Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008"

Transkript

1 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:1 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_ESF_ indd

2 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm D nr: STA /08 Grafisk design: Alenäs Grafisk Form Upplaga: 100 ex Tryck: RPS Tryckeri, Stockholm 2010 Rapport_ESF_ indd

3 innehåll Sammanfattning inledning Bakgrunden till inspektionen... 5 Genomförande av inspektionen INITIERINGSFASEN POLISMYNDIGHETENS HOTBILDSBEDÖMNING Inhämtande av uppgifter internt och externt... 7 Dialog med olika grupper... 7 Inspektionsgruppens bedömning... 8 Inspektionsgruppens rekommendationer POLISMYNDIGHETENS BESLUT Regler om ledning av särskild händelse Ledningsnivåer Planering Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet VPOP SPT Regler om ledning av särskild händelse vid Polismyndigheten i Skåne Beslut om initieringsdirektiv Beslut i stort Beslut om personaluttag Beslut om taktiskt genomförande av kommenderingen Beslut om användande av VPOP Beslut om informationsstrategi Inspektionsgruppens bedömning Inspektionsgruppens rekommendationer PLANERING AV INSATSEN Insatsledning Planering på övergripande operativ nivå Planering på minutoperativ nivå Bemanning Personal från andra myndigheter Utredningsverksamheten Utvärdering Inspektionsgruppens bedömning Inspektionsgruppens rekommendationer ARBETSMILJÖ Allmänt Mental förberedelse Boendet Information Förplägnad Utrustning Övrigt Inspektionsgruppens bedömning Allmänt Boende Information Avstånd Förplägnad Utrustning Inspektionsgruppens rekommendationer bilagor Bilaga 1 Direktiv Bilaga 2 Kommenderingschefens BIS Rapport_ESF_ indd

4 Sammanfattning Att skilja på vad som är rätt och fel är inte lika enkelt som att skilja svart från vitt. Detta gäller särskilt i en så komplex fråga som planering och genomförande av en särskild händelse. Bedömningarna som framförs i denna rapport är inspektionsgruppens subjektiva uppfattning om den planering som Polismyndigheten i Skåne gjorde inför ESF-konferensen i Malmö september Gruppen vill emellertid hävda att vår uppfattning grundar sig på betydande erfarenhet och gedigen kompetens inom området särskilda händelser. Det är mot den bakgrunden inspektionsgruppen funnit att hur omsorgsfullt man än planerat inför en särskild händelse så finns det alltid någon särskilt i efterhand som tycker att man gjort fel. Det finns dock områden som inspektionsgruppen funnit att såväl gruppen som flertalet av de gruppen talat med är överens om, nämligen att strategiska beslut från länsledningen på ett tydligare sätt borde ha utgjort basen för planeringen, att förläggningsfrågan har fått en otillfredsställande lösning och att planering i olika nivåer borde ha gjorts som en följd av skiftande hotbildsbedömningar. Inspektionsgruppen har, utifrån de iakttagelser som gjorts vid denna inspektion, främst försökt finna konstruktiva rekommendationer som kan vara till hjälp vid kommande planeringar. De viktigaste rekommendationerna är: Planering av en insats bör bedrivas utifrån att hotbildsnivån kan variera, bl.a. för att undvika negativa effekter med tidig mållåsning beträffande antal deltagare och händelseutveckling. En extern bedömningsgrupp med personal från andra polismyndigheter bör bildas för att ge råd och stöd vid personaluttag från annan polismyndighet, vid insatser av denna karaktär. Det är lämpligt att nationellt utbildade kommenderingschefer, stabschefer och insatschefer medföljer förstärkningsorganisationen då denna nyttjas. Vid stora förstärkningsrörelser bör övervägas att anlita erfarna konferensarrangörer för planering av boende, förplägnad etc. De yttre omständigheterna för polispersonalen bör planeras och ordnas så mental förberedelse möjliggörs. Uppfattningen att en problemgrupp omfattar 5 10 procent av en folksamling bör kritiskt granskas. De olika regel- och begreppssystem som reglerar hanteringen av särskild händelse bör ses över. Polismyndigheten i Skåne rekommenderas att göra en översyn av det interna regelverket i avsikt att tydliggöra ansvarsförhållanden när det gäller planering, genomförande och uppföljning av i förväg kända särskilda händelser. 4 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_ESF_ indd

5 1 Inledning Bakgrunden till inspektionen Den september 2008 anordnade Europeiska Sociala Forumet (ESF) en internationell konferens i Malmö. I samband med konferensen inträffade händelser som har uppmärksammats i olika sammanhang. Bland annat genomfördes den 19 september en s.k. gatufest, som bl.a. resulterade i skadegörelse i Malmös centrala delar. Kritik har riktats mot kommenderingsledningen för att inte ha tillåtit polisstyrkan att ingripa. Vidare har kritik förts fram från bl.a. Svenska Polisförbundets sida mot främst logifrågor för inkommenderad polispersonal. Dessa händelser har också fått omfattande massmedial uppmärksamhet. Med anledning av det inträffade beslutade Rikspolisstyrelsen (RPS) den 5 december 2008 att genomföra en inspektion vid Polismyndigheten i Skåne avseende de åtgärder som vidtogs av Polismyndigheten inför ESF-konferensen, fram till den 16 september Inspektionen ska omfatta Polismyndighetens hotbildsbedömning samt beslut och planering av insatsen. Direktiv framgår av bilaga 1. En förundersökning om de händelser som utspelade sig under tiden för konferensen pågår. Så länge denna pågår ska, enligt direktiven, inhämtande av uppgifter från enskilda personer föregås av samråd med ansvarig åklagare. Inspektionen har genomförts av polismästaren Mats Vangstad, Polismyndigheten i Stockholms län, polismästaren Erik Nord, Polismyndigheten i Västra Götaland, kommissarien Anders Sigurdsson, Polismyndigheten i Stockholms län och polisintendenten Camilla Fagerberg, Polismyndigheten i Örebro län. Dessa kallas i det följande inspektionsgruppen. Genomförande av inspektionen Planeringen av en poliskommendering såsom den nu aktuella är en grannlaga uppgift och inrymmer ett stort antal åtgärder. Inspektionsgruppen är väl medveten om att det är tämligen enkelt att i efterhand lägga synpunkter på hur planeringen genomförts. Gruppens ambition är emellertid inte främst att söka fel utan framför allt att försöka göra iakttagelser som kan leda till rekommendationer för framtida planeringar av liknande insatser. Inspektionsgruppen har hämtat in och tagit del av order, erfarenhetsberättelser och annat skriftligt material som rör händelsen. Vidare har inspektionsgruppen genomfört ett besök vid Polismyndigheten i Skåne. Samtal har därvid förts med ett femtontal personer i olika befattningar och på skilda nivåer inom Polismyndigheten. Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_ESF_ indd

6 2 Initieringsfasen Enligt de handlingar som inspektionsgruppen tagit del av kom den planerade ESF-konferensen till Polismyndighetens kännedom under hösten Den 12 december 2007 har Tillståndsmyndigheten i Skåne, polisområde Malmö, skriftligen informerat arrangörerna för ESF-konferensen om tillståndsförfarandet. Den 6 februari 2008 hölls det första mötet med Malmö Stad samt arrangörerna för ESF-konferensen, då en arbetsfördelning mellan parterna gjordes. Det förefaller visserligen ha pågått ett visst planeringarbete dessförinnan, men inspektionsgruppen har inte kunnat finna någon sådan dokumenterad, förutom det som gäller tillståndshanteringen. Dessutom har en förberedande underrättelseinhämtning skett med utgångspunkt av den information som arrangören lämnat avseende antalet deltagare m.m., även om den inte har dokumenterats. Den 5 mars 2008 skrev den taktiske ledaren vid Polismyndigheten till Rikskriminalpolisen (RKP) och förvarnade om att det skulle komma en framställan om förstärkningsresurs avseende personal utbildad i den särskilda polistaktiken (SPT). Detta motiverades med att denna typ av händelser erfarenhetsmässigt utgjort arenor för ordningsstörningar och spontanyttringar. 6 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_ESF_ indd

7 3 Polismyndighetens hotbildsbedömning Inhämtande av uppgifter internt och externt Under planeringsfasen har polismyndigheten inhämtat omfattande information, såväl från konferensarrangören som från tidigare års arrangörer i andra länder. Dessutom har Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) på sedvanligt sätt skaffat sig information via Internet. Polismyndigheten tog under januari kontakt med Europol för att få information om tidigare ESF-möten i Europa. Dessutom togs en kontakt med SÄPO för att de skulle delta i planeringsarbetet. Detta skedde i samband med ett stabsmöte den 29 januari, vilket syntes vara det första dokumenterade stabsmötet. Mötet leddes av myndighetens taktiske ledare som efter detta möte avlöstes av en SPT-utbildad kommenderingschef. Från arrangörshåll uppgavs redan från början att antalet deltagare till konferensen förväntades bli ca Denna numerär kom från beräkningar som gjorts med utgångspunkt från den internationella erfarenhet som fanns från samma typ av arrangemang i andra städer. Det är oklart om siffran gällde för hela veckans totala deltagarantal eller om den gällde siffran på den avslutande demonstrationen. Numerären finns sedan med under hela planeringsarbetet. Numerären har dessutom, under en utsättning, av företrädare för KUT, angivits som den problemnumerär som personalen mentalt skulle förbereda sig för. En annan utgångspunkt som diskuterades under planeringsarbetet har varit att 5 10 procent av deltagarna skulle utgöra en problemgrupp. Det har för inspektionsgruppen uppgivits att antagandet om problemgruppens storlek hämtats från polisrapporter från ESF-arrangemang i Paris, London och Aten. Enligt SPT-konceptet beskrivs hotbildsnivån, i nivåerna 1 5, där 5 är den högsta nivån. Hotbildsnivån anger hur insatsen strategiskt ska planeras. Den s.k. lägesbarometern används inom SPT-konceptet för att ange den faktiska hotbildsnivån under en insats. Den bygger på tre lägesnivåer grönt, gult och rött läge, där grönt motsvarar lugnt läge, gult oklart läge och rött allvarligt läge. Lägesbarometern utgör en grund för taktiska resonemang i samband med en kommendering och kan också användas för att signalera hur den enskilde polisen ska förhålla sig. Myndighetens bedömning av hotbilden var den bild som underrättelsetjänsten presenterade. Där låg den generella hotbilden på en 3:a med en 4:a vid Reclaim the Streets (RTS) och vid två andra aktioner som Beyond ESF (autonoma grupperingar) planerade att genomföra. Hotbilden mot de officiella arrangemangen inom ESF-konferensen var som högst en trea. Det har uppgivits för inspektionsgruppen att KUT vid ett flertal tillfällen påtalade att antalet deltagare troligtvis inte skulle bli så stort som arrangören uppgav. Beträffande antal autonoma deltagare var antalet mer svävande, allt från ett par hundra upp till ett par tusen. Dialogpoliserna har uppgivit att de redan tidigt i planeringen påtalat att de ansåg att hotbilden gällande arrangemanget var för hög, men att de inte fick gehör för detta hos kommenderingsledningen. Det har uppgivits att KUT under planeringen försökte vara återhållsam för att kunna presentera en nyanserad hotbild. Vidare har uppgivits att olika funktioner i staben och insatsledningen kände otålighet över att inte få tillräcklig information tillräckligt tidigt, varför det etablerades andra informationskanaler. Detta gjorde att man ibland i stab, insatsledning och KUT kom fram till olika hotbildsbedömningar. Detta medförde att det periodvis var svårt att förmedla ett entydigt budskap. Den första hot- och riskanalysen levererades den 18 mars Därefter har hotbilden skriftligen uppdaterats två gånger under augusti och slutligen den 11 september Såväl kommenderingsledningen som KUT var mycket nöjd med den hot- och riskanalys som redovisades till kommenderingsledningen. Samverkan med RKP och SÄPO uppges ha fungerat mycket bra. RKP tog emot den information som kom från utlandet och dessutom ställde man en analytiker till Polismyndighetens förfogande. Dialog med olika grupper Dialogpolisen i Skåne har två olika roller, dels som dialogpoliser och dels som supporterpoliser. Inspektionsgruppen kan konstatera att detta upplägg skiljer sig ifrån det upplägg som har valts vid polismyndigheterna i Stockholms län och i Västra Götaland. Dialogpolisen blev tidigt involverad i planeringen och var från maj månad nästan på heltid engagerade i detta. Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_ESF_ indd

8 Polismyndighetens hotbildsbedömning En av arbetsuppgifterna de hade var att informera alla volontärer om polisens roll under arrangemanget. Deras ambition var dessutom att ha kontakt med olika grupperingar som skulle delta i ESF-konferensen. Av dokumentationen framgår inte huruvida man lyckats få kontakt med de autonoma grupperingar som kunde tänkas vara aktiva under ESF-konferensen. Man hade dock en tät och intensiv kontakt med arrangörerna och många av de deltagande grupperna. Inspektionsgruppen träffade en företrädare för arrangören, som anses ha god insyn i den autonoma miljön. Han framförde kritik mot att det varit svårt för de autonoma grupperingarna under planeringen att få till stånd en dialog med Polisen i Skåne. Han menade att det var först i och med att Håkan Jarborg-Eriksson i juni 2008 blev utsedd till kommenderingschef för ESF-konferensen som kontakterna blev konstruktiva; Det var som att vända på en hand. Som exempel nämndes en stor SPT-övning med ca 100 figuranter som planerades och genomfördes i Skånepolisens regi. Detta skedde utan att företrädare för de autonoma grupperna informerats. Att denna övning genomförts spreds som en löpeld i de autonoma kretsarna och togs som bevis för att polisen planerade för krig och inte för en insats med den fredliga framtoning man officiellt försökte framhålla. I de dialogdirektiv som kommenderingschefen skrev den 6 augusti påtalas vikten av att få volontärerna i ESF att påverka sina egna för att få dem att inte delta i eller stödja eventuella brottsliga aktioner från aktivistgrupper samt att visa förståelse för polisens roll under arrangemanget. Planeringen innebar bl.a. att dialogpoliserna under själva genomförandet skulle fungera som koordinatorer för de utländska och inhemska dialogpoliser som skulle finnas på plats i Malmö. Dialogpoliserna anser att man varit till stor nytta för arrangemanget och att man bidragit till att det blev lugnt och att inga svårare ordningsstörningar uppstod. De första formella kontakterna mellan arrangören för ESF-konferensen och polismyndighetens kommenderingsledning togs i början av februari, och därefter hade man täta kontakter under planeringsarbetet. Dessa kontakter med arrangören verkar redan från början ha varit goda. Kontakterna fortsatte sedan fram till genomförandet och den sista tiden före arrangemanget träffades polisen och ledningen för ESF-konferensen varje vecka. Inspektionsgruppens bedömning Planering grundar sig normalt sett på den hotbildsbedömning som görs. Det är därför viktigt att det finns endast en officiell hotbildsbedömning och att den kommuniceras ut i organisationen på ett entydigt sätt. Det är vidare viktigt att den gjorda hotbildsbedömningen omprövas kontinuerligt så att insatsplaneringen kan anpassas därefter. Det ligger i sakens natur att man i ett planeringsskede planerar för det otänkbara så att man kan hantera det tänkbara. Bl.a. med hänsyn härtill är planering för olika hotbildsnivåer extra viktig. I det omfattande materialet som härhör från planeringsskedet har vi inte funnit något som tyder på att hotbilden tillräckligt kritiskt granskats innan den fastställts. Inspektionsgruppen har snarare funnit att det borde ha funnits anledning att ifrågasätta den numerär och den hotbildsnivå som satts upp. I den strategiska planeringen är det viktigt att planering sker utifrån olika hotbildsnivåer. Inspektionsgruppen har fått uppfattningen att det under planerings arbetet har skett en olycklig mållåsning på numerären deltagare. Inspektionsgruppen bedömer att detta har fått till följd att planering inte tillräckligt omsorgsfullt har skett för olika hotbildsnivåer, utan skett företrädesvis avseende den högsta hotbilden. Vidare fanns otydligheter avseende hotbildsbedömningen, bl.a. pga att det gjordes sidobedömningar av den. Inspektionsgruppen finner det olyckligt att hotoch riskbedömningarna skedde på detta sätt och att man inte följde den gängse underrättelsebedömningen och planerade enligt lägesbarometerns 3 nivåer. I planeringen har polismyndigheten i Skåne tagit som utgångspunkt den information som givits om att 5 10 procent av deltagarna utgör den egentliga problemgruppen. Det saknas enligt inspektionsgruppens uppfattning allmängiltig kunskap om problemgruppers storlek. Informationen om 5 10 procent, en uppfattning som förefaller vara hämtad från utländska erfarenheter, borde därför ha översatts till svenska förhållanden för att på ett tillförlitligt sätt kunna tjäna som underlag. Inspektionsgruppens bedömning är att man kom att hamna väl högt i personaluttaget i förhållande till utfallet av händelserna. Underrättelserna som myndigheten hade fått fick inte genomslagskraft i planeringen. Anledningen till detta är troligtvis flera av varandra oberoende faktorer. En anledning kan troligen vara att 8 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_ESF_ indd

9 Polismyndighetens hotbildsbedömning staben hade en stor arbetsbelastning och att tillräckligt med tid inte fanns avsatt för denna verksamhet. Eftersom flera försök gjorts att få fram budskapet om en lägre hotbild borde detta fått större gehör i planeringsstaben. Polismyndigheten synes ha haft en god dialog med etablerade grupper, såväl med de som arrangerat ESF-konferensen som med affärsägare och andra som berördes av de åtgärder som polisen avsåg att vidta i samband med konferensen. Dialogen förefaller ha följt en handlingsplan som togs fram inför konferensen. Av handlingsplanen resp. loggen att döma ser planeringen i denna del ut att vara god. Enligt inspektionsgruppen är dialog med företrädare för det etablerade samhället normalt inte någon stor utmaning för polisen. Utmaningen ligger snarare i att ha en god och konstruktiv dialog med de autonoma grupperna. En sådan dialog är erfarenhetsmässigt svår att etablera om den sker först i samband med en planerad opinionsyttring. Dessa kontakter byggs framför allt upp genom många års samtal med ömsesidig respekt för varandras hållning. Det kan finnas en komplikation med att samma personer är dialogpoliser och supporterpoliser, då uppdragen förefaller vara delvis olika. Det pågår en diskussion inom svensk polis om dessa uppdrag ska renodlas. Inspektionsgruppen anser att det kan finnas skäl att utreda denna fråga ytterligare. Inom ramen för utvecklingsarbetet med den särskilda polistaktiken har det i en förstudie genomförd av polisintendenten Åsa Palmqvist (POA /07) framhållits att funktion som dialogpolis och supporterpolis inte bör kombineras. Inspektionsgruppens rekommendationer 1. Endast en gemensam hotbild och hotbildsbedömning bör kommuniceras ut i organisationen. 2. En ständig analys av problemgruppernas numerär bör ske och om deras kapacitet och benägenhet att orsaka ordningsstörningar, särskilt eftersom forskning om detta som är applicerbar på svenska förhållanden, i stort sett saknas. 3. Antaganden om hur stor en problemgrupp generellt sett är inom en folksamling bör alltid kritiskt granskas och analyseras. Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_ESF_ indd

10 4 Polismyndighetens beslut Regler om ledning av särskild händelse Regler om Polisens hantering av särskilda händelser finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser (RPSFS 2006:14, FAP 201-1). I 5 definieras begreppet särskild händelse som en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse, som innefattar eller kan förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller säkerheten, eller ett visst evenemang, om händelsen eller evenemanget är eller förväntas bli så omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste organisera, leda och använda sina resurser i särskild ordning. Ledningsnivåer I FAP finns regler om ledning av en polisinsats vid en särskild händelse. En polisinsats vid en särskild händelse ska utövas i tre ledningsnivåer. De tre ledningsnivåerna är strategisk ledning, övergripande operativ ledning och minutoperativ (taktisk) ledning (12 ). Den strategiska ledningen ska besluta mål och ramar och för polisinsatsen, bestämma insatsens inriktning i stort och bestämma resursinsats och val av metod i stort för polisinsatsen, i syfte att på ett effektivt och rättsenligt sätt uppnå ändamålet med insatsen. För den strategiska ledningen ansvarar länspolismästaren (13 ). Planering Syftet med planeringen bör vara att klargöra uppgiften, formulera en grunduppfattning om hur den ska lösas och att hos de deltagande poliserna förankra insikten om uppgiften och dess syfte. Den övergripande operativa ledningen utövas i normalfallet av kommenderingschefen. Kommenderingschefen ska anpassa resursinsatsen med hänsyn till personal- och kompetensbehov. Vidare ska kommenderingschefen samordna egna och, i förekommande fall, externa resurser samt ansvara för den övergripande samverkan. I den övergripande operativa ledningen ska även beslutas om riktlinjer för insatsens taktiska genomförande. Det taktiska genomförande definieras som offensivt, avvaktande eller defensivt. Kommenderingschefen ska dokumentera åtgärderna i en kommenderingsorder som innefattar beslut i stort (BIS) och ansvara för det övergripande operativa genomförandet av polisinsatsen. Den minutoperativa ledningen i normalfallet polisinsatschefen ska med utgångspunkt från kommenderingsordern och andra beslut (t.ex. BIS) utfärda polisinsatsorder och leda och samordna tilldelade enheters insatser. Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet VPOP Det finns vidare bestämmelser i FAP om att i det fall en polismyndighet har tillgång till systemet VPOP, ska det användas vid myndighetens planering, uppföljning m.m. av polisinsatser vid i förväg känd särskild händelse. Vid sidan av reglerna i FAP finns tillämpningsanvisningar för Polisens underrättelsemodell (PUM) och dess stödsystem VPOP. Behovet av att ha ett gemensamt stödsystem för att dokumentera verksamhet blev uppenbart i samband med utvecklingsarbetet med PUM och därför utvecklades stödsystemet. VPOP ger ansvariga chefer möjlighet att dokumentera sina prioriteringar och beslut i form av inriktningsbeslut, initieringsdirektiv och insatser i verktyget. Initieringsdirektivet ligger till grund för en eller flera insatser av typen planlagd särskild händelse som tillsammans bildar en insatsstruktur. Länspolismästaren eller annan av länspolismästaren utsedd person beslutar om att ett initieringsdirektiv ska upprättas. När initieringsdirektivet blir elektroniskt signerat, genom ett s.k. ÖP-beslut (övergripande planeringsbeslut), kan underliggande insatser skapas. Initieringsbeslutet är alltså ett strategiskt beslut. Begreppet initieringsdirektiv finns utvecklat i RPS publikation Operativ ledning Bedömande och beslutsfattande (2006). SPT SPT har införts inom Polisen mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bl.a. i samband med allvarliga ordningsstörningarna vid EU-toppmötena i Göteborg Syftet med taktiken är att den ska leda till att personer som begår brott lagförs, mindre våld, färre skador på civila och poliser samt en bättre arbetsmiljö. Ledord i sammanhanget är rättssäkerhet, förebyggande arbete, säkerhet för alla inblandade, öppenhet, kommunikation, att undvika konfrontation och minska risken för konflikt. I SPT ingår de tre förhållningssätten; taktiskt förhållningssätt, mentalt förhållningssätt och kommunikativt förhållningssätt. 10 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_ESF_ indd

11 Polismyndighetens beslut Inom SPT finns nationellt utbildade chefer såsom kommenderingschefer, stabschefer och insatschefer. Eftersom det inte finns någon permanent organisation av SPT-poliser är det underförstått att när en större SPT-insats genomförs sker det inom ramen för en särskild händelse. Inom taktiken finns begrepp som är tydligt kopplade till den strategiska ledningen av en polisinsats vid särskild händelse. Den tydligaste kopplingen gäller strategibegreppet. I SPT talas om generella och specifika strategier. De generella strategierna är: offensiv, avvaktande och defensiv strategi. De specifika strategierna är flera, t.ex. den övervakande, den informerande, den koordinerande och den skyddande strategin. Valet av strategi har betydelse för samliga poliser som arbetar under en insats och påverkar det mentala läge som ska råda hos personalen under insatsen. Väljer ledningen t.ex. en avvaktande strategi är det av stor betydelse att man också väljer en insatsmetod som är avvaktande och att insatspersonalen också uppträder avvaktande i tal, beteende och sätt att agera. Val av strategi har en tydlig koppling till vilka resurser man disponerar. Insatsmetoden ska vara anpassad. Det innebär att insatsen fortlöpande utvärderas och anpassas utifrån underrättelser eller andra upplysningar som kan vara av betydelse för utvecklingen av t.ex. en ordningstörning eller en demonstration. Strategi anpassad Defensiv Inom ramen för det ordinarie polisarbetet Insatsmetoder Ingen tillsyn Tillsyn genom patrullering Lokal polis Ingen reserv uttagen Förhållande polis motpart 1 10 Avvaktande Avvaktande Mindre synlig styrka Tillbakadragen tills situa- Reserv uttagen och i tjänst tionen är mer lämplig Förhållande polis motpart Försöka begränsa mot- 1 7/8 partens initiativ Avvakta utan att händelsen förvärras Offensiv Ta, bevara och utnyttja initiativet Styra och bestämma utvecklingen Offensiv Väl synlig styrka Konsekvent Nolltolerans Förhållande polis motpart 1 4 Ur PHS utbildningsmaterial Det mobila insatskonceptet (PHS /05) Regler om ledning av särskild händelse vid Polismyndigheten i Skåne I arbetsordningen ( ) och delegationsordningen ( ) för Polismyndigheten i Skåne finns ingen delegation från länspolismästaren när det gäller strategisk ledning av särskilda händelser. Av polismyndighetens insatsplan för i förväg kända särskilda händelser framgår att länspolismästaren har det övergripande ansvaret för polisinsatser vid särskild händelse. I den funktionsplan för polischef som finns i insatsplanen framgår att en i förväg känd särskild händelse definieras av polisområdeschefen, som också beslutar om den ska behandlas som en särskild händelse. Polisområdeschefen underrättar länspolismästaren, som utser kommenderingschef. Beslut om initieringsdirektiv Polismyndigheten har den 11 februari 2008 upprättat ett initieringsdirektiv. Av beslutet framgår att myndighetens operativa ledningsgrupp den 20 december 2007 fattat beslut om att de tre evenemangen, Malmöfestivalen, European Master Games (EMG) och European Social Forum (ESF), ska bedömas som en planlagd särskild händelse. Direktivet innehåller ett avsnitt under rubriken Målsättning för verksamheten som här återges i sin helhet. Polisområde Malmö uppdras att för Polismyndigheten i Skåne ansvara för planering och genomförande av uppdraget. Polismyndighetens insatser leds av kommenderingschefen i enlighet med order Planeringsarbetet och underrättelseinhämtning skall påbörjas i ett tidigt skede i syfte att skapa förutsättningar för att arrangemangen ska kunna genomföras utan störningar. Samordning och fördelning av arbetsuppgifterna skall ske i samverkan med externa aktörer och berörda myndigheter. Insatsen ska handläggas som en särskild händelse enl. beslut av Taktisk ledare A, Per Svartz. Längre fram i direktivet finns beslut om uttag av kommenderingschef, biträdande kommenderingschef, stabschef, tre polisinsatschefer och tre biträdande polisinsatschefer. Direktivet avslutas med ett beslut om att godkänna initieringsdirektivet, dvs. ett ÖP-beslut. Under tiden mars/april 2008 tas flera beslut som kan hänföras till den strategiska ledningsnivån. Planeringsdirektiv tas fram och olika funktioner i planeringsar- Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_ESF_ indd

12 Polismyndighetens beslut betet ges direktiv för dialog och utredningsverksamhet, m fl. I det material som tillsänts inspektionsgruppen finns dock inga planeringsdirektiv för insatsplaneringen. Det går dock att i stabsprotokollen följa hur de operativa frågorna behandlas vid mötena. Under april 2008 bedömde kommenderingschefen att poliskommenderingen i de delar som avser ESFkonferensen fick en sådan omfattning att han önskade att planeringen skulle övertas av en nationellt utbildad kommenderingschef. Den 13 juni 2008 fattades beslut om att Håkan Jarborg-Eriksson skulle utses som kommenderingschef för ESF-konferensen och att de båda övriga arrangemangen (Malmöfestivalen och EMG) skulle läggas i en annan kommendering. Beslutet avsåg i princip bara en förändrad ledningsstruktur. Det innehöll inte någon utveckling av mål och ramar, resursinsats eller val av metod för insatsen. Under tiden från början av maj fram till mitten av juli 2008 är få inriktningsdirektiv skrivna. Beslut i stort Kommenderingschefen lämnade, i kommenderingsorder av den 10 september 2008, ett övergripande beslut i stort. Beslutet innehåller mål, strategi med två alternativa strategier samt anvisningar om hur strategierna ska genomföras. Detta är det första tillfälle där inspektionsgruppen funnit en dokumentation av vilken strategi som ska tillämpas vid polisinsatsen. Kommenderingschefen lämnar två olika strategier som berör olika delar av kommenderingen. Vid det officiella ESF-arrangemanget, exklusive demonstrationen den 20 september, ska en avvaktande strategi tillämpas. Vid demonstrationen den 20 september samt de icke officiella aktionerna/arrangemangen ska en anpassad offensiv strategi tillämpas. Kommenderingschefen har utvecklat strategierna i riktlinjer. Under den avvaktande strategin återfinns följande mening: Polisinsatsen ska hela tiden präglas av en hög insatsberedskap och förmåga att växla till en anpassat offensiv strategi. Beslut om personaluttag Resursuttaget vid ESF-kommenderingen har successivt ökat. Detta framgår om inte annat av de bokningar av sängplatser som görs vid Petvå i Hässleholm, vilket förefaller ha ändrats vid många tillfällen och i princip ända fram till kommenderingens början. Se även om personaluttag under avsnitt 5, planering av insatsen. Beslut om taktiskt genomförande av kommenderingen I de beslutsprotokoll inspektionsgruppen tagit del av framgår att kommenderingschefen tidigt lägger fast att taktiken ska vara avvaktande eller anpassat offensiv beroende på vilken insats det gällde samt i vilka faser av de olika insatserna man befann sig. Den taktik som beslutas ska avspegla sig i hur stor personalresurs som tas ut i planeringsskedet. Resursen ska anpassas till den taktik som beslutats för den planerade händelsen. I den insatsplanering som inspektionsgruppen studerat framgår ingen taktisk planering utöver vad som ska ske vid insatsens början. De enda taktiska begrepp som tas upp är de övergripande taktiska besluten som kommenderingschefen tar upp i sitt BIS. Det har framkommit att under planeringen genomfördes ett planspel för att lägga upp den minutoperativa planeringen. Någon dokumentation av detta har inte funnits i det material som inspektionsgruppen tagit del av. Beslut om användande av VPOP Polismyndigheten hade för avsikt att använda det av RPS framtagna systemet VPOP för planering, genomförande och uppföljning av polisinsatsen. Systemet var fortfarande under utveckling och modulen för särskilda händelser var inte klar när planeringen började, men avsikten var att Polismyndigheten skulle genomföra ett pilotförsök av denna modul under poliskommenderingen vid ESF-konferensen. Leveransen av systemet från RPS dröjde dock och för att inte hämma planeringen beslutade kommenderingsledningen att inte använda VPOP. Veckorna innan kommenderingen genomfördes gjordes dock ett nytt försök att använda systemet men det visade sig att den del av modulen Resursorganisation (ROS) där planering av resurser, funktioner och kvalifikationer görs, inte fungerade, varför man slutligen tog beslutet att planera kommenderingen vid sidan av VPOP. Beslut om informationsstrategi Inspektionsgruppen har utan att närmare fördjupa sig i denna fråga informerats om att i planeringsarbetet har en informationsstrategi ganska tidigt tagits 12 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_ESF_ indd

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Tillsynsrapport 2014:6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Särskild utredning om polisverksamhet med flyg

Särskild utredning om polisverksamhet med flyg Slutrapport 1 (31) med flyg Slutrapport 2 (31) Till Rikspolisstyrelsen Den 18 december 2007 gav Rikspolisstyrelsen mig i uppdrag att utreda polisverksamheten I utredningsarbetet har jag biträtts av kommissarien

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer