Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och Föreskrifter och allmänna råd

2 Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för företagen under tillsyn och marknadsaktörerna, anger den kvalitetsnivå och bästa praxis som företaget ska eftersträva och motiverar regleringen. Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning: Norm: Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning. Bindande: Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer. : Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer. Tillämpningsråd/-exempel: Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller - exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill. : Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund. Bilden intill är endast ett exempel på uppläggningen av en standard Standarderna finns på Finansinspektionens webbplats

3 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (3) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte 7 3 Internationella regelverk och branschens självreglering 8 4 Rättsgrund 9 5 Centrala principer för marknadsföringen Allmänt God marknadsföringssed Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs Påståenden och jämförelser Information om tidigare resultat Avkastningsprognoser Terminologi och produktbeteckningar 20 6 Särdrag i marknadsföringen av vissa finansiella tjänster och instrument Marknadsföring av lån Erbjudande av konkurrerande finansiella tjänster eller instrument vid betalningsförmedling 21

4 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (4) 6.3 Hänvisning till lagstadgat prospekt Blandformer av investeringsprodukter Marknadsföring av obligationslån Placeringsfonder 24 7 Definitioner 26 8 Ytterligare information 28 9 Ändringshistorik 29

5 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (5) 1 TILLÄMPNING (1) Standarden gäller följande företag under tillsyn enligt 5 i lagen om Finansinspektionen (587/2003): Utfärdad (2) kreditinstitut värdepappersföretag fondbolag pantlåneinrättningar utländska kredit- och finansinstituts filialer i Finland utländska värdepappersföretags filialer i Finland utländska fondbolags filialer i Finland. Standarden tillämpas på utländska fondbolags eller andra utländska fondföretags gränsöverskridande marknadsföring i Finland av and elar i företag för kollektiva investeringar (fondföretag). (3) Standarden tillämpas på sådan gränsöverskridande marknadsföring av investerings- och sidotjänster och från Finland i ett annat land som bedrivs av finländska företag som tillhandahåller investeringstjänster. (4) Standardens bestämmelser om marknadsföring av värdepapper tillämpas på alla emittenter och tillhandahållare av värdepapper inom värdepappersmarknadslagens (495/1989) tillämpningsområde och på andra som marknadsför värdepapper eller förvärvar sådana i en näringsverksamhet. (5) Standarden tillämpas inte på marknadsföring av eller investerings- eller sidotjänster till professionella kunder eller godtagbara motparter enligt värdepappersmarknadslagen. Standarden tillämpas inte heller på marknadsföring av värdepapper till kvalificerade investerare enligt värdepappersmarknadslagen eller värdepapper i valörer på minst euro.

6 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (6) (6) Standarden tillämpas på marknadsföring av kreditinstitutstjänster till konsumenter och småföretag jämförbara med konsumenter. (7) Om ombud anlitas i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument ansvarar tillhandahållaren av tjänsten eller instrumenten eller emittenten av instrumenten för att ombudet följer denna standard. (8) Förutom i denna standard behandlas marknadsföringen av investerings- och sidotjänster också i avsnitt i standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. (9) I standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper behandlas marknadsföringsmaterial som utarbetas för erbjudande av värdepapper eller ansökan om upptagande av värdepapper till allmän handel.

7 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (7) 2 SYFTE U tfärdad (1) Den tekniska utvecklingen, allt mångsidigare finansiella tjänster och instrument och internationaliseringen har förändrat omvärlden och urvalet av marknadsföringsmetoder. (2) Genom standarden ges vägledning för all verksamhet som syftar till att främja försäljning (marknadsföring) av finansiella tjänster eller instrument. (3) Syftet med standarden är att säkerställa att marknadsföraren av finansiella tjänster och instrument i en föränderlig omvärld inser sin egen ansvarighet i marknadsföringen främjar kvaliteten på marknadsföringsmaterial och annan marknadsföringsinformation som erbjuds kunderna främjar utvecklingen av sakliga marknadsföringsmetoder. (4) Syftet med standarden är vidare att principerna i den kan tillämpas i marknadsföringen av nya typer av finansiella tjänster och instrument. (5) Tyngdpunkten i Finansinspektionens tillsyn av marknadsföringen ligger alltmer på efterhandstillsyn och därigenom ökar också behovet att samlat redogöra för de rekommenderade principerna för marknadsföringen.

8 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (8) 3 INTERNATIONELLA REGELVERK OCH BRANSCHENS SJÄLVREGLERING (1) Standarden beaktar följande internationella rekommendationer och branschens självreglering: A European Regime of Investor Protection The Harmonization of Conduct of Business Rules, CESR/01-014d (om personlig direktmarknadsföring särskilt per telefon eller från dörr till dörr) Bankföreningen i Finland: Regler om god banksed, 2004.

9 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (9) 4 RÄTTSGRUND (1) Standarden beaktar följande direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, EUT L 145, , s. 1 (Celex 32004L0039) Kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, EUT L 241, s. 26 (Celex 32006L0073) Rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), EGT L 375, , s. 3 (Celex 31985L0611). (2) De nationella reglerna för standardens sakområde bygger på följande bestämmelser: värdepappersmarknadslagen (495/1989) kreditinstitutslagen (121/2007) lagen om placeringsfonder (48/1999) lagen om värdepappersföretag (922/2007) lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) lagen om utländska kreditin stituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) konsumentskyddslagen (38/1978) lagen om skuldebrev (622/1947) finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade

10 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (10) fondprospekt (821/2007). ( 3) Finansinspektionens rätt att utfärda bindande föreskrifter om standardens sakområde bygger på 4 kap. 1 3 mom. och 10 kap. 1, 1 a och 1 b i värdepappersmarknadslagen. (4) Det är Finansinspektionens uppgift att råda aktörerna på finansmarknaden att tillämpa god praxis i sin verksamhet. Finansinspektionens allmänna rätt att meddela allmänna råd ingår i denna skyldighet.

11 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (11) 5 CENTRALA PRINCIPER FÖR MARKNADSFÖRINGEN 5.1 Allmänt (1) Begreppet marknadsföring är inte helt enhetligt i finansmarknadslagstiftningen. Bestämmelserna om marknadsföring har i vissa avseenden uttryckts på olika sätt beroende på om de gäller tjänsteleverantören eller de tillhandahållna finansiella tjänsterna eller instrumenten. Norm Utfärda d de (2) Kreditinstitutslagen (125 ) reglerar kreditinstitutens marknadsföring och ss innehåll. (3) Dessutom har kreditinstituten genom reglerna för god banksed själv reglerat marknadsföringen av kreditinstitutstjänster. Norm (4) I lagen om värdepappersföretag (66 ) och i kreditinstitutslagen (133 ) finns särskilda bestämmelser om marknadsföring av investerarskydd och insättningsgaranti. Norm (5) I värdepappersmarknadslagen (2 kap. 1 och 10 kap.) finns en generalklausul om marknadsföring av. I lagen regleras också marknadsföringen av investerings- och sidotjänster (4 kap. 1 ). Värdepappersmarknadslagen innehåller dessutom bestämmelser om att marknadsföringsmaterialet i samband med erbjudande av värdepapper eller upptagande till allmän handel ska lämnas till Finansinspektionen (2 kap. 4 c ).

12 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (12) Norm Norm (6) Marknadsföringen av placeringsfonder regleras inte bara i värdepappersmarknadslagen utan också i 13 och 20 kap. i lagen om placeringsfonder. (7) Marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument regleras också i konsumentskyddslagen: i 2 kap. finns allmänna marknadsförings- i 6 a kap. bestämmelser om distansförsäljning av finansiella bestämmelser, tjänster och instrument och i 7 kap. bestämmelser om marknadsföring av kosumentkrediter. 5.2 God marknadsföringssed (8) God sed bör följas i marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument. (9) God sed upprätthåller och främjar förtroendet för finansmarknaden och funktionssäkerheten, öppenheten och likabehandlingen på finansmarknaden. (10) God marknadsföringssed innebär bl.a. att marknadsföraren handlar hederligt och professionellt koncentrerar sig på väsentliga och centrala egenskaper hos den finansiella tjänsten eller det et söker säkerställa sakligheten i marknadsföringsmaterialet och se till att den information som tillhandahålls är tydlig, begriplig och objekt iv klart uttrycker marknadsföringens kommersiella syfte och inte försöker blanda ihop kommersiella argument och fakta inte stressar eller pressar kunden att fatta beslut inte försöker dölja eller bagatellisera de direkta eller indirekta riskerna med finansiella tjänster och instrument. ( 11) Standarden tillämpas inte på imagemarknadsföring, där inga särskilda finansiella tjänster eller instrument marknadsförs utan målet är att skapa en önskad bild av tjänsteleverantören eller emittenten. God sed bör dock följas också i imagemarknadsföring. 5.3 Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen (12) Målet med marknadsföringsåtgärder är att väcka presumtiva kunders eller investerares intresse och på så sätt främja försäljningen av finansiella tjänster och instrument. All slags säljfrämjande verksamhet är således

13 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (13) marknadsföring. Tillämpningsråd/ -exempel Tillämpningsråd (13) Marknadsföringen kan gälla bl.a. investeringstjänster (t.ex. kapitalförvaltningstjänster, värdepappersförmedling eller investeringsrådgivning), kreditinstitutstjänster (t.ex. betalningsförmedling, bostads- eller konsumtionslån, bankkonton eller kreditkort) eller finansiella instrument (t.ex. aktier eller fondandelar). (14) Marknadsföringsåtgärderna kan variera stort i fråga om bl.a. omfattning, utförande och målgrupp. Bl.a. marknadsföringskanalens egenskaper begränsar och formar kvantiteten och kvaliteten av den aktuella informationen. (15) T.ex. via Internet är det möjligt att snabbt fånga allmänhetens uppmärksamhet men också att tillhandahålla detaljerad information på samma sätt som vid personlig kommunikation. T.ex. i tidnings-, radio- eller tv-reklam är informationen däremot begränsad och samma innehåll förm edlas till alla. (16) Marknadsföraren av finansiella tjänster eller instrument bör försöka s äkerställa att webbsidorna utformas så att informationen och riskvarningarna angående de finansiella tjänsterna och instrumenten lyfts fram tydligt och i en så sammanhängande form som möjligt. (17) Standarden bör alltid tillämpas med beaktande av särdragen i den aktuella marknadsföringsåtgärden. Den bild som ges av finansiella tjänster eller instrument bör dock inte vara vilseledande på grund av t. ex. särdragen i de valda medierna eller ett knapphändigt material. (18) En enskild reklam (t.ex. i en tidning eller i tv) behöver inte innehålla all information som behövs för att fatta beslut. Bindande (19) Informationsskyldigheten har behandlats separat i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper och i standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Utfärdad (20) Kunden eller investeraren bör dock utgående från marknadsföringsmaterialet kunna sluta sig till vilken typ av finansiell tjänst eller finansiellt instrument det är fråga om och vilka dess viktigaste egenskaper är. (21) Marknadsföringen bör helst fokuseras på väsentliga fakta om de finansiella tjänsterna eller instrumenten.

14 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (14) Tillämpningsråd/ -exempel (22) Bland annat följande kan väsentligt påverka kundens eller investerarens beslut: förväntningar på avkastningen av tjänsten eller instrumentet och beräkningsgrunderna väsentliga/faktiska risker med tjänsten eller instrumentet kostnader som tas ut av kunden och debiteringsgrunderna instrumentets likviditet sanktioner mot förtida uppsägning av tjänsten eller instrumentet förekomsten av eventuell borgen, solidariskt ansvar eller annat skydd för investeringen. (23) Marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument bör vara tydlig och saklig. Marknadsföringen bör inte genom föreställningar eller på annat sätt skapa ogrundade förväntningar på avkastning eller ett ogrundat intryck av produktens eller tjänstens fördelaktighet eller tjänsteleverantörens tillförlitlighet. ( 24) Det kommersiella syftet med marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument bör inte döljas eller fördunklas t.ex. genom att webbsidor eller artiklar i kundtidningar ges formen av en opartisk undersökning eller objektiv information. Direktmarknadsföring (25) Direktmarknadsföringen utnyttjar verkningskraften av personlig kontakt, trots att den kan rikta sig till en bred allmänhet. Den traditionella direktmarknadsföringen sker via hem- eller postförsäljning. Direktmarknadsföringen kan också bestå av textmeddelanden, e-post och fax. (26) I början av all personlig direktmarknadsföring, t.ex. marknadsföring per telefon, bör tjänsteleverantören presentera sig själv och sitt företag och fråga om motparten vill fortsätta samtalet. Om motparten ännu är intresserad är det dags att berätta om de viktigaste egenskaperna hos den tjänst eller produkt som marknadsförs. Tjänsteleverantören bör undvika att kontakta kunden vid olämpliga tider på dygnet, t.ex. sent på kvällen eller tidigt på morgonen, på söndagar eller under andra helgdagar. (27) Vid personlig direktmarknadsföring bör alltid nämnas att det är fråga om marknadsföring.

15 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (15) Lotterier och på-köpet-erbjudanden (28) I princip är det tillåtet att använda lotterier eller på-köpet-erbjudanden i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument. (29) Lotterier eller på-köpet-erbjudanden bör emellertid inte dominera marknadsföringen så att de fördunklar väsentliga fakta om tjänsten eller instrumentet. 5.4 Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Norm Tillämpningsråd Tillämpningsråd Norm (30) Finansiella tjänster eller instrument får inte marknadsföras med osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 1 (31) Att lämna osanna uppgifter innebär att någon omständighet som gäller det et, den finansiella tjänsten, tjänsteleverantören eller finansmarknaden redovisas på ett felaktigt eller missvisande sätt. Uppgifternas sanningsenlighet ska alltid bedömas objektivt. (32) En vilseledande uppgift kan i sig vara sanningsenlig men ändå ge mottagaren en felaktig uppfattning därför att den är ofullständig eller presenteras på ett sätt eller i en form som är vilseledande. Ett kriterium för vilseledande uppgift är om den kan tänkas vilseleda personer eller persongrupper som är föremål för marknadsföringen. (33) Uppgifter som lämnats i marknadsföringen av och vars vilseledande eller osanna karaktär framkommer efteråt och som kan ha en väsentlig betydelse för investerare, ska ofördröjligen rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 2 (34) Finansinspektionen rekommenderar att det förfarande som beskrivits i föregående stycke också tillämpas i marknadsföringen av finansiella tjänster. 5.5 Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna (35) I informationen om finansiella tjänster och instrument bör de marknadsförda tjänsternas eller instrumentens egenskaper, huvudsakliga 1 2 kap. 1, 4 kap. 1 och 10 kap. i värdepappersmarknadslagen och 125 i kreditinstitutslagen. 2 2 kap. 1 och 10 kap. i värdepappersmarknadslagen.

16 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (16) innehåll, typiska risker och eventuella kostnader beskrivas så välavvägt som möjligt. Riskerna bör redovisas klart och tydligt. De uppgifter som ska lämnas bör inte gömmas eller döljas t.ex. med diverse formuleringar eller klyschor. Tillämpningsexempel (36) Att t.ex. formulera marknadsföringsmaterialet så att produktens fördelar tas upp i rubriker eller på andra sätt som väcker uppmärksamhet medan informationen om risker är finstilt och placerad så att den är svår att upptäcka strider mot principen om väl avvägd beskrivning. På samma sätt kan det vara vilseledande att framhäva den totala avkastningen utan att redogöra för beräkningsgrunderna. (37) Marknadsföringsmaterialet bör inte förmedla bilden att det är riskfritt att utnyttja tjänsten eller instrumentet. Påståenden eller uttryck som antyder riskfrihet utan belägg är vilseledande. Det är också vilseledande att hänvisa till ett finansiellt instruments säkerhet om de uttryckliga riskerna med den marknadsförda produkten inte samtidigt klart tas upp. Påståenden om en produkts säkerhet bör beläggas. Om marknadsföringen framhäver produktens kapitalskydd bör marknadsföraren samtidigt också redogöra för riskerna i fråga om återbetalningen. 5.6 Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs (38) Det bör alltid klart framgå av marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument vem som är tillhandahållare av tjänsten eller emittent av instrumentet, t.ex. vilket fondbolags placeringsfond eller kreditinstituts tjänster som marknadsförs. Särskilt viktigt är detta när sådant ombud anlitas som också marknadsför andra koncernbolags produkter. (39) Marknadsförarna måste beakta att finansmarknadslagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser om användningen av vissa termer t.ex. i firmanamnet för leverantörer av finansiella tjänster eller instrument. 5.7 Påståenden och jämförelser (40) I marknadsföringen av och tjänster används ofta påståenden eller jämförelser med andra motsvarande produkter eller tjänster som effektmedel. Påståendena och jämförelserna måste kunna bevisas. Också t.ex. intervjuer och personers åsikter och kommentarer kan utgöra en del av marknadsföringsmaterialet och då gäller beviskravet även dem.

17 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (17) Bindande (41) Om en värdepappersförmedlare 3 i sin marknadsföring jämför investerings- eller sidotjänster, eller värdepappersförmedlare som tillhandahåller investerings- eller sidotjänster ska följande villkor vara uppfyllda: jämförelsen ska vara meningsfull och läggas fram på ett rättvisande och välavvägt sätt de informationskällor som utnyttjats vid jämförelsen ska anges viktiga fakta och antaganden som utnyttjats för att kunna göra jämförelsen ska inbegripas. Tillämpningsråd/ -exempel Tillämpningsråd Tillämpningsråd (42) Om marknadsföringen innehåller jämförelser med t.ex. ett index över aktiekursernas utveckling eller något annat finansiellt index bör jämförelseobjektet i regel vara allmänt känt och i huvudsak jämförbart med den marknadsförda produkten eller tjänsten. Om jämförelseobjektet och väsentliga fakta för jämförelsen inte är allmänt kända ska marknadsföringen innehålla information om jämförelseobjektets sammansättning. (43) Den tidsperiod som används för jämförelsen bör vara tillräckligt lång, dvs. minst ett år. Perioden kan uttryckas som ett eller flera kalenderår eller år från den aktuella tidpunkten bakåt. Vid procentuella jämförelser bör för tydlighetens skull jämna år användas vid beräkningen av den årliga avkastningen. (44) De informationskällor, fakta och antaganden som jämförelserna grundar sig på bör redovisas på ett balanserat och välavvägt sätt. Målet bör samtidigt vara att säkerställa att ingen information som är väsentlig för jämförelsen utelämnas. (45) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument. 5.8 Information om tidigare resultat (46) Marknadsföringen av och tjänster kan innehålla en hänvisning till t.ex. ett tidigare resultat avseende produkten, tjänsten eller det finansiella indexet. Resultatet kan också vara simulerat. (47) Informationen om det tidigare resultatet bör vara väsentlig för den produkt eller tjänst som tillhandahålls. 3 Med värdepappersförmedlare avses i standarden värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster samt motsvarande utländska företags filialer i Finland.

18 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (18) Bindande (48) Om värdepappersförmedlaren i sin marknadsföring hänvisar till ett tidigare resultat avseende ett finansiellt instrument, ett finansiellt index eller en investeringstjänst ska följande villkor vara uppfyllda: hänvisningen får inte vara informationens mest framträdande innehåll informationen måste innehålla lämpliga resultatuppgifter för de närmast föregående fem åren eller för en längre period än fem år som värdepappersförmedlaren fastställer, men informationen ska alltid vara baserad på hela tolvmånadersperioder, eller för hela den period som det et eller investeringstjänsten har tillhandahållits eller det finansiella indexet har beräknats om perioden är kortare än fem år perioden och informationskällan ska vara tydligt angivna informationen ska klart ange att de redovisade uppgifterna avser tidigare resultat, som inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat om hänvisningen bygger på uppgifter som angetts i en annan valuta än den som används i den stat där den icke-professionella kund som marknadsföringen riktar sig till är bosatt ska valutan tydligt anges och en varning bifogas om att resultatet kan förbättras eller försämras av valutakursförändringar om hänvisningen grundar sig på bruttoresultatet ska effekten av provisioner, avgifter och andra kostnader uppges. Bindande (49) Om värdepappersförmedlaren i sin marknadsföring hänvisar till simulerade tidigare resultat måste informationen avse ett finansiellt instrument eller ett finansiellt index och dessutom ska följande villkor vara uppfyllda: det simulerade tidigare resultatet ska vara baserat på faktiskt tidigare resultat för ett eller flera eller finansiella index som är samma som eller ligger till grund för det berörda finansiella instrumentet eller indexet det faktiska tidigare resultat avseende ett finansiellt instrument eller index som används för jämförelse enligt ovan ska uppfylla villkoren i stycke 48 informationen ska klart ange att uppgifterna avser simulerade tidigare resultat, som inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat. (50) Vid hänvisning till tidigare resultat är det också viktigt att se till att effekten av avkastningsbegränsande villkor kan bedömas.

19 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (19) Tillämpningsexempel Tillämpningsråd/ -exempel Norm (51) Om t.ex. avkastningen av ett indexlån beräknas per månad eller kvartal och resultatutvecklingen för den underliggande faktorn inte beaktas fullt ut räcker det inte att endast analysera det tidigare resultatet för den underliggande faktorn under en viss period. I sådana fall är det viktigt att också redovisa månatliga eller kvartalsvisa värdeförändringar i tidigare resultat, så att betydelsen av avkastningsbegränsningarna kan bedömas. (52) När det gäller utvecklingen för en ny produkt eller tjänst kan resultatet sedan lanseringen redovisas (since launch). Om tiden sedan lanseringen är kortare än ett år bör resultatet dock inte omräknas på årsbasis (per annum). (53) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument. (54) Av ett förenklat fondprospekt ska kortfattat framgå placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade Avkastningsprognoser (55) I marknadsföringen av och finansiella tjänster kan resultatprognoser offentliggöras. Bindande (56) Om värdepappersförmedlaren offentliggör resultatprognoser i marknadsföringen ska följande villkor vara uppfyllda: informationen får inte vara baserad på eller hänvisa till simulerade tidigare resultat informationen ska vara baserad på rimliga antaganden som grundats på objektiva uppgifter om informationen grundar sig på bruttoresultatet ska effekten av provisioner, avgifter och andra kostnader uppges informationen ska klart ange att prognoserna inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat. (57) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde 4 2 kap. 2 2 punkten i finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt.

20 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (20) följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument Terminologi och produktbeteckningar Tillämpningsexempel (58) Termer som definierats i lag eller som har en etablerad innebörd bör inte användas på ett vilseledande sätt i marknadsföringen. Centrala begrepp som inte har någon etablerad innebörd bör definieras. (59) Används t.ex. termerna kapitalgaranti, aktiedepositioner eller omvända indexlån bör det framgå av materialet vad som avses med termen. Ordet inlåning däremot får användas endast för bankinlåning.

21 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (21) 6 SÄRDRAG I MARKNADSFÖRINGEN AV VISSA FINANSIELLA TJÄNSTER OCH INSTRUMENT 6.1 Marknadsföring av lån (1) Reglerna om god banksed gäller också marknadsföring. Kunden bör få information från banken om olika lånealternativ, centrala lånevillkor och lånekostnader. (2) Kreditinstituten bör marknadsföra lån på ett ansvarsfullt sätt för att undvika att kunderna skuldsätter sig alltför mycket. (3) Det är god marknadsföringssed att tjänsteleverantören koncentrerar sig på att marknadsföra produktens väsentliga och viktiga egenskaper. Principen accentueras särskilt vid marknadsföring av olika betal- eller kreditkort, eftersom användningsmöjligheterna och kortens egenskaper har blivit mångsidigare. 6.2 Erbjudande av konkurrerande finansiella tjänster eller instrument vid betalningsförmedling Tillämpningsråd/ -exempel (4) I marknadsföringen bör sådana metoder undvikas att banken försöker påverka kundens beslut på ett osakligt sätt vid betalning över disk. (5) Exempel på en sådan metod är att banken när en kund ska betala en försäkringspremie eller investera i en placeringsfond börjar presentera motsvarande produkter som tillhandahålls av en samarbetspartner eller av ett

22 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (22) företag inom samma koncern eller bankgrupp som banken. 6.3 Hänvisning till lagstadgat prospekt Norm Tillämpningsråd Bindande (6) Om ett prospekt, en erbjudandehandling, ett förenklat fondprospekt eller fondprospekt över ett värdepapper har offentliggjorts enligt lag, ska det framgå av marknadsföringsmaterialet var det finns tillgängligt. 5 (7) Andra dokument än de ovan nämnda lagstadgade dokumenten bör inte benämnas på samma sätt. Marknadsföringsmaterialet får inte vara sådant att det på grund av sitt innehåll eller utförande kan förväxlas med nämnda lagstadgade prospekt. (8) Det anses strida mot god sed om emittenten under pågående emission använder sådant marknadsföringsmaterial i annan marknadsföring som inte ä r lämpligt i marknadsföringen av emissionen, om syftet kan anses vara att kringgå bestämmelserna eller reglerna om marknadsföring av emissionen. (9) Marknadsföringen vid erbjudande av värdepapper har också behandlats i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper. 6.4 Blandformer av investeringsprodukter ( 10) Det är typiskt för blandformerna av investeringsprodukter att de innehåller egenskaper som från investerarens synpunkt är karaktäristiska för två eller flera finansiella tjänster eller instrument, men att produkten marknadsförs som en produkt. Exempel på blandformer är strukturerade obligationslån och s.k. aktiedepositioner. (11) I marknadsföringen av blandformer är det särskilt viktigt att beskriva produkten på ett väl avvägt sätt. De olika elementen av produkten bör presenteras klart och tydligt. Inlåning vars avkastning har knutits till utvecklingen av en viss underliggande faktor (12) En s.k. aktiedeposition eller någon annan insättning vars avkastning har knutits till utvecklingen av en viss underliggande faktor (t.ex. ett aktieindex eller en aktiekorg) kan i fråga om avkastningsstruktur jämföras med både traditionell tidsbunden inlåning och strukturerade obligationslån. 5 2 kap. 4 c i värdepappersmarknadslagen och i lagen om placeringsfonder.

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer