Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11"

Transkript

1 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010

2 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg för Svensk e-legitimation Avslutning och vad händer nu

3 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling IVAs stadgar, 1

4 Gränsöverskridande nätverk för beslutsfattare En aktiv kunskapsbank med 1000 ledamöter och 180 medlemsföretag

5 Möten mellan människor genererar nya idéer och ny kunskap En fristående arena för kunskapsutbyte

6 Scorecard.se Scorecard.se mäter, synliggör och följer upp framgångsfaktorer för Sveriges förmåga att utveckla och använda it: Sveriges relativa effektivitetsfördelar It i produkter och processer Forsknings- och innovationssystemet Kompetensförsörjning genom utbildning och grundforskning Attityd till Sveriges förmåga att använda it Håkan Eriksson var styrgruppens ordförande Initiativtagare: VINNOVA, IT & TELEKOMFÖRETAGEN inom Almega och IVA

7 Ambient Sweden Projektet Ambient Sweden avslutades 2010 och slutsatserna från projektet är: Inför dataslöjd och it-stödd pedagogik i alla ämnen, för att nå kunskapsmålen. Bättre fungerande lagar som ger ökad tillit, och därmed bättre användning av internet. Effektivare förvaltning i offentlig sektor. Positionera Sverige som en ledande it-nation och se till att it-forskning omsätts i företagande och tillväxt. Offensiva investeringar i infrastruktur för internet. Skapa en marknad som underlättar för företag att ta fram säkra tekniklösningar. Staffan Truvé var styrgruppens ordförande Projektets finansiärer: Ericsson, HiQ, ISOC-SE, PTS, TDC, Telenor, TeliaSonera, 3, Vinnova

8 Nytt projekt : ICT for Sweden Målet med projektet ICT for Sweden är att stärka den svenska IKT-sektorn. Dessutom skapa fler innovativa företag och därmed bidra till förbättrad svensk konkurrenskraft. Målet skall uppnås genom att bättre utnyttja potentialen hos IT i hela samhället. Förberedelserna är i full gång och vi kommer att påbörja projektet i januari 2010.

9 e-tjänster inom företag, myndigheter och kommuner Mål Hög prioritering för e-tjänster inom stat och kommun Externa aktörer skall kunna tillhandahålla tjänster baserade på myndigheters data Arbeta fram en informationsstruktur som är gemensam för de områden de tjänar E-id som nyckel för digital identitet på nätet med nycklar för kryptering & dekryptering Ambient Sweden 9

10 IT-baserat lärande i skolan Utveckla pedagogik som utnyttjar IT och Internet Resurser till pedagogisk forskning, lärares vidareutbildning samt utveckling av verktyg Svenska innovationsföretag kan ta en viktig roll, nationellt och internationellt Dataslöjd: teknik, etik, informationssäkerhet och mediekritik

11 Internet of Things -IoT Syftet med delprojektet är att skapa ett nationellt projekt för att Sverige skall utnyttja sin position inom Internet of things. Målet med projektet är att Sverige skall ha betydande företag och teknisk försprång inom området IoT med tillämpningar inom våra kärnområden såsom: mobil, transport, skog, möbler, gruvnäring mm Med deltagare och organisationer i delprojektet får vi ett mycket kompetent nätverk för en plan till nationell satsning på detta Infrastrukturområde. IoT kan förstärka konkurrenskraften hos flera av Sveriges starka branscher, tex mobil kommunikation, transport, energi, automation, skogs- och gruvnäringen.. IVA anordnar ett seminarium om IoT den 6 december med politiker, industri och experter.

12 Grön IT Syfte: Mål: Genom att bättre utnyttja möjligheter med IT och internet i hela samhället kan klimatavtrycket minska. Lägre utsläpp av växthusgaser genom att utnyttja IT och internet i produkter, men också genom förankrade processer och arbetssatt. Grön IT är också en viktig del i marknadsförningen for nya innovativa företag.

13 Lagar och regler för internet Fortsätta arbetet och diskussionerna kring den digitala medborgaren, yttrandefrihet, i matrialrätt, användandet av sociala medier, delaktighets- och demokratifrågor. Internet och IT är en allt viktigare del i allas vardag. Teknikutvecklingen inte snabbare än lagar och regler. Därför behövs en kontinuerlig diskussion om hur det framtida e-samhället ska se ut, styras och kontrolleras.

14 Internationellt Mål: Sammanställning av olika typer av internationellt engagemang inom IKT. Seminarier/konferenser om hur personer och organisationer kan engagera sig och påverka den internationella utvecklingen inom IKT. Ett resultat kommer också att bli en rapport om internationellt IKT-arbete och olika sätt att engageras sig. Beskrivning av karriärvägar.

15 Estonia: National chip-based Identity Card Issuing authority: Estonian Police Service contractor: TRÜB Switzerland Start of issue: January 1, 2002 Conformance with: ICAO Doc part 3 No of active eid cards: 1,096,139 Inside 16 Kb RSA crypto chip are: 2 private keys; authentication certificate; digital signature certificate; personal data file

16 National chip-based Identity Card e-id Estonian electronic ID card is the first compulsory national document. It serves for visual and electronic authentication purposes.

17 National chip-based Identity Card e-id E-ID is also: E-health card Driving licence Bus ticket i-bank access card Can used as: Door access card Library card etc

18 Tack för uppmärksamheten! Mer Information: och Östen Frånberg Staffan Eriksson Ambient Sweden 18

19 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg för Svensk e-legitimation Avslutning och vad händer nu

20 Uppdraget - Kommittédirektivet En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en nämndmyndighet för samordning av statens och kommunernas hantering av metoder och tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer). Nämnden ska ha Skatteverket som värdmyndighet. Utredaren ska bl.a. besluta om nämndens närmare organisation och arbetssätt samt lämna förslag till författningsreglering. Nämnden ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar det behövs. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2010.

21 Målet är att bilda en E-legitimationsnämnd samt skapa en modell för Svensk e-legitimation Affärs- och prismodellen Enkel, transparent och långsiktig. Leda till mer förutsägbara och om möjligt lägre kostnader Statlig myndighet eller kommun Enkelt få tillgång till tjänster för elektronisk identifiering och signering. Få tillgång till alla tjänster som omfattas av modellen via en part Inte behöva ha kompetens och funktioner för att kunna använda tjänster för elektronisk identifiering och signering i verksamheten Modellen bör Stödja teknikneutralitet Bygga på lösningar som utvecklas av marknaden. Möjliggöra för befintliga e-legitimationer, eventuellt med anpassning, att fungera i den nya modellen Vara öppen för alla aktörer som uppfyller relevanta krav ska kunna bli leverantörer För att förverkliga målbilden etableras en e-legitimationsmodell, Svensk e-legitimation

22 Svensk e-legitimation, en modell uppbyggd kring ett antal viktiga aktörer i samarbetet E-legitimationsnämnden Register Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer E-tjänsteleverantör (Myndighet, kommun eller privat aktör) Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Attributsintygsutfärdare Attribut Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Attribut Privatperson/Anställd

23 E-legitimationsnämndens roll E-legitimationsnämnden ska Styra, utveckla och utöva tillsyn för den verksamhet som faller inom ramen för Svensk e-legitimation. Utarbeta Föreskrifter för Svensk e-legitimation Avtal och allmänna villkor Riktlinjer och vägledningar för Svensk e-legitimation samt dokumentation av tekniska krav Det som kan komma att regleras är bl.a. Rättigheter och skyldigheter för Svensk e-legitimation Tillitsnivåer Tekniska specifikationer E-legitimationsnämnden ska också Upphandla leverantör för vissa tekniska tjänster (bl.a. för drift och underhåll av register) Inrätta ett valfrihetssystem för e-legitimationer (en s.k. tjänstekoncession)

24 Svensk e-legitimation, en modell uppbyggd kring ett antal viktiga aktörer i samarbetet E-legitimationsnämnden Register Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer E-tjänsteleverantör (Myndighet, kommun eller privat aktör) Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Attributsintygsutfärdare Attribut Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Attribut Privatperson/Anställd

25 Arvet för Svensk e-legitimation (En fungerande infrastruktur som kan förbättras) Spärrkontroll Utfärdare av Utfärdare av e-legitimationer e-legitimationer Integrationsstöd (OSIF Server) Utfärda e-legitimation OSIF Myndighet (Tjänsteleverantör) Legitimering/Signering

26 Teknisk infrastruktur för identitetsfederation Metadata Identitetsintygande Attributslagning E-legitimationsnämnden Federationsregister Teknisk drift, m.m. Ansluter underleverantörer Anvisningstjänst (central/lokal) Attributstjänst (roll Attributsintygstjä behörighet mm) Attributsintygstj E-tjänsteleverantör E-tjänsteleverantör (offentlig (Myndighet, eller (Myndighet, kommun privat aktör) (Myndighet, kommun eller kommun eller p eller p p Utfärdande av Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer e-legitimationer Användare

27 Anvisningstjänst (SAML Discovery Service Protocol) Anvisningstjänst Gränssnitt för val av e-legitimation Val av e-legitimation Lagra information om val (cookie) Cookie Senaste val av e-leg Myndighet (e-tjänsteleverantör) HTTP Fråga: Vilken e-legitimation vill användaren använda? Svar: Information om vald e-legitimation

28 Anvisningstjänst (Integrerat i webbsida från e-tjänst) Anvisningstjänst AJAX anrop Begär JSON fil med anvisningsinformation Information om tidigare val (cookie) Lagra information om senaste val (cookie) Cookie Senaste val av e-leg Myndighet (e-tjänsteleverantör) Webbsida med Java Script (AJAX) som innefattar val av e-legitimation

29 Användningsfall E-tjänst E-Myndighetens e-tjänst Logga in med din e-legitimation från A-Banken Välj annan e-legitimation E-tjänst/Anvisningstjänst Välj E-legitimation A-Banken Teleoperatören Skatteverket SITHS A-Banken E-Myndigheten har begärt legitimering med följande uppgifter: - Namn - Personnummer Jag legitimerar mig E-tjänst E-Myndigheten Du är inloggad som: Nils Nilsson Mina sidor Lämna uppgifter Ansöka om tillstånd

30 Tillitsnivå för Svensk e-legitimation Krav för att få använda beteckningen Svensk e-legitimation Inledningsvis ska en tillitsnivå tillämpas för Svenska e-legitimation. Kravet som ska ställas på en Svensk e-legitimation ska uppfylla nivå tre enligt blivande ISO Regelverket ska utformas för möjliga framtida anpassningar Det ska finnas regler och funktioner för annan lägre och högre tillitsnivå för e- legitimationer. Om förutsättningar och behov ändras kan flera tillitsnivåer tillämpas.

31 Tillitsnivåer Jämför med EU STORK Quality authentication assurance framework Krav (e-legitimationens typ och kvalitet) Lösenord eller PIN-baserade token, som väljs av sökanden eller är automatiskt genererade men som inte överensstämmer med gemensamma riktlinjer för starka lösenord eller PINkoder (t.ex. otillräcklig längd, ingen blandning av olika tecken, återanvänds, etc.) Lösenord eller PIN-baserade token, som väljs av sökanden eller är automatiskt genererade men följer gemensamma riktlinjer för starka lösenord eller PIN-koder (t.ex. tillräcklig längd, blandning av karaktärer, inte återanvänds, etc.) Nivå 1 2 Mjuka certifikat eller dosor för generering av engångslösenord 3 Kvalificerade mjuka certifikat enligt Annex I i direktivet 1999/93/EC. 3 Hårda certifikat. 3 Kvalificerade hårda certifikat enligt Annex I i direktivet 1999/93/EC. 4

32 STORK ramverk för tillitsnivåer Baserat på ISO (under utveckling) Mycket mer detaljerat än kraven på kvalificerade certifikat

33 Tillit Tillit Register en central del i modellen Skapa tillit mellan aktörerna i modellen genom registrerad information Information fördelas på tre typer av register, nämnden ansvarar för register a-b, a) utfärdare (av e-legitimationer och identitetsintyg), b) e-tjänsteleverantörer från offentlig sektor, och c) e-tjänsteleverantörer från privat sektor. Registren innehåller information Om varje aktörs (utfärdare, e-tjänsteleverantör och attributsintygsutfärdare) certifikat så att utställarens elektroniska stämpel kan verifieras i varje identitets- och attributsintyg. Internetadresser till samtliga tjänster och e-tjänsteleverantörer, vilka attribut som kan tillhandahållas samt vilka attribut respektive e-tjänsteleverantör behöver. Personuppgifter registreras inte, endast information om utfärdare och e-tjänsteleverantörer Uppgifterna i det register som rör utfärdarna ska vara offentligt tillgängliga. E-tjänsteleverantörer kan skapa egen tillit gentemot andra attributsutfärdare som inte är registrerade i federationen

34 E-tjänsteleverantören den store vinnaren E-tjänsteleverantören i dagens lösning För att identifiera medborgare, måste varje e-tjänsteleverantör införa funktioner för att kontrollera om en legitimering eller en signering är riktig enligt tre olika tekniska lösningar och tre olika avtal E-tjänsteleverantören i nya modellen E-tjänst är inte en del av processen för att kontrollera den använda e-legitimationen och resultatet av de tekniska procedurerna för elektronisk legitimering och signering. Ingen skillnad för e-tjänsteleverantören om det är en eller hundra identitetsutfärdare Har endast en relation i identitetsfederationen och förmågan att konsumera intyg i enlighet med SAML, vilken redan merparten av dagens e-tjänsteleverantörer har. E-tjänsteleverantören som kravställare Kan betraktas som kravställare vad gäller behov av identitetsinformation och attribut.

35 ns roll är att utfärda e-legitimationer till privatpersoner och anställda identitetsintyg till e-tjänsteleverantörer Utfärdare som klarar kraven som ställs inom Svensk e-legitimation har rätt att bli anslutna De ska tillhandahålla identitetsintyg, i egen regi eller genom annan godkänd aktör Persondataskyddande funktioner Alla användare (person/anställd) har en pseudonym identitet i grunden som är unik för varje e- tjänsteleverantör. Specifika identitetsuppgifter t ex namn, personnummer och organisationstillhörighet påförs identitetsintygen i enlighet med e-tjänsteleverantörens registrerade behov av identitetsuppgifter. Om identitetsutfärdaren inte kan leverera alla uppgifter som e-tjänsteleverantören behöver så kan kompletterande uppgifter rekvireras från en attributstjänst i form av ett attributsintyg Behovet av att separera e-legitimationsutfärdare och identitetsintygsutfärdare finns i huvudsak för tjänstelegitimationer Trend mot att flytta ut delar av behörighetskontrollsystemet (BKS) från tillämpning och samla det i en gemensam och verksamhetsnära punkt (katalog). Landstingen har kommit långt inom detta område. Utfärdaren av e-legitimation och utfärdaren av identitetsintyg ska vara samma avtalspart till E-legitimationsnämnden

36 Attributsintygsutfärdare Syfte att förse e-tjänsteleverantörer med ytterligare information om den som använder e-tjänsten Attribut kan vara ett eller flera och hämtas från en identitetsutfärdare (internt attributsintyg) en attributintygsutfärdare (externt attributsintyg) Gränsen mellan attributs- respektive identitetsinformation dras i den tekniska standarden Attributet paketeras på samma sätt som ett identitetsintyg, inom ramen för standarden SAML. Exempel Skatteverket / Bolagsverket Myndigheten/tjänstelegitimationen Behörighetstilldelning i vård och omsorg Organisationen / personlig legitimation

37 Federativ samverkan genom IdP proxy Svensk e-legitimation identitetsfederation Metadata Svensk e-legitimation Utfärdande av Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer e-legitimationer Logiskt flöde Autentisering Metadata Identitetsintygande Attributslagning Anvisningstjänst Lokal Attributsintygstjänst Service Provider Lokal IdP tjänst IdP proxy (Broker) Användare med Svensk e-legitimation Metadata Lokal federation Lokal Federation Lokal e-tjänst Utnyttjande av e-tjänst

38 Anvisning stjänst ov.se Anvisning stjänst ov.se Signeringstjänst Anvisni ngstjän st En central tjänst införs för elektroniska signeringar inom ramen för Svensk e-legitimation Tjänsten bör utformas så att Ett nytt nyckelpar och ett certifikat för nyckelparet utfärdas i tjänsten när användaren identifierats med den lösning för identifiering, enligt nivå 3, för Svensk e-legitimation. Nyckelparet för signeringen förstörs så snart den elektroniska signeringen har gjorts. Certifikatet ska ha den giltighetstid som behövs för att på nytt med stöd av samma certifikat kontrollera signeringens äkthet (t.ex. ett år). Därefter används skydd för långtidslagring genom elektroniska stämplar Lösningen bör om möjligt utformas så att signeringstjänsten momentant utfärdar kvalificerade certifikat och tillhandahåller en säker anordning för signaturframställning, så att de elektroniska signeringarna blir att bedöma som kvalificerade

39 Central signeringstjänst Alternativ 1 Signeringstjänsten skapar signerat dokument (IdP) Utfärdartjänst e-legitimationer kontroll Identitetsintygstjänst Paketerar handling, Certifikat och signatur till en handling med underskrift 6 Central Signeringstjänst 4 5 Handling för underskrift 3 8 Myndighet (Tjänsteleverantör) Handling med underskrift 2 7 Begär/bekräfta underskrift E-tjänst med legitimering 1

40 Central signeringstjänst Alternativ 2 Tjänsteleverantör handhar bekräftelse (IdP) Utfärdartjänst e-legitimationer kontroll Identitetsintygstjänst Central Signeringstjänst 3 Paketerar handling, Certifikat och signatur till en handling med underskrift 5 Myndighet (Tjänsteleverantör) 2 4 Begär/bekräfta underskrift E-tjänst med legitimering Acceptans av signatur 1

41 Utgångspunkter för upphandling av infrastrukturen för Svensk e-legitimation Infrastrukturen för Svensk e-legitimation ska omfatta stat och kommun Fler identitetsleverantörer och större mångfald eftersträvas E-legitimationsnämnden ska samordna upphandlingen av infrastrukturen E-legitimationsnämnden omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) Sedvanliga upphandlingsmöjligheter tillgodoser inte behoven

42 Vi föreslår ett valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Befintliga möjligheter till inrättande av valfrihetssystem Kommuner får enligt lagen om valfrihet inrätta valfrihetssystem för tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst Arbetsförmedling har i ny lag givits möjlighet att i vissa fall inrätta valfrihetssystem Avsikten har varit att skapa ökad valfrihet, fler utövare och större mångfald Samma intressen gör sig gällande på området för elektronisk identifiering E-legitimationsnämnden föreslås få inrätta valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Förutsätter ny författning E-legitimationsnämnden ska, enligt den nya lagen, tillämpa lagen om valfrihetssystem

43 Grundläggande förutsättningar i valfrihetssystem Alla leverantörer som uppfyller uppställda krav ska godkännas Användarna ska kunna välja leverantör av tjänsten Leverantörens ersättning är beroende av användarna val Löpande anslutningsmöjlighet ingen sista anbudsdag

44 Ett valfrihetssystem för Svensk e-legitimation E-legitimationsnämnden Upphandlar enligt LOV. Betalar ersättning för utfärdande av identitetsintyg Register Uppdrar åt E-legitimationsnämnden att upphandla tjänster för elektronisk identifiering Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdar identitetsintyg E-tjänsteleverantör (Myndighet, kommun eller privat aktör) Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Väljer identitetsutfärdare och använder e-legitimationen / tjänstelegitimationen Privatperson/Anställd Användarnas val styr ersättningen till identitetsutfärdarna

45 Betalflöden i Svensk e-legitimation E-legitimationsnämnden Ersättning för utfärdande av identitetsintyg Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Anslutningsavgift Register Anslutningsavgift E-tjänsteleverantör (Myndighet, kommun eller Utfärdande av Identitetsin- e-legitimationer Utfärdande av privat aktör) e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer tygsgstjänst Anslutningsavgift Attributsintygsutfärdare Attribut Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Utfärdande av e-legitimationer Attribut Eventuell avgift för utfärdande av e-legitimationer/ e-tjänstelegitimationer Privatperson/Anställd

46 Nyttor med det nya systemet Det blir betydligt enklare att producera e-tjänster vilka nu endast behöver hantera identitetsintyg En avtalspart Förutsägbar kostnad inom offentlig sektor Öppnar upp för andra tekniska lösningar för identifiering Flexibel och därmed framtidssäker

47 Konsekvenser för e-tjänsteleverantörer Ett införande av Svensk e-legitimation och utfasning nuvarande lösningar för eid innebär att e-tjänsterna måste anpassas till den nya modellen En majoritet av dagens e-tjänster använder tredjepartsprodukter för att realisera identifiering och signering En majoritet av dessa tredjepartsprodukter har förmåga att konsumera identitets- och attributsintyg i enlighet med modellen för Svensk e-legitimation. Tredjepartsprodukter som kan hantera dagens- och morgondagens lösning kan användas parallellt vilket ger en smidig övergång. Nuvarande lösning för hantering av eid som vilar på ramavtal eid2008 är avtalad till och med juni 2012 vilket måste beaktas vid ett införande av Svensk e-legitimation i dagens e-tjänster. Varje e-tjänsteleverantör bör därför redan idag verifiera den egna förmågan att konsumera identitetsintyg och i förekommande fall även attributsintyg och utifrån detta upprätta och genomföra en införande plan.

48 Konsekvenser för e-tjänsteleverantörer (forts.) I de fall där identitetsfedererad lösningar redan förekommer i anslutning till en e-tjänst bör speciella åtgärder vidtas för att säkerställa att de nuvarande lösningarna kan samexistera med modellen för Svensk e-legitimation Det bör poängtera att modellen är framtagen med utgångspunkt att i möjligaste mån enbart baseras på standardlösningar och best practice allt för att minimera eventuella risker vid ett införande i fall likt dessa. Svensk e-legitimation har för avsikt att tillhandahålla funktioner för signering och anvisning för att underlätta dessa delar i en e-tjänst. Dessa är under utredning och så snart gränssnitten till dessa är kända bör i tillämpliga fall en införandeplan upprättas och genomföras.

49 Genomförandeplan preliminära milstolpar Utredningens förslag lämnas 31/12 Nämnden kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2011 Förberedande av lagförslag Remissomgång Proposition till lagförslag Riksdagen besluta om lag Upphandling av valfrihetssystem Upphandling av drift Framtagande av tekniska lösningar Verksamheten i drift senast per 30/6 2012

50 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg för Svensk e-legitimation Avslutning och vad händer nu

51 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg för Svensk e-legitimation Avslutning och vad händer nu

52 Tack för visat intresse! För ytterligare kommentarer och inspel vänligen maila Dano Costouvsqi Peter Cassel

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam)

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Vad finns idag? Landstingen har SITHS, HSA, Säkerhetstjänster,

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-03-30 LS 1102-0163! LAND5TINGSSTYREISIN Dnr. Landstingsstyrelsen 1 I 1 "04" 11 * 039 Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Krav på identifiering för åtkomst till konfidentiell information

Krav på identifiering för åtkomst till konfidentiell information Krav på identifiering för åtkomst till konfidentiell information Apotekens Service tillämpning av tillitsnivå tre, baserat på Kantara Identity Assurance Framework, för åtkomst till känsliga personuppgifter.

Läs mer

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte PM Marknadsundersökning 1(13) Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte Innehåll 1 BAKGRUND... 2 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 AGENDA... 3 4 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!! Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation 1 (31) Svensk e-legitimation Modellbeskrivning Version 2012-04-19 2012-04-19 2 (31) Innehåll 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Begrepp och definitioner... 5 3 Helhetsvy... 7 4 Målbild... 8 5 Roller i modellen...

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Dokument: Attest-signatur Version 0.1 Författare Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2 Informationsflöde... 3 2.1 Begrepp... 3 3 Grundprincip... 5 4

Läs mer

Identitetsfederering etapp II Höga och låga observationer

Identitetsfederering etapp II Höga och låga observationer Identitetsfederering etapp II Höga och låga observationer Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-09-23 Smidigt och kontrollerat https://exempel.idp.domain.tld/

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS?

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? SITHS nationella RA-dag Ulf Palmgren 2014-05-13 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Inloggning

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 Del 2 Federationssamverkan 1 februari 2013 1 E-legitimationsdagen - eftermiddag 13.15-14.15 Seminarier Första passet Spår 1 Spår 2 Spår 3 Svensk e-legitimation

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation TJÄNSTESPECIFIKATION 1(24) Tjänstespecifikation Underskriftstjänst som del av Svensk e-legitimation TJÄNSTESPECIFIKATION 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR RIVAL 2012-02-15 RESULTAT I % Moderator: Staffan Hagnell Operatör Hovtek: Joel Bergström Tel: 0708-659240 Mail: joel@qenter.se Sparad 2012-02-16 Fråga

Läs mer

De 16 principerna för samverkan

De 16 principerna för samverkan De 16 principerna för samverkan Syftet med de styrande principerna Kommunerna i Stockholms län värnar om nätneutralitet, autentiseringsneutralitet och federationsneutralitet. Syftet med principerna är

Läs mer

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst Innehåll: Vad är ett SITHS-kort? Vad används SITHS-kort till? Varför kan man lita på SITHS-kort? SITHS konceptet

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet Christer Haglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting christer.haglund@skl.se Sammanhållen e-förvaltning en väg in Kurator

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (14) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2014-03-07 2 (14) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman SKL 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman IT-chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-452 74 26 Brittmarie.boman@skl.se 1 Vervas

Läs mer

Frågor i avslutande workshop Huvudtema. Identifikationsfederationer för vad och vilka? Rolf Lysell, rolf.lysell@innotiimi.se

Frågor i avslutande workshop Huvudtema. Identifikationsfederationer för vad och vilka? Rolf Lysell, rolf.lysell@innotiimi.se Frågor i avslutande workshop Huvudtema Identifikationsfederationer för vad och vilka? Rolf Lysell, rolf.lysell@innotiimi.se Fråga 1 Hur identifiera och etablera federationer över organisationsgränser?

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise IT's a promise 2 Enkelt att komma igång med skolfederation och så här olika kan det bli! Nexus Group Patrick Zangaro Pulsen 3 Skolfederation 4 Skolfederation - Är det något att satsa på? Följa med eller

Läs mer

BILAGA 1 Tekniska krav

BILAGA 1 Tekniska krav 1 av 8 BILAGA 1 Tekniska krav Version 2.4.7 Tekniska krav för anslutning till Skolfederation Skolfederationen har likt många andra Federativa initiativ som mål att använda följande SAML 1 - profiler: egov

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation Svensk e-legitimation Övergripande beskrivning av avtalsarkitektur m.m. Utkast 2012-07-04 2 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation HANDLINGSPLAN 1(22) Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Målet med arbetet...

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv PM 1(34) Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

ÖTP-spåret Sambruks vårmöte 2010-11-09. OETP_2010-11-09_v2.ppt

ÖTP-spåret Sambruks vårmöte 2010-11-09. OETP_2010-11-09_v2.ppt ÖTP-spåret Sambruks vårmöte 2010-11-09 OETP_2010-11-09_v2.ppt Agenda ÖTP-spåret kl 1030-1500 Inledning Lägesrapportering ÖTP v2.1 Matchning KSL:s 16 principer Kort presentation av MSKD som exempel på en

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Särtryck ur 2008:12. Elektronisk identifiering och underskrift i Sverige

Särtryck ur 2008:12. Elektronisk identifiering och underskrift i Sverige Särtryck ur 2008:12 Elektronisk identifiering och underskrift i Sverige 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 1 INLEDNING...7 1.1 BAKGRUND...7 1.2 UPPDRAGET...7 1.3 ARBETETS GENOMFÖRANDE...8 1.4 PÅGÅENDE

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte

Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte Datum: 16 juni 2015, 10.00-11.30 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande Agneta Wistrand,.SE

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

En workshop om anpassning av e-tjänster och IdP-lösningar för Sambi den 6 feb 2014

En workshop om anpassning av e-tjänster och IdP-lösningar för Sambi den 6 feb 2014 En workshop om anpassning av e-tjänster och IdP-lösningar för Sambi den 6 feb 2014 Deltagare 6 feb 2014 Birgit Wahlström, CGI Björn Hedman, EQelligence AB Björn Skeppner, Inera AB Christoffer Johansson,

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting Det behövs en helhetssyn - hur göra tekniska standarder och säkerhetslösningar, förvaltningspolitiska analyser och strävanden, rättsteoretiska

Läs mer

Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. 1 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.2 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation

Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. 1 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.2 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation Tillitsramverk för Svensk e-legitimation 1 (11) 2 (11) 1. Bakgrund och syfte Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Icke funktionella krav

Icke funktionella krav 1 (9) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (9) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Tillgänglighet och kapacitet... 3 2.1 Svarstider... 3 3 Administrativ säkerhet... 4 3.1 Policy och regelverk... 4 3.1.1

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Identitetsfederationer

Identitetsfederationer Identitetsfederationer Internetdagarna 2007 Leif Johansson Stockholms universitet Que? En [identitets]federation är en klubb av klubbar där medlemmarna kommit överens om hur man ska lita på varandras medlemmar.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Närvarande: Erling Sjöström, Tieto Ulf Solberg, Stockholms stad Hans Nilsson, Täby kommun Staffan Hagnell,.SE Robert Sundin,.SE Agneta Wistrand,.SE Uppdragspunkter

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (5) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

etjänstekortsmodellen

etjänstekortsmodellen SLL IT VERSION 3.0 etjänstekortsförvaltningen 2010-11-15 LS etjänstekortsmodellen INNEHÅLLSFÖRTECKNING etjänstekortsmodellen... 1 Versionshistorik... 5 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1 Nationellt

Läs mer

E-legitimation för säkra e-tjänster

E-legitimation för säkra e-tjänster E-legitimation för säkra e-tjänster Lägesrapport från 24-timmarsdelegationen Februari 2005 Till Statsrådet Sven-Erik Österberg 24-timmarsdelegationen (kallas i det följande normalt enbart delegationen

Läs mer

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Om AMS /AMV Arbetsmarknadsstyrelsen är huvudmyndighet i Arbetsmarknadsverket som förutom AMS består av 21 stycken länsarbetsnämnder

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer