ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER"

Transkript

1 ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 1. Giltighetsområde 1.1 Weisse Arena Bergbahnen AG ("WBE"), Mountain Vision AG ("MV"), Weisse Arena Gastro AG ("WGA"), Weisse Arena Leisure AG ("WLE") och Mountain Adventures AG ("MA") (var för sig eller tillsammans "WAG-företagare eller "WAG") erbjuder tjänster och produkter tillsammans eller var för sig uteslutande inom ramen för nedanstående Allmänna affärsvillkor ("AAV ) samt särskilda bestämmelser. 1.2 AAV är tillämpliga på WAG:s alla framtida åtaganden till förmån för juridiska eller fysiska personer ("kund(er) ). Allmänna affärsvillkor från kundens sida, vilka avviker från AAV, är endast tillämpliga, om dessa uttryckligen och skriftligen bekräftats av WAG. 1.3 Som komplettering till dessa Gemensamma Bestämmelser gäller de i den andra delen uppförda Särskilda Bestämmelserna ("SB") för enstaka åtaganden. 2. WAG:s åtaganden 2.1 WAG tillhandahåller följande tjänster resp. produkter ("åtagande(n)") som är beskrivna i dessa AAV och alla andra relevanta avtalsdokument (se punkt 3.1): förmedling av semesterlägenheter och semesterhus; förmedling av hotellbokningar uthyrning av sportredskap; skid- och snowboardundervisning, försäljning resp. förmedling av lifttickets. 3. Avtalsslut 3.1 WAG bekräftar kundens order, bokningar och beställningar med en orderbekräftelse ("bekräftelse ). Avtalet ("avtalet") omfattar bekräftelsen, dessa AAV, samt eventuella SB, eventuella prospekt med beskrivning på produkter och tjänster ("prospekt") och den betalning som kunden har att erlägga till WAG för ifrågavarande produkter eller tjänster ("betalning"). 3.2 Avtalet ingås antingen mellan WAG-företaget och kunden eller om WAG-företaget fungerar som förmedlare - direkt mellan kunden och semesterlägenhetens eller semsterhusets uthyrare resp. hotellet, och i detta fall är det deras avtalsvillkor som gäller (alla tillsammans benämnda "avtalsparterna"). I senare fallet fungerar WAG-företagen som ombud för avtalsslutet och innehar dessutom inkassofullmakt enligt art. 418a ff. OR för avtalspart. För paketresor skall bestämmelserna i punkt 12 beaktas. 3.3 Avtalet kommer endast till stånd efter det att bekräftelse av WAG har tillhandahållits. Bekräftelsen kan ske skriftligen eller per . Beställs tjänster muntligt hos de därför avsedda säljställena, kommer avtalet till stånd genom att WAG utan förbehåll antar beställningen. 4. Beskrivning av produkter/ tjänster som ingår i avtalet 4.1 De produkter, tjänster och hyresobjekt som erbjuds av WAG hyrs ut resp. säljs med den inredning och på de villkor som är angivna i beskrivningen av erbjudandet. 4.2 WAG förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra prospektuppgifter, beskrivning av tjänster, produkter eller hyresobjekt i prospekt, på internet eller annorstädes, likaså att ändra prisuppgifter i prospekt och prislistor av alla slag fram till avtalet sluts. 5. Priser, betalningsvillkor 5.1 WAG har rätt att höja priserna om avgifter, taxor eller skatt samt transportkostnader införs eller höjs efter avtalsslutet. Prishöjningar vid paketarrangemang regleras enligt punkt Prisuppgifterna inkluderar moms. 5.3 Eventuella kurtaxor ingår i hyrespriserna. WAG har befogenhet att på vederbörande begäran meddela den lokala myndigheten kundens namn, adress och födelsedatum samt beläggningsdata. 5.4 Om eventuella extrakostnader inte ingår i priset anges dessa separat i bokningsbekräftelsen. 5.5 Vid uthyrning av sportredskap, sportkläder och skidförvaringsplatser sker betalningen omedelbart vid avtalsslutet. Undervisningskostnader för skid- och snowboardundervisning skall erläggas omedelbart efter avtalsslut. Betalningen görs i detta fall antingen kontant eller med kreditkort. 5.6 För övrigt sker betalningen via kreditkort eller banköverföring. Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen skall betalning inom Schweiz ske via banköverföring på följande konto: UBS AG, Postfach, 9001 St. Gallen, Clearing 208, Konto Nr Q. För betalningar från utlandet: IBAN CH Q, BIC-/Swift Code: UBSWCHZH8 0A. Innehavare: Mountain Vision AG, Casa Prima, CH-7032 Laax. 1

2 5.7 Betalning från utlandet kan även ske i EURO via banköverföring. I detta fall skall den omräkningskurs tillämpas, som är angiven i bekräftelsen. Inom Tyskland skall inbetalningen göras på följande konto: Postbank Karlsruhe, Konto Nr , BLZ För betalningar från utlandet: IBAN: DE , BIC- /Swift Code: PBNKDEFF. Innehavare: Mountain Vision AG, Casa Prima, CH-7032 Laax. 5.8 Vid förmedlade affärer förbinder sig WAG att vidarebefordra de erhållna betalningarna till avtalsparten. Kurtaxorna vidarebefordras till de lokala myndigheterna. 5.9 Om betalning inte görs i rätt tid har avtalsparten rätt att vägra att uppfylla det avtalade åtagandet eller att tillhandahålla hyresobjektet samt att träda tillbaka från avtalet. 6. Ändring eller avbeställning av bokning/beställning, avbeställningsskydd 6.1 Ändringar eller avbeställningar av bokning/beställning måste meddelas WAG skriftligen eller per och är endast giltiga WAG:s skriftliga medgivande. Vid förhinder att resa har kunden rätt att att ordna med en annan hyresgäst eller annan kund som ersättare, som övertar de med honom avtalade villkoren. 6.2 Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning/beställning måste kunden betala kostnaderna i samband med avbeställningen samt expedieringsavgifterna enligt de Särskilda Bestämmelserna. 6.3 Ändrings- eller avbeställningsskrivelsens ankomstdatum hos WAG är avgörande för att fastslå avbeställningsdatum. 6.4 Om ett hyresobjekt kan förmedlas vidare återbetalas redan erlagda avbeställningskostnadern till kunden. Expeditionskostnaderna debiteras kunden. 7. Problem vid effektuering av avtalet 7.1 Om skäliga grunder föreligger är avtalsparten berättigad att ändra de avtalade produkterna/tjänsterna eller arrangera ett ersättningsobjekt. 7.2 Om det ingångna avtalet inte kan uppfyllas av avtalsparten på grund av force majeure, är denne berättigad att frånträda avtalet. Kunden skall då få tillbaka betalningen för de uteblivna åtagandena. Anspråk på skadestånd är i detta fall inte möjligt. Detsamma gäller om undervisning inte kommer till stånd på grund av att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till undervisningen. 7.3 Om hyresgästen anländer med försening, som inte förorsakats av avtalsparten, har kunden ej anspråk på nedsättning av priset. Kund som avreser i förtid kan inte göra anspråk på återbetalning. 8. Reklamationer 8.1 Eventuella brister i tjänsterna eller brister hos hyresobjekten eller ådragna skador skall anmälas omedelbart till avtalsparten under följande adress: Weisse Arena AG, Kundeninformation, 7032 Laax, eller per under 8.2 Hyresobjekt som ställs till förfogande av WAG överlämnas till kunden i funktionsdugligt tillstånd. Ej funktionsdugliga eller bristfälliga hyresobjekt repareras eller ersätts kostnadsfritt av det ansvariga WAG-företaget, såvida felet eller skadan inte orsakats av kunden. I detta fall åläggs kunden att betala reparationskostnaderna Dessutom debiteras kunden kostnaderna för extraordinära serviceåtgärder. 8.3 Vid förmedlade transaktioner ansvarar uteslutande den direkta parten (den som hyr ut semesterlägenheten resp. huset resp. hotellet) för att fel och brister åtgärdas. Kunden är därvid inte berättigad att ställa några som helst anspråk gentemot WAG. 9. Användning, tillbakalämnande av hyresobjekt 9.1 Kunden är skall hantera och vårda hyresobjektet med största omsorg. Hyresobjektet får endast användas av det antal personer (inklusive barn), som är angivet i avtalet. 9.2 Kunden får inte överlåta objekt som hyrts ut av WAG till att användas av tredje part. 9.3 Kunden ansvarar för eventuell skadegörelse utom i det fallet att han kan bevisa, att varken han eller de som bott tillsamman med honom är skyldiga till att skadan uppstått. Skador skall anmälas omedelbart hos avtalsparten och WAG. 9.4 Hyresobjektet skall lämnas tillbaka till WAG sista dagen av hyresperioden vid den tidpunkt som är angiven i avtalet 9.5 Om kunden frånträder avtalet, skall han meddela WAG detta och omedelbart lämna tillbaka hyresobjektet. Såvida kunden härvid inte återlämnar hyresobjektet inom 24 timmar efter sitt meddelande om hävning, bortfaller eventuellt anspråk på gottskrivning enligt SB. 2

3 10. Ansvar 10.1 WAG ansvarar gentemot kunden för korrekt bokning och reservering av hyresobjekt inom ramen för sin förmedlingsverksamhet samt att åtagandena fullgörs korrekt. WAG fråntar sig allt ansvar, om åtagandet inte uppfylls resp. inte uppfylls korrekt på grund av följande orsaker: - kundens försummelse och beteende; - försummelser av och beteende hos tredje part, som inte är delaktig i det avtalade åtagandet; - force majeure eller händelser, som inte kunnat förutses eller förhindras WAG kan inte göras ansvarig för lindrig vårdslöshet Vid förmedlingstransaktioner frånsäger sig WAG allt ansvar för kundernas anspråk vad avser hyresobjekten. Eventuella anspråk på grund av att avtalet inte uppfyllts eller uppfyllts otillfredsställande skall uteslutande riktas mot uthyraren av semesterlägenheten, semesterhuset resp. mot hotellet Ansvaret för eventuella produktskador regleras enligt produktansvarslagen. WAG tillbakavisar uttryckligen fortsatt ansvar för skador, som uppstått för kunden vid nyttjande av de hyresobjekt som WAG ställt till förfogande. 11. Dataskydd 11.1 WAG förbinder sig att beakta relevant dataskyddslagstiftning vid hantering och behandling av samtliga av WAG:s insamlade och/eller framtagna data beträffande kunden, inklusive data angående tjänster resp. produkter som kunden utnyttjat ("kunddata") WAG får insamla, spara, bearbeta och vidarebefordra data till företag som är anknutna till Weisse Arena Gruppe i den mån dessa data är behövliga och tjänliga till att uppfylla avtalsenliga förpliktelser av företag anknutna till Weisse Arena Gruppe i syfte att upprätthålla och förbättra kundrelationer, riktlinjer för kvalitet och tjänster, vidare till att maximera driftsäkerhet eller främja försäljning, produktdesign, skydd mot brott, ekonomiska riktvärden och statistik samt till att utfärda räkningar. Kunden bekräftar och godkänner härmed att WAG i de fall då WAG och en tredje part gemensamt ställer produkter eller tjänster i beredskap, WAG är berättigad att ge den tredje parten tillgång till kunddata i den utsträckning som detta krävs för att tillhandahålla avtalade tjänster resp. produkter. i övriga fall får WAG endast utlämna kunddata som kommit i WAG:s ägo till tredje part med kundens uttryckliga medgivande. Undantag utgör de fall då WAG är lagligen förpliktad att utlämna personuppgifter till tredje part. 12. Paketresor 12.1 Som paketresa gäller en i förväg fastställd kombination av minst två av följande tjänster, om denna kombination erbjuds till ett helhetspris och varar längre än 24 timmar eller omfattar en övernattning: transport; inkvartering; annan turisttjänst, som inte är sidotjänst till transport eller inkvartering och som utgör en avsevärd del av arrangemanget i sin helhet Föreligger ett paketreseavtal gäller paketreselagstiftningen i dess aktuellt giltiga avfattning. Om ingen specifik reglering för ett avtalsproblem ingår i paketreselagstiftningen gäller som komplettering bestämmelserna i AAV eller respektive SB En paketresa kan antingen organiseras av arrangören själv och erbjudas kunden, eller också sker erbjudandet genom ett WAG-företag som förmedlare Paketresor erbjuds antingen av MV eller MA (för resegrupper) i eget namn och för egen räkning. Därmed kommer paketavtalet mellan MV resp. MA till stånd. De tjänster som erbjuds av MV och MA verkställs av tredje part (arrangörer), som upprätthåller en avtalsrelation uteslutande till MV resp. MA Specialarrangemang eller sidoavtal är endast giltiga, om de bekräftas skriftligen av MV och MA MV och MA förbehåller sig rätten i överensstämmelse med art i förbundslagstiftningen för paketresor av den 18 juni 1993 (PRG) att ändra program eller enstaka åtaganden före resans avtalsenliga början. Om en avtalsändring är väsentlig kan kunden i skriftlig form inom tre dagar efter det att han erhållit beskedet om avtalsändringen underrätta MV resp. MA, att han önskar frånträda avtalet utan att det uppstår kostnader. Kunden kan i sådant fall också meddela att han önskar delta i ersättningsprogram som föreslagits av MV resp. MA eller enstaka avtalade arrangemang. Skickar kunden inget meddelande inom tre dagar gäller avtalsändringen som accepterad Om en viktig arrangör inte längre är i stånd att fullgöra sina arrangemang kan MV resp. MA erbjuda ett ersättningsarrangemang. Eventuella tilläggskostnader debiteras kunden. 3

4 12.8 De priser som angetts i bokningsbekräftelsen är principiellt bindande. MV resp. MA har dock rätt att höja priserna efter avtalsslutet, fram till 3 veckor före arrangemangets början, om avgifter, taxor eller skatt införs eller höjs, om transport- eller driftskostnader höjs, om arrangörer höjer sina priser extremt eller om valutakurser ändras. Kunden skall informeras om eventuella höjningar 3 veckor före arrangemangets början Betalning för paketresor sker endast till MV eller till MA. Kontouppgifter för MV framgår av punkt 5.6 och 5.7. Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen skall betalning till MA inom Schweiz ske via banköverföring på följande konto: Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur, konto CK För betalningar från utlandet: IBAN CH , BIC-/Swift Code: GRKB CH 2270A. Innehavare: Mountain Adventures AG, 7032 Laax Kostnader för arrangemang som skall betalas till MV erläggs på följande sätt: 40% av hela beloppet inom 14 dagar efter bokningen (bokningens bekräftelsedatum); det återstående beloppet fram till 30 dagar före arrangemangets början. När det gäller bokningar som gjorts senare än 30 dagar före arrangemangets början skall hela beloppet betalas i samband med bokningen Kostnader för arrangemang som skall betalas till MA erläggs på följande sätt: 20% av hela beloppet före arrangemangets början; 60% vid arrangemangets början, kontant eller med kreditkort; restbeloppet debiteras kunden efter arrangemangets slut och skall betalas inom 14 dagar efter räkningens datum Om betalningen inte görs i rätt tid är MV berättigad att vägra att fullfölja åtagandet och häva paketavtalet. Vid hävning av paketavtalet är kunden skyldig att betala 50 % av priset på arrangemanget. Detsamma gäller om kunden inte verkställer de betalningar före arrangemangets början som han är skyldig att erlägga till MA För att några av de paketresor som MV och MA erbjuder ska komma till stånd krävs ett minimiantal deltagare. Om minimiantalet deltagare inte uppnås, kan resan inställas senast tre veckor före fastställt avresedatum. MV eller MA betalar i detta fall tillbaka det belopp som kunden redan erlagt. Ytterligare krav på ersättning är inte möjliga Om det blir farligt, avsevärt försvårat eller omöjligt enligt MV:s eller MA:s bedömning att genomföra resan på grund av force majeure, myndigheters åtgärder, politiska oroligheter eller strejk, kan MV eller MA inställa resan. I detta fall återbetalas det redan erlagda resepriset. MV och MA är dock berättigade att dra av utgifter som uppstått och kan verifieras. Ytterligare krav på ersättning är inte möjliga Ändring av bokade arrangemang (t.ex. namnändringar, ändring av arrangemangets tidsomfattning, arrangemangets början eller arrangemangets sammansättning) eller annullering av bokningen måste meddelas MV och MA skriftligen och är endast giltiga MV:s och MA:s samtycke. Varje ändring av det bokade arrangemanget som inte är möjlig att genomföra i samma hyresobjekt, gäller som annullering Partiella annulleringar av ett bokat paketarrangemang är inte möjliga. Om kunden vill avstå från några av de tjänster som MV och MA har inkluderat i ett paket, kan MV och MA bevilja detta, om varje tjänst som kunden fortfarande vill ta i anspråk bokas separat till det pris och på de villkor som gäller för separata arrangemang Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning hos MV måste kunden betala kostnaderna i samband med avbeställningen samt expedieringsavgifterna enligt följande: Vid ändring av bokningen utgår en expeditionsavgift på Fr per person, högst Fr per order. Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 28 dagar före arrangemangets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 27:e och den 15:e dagen före arrangemangets början är kunden skyldig att betala 40% av arrangemangpriset till MV plus en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 14:e dagen före arrangemangets början och arrangemangets början är kunden skyldig att betala 100% av arrangemangpriset till MV plus en expeditionsavgift på Fr Om bokningen hos MA avbeställes av kunden mellan den 14:e dagen före arrangemangets början och arrangemanget skall kunden betala 20% av arrangemangpriset till MA som avbeställningskostnader. Avbeställningsskrivelsens ankomstdatum hos MV resp MAD är avgörande för att fastslå avbeställningsdatum MV och MA rekommenderar kunden att teckna ett avbeställningsskydd hos MV resp. MA. Vid avbeställning av arrangemanget före arrangemangets början övertar MV resp. MA i vissa fall avbeställningskostnaderna enligt de Allmänna villkoren i avbeställningsskyddet från MV/MA. Expeditionskostnaderna samt försäkringspremien debiteras kunden Om arrangemangets början skulle bli försenad av skäl, som varken kan läggas MV resp. MA eller de av dem anlitade arrangörerna till last, har kunden inga anspråk på nedsättning av arrangemangspriset. Om en kund inte utnyttjar en del av MV:s eller MA:s tjänster efter arrangemangets början, kan kunden inte göra anspråk gällande på återbetalning gentemot MV resp. MA. 4

5 12.20 Om kunden skulle vara förhindrad att utnyttja de avtalade tjänsterna, är kunden berättigad att överlåta avtalet resp. överlåta arrangemanget på en ersättare om denna person uppfyller alla förpliktelser i avtalet. Om en ersättare träder i kundens ställe är kunden skyldig att erlägga en expeditionsavgift på Fr till MV resp. MAD Arrangören eller förmedlaren, dvs. den som är avtalspart, bär ansvaret gentemot kunden för att avtalet fullföljs, oberoende av om han själv eller en annan tjänsteleverantör skall leverera tjänsterna enligt avtalet Om inkvarteringar, sportutrustningar eller enstaka tjänster är otillfredsställande skall MV och MA genast underrättas. Detsamma gäller om kunden drabbas av skada. Eventuella bristfälligheter åtgärdas inom rimlig tid av MV resp. MA. Krav på skadeersättning skall anmälas skriftligen till MV resp. MA inom 10 dagar efter arrangemangstidens slut. Om eventuella brister eller skador inte anmäls omedelbart till MV resp. MA eller framställs inte krav på skadeersättning inom avtalad tid, förverkas samtliga anspråk gentemot MV och MA MV och MA ansvarar gentemot kunden för att tjänsteleverantörer väljs ut omsorgsfullt MV och MA ger kunden ersättning för vållad grovt vårdslös skada som uppstått till följd av att avtalade tjänster uteblivit eller inte uppfyllts korrekt, om MV resp. MA inte haft möjlighet att erbjuda annan likvärdig tjänst som ersättning MV och MA ansvarar för personskador, om de uppstår på grund av att avtalet inte fullföljts eller inte fullföljts korrekt. För andra skador kan ansvaret begränsas avtalsenligt till det dubbla beloppet för paketresan, utom vid uppsåtligt tillfogade eller grovt vårdslösa skador MV och MA frånsäger sig allt ansvar för skador, som uppstått på grund av force majeure eller som skett genom kundens eget förvållande MV och MA åtar sig inte heller ansvar: om personliga persedlar, värdesaker, kontanter, smycken, foto- och videoutrustningar osv. kommit bort, (denna reglering gäller även för stöld ur hyrbilar); vid förlust, stöld, skada eller missbruk av checkar, kreditkort och dylikt; för programändringar, om dessa beror på att tåg, bussar, båtar eller flyg inte hållit tiderna enligt tidtabellerna för evenemang och utflykter på semesterorten, som inte bokats hos MV eller MA MV och MA garanterar kunden att de belopp som kunden betalat in i samband med den bokade paketresan och kostnaderna för kundens återresa är säkerställda. 13. Slutbestämmelser 13.1 Meddelanden per gäller som skriftliga meddelanden Endast materiell schweizisk rätt är tillämplig på avtalet. Kollisionsnormer är därvid uteslutna I händelse av tvist beträffande avtalet gäller endast Laax som forum. 5

6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRMEDLING AV SEMESTERLÄGENHETER OCH SEMESTERHUS 1. Mountain Vision AG ("MV") förmedlar avtalsslut för uthyrning av semesterlägenheter och semesterhus på uppdrag av lägenhetsägare och uthyrare av semesterlägenheter och semesterhus och för deras räkning. Det hyresavtal som förmedlas av MV upprättas direkt mellan uthyrare och hyresgäst. MV fungerar bara som ombud för avtalsslutet med inkassofullmakt enligt Art. 418a ff.or. 2. Priset för för semesterlägenheter och semesterhus kan höjas fram till 3 veckor före avtalets början. Kunden skall i dessa fall underrättas om eventuella prishöjningar 3 veckor före avtalets början. 3. Hyra och hyrestillägg skall erläggas på följande sätt: 40% av hela beloppet inom 14 dagar efter bokningen (bokningens bekräftelsedatum); restbeloppet skall betalas senast 30 dagar före uthyrningens början (betalningens ingång på ett av MV:s konton). 4. Om bokning sker mindre än 30 dagar före uthyrningens början skall hela beloppet betalas direkt i samband med bokningen. 5. Kund som ändrar eller avbeställer en bokning/beställning skall betala avbeställningskostnaderna samt expedieringsavgifterna enligt följande: Vid ändringar av bokning/beställning, t.ex. namnändring, vid insättning av annan hyresgäst eller ändring av inbokningsdata debiteras en expedieringsavgift på Fr. 70. per person, högst Fr per order. Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 28 dagar före avtalets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar mellan den 28:e och den 15:e dagen före avtalets början är kunden skyldig att betala 40% av arrangemangpriset till uthyraren plus en expeditionsavgift på CHF Vid avbeställningar av semesterlägenheter eller semesterhus mellan den 14:e dagen före avtalets början och uthyrningens början är hyresgästen skyldig att betala 100% av arrangemangpriset till uthyraren plus en expeditionsavgift på CHF Om kunden har gjort en inbetalning i MV:s avbeställningsskyddsfond, övertar denna avbeställningskostnaderna för semesterlägenheter i sådana fall som omnämnts i villkoren inom 28 dagar före uthyrningens början. Eventuella sxpeditionskostnader debiteras avbeställningsfonden. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING AV HOTELLBOKNINGAR 1. Mountain Vision AG ("MV") förmedlar avtalsslut för avtal om inkvartering av gäster på uppdrag av hotellet (gästgivaren) och för hotellets räkning, i de fall då MV är verksam som ombud. Det avtal om inkvartering av gäster (Art. 487 ff. OR), som förmedlas av MV, upprättas direkt mellan hotellet och kunden. MV fungerar bara som ombud för avtalsslutet med inkassofullmakt enligt art. 418a ff.or. 2. En prishöjning kan förekomma vid hotellbokningar fram till 14 dagar före arrangemangets början. Kunden skall i dessa fall underrättas om eventuella prishöjningar 14 dagar före avtalets början. 3. Kostnader för arrangemang erläggs på följande sätt: Vid bokningar som görs fram till 14 dagar före arrangemangets början skall hela beloppet för arrangemanget erläggas inom 14 dagar; vid kortfristiga bokningar (14 eller färre dagar före arrangemangets början) skall hela beloppet för arrangemanget erläggas vid bokningen. 4. Om kunden ändrar eller avbeställer en bokning/beställning skall kunden betala avbeställningskostnaderna samt expedieringsavgifterna enligt följande: Avbeställningar kan göras utan kostnad fram till 14 dagar före arrangemangets början. I detta fall utgår endast en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställning av bokning mellan den 14:e och 7:e dagen före arrangemangets början skall gästen betala 40% av arrangemangpriset och dessutom en expeditionsavgift på Fr Vid avbeställningar 7 dagar före arrangemangets början och senare är gästen skyldig att betala hela beloppet för arrangemanget plus en expeditionsavgift på Fr Ändring av bokningen på samma hotell (annan rumskategori, insättning av annan gäst som ersättare i avtalet, ändring av arrangemangets tidsomfattning) sker utan kostnad. Ombokning till annat hotell gäller som ny bokning och den redan gjorda bokningen faller under de förutnämnda avbeställningsfristerna med motsvarande kostnader. 5. Om kunden har gjort en inbetalning i MV:s avbeställningsskyddsfond, övertar denna avbeställningskostnaderna för hotellbokningar i sådana fall som nämnts i villkoren vid avbeställning av bokningen inom 14 dagar. Eventuella expeditionskostnader debiteras avbeställningsfonden. 6

7 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR UTHYRNING AV SPORTREDSKAP, KLÄDER OCH SKIDFÖRVARINGSPLATSER 1. Uthyrning av sportredskap och sportkläder och skidförvaringsplatser sker principiellt genom Weisse Arena Leisure AG, Laax ("WLE"). Uthyrningen kan från fall till fall också ske genom Mountain Vision AG (MV) eller Mountain Adventures AG (MAD). MV och MAD fungerar då utom när det gäller paketerbjudanden som WLE:s förmedlare. Hyresavtalet upprättas i sådana fall direkt mellan WLE och kunden. 2. Skidförvaringplatser som hyrs ut av WLE är avsedda för dags-, månads- eller säsongsvis förvaring av skidutrustningar och kan inte låsas. 3. WLE har rätt att ändra priser innan hyreserbjudandet har antagits. I detta fall skall hyresgästen underrättas om prisändringen. 4. I händelse av stöld är det kundens plikt att anmäla stölden hos kantonpolisen i Flims. Kunden skall överlämna respektive polisrapport till WLE. 5. Om kunden frånträder avtalet på grund av att han drabbats av olycksfall i skidområdet Flims Laax Falera, beviljas kunden ett tillgodohavande för den återstående uthyrningstiden av WLE. Tillgodohavandet berättigar kunden till att utnyttja WLE:s tjänster och kan lösas in fram till slutet av påföljande vintersäsong. Kontant återbetalning är inte möjlig. Vid ansökan om tillgodohavande skall ett läkarintyg samt bekräftelse från SOS-tjänsten bifogas. 6. Om avtalet upphävs av kunden gäller i övrigt inga anspråk på tillgodoskrivning Detta gäller speciellt i följande fall: om kunden inte kan utnyttja hyresobjekt på grund av väderleken eller på grund av driftsstörningar i bananläggningarna; om kunden insjuknar; om avtalet bara gäller en dag. 7. Vid varje hävning av avtalet av kunden är denne skyldig att betala en expeditionsavgift på Fr till WLE. 8. WLE kan dessutom vid vilken tidpunkt som helst häva avtalet om kunden inte behandlar hyresobjektet med vederbörlig omsorg, avsiktligt gör åverkan eller låter hyresobjektet användas av tredje person. 9. Sportredskap försäkras mot brott och stöld genom WLE. Kundens självrisk som denne själv betalar uppgår till Fr Försäkringspremien ingår inte i hyrespriset. Om hyresobjekt stjäls eller förstörs till följd av brott, är kunden skyldig att snarast anmäla detta till WLE. WLE ersätter kunden omgående och kostnadsfritt de stulna hyresobjekten eller hyresobjekt som uppvisar brottskador. 10. WLE frånsäger sig allt ansvar för förvaring av skidsportutrustningar på de hyrda skidförvaringsplatserna (t. ex. vid stöld). SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SKID- OCH SNOWBOARDUNDERVISNING 1. Mountain Adventures AG, Laax (MAD) bedriver den Schweiziska Skidskolan Flims Laax Falera samt Snowboardkörskolan Flims Laax Falera. Anmälan till skid- och snowboardundervisning sker principiellt hos MAD. Även Mountain Vision AG tar emot anmälningar utom när det gäller paketerbjudanden som förmedlare till MAD. Avtal upprättas alltid mellan MAD och kunden. 2. MAD har rätt att ändra priser innan anmälan har antagits. I sådant fall skall kunden underrättas om prisändringen. 3. Anmäler kunden flera personer till undervisning, skall han också ta ansvaret för att villkoren i avtalet uppfylls av de personer som han anmält, i synnerhet när det gäller betalningen av den avtalade undervisningen. 4. Om anmälningen tas tillbaka av kunden utan rimligt skäl mindre än 24 timmar före undervisningens början eller om kunden uteblir från undervisningen utan uppgiven orsak, är kunden skyldig att betala MAD priset för en undervisningstimma som avgift för att han orsakat onödigt besvär. 5. Om en kund är förhindrad att delta i undervisningen är han berättigad att sätta in annan kund som ersättare i avtalet. I detta fall ansvarar kunden solidariskt med ersättaren för undervisningsavgiften. 6. MAD är berättigad att vägra eller avbryta undervisningen, om rimlig anledning till detta föreligger. Kunden är inte berättigad till skadeanspråk. 7. MAD har rätt att göra ändringar av program eller erbjudanden, om detta av olika skäl visar sig nödvändigt. Sådana ändringar berättigar inte till skadeanspråk, om de inte är av sådan karaktär att de avtalade arrangemangen ändras väsentligt. 8. Om kunden avbryter undervisningen i förtid, har han inte rätt att kräva tillbaka den erlagda undervisningsavgiften. Om kunden utan egen skuld är förhindrad att delta i undervisningen, t.ex. till följd av sjukdom eller olycksfall utgör detta ett undantag. I och med att kunden visar intyg från praktiserande läkare i regionen Ilanz-Chur får han tillbaka 7

8 så mycket av den erlagda undervisningsavgiften som motsvarar den del han inte kunnat utnyttja av den undervisning som ingår i avtalet. 9. Eventuella krav i samband med brister eller skador skall göras gällande skriftligen gentemot MAD inom en månad efter undervisningens slut. Vid anmälan av krav skall en bekräftelse på deltagandet i undervisningen samt eventuellt bevismaterial (polisrapport, kassakvitton, betalningsbevis etc.) bifogas. Om kunden inte anmäler brister och skador snarast resp. gör eventuella anspråk gällande inom en månad, förfaller alla återbetalnings- och skadeanspråk. 10. MAD frånsäger sig allt ansvar om kunden drabbas av olycksfall och skador vid undervisningen. Om olycksfallet eller skadan förorsakas av snösportläraren eller uppstår till följd av grov vårdslöshet från lärarens sida utgör detta ett undantag. SÄRSKILDA AFFÄRSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV LIFTTICKETS 1. Giltighetsområde, MV:s och WAB:s rättsläge 1.1 Mountain Vision AG (MV) bedriver en ticketförsäljningsorganisation för lifttickets till Weisse Arena Bergbahnen AG (WAB). 1.2 WAB fullgör alla de tjänster, som köparen av en liftticket är berättigad till. 1.3 Överenskommelser som avviker från dessa Allmänna Affärsvillkor (AAV) är endast giltiga, om de träffats skriftligen. 1.4 MV är vid försäljning av lifttickets verksam som ombud för WAB. Dessa lifttickets säljs på uppdrag av WAB och för WAB:s räkning. Det genom MV förmedlade transportavtalet upprättas direkt mellan WAB och ticketköparen. MV fungerar bara som ombud för slutande av avtalet och innehar inkassofullmakt enligt art. 418a ff.or. 2. Transportbestämmelser, beskrivning av åtaganden, ändring av erbjudanden 2.1 I och med försäljningen av lifttickets åtar sig WAB att transportera den rättmätige ticketinnehavaren eller dennes material i enlighet med gällande AAV. Inbegripen är dessutom användning av samtliga preparerade och markerade pister samt vandrings- och kälkvägar. 2.2 WAB:s åtaganden i transportavtalet framgår av beskrivningen på WAB:s åtaganden i det tariffprospekt som gäller vid den aktuella tidpunkten. 2.3 WAB förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra beskrivning av åtaganden på websidan samt i prospekt och prislistor fram till avtalsslutet. 2.4 Åtaganden utanför dem som beskrivs av WAB, t.ex. speciella tariffer, särskilda tjänster och sidoavtal utgör beståndsdel i avtalet, endast om de bekräftats skriftligen av MV eller WAB. 3. Ticketförsäljning, avtalsslut 3.1 Lifttickets från WAB säljs genom MV per telefon eller genom online-beställning via internet. WAB säljer själv tickets endast på sina säljställen i sitt skidområde. 3.2 Transportavtalet med WAB upprättas vid beställning per telefon och beställning online hos MV genom att MV utan förbehåll skriftligen bekräftar beställningen. Vid direkt försäljning genom WAB kommer avtalet till stånd genom att databäraren överräcks till kunden. 4. Pris, betalningsvillkor 4.1 De priser som är angivna i de tariffprospekt och prislistor, som är giltiga vid avtalsslutet, inkluderar moms och är principiellt bindande. Prisanpassningar förbehålls enligt punkt I tillägg till priserna för tickets tar MV och WAB ut en avgift på CHF 5.-- för elektroniska databäraren som utlämnas till ticketköparen, om ticketköparen inte redan har en sådan. 4.3 Lifttickets betalas på följande sätt: vid försäljning på WAB:s säljställen mot överlämnande av ticketen; 4.4 Lifttickets kan också betalas i EURO eller utan kontanter (kreditkort, debetkort). Sker betalningen i EURO, tillämpas vid beställning per telefon eller vid online-beställningar den växelkurs som gäller på betalningsdagen. 5. Tickets, dataskydd 5.1 Tickets säljs i allmänhet i form av elektroniska databärare. 5.2 Lifttickets som sålts av MV och WAB är personliga och kan följaktligen inte överlåtas på annan person, om inget annat framgår ur respektive beskrivningar av åtaganden, tariffprospekt eller prislistor. Ticketköparen ska spara köpkvitton och dyl. för att kunna bevisa köpet vid reklamation eller ticketförlust. 8

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor Allmänna affärsvillkor Status: 23.07.2015 1. Rättsförhållande 1.1. Det rättsliga förhållandet mellan dig som kund och Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, Postfach, 6002 Luzern 2, Schweiz, införda i Bezirksgericht

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Villkor för deltagande i semesterresor m.m.

Villkor för deltagande i semesterresor m.m. Uppdaterad februari 2014 Villkor för deltagande i semesterresor m.m. För samtliga resor bokade genom maltaresor.se gäller, om inget annat anges, att FolkeFerie.dk i Danmark är teknisk arrangör, i samarbete

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) 1. GILTIGHET OCH TILLÄMPLIGA LAGAR Dessa kontovillkor gäller för innehavare av Marginalen Traveller, Marginalen

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer