Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014"

Transkript

1 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä

2

3 Sammanställning av redovisningar från länsstyrelserna avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014, dnr 4.2.7Ä Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen har avdelningschef Anna Bünger samt Åsa Bjelkeby och Anita Sandell deltagit. Den senare föredragande av ärendet. Stockholm Gunilla Nordlöf Anita Sandell

4

5 Innehåll 1 Inledning Bakgrund till uppdraget Syfte och mål Metod Slutsatser Genomförande Redovisning av inbetalade belopp för 2013 respektive Beslutat belopp och användning av avgifter för förebyggande av skador m.m Beslutat belopp, användning och resultat avseende allmänna ändamål Användning och resultat avseende allmänna ändamål - kategori åtgärder inkl. planering, projektering m.m. för att skydda och restaurera vattenmiljöer (även utan samband med den verksamhet bygdeavgiften avser) Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori näringsliv Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori service Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori rennäringen Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori annat allmänt ändamål Beslutat belopp, användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori fonderade medel Effekter och betydelse av beslutade medel... 7 Bilaga 1 Sammanställning Länsstyrelserna bygdeavgiftsmedlens användning och resultat

6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund till uppdraget Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet. Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara på ett sådant sätt att det bidrar till hållbar utveckling. Människor och företag i alla delar av landet ska ges möjligheter att växa och utvecklas av egen kraft 1. Bygdeavgiftsmedlen kan ses som en finansieringskälla som kommer den enskilda bygden tillgodo och som kan öka attraktionskraften. Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen ålagts att betala i avgift för att minska eller gottgöra skador som vattenregleringen orsakat den berörda bygden. Avgiften betalas in till länsstyrelserna. Bygdeavgiftsmedlen ges som bidrag till kostnader för att förebygga, minska skada eller som ersättning för skada. Vidare ges medel för allmänna ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller som är till annan nytta för bygden. Tillväxtverket har i regleringsbrev 2015 fått i uppdrag att sammanställa länsstyrelsernas redovisningar över inbetalade belopp avseende bygdeavgifter enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter för 2013 respektive 2014 samt beslutad användning av dessa avgifter uppdelad på belopp avsatta till användning för förebyggande av skador m.m. samt på belopp till allmänna ändamål. Sammanställningen ska även innehålla länsstyrelsernas beskrivningar av resultaten av de insatser som medlen avseende allmänna ändamål har använts till. 1.2 Syfte och mål Syftet är att fullgöra uppdraget i enlighet med regleringsbrevet. Målet är att sammanställningen av redovisningarna av bygdeavgifterna kommer att vara ett bra underlag för regeringen. 1.3 Metod Tillväxtverket skickade, den 6 februari 2015, ett frågeformulär till länsstyrelserna för redovisning av resultat avseende bygdeavgiftsmedlen samt en mall för inbetalade respektive beslutade belopp av medlen. Redovisningen skulle, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, vara Tillväxtverket tillhanda senast den 2 mars Skrivelsen skickades till samtliga länsstyrelser. 1.4 Slutsatser Bygdeavgiftsmedel hanteras av 16 länsstyrelser. Vattenkraftsföretagen betalade totalt drygt 128 miljoner kronor för respektive år 2013 och 2014 i vattenregleringsavgift. Avgifterna som betalats till länsstyrelserna varierar i storlek där de högsta avgifterna går till de nordligaste länen. Av dessa medel går större delen av medlen till området allmänna ändamål och ges till ett brett spektra av investeringar och åtgärder. Medel ges även, efter beslut av Mark- och miljödomstolen, till ersättning för förebyggande eller ersättning av skada som uppstått på grund av vattenregleringen. Det går inte att förutsäga när behov och anspråk uppstår, därmed har ett antal av länsstyrelserna reserverat belopp för att ha en beredskap för eventuella ersättningar. Dessa länsstyrelser anger att det är viktigt med denna beredskap då det kan uppstå skador av större karaktär. Länsstyrelserna uppger vidare att bygdeavgiftsmedlen är betydelsefulla för bygderna, särskilt för inlands- och fjällkommuner samt för rennäringen. Det kan vara svårt att hitta andra medel för den typ av insatser som bygdeavgiftsmedlen kan ges till. Det kan ofta handla om mindre eller medelstora belopp men för den förening eller en ideell organisation har satsningen inte kunnat genomföras utan dessa medel. Medlen bidrar till att utveckla näringslivet och en levande landsbygd vilket kommer näringslivet, de boende, inflyttare och besökare till nytta. Tillväxtverket konstaterar att medlen går till insatser för det civila samhället för en levande landsbygd vilket är i enlighet med målet i den regionala tillväxtpolitiken utvecklingskraft i alla delar av landet (8)

8 Enligt länsstyrelserna uppvisar många projekt positiva samhällseffekter och främjar olika insatser inom civila samhället och som resulterar i förbättrade livsmiljöer för boende och inflyttare eller stärker förutsättningar för näringslivet. Med hjälp av relativt låga belopp för investeringar och insatser skapas en bra livsmiljö och ett stärkt näringsliv. Det handlar också om att möjliggöra och stödja samverkan för nya idéer och lösningar. 2 Genomförande Samtliga länsstyrelser har svarat på Tillväxtverkets förfrågan beträffande inbetalda belopp, dess beslutade användning av bygdeavgiftsmedlen samt resultat. Av 21 länsstyrelser svarade 5 att de inte har några bygdeavgifter. Under tidsperioden har Jönköpings och Västmanlands län inte fattat några beslut om medel. Kartan nedan visar de länsstyrelser som hanterar bygdeavgiftsmedel samt vilka som inte har sådana medel. Följande redovisning är uppdelad i avsnitt: Inbetalda bygdeavgifter från vattenkraftsföretagen Beslutat belopp och användning av avgifter för förebyggande av skador m.m. Beslutat belopp, användning och resultat avseende allmänna ändamål I bilaga 1 finns en sammanställning över svar från respektive länsstyrelse. 2 (8)

9 2.1 Redovisning av inbetalade belopp för 2013 respektive 2014 Länsstyrelserna har redovisat inbetalade belopp från vattenkraftsföretagen avseende bygdeavgifter för 2013 respektive Totalt inbetalda medel för 2013 uppgår till 128,4 miljoner kronor och för 2014 till 128,5 miljoner kronor. Av nedanstående tabell framgår att den största delen av avgifterna, 86 procent, betalats in till länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län vilket är naturligt då det är där som de största vattenregleringarna genomförs. Länsstyrelse Inbetalade belopp 2013 Inbetalade belopp 2014 Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Jämtlands län Länsstyrelsen Västerbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen Värmlands län Länsstyrelsen Gävleborgs län Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen Uppsala län Länsstyrelsen Kronobergs län Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Östergötlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Jönköpings län Länsstyrelsen Skånes län TOTALT (kr) Beslutat belopp och användning av avgifter för förebyggande av skador m.m. Enligt 4 i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter kan den som lidit skada ansöka om bidrag för kostnader för att förebygga, minska skada eller erhålla ersättning för skada. Ansökan görs hos Mark- och miljödomstolen som prövar ärendet och fattar beslut. Därefter sänds beslutet till länsstyrelsen som betalar ut ersättning till den sökande. Av länsstyrelsernas redovisningar framgår att det är ett fåtal ärenden som erhållit sådan ersättning för år 2013 och Totalt ersättningsbelopp för 2013 uppgick till drygt kronor och kronor för Tabellen nedan visar medel för 2013 och 2014 som Mark- och miljödomstolen fattat beslut om och som länsstyrelsen därefter har effektuerat. 3 (8)

10 Län BESLUTADE MEDEL 2013 BESLUTADE MEDEL 2014 Dalarna Jämtland Kronoberg Norrbotten Värmland Västerbotten Västernorrland TOTALT (kr) Av länsstyrelsernas redovisningar framgår att medlen främst har använts till att förbättra och anlägga erosionsskydd. Andra exempel är att bäckar har grävts ut så att vatten åter rinner ut i älvar samt förbättringsarbeten av dräneringsdiken. Hälften av länsstyrelserna reserverar medel som en beredskap för eventuella skador m.m. Länsstyrelserna uppger att ersättning för skador kan handla om allt från mindre belopp till mycket stora, speciellt i de län som har flest reglerade vattendrag. De länsstyrelser som reserverat störst andel medel är Länsstyrelsen Norrbotten med 14,7 miljoner kronor och Länsstyrelsen Dalarna med 10 miljoner kronor. 2.3 Beslutat belopp, användning och resultat avseende allmänna ändamål Bygdeavgiftsmedlen kan, efter att medel har avsatts för eventuella skador m.m. enligt kapitel 2.2, användas till allmänna ändamål. Dessa investeringar ska främja näringslivet, servicen i bygden, eller annat som är till nytta för bygden. Det totala beloppet för dessa investeringar uppgår till 134 miljoner kronor för 2013 och 118 miljoner kronor för Länsstyrelserna har, i enlighet med regleringsbrevet för länsstyrelserna, redovisat användning och resultat uppdelat på följande kategorier: - åtgärder inkl. planering, projektering m.m. för att skydda och restaurera vattenmiljöer (även utan samband med den verksamhet bygdeavgiften avser) - näringsliv - service - rennäringen - annat ändamål - fonderade medel Ett antal av länsstyrelserna uppger att bygdeavgiftsmedel även ges som medfinansiering till andra projekt. Tabellen nedan visar beslutat belopp för insatser avseende allmänna ändamål för respektive län och år. 4 (8)

11 LÄN BESLUTADE MEDEL 2013 BESLUTADE MEDEL 2014 Norrbotten Jämtland Västerbotten Västernorrland Dalarna Värmland Gävleborg Västra Götaland Östergötland Uppsala Halland Stockholm Kronoberg Skåne TOTALT (kr) I efterföljande kapitel redovisas användning och resultat per kategori Användning och resultat avseende allmänna ändamål - kategori åtgärder inkl. planering, projektering m.m. för att skydda och restaurera vattenmiljöer (även utan samband med den verksamhet bygdeavgiften avser) Beslutade medel för kategorin åtgärder inkl. planering, projektering m.m. för att skydda och restaurera vattenmiljöer har använts till följande insatser: - biotopåtgärder - restaurering av vattendrag - främjande och förbättringar av vandringsvägar för fisk - andra åtgärder som främjar fisket - projektering av fiskväg/faunapassage - utrivning av raserad damm - renovering av dammkonstruktion Det huvudsakliga resultatet är att vandringsvägar för olika fiskarter har förbättrats för en ökad livskraft för fisken. Stödmottagare har varit fiskevårdsföreningar, samfällighetsföreningar samt andra ideella föreningar, kommuner, länsstyrelse och hushållningssällskapet. Följande länsstyrelser har beslutat medel till insatser inom denna kategori; Dalarna, Halland, Jämtland, Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västernorrland och Östergötlands län. 5 (8)

12 2.3.2 Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori näringsliv Inom kategorin näringsliv har medel beslutats till en mängd olika insatser. Det gemensamma för dessa är att det stärker det lokala näringslivet och den lokala boendemiljön. Insatser som genomförts för att stärka det lokala näringslivet är bland annat näringslivsutveckling, destinationsutveckling, utvecklingsinsatser för ökad turism och förstudier för bredband. Ett område som har kommit både näringslivet, boende och besökare till nytta är åtgärder inom fritidssektorn. Några exempel är upprustning av leder och broar, framtagning av informationsskyltar, renovering av båthamnar och sjösättningsramper, belysning till skidanläggning, investeringar i golfbana, rastplatser och servicebyggnader kring vattendrag och fiskecamper, utsättning av smolt m.m. Vidare har medel gått till renovering och investeringar i bygdegårdar, samlingslokaler och fritidsföreningar. Sammanfattningsvis redovisar länsstyrelserna att resultaten av insatserna har lett till att stärka det lokala näringslivet, ökat antal företag och arbetstillfällen, fler besökare, bättre säkerhet och en energieffektivisering av anläggningar. Stödet anses vara betydelsefullt och ha positiv inverkan för det lokala näringslivet och för de som bor i bygden. Stödmottagare var ideella och ekonomiska föreningar (båtklubbar, golfklubbar, skoterklubbar, orienteringsklubbar m.fl.), projektgrupper och kommuner samt företagare som investerat i insatser som kommit området till godo. Följande länsstyrelser har beslutat medel till insatser inom denna kategori; Dalarna, Jämtland, Kronoberg och Norrbottens län Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori service Åtgärder och investeringar inom kategorin service är delvis liknande som i kategori Näringsliv. Renoveringar, investeringar, säkerhetshöjande, avloppsanläggningar och energibesparande åtgärder har genomförts i hembygdsgårdar/klubbstuga, samlings-/möteslokaler, festlokal och idrottsplats. Syftet har varit att göra lokalerna mer tillgängliga och attraktiva. Länsstyrelserna som har beviljat medel inom denna kategori anger att vissa investeringar är en förutsättning för att verksamheten över huvudtaget ska kunna bedrivas. Det är svårt för föreningar att ideellt kunna skapa intäkter som täcker fullt ut för investeringar. Exempel på andra investeringar som genomförts är följande: - renovering och investering i badplats och lekplats - handikappanpassning - gång- och cykelbro - skoter- och vandringsleder - hamnar - parkeringsplatser - grillplatser - gärdsgård - vägbelysning - dikningar, vägar, broar Resultatet anges vara att det är tack vare genomförda insatser som det finns möjlighet till fritidsliv, rekreation och service i glesbygden. Följande länsstyrelser har beslutat medel till insatser inom kategori service; Dalarna, Jämtland, Kronoberg och Norrbottens län Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori rennäringen Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län har beslutat om medel till samebyar för insatser inom kategorin rennäringen. Det har främst varit investeringar och förbättringar i 6 (8)

13 renskötselanläggningar såsom renstängsel, samlingshagar, upprustning och nybyggnationer av flyttleder samt annan infrastrukturförbättringar. Medel har även beslutats till renbruksplaner och utvecklingsprojekt. Resultatet uppges minska och lindra det som vattenregleringen medfört för renskötseln. Rennäringen har också kunnat utvecklas och som medfört ökad produktivitet Användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori annat allmänt ändamål Inom kategorin annat ändamål har så gott som alla länsstyrelser beslutat medel för genomförande av olika insatser. Nedan listas ett urval av de insatser som genomförts, uppdelat på vad insatsen avser. Renovering, upprustning Här återfinns renovering och upprustning av hembygdsgård/bygdegård, sågkvarn, folkskola, museum, idrottsanläggningar, ridklubb m.fl. samt skyttebana, terrängbana och ishockeyrink. Investeringar Investeringar i idrottsanläggningar såsom badplatser, skidspår, skoterleder, fotbollsplaner, ridplaner, material till slalombacke, belysning, vindskydd, grillplatser. Andra investeringar är hjärtstarter, informationsskyltar, inventarier till idrotts- och hembygdsföreningar, fiskevårdande åtgärder, kulturinsatser, infrastruktur och utbyggnad av bredband m.m. Projekt Projekt har genomförts inom energibesparing, modell för kulturskola för barn och ungdomar samt miljö- och trafik Beslutat belopp, användning och resultat avseende allmänna ändamål kategori fonderade medel Länsstyrelserna fonderar inga medel avseende allmänna ändamål utan avsätter endast medel för förebyggande av skador m.m. enligt 4 förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter, se kapitel 2.2. Tillväxtverket har tolkat att kategorin fonderade medel även kan avse följande exempel. En projektägare söker och beviljas medel för ett år men som inte nyttjas det året utan reserveras till kommande år då projektägaren söker ytterligare medel. Syftet är att samla en summa medel för att kunna göra en större satsning år 2 eller år 3 med det totala beloppet. Om det totala beloppet hade beviljats vid ett tillfälle så kan det ha inneburit att andra sökande har fått stå tillbaka, därmed har några av länsstyrelserna godkänt en sådan ordning. Exempel på sådana insatser är investeringar i bygdegård, avloppsanläggning och projekt inom näringsliv, kultur, idrott och medicinskt område. 2.4 Effekter och betydelse av beslutade medel Länsstyrelserna har beskrivit effekter och betydelsen av beslutade bygdeavgiftsmedel. Vattenkraftsutbyggnaden har resulterat i mycket omfattande förändringar av stora geografiska områden. Länsstyrelserna uppger att detta har påverkat bygden både direkt och indirekt vilket har orsakat försämrade förutsättningar för såväl fiskbestånd som för de boende i bygden samt för rennäring, besöksnäring och andra näringslivsrelaterade verksamheter. Där de största vattenregleringarna sker är orter med de sämsta förutsättningarna för att kunna erbjuda invånare och näringsliv service samt att vara attraktiva för inflyttning och nyetablering av företagande. Bygdeavgiftsmedlen ger möjlighet till utveckling och är betydelsefull för drabbade bygder. Länsstyrelserna anser att bygdeavgiftsmedlen är en mycket viktig finansieringskälla för kommunerna, särskilt i glesbygd, och ger konkreta insatser för att stärka den lokala utvecklingen. Det kan det vara svårt att hitta andra medel för den typ av verksamhet som kan stödjas via 7 (8)

14 bygdeavgiftsmedlen. De intäkter som bland annat föreningar och hembygdsgårdar, samlingslokaler m.fl. kan få genom olika arrangemang är inte i den omfattningen att det täcker de investeringar som behövs för att upprätthålla dessa lokaler med tillhörande aktiviteter. Bidrag från bygdeavgiftsmedlen tillsammans med ideellt arbete har oftast varit avgörande för att en investering ska kunna genomföras och bidra till utveckling av verksamheten som i många fall annars inte vore möjlig. Renoverade samlings-/föreningslokaler, idrottsarenor och kulturmiljöer har gett föreningarna större möjligheter att utveckla och utöka sin verksamhet för ett mer levande förenings- och fritidsliv. En följdeffekt av insatsernas genomförande är att samverkan mellan föreningar ökat med stort ideellt engagemang och arbete. Genom bygdeavgiftsmedlen ges möjlighet att skapa miljöer och verksamheter som stärker attraktionskraften. Som exempel uppger länsstyrelserna att investeringar i olika anläggningar bidragit till ökat antal besökare vilket kommit näringslivet i bygden till nytta. Investeringar för utveckling och förbättrade förutsättningar för näringslivet är en viktig del. Här kan bland annat nämnas besöksnäringen som idag är en mycket viktig bransch i framför allt inlands- och fjällkommuner. Länsstyrelserna anser att bygdeavgiftsmedlen bidrar till att ge möjlighet att upprätthålla en levande landsbygd. Det ger positiva samhällseffekter, förbättrade livsmiljöer för boende och inflyttare och stärkta förutsättningar för näringslivet. De årliga bygdeavgiftsmedlen är till stor nytta i länen, särskilt för inlands- och fjällkommuner samt rennäringen. 8 (8)

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Förädlingsstöd Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader Förädlingsstöd för att skapa nya jobb Investeringsstöd för lantbrukets konkurrenskraft Investeringsstöd

Läs mer

25mb 25mb 25mb 25mb FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015 OBS! Reviderad 160513 tabell 3-4K B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B P O ST: 106

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Ds 2015:53 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Kultur, fritid och rekreation

Kultur, fritid och rekreation Kultur, fritid och rekreation 153 154 KULTUR MÅLSÄTTNING - Det ska finnas förutsättningar för ett rikt kulturellt utbyte inom kommunen - Kommunen ska sträva efter att bli ett filmcentrum i regionen - Ett

Läs mer

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd 1(5) Datum Diarienummer 2009-08-11 Ert dnr 190-3836-09 Nf Vårt dnr 013-2009-904459 Dokumenttyp Yttrande Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E V E D E V Å G S O M Ä R I D Y L L E N I B E R G S L A G E N M E D N Ä

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö SLUTRAPPORT 2007-01-29 Länsstyrelsen i Jämtlands län 831 86 Östersund Bilaga 5 Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö Projektets namn:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; SFS 1998:812 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden 2014-01-15 Hushållningssällskapet Västernorrland Kenneth Ottosson Hakon Ahlbergs väg 33 D 852 40 Sundsvall Slutrapport Fisketurism i Holmbygden Kenneth Ottosson januari 2014 Hushållningssällskapet Västernorrland

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse SALA KOMMUN Kultur & Fritid l".>;. Ink. 2012-01~ l' 9 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Vad som står i reglementet för kultur- och fritidsnämnden finns på kommunens hemsida,

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

KULTUR, FRITID OCH REKREATION

KULTUR, FRITID OCH REKREATION Människor har på fritiden behov av att komma ut i naturen för friluftsliv och avkoppling. Detta behov tillgodoses såväl i vardagen som under helger och längre ledigheter genom lättillgängliga rekreationsmiljöer

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Friluftsliv och rekreation. Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28

Friluftsliv och rekreation. Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Friluftsliv och rekreation Bengt Åkerlind, bengt.akerlind@solleftea.se Ansvarig tjänsteman Läsanvisning till detta häfte Den slutliga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Kungliga Skogs- och Landsbygdsakademin 24 oktober 2013 Storsjöyran 2013 Smart specialisering Smart specialisering är en utvecklad

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND Fibernät med EU-stöd Fibernät Tillgång till bredband och Internet är idag lika självklart som tillgång till elektricitet och

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Källör 2016. Framtiden för ett historiskt hus. och hur vi kan göra Östhammar till en mer levande skärgårdsstad

Källör 2016. Framtiden för ett historiskt hus. och hur vi kan göra Östhammar till en mer levande skärgårdsstad Källör 2016 Framtiden för ett historiskt hus och hur vi kan göra Östhammar till en mer levande skärgårdsstad Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, 2014-03-13 Historia Huset har en lång och ovanligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

och planeringsavdelningen

och planeringsavdelningen Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Anna Hörnsten Telefon: 08-508 20 061 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-09-28 SDN 2006-10-19 Dnr 015-362/2006 STADSDELSFÖRNYELSEN I VANTÖR

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Yttrande 1 (5) Enheten för samhällsplanering Emma Franzén Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: Ku2015/02481/KL ku.remissvar@regeringskansliet.se GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-05-02 LS 1203-0450 Landstingsstyrelsen 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 12*05-22 00007 Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Titel Syfte Målgrupp

Titel Syfte Målgrupp Titel Hälsocheckar. Syfte Ungdomar mår idag allt sämre. Genom goda matvanor och fysisk aktivitet kan man förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar, typ 2- diabetes, stroke, sjukdomar

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektrapport 2010 Hästnäringens Nationella Stiftelse Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektet är finansierat av Jordbruksverket via

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer