ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheten Fronten 1, i vilken man upplåter lägenheter och lokaler. Fastigheten är geografiskt belägen i Helsingborg med adress Larmvägen Första inflyttning skedde år Föreningen har 232 bostadsrättslägenheter med en totalyta om m 2 samt 7 hyresrättslokaler på totalt 393 m 2. I föreningen finns även några mindre förrådslokaler för uthyrning. Föreningen har 130 garageplatser samt 55 parkeringsplatser. Bostadslägenheterna är fördelade på: 22 st 1 rum och kök, 42 st 2 rum och kök, 113 st 3 rum och kök, 39 st 4 rum och kök samt 16 st 5 rum och kök Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Folksam. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg. De senaste åren har föreningen bland annat genomfört stambyte med badrumsrenovering (2011) och gårdsombyggnad/utemiljö (2006). Under året har alla avtal gåtts igenom och omförhandlats om möjlighet fanns. Väsentliga händelser under året Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 26 maj Vid besiktningen konstaterades att det måste göras en del reparationer i tegelfasaderna och att balkar över fönster måste bytas. Föreningen har under året uppdaterat sin underhållsplan. Följande underhållsåtgärder har utförts under året: - Byte av tegelbalkar över fönster, ca 80 st. - Vindsförråd på hus nr 2, 4, 8 och 12 har nya kassetter med 40 mm isolering och nya utstigningsluckor. - Målning av parkeringshusets tak. - Byte till två nya tvättmaskiner. - Nya motorer och styrskåp till portarna i parkeringshuset. Årets resultat och ställning Årets resultat efter disposition av underhåll är kr, vilket kan jämföras med föregående år då resultat efter disposition var kr. Årets intäkter Nettoomsättningen har ökat med ca kr vilket främst beror på den avgiftshöjning på 1% som trädde i kraft 1 oktober Ränteintäkterna har varit något högre än föregående år.

4 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 2(14) Årets kostnader Driftskostnaderna har varit ca kr lägre i förhållande till föregående år och det är framförallt lägre kostnader för fastighetsservice och uppvärmning. För mer information se not 3. Löpande underhåll uppgår till knappt kr och är ca kr högre än föregående år. Denna post kan variera mycket mellan åren då den främst utgörs av oförutsedda kostnader, exempelvis reparationer. Planerat underhåll styrs till stor del av underhållsplanen och även denna kan variera mycket mellan åren. För räkenskapsår 2014 har kostnaden uppgått till drygt 2,3 Mkr och i detta belopp ingår kostnader för framförallt målning av garagetak samt tilläggsisolering i fläktrum och vindsförråd. Även kostnader för byte av tegelbalkar är en stor post i årets planerade underhåll. Fastighetsavgift/skatt och avskrivningar är i nivå med föregående år. Räntekostnaderna är ca kr lägre än föregående år. Under året har föreningen amorterat 1 Mkr extra på sina lån. Balansställning per Likvida medel uppgår till kr vilket kan jämföras med föregående år då likvida medel var kr. Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnader, kr/kvm Lån, kr/kvm Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm I nyckeltalens beräkning är även lokalytorna medtagna. Under året har 15 lägenheter överlåtits (enligt inflyttningsdatum). Förväntad framtida utveckling Underhåll Större underhållsåtgärder de kommande 5-10 åren: - Byte av tegelbalkar över fönster. - Byte utvändig belysning och källare. - Byte av trappljuskontakter. - Komplettering av yttre miljö. Enligt föreningens underhållsplan beräknas de närmaste tio årens kostnader för underhåll/investeringar till följande (avrundat till jämna tusental): : tkr : tkr : tkr : 769 tkr : 510 tkr

5 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 3(14) Ekonomi Ingen avgiftshöjning planeras för räkenskapsår Årsavgiften uppgår till 707:24 kr/m 2 bostadsyta. Ett av föreningens lån, ca 8% av den totala låneskulden, löper med rörlig ränta. Under nästa räkenskapsår förfaller räntebindningarna på två av föreningens lån, nuvarande ränta är 2,51% respektive 4,01%. Nästa års bokslut kommer redovisas enligt nytt redovisningsregelverk, K2 eller K3. Mål för verksamheten Föreningen har som mål för sin verksamhet att vara en bra fastighetsägare, lyssna på medlemmarna och ge feedback. Målen ska omsättas i handling genom diskussioner, bättre information till medlemmarna, kanske medlemsträffar. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 4 december På stämman deltog 49 röstberättigade medlemmar. Extra föreningsstämma hölls den 16 april 2014 och 14 maj 2014 för att anta nya stadgar. På extrastämmorna deltog 70 röstberättigade medlemmar respektive 51 röstberättigade medlemmar. Styrelse Styrelsen har vid årets slut följande sammansättning: Ledamöter: Eva Svärd, ordf Ann-Marie Jakobsson, v ordf MajBritt Ragnarsson, sekr Bengt Olsson Klas Persson Adin Saric Erika Gustafsson I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Erika Gustafsson, Ann-Marie Jakobsson samt Klas Persson. Revisorer Revisorer har varit Maj-Britt Hansson med Maren Åkesson som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Eva Svärd och Bengt Olsson med Ann-Marie Jakobsson och Erika Gustafsson som suppleanter. Valberedning Valberedning har varit Elisabeth Andersson (sammankallande) och Mats Andersson. Övrigt Vicevärd har varit Bengt Olsson. Information och aktiviteter Månadsblad med information sätts upp i trapphusen. Under året har medlemmarna informerats om arbete som skall genomföras på fastigheten, om genomgången brandsyn samt om rensning av trapphus och källargångar. Under året har det anordnats bingo, boule, kortspel, stavgång, lättgympa och syföreningsträffar.

6 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 4(14) Förslag till disposition av föreningens resultat Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,88 Årets resultat ,24 Balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag ,12 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Löpande underhåll Planerat underhåll Fastighetsavgift/-skatt Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Resultatförändring efter disposition av underhåll Årets resultat Ianspråktagande av Fond för yttre underhåll Reservering till Fond för yttre underhåll Resultat efter disposition av underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarar årets kostnad för planerat underhåll. Reservering till fond för yttre underhåll baseras på underhållsplanen.

8 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 6(14) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Om- och tillbyggnader Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Avgiftsfordringar/Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa

10 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 8(14) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under Kortfristiga fordringar. Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, redovisas under Kortfristiga skulder. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år -Byggnader rak avskrivning 50 -Ombyggnader rak avskrivning 10, 20, 30 och 40 -Inventarier, verktyg rak avskrivning 5 -Datorer rak avskrivning 3 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt föreningens underhållsplan. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Inkomstskatt Kapitalinkomster beskattas med 22% (26,3%). Tidigare beskattades även ränteintäkter, men numera ska ränteintäkter hänförliga till fastigheten ej längre tas upp för beskattning.

11 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 9(14) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen har en anställd vicevärd. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Styrelse (ersättning utfört arbete) Vicevärdsarvoden Revisorsarvode Övriga utbetalda ersättningar Sociala kostnader Summa Styrelse- och revisorsarvode utbetalas i efterhand. För räkenskapsår 2014 är arvodet 3.5 basbelopp och kommer betalas ut efter årets stämma. Årets kostnad för styrelsearvode och revisorsarvode släpar därmed ett år och avser räkenskapsåret Även för 2013 är arvodet till styrelse och revisor 3.5 basbelopp. Året dessförinnan, det som utbetalats under räkenskapsår 2013, var arvodet 2.2 basbelopp. Styrelse (ersättning utfört arbete) är lägre med ca kr. Not 1 ingår även som en del i not 3, se löner och arvoden. Arvode till föreningsvald revisor redovisas även i not 6. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror Övriga avgifter Övriga intäkter Avgiftsbortfall Summa I övriga intäkter ingår ersättning för vattenskada med kr. Föregående år ingick ersättning från försäkringsbolaget för vattenskada med kr samt intäkt vid försäljning av lägenhet, kr.

12 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 10(14) Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Fastighetsservice Försäkring Kommunikation Förvaltningskostnader Medlemsverksamhet Löner och arvoden Summa Kostnaden för både el och fjärrvärme har varit lägre under året. Posten fastighetsservice är lägre med ca kr och beror främst på att föreningen har ett nytt och lägre avtal på fastighetsservice. I denna post ingår även snö- och halkbekämpning som varit lägre för året. Kommunikation är högre jämfört med föregående år eftersom föreningen har nya avtal på telefoni och bredband. Förvaltningskostnaderna är lägre. Föregående år ingick kostnad för mäklare i samband med försäljning av lägenhet till ett belopp på kr. Löner och arvoden har varit högre, se not 1. Not 4 Löpande underhåll Löpande underhåll Löpande underhåll, hissar Löpande underhåll, tvättstugor Löpande underhåll, vatten & avlopp Löpande underhåll, värme & ventilation Löpande underhåll, utemiljö Löpande underhåll, belysning Summa Not 5 Fastighetsavgift/-skatt Föreningens fastighet är taxerad som hyreshus. Fastighetsavgift på hyreshus är 0,3% av taxeringsvärdet men med ett maxbelopp för 2014 på kr per lägenhet. För Brf Fredriksdal beräknas fastighetsavgiften utifrån maxbeloppet. Fastighetsskatten för lokaler och parkeringshus är 1% av taxeringsvärdet som hör till lokaler samt parkeringshus. Not 6 Ersättning till revisorer BoRevision Föreningsvald revisor Summa Arvode till BoRevision ingår även som en del av förvaltningskostnaderna i not 3 och arvode till den föreningsvalda revisorn ingår som en del av arvoden och löner i not 3. Arvode till föreningsvald revisor redovisas även i not 1.

13 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 11(14) Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Summa Not 9 Inkomstskatt Inkomstskatt Total underhållskostnad Under räkenskapsåret 2013 köpte föreningen en bostadsrätt i föreningen som därefter såldes. Vinsten, kr, beskattades med 26,3%. Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshus bostäder Hyreshus lokaler Summa

14 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 12(14) Om- och tillbyggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början: Stammar/badrum Garage Sophus/soprum Övriga om- och tillbyggnader Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Nyanskaffningar föregående år avser tillkommande kostnader för stambyte avseende bottenplattan. Från och med 2014 ingår denna post i stammar/badrum. I övriga om-och tillbyggnader ingår kabel-tv och ombyggnad av utemiljön. Pågående nyanläggning Vid årets början Årets nedlagda kostnader för stambyte/badrumsrenovering Årets nedlagda kostnader för ventilation Överfört till om- och tillbyggnader, stammar Kostnadsfört som underhåll, stammar Kostnadsfört som underhåll, ventilation Vid årets slut - - Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Andel i HSB Nordvästra Skåne Summa

15 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 13(14) Not 12 Övriga fordringar Skatttekonto Moms externa p.platser Moms externa p.platser Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränteintäkt avräkning HSB Nordvästra Skåne Fastighetsförsäkring Bevakning Kabel-TV Bankavgift Summa Not 14 Kassa och bank Handkassa Swedbank Summa Not 15 Eget kapital Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Reservering till fond för yttre underhåll Årets resultat Vid årets slut Not 16 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån Nordea Hypotek 1,72% Rörlig Stadshypotek 2,51% SEB 3,41% SEB 2,59% SEB 2,57% SEB 3,73% löst lån SEB 4,01% SEB 3,55% löst lån Stadshypotek 4,49% SEB 4,97% Stadshypotek 4,14% Stadshypotek 2,66% nytt lån Stadshypotek 2,88% nytt lån Summa Summa Under räkenskapsåret 2015 kommer ca kr att amorteras och kan därför betraktas som en kortfristig skuld. Beräknad amortering de närmaste fem åren är ca kr årligen. Under räkenskapsår 2014 har föreningen amorterat 1 Mkr extra på lånen.

16 HSB Brf Fredriksdal i Helsingborg 14(14) ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Summa Not 17 Fond för inre underhåll Vid årets början Uttag under året Vid årets slut Not 18 Övriga skulder Personalens källskatt och sociala avgifter Summa Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arsavgifter och hyror Räntekostnader lån Arvode BaRevision AB Arvode & sociala kostnader revisor Förutbetalda avgifter och hyror Summa U n derskrifter Hee,lsingborg, 2~}4:_/0-2/f. //J. l Eva Svärd / /, 1/ 'l J!t{ ~ /i.u{ ;j.l~ t:jd#ch? Bengt Olsson {///&~ Erika Gustafsson 1~~o-r Klas Persson l\ " ' ' ~.'\l'\ ~~Il. '"'?, \...; \._ Adin Saric #~ XJ c/ d: ~// c2e?# /)L MajBritt Ragnarsson (/ Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Il -() ~. t/ldj:..-:3;'1/1 ~#nv Maj-Britt Hansson Av föreningen vald revisor Jl.- v+~to- Afrodita Cristea BaRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

17 Revisionsberättelse Till fåreningsstämman i HSB BrfFredriksdal i Helsingborg, org.nr. Rapport om årsredovisningen Vi harutfårten revision av årsredovisningen får HSB BrfFredriksdal i Helsingborg får Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret får att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utfårts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfårt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn fåljer yrkesetiska krav samt planerar och utfår revisionen får att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfåras, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta får hur fåreningen upprättar årsredovisningen får att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fåreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund får våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fåreningens finansiella ställning på bokslutsdagen och av dess finansiella resultat får året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fårenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därfår att fåreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen får fåreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfårt en revision av fårslaget till dispositioner beträffande fåreningens vinst eller fårlust samt styrelsens fårvaltning får HSB BrrFredriksdal i Helsingborg får perioden Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret får fårslaget till dispositioner beträffande fåreningens vinst eller fårlust, och det är styrelsen som har ansvaret får fårvaltningen enligt bostadsrättslagen. f.-

18 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. J/ Helsingborg den () ~ l l ( 2014.~~.?/!!!! /4r./(PR?r A v föreningen vald revtsor ~~-. Afrodita Cristeo BaRevision AB A v HSB Riksförbund förordnad revisor

19 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

20 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer