Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och Föreskrifter och allmänna råd

2 Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för företagen under tillsyn och marknadsaktörerna, anger den kvalitetsnivå och bästa praxis som företaget ska eftersträva och motiverar regleringen. Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning: Norm: Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning. Bindande: Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer. : Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer. Tillämpningsråd/-exempel: Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller - exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill. : Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund. Bilden intill är endast ett exempel på uppläggningen av en standard Standarderna finns på Finansinspektionens webbplats

3 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (3) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte 7 3 Internationella regelverk och branschens självreglering 8 4 Rättsgrund 9 5 Centrala principer för marknadsföringen Allmänt God marknadsföringssed Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs Påståenden och jämförelser Information om tidigare resultat Avkastningsprognoser Terminologi och produktbeteckningar 20 6 Särdrag i marknadsföringen av vissa finansiella tjänster och instrument Marknadsföring av lån Erbjudande av konkurrerande finansiella tjänster eller instrument vid betalningsförmedling 21

4 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (4) 6.3 Hänvisning till lagstadgat prospekt Blandformer av investeringsprodukter Marknadsföring av obligationslån Placeringsfonder 24 7 Definitioner 26 8 Ytterligare information 28 9 Ändringshistorik 29

5 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (5) 1 TILLÄMPNING (1) Standarden gäller följande företag under tillsyn enligt 5 i lagen om Finansinspektionen (587/2003): Utfärdad (2) kreditinstitut värdepappersföretag fondbolag pantlåneinrättningar utländska kredit- och finansinstituts filialer i Finland utländska värdepappersföretags filialer i Finland utländska fondbolags filialer i Finland. Standarden tillämpas på utländska fondbolags eller andra utländska fondföretags gränsöverskridande marknadsföring i Finland av and elar i företag för kollektiva investeringar (fondföretag). (3) Standarden tillämpas på sådan gränsöverskridande marknadsföring av investerings- och sidotjänster och från Finland i ett annat land som bedrivs av finländska företag som tillhandahåller investeringstjänster. (4) Standardens bestämmelser om marknadsföring av värdepapper tillämpas på alla emittenter och tillhandahållare av värdepapper inom värdepappersmarknadslagens (495/1989) tillämpningsområde och på andra som marknadsför värdepapper eller förvärvar sådana i en näringsverksamhet. (5) Standarden tillämpas inte på marknadsföring av eller investerings- eller sidotjänster till professionella kunder eller godtagbara motparter enligt värdepappersmarknadslagen. Standarden tillämpas inte heller på marknadsföring av värdepapper till kvalificerade investerare enligt värdepappersmarknadslagen eller värdepapper i valörer på minst euro.

6 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (6) (6) Standarden tillämpas på marknadsföring av kreditinstitutstjänster till konsumenter och småföretag jämförbara med konsumenter. (7) Om ombud anlitas i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument ansvarar tillhandahållaren av tjänsten eller instrumenten eller emittenten av instrumenten för att ombudet följer denna standard. (8) Förutom i denna standard behandlas marknadsföringen av investerings- och sidotjänster också i avsnitt i standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. (9) I standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper behandlas marknadsföringsmaterial som utarbetas för erbjudande av värdepapper eller ansökan om upptagande av värdepapper till allmän handel.

7 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (7) 2 SYFTE U tfärdad (1) Den tekniska utvecklingen, allt mångsidigare finansiella tjänster och instrument och internationaliseringen har förändrat omvärlden och urvalet av marknadsföringsmetoder. (2) Genom standarden ges vägledning för all verksamhet som syftar till att främja försäljning (marknadsföring) av finansiella tjänster eller instrument. (3) Syftet med standarden är att säkerställa att marknadsföraren av finansiella tjänster och instrument i en föränderlig omvärld inser sin egen ansvarighet i marknadsföringen främjar kvaliteten på marknadsföringsmaterial och annan marknadsföringsinformation som erbjuds kunderna främjar utvecklingen av sakliga marknadsföringsmetoder. (4) Syftet med standarden är vidare att principerna i den kan tillämpas i marknadsföringen av nya typer av finansiella tjänster och instrument. (5) Tyngdpunkten i Finansinspektionens tillsyn av marknadsföringen ligger alltmer på efterhandstillsyn och därigenom ökar också behovet att samlat redogöra för de rekommenderade principerna för marknadsföringen.

8 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (8) 3 INTERNATIONELLA REGELVERK OCH BRANSCHENS SJÄLVREGLERING (1) Standarden beaktar följande internationella rekommendationer och branschens självreglering: A European Regime of Investor Protection The Harmonization of Conduct of Business Rules, CESR/01-014d (om personlig direktmarknadsföring särskilt per telefon eller från dörr till dörr) Bankföreningen i Finland: Regler om god banksed, 2004.

9 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (9) 4 RÄTTSGRUND (1) Standarden beaktar följande direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, EUT L 145, , s. 1 (Celex 32004L0039) Kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, EUT L 241, s. 26 (Celex 32006L0073) Rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), EGT L 375, , s. 3 (Celex 31985L0611). (2) De nationella reglerna för standardens sakområde bygger på följande bestämmelser: värdepappersmarknadslagen (495/1989) kreditinstitutslagen (121/2007) lagen om placeringsfonder (48/1999) lagen om värdepappersföretag (922/2007) lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) lagen om utländska kreditin stituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) konsumentskyddslagen (38/1978) lagen om skuldebrev (622/1947) finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade

10 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (10) fondprospekt (821/2007). ( 3) Finansinspektionens rätt att utfärda bindande föreskrifter om standardens sakområde bygger på 4 kap. 1 3 mom. och 10 kap. 1, 1 a och 1 b i värdepappersmarknadslagen. (4) Det är Finansinspektionens uppgift att råda aktörerna på finansmarknaden att tillämpa god praxis i sin verksamhet. Finansinspektionens allmänna rätt att meddela allmänna råd ingår i denna skyldighet.

11 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (11) 5 CENTRALA PRINCIPER FÖR MARKNADSFÖRINGEN 5.1 Allmänt (1) Begreppet marknadsföring är inte helt enhetligt i finansmarknadslagstiftningen. Bestämmelserna om marknadsföring har i vissa avseenden uttryckts på olika sätt beroende på om de gäller tjänsteleverantören eller de tillhandahållna finansiella tjänsterna eller instrumenten. Norm Utfärda d de (2) Kreditinstitutslagen (125 ) reglerar kreditinstitutens marknadsföring och ss innehåll. (3) Dessutom har kreditinstituten genom reglerna för god banksed själv reglerat marknadsföringen av kreditinstitutstjänster. Norm (4) I lagen om värdepappersföretag (66 ) och i kreditinstitutslagen (133 ) finns särskilda bestämmelser om marknadsföring av investerarskydd och insättningsgaranti. Norm (5) I värdepappersmarknadslagen (2 kap. 1 och 10 kap.) finns en generalklausul om marknadsföring av. I lagen regleras också marknadsföringen av investerings- och sidotjänster (4 kap. 1 ). Värdepappersmarknadslagen innehåller dessutom bestämmelser om att marknadsföringsmaterialet i samband med erbjudande av värdepapper eller upptagande till allmän handel ska lämnas till Finansinspektionen (2 kap. 4 c ).

12 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (12) Norm Norm (6) Marknadsföringen av placeringsfonder regleras inte bara i värdepappersmarknadslagen utan också i 13 och 20 kap. i lagen om placeringsfonder. (7) Marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument regleras också i konsumentskyddslagen: i 2 kap. finns allmänna marknadsförings- i 6 a kap. bestämmelser om distansförsäljning av finansiella bestämmelser, tjänster och instrument och i 7 kap. bestämmelser om marknadsföring av kosumentkrediter. 5.2 God marknadsföringssed (8) God sed bör följas i marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument. (9) God sed upprätthåller och främjar förtroendet för finansmarknaden och funktionssäkerheten, öppenheten och likabehandlingen på finansmarknaden. (10) God marknadsföringssed innebär bl.a. att marknadsföraren handlar hederligt och professionellt koncentrerar sig på väsentliga och centrala egenskaper hos den finansiella tjänsten eller det et söker säkerställa sakligheten i marknadsföringsmaterialet och se till att den information som tillhandahålls är tydlig, begriplig och objekt iv klart uttrycker marknadsföringens kommersiella syfte och inte försöker blanda ihop kommersiella argument och fakta inte stressar eller pressar kunden att fatta beslut inte försöker dölja eller bagatellisera de direkta eller indirekta riskerna med finansiella tjänster och instrument. ( 11) Standarden tillämpas inte på imagemarknadsföring, där inga särskilda finansiella tjänster eller instrument marknadsförs utan målet är att skapa en önskad bild av tjänsteleverantören eller emittenten. God sed bör dock följas också i imagemarknadsföring. 5.3 Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen (12) Målet med marknadsföringsåtgärder är att väcka presumtiva kunders eller investerares intresse och på så sätt främja försäljningen av finansiella tjänster och instrument. All slags säljfrämjande verksamhet är således

13 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (13) marknadsföring. Tillämpningsråd/ -exempel Tillämpningsråd (13) Marknadsföringen kan gälla bl.a. investeringstjänster (t.ex. kapitalförvaltningstjänster, värdepappersförmedling eller investeringsrådgivning), kreditinstitutstjänster (t.ex. betalningsförmedling, bostads- eller konsumtionslån, bankkonton eller kreditkort) eller finansiella instrument (t.ex. aktier eller fondandelar). (14) Marknadsföringsåtgärderna kan variera stort i fråga om bl.a. omfattning, utförande och målgrupp. Bl.a. marknadsföringskanalens egenskaper begränsar och formar kvantiteten och kvaliteten av den aktuella informationen. (15) T.ex. via Internet är det möjligt att snabbt fånga allmänhetens uppmärksamhet men också att tillhandahålla detaljerad information på samma sätt som vid personlig kommunikation. T.ex. i tidnings-, radio- eller tv-reklam är informationen däremot begränsad och samma innehåll förm edlas till alla. (16) Marknadsföraren av finansiella tjänster eller instrument bör försöka s äkerställa att webbsidorna utformas så att informationen och riskvarningarna angående de finansiella tjänsterna och instrumenten lyfts fram tydligt och i en så sammanhängande form som möjligt. (17) Standarden bör alltid tillämpas med beaktande av särdragen i den aktuella marknadsföringsåtgärden. Den bild som ges av finansiella tjänster eller instrument bör dock inte vara vilseledande på grund av t. ex. särdragen i de valda medierna eller ett knapphändigt material. (18) En enskild reklam (t.ex. i en tidning eller i tv) behöver inte innehålla all information som behövs för att fatta beslut. Bindande (19) Informationsskyldigheten har behandlats separat i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper och i standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Utfärdad (20) Kunden eller investeraren bör dock utgående från marknadsföringsmaterialet kunna sluta sig till vilken typ av finansiell tjänst eller finansiellt instrument det är fråga om och vilka dess viktigaste egenskaper är. (21) Marknadsföringen bör helst fokuseras på väsentliga fakta om de finansiella tjänsterna eller instrumenten.

14 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (14) Tillämpningsråd/ -exempel (22) Bland annat följande kan väsentligt påverka kundens eller investerarens beslut: förväntningar på avkastningen av tjänsten eller instrumentet och beräkningsgrunderna väsentliga/faktiska risker med tjänsten eller instrumentet kostnader som tas ut av kunden och debiteringsgrunderna instrumentets likviditet sanktioner mot förtida uppsägning av tjänsten eller instrumentet förekomsten av eventuell borgen, solidariskt ansvar eller annat skydd för investeringen. (23) Marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument bör vara tydlig och saklig. Marknadsföringen bör inte genom föreställningar eller på annat sätt skapa ogrundade förväntningar på avkastning eller ett ogrundat intryck av produktens eller tjänstens fördelaktighet eller tjänsteleverantörens tillförlitlighet. ( 24) Det kommersiella syftet med marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument bör inte döljas eller fördunklas t.ex. genom att webbsidor eller artiklar i kundtidningar ges formen av en opartisk undersökning eller objektiv information. Direktmarknadsföring (25) Direktmarknadsföringen utnyttjar verkningskraften av personlig kontakt, trots att den kan rikta sig till en bred allmänhet. Den traditionella direktmarknadsföringen sker via hem- eller postförsäljning. Direktmarknadsföringen kan också bestå av textmeddelanden, e-post och fax. (26) I början av all personlig direktmarknadsföring, t.ex. marknadsföring per telefon, bör tjänsteleverantören presentera sig själv och sitt företag och fråga om motparten vill fortsätta samtalet. Om motparten ännu är intresserad är det dags att berätta om de viktigaste egenskaperna hos den tjänst eller produkt som marknadsförs. Tjänsteleverantören bör undvika att kontakta kunden vid olämpliga tider på dygnet, t.ex. sent på kvällen eller tidigt på morgonen, på söndagar eller under andra helgdagar. (27) Vid personlig direktmarknadsföring bör alltid nämnas att det är fråga om marknadsföring.

15 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (15) Lotterier och på-köpet-erbjudanden (28) I princip är det tillåtet att använda lotterier eller på-köpet-erbjudanden i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument. (29) Lotterier eller på-köpet-erbjudanden bör emellertid inte dominera marknadsföringen så att de fördunklar väsentliga fakta om tjänsten eller instrumentet. 5.4 Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Norm Tillämpningsråd Tillämpningsråd Norm (30) Finansiella tjänster eller instrument får inte marknadsföras med osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 1 (31) Att lämna osanna uppgifter innebär att någon omständighet som gäller det et, den finansiella tjänsten, tjänsteleverantören eller finansmarknaden redovisas på ett felaktigt eller missvisande sätt. Uppgifternas sanningsenlighet ska alltid bedömas objektivt. (32) En vilseledande uppgift kan i sig vara sanningsenlig men ändå ge mottagaren en felaktig uppfattning därför att den är ofullständig eller presenteras på ett sätt eller i en form som är vilseledande. Ett kriterium för vilseledande uppgift är om den kan tänkas vilseleda personer eller persongrupper som är föremål för marknadsföringen. (33) Uppgifter som lämnats i marknadsföringen av och vars vilseledande eller osanna karaktär framkommer efteråt och som kan ha en väsentlig betydelse för investerare, ska ofördröjligen rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 2 (34) Finansinspektionen rekommenderar att det förfarande som beskrivits i föregående stycke också tillämpas i marknadsföringen av finansiella tjänster. 5.5 Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna (35) I informationen om finansiella tjänster och instrument bör de marknadsförda tjänsternas eller instrumentens egenskaper, huvudsakliga 1 2 kap. 1, 4 kap. 1 och 10 kap. i värdepappersmarknadslagen och 125 i kreditinstitutslagen. 2 2 kap. 1 och 10 kap. i värdepappersmarknadslagen.

16 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (16) innehåll, typiska risker och eventuella kostnader beskrivas så välavvägt som möjligt. Riskerna bör redovisas klart och tydligt. De uppgifter som ska lämnas bör inte gömmas eller döljas t.ex. med diverse formuleringar eller klyschor. Tillämpningsexempel (36) Att t.ex. formulera marknadsföringsmaterialet så att produktens fördelar tas upp i rubriker eller på andra sätt som väcker uppmärksamhet medan informationen om risker är finstilt och placerad så att den är svår att upptäcka strider mot principen om väl avvägd beskrivning. På samma sätt kan det vara vilseledande att framhäva den totala avkastningen utan att redogöra för beräkningsgrunderna. (37) Marknadsföringsmaterialet bör inte förmedla bilden att det är riskfritt att utnyttja tjänsten eller instrumentet. Påståenden eller uttryck som antyder riskfrihet utan belägg är vilseledande. Det är också vilseledande att hänvisa till ett finansiellt instruments säkerhet om de uttryckliga riskerna med den marknadsförda produkten inte samtidigt klart tas upp. Påståenden om en produkts säkerhet bör beläggas. Om marknadsföringen framhäver produktens kapitalskydd bör marknadsföraren samtidigt också redogöra för riskerna i fråga om återbetalningen. 5.6 Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs (38) Det bör alltid klart framgå av marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument vem som är tillhandahållare av tjänsten eller emittent av instrumentet, t.ex. vilket fondbolags placeringsfond eller kreditinstituts tjänster som marknadsförs. Särskilt viktigt är detta när sådant ombud anlitas som också marknadsför andra koncernbolags produkter. (39) Marknadsförarna måste beakta att finansmarknadslagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser om användningen av vissa termer t.ex. i firmanamnet för leverantörer av finansiella tjänster eller instrument. 5.7 Påståenden och jämförelser (40) I marknadsföringen av och tjänster används ofta påståenden eller jämförelser med andra motsvarande produkter eller tjänster som effektmedel. Påståendena och jämförelserna måste kunna bevisas. Också t.ex. intervjuer och personers åsikter och kommentarer kan utgöra en del av marknadsföringsmaterialet och då gäller beviskravet även dem.

17 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (17) Bindande (41) Om en värdepappersförmedlare 3 i sin marknadsföring jämför investerings- eller sidotjänster, eller värdepappersförmedlare som tillhandahåller investerings- eller sidotjänster ska följande villkor vara uppfyllda: jämförelsen ska vara meningsfull och läggas fram på ett rättvisande och välavvägt sätt de informationskällor som utnyttjats vid jämförelsen ska anges viktiga fakta och antaganden som utnyttjats för att kunna göra jämförelsen ska inbegripas. Tillämpningsråd/ -exempel Tillämpningsråd Tillämpningsråd (42) Om marknadsföringen innehåller jämförelser med t.ex. ett index över aktiekursernas utveckling eller något annat finansiellt index bör jämförelseobjektet i regel vara allmänt känt och i huvudsak jämförbart med den marknadsförda produkten eller tjänsten. Om jämförelseobjektet och väsentliga fakta för jämförelsen inte är allmänt kända ska marknadsföringen innehålla information om jämförelseobjektets sammansättning. (43) Den tidsperiod som används för jämförelsen bör vara tillräckligt lång, dvs. minst ett år. Perioden kan uttryckas som ett eller flera kalenderår eller år från den aktuella tidpunkten bakåt. Vid procentuella jämförelser bör för tydlighetens skull jämna år användas vid beräkningen av den årliga avkastningen. (44) De informationskällor, fakta och antaganden som jämförelserna grundar sig på bör redovisas på ett balanserat och välavvägt sätt. Målet bör samtidigt vara att säkerställa att ingen information som är väsentlig för jämförelsen utelämnas. (45) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument. 5.8 Information om tidigare resultat (46) Marknadsföringen av och tjänster kan innehålla en hänvisning till t.ex. ett tidigare resultat avseende produkten, tjänsten eller det finansiella indexet. Resultatet kan också vara simulerat. (47) Informationen om det tidigare resultatet bör vara väsentlig för den produkt eller tjänst som tillhandahålls. 3 Med värdepappersförmedlare avses i standarden värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster samt motsvarande utländska företags filialer i Finland.

18 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (18) Bindande (48) Om värdepappersförmedlaren i sin marknadsföring hänvisar till ett tidigare resultat avseende ett finansiellt instrument, ett finansiellt index eller en investeringstjänst ska följande villkor vara uppfyllda: hänvisningen får inte vara informationens mest framträdande innehåll informationen måste innehålla lämpliga resultatuppgifter för de närmast föregående fem åren eller för en längre period än fem år som värdepappersförmedlaren fastställer, men informationen ska alltid vara baserad på hela tolvmånadersperioder, eller för hela den period som det et eller investeringstjänsten har tillhandahållits eller det finansiella indexet har beräknats om perioden är kortare än fem år perioden och informationskällan ska vara tydligt angivna informationen ska klart ange att de redovisade uppgifterna avser tidigare resultat, som inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat om hänvisningen bygger på uppgifter som angetts i en annan valuta än den som används i den stat där den icke-professionella kund som marknadsföringen riktar sig till är bosatt ska valutan tydligt anges och en varning bifogas om att resultatet kan förbättras eller försämras av valutakursförändringar om hänvisningen grundar sig på bruttoresultatet ska effekten av provisioner, avgifter och andra kostnader uppges. Bindande (49) Om värdepappersförmedlaren i sin marknadsföring hänvisar till simulerade tidigare resultat måste informationen avse ett finansiellt instrument eller ett finansiellt index och dessutom ska följande villkor vara uppfyllda: det simulerade tidigare resultatet ska vara baserat på faktiskt tidigare resultat för ett eller flera eller finansiella index som är samma som eller ligger till grund för det berörda finansiella instrumentet eller indexet det faktiska tidigare resultat avseende ett finansiellt instrument eller index som används för jämförelse enligt ovan ska uppfylla villkoren i stycke 48 informationen ska klart ange att uppgifterna avser simulerade tidigare resultat, som inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat. (50) Vid hänvisning till tidigare resultat är det också viktigt att se till att effekten av avkastningsbegränsande villkor kan bedömas.

19 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (19) Tillämpningsexempel Tillämpningsråd/ -exempel Norm (51) Om t.ex. avkastningen av ett indexlån beräknas per månad eller kvartal och resultatutvecklingen för den underliggande faktorn inte beaktas fullt ut räcker det inte att endast analysera det tidigare resultatet för den underliggande faktorn under en viss period. I sådana fall är det viktigt att också redovisa månatliga eller kvartalsvisa värdeförändringar i tidigare resultat, så att betydelsen av avkastningsbegränsningarna kan bedömas. (52) När det gäller utvecklingen för en ny produkt eller tjänst kan resultatet sedan lanseringen redovisas (since launch). Om tiden sedan lanseringen är kortare än ett år bör resultatet dock inte omräknas på årsbasis (per annum). (53) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument. (54) Av ett förenklat fondprospekt ska kortfattat framgå placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade Avkastningsprognoser (55) I marknadsföringen av och finansiella tjänster kan resultatprognoser offentliggöras. Bindande (56) Om värdepappersförmedlaren offentliggör resultatprognoser i marknadsföringen ska följande villkor vara uppfyllda: informationen får inte vara baserad på eller hänvisa till simulerade tidigare resultat informationen ska vara baserad på rimliga antaganden som grundats på objektiva uppgifter om informationen grundar sig på bruttoresultatet ska effekten av provisioner, avgifter och andra kostnader uppges informationen ska klart ange att prognoserna inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat. (57) Finansinspektionen rekommenderar att också andra än värdepappersförmedlare som faller inom standardens tillämpningsområde 4 2 kap. 2 2 punkten i finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt.

20 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (20) följer bestämmelserna i detta avsnitt i sin marknadsföring av finansiella tjänster och instrument Terminologi och produktbeteckningar Tillämpningsexempel (58) Termer som definierats i lag eller som har en etablerad innebörd bör inte användas på ett vilseledande sätt i marknadsföringen. Centrala begrepp som inte har någon etablerad innebörd bör definieras. (59) Används t.ex. termerna kapitalgaranti, aktiedepositioner eller omvända indexlån bör det framgå av materialet vad som avses med termen. Ordet inlåning däremot får användas endast för bankinlåning.

21 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (21) 6 SÄRDRAG I MARKNADSFÖRINGEN AV VISSA FINANSIELLA TJÄNSTER OCH INSTRUMENT 6.1 Marknadsföring av lån (1) Reglerna om god banksed gäller också marknadsföring. Kunden bör få information från banken om olika lånealternativ, centrala lånevillkor och lånekostnader. (2) Kreditinstituten bör marknadsföra lån på ett ansvarsfullt sätt för att undvika att kunderna skuldsätter sig alltför mycket. (3) Det är god marknadsföringssed att tjänsteleverantören koncentrerar sig på att marknadsföra produktens väsentliga och viktiga egenskaper. Principen accentueras särskilt vid marknadsföring av olika betal- eller kreditkort, eftersom användningsmöjligheterna och kortens egenskaper har blivit mångsidigare. 6.2 Erbjudande av konkurrerande finansiella tjänster eller instrument vid betalningsförmedling Tillämpningsråd/ -exempel (4) I marknadsföringen bör sådana metoder undvikas att banken försöker påverka kundens beslut på ett osakligt sätt vid betalning över disk. (5) Exempel på en sådan metod är att banken när en kund ska betala en försäkringspremie eller investera i en placeringsfond börjar presentera motsvarande produkter som tillhandahålls av en samarbetspartner eller av ett

22 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare dnr 7/120/ (22) företag inom samma koncern eller bankgrupp som banken. 6.3 Hänvisning till lagstadgat prospekt Norm Tillämpningsråd Bindande (6) Om ett prospekt, en erbjudandehandling, ett förenklat fondprospekt eller fondprospekt över ett värdepapper har offentliggjorts enligt lag, ska det framgå av marknadsföringsmaterialet var det finns tillgängligt. 5 (7) Andra dokument än de ovan nämnda lagstadgade dokumenten bör inte benämnas på samma sätt. Marknadsföringsmaterialet får inte vara sådant att det på grund av sitt innehåll eller utförande kan förväxlas med nämnda lagstadgade prospekt. (8) Det anses strida mot god sed om emittenten under pågående emission använder sådant marknadsföringsmaterial i annan marknadsföring som inte ä r lämpligt i marknadsföringen av emissionen, om syftet kan anses vara att kringgå bestämmelserna eller reglerna om marknadsföring av emissionen. (9) Marknadsföringen vid erbjudande av värdepapper har också behandlats i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper. 6.4 Blandformer av investeringsprodukter ( 10) Det är typiskt för blandformerna av investeringsprodukter att de innehåller egenskaper som från investerarens synpunkt är karaktäristiska för två eller flera finansiella tjänster eller instrument, men att produkten marknadsförs som en produkt. Exempel på blandformer är strukturerade obligationslån och s.k. aktiedepositioner. (11) I marknadsföringen av blandformer är det särskilt viktigt att beskriva produkten på ett väl avvägt sätt. De olika elementen av produkten bör presenteras klart och tydligt. Inlåning vars avkastning har knutits till utvecklingen av en viss underliggande faktor (12) En s.k. aktiedeposition eller någon annan insättning vars avkastning har knutits till utvecklingen av en viss underliggande faktor (t.ex. ett aktieindex eller en aktiekorg) kan i fråga om avkastningsstruktur jämföras med både traditionell tidsbunden inlåning och strukturerade obligationslån. 5 2 kap. 4 c i värdepappersmarknadslagen och i lagen om placeringsfonder.

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/2006 2 (26) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4

Läs mer

Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper

Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper tills vidare 1 (10) Till värdepappersemittenter, värdepappersförmedlare, fondbolag och fondföretag Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2013

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Dnr FIVA 6/01.00/2012 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.1 Uppföranderegler för tillhandahållande av Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 11/2013

Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer Dnr FIVA 12/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.5 Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN godtagbar marknadspraxis dnr 5/120/2005 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2013

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Dnr FIVA 4/01.00/2011 Utfärdade 17.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2015

Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Dnr FIVA 7/01.00/2015 Utfärdade 14.10.2015 Gäller från Kapitel 2, 3 och 4: 1.11.2015; kapitel 5 och 6: 1.1.2016

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Standard 2.3. Avtal om finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.3. Avtal om finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.3 Avtal om finansiella tjänster Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN dnr 1/120/2006 2 (27) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte och struktur 6 3 Internationella regelverk och branschens

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 746/2012 Värdepappersmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2013

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper BILAGA Utredning av förutsättningar för börsintroduktion Dnr FIVA 7/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-05-30 B E S L U T Danske Bank A/S FI Dnr 16-11589 A Delgivning nr 2 Holmens Kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn Danmark Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013 A. Icke-professionell kund Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionell kund 1. Företag/sammanslutningar Företag som med stöd av koncession bedriver

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2239(INI) 7.4.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om insyn i samband med institutionella investerare (2007/2239(INI))

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 765/2012 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer