ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER"

Transkript

1 ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 1. Giltighetsområde 1.1 Weisse Arena Bergbahnen AG ("WBE"), Mountain Vision AG ("MV"), Weisse Arena Gastro AG ("WGA"), Weisse Arena Leisure AG ("WLE") och Mountain Adventures AG ("MA") (var för sig eller tillsammans "WAG-företagare eller "WAG") erbjuder tjänster och produkter tillsammans eller var för sig uteslutande inom ramen för nedanstående Allmänna affärsvillkor ("AAV ) samt särskilda bestämmelser. 1.2 AAV är tillämpliga på WAG:s alla framtida åtaganden till förmån för juridiska eller fysiska personer ("kund(er) ). Allmänna affärsvillkor från kundens sida, vilka avviker från AAV, är endast tillämpliga, om dessa uttryckligen och skriftligen bekräftats av WAG. 1.3 Som komplettering till dessa Gemensamma Bestämmelser gäller de i den andra delen uppförda Särskilda Bestämmelserna ("SB") för enstaka åtaganden. 2. WAG:s åtaganden 2.1 WAG tillhandahåller följande tjänster resp. produkter ("åtagande(n)") som är beskrivna i dessa AAV och alla andra relevanta avtalsdokument (se punkt 3.1): förmedling av semesterlägenheter och semesterhus; förmedling av hotellbokningar uthyrning av sportredskap; skid- och snowboardundervisning, försäljning resp. förmedling av lifttickets. 3. Avtalsslut 3.1 WAG bekräftar kundens order, bokningar och beställningar med en orderbekräftelse ("bekräftelse ). Avtalet ("avtalet") omfattar bekräftelsen, dessa AAV, samt eventuella SB, eventuella prospekt med beskrivning på produkter och tjänster ("prospekt") och den betalning som kunden har att erlägga till WAG för ifrågavarande produkter eller tjänster ("betalning"). 3.2 Avtalet ingås antingen mellan WAG-företaget och kunden eller om WAG-företaget fungerar som förmedlare - direkt mellan kunden och semesterlägenhetens eller semsterhusets uthyrare resp. hotellet, och i detta fall är det deras avtalsvillkor som gäller (alla tillsammans benämnda "avtalsparterna"). I senare fallet fungerar WAG-företagen som ombud för avtalsslutet och innehar dessutom inkassofullmakt enligt art. 418a ff. OR för avtalspart. För paketresor skall bestämmelserna i punkt 12 beaktas. 3.3 Avtalet kommer endast till stånd efter det att bekräftelse av WAG har tillhandahållits. Bekräftelsen kan ske skriftligen eller per . Beställs tjänster muntligt hos de därför avsedda säljställena, kommer avtalet till stånd genom att WAG utan förbehåll antar beställningen. 4. Beskrivning av produkter/ tjänster som ingår i avtalet 4.1 De produkter, tjänster och hyresobjekt som erbjuds av WAG hyrs ut resp. säljs med den inredning och på de villkor som är angivna i beskrivningen av erbjudandet. 4.2 WAG förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra prospektuppgifter, beskrivning av tjänster, produkter eller hyresobjekt i prospekt, på internet eller annorstädes, likaså att ändra prisuppgifter i prospekt och prislistor av alla slag fram till avtalet sluts. 5. Priser, betalningsvillkor 5.1 WAG har rätt att höja priserna om avgifter, taxor eller skatt samt transportkostnader införs eller höjs efter avtalsslutet. Prishöjningar vid paketarrangemang regleras enligt punkt Prisuppgifterna inkluderar moms. 5.3 Eventuella kurtaxor ingår i hyrespriserna. WAG har befogenhet att på vederbörande begäran meddela den lokala myndigheten kundens namn, adress och födelsedatum samt beläggningsdata. 5.4 Om eventuella extrakostnader inte ingår i priset anges dessa separat i bokningsbekräftelsen. 5.5 Vid uthyrning av sportredskap, sportkläder och skidförvaringsplatser sker betalningen omedelbart vid avtalsslutet. Undervisningskostnader för skid- och snowboardundervisning skall erläggas omedelbart efter avtalsslut. Betalningen görs i detta fall antingen kontant eller med kreditkort. 5.6 För övrigt sker betalningen via kreditkort eller banköverföring. Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen skall betalning inom Schweiz ske via banköverföring på följande konto: UBS AG, Postfach, 9001 St. Gallen, Clearing 208, Konto Nr Q. För betalningar från utlandet: IBAN CH Q, BIC-/Swift Code: UBSWCHZH8 0A. Innehavare: Mountain Vision AG, Casa Prima, CH-7032 Laax. 1

2 5.7 Betalning från utlandet kan även ske i EURO via banköverföring. I detta fall skall den omräkningskurs tillämpas, som är angiven i bekräftelsen. Inom Tyskland skall inbetalningen göras på följande konto: Postbank Karlsruhe, Konto Nr , BLZ För betalningar från utlandet: IBAN: DE , BIC- /Swift Code: PBNKDEFF. Innehavare: Mountain Vision AG, Casa Prima, CH-7032 Laax. 5.8 Vid förmedlade affärer förbinder sig WAG att vidarebefordra de erhållna betalningarna till avtalsparten. Kurtaxorna vidarebefordras till de lokala myndigheterna. 5.9 Om betalning inte görs i rätt tid har avtalsparten rätt att vägra att uppfylla det avtalade åtagandet eller att tillhandahålla hyresobjektet samt att träda tillbaka från avtalet. 6. Ändring eller avbeställning av bokning/beställning, avbeställningsskydd 6.1 Ändringar eller avbeställningar av bokning/beställning måste meddelas WAG skriftligen eller per och är endast giltiga WAG:s skriftliga medgivande. Vid förhinder att resa har kunden rätt att att ordna med en annan hyresgäst eller annan kund som ersättare, som övertar de med honom avtalade villkoren. 6.2 Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning/beställning måste kunden betala kostnaderna i samband med avbeställningen samt expedieringsavgifterna enligt de Särskilda Bestämmelserna. 6.3 Ändrings- eller avbeställningsskrivelsens ankomstdatum hos WAG är avgörande för att fastslå avbeställningsdatum. 6.4 Om ett hyresobjekt kan förmedlas vidare återbetalas redan erlagda avbeställningskostnadern till kunden. Expeditionskostnaderna debiteras kunden. 7. Problem vid effektuering av avtalet 7.1 Om skäliga grunder föreligger är avtalsparten berättigad att ändra de avtalade produkterna/tjänsterna eller arrangera ett ersättningsobjekt. 7.2 Om det ingångna avtalet inte kan uppfyllas av avtalsparten på grund av force majeure, är denne berättigad att frånträda avtalet. Kunden skall då få tillbaka betalningen för de uteblivna åtagandena. Anspråk på skadestånd är i detta fall inte möjligt. Detsamma gäller om undervisning inte kommer till stånd på grund av att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till undervisningen. 7.3 Om hyresgästen anländer med försening, som inte förorsakats av avtalsparten, har kunden ej anspråk på nedsättning av priset. Kund som avreser i förtid kan inte göra anspråk på återbetalning. 8. Reklamationer 8.1 Eventuella brister i tjänsterna eller brister hos hyresobjekten eller ådragna skador skall anmälas omedelbart till avtalsparten under följande adress: Weisse Arena AG, Kundeninformation, 7032 Laax, eller per under 8.2 Hyresobjekt som ställs till förfogande av WAG överlämnas till kunden i funktionsdugligt tillstånd. Ej funktionsdugliga eller bristfälliga hyresobjekt repareras eller ersätts kostnadsfritt av det ansvariga WAG-företaget, såvida felet eller skadan inte orsakats av kunden. I detta fall åläggs kunden att betala reparationskostnaderna Dessutom debiteras kunden kostnaderna för extraordinära serviceåtgärder. 8.3 Vid förmedlade transaktioner ansvarar uteslutande den direkta parten (den som hyr ut semesterlägenheten resp. huset resp. hotellet) för att fel och brister åtgärdas. Kunden är därvid inte berättigad att ställa några som helst anspråk gentemot WAG. 9. Användning, tillbakalämnande av hyresobjekt 9.1 Kunden är skall hantera och vårda hyresobjektet med största omsorg. Hyresobjektet får endast användas av det antal personer (inklusive barn), som är angivet i avtalet. 9.2 Kunden får inte överlåta objekt som hyrts ut av WAG till att användas av tredje part. 9.3 Kunden ansvarar för eventuell skadegörelse utom i det fallet att han kan bevisa, att varken han eller de som bott tillsamman med honom är skyldiga till att skadan uppstått. Skador skall anmälas omedelbart hos avtalsparten och WAG. 9.4 Hyresobjektet skall lämnas tillbaka till WAG sista dagen av hyresperioden vid den tidpunkt som är angiven i avtalet 9.5 Om kunden frånträder avtalet, skall han meddela WAG detta och omedelbart lämna tillbaka hyresobjektet. Såvida kunden härvid inte återlämnar hyresobjektet inom 24 timmar efter sitt meddelande om hävning, bortfaller eventuellt anspråk på gottskrivning enligt SB. 2

3 10. Ansvar 10.1 WAG ansvarar gentemot kunden för korrekt bokning och reservering av hyresobjekt inom ramen för sin förmedlingsverksamhet samt att åtagandena fullgörs korrekt. WAG fråntar sig allt ansvar, om åtagandet inte uppfylls resp. inte uppfylls korrekt på grund av följande orsaker: - kundens försummelse och beteende; - försummelser av och beteende hos tredje part, som inte är delaktig i det avtalade åtagandet; - force majeure eller händelser, som inte kunnat förutses eller förhindras WAG kan inte göras ansvarig för lindrig vårdslöshet Vid förmedlingstransaktioner frånsäger sig WAG allt ansvar för kundernas anspråk vad avser hyresobjekten. Eventuella anspråk på grund av att avtalet inte uppfyllts eller uppfyllts otillfredsställande skall uteslutande riktas mot uthyraren av semesterlägenheten, semesterhuset resp. mot hotellet Ansvaret för eventuella produktskador regleras enligt produktansvarslagen. WAG tillbakavisar uttryckligen fortsatt ansvar för skador, som uppstått för kunden vid nyttjande av de hyresobjekt som WAG ställt till förfogande. 11. Dataskydd 11.1 WAG förbinder sig att beakta relevant dataskyddslagstiftning vid hantering och behandling av samtliga av WAG:s insamlade och/eller framtagna data beträffande kunden, inklusive data angående tjänster resp. produkter som kunden utnyttjat ("kunddata") WAG får insamla, spara, bearbeta och vidarebefordra data till företag som är anknutna till Weisse Arena Gruppe i den mån dessa data är behövliga och tjänliga till att uppfylla avtalsenliga förpliktelser av företag anknutna till Weisse Arena Gruppe i syfte att upprätthålla och förbättra kundrelationer, riktlinjer för kvalitet och tjänster, vidare till att maximera driftsäkerhet eller främja försäljning, produktdesign, skydd mot brott, ekonomiska riktvärden och statistik samt till att utfärda räkningar. Kunden bekräftar och godkänner härmed att WAG i de fall då WAG och en tredje part gemensamt ställer produkter eller tjänster i beredskap, WAG är berättigad att ge den tredje parten tillgång till kunddata i den utsträckning som detta krävs för att tillhandahålla avtalade tjänster resp. produkter. i övriga fall får WAG endast utlämna kunddata som kommit i WAG:s ägo till tredje part med kundens uttryckliga medgivande. Undantag utgör de fall då WAG är lagligen förpliktad att utlämna personuppgifter till tredje part. 12. Paketresor 12.1 Som paketresa gäller en i förväg fastställd kombination av minst två av följande tjänster, om denna kombination erbjuds till ett helhetspris och varar längre än 24 timmar eller omfattar en övernattning: transport; inkvartering; annan turisttjänst, som inte är sidotjänst till transport eller inkvartering och som utgör en avsevärd del av arrangemanget i sin helhet Föreligger ett paketreseavtal gäller paketreselagstiftningen i dess aktuellt giltiga avfattning. Om ingen specifik reglering för ett avtalsproblem ingår i paketreselagstiftningen gäller som komplettering bestämmelserna i AAV eller respektive SB En paketresa kan antingen organiseras av arrangören själv och erbjudas kunden, eller också sker erbjudandet genom ett WAG-företag som förmedlare Paketresor erbjuds antingen av MV eller MA (för resegrupper) i eget namn och för egen räkning. Därmed kommer paketavtalet mellan MV resp. MA till stånd. De tjänster som erbjuds av MV och MA verkställs av tredje part (arrangörer), som upprätthåller en avtalsrelation uteslutande till MV resp. MA Specialarrangemang eller sidoavtal är endast giltiga, om de bekräftas skriftligen av MV och MA MV och MA förbehåller sig rätten i överensstämmelse med art i förbundslagstiftningen för paketresor av den 18 juni 1993 (PRG) att ändra program eller enstaka åtaganden före resans avtalsenliga början. Om en avtalsändring är väsentlig kan kunden i skriftlig form inom tre dagar efter det att han erhållit beskedet om avtalsändringen underrätta MV resp. MA, att han önskar frånträda avtalet utan att det uppstår kostnader. Kunden kan i sådant fall också meddela att han önskar delta i ersättningsprogram som föreslagits av MV resp. MA eller enstaka avtalade arrangemang. Skickar kunden inget meddelande inom tre dagar gäller avtalsändringen som accepterad Om en viktig arrangör inte längre är i stånd att fullgöra sina arrangemang kan MV resp. MA erbjuda ett ersättningsarrangemang. Eventuella tilläggskostnader debiteras kunden. 3

4 12.8 De priser som angetts i bokningsbekräftelsen är principiellt bindande. MV resp. MA har dock rätt att höja priserna efter avtalsslutet, fram till 3 veckor före arrangemangets början, om avgifter, taxor eller skatt införs eller höjs, om transport- eller driftskostnader höjs, om arrangörer höjer sina priser extremt eller om valutakurser ändras. Kunden skall informeras om eventuella höjningar 3 veckor före arrangemangets början Betalning för paketresor sker endast till MV eller till MA. Kontouppgifter för MV framgår av punkt 5.6 och 5.7. Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen skall betalning till MA inom Schweiz ske via banköverföring på följande konto: Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur, konto CK För betalningar från utlandet: IBAN CH , BIC-/Swift Code: GRKB CH 2270A. Innehavare: Mountain Adventures AG, 7032 Laax Kostnader för arrangemang som skall betalas till MV erläggs på följande sätt: 40% av hela beloppet inom 14 dagar efter bokningen (bokningens bekräftelsedatum); det återstående beloppet fram till 30 dagar före arrangemangets början. När det gäller bokningar som gjorts senare än 30 dagar före arrangemangets början skall hela beloppet betalas i samband med bokningen Kostnader för arrangemang som skall betalas till MA erläggs på följande sätt: 20% av hela beloppet före arrangemangets början; 60% vid arrangemangets början, kontant eller med kreditkort; restbeloppet debiteras kunden efter arrangemangets slut och skall betalas inom 14 dagar efter räkningens datum Om betalningen inte görs i rätt tid är MV berättigad att vägra att fullfölja åtagandet och häva paketavtalet. Vid hävning av paketavtalet är kunden skyldig att betala 50 % av priset på arrangemanget. Detsamma gäller om kunden inte verkställer de betalningar före arrangemangets början som han är skyldig att erlägga till MA För att några av de paketresor som MV och MA erbjuder ska komma till stånd krävs ett minimiantal deltagare. Om minimiantalet deltagare inte uppnås, kan resan inställas senast tre veckor före fastställt avresedatum. MV eller MA betalar i detta fall tillbaka det belopp som kunden redan erlagt. Ytterligare krav på ersättning är inte möjliga Om det blir farligt, avsevärt försvårat eller omöjligt enligt MV:s eller MA:s bedömning att genomföra resan på grund av force majeure, myndigheters åtgärder, politiska oroligheter eller strejk, kan MV eller MA inställa resan. I detta fall återbetalas det redan erlagda resepriset. MV och MA är dock berättigade att dra av utgifter som uppstått och kan verifieras. Ytterligare krav på ersättning är inte möjliga Ändring av bokade arrangemang (t.ex. namnändringar, ändring av arrangemangets tidsomfattning, arrangemangets början eller arrangemangets sammansättning) eller annullering av bokningen måste meddelas MV och MA skriftligen och är endast giltiga MV:s och MA:s samtycke. Varje ändring av det bokade arrangemanget som inte är möjlig att genomföra i samma hyresobjekt, gäller som annullering Partiella annulleringar av ett bokat paketarrangemang är inte möjliga. Om kunden vill avstå från några av de tjänster som MV och MA har inkluderat i ett paket, kan MV och MA bevilja detta, om varje tjänst som kunden fortfarande vill ta i anspråk bokas separat till det pris och på de villkor som gäller för separata arrangemang Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning hos MV måste kunden betala kostnaderna i samband med avbeställningen samt expedieringsavgifterna enligt följande: Vid ändring av bokningen utgår en expeditionsavgift på Fr per person, högst Fr per order. Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 28 dagar före arrangemangets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 27:e och den 15:e dagen före arrangemangets början är kunden skyldig att betala 40% av arrangemangpriset till MV plus en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 14:e dagen före arrangemangets början och arrangemangets början är kunden skyldig att betala 100% av arrangemangpriset till MV plus en expeditionsavgift på Fr Om bokningen hos MA avbeställes av kunden mellan den 14:e dagen före arrangemangets början och arrangemanget skall kunden betala 20% av arrangemangpriset till MA som avbeställningskostnader. Avbeställningsskrivelsens ankomstdatum hos MV resp MAD är avgörande för att fastslå avbeställningsdatum MV och MA rekommenderar kunden att teckna ett avbeställningsskydd hos MV resp. MA. Vid avbeställning av arrangemanget före arrangemangets början övertar MV resp. MA i vissa fall avbeställningskostnaderna enligt de Allmänna villkoren i avbeställningsskyddet från MV/MA. Expeditionskostnaderna samt försäkringspremien debiteras kunden Om arrangemangets början skulle bli försenad av skäl, som varken kan läggas MV resp. MA eller de av dem anlitade arrangörerna till last, har kunden inga anspråk på nedsättning av arrangemangspriset. Om en kund inte utnyttjar en del av MV:s eller MA:s tjänster efter arrangemangets början, kan kunden inte göra anspråk gällande på återbetalning gentemot MV resp. MA. 4

5 12.20 Om kunden skulle vara förhindrad att utnyttja de avtalade tjänsterna, är kunden berättigad att överlåta avtalet resp. överlåta arrangemanget på en ersättare om denna person uppfyller alla förpliktelser i avtalet. Om en ersättare träder i kundens ställe är kunden skyldig att erlägga en expeditionsavgift på Fr till MV resp. MAD Arrangören eller förmedlaren, dvs. den som är avtalspart, bär ansvaret gentemot kunden för att avtalet fullföljs, oberoende av om han själv eller en annan tjänsteleverantör skall leverera tjänsterna enligt avtalet Om inkvarteringar, sportutrustningar eller enstaka tjänster är otillfredsställande skall MV och MA genast underrättas. Detsamma gäller om kunden drabbas av skada. Eventuella bristfälligheter åtgärdas inom rimlig tid av MV resp. MA. Krav på skadeersättning skall anmälas skriftligen till MV resp. MA inom 10 dagar efter arrangemangstidens slut. Om eventuella brister eller skador inte anmäls omedelbart till MV resp. MA eller framställs inte krav på skadeersättning inom avtalad tid, förverkas samtliga anspråk gentemot MV och MA MV och MA ansvarar gentemot kunden för att tjänsteleverantörer väljs ut omsorgsfullt MV och MA ger kunden ersättning för vållad grovt vårdslös skada som uppstått till följd av att avtalade tjänster uteblivit eller inte uppfyllts korrekt, om MV resp. MA inte haft möjlighet att erbjuda annan likvärdig tjänst som ersättning MV och MA ansvarar för personskador, om de uppstår på grund av att avtalet inte fullföljts eller inte fullföljts korrekt. För andra skador kan ansvaret begränsas avtalsenligt till det dubbla beloppet för paketresan, utom vid uppsåtligt tillfogade eller grovt vårdslösa skador MV och MA frånsäger sig allt ansvar för skador, som uppstått på grund av force majeure eller som skett genom kundens eget förvållande MV och MA åtar sig inte heller ansvar: om personliga persedlar, värdesaker, kontanter, smycken, foto- och videoutrustningar osv. kommit bort, (denna reglering gäller även för stöld ur hyrbilar); vid förlust, stöld, skada eller missbruk av checkar, kreditkort och dylikt; för programändringar, om dessa beror på att tåg, bussar, båtar eller flyg inte hållit tiderna enligt tidtabellerna för evenemang och utflykter på semesterorten, som inte bokats hos MV eller MA MV och MA garanterar kunden att de belopp som kunden betalat in i samband med den bokade paketresan och kostnaderna för kundens återresa är säkerställda. 13. Slutbestämmelser 13.1 Meddelanden per gäller som skriftliga meddelanden Endast materiell schweizisk rätt är tillämplig på avtalet. Kollisionsnormer är därvid uteslutna I händelse av tvist beträffande avtalet gäller endast Laax som forum. 5

6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRMEDLING AV SEMESTERLÄGENHETER OCH SEMESTERHUS 1. Mountain Vision AG ("MV") förmedlar avtalsslut för uthyrning av semesterlägenheter och semesterhus på uppdrag av lägenhetsägare och uthyrare av semesterlägenheter och semesterhus och för deras räkning. Det hyresavtal som förmedlas av MV upprättas direkt mellan uthyrare och hyresgäst. MV fungerar bara som ombud för avtalsslutet med inkassofullmakt enligt Art. 418a ff.or. 2. Priset för för semesterlägenheter och semesterhus kan höjas fram till 3 veckor före avtalets början. Kunden skall i dessa fall underrättas om eventuella prishöjningar 3 veckor före avtalets början. 3. Hyra och hyrestillägg skall erläggas på följande sätt: 40% av hela beloppet inom 14 dagar efter bokningen (bokningens bekräftelsedatum); restbeloppet skall betalas senast 30 dagar före uthyrningens början (betalningens ingång på ett av MV:s konton). 4. Om bokning sker mindre än 30 dagar före uthyrningens början skall hela beloppet betalas direkt i samband med bokningen. 5. Kund som ändrar eller avbeställer en bokning/beställning skall betala avbeställningskostnaderna samt expedieringsavgifterna enligt följande: Vid ändringar av bokning/beställning, t.ex. namnändring, vid insättning av annan hyresgäst eller ändring av inbokningsdata debiteras en expedieringsavgift på Fr. 70. per person, högst Fr per order. Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 28 dagar före avtalets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 28:e och den 15:e dagen före avtalets början är kunden skyldig att betala 40% av arrangemangpriset till uthyraren plus en expeditionsavgift på CHF Vid avbeställningar av semesterlägenheter eller semesterhus mellan den 14:e dagen före avtalets början och uthyrningens början är hyresgästen skyldig att betala 100% av arrangemangpriset till uthyraren plus en expeditionsavgift på CHF Om kunden har gjort en inbetalning i MV:s avbeställningsskyddsfond, övertar denna avbeställningskostnaderna för semesterlägenheter i sådana fall som omnämnts i villkoren inom 28 dagar före uthyrningens början. Eventuella sxpeditionskostnader debiteras avbeställningsfonden. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING AV HOTELLBOKNINGAR 1. Mountain Vision AG ("MV") förmedlar avtalsslut för avtal om inkvartering av gäster på uppdrag av hotellet (gästgivaren) och för hotellets räkning, i de fall då MV är verksam som ombud. Det avtal om inkvartering av gäster (Art. 487 ff. OR), som förmedlas av MV, upprättas direkt mellan hotellet och kunden. MV fungerar bara som ombud för avtalsslutet med inkassofullmakt enligt art. 418a ff.or. 2. En prishöjning kan förekomma vid hotellbokningar fram till 14 dagar före arrangemangets början. Kunden skall i dessa fall underrättas om eventuella prishöjningar 14 dagar före avtalets början. 3. Kostnader för arrangemang erläggs på följande sätt: Vid bokningar som görs fram till 14 dagar före arrangemangets början skall hela beloppet för arrangemanget erläggas inom 14 dagar; vid kortfristiga bokningar (14 eller färre dagar före arrangemangets början) skall hela beloppet för arrangemanget erläggas vid bokningen. 4. Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning/beställning skall kunden betala avbeställningskostnaderna samt expedieringsavgifterna enligt följande: Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 14 dagar före arrangemangets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställning av bokning mellan den 14:e och 7:e dagen före arrangemangets början skall gästen betala 40% av arrangemangpriset och dessutom en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar 7 dagar före arrangemangets början och senare är gästen skyldig att betala hela beloppet för arrangemanget plus en expeditionsavgift på Fr Ändring av bokningen på samma hotell (annan rumskategori, insättning av annan gäst som ersättare i avtalet, ändring av arrangemangets tidsomfattning) sker utan kostnad. Ombokning till annat hotell gäller som ny bokning och den redan gjorda bokningen faller under de förutnämnda avbeställningsfristerna med motsvarande kostnader. 5. Om kunden har gjort en inbetalning i MV:s avbeställningsskyddsfond, övertar denna avbeställningskostnaderna för hotellbokningar i sådana fall som nämnts i villkoren vid avbeställning av bokningen inom 14 dagar. Eventuella expeditionskostnader debiteras avbeställningsfonden. 6

7 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR UTHYRNING AV SPORTREDSKAP, KLÄDER OCH SKIDFÖRVARINGSPLATSER 1. Uthyrning av sportredskap och sportkläder och skidförvaringsplatser sker principiellt genom Weisse Arena Leisure AG, Laax ("WLE"). Uthyrningen kan från fall till fall också ske genom Mountain Vision AG (MV) eller Mountain Adventures AG (MAD). MV och MAD fungerar då utom när det gäller paketerbjudanden som WLE:s förmedlare. Hyresavtalet upprättas i sådana fall direkt mellan WLE och kunden. 2. Skidförvaringplatser som hyrs ut av WLE är avsedda för dags-, månads- eller säsongsvis förvaring av skidutrustningar och kan inte låsas. 3. WLE har rätt att ändra priser innan hyreserbjudandet har antagits. I detta fall skall hyresgästen underrättas om prisändringen. 4. I händelse av stöld är det kundens plikt att anmäla stölden hos kantonpolisen i Flims. Kunden skall överlämna respektive polisrapport till WLE. 5. Om kunden frånträder avtalet på grund av att han drabbats av olycksfall i skidområdet Flims Laax Falera, beviljas kunden ett tillgodohavande för den återstående uthyrningstiden av WLE. Tillgodohavandet berättigar kunden till att utnyttja WLE:s tjänster och kan lösas in fram till slutet av påföljande vintersäsong. Kontant återbetalning är inte möjlig. Vid ansökan om tillgodohavande skall ett läkarintyg samt bekräftelse från SOS-tjänsten bifogas. 6. Om avtalet upphävs av kunden gäller i övrigt inga anspråk på tillgodoskrivning Detta gäller speciellt i följande fall: om kunden inte kan utnyttja hyresobjekt på grund av väderleken eller på grund av driftsstörningar i bananläggningarna; om kunden insjuknar; om avtalet bara gäller en dag. 7. Vid varje hävning av avtalet av kunden är denne skyldig att betala en expeditionsavgift på Fr till WLE. 8. WLE kan dessutom vid vilken tidpunkt som helst häva avtalet om kunden inte behandlar hyresobjektet med vederbörlig omsorg, avsiktligt gör åverkan eller låter hyresobjektet användas av tredje person. 9. Sportredskap försäkras mot brott och stöld genom WLE. Kundens självrisk som denne själv betalar uppgår till Fr Försäkringspremien ingår inte i hyrespriset. Om hyresobjekt stjäls eller förstörs till följd av brott, är kunden skyldig att snarast anmäla detta till WLE. WLE ersätter kunden omgående och kostnadsfritt de stulna hyresobjekten eller hyresobjekt som uppvisar brottskador. 10. WLE frånsäger sig allt ansvar för förvaring av skidsportutrustningar på de hyrda skidförvaringsplatserna (t. ex. vid stöld). SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SKID- OCH SNOWBOARDUNDERVISNING 1. Mountain Adventures AG, Laax (MAD) bedriver den Schweiziska Skidskolan Flims Laax Falera samt Snowboardkörskolan Flims Laax Falera. Anmälan till skid- och snowboardundervisning sker principiellt hos MAD. Även Mountain Vision AG tar emot anmälningar utom när det gäller paketerbjudanden som förmedlare till MAD. Avtal upprättas alltid mellan MAD och kunden. 2. MAD har rätt att ändra priser innan anmälan har antagits. I sådant fall skall kunden underrättas om prisändringen. 3. Anmäler kunden flera personer till undervisning, skall han också ta ansvaret för att villkoren i avtalet uppfylls av de personer som han anmält, i synnerhet när det gäller betalningen av den avtalade undervisningen. 4. Om anmälningen tas tillbaka av kunden utan rimligt skäl mindre än 24 timmar före undervisningens början eller om kunden uteblir från undervisningen utan uppgiven orsak, är kunden skyldig att betala MAD priset för en undervisningstimma som avgift för att han orsakat onödigt besvär. 5. Om en kund är förhindrad att delta i undervisningen är han berättigad att sätta in annan kund som ersättare i avtalet. I detta fall ansvarar kunden solidariskt med ersättaren för undervisningsavgiften. 6. MAD är berättigad att vägra eller avbryta undervisningen, om rimlig anledning till detta föreligger. Kunden är inte berättigad till skadeanspråk. 7. MAD har rätt att göra ändringar av program eller erbjudanden, om detta av olika skäl visar sig nödvändigt. Sådana ändringar berättigar inte till skadeanspråk, om de inte är av sådan karaktär att de avtalade arrangemangen ändras väsentligt. 8. Om kunden avbryter undervisningen i förtid, har han inte rätt att kräva tillbaka den erlagda undervisningsavgiften. Om kunden utan egen skuld är förhindrad att delta i undervisningen, t.ex. till följd av sjukdom eller olycksfall utgör detta ett undantag. I och med att kunden visar intyg från praktiserande läkare i regionen Ilanz-Chur får han tillbaka 7

8 så mycket av den erlagda undervisningsavgiften som motsvarar den del han inte kunnat utnyttja av den undervisning som ingår i avtalet. 9. Eventuella krav i samband med brister eller skador skall göras gällande skriftligen gentemot MAD inom en månad efter undervisningens slut. Vid anmälan av krav skall en bekräftelse på deltagandet i undervisningen samt eventuellt bevismaterial (polisrapport, kassakvitton, betalningsbevis etc.) bifogas. Om kunden inte anmäler brister och skador snarast resp. gör eventuella anspråk gällande inom en månad, förfaller alla återbetalnings- och skadeanspråk. 10. MAD frånsäger sig allt ansvar om kunden drabbas av olycksfall och skador vid undervisningen. Om olycksfallet eller skadan förorsakas av snösportläraren eller uppstår till följd av grov vårdslöshet från lärarens sida utgör detta ett undantag. SÄRSKILDA AFFÄRSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV LIFTTICKETS 1. Giltighetsområde, MV:s och WAB:s rättsläge 1.1 Mountain Vision AG (MV) bedriver en ticketförsäljningsorganisation för lifttickets till Weisse Arena Bergbahnen AG (WAB). 1.2 WAB fullgör alla de tjänster, som köparen av en liftticket är berättigad till. 1.3 Överenskommelser som avviker från dessa Allmänna Affärsvillkor (AAV) är endast giltiga, om de träffats skriftligen. 1.4 MV är vid försäljning av lifttickets verksam som ombud för WAB. Dessa lifttickets säljs på uppdrag av WAB och för WAB:s räkning. Det genom MV förmedlade transportavtalet upprättas direkt mellan WAB och ticketköparen. MV fungerar bara som ombud för slutande av avtalet och innehar inkassofullmakt enligt art. 418a ff.or. 2. Transportbestämmelser, beskrivning av åtaganden, ändring av erbjudanden 2.1 I och med försäljningen av lifttickets åtar sig WAB att transportera den rättmätige ticketinnehavaren eller dennes material i enlighet med gällande AAV. Inbegripen är dessutom användning av samtliga preparerade och markerade pister samt vandrings- och kälkvägar. 2.2 WAB:s åtaganden i transportavtalet framgår av beskrivningen på WAB:s åtaganden i det tariffprospekt som gäller vid den aktuella tidpunkten. 2.3 WAB förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra beskrivning av åtaganden på websidan samt i prospekt och prislistor fram till avtalsslutet. 2.4 Åtaganden utanför dem som beskrivs av WAB, t.ex. speciella tariffer, särskilda tjänster och sidoavtal utgör beståndsdel i avtalet, endast om de bekräftats skriftligen av MV eller WAB. 3. Ticketförsäljning, avtalsslut 3.1 Lifttickets från WAB säljs genom MV per telefon eller genom online-beställning via internet. WAB säljer själv tickets endast på sina säljställen i sitt skidområde. 3.2 Transportavtalet med WAB upprättas vid beställning per telefon och beställning online hos MV genom att MV utan förbehåll skriftligen bekräftar beställningen. Vid direkt försäljning genom WAB kommer avtalet till stånd genom att databäraren överräcks till kunden. 4. Pris, betalningsvillkor 4.1 De priser som är angivna i de tariffprospekt och prislistor, som är giltiga vid avtalsslutet, inkluderar moms och är principiellt bindande. Prisanpassningar förbehålls enligt punkt I tillägg till priserna för tickets tar MV och WAB ut en avgift på CHF 5.-- för elektroniska databäraren som utlämnas till ticketköparen, om ticketköparen inte redan har en sådan. 4.3 Lifttickets betalas på följande sätt: vid försäljning på WAB:s säljställen mot överlämnande av ticketen; 4.4 Lifttickets kan också betalas i EURO eller utan kontanter (kreditkort, debetkort). Sker betalningen i EURO, tillämpas vid beställning per telefon eller vid online-beställningar den växelkurs som gäller på betalningsdagen. 5. Tickets, dataskydd 5.1 Tickets säljs i allmänhet i form av elektroniska databärare. 5.2 Lifttickets som sålts av MV och WAB är personliga och kan följaktligen inte överlåtas på annan person, om inget annat framgår ur respektive beskrivningar av åtaganden, tariffprospekt eller prislistor. Ticketköparen ska spara köpkvitton och dyl. för att kunna bevisa köpet vid reklamation eller ticketförlust. 8

9 5.3 MV och WAG förbinder sig att beakta gällande dataskyddslagstiftning vid hantering och behandling av samtliga av MV resp. WAG insamlade och/eller framtagna data beträffande kunden, inklusive data med avseende på kundens utnyttjande av tjänsterna resp. produkterna (kunddata). 5.4 MV resp WAG får samla in, spara, bearbeta och vidarebefordra data till företag inom Weisse Arena Gruppe i den mån dessa data är behövliga och tjänliga när det gäller att uppfylla avtalsenliga förpliktelser av MV resp. WAB (och andra företag som är knutna till Weisse Arena Gruppe) i syfte att upprätthålla och förbättra kundrelationer, riktlinjer för kvalitet och tjänster, vidare till att maximera driftsäkerhet eller främja försäljning, produktdesign, skydd mot brott, ekonomiska riktvärden och statistik samt att utfärda räkningar. Kunden bekräftar och godkänner härmed att MV i de fall då MV resp. WAB och en tredje part gemensamt ställer produkter eller tjänster i beredskap WAB har rätt att ge den tredje parten tillgång till kunddata i den utsträckning som anses erforderlig för att fullgöra åtagandena. 5.5 I övriga fall får kunddata som kommit i MV:s och WAB:s ägo endast utlämnas till tredje part med kundens uttryckliga samtycke. Ett undantag utgör de fall då MV eller WAB är lagligen förpliktad att utlämna personuppgifter till tredje part. 6. Effektuering av avtal vid beställningar per telefon eller online-beställningar 6.1 När betalningen är verkställd skickar MV beställda lifttickets (databärare) till köparen per post. Om köparen redan äger en databärare, görs en bokning av MV i MV:s databank. 6.2 Köparen skall kontrollera lifttickets som skickats med posten. Vid eventuell brist på överensstämmelse mellan beställda och mottagna databärare är köparen skyldig att att anmäla detta till MV inom 3 vardagar. I annat fall gäller skickade tickets som godkända. 6.3 Om lifttickets går förlorade när de skickats med posten, ersätter MV köparen dessa omedelbart utan kostnad efter reklamationen. 7. Ändring av beställningar, byte, hävning och återlämnande 7.1 Ticketbeställningar kan ändras av köparen fram till leveransen av databäraren eller bokningen i databanken mot erläggande av en expeditionsavgift på CHF 2.-- per ticket. 7.2 Lifttickets som redan skickats ut eller levererats till köparen kan bytas mot erläggande av en expeditionsavgift på CHF Har bokning redan skett i databanken kan byte ske när som helst mot erläggande av denna expeditionsavgift. 7.3 Köparen får när som helst ta tillbaka sin beställning genom att skicka skriftligt meddelande till MV fram tills beställningen bekräftats skriftligen av MV. I detta fall debiteras beställaren en expeditionsavgift på CHF Bergbanetickets som redan skickats ut eller levererats till köparen kan endast lämnas tillbaka av WAB vid olycksfall i skidområdet. Tillvägagångssättet för att lämna tillbaka tickets och få tillbaka det betalda beloppet för tickets framgår av "Informationsbladet om återbetalning vid olycksfall" i den efter hand aktuella och publicerade versionen. 8. Problem vid fullgörande av åtagandena 8.1 Om WAB inte kan fullgöra eller tillfälligtvis inte kan fullgöra de av sina plikter som ingår i transportavtalet till följd av omständigheter, som WAB inte har möjlighet att avstyra, är den som köper en bergbaneticket inte berättigad till några som helst krav gentemot WAB. Detta gäller speciellt i följande fall: om driften inställs och pisterna spärras till följd av tillfällig händelse och force majeure, t.ex. vind- och väderleksförhållanden, lavinrisk, strejk eller påbud från myndigheter; om pister som gjorts tillgängliga av WAB är överfyllda; om transportanläggningar är överbelastade; vid driftstörningar t.ex. på grund av tekniska fel eller strömavbrott. vid avbrott i driften samt temporära inställningar av driften på delar av transportanläggningarna till följd av byggeller skötselarbeten. 8.2 Tickets som uppvisar fel, som inte orsakats av kunden och ticket som inte fungerar ersätts kostnadsfritt av MV eller WAB mot att de lämnas tillbaka. 9. Ticketförlust, ticketmissbruk, färd utan giltig ticket 9.1 Borttappade flerdagarskort (fr.o.m. 2 dagar) som inte kommer tillrätta ersätter MV eller WAB mot uppvisande av köpkvitto eller likvärdig verifikation. I ett sådant fall debiteras en spärravgift på CHF 28. och en avgift på CHF för databäraren. 9.2 Banpersonalen har befogenhet att genomföra färdbeviskontroll när som helst. På anmodan av banpersonalen är ticketinnehavaren skyldig att legitimera sig med giltigt ID-kort eller likvärdig ID-handling. 9

10 9.3 Om tickets missbrukas gäller följande: Förfalskade ID-kort omhändertas. Användare av ett sådant ID-kort är skyldig att betala avgift på CHF 250. för vållande av besvär. Vid användning av stulet färdbevis omhändertas detta och lämnas tillbaka till den rättmätige färdbevisinnehavaren. Missbrukaren är skyldig att erlägga avgift på CHF 250. för vållande av besvär. Om ett färdbevis som inte kan överlåtas används av tredje person med färdbevisinnehavarens samtycke omhändertas ifrågavarande färdbevis och lämnas tillbaka till färdbevisinnehavaren mot erläggande av tilläggsavgift på Fr för vållande av besvär. Person som använder en annan persons färdbevis och detta färdbevis inte får överlåtas måste lösa ett nytt färdbevis och dessutom betala skadestånd på Fr för vållande av besvär. 9.4 MV och WAB förbehåller sig rätten att göra polisanmälan vid missbruk av färdbevis. 10. Felaktigt beteende avseende ticketköpare 10.1 Med förbehåll för en avvikande reglering i dessa AAV kan WAB utestänga ticketköpare från att använda bananläggningarna och skidpisterna och ta ifrån honom hans ticket utan ersättning, om ticketköparen bryter mot föreliggande bestämmelser, ignorerar banpersonalens anordningar, spärrningar av skidbackar eller vandringsvägar, föreskrifter beträffande skogs- och viltskyddszoner samt FIS-föreskrifter eller beter sig hänsynslöst. Rätten att anmäla straffbar handling förbehålls Person som på grund av fylleri eller drogmissbruk äventyrar säkerhet och ordning i skidområdet kan utestängas från att använda bananläggningar och skidpister temporärt eller för all framtid. Erlagd betalning för tickets återbetalas i detta fall inte Den som skadar eller förorenar WAB:s inrättningar är skyldig att betala reparations- och rengöringskostnaderna. I händelse av avsiktlig skadegörelse förbehålls rätten att anmäla straffbar handling. 11. Räddningstjänst 11.1 Ticketköpare som drabbas av olycksfall vid nyttjande av bananläggningarna eller i WAB:s skidområde kan anlita WAB:s räddningstjänst För varje räddningsinsats debiteras kunden ett allt-i-ett-pris på CHF Kostnader för tredje part (t.ex. flygräddningstjänst) skall erläggas direkt av kunden. Det åligger kunden själv att ställa eventuella krav på återbetalning hos sin försäkring. 12. Reklamationer, ansvar 12.1 Eventuella reklamationer från ticketköparens sida angående WAB:s åtaganden skall utan dröjsmål riktas till WAB resp. till dess personal. Uteblir en omedelbar underrättelse går ticketköparens eventuella anspråk gentemot WAB förlorade För fullgörande av plikterna i transportavtalet ansvarar WAB uteslutande enligt föreliggande föreskrifter WAB ansvarar för person- och sakskador, som orsakats av WAB resp. WAB:s personal enligt nedanstående bestämmelser. I andra hand gäller relevanta bestämmelser i Schweizerisches Obligationenrecht. Ansvaret är begränsat, i den mån detta är lagligt tillåtet, till grovt vårdslöst och uppsåtligt beteende MV och WAB bär inte ansvar för sak- och personskador, framför allt olycksfall till följd av att man inte följer hänvisningar, dvs. ignorerar markeringar och hänvisningstavlor eller avlägsnar sig från säkra och kontrollerade skidpister, man ignorerar banpersonalens samt pist- och räddningstjänstens instruktioner och varningar, man ignorerar varningar för lavinrisk; personer som utnyttjar WAB:s anläggningar och skidpister handlar uppsåtligt eller vårdslöst; pister har preparerats otillräckligt Dessutom gäller inget som helst ansvar vid skidolycksfall på skidpister. Ansvar föreligger inte heller för olycksfall utanför de säkrade och markerade skidpisterna, med undantag av om WAB kan belastas för grovt och uppsåtligt brott mot trafiksäkringsplikten. Dessutom gäller inget som helst ansvar för olycksfall på vandrings- och kälkvägar För stöld i WAB:s skidområde eller materiell skadegörelse genom tredje person gäller inget som helst ansvar. 13. Slutbestämmelser 13.1 Meddelanden per gäller som skriftliga meddelanden Endast materiell schweizisk rätt är tillämplig på detta avtal och kollisionsnormer är uteslutna I händelse av tvist beträffande avtalet gäller endast Laax som forum. 10

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Lag (1992:1672) om paketresor

Lag (1992:1672) om paketresor Bestämmelser gällande paketresa med SEM, Svenska Energimedicinska AB. Bokning 1. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är inbetalad. Betalas inte anmälningsavgiften in i tid, avbokas resenären.

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor för paketresor

Allmänna och särskilda villkor för paketresor Allmänna och särskilda villkor för paketresor Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Norge Äventyrs särskilda resevillkor

Norge Äventyrs särskilda resevillkor Norge Äventyrs särskilda resevillkor För Norska Turistföreningen gäller speciella resevillkor. Norge Äventyr förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar. 1 Anmälan och betalning. Efter anmälan

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Särskilda och allmänna resevillkor

Särskilda och allmänna resevillkor Särskilda och allmänna resevillkor För dig som reser med Travel By Excellence Teknisk arrangör RESOR MED ASIATISK OMSORG Index Sid. 0. Allmänna resevillkor....2 1. Avtalet...2 2. Betalning av priset för

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Sweden by Natures hemsida, avtalet mellan resenären

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Reservation för ändringar Explore Tours resor och program är unika. Det innebär också att vi inte till hundra procent kan garantera att den ursprungliga resplanen

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval.

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval. Jönköpings kommun 70VIRAN Box 393 551 15 JÖNKÖPING Bekräftelse: Jönköpings kommun Varmt tack för er bokning med bokningsnummer 143257, vi har nöjet att bekräfta följande: Lokaler Från Till á kr. Pris inkl.

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor.

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor. så att stavningen stämmer överens med passet. Önskemål som görs av resenären för tex. starttider, särskild utsikt eller läge tas emot men kan ej garanteras av JA Travel och medför aldrig rätt till ersättning.

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Resevillkor Austria Travel

Resevillkor Austria Travel Resevillkor Austria Travel Dessa villkor reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på arrangörens hemsida. För

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på Scandlines allmänna bestämmelser för paketresor 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna bestämmelser är tillämpliga för paketresor som Scandlines Danmark ApS ( Scandlines ) arrangerar. Scandlines är

Läs mer

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

VILLKOR FÖR PAKETRESOR VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid köp av paketresa. Villkoren

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

Torsdag, 05 april 2012 Arrangemang Tid Antal Pris

Torsdag, 05 april 2012 Arrangemang Tid Antal Pris Älvsjö AIK Fotboll Wilny, Johan Box 5 1 21 Älvsjö Sverige +46 72828167 Lidingö den 16 November 211 Bokningsnummer: 6389 Er Referens: Kerstin Kjell johan.wilny@dif.se Vi har härmed nöjet att bekräfta Er

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor Nedanstående villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, arrangören ), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer