Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008"

Transkript

1 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_2_ESF_ indd

2 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm D nr: STA /08 Grafisk design: Alenäs Grafisk Form Upplaga: 100 ex Tryck: RPS Tryckeri, Stockholm 2010 Rapport_2_ESF_ indd

3 innehåll Sammanfattning Strategi... 4 Händelseutvecklingen... 4 Fältstaben... 5 Polisens agerande... 5 Allmänhetens förtroende för polisen... 5 Rekommendationer inledning Bakgrunden till inspektionen... 6 Genomförande av inspektionen Beskrivning av händelsen Bakgrund... 7 Händelseförloppet... 7 Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan Midnatt... 9 Klockan Mediaklipp Strategisk ledning och beslut Polismyndighetens strategiska beslut Beslut om särskild händelse Organisation och ledning Länspolismästarens direktiv Polismyndighetens övergripande operativa beslut. 11 Kommenderingsorder Polismyndighetens minutoperativa (taktiska) beslut Order m.m Inspektionsgruppens bedömning Operativ ledning Det polistaktiska konceptet Inspektionsgruppens iakttagelser Polisens nationella förstärkningsorganisation.. 13 Inspektionsgruppens iakttagelser Nomenklatur Inspektionsgruppens iakttagelser Insatsprotokoll och andra beslut Inspektionsgruppens iakttagelser Insatsstrategi Strategin i den aktuella insatsen Inspektionsgruppens iakttagelser Uppdragstaktik Uppdragstaktik i insatsen Inspektionsgruppens iakttagelser Avlösning Inspektionsgruppens iakttagelser Ledningsstab och fältstab Inspektionsgruppens iakttagelser Radiosamband Inspektionsgruppens iakttagelser Lägesbilden Inspektionsgruppens iakttagelser Chefsbesök Inspektionsgruppens iakttagelser Effekter av planeringen vid genomförandet Inspektionsgruppens iakttagelser Tesen om styrkeförhållande en polis per fyra demonstranter i det röda läget Inspektionsgruppens iakttagelser Inspektionsgruppens bedömning Lägesbarometern Polisens nationella förstärkningsorganisation. 19 Nomenklatur Dokumentation Positiv påverkan Ledningsförhållanden Avlösning Ledningsstruktur och staber Radiosambandet Lägesbilden Chefsbesök Planering Strategi i insatsen Intern kommunikation Inspektionsgruppens rekommendationer Ingripandeskyldigheten Allmänt Grundläggande fri- och rättigheter Legalitetsprincipen Likhetsprincipen Proportionalitetsprincipen Gripande Polisens uppgifter Polisingripande Officialprincipen m.m Interimistisk passivitet m.m Tjänstefel Vice chefsåklagarens bedömning och beslut Allmänhetens förtroende för polisen Inspektionsgruppens iakttagelser Inspektionsgruppens bedömning Inspektionsgruppens rekommendationer Uppföljning och utvärdering Inspektionsgruppens bedömning Inspektionsgruppens rekommendationer Polismyndighetens egna erfarenheter och förbättringar Rapport_2_ESF_ indd

4 Sammanfattning Kritik har riktats mot Polisens agerande eller som några uppfattat det, brist på agerande i samband med en polisinsats i Malmö fredagen den 19 september Med anledning därav har en särskild inspektion genomförts. Av de direktiv inspektionsgruppen har fått från Rikspolisstyrelsen framgår bl.a. att inspektionen syftar till att granska huruvida Polismyndigheten i Skåne har anpassat planering och genomförande av polisinsatsen under ESF-konferensen till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser, RPSFS 2006:14, FAP (FAP 201-1). Inspektionen syftar också till att utreda om Polisens arbete under insatsen höll en hög kvalitet och att bedömningar och beslut gjordes med hänsyn tagen till den enskildes rättssäkerhet. Vi kan inledningsvis konstatera att polisinsatsen, enligt vår bedömning, har genomförts på ett ur rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt samt att såväl planering som genomförande följt de anvisningar som framgår av omnämnda FAP. Vi kan däremot konstatera att insatsen i alla delar inte höll den höga kvalité som eftersträvats, men att Polismyndigheten i Skåne redan har vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra Polismyndighetens förmåga att leda och genomföra en särskild händelse. Strategi Inspektionsgruppen har fått en ingående beskrivning och en god bild av vilka hot och risker som förelåg i samband med polisinsatsen med anledning av den s.k. gatufest som kallades Reclaim the streets (RTS) som genomfördes under kvällen och natten den september. Inspektionsgruppen har därigenom fått förståelse för kommenderingsledningens beslut att välja en s.k. anpassad offensiv strategi, som ibland även skulle kunna innebära en avvaktande taktik (interimistisk passivitet). Vi delar uppfattningen att även under en anpassat offensiv strategi kan stundtals interimistisk passivitet tillämpas. Inspektionsgruppen anser dock att det sätt på vilket Polismyndigheten under RTS tillämpade den anpassat offensiva strategin, inte bara kom att uppfattas som, utan de facto även kom att innebära ett avvaktande som varade under så lång tidsutdräkt att hela strategin kom att uppfattas som avvaktande. Flera av de intervjuade har berättat för inspektionsgruppen att Polisens agerande i samband med RTS på fredagen var avgörande för att händelseutvecklingen vid lördagens demonstration utvecklades på ett gynnsamt sätt och att demonstrationen blev förhållandevis lugn. Polisens avvaktande hållning med hög toleransnivå medförde dessutom att s.k. self-policing tillämpades inom demonstrationståget. Detta innebar bl.a. att vissa deltagare i demonstrationen försökte ta ett ansvar för ordningen. Det uppstod till och med slagsmål bland några demonstrationsdeltagare till följd av deras olika uppfattning om hur de skulle agera. Det har också framkommit att danska mer hårdföra demonstranter valde att inte delta i lördagens demonstration till följd av det enligt deras uppfattning lama agerandet på fredagen. Kommenderingsledningen lyckades inte till fullo kommunicera vald strategi och motivet därtill till de poliser som deltog i polisinsatsen. Inte ens alla polisinsatschefer förstod varför de inte skulle ingripa. Många av de intervjuade har sagt att information om strategin i polisinsatsen inte har förmedlats till dem på ett tillräckligt informativt sätt, vilket bidragit till deras frustration över agerandet. Därtill kom polismännens frustration över det bristfälliga boendet, arbetstidsavtalet och maten. Händelseutvecklingen Folksamlingen, som bedömdes vara en demonstration, tågade från Stadshuset mot Triangeln. Under flera timmar befann sig en folksamling, ca 700 personer, på samma plats, utanför en bank. Ordningsstörningar och brott förekom, bl.a. krossades fönsterrutor till banken och flera aktivister tog sig in i banklokalen. Elva anmälningar har upprättats avseende brott begångna inom ett avgränsat område runt Triangeln och längs Föreningsgatan i samband med att RTS genomfördes den september. Två av dessa anmälningar har redovisats till åklagare, varpå åtal väckts för grov skadegörelse (skadegörelse på och intrång i banklokalen) respektive försök till skadegörelse och försök till våld mot tjänsteman. Förundersökningarna i de andra ärendena har lagts ner. En beroende på att den misstänkte, som greps av polispatrull, var under 15 år. De andra beroende på att misstänkt gärningsman ej kunnat identifieras. Polisen genomförde 29 stycken visitationer enligt polislagens (PL) 19. Totalt omhändertogs fyra personer med stöd av 13 PL i samband med RTS. 4 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_2_ESF_ indd

5 sammanfattning Fältstaben Den fältstab som kom att upprättas vid Davidshall blev mycket stor. Intresset för att vara med i denna fältstab var stort och styrningen av vilka som skulle delta var något bristfällig. Samtliga stabschefer har förmedlat uppfattningen att systemet med en fältstab av sådan storlek och kraft inte fungerade bra. Information från platsen för RTS stannade ibland i fältstaben och kom inte till ledningsstabens kännedom, vilket bl.a. fick till följd att lägesbilden i ledningsstaben var oklar. Polisens agerande Det finns en samstämmig uppfattning hos de som inspektionsgruppen intervjuat att polisinsatsstyrkan vid Triangeln var tillräckligt stor för att de skulle ha kunnat ingripa mot grupper eller enskilda individer som begick brott eller på annat sätt störde ordningen. Inspektionsgruppen har konstaterat att det dessutom finns en gemensam uppfattning att Polisen borde ha ingripit vid intrånget i banken. Att Polisen ändå inte ingrep har flera förklaringar. Flera av polisbefälen inspektionsgruppen har intervjuat har uppgivit att de vid samma tidpunkt uppfattat sig vara polisinsatschef eller i egenskap av platschef haft ansvar vid Triangeln. Som exempel kan nämnas att ett polisbefäl, som uppfattade sig vara ansvarig för polisinsatsen vid Triangeln, tog beslut att inte ingripa när skadegörelsen på och intrång i banken skedde. Detta kommunicerades ut i orderform. Ett annat polisbefäl, som även han uppfattade att han hade ansvar på platsen, har uppgivit att när han fick klart för sig att intrång skett på banken beordrade han att ett ingripande skulle genomföras. Detta verkställdes dock inte eftersom ett tredje polisbefäl, som även han uppfattade att han var ansvarig på platsen, hört en order att inte ingripa. Den befälsstruktur som användes och det sätt som anropsbeteckningar användes på där Q-beteckning följde person och inte funktion bidrog dessutom till att det i många delar var oklart vem som ledde insatsen. Anledningen till att ingripande inte genomfördes vid intrånget i banklokalen är enligt inspektionsgruppens bedömning sannolikt den oklara ledningsstrukturen, trögheten i ordergivningen och den oensade lägesbilden. Allmänhetens förtroende för Polisen Polisens ingripandeskyldighet och agerande är inte bara en juridisk och polistaktisk fråga, utan även en fråga som högst påtagligt kan påverka förtroendet för Polisen och rättsväsendet. Polisen har därför ett stort ansvar för att kommunicera sitt agerande såväl till deltagande poliser som till allmänheten, för att om möjligt undvika missförstånd och skapa förståelse för agerandet. Att aktivt informera såväl internt som externt är därför av särskild betydelse. Rekommendationer De viktigaste rekommendationerna är: För det fall man av taktiska hänsyn väljer att avvakta med att ingripa mot brott, s.k. interimistisk passivitet, är det extra viktigt att säkerställa att god dokumentation sker, så att lagföring senare ska kunna genomföras. Även då uppdragstaktik valts som arbetsmetod ska polisinsatschef, stabschef och kommenderingschef ha en kontinuerlig dialog om exempelvis övergripande mer generella beslut om att inte ingripa. Det ska finnas rutiner så att det alltid är tydligt vem som fullgör olika ledningsfunktioner i en polisinsats, och detta ska dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Betydande kraft ska läggas på att kommunicera strategi och agerande såväl internt som externt. Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_2_ESF_ indd

6 innehåll 1 Inledning Bakgrunden till inspektionen Den september 2008 anordnade Europeiska Sociala Forumet (ESF) en internationell konferens i Malmö. Under konferensen inträffade olika ordningsstörande händelser. Kritik har riktats mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av polisinsatsen. Rikspolisstyrelsen beslutade den 5 december 2008 att genomföra en inspektion av de åtgärder som Polismyndigheten i Skåne vidtog inför konferensen fram till den 16 september En inspektionsgrupp under ledning av polismästaren Mats Vangstad har redovisat resultatet av denna inspektion i en delrapport. Rikspolisstyrelsen beslutade den 2 juni 2009 att genomföra en inspektion av den polisinsats som genomfördes av Polismyndigheten i Skåne mellan den 17 och den 21 september Direktiv framgår av bilaga 1. Resultatet av inspektionen redovisas i denna rapport. I FAP finns regler om polisens hantering av särskilda händelser. Särskild händelse definieras i 5 FAP som en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse, som innefattar eller kan förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller säkerheten, eller ett visst evenemang, om händelsen eller evenemanget är eller förväntas bli så omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste organisera, leda och använda sina resurser i särskild ordning. Till särskild händelse kan hänföras exempelvis en allvarlig ordningsstörande händelse. Av de direktiv inspektionsgruppen har fått från Rikspolisstyrelsen framgår bl.a. att inspektionen syftar till att granska huruvida Polismyndigheten i Skåne har anpassat planering och genomförande av polisinsatsen under ESF-konferensen till FAP Inspektionen syftar också till att utreda om polisens arbete under insatsen höll en hög kvalitet och att bedömningar och beslut gjordes med hänsyn tagen till den enskildes rättssäkerhet. Inspektionen berör endast Polismyndigheten i Skåne och omfattar endast de händelser som ägde rum i Malmö i samband med ESF-konferensen mellan den 17 september och den 21 september Inspektionen har genomförts av polismästaren Mats Vangstad, Polismyndigheten i Stockholms län, polismästaren Erik Nord, Polismyndigheten i Västra Götaland, kommissarien Anders Sigurdsson, Polismyndigheten i Stockholms län och polisintendenten Camilla Fagerberg, Polismyndigheten i Örebro län. Dessa kallas i det följande inspektionsgruppen. Vid en övergripande genomgång har inspektionsgruppen funnit att händelserna i samband med den RTS som genomfördes under kvällen och natten den september är av särskilt intresse varför vi har koncentrerat oss på polisinsatsen i samband med detta. Genomförande av inspektionen Inspektionsgruppen har hämtat in och tagit del av skriftligt material, bl.a. beslut, stabsprotokoll, insatsprotokoll, händelserapporter och anteckningar från utvärdering. Vidare har inspektionsgruppen genomfört två besök vid Polismyndigheten i Skåne. Samtal har förts med ett stort antal personer i olika befattningar och på skilda nivåer inom Polismyndigheten och med personer från Polismyndigheten i Västra Götaland och Stockholms län, som deltog i polisinsatsen. Därutöver har inspektionsgruppen tagit del av den rapport som författats inom ramen för Rikspolisstyrelsens projekt Kunskapsutveckling inom den särskilda polistaktiken (SPT-projektet), Särskild Polistaktik, Peer-review fältstudier 2008, samt fältstudierapporterna European Social Forum demonstration Malmö 19 september 2008 samt 20 september Inspektionsgruppen har även tagit del av Polisförbundets utvärdering av ESFkommenderingen i Malmö Vidare har inspektionsgruppen tagit del av vice chefsåklagare Bengt Landahls bedömning av de anmälningar mot polisen som gjordes och i vilka det ifrågasattes om polisens agerande var förenligt med gällande lagstiftning (beslut den 10 september 2009, dnr AM ). 6 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_2_ESF_ indd

7 innehåll 2 Beskrivning av händelsen Bakgrund Europeiska Socialfonden är ett underorgan till Europeiska Unionen och har som huvudarbetsuppgift att stödja en gemensam sysselsättningspolitik inom Unionen. När Europeiska Socialfonden träffas kallas detta för Europeiskt socialt forum (ESF). ESF-arrangemang har tidigare anordnats i Florens (2002), Paris (2003), London (2004) och Aten (2006). Forumet är en plats där olika organisationer som arbetar inom denna sektor kan träffas och diskutera. I samband med dessa forum har stora oroligheter förevarit. Mellan den 17 och den 21 september 2008 arrangerades ESF i Malmö. Från arrangörshåll förväntades uppemot deltagare från hela Europa. Under veckan hölls bl.a. seminarier, debatter och kulturaktiviteter. Tillstånd hade bl.a. givits för en större demonstration lördagen den 20 september, mellan Rosengård, genom centrala Malmö och till Pildammsparken, med bl.a. artistuppträdanden. Inför ESF hade polisen kännedom om att dessa arrangemang tidigare utgjort arenor för ordningsstörningar och spontanyttringar av extremgrupper inom den autonoma vänsterrörelsen. Begreppet hotbild anger hur insatsen strategiskt ska planeras. Hotbilden beskrivs i nivå 1 5, där 5 är den högsta nivån. Polismyndigheten i Skåne bedömde hotbilden för arrangemanget som 2, viss risk för ordningsstörningar. För enskilda arrangemang, utanför det officiella programmet, bedömdes hotbilden som 4, betydande risk för ordningsstörningar. ESF bedömdes av Polismyndigheten i Skåne som en särskild händelse, se avsnitt 3. Händelseförloppet Ganska tidigt i planeringen framkom uppgifter om att det skulle genomföras en RTS på kvällen fredagen den 19 september. Detta arrangemang ingick inte som en del av det officiella arrangemanget. Nedan följer en beskrivning av händelserna under kvällen och natten den 19 och 20 september Detta för att enskilda händelser och beslut ska kunna sättas i sitt sammanhang. Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_2_ESF_ indd

8 Beskrivning av händelsen Klockan 19 Ca klockan på fredagskvällen hade mellan 20 och 25 personer, som bar röda fanor, grupperat sig på August Palms plats vid Stadshuset i Malmö. Antalet ökade och inom en halvtimme hade uppskattningsvis 200 personer samlats där. Personerna hade banderoller och delade ut flygblad och tidningar. Barn och barnvagnar fanns bland deltagarna. Klockan gjorde polisen bedömningen att en allmänn sammankomst (en demonstration) hade påbörjats. Det var lugnt på platsen. En av demonstranterna kontaktade polisen och sade att han var deras kontakt gentemot polisen. Det fanns redan under planeringsarbetet information om att för det fall polisen ingrep mot demonstrationen skulle små grupper från den autonoma miljön dela upp sig och krossa en stor mängd fönsterrutor och ställa till det för polisen. Startskottet skulle vara när polisen ingrep. Det fanns också uppgifter om att polisen skulle provoceras till att ingripa genom att skadegörelse skulle ske. Uppgifter om att Malmö skulle brinna cirkulerade. Klockan 20 Demonstrationens omfattning ökade efter hand och vid 20-tiden fanns ca 400 personer vid Stadshuset. Personer anslöt från olika håll, bl.a. gick ett hundratal autonoma demonstranter från Möllevångstorget. Klockan anlände deras lastbil med ljudanläggning. Det fanns redan en sådan på platsen som tillhörde de lugnare demonstranterna. I samband med att de autonoma demonstranterna anslöt hårdnade stämningen. Deltagarantalet hade då stigit ytterligare, till ungefär 500 personer. Klockan hade personerna satt sig på Föreningsgatan i centrala Malmö, och musik spelades i riktning mot den torgliknande platsen vid Triangeln. Bakom lastbilen maskerade sig personer och fyrverkerier avfyrades. Bengaliska eldar skapade rökutveckling. Människorna dansade, några spelade volleyboll på gatan och det skanderades gatan är vår, vi tar vad vi vill och vi ska dansa hela natten. Ungefär klockan fanns uppskattningsvis 700 personer på platsen. I samma skede började folksamlingen gå på Föreningsgatan mot Triangeln. Polisen beslutade då att göra en avspärrning före Triangeln. En sådan genomfördes på Föreningsgatan i korsningen med Mjölnargatan. Det fanns även en avspärrning i höjd med Föreningsgatan nr 6. Polisinsatschefens avsikt var att demonstranterna inte skulle få komma fram till hotell Hilton, som ligger vid Triangeln, där det bedömdes att demonstranterna skulle kunna göra stor skada. Demonstrationståget skulle ledas in på en tidigare gata, Mjölnargatan, innan SE-banken vid Triangeln. Avspärrningarna flyttades två gånger. När demonstrationståget, ungefär vid tiden, närmade sig Triangeln hindrades de av polisens avspärrningar, varpå oroligheter och viss förvirring uppstod i folksamlingen, som var irriterad på polisnärvaron och de motstridiga signaler som gavs då de vid ett par tillfällen anvisades demonstrationsväg som sedan spärrades av. Order gavs att polisen på platsen skulle backa och spärra av närmare hotell Hilton, men då detta inte skedde stannade demonstranterna kvar och etablerade sig på Föreningsgatan vid SE-banken strax före Triangeln. En låst position uppstod, som pågick under flera timmar. De demonstranter och andra, bl.a. biltrafikanter, som fanns i området och som ville lämna platsen hindrades av avspärrningarna. Klockan kastades en flaska mot polisen, som backade undan. En kort stund därefter hittades en s.k. spansk ryttare vid ett polisfordon. Demonstranterna var irriterade på att det fanns civilklädd dansk polis i demonstrationståget. Dessa hade tidigare avvisats av dialogpolisen, men nu återkommit. Dialogpolisen försökte vid flera tillfällen förmå dem att lämna demonstrationståget och en dansk polisman i staben fick slutligen de danska poliserna att göra så. Klockan 21 Ytterligare personer anslöt till folksamlingen utanför SE-banken, bl.a. ett tiotal maskerade demonstranter. Klockan fanns det s.k. svarta blocket mitt i folksamlingen. Det föreföll som om instruktioner gavs. Hos ett begränsat antal polisbefäl fanns kännedom om att det skulle bli bråk inom en timme samt att personer skulle ta en bank. Detta förmedlades inte till alla polisbefäl, exempelvis inte till dialogpoliserna i demonstrationståget och inte heller till en av de personer som uppfattade sig vara polisinsatschef. Klockan iakttog polis ett antal svartklädda personer vid Bolagsgatan, i närheten av Triangeln. Personerna vecklade upp banderoller. Det fanns uppgifter om att dessa personer kunde vara beväpnade med 8 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_2_ESF_ indd

9 Beskrivning av händelsen flaskor. Det fanns även uppgifter om att det kunde finnas kniv hos deltagare i demonstrationståget. När kunskap om demonstranternas avsikt att ta en bank spridits till polisbefälen på platsen försökte de få demonstrationståget att vända tillbaka till Stadshuset, men detta lyckades inte. Under flera timmars tid fanns folksamlingen, ca 700 personer, på samma plats, utanför SE-banken vid Triangeln. De dansade, några personer kastade enstaka stenar och flaskor, bl.a. på polisen, skadade polisfordon m. m. Klockan 22 Klockan krossade ett tjugotal personer tre fönsterrutor på SE-banken och personer tog sig in i banken. Fem minuter senare beväpnade sig hundratalet personer, som befann sig vid lastbilen med ljudanläggning, med tillhyggen. Några minuter därefter genomfördes en rusning mot Stadshuset. Aktivister bröt upp sten på N Skolgatan, i närheten av Triangeln. Klockan fyllde några aktivister från det s.k. svarta blocket vätska i flaskor. Klockan gav någon av polisinsatscheferna order om att avvakta/frysa läget. Klockan meddelade en av polisinsatscheferna som fanns i fältstaben att aktivister återigen maskerade sig bakom bilarna och klockan 22.42/22.43 förmedlades att aktivisterna lugnade ner sig ( backade hem ). Klockan var några aktivister beväpnade med sten. Klockan sades att då skulle sista låten spelas och uppgifter fanns om att polisen därefter skulle attackeras. Klockan 23 En lastbil med ljudanläggning vände klockan och riktades mot Amiralsgatan/österut på Föreningsgatan. Klockan hade aktivister till vänster om lastbilen beväpnat sig med gatsten. Stenarna var lagda i påsar personer befann sig framför polisbussarna. Klockan gav en annan polisinsatschef order om att förbereda en s.k. sluss på Föreningsgatan i korsningen med Norra Skolgatan. Meningsskiljaktigheter uppstod mellan olika grupper av demonstrationsdeltagare om hur de skulle agera. Klockan lämnade grupper av personer folksamlingen. Någon av polisinsatscheferna gav order om att de som ville lämna skulle få göra det, och att tillämplig lagstiftning skulle användas vid kontroller. Klockan kastade några personer sten på en av polisens insatsbussar. Klockan rörde sig ett stort antal demonstranter tillbaka mot Stadshuset. Knappt tio minuter senare lämnade mindre grupper den stora folksamlingen, österut, i riktning mot Möllevångstorget. Avdelningschefen i en deltaavdelning, som befann sig längst fram vid SE-banken, rapporterade under kvällen fortlöpande på polisens radiosamband vad som hände vid Triangeln, bl.a. när fönsterrutorna på SE-banken krossades och att han ca 40 minuter senare iakttog att personer fanns inne i banken. Han fick då beskedet från någon av polisinsatscheferna att avvakta. Det var under rådande omständigheter svårt för poliserna att avgöra vad som hände i demonstrationen eftersom polisbussarna täckte korsningen och framför polisbussarna satt demonstranter. Demonstranterna hade banderoller framför polisbussarnas vindrutor och agerade på ett sådant sätt att de försvårade för polisen att göra iakttagelser. Ungefär klockan rapporterade avdelningschefen att personer bar ut saker från SE-banken. I samband med detta kastades sten på fönster vid Föreningsgatan och inne på SE-banken. Man iakttog även ett flertal personer inne i SE-banken, där det rapporterades om förstörelse. En av polisinsatscheferna beordrade klockan två avdelningar att ta sig framåt för att få ut folket från SE-banken. Folksamlingen hade då redan börjat gå från platsen. Klockan rapporterades mindre bränder i tre bilar på Kapellgatan. Klockan beordrade en polisinsatschef att två deltaavdelningar skulle försöka flytta folkmassan på Föreningsgatan mot Amiralsgatan, tillbaka mot Stadshuset. Midnatt Ett par minuter efter midnatt kastade någon tårgas vid Stadshuset. Trots att polisen bildade en sluss på Norra Skolgatan fanns klockan ca 100 personer på Torpgatan i riktning mot Stadshuset. Klockan rapporterades att läget var lugnt vid Stadshuset. Mellan klockan och genomförde polisen 29 stycken visitationer enligt polislagens (PL) 19. Två personer omhändertogs och en person greps för våldsamt upplopp. Senare har konstaterats att totalt Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_2_ESF_ indd

10 Beskrivning av händelsen omhändertogs fyra personer med stöd av 13 PL i samband med RTS. Klockan 02 Klockan föredrog en polisinsatschef förslag till avvecklingsplan för kommenderingschefen. Avvecklingsplanen godkändes klockan Klockan kastades sten på en radiobil. Mediaklipp Sydsvenskan hade den 20 september rubriken Kaoset tog över när gatan skulle tas tillbaka. Reclaim the Streets gatufest slutade med stenkastning och krossade fönster. I Expressen kunde man den 20 september läsa rubriken Kastade sten mot poliserna. Malmö skakades av kravaller inatt. Sydsvenskan skrev den 21 september Polis fick inte ingripa mot skadegörelsen. Här tvingades vi stå att titta på medan demonstranterna begick flera grova brott. DN skrev den 22 september Poliser frustrerade över påtvingad passivitet. SvD skrev den 23 september Poliser kritiska till passiv insats. Fick order att inte ingripa när demonstration i Malmö urartade. I Sydsvenska Dagbladet skrev Håkan Jarborg Eriksson och Jarl Holmström under rubriken Polisen gjorde rätt bl.a. att polisens agerande i Malmö ledde till mindre skadegörelse än befarat och till att den stora demonstrationen på lördagen förlöpte lugnt. 10 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Rapport_2_ESF_ indd

11 3 Strategisk ledning och beslut Polismyndighetens strategiska beslut Enligt 13 FAP svarar länspolismästaren för den strategiska ledningen. I det strategiska ledningsansvaret igår bl.a. att besluta mål och ramar och för polisinsatsen, bestämma insatsens inriktning i stort och bestämma resursinsats och val av metod i stort för polisinsatsen. Det strategiska ledningsansvaret syftar till att på ett effektivt och rättsenligt sätt uppnå ändamålet med insatsen. Beslut om särskild händelse Av 8 FAP framgår att om något som polismyndigheten betecknar som en särskild händelse inträffar eller förväntas inträffa, ska myndigheten i ett särskilt beslut ange detta. Beslutet ska dokumenteras och delges. Polismyndighetens taktiska ledare beslutade den 11 februari 2008 i ett initieringsdirektiv att Malmöfestivalen, European Master Games och European Social Forum sammantaget var att bedöma som en planlagd särskild händelse. Organisation och ledning En polisinsats vid särskild händelse ska, enligt 11 FAP 201-1, organiseras och ledas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till den föreliggande uppgiften och situationen i övrigt. I bilaga 1 till nämnd FAP redovisas en principorganisation. Den nomenklatur som används i bilagans organisationstablå ska tillämpas oberoende av vilken närmare organisation som väljs i det enskilda fallet. Av 12 FAP följer att ledningen av en polisinsats vid en särskild händelse utövas genom strategisk ledning, övergripande operativ ledning och minutoperativ (taktisk) ledning. Ledningen ska på varje ledningsnivå innefatta den process för förberedelse, genomförande och avveckling som krävs för att uppställda mål ska uppnås. Länspolismästarens direktiv Under polismyndighetens planering av polisinsatsen genomfördes ett byte av taktisk ledare, eftersom den tidigare taktiske ledaren erhöll en befattning som länspolismästare vid en annan polismyndighet. Den nya taktiske ledaren har på länspolismästarens uppdrag lämnat direktiv. Dessa återfinns i en handling daterad den 10 september 2008, benämnd Inför ESF Direktiven anger bl.a. att den strategiska ledningsgruppen skulle finnas tillgänglig i ett beredskapsläge samt att två yttre och ett inre (staben) chefsbesök beräknades genomföras under kommenderingen. De yttre besöken skulle ske den 19 september under RTS-insatsen eller den 20 september under demonstrationen. Staben skulle besökas vid tillfälle. Polismyndighetens övergripande operativa beslut Enligt 14 FAP har, om inte annat bestämts, kommenderingschefen ansvar för den övergripande operativa ledningen. I det övergripande operativa ledningsansvaret ingår bl.a. att med utgångspunkt från det strategiska ledningsbeslutet besluta om riktlinjer för insatsens taktiska genomförande offensivt, avvaktande eller defensivt och dokumentera åtgärderna i en kommenderingsorder som innefattar beslut i stort (BIS). Vidare ingår att ansvara för det övergripande operativa genomförandet av polisinsatsen. Kommenderingsorder Av Polismyndighetens övergripande beslut i stort, som finns i ett dokument daterat den 10 september 2008 som benämnts kommenderingsorder ESF-kommenderingen september 2008, och som är fastställt av kommenderingschefen, framgår att målet med polisinsatsen var att den skulle säkerställa att ESFarrangemanget kunde genomföras på ett säkert sätt. Grundlagsskyddade rättigheter skulle upprätthållas och opinionsyttringar skulle tillåtas inom ramen för meddelade tillstånd och övrig gällande lagstiftning. Konfrontationer mellan grupper samt våldsamma aktioner och angrepp på person eller egendom skulle förhindras. Dokumentation och lagföringsåtgärder vid brott skulle prioriteras. Polisens insatser under kommenderingen skulle vara och uppfattas som trygghetsskapande och speglas på ett nyanserat sätt. Avvaktande strategi skulle användas vid det officiella ESF-arrangemanget. Anpassat offensiv strategi skulle användas vid RTS den 19 och vid demonstrationen den 20 september Polismyndighetens minutoperativa (taktiska) beslut Enligt 15 FAP ingår i det minutoperativa ledningsansvaret att med utgångspunkt från kommenderingsordern och beslut som i övrigt har fattats av kommenderingschefen utfärda polisinsatsorder och leda och samordna tilldelade enheters insatser. Om inte Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten Rapport_2_ESF_ indd

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:1 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_ESF_100205.indd 1 10-02-17 12.44.54 Ansvarig

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Tillsynsrapport 2014:6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83 EU-toppmötet i Göteborg 2001 KAMEDO-rapport 83 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Betänkande av Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting Stockholm 2009 SOU 2009:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vad gör egentligen polisen?

Vad gör egentligen polisen? Vad gör egentligen polisen? Stefan Holgersson, Informatik Johannes Knutsson, Politihøgskolen, Norge INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING LIU-IEI-RESEARCH REPORT-12/0004 Vad gör egentligen

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Rapport 23, 2007 Stefan Holgersson Polishögskolan I regeringens narkotikapolitiska handlingsplan för åren 2002 2005 betonades särskilt vikten av forskning

Läs mer

Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen

Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen Attityd- och bemötandeproblem inom polisen Rapport till Rikspolisstyrelsen Charles Westin och Angela Nilsson December 2009 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning 4 1. Attityd- och bemötandeproblem

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer