Om det krävs expertkunskaper, till exempel vid en fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar, bör god man eller förvaltare anlita någon som har dessa kunskaper.

13 6. Vad ingår i ditt uppdrag? Uppdragets omfattning framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag som överförmyndaren sänt ut. Uppdraget kan innebära att: Bevaka huvudmannens rätt, se flik 6.1 Förvalta huvudmannens egendom, se flik 6.2 Sörja för huvudmannens person, se flik 6.3 En god mans/förvaltares uppgifter är delvis beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje i arbetet är att du som god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Det innebär att du som god man/förvaltare alltid ska stå på din huvudmans sida om det uppstår intressekonflikter mellan honom/henne och till exempel huvudmannens arvingar eller vårdpersonal.

14 Vad ingår i ditt uppdrag? 6.1 Bevaka rätt Att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen, till exempel; - Bevaka rätt i dödsbo - Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad - Bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare - Ansökan om skuldsanering - Bevaka rätt i ärende om avhysning hos hyresnämnden Andra exempel på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas: - Ansökan om stöd och service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Det kan handla om kontaktpersoner, ledsagarservice m.m. - Ansökan om bostadsbidrag samt anmäla eventuell förändring av hyreskostnaden så att huvudmannen får rätt bostadsbidrag - Ansökan om annat boende - Överklaga beslut

15 Vad ingår i ditt uppdrag? 6.2 Förvalta egendom Uppgiften innebär, om inte ditt förordnande anger annat, förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen. Förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera och att se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad. Grundläggande för förvaltningen enligt föräldrabalken är att huvudmannens medel skall: I skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att de medel som inte används för sådana ändamål skall: Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning Det föräldrabalken säger är att huvudmannen ska få det han/hon behöver och har råd till samt att resterande medel (pengar) ska placeras tryggt. Med skälig avkastning avses inget annat än normal bankränta. Observera att du som god man/förvaltare ska göra en egen bedömning. Du behöver inte ta hänsyn till att din huvudman gjort en viss placering. Bedömningen ska ske utifrån köptid, reavinst etc. Rekommendationen är att högst 30 % av huvudmannens medel får placeras i fonder och värdepapper. Du får aldrig spekulera med din huvudmans pengar. Se även information under flik Avyttring av tillgångar: Din huvudman ska behålla endast den egendom som han/hon behöver. Om huvudmannen inte själv kan ta ställning ska du som god man/förvaltare ställa dig frågan: Är det till fördel att behålla (stiger det i värde, finns det affektionsvärde)? Om inte Avyttra! Om ditt förordnande omfattar att förvalta huvudmannens egendom så är du redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen (se flik 7.16).

16 Vad ingår i ditt uppdrag? 6.3 Sörja för person Sörja för person brukar också kallas personlig omvårdnad Det är en viktig uppgift. Uppgiftens innehåll kan inte bestämmas generellt utan avgörs i det enskilda fallet. Sörja för person innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen. Gode mannen/förvaltaren har istället följande roll: Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt Minst en gång per månad ska du som god man/förvaltare besöka din huvudman. Ta initiativ till att huvudmannen får till exempel en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivilligorganisation, exempelvis Röda Korset I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga. Tänk på att insatser som inte ingår i ditt uppdrag arvoderas inte.

17 7. Dina uppgifter som god man/förvaltare För att få nödvändig information är det bra om du snarast kontaktar din företrädare (om sådan funnits) och/eller huvudmannen, dennes anhöriga, kurator, personal på vårdinrättningar etc. Uppvisa vid behov ditt registerutdrag som i princip fungerar som en fullmakt. Underrätta försäkringskassan, posten, banker, hyresvärd, ev institution med flera om ditt uppdrag genom att lämna en kopia på ditt registerutdrag. Inom två månader efter förordnandet ska du upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Detta görs på en särskild blankett. (se flik 27, blankett A). Blanketten lämnar du in till överförmyndaren för granskning. Om du efterträder en god man/förvaltare behöver du inte upprätta en förteckning. Du tar istället vid där den förre gode mannen/ förvaltaren slutade. Dennes utgående saldon blir dina ingångssaldon som ny god man/förvaltare. Du kommer däremot att få ta del av den förra gode mannens/förvaltarens redovisningar för föräldrabalken (FB 16:8) säger att du ska granska din företrädare. Granskningen ska vara gjord och lämnad till överförmyndaren inom 2 månader.

18 7.1 Förteckningsblanketten (blankett A, flik 27) Huvudman Huvudmannens namn, personnummer, adress och vistelseadress, t.ex sjukhem, gruppbostad, sjukhus etc. God man/förvaltare Här fyller du i dina uppgifter om namn, adress, telefon m.m. Vi ber dig ange telefonnummer såväl till din bostad som eventuellt arbete. Det är viktigt för oss att kunna ta kontakt med dig. Om du har mobiltelefon, telefax eller e-postadress ange även dessa. Förordnandedag Din förordnandedag framgår av registerutdraget. Du ska redovisa din huvudmans tillgångar och skulder per denna dag. Det är inte tillräckligt med kontoutdrag utan du ska beställa en ekonomisk översikt (kapital och räntebesked) av din huvudmans bank, annars kan man inte vara säker på hur många konton eller lån huvudmannen har. Detsamma gäller värdepapper.! Observera att alla saldon du lämnar på förteckningsblanketten ska vara per förordnandedag. Det är också viktigt att du tänker på att ingen beräknad (upplupen) ränta ska tagas med. Den betalas ju inte ut förrän vid årsskiftet och då som först blir den en inkomst för din huvudman Förteckning ska avges på heder och samvete och kan medföra straffansvar enligt brottsbalken. Underlåtenhet att i rätt tid avge redovisning till överförmyndaren kan detta medföra vitesföreläggande, det vill säga god man/förvaltare anmodas vid vite att fullgöra sitt åliggande. Glöm inte att ta en kopia av förteckningen. Den ska du ha som ingångsvärde när du gör din första årsräkning

19 Förteckningsblanketten Tillgångar Tillgångar är kontanter bankmedel värdepapper obligationer bostadsrättslägenhet fastighet bil etc. All egendom av större värde ska förtecknas

20 Förteckningsblanketten Tillgångar/Kontanter Kontanter ska tas om hand och sättas in på huvudmannens konto. Kontanter ska bara undantagsvis förvaras av dig, till exempel om du ska betala en räkning kontant eller lämna pengar till huvudmannen, hemtjänst, institutionspersonal eller liknande. Om du har huvudmannens pengar hemma ska du förvara dem åtskilda från dina egna pengar. Om du lämnar ut kontanter till din huvudman eller boendepersonal ska du ha kvittens på överlämnad summa. (Använd blankett 6, flik 27)

21 Förteckningsblanketten Tillgångar/Bankmedel Du ska ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per förordnandedag. Beloppet ska vara exklusive upplupen ränta. Den redovisas istället som inkomst i nästa årsräkning. Du behöver inte redovisa öresbelopp utan avrunda till närmaste jämna belopp. Du skall styrka saldona med ekonomisk översikt (beställ kapital- och räntebesked per förordnandedatum) från banken. Det ska tydligt framgå att kontona är spärrade, säg till banken om detta. Huvudmannens konton ska förses med överförmyndarspärr förutom ett konto för löpande utgifter. Saldot på det kontot får vara max ett halvt basbelopp. Alla konton ska stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto eller huvudmannens pengar på ditt eget konto. Se till att tillgångarna har bra ränta. Om större belopp står på allkonto eller liknande, bör de placeras på konton med bättre avkastning, tala med din huvudmans bank om detta. Se även info om internetbanks- och girobetalningsrutiner under flik 7.7

22 Förteckningsblanketten Tillgångar/Bankfack Om din huvudman har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Vill inte din huvudman att ni tittar i bankfacket ska du respektera det. Kan inte huvudmannen lämna samtycke måste läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av en förteckning över innehållet i bankfacket. Om du hittar pengar i bankfacket ska de sättas in på banken. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket kanske finns gravbrev, bostadsrättsbevis, lagfartshandlingar, bilregistreringspapper etc. Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhets- eller fastighetsavveckling. Om testamentet är förseglat får du inte öppna det.

23 Förteckningsblanketten Tillgångar/Värdepapper Aktier ska redovisas med kursvärdet per förordnandedag. Det är marknadsvärdet och inte deklarationsvärdet som ska anges. Ange antalet aktier för varje slag av aktie. Fondandelar ska anges till antalet per förordnandedag. Detsamma gäller optioner, teckningsrätter och andra typer av värdepapper. Obligationer ska anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Om värdepapper förvaras i depå, dvs om bank eller värdepappersföretag sköter förvaltningen av värdepapperen, ska depåförteckning läggas med. Du ska träffa avtal med banken om att depån ska vara spärrad. Det ska framgå att depån har överförmyndarspärr det vill säga att du måste ha överförmyndarens tillstånd att ta ut några värdepapper ur depån. (Se även information under flik 6.2 och flik ) Huvudmannen kan själv naturligtvis alltid ta ut medel om han/hon vill (gäller ej vid förvaltarskap).

24 Förteckningsblanketten Tillgångar/Fastighet Du ska kontrollera om din huvudman äger en fastighet. Tänk på att det kan vara så att huvudmannen har fritidshus någon annanstans. Observera att fritidshus på ofri grund räknas som lösöre och ska tagas upp under övriga tillgångar (flik ). På deklarationsblanketten finns uppgift om din huvudmans fastighetsinnehav, har du inte tillgång till den kan du beställa en kopia av Skatteverket. Du kan också skriva till Skatteverket (närmaste skattekontor) och begära uppgift om din huvudmans fastighetsinnehav. Uppgiften om en person äger fastighet är inte offentliga därför kan du inte ringa om detta. Använd blankett 4, flik 27. Telefonnumret till Skatteupplysningen är Fastigheter ska redovisas med taxeringsvärdet. Att huvudmannen äger fastigheten ska styrkas med lagfartsbevis eller utdrag från Skatteverket. Det är bra om ett nytaget gravationsbevis lämnas eftersom det även ger oss redovisning över vilka inteckningar som är uttagna i fastigheten. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I beviset redovisas aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel, registerbeteckning, tidigare registerbeteckning, areal, avskild mark, vissa taxeringsuppgifter, lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav, inteckningar m.m. samt anteckningar. Populärt kallas gravationsbevis för "GB". Mer info på Kalmar och Kronobergs län: Inskrivningsmyndigheten Eksjö Telefon Fax (ej ansökningar) Gotlands kommun: Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje NORRTÄLJE Telefon: Fax:

25 Förteckningsblanketten Tillgångar/Bostadsrätt Bostadsrättslägenhet ska anges med ägd andel, föreningens namn och lägenhetens beteckning. Innehavet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget ska framgå vilka panter som belastar lägenheten. Bostadsrätt redovisas med deklarationsvärde.

26 Förteckningsblanketten Tillgångar/Bostad Det är bra om du anger hur stor bostad huvudmannen har. Har din huvudman en hyresrätt, se till att du får kopia på hyreskontraktet. Du kan även be hyresvärden om detta.

27 Förteckningsblanketten Tillgångar/Lösöre Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller liknande. Du bör även själv ha en förteckning över bättre lösöre. Kontrollera (se till) att de är försäkrade. Läs mer om försäkringar under flik 7.8

28 Förteckningsblanketten Tillgångar/Bil Har huvudmannen bil ska den värderas till marknadsvärde och tagas med i tillgångsförteckningen. Om din huvudman inte använder bilen ska den ställas av i bilregistret och i de fall han/hon inte har behov av bil längre ska den säljas.

29 Förteckningsblanketten Tillgångar/Övriga Om det finns andra värdefulla tillgångar ska de tas med i din tillgångsförteckning. Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns. Kontrollera (se till) att de är försäkrade. Observera att fritidshus på ofri grund räknas som lösöre och ska tagas upp under övriga tillgångar. Läs mer om försäkringar under flik 7.8

30 Förteckningsblanketten Skulder Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten. Se även information under flik och På bilagan till deklarationsblanketten ser du vilka skulder din huvudman hade vid årsskiftet. Skulder ska anges med varje fordringsägare för sig. Om samma inkassoföretag har flera borgenärer som söker betalning av huvudmannen ska varje borgenär ändå anges för sig. Större skulder ska redovisas och verifieras per förordnandedagen (till exempel långfristiga bankskulder med mera). Mindre skuldbelopp ska redovisas och bör verifieras med senaste räkning, inkassokrav eller liknande (till exempel obetalda räkningar för el, telefon, mindre kontokortsskulder med mera). Det kan visa sig när årsbeskeden kommer att det finns skulder som du ej känt till. I dessa fall tar du med dem i årsredovisningen och skriver en förklaring till överförmyndaren. Se mer info under flik 7.5 Budget/Ekonomi och flik 7.6 Räkenskaper/Deklaration flik 7.12 Kronofogdemyndigheten

31 7.2 Anhörighetsförteckning Om de uppgifter du får av överförmyndaren behöver kompletteras ber vi dig göra det. Vi har stor nytta av släktförteckningen när vi vidtager vissa större åtgärder, till exempel vid fastighetsförsäljning då det behövs yttranden från anhöriga.

32 7.3 Fullmakter Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon vad avser egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Som god man/förvaltare har du ingen kontroll över vad fullmaktsinnehavaren gör och det kan bli omöjligt för dig att fullfölja ditt uppdrag. Om det inte är möjligt att återkalla fullmakten p g a huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Om huvudmannen motsätter sig detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker) skall du omedelbart kontakta överförmyndaren som då bör överväga att ansöka om upphörande av ställföreträdarskapet.

33 7.4 Testamente Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhets- eller fastighetsavveckling. Om testamentet är förseglat får du inte öppna det. Om din huvudman vill skriva testamente ska du endast boka tid hos någon jurist åt honom/henne. God man/förvaltare ska ej bevittna testamente, ej heller deltaga vid upprättandet. Som god man/förvaltare kan du inte med rättslig verkan godkänna ett testamente. Du kan endast bekräfta att du mottagit eller tagit del av testamentet för din huvudmans räkning. Under de sex månader som därefter följer har du möjlighet att klandra testamentet. Klander kan t ex bli aktuellt om det föreligger ett formfel eller testator inte varit vid sina sinnes fulla bruk vid tiden för testamentets undertecknande. Har du inte klandrat testamentet inom denna tidsperiod vinner testamentet laga kraft gentemot din huvudman.

34 7.5 Budget/Ekonomi Sid 1/4 När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid och om möjligt i samråd med din huvudman upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall, då det finns stora skulder, kan du kontakta kommunens budgetrådgivare/konsumentsekreterare för hjälp. Du kan också själv kontakta långivare och göra överenskommelse om delbetalning för din huvudmans räkning, se sid 4/4. Har din huvudman dålig ekonomi och till exempel saknar pengar till nya glasögon, översyn av sina tänder eller annat nödvändigt finns det flera möjligheter för dig att söka bidrag till en speciell åtgärd. - Kommunens socialförvaltning förvaltar en hel del fonder. - Kyrkan har också en del fonder. - Biblioteket har databaser och böcker om fonder och stiftelser. Du kan också pröva att göra överenskommelse om delbetalning före köp. I de fall din huvudman inte kan stå emot telefonförsäljare kan du gå in och spärra den med NIX-telefon. Se information på nästa sida.

35 7.5 Budget/Ekonomi Sid 2/4 Föreningen NIX-Telefon Privatpersoner Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. Det sker genom att numret tas in i spärregistret NIX-Telefon. Försäljare får - med vissa undantag - inte ringa till telefonnummer som finns i NIX- Telefon. Den som vill spärra sitt telefonnummer ringer när det gäller fast eller mobiltelefon endast fast telefon Att spärra din telefon kostar ingenting mer än samtalskostnaden. Spärren gäller tillsvidare, tills du överlåter abonnemanget till någon annan eller tills du själv väljer att ta bort den. Information hittar du på föreningens hemsida:

36 7.5 Budget/Ekonomi Sid 3/4 Förslag på skrivelse: Ansökan om uppgörelse Datum Sökande Personnummer Inkomster Pension inkl bostadstillägg, netto Övriga inkomster, bidrag 0 Ränta 0 Summa inkomster Utgifter Hyra Hemtjänst 0 Trygghetslarm 0 Arvode till god man/förvaltare, preliminärt 880 Oförutsett 50 Övrigt (enligt normalbelopp för ensamstående) Summa utgifter Överskjutande belopp 425 Fodringsägare Avbetalningsplan Hyresvärd bilaga Svea inkasso bilaga 3 50 Intrum Justitia bilaga 4 75 ICA/KF bilaga Summa 425 Med hänvisning till ovanstående vill jag föreslå ovanstående avbetalningsplan: Huvudmannen betalar var och en av ovanstående fordringsägare avbetalning varje månad tills skulden är betald, dock längst i 5 år. Avbetalning justeras proportionellt med hänsyn till överskjutande belopp, den del av skulden som återstår efter 5 år skall då skrivas av. Skulderna fryses vid ovanstående summor, ingen ränta eller avgift debiteras ytterligare. Skriftligt svar emotses inom 3 veckor. Med vänlig hälsning Underskrift /god man eller förvaltare Registerutdrag, bilaga Ovanstående godkännes Ort, datum:... Fodringsägare

37 7.5 Budget/Ekonomi Sid 4/4 Om din huvudman får en faktura från Landstinget ska du som god man/förvaltare vara uppmärksam på om någon faktureringsavgift ska debiteras huvudmannen. Detta står att läsa i respektive landstingets katalog under avsnittet patientavgifter. Tillhör din huvudman ett landsting som inte debiterar personer, som har god man eller förvaltare, faktureringsavgift ska du ta kontakt med ekonomiavdelningen på respektive lasarett. Meddela då att din huvudman har god man eller förvaltare så att avgiften kan tas bort.

38 7.6 Räkenskaper Som god man/förvaltare måste du föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter. Det räcker i princip att detta görs i en kassabok. Enkelt kassablad finns under flik 27, blankett 1. Räkenskaperna bildar underlag för redovisningen som du lämnar till överförmyndaren varje år. Pengar och papper som tillhör huvudmannen ska förvaras för sig. Du får inte blanda samman din huvudmans pengar eller papper med dina egna eller om du har fler uppdrag ska de hållas isär. Du ska också som god man/förvaltare se till att spara räkenskaper och verifikationer (kvitton). I samband med granskning kan överförmyndaren begära att du ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. Då får du lämna in alla papper. Räkenskaperna och verifikationerna ska sparas och tre år efter det att ditt uppdrag har upphört ska du skicka samtliga verifikationer till den som är behörig att ta emot dem. Till exempel till den som äger dödsboet efter din huvudman. Det finns idag framtagna dataprogram för gode mäns/förvaltares bokföring och redovisning: Godman Redovisnings Program mer information hittar du på PC Ställföreträdare mer information hittar du på Om din överförmyndare ersätter kostnaden för inköp av dataprogram finns information om detta under flik 30.