Pengarnas roll för återhämtningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengarnas roll för återhämtningen"

Transkript

1 Pengarnas roll för återhämtningen Inspirationsdag BasUt Tylösand 25 januari 2011 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet

2 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden Socialstyrelsen (2008) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport Den gruppen som har lägst andel personer med lön är personer med psykisk funktionsnedsättning. I denna grupp har 1 av 3 inkomst av lön. Även lönens storlek är lägst för personer i denna grupp. Även här skiljer sig olika diagnosgrupper åt. Personer med hörselnedsättning har högst disponibel inkomst och personer med psykisk funktionsnedsättning har lägst. [det är] personer som angivit psykisk funktionsnedsättning som i störst omfattning får sjuk- och aktivitetsersättning. De har den näst lägsta ersättningen.

3 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden Socialstyrelsen (2008) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport procent av befolkningen har uppgett att de erhåller ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffra för personer som uppgivit rörelsehinder är drygt 9 procent, medan bland dem som uppgivit psykisk funktionsnedsättning får hela 23 procent ekonomiskt bistånd. Det är vanligast att personer med psykisk funktionsnedsättning tar emot ekonomiskt stöd på detta vis [av närstående, anhöriga eller någon släkting].

4 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden Socialstyrelsen (2006) Lägesrapporter Handikappomsorg. Personer med betydande psykiska funktionshinder har fortfarande inte bara klart sämre ekonomiskt utgångsläge, inkomsten har dessutom i princip stått stilla under en tioårsperiod. Eftersom den övriga befolkningens inkomst har ökat innebär det att den ovan nämnda gruppens ekonomiska resurser faktiskt försämrats. Vilka effekter får detta för den enskilde?

5 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden Socialstyrelsen (2006) Socialrapport var , bland personer i åldrarna 25-64, 34 procent av män och 21 procent av kvinnor med psykiska besvär fattiga att jämföra med 11 procent bland alla personer i samma ålder. Varaktighet Personer i yrkesaktiva åldrar utan nämnvärda arbetsinkomster och som dessutom i stort saknar inkomster från pensionssystem, arbetslöshetskassa eller sjukförsäkring löper stor risk att vara varaktigt fattiga.

6 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden Socialstyrelsen (2003) Jämförelsetal för socialtjänsten år Mellan 1988 och 1999 hade de ekonomiska svårigheterna för personer med funktionshinder fördubblats (från 8 procent till 16 procent). 19 procent av de funktionshindrade kvinnorna och 13 procent av männen (25-64 år) uppgav att de saknade kontantmarginal ( kronor). Vad gäller personer med psykiska besvär var det 51 procent av kvinnorna och 47 procent av männen som uppgav att de saknade en kontantmarginal.

7 Beskrivning av ekonomiska levnadsförhållanden SOU (1992) Välfärd och Valfrihet service, stöd och vård för psykiskt störda. Slutbetänkande av Psykiatriutredningen SOU, 1992:73. Den ekonomiska situationen har undersökts på två sätt: tillgång till en kontantmarginal om kronor att kunna använda för en oförutsedd utgift samt i vad mån det under senaste året inträffat att man haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för t.ex. hyra och mat. För frågan om kontantreserven är tendensen helt tydlig. Bland helt besvärsfria saknar 10 % extra kontanter. Andelen är betydligt högre bland dem med lättare psykiska besvär och bland de långtidssjuka, 20 resp. drygt 20 %. Förtidspensionärerna visar en skillnad mellan män och kvinnor. Bland männen saknar 32 % en kontantmarginal medan hela 44 % av kvinnorna är lika illa ställda.

8 Beskrivning av konsekvenserna Unga förtidspensionärer Jämnåriga Med psykiatrisk störning Med somatisk diagnos Hela befolkningen Ej kontant marg Ej löpande utg Ej tillg till bil Ej semesterresa Bor ensam Saknar nära vän

9 Beskrivning av konsekvenserna Socialstyrelsen (2010) Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättningar. ( ) konstateras att exempelvis personer med funktionsnedsättningar oftare än andra avstår från sjukvård, tandvård och läkemedel av ekonomiska skäl. ( ) För en person med aktivitetsersättning, som ger en månadsinkomst före skatt på cirka kr, torde möjligheter till en meningsfull fritid vara kraftigt kringskuren.

10 Åtgärder? Arbetslinjen Socialstyrelsen (2010) Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättningar. Att kompensera för den låga inkomsten är möjligt till en viss gräns, men för att den ekonomiska situationen verkligen ska förbättras krävs att en högre andel kommer ut på arbetsmarknaden.

11 Arbetets lov There are good reason to suppose that working might promote recovery from schizophrenia and other psychoses, including improved social integration, normalizing peer relations and enhanced self-image. Work is a natural adult activity and a source of identity. A job brings increased income, expanded social contacts, and a sense of meaning in life, whereas unemployment carries risks of alienation, apathy, substance abuse, physical ill-health and isolation. Warner, R. (2009) Recovery from schizophrenia and the recovery model, Current Opinion in Psychiatry, 22,

12 Arbetets lov Arbete Helps distract people from their symptomatology. ( ) a training opportunity for the enhancement and development of social skills. ( ) Provides its own safety net. ( ) More status. ( )A way to help people to develop possibilities for intimacies, love and sex. ( ) make daily life more interesting plus leasure time that has more meaning. Arbetslöshet Depression, feeling of worthlessness, self-pity, self-absorption, higher risk for substance abuse, greater chance of isolation and powerty. Marrone, J. & Golwka, E. (1999) If works makes people with mental illness sick, what do unemployement, powerty, and social isolation cause? Psychiatric Rehabilitation Journal, 2:23,

13 Åtgärder? TCO (2009) Jakten på superarbetskraften III. TCO granskar: Rapport 8/09. I rapporten ges tydliga belägg för hur arbetsgivarnas ökade selektion slår hårdast just mot långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Bara sju av hundra arbetsgivare är positiva till att anställa sjukskrivna från annat arbete. Bara tolv av hundra arbetsgivare är positiva till att anställa personer som är långtidsarbetslösa.

14 Arbete och psykisk hälsa? In general, it can be said that research that is concerned with illustrating the relationship between financial conditions on the one hand and ill health on the other has found that it is primarily low financial status, financial stress and poverty that are linked with an increased risk of ill health and have a powerful impact on wellbeing. Research that has studied the financial aspects of unemployment has shown that there is a link between financial hardship and ill health, primarily mental ill health. Starrin, B. & Jönsson L.R. (2006) The finance-shame model and the relation between unemployment and health, in Kieselbach, T., Winefield, A.H., Boyd, C. & Anderson, S. (reds.) Unemployment and health. International and interdisciplinary perspectives. Sydney: Australian Academic Press.

15 Arbete och psykisk hälsa? The issue that is relevant for the work-unemployment dichotomy is the prevalence of psychosocial ill health, not only among the unemployed, but also among the employed, depending upon the perceived quality of their working conditions. In the light of changes that have occurred during the last years, such as increased globalization of the economy and increased flexibility of the labour market, there are reasons to reconsider the usefulness of the employment-unemployment dichotomy. Starrin, B. & Janson, S. (2006) Unemployment, secure employment and insecure employment: differences in self reported ill health, in Kieselbach, T., Winefield, A.H., Boyd, C. & Anderson, S. (reds.) Unemployment and health. International and interdisciplinary perspectives. Sydney: Australian Academic Press.

16 Arbete och psykisk hälsa? The relative risk of suffering ill health is, in some cases as we have noted, even greater among those who have an insecuredisempowered job than for those who are unemployed. This is in line with what has been previously documented, that job insecurity, lack of influence and reduced possibilities for personal development at work increase the risk for ill health. It can be noted that adjusting for economic stress substantially reduces the relative risk of acquiring ill health. Starrin, B. & Janson, S. (2006) Unemployment, secure employment and insecure employment: differences in self reported ill health, in Kieselbach, T., Winefield, A.H., Boyd, C. & Anderson, S. (reds.) Unemployment and health. International and interdisciplinary perspectives. Sydney: Australian Academic Press.

17 Arbete - pengar Om Arbete är önskvärt men knappast en aktuell lösning för flertalet människor med allvarliga psykiska störningar och långtidarbetslöshet Och om pengar/en skälig levnadsnivå är den springande punkten när det gäller de negativa följderna av arbetslösheten Så

18 Arbete - pengar Kan bättre ekonomiska villkor vara terapeutiska, befrämja återhämtning, även om de inte är kopplade till ett arbete? Och; om så Vad gör vi med denna kunskap?

19 Pengar som möjlighet? Ett exempel Och sedan en randomiserad kontrollerad studie

20 Pengar som möjlighet? För andra är bowling enbart en idrott, men för mig är det också terapi. Det är en social sport. Om jag skulle träna fotboll, så träffas man två gånger i veckan och sedan går man hem efter att ha duschat, sedan är det slut. Här kan jag gå ner varje dag nästan dygnet runt. Någonstans att ta vägen. Ett socialt utrymme

21 Pengar som möjlighet? Alltid finns det någon man kan tala med. Man är som en stor familj. Vi har samma intresse, alla hjälper alla. Tillhörighet. En bland alla

22 Pengar som möjlighet? I och med att de har sett att jag är hjälpsam, duktig på data och har gott om tid, så har jag fått olika hedersuppdrag, som att ställa upp och hjälpa till på träningar. Jag får hjälpa till med data och de tycker jag är viktig. Jag tar hand om resultaten och talar om vem som vinner, vem som kommer tvåa Hjälpsam. Hedersuppdrag. Jag är viktig. En bland alla, men speciell

23 Pengar som möjlighet? Jag har makt att bestämma. Det ger en viss styrka. Det ger mig också ett visst människovärde. På en bowlingbana spelar det ingen roll om du är psykiskt sjuk, om du är utlänning, astmatiker, dyslektiker; bara du strajkar så mycket du kan. Makt, styrka och människovärde

24 Pengar som möjlighet? Man är lika som andra; idrotten förenar, heter det. Så när jag spelar match är jag lika mycket värd som alla andra. Jag har utvecklat ett förtroende. Så fort det blir något så ropar de på mig. Ett förtroende. Vara behövd. Värde

25 Pengar som möjlighet? Brukarnas erfarenhet är ett av de källorna som skall ligga till grund för evidensbaserade insatser. Forskningsresultat utgör en annan källa så låt oss titta på den enda Randomiserade studie i frågan som jag känner till

26 Pengar och vänskap en RCT 260 deltagare Svåra psykiska störningar Social isolering, bedömd av psykiater Delades i 2 grupper Grupp 1 Vanlig behandling + 25 USD Grupp 2 Vanlig behandling + 25 USD + en vän 9 månader

27 Pengar och vänskap en RCT Resultat I Deltagarna längtade efter och tog tillvara på tillfället att utveckla vänskapliga relationer. Oberoende om de fick det inom programmets ram eller var utan.

28 Pengar och vänskap en RCT Resultat II Färre symptom Högre funktionsnivå Högre självuppfattning

29 Pengar och vänskap en RCT I m tired of being the one that s Oh, we ll get Tom a christmas card or we ll get Tom something for Christmas, but Tom can t return the favor. Well Tom is able now. I was able to get little trinkets for my nieces and nephews for Christmas. It wasn t much, but I didn t feel like on poverty row anymore.

30 Pengar som möjlighet? Pengar - Socialt samspel - Identitet Pengar öppnar olika platser, handlingsutrymmen och sociala samspelsmöjligheter. Dessa i sin tur leder till olika erfarenheter, Vilka, i sin tur, påverkar individens självbild och identitet.

31 Pengar och psykisk hälsa /läsa vidare Davidson, L., Haglund, K., Stayner, D., Rakfeldt, J., Chinman, M. & Kraemer Tebes, J. (2001b) It was just realizing that life isn t one big horror : A qualitative study of supported socialization. Psychiatric Rehabilitation Journal, vol. 24 no 3, pp Davidson, L., Stayner, D. A., Nickou, C., Styron, T. H., Rowe, M. & Chinman, M. L. (2001) Simply To Be Let In : Inclusion as a Basis for Recovery, Psychiatric Rehabilitation Journal,vol 24, no 4, pp Davidson, L., Shahar, G., Stayner, D.A., Chinman, M.J., Rakfeldt, J. & Kraemer Tebes, J. (2004) Supported socialization for people with psychiatric disabilities: lessons from a randomized controlled trial, Journal of Community Psychology, vol 32, no 4, pp Topor, A. (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm: Natur och Kultur. Topor, A. (2007) Ekonomins följder för den psykisk (o)hälsan, Psykologtidningen nr 12, s Topor, A. (2007) Är pengar terapeutiska? I Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R (red) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH Psykiatri Södra Stockholm.

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Rapport 2014:16. Överskuldsättning och ohälsa. En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan

Rapport 2014:16. Överskuldsättning och ohälsa. En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan Rapport 2014:16 Överskuldsättning och ohälsa En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan 2014:16 Överskuldsättning och ohälsa Konsumentverket 2014 Författare:

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser sf Rapport 2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Alain Topor & Anne Denhov Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Om erfarenhet, praktik och vetenskap Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten Utgiven av FoU-enheten inom Psykiatri Södra Stockholm.

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen?

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen? ANALYSERAR 2007:1 Nej till sjukpenning Vad hände sen? Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd RAPPORT 2014:6 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Av egen kraft tillsammans med andra

Av egen kraft tillsammans med andra Maria Klamas Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning Nr. 2010:2 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Copyright:

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer