Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten"

Transkript

1 Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!!

2 Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera några nyckelfrågor som är viktiga för att skapa en arkitektur som gör det möjligt för olika aktörer att erbjuda respektive använda generella metoder och verktyg för e-legitimering i tjänsten inom både offentlig och privat sektor

3 Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Flera väletablerade lösningar finns både inom offentlig och privat sektor, men de är inte allmänt accepterade Mycket diskussion och utredningar i flera varv, bland andra Kammarkollegiets förstudie Organisationslegitimering (FS: ) Utredningen om Svensk e-legitimation (dec 2010)

4 Utredningen om Svensk e-legitimation (dec 2010) Viktigt att regelverket även gäller för e-tjänstelegitimationer, men de omfattas inte av valfrihetssystemet (tjänstekoncessionen) användningen av dem är inte ersättningsgrundande de bör hanteras separat (ej av e-legitimationsnämnden) ur ett upphandlings- och utförarperspektiv För anställda inom landsting bör landstinget själv vara utfärdare även om det tekniskt är en annan part som är utfärdare; motsvarande synsätt bör tillämpas för annan offentlig verksamhet Samråd med SKL viktigt Synpunkter på frågan om personnummer i legitimationen och numrets utlämnande

5 Presentationer 1. Kammarkollegiets förstudie Organisationslegitimering (Jan Lundh, Kammarkollegiet) 2. Försäkringskassans arbete med en myndighetsgemensam e-tjänstelegitimation (Magnus Enmarker, Försäkringskassan) 3. Tjänstelegitimering inom hälso- och sjukvårdssektorn (Lennart Eriksson, CeHis) 4. Kammarkollegiets planerade upphandling av tjänstekort (Jan Lundh, Kammarkollegiet) 5. En personlig betraktelse av läget för e-legitimering i tjänsten (Wiggo Öberg, MSB)

6 Kammarkollegiets förstudie Organisationslegitimering Förstudie FS: Jan Lundh

7 Förstudiens syfte Att analysera och klarlägga förutsättningarna för en generell ramavtalsupphandling och rekommendera om en upphandling skulle göras Utgick från behovet av elektronisk legitimering i samband med informationsutbyte mellan organisationer Grundat på Vervas rapport till regeringen: Slutrapport om säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar, 2008:12

8 Möjlig omfattning Hela det paket av tjänster, produkter och metoder som används i samband med elektronisk legitimering för juridiska personer och deras företrädare sammanfattas under begreppet organisationslegitimering vilket omfattar: - E-tjänstelegitimationer - Servercertifikat - Stämpelcertifikat

9 Förstudiens slutsatser Behov finns av e-tjänstelegitimationer E-tjänstelegitimation med organisationsnummer och id för fysisk person i certifikatet för privata och offentliga organisation Affärsmodell där legitimerande part (organisationen) avropar från ramavtal och betalar för organisationslegitimeringen

10 Upphandling Tre separata upphandlingar skulle göras för: - E-tjänstelegitimationer - Servercertifikat - Stämpelcertifikat samt tjänster för stöd och kontroll

11 Försäkringskassans arbete med en myndighetsgemensam e-tjänstelegitimation Magnus Enmarker Magnus Enmarker MCA Presentation Sida 11

12 Myndighets CA - Bakgrund Bakgrunden till skapandet av Myndighets CA var att generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket i september 2007 skrev under ett avtal om samverkan mellan myndigheter där ett av målen var att ge medborgaren större tillgänglighet. I samband med ovan så tecknade även Försäkringskassan och Skatteverket ett avtal för etablering av Servicekontor. En av förutsättningarna var att kortinloggning till PC n enbart ska behöva ett kort och ett certifikat samt vara skalbar vad gäller handläggare, kontor och deltagande myndigheter. Resultat var att Försäkringskassan fick uppdraget att skapa en PKIlösning med en gemensam CA, portal och identifieringskort där vi standardiserar på minsta gemensamma nämnare. Denna gemensam CA valde vi att kalla Myndighets CA. Magnus Enmarker MCA Presentation Sida 12

13 Myndighets CA - Beslut Minsta gemensamma nämnaren Kort Personnummer Identitet vs behörigheter Delegerad utställning (distans) Java kort Återanvändbarhet Kortprofil Kort design Försäkringskassans kort Servicekontorens kort Magnus Enmarker MCA Presentation Sida 13

14 Myndighets CA Nutid/Framtid Nutid Servicekontoren (1,5 år) Försäkringskassan (utrullning pågår) Projekt pågår/ska startas (2012) Framtid SSL servercertifikat Ansökan till populära webbläsare Revision ska ske regelbundet Självbetjäningsportal S/Mime certifikat Kvalificerade certifikat Magnus Enmarker MCA Presentation Sida 14

15 Tjänstelegitimering inom hälso- och sjukvårdssektorn Lennart Eriksson CeHis

16 sid 16 Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa SITHS En liten pusselbit i det stora hela

17 sid 17 Krav på användningsområden SITHS-certifikatet används för flera syften Inloggning till bl. a: Pascal, NPÖ, mm Datorer HSA SITHS i kombination med HSA Grund för SSO Säker e-post Inpassering Fysisk ID-handling Tydliga krav för patientsäkerheten Starkt visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Rätt sändare! Rätt mottagare! Skyddad information! SITHS kort handlar om våra identiteter, på ett elektroniskt sätt. Ett ID-kort i datorn, men vi kallar dem certifikat. Det viktiga med SITHS kortet är att elektroniskt kunna visa vem man är; oavsett var man är och var den information man behöver för sitt arbete finns. 17

18 sid 18 Kort innehåll Organisationens logga Chip för lagring av e-legitimationer Inbyggd funktion för beröringsfri inpassering (RFID-chip) Baksida: Magnetremsa för t ex inpassering Baksida: Streckkod

19 sid 19 Roller som behöver bemannas Roller som behöver bemannas när en organisation ansluter till SITHS är: RA (Registration Authority eller ansvarig kortutgivare). Säkerhetsansvarig. Registeransvarig. KRA (Kort RA eller korthandläggare). LRA (Lokal RA eller Reservkortshandläggare). Support.

20 sid 20 HSA (Hälso och sjukvårdens adressregister) Underlag för säkerhet Källa för att skapa SITHS certifikat Källa för säkerhetstjänster Underlag för Sökningar 1177 (Vårdråd på telefon) (Egenskapsbaserad behörighet och SAML-biljett) Behörighet i Mina vårdkontakter Vården på Webben Telefonkatalog Hitta kollegor i Sverige Skapar konton i behörighetssystem (AD) Skapar e-postkonton

21 sid 21 Federationer / andra bärare av SITHS certifikat Vad måste uppfyllas? Tillräckliga RAPS, RA m.fl. nivåer Tillräckligt säker korthantering Tillräcklig organisation för hantering av reservkort, support m.m. Avtal för tillit m.m Certifierade granskare (jmfr revisorer) A B C Styrgrupp (intressenter) Federationsoperatör (.se) SAML metadata Tillitsramverk Regelverk Avtal AL3 AL3 LoA3 LoA3 Identitetsutfärdare (IdP) https://idp.organisation.se Identitetsutfärdare (IdP) https://idp.organisation.se Identitetsutfärdare (IdP) / https://idp.organisation.se/ / -SAML Intyg - VEM, VAD, TILLITSNIVÅ, EGENSKAPER, ATTRIBUT E-tjänsteleverantör (SP) E-tjänsteleverantör (SP) https://sp.organisation.se/ E-tjänsteleverantör (SP) https://sp.organisation.se/ https://sp.organisation.se/

22 Kammarkollegiets kommande upphandling av tjänstekort Jan Lundh

23 Befintligt ramavtal Ansvaret för ramavtal inom området övertogs i början av 2011 från RPS Enbart en leverantör - Gemalto AB Giltigt till , Förlängning som längst till Etablering av referensgrupp

24 Avtalets omfattning Del A - Tjänstekort med eller utan EID-chip och beröringsfri inpasseringsfunktion m m Del B ID-kort för Försvarsmakten med eller utan EID-chip m m Programvara för hantering av korten Kortläsare Avropsberättigade är staten m fl

25 Kommande upphandling Arbete med tjänstekort synkroniseras med arbeten kring e-tjänstelegitimationer Förstudie hösten 2012 Upphandling våren 2013

26 Personlig reflektion Wiggo Öberg, MSB

27 Personlig reflektion Wiggo Öberg, MSB MSB-s intresse i denna fråga är kopplat till behovet av en säker infrastruktur för elektronisk kommunikation och säkra elektroniska tjänster i privat och offentlig sektor. MSB medverkar i e-delegationen med det syftet. MSB har också ett uppdrag att granska säkerheten i konceptet för e- legitimationer.

28 Reflektioner kring e-tjänstelegitimationer Grundbehovet Tillit vid relation mellan tjänsteman och annan organisation. Många vittnar om behovet varför tar det så lång tid till lösning. Svår affärsmodell Värna om Grundprinciperna Sträva efter kortlösningar eller motsvarande Endast id-information på e-leg. Organisationers ansvar Förväntan på att e-legnämnden löser allt. Kravbilden är genom tidigare utredningar tämligen klarlagd. Starta ett pilotprojekt under e-delegationen.

29 Wiggos reflektioner forts. Varför är det så dramatiskt med identifiering i tjänsten? Krånglar vi till det alldeles i onödan? Vad är det mer än fördomar som hindrar att en privat e-leg som användaren fått via sin arbetsgivare används, med stöd av attribut som anger organisationstillhörighet? Börja utveckla en lösning kraven är definierade! Alla frågor behöver inte ha ett svar när man startar.

30 Diskussion

31 Exempel på nyckelfrågor 1. Är det viktigt att aldrig lägga in roller och behörigheter i e- legitimationen? 2. Är det viktigt att personnummer inte ingår i en e-legitimation som används för legitimering i tjänsten? 3. Måste man använda en särskild e-tjänstelegitimation när man ska legitimera sig elektroniskt i tjänsten?

32 e-legitimering i tjänsten, skiss Användare 1 Anställd e-leg som man fått i i tjänsten Utfärdare av Identitetsintyg Användare 2 Myndighet/företag (i (i rollen som arbetsgivare) Attributsintygstjänst Privat e-leg som man skaffat själv Utfärdare av Identitetsintyg Regelverk Inklusive tillitsramverk och tekniskt ramverk Basstruktur offentlig och privat sektor Funktioner för - godkännande - uppföljning - test Nämnden i rollen som ansvarig för Bastrukturen

33 Exempel på nyckelfrågor 1. Är det viktigt att aldrig lägga in roller och behörigheter i e- legitimationen? 2. Måste man använda en särskild e-tjänstelegitimation när man ska legitimera sig elektroniskt i tjänsten? 3. Är det viktigt att personnummer inte ingår i en e-legitimation som används för legitimering i tjänsten? 4. Vem är utfärdare av en e-legitimation man får i tjänsten? 5. Finns det olika metoder att kommunicera elektroniskt i tjänsten?

34 Tre metoder att kommunicera elektroniskt i tjänsten, skiss e-leg gentemot interna system Myndighetens/ företagets egna system Användare kommunikation mellan internt och externa system behörighetsinfo hanteras i det interna systemet Offentlig e-tjänsteleverantör Privat e-tjänsteleverantör Anställd e-leg gentemot externa system behörighetsinfo måste skickas med, hämtas från extern källa eller finnas hos den externa aktören

35 Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Mycket är redan gjort men det gäller att generalisera och att koordinera Tack för att ni deltagit!

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv PM 1(34) Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574

Läs mer

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html Sida 1 av 38 Vägledning till myndigheter inför införandet av elektronisk identifiering och underskrifter. Beskriver hur riktlinjerna ska användas och tar upp rättsfrågor som myndigheter och medborgare

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17 SITHS UTBILDNING SUP P ORT VER 3. 3 S ID 2(46) Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4 Installation och konfiguration... 5 Sökvägar (url) för SITHS... 5 SITHS Admin... 5

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS information 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Vad är SITHS SITHS Införande SITHS Avtal Val av teknik och produkter SITHS

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

TjänsteID+ Rutinbeskrivningar

TjänsteID+ Rutinbeskrivningar (1)4 Rutinbeskrivningar ()4 (3)4 Innehåll Relaterande dokument... 5 Ändringshantering... 5 Förutsättningar... 6 Förutsättningar för att få... 6 Förutsättningar för att få tjänstelegitimation... 6 Giltiga

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Sida 1 (18) 2009-11-18 Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Beställare Beställare av detta underlag är Karin Bengtsson, KSL/IT-Forum. Syfte Syftet med detta dokument är att belysa arbetsgruppens

Läs mer

SITHS anpassning av IT system. Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System

SITHS anpassning av IT system. Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System SITHS anpassning av IT system Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System Innehållsförteckning Inledning... 3 Dokumentets syfte... 3 Dokumentets målgrupp... 3 SITHS kort och certifikat... 4

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer