Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument Föreskrifter och allmänna råd

2 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk och branschens självreglering 7 4 Rättsgrund 8 5 Centrala principer för marknadsföringen Allmänt God marknadsföringssed Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs Påståenden och jämförelser Information om avkastningens historiska utveckling Avkastningsprognoser Terminologi och produktbeteckningar 16 6 Vissa finansiella instruments särdrag att ge akt på i marknadsföringen Marknadsföring av lån 18

3 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 6.2 Erbjudande av konkurrerande finansiella instrument i samband med betalningsförmedling Hänvisning till lagstadgat prospekt Blandformer av investeringsprodukter Marknadsföring av masskuldebrevslån Placeringsfonder 21 7 Definitioner 23 8 Ytterligare information 25 9 Upphävda anvisningar och ställningstaganden 26

4 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 1 TILLÄMPNING (1) Standarden gäller följande företag under tillsyn enligt 5 i lagen om Finansinspektionen (587/2003): kreditinstitut värdepappersföretag fondbolag pantlåneinrättningar utländska kreditinstituts filialer i Finland utländska värdepappersföretags filialer i Finland utländska fondbolags filialer i Finland. (2) Standarden tillämpas också på gränsöverskridande marknadsföring i Finland av utländska fondbolag eller andra utländska fondföretag. (3) Standarden tillämpas inte på gränsöverskridande marknadsföring i Finland av utländska värdepappersföretag eller utländska kreditinstitut. (4) Standardens bestämmelser om marknadsföring av värdepapper tillämpas på alla emittenter och tillhandahållare av värdepapper inom värdepappersmarknadslagens (495/1989) tillämpningsområde och på andra som marknadsför värdepapper eller förvärvar sådana i en näringsverksamhet. (5) Standarden tillämpas inte på marknadsföring av värdepapper eller investeringstjänster till yrkesmässiga eller kvalificerade investerare eller på marknadsföring av kreditinstitutstjänster och -produkter till andra än konsumenter eller småföretag jämförbara med konsumenter. (6) Om ombud anlitas i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument, ansvarar tillhandahållaren eller emittenten av tjänsterna eller instrumenten för att ombudet följer denna standard.

5 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) (7) I standard 5.2a om erbjudande och notering av värdepapper behandlas marknadsföringsmaterial som utarbetas för erbjudande av värdepapper eller ansökan om att värdepapper tas upp till offentlig handel.

6 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 2 SYFTE (1) Den tekniska utvecklingen, alltmer diversifierade finansiella instrument och tjänster och internationaliseringen har medfört förändringar i omvärlden och urvalet av marknadsföringsmetoder. (2) Med standarden ges regler för all verksamhet som syftar till att främja försäljning (marknadsföring) av finansiella tjänster eller instrument. (3) Syftet med standarden är att säkerställa att marknadsföraren av finansiella tjänster och instrument i en föränderlig omvärld inser sin egen ansvarighet i marknadsföringen främjar kvaliteten på marknadsföringsmaterial och annan marknadsföringsinformation som erbjuds kunderna främjar utvecklingen av sakliga marknadsföringsmetoder. (4) Syftet med standarden är vidare att principerna i den kan tillämpas i marknadsföringen av nya typer av finansiella tjänster och instrument. (5) Den ökande fokuseringen på efterhandstillsyn i Finansinspektionens tillsyn över marknadsföringen understryker också behovet att samlat redogöra för de rekommenderade principerna för marknadsföringen.

7 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 3 RK INTERNATIONELLA REGELVE OCH BRANSCHENS SJÄLVREGLERING (1) Standarden bygger på följande internationella direktiv och rekommendationer: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (MiFID) A European Regime of Investor Protection The Harmonization of Conduct of Business Rules (CESR/01-014d) (Personlig direktmarknadsföring särskilt per telefon eller från dörr till dörr) Bankföreningen i Finland: Regler om god banksed, 2004.

8 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 4 RÄTTSGRUND (1) De nationella bestämmelserna om marknadsföringen beaktar rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet, EGT L 141, , s. 27 (Celex 31993L0022) rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), EGT L 375, , s. 3 (Celex 31985L0611). (2) Reglerna för detta sakområde bygger på följande bestämmelser: 2 och 4 kap. i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 10 kap. i kreditinstitutslagen (1607/1993) 46 i lagen om värdepappersföretag (579/1996) 13 och 20 kap. i lagen om placeringsfonder (48/1999) 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) 34 i lagen om skuldebrev (622/1947). (3) Det är Finansinspektionens uppgift att vägleda aktörerna på finansmarknaden att tillämpa goda uppföranderegler i sin verksamhet. Finansinspektionens allmänna rätt att meddela allmänna råd ingår i denna skyldighet.

9 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 5 CENTRALA PRINCIPER FÖR MARKNADSFÖRINGEN 5.1 Allmänt Utfärdad (1) Begreppet marknadsföring är inte helt enhetligt i finansmarknads- lagstiftningen. Bestämmelserna om marknadsföring har i vissa avseenden uttryckts på olika sätt beroende på om de gäller tjänsteleverantören eller de tillhandahållna finansiella tjänsterna eller instrumenten. (2) Kreditinstitutslagen (82 ) reglerar kreditinstitutens marknadsföring och dess innehåll. Den innehåller också bestämmelser om informationsskyldigheten. Dessutom har kreditinstituten genom reglerna om god banksed själv reglerat marknadsföringen av kreditinstitutstjänster. (3) I 46 i lagen om värdepappersföretag och i 82 a i kreditinstitutslagen finns särskilda bestämmelser om marknadsföring av investerarskydd och insättningsskydd. (4) I värdepappersmarknadslagen (2 kap. 1 ) finns en generalklausul om marknadsföring av värdepapper. Värdepappersmarknadslagen innehåller också bestämmelser om att marknadsföringsmaterialet i samband med erbjudande av värdepapper eller upptagande av sådana till offentlig handel skall tillställas Finansinspektionen (2 kap. 4 c ). (5) Marknadsföringen av placeringsfonder regleras inte bara i värdepappersmarknadslagen utan också i 13 och 20 kap. i lagen om placeringsfonder. (6) Marknadsföringen av finansiella instrument och tjänster regleras dessutom i konsumentskyddslagen: i 2 kap. finns allmänna marknadsföringstfn

10 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) bestämmelser, i 6 a kap. bestämmelser om distansförsäljning av finansiella tjänster och instrument och i 7 kap. bestämmelser om marknadsföring av konsumentkrediter. (7) Marknadsföringen av försäkringar (t.ex. fondförsäkringar) regleras i försäkringslagstiftningen och konsumentskyddslagen. 5.2 God marknadsföringssed (8) God sed skall följas i marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument. God sed upprätthåller och främjar förtroendet för finansmarknaden, öppenheten och opartiskheten på marknaden och likabehandlingen av marknadsaktörerna. (9) God marknadsföringssed innebär bl.a. att marknadsföraren handlar hederligt och yrkesmässigt koncentrerar sig på väsentliga och centrala egenskaper hos den finansiella tjänsten eller det finansiella instrumentet söker säkerställa sakligheten i marknadsföringsmaterialet och se till att den information som tillhandahålls är tydlig, begriplig och väl avvägd klart uttrycker marknadsföringens kommersiella syfte och inte försöker blanda ihop kommersiella argument och fakta inte stressar eller pressar kunden att fatta beslut inte försöker dölja eller underskatta de direkta eller indirekta riskerna med finansiella tjänster och instrument hänvisar till de prospekt som enligt lag skall tillhandahållas med uppgift om var de finns tillgängliga. (10) Standarden är inte tillämplig på imagemarknadsföring där inga särskilda finansiella tjänster eller instrument marknadsförs utan målet är att skapa en önskad bild av den aktuella tjänsteleverantören eller emittenten. God sed skall dock följas också i imagemarknadsföring. 5.3 Allmänna uppföranderegler för marknadsföringen (11) Målet med marknadsföringsåtgärderna är att väcka presumtiva kunders eller investerares intresse och på så sätt främja försäljningen av finansiella tjänster och instrument. All slags säljfrämjande verksamhet är således marknadsföring.

11 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) Bindande (12) Marknadsföringen kan gälla bl.a. investeringstjänster (t.ex. förmögenhetsförvaltnings- eller mäklartjänster), kreditinstitutstjänster (t.ex. betalningsförmedling) eller finansiella instrument (t.ex. aktier, fondandelar, bostads- eller konsumtionslån, bankkonton eller kreditkort). (13) Marknadsföringsåtgärderna kan variera kraftigt bl.a. i fråga om omfattning, utförande och målgrupp. Bl.a. marknadsföringskanalens egenskaper begränsar och formar kvantiteten och kvaliteten av den aktuella informationen. (14) Via Internet är det t.ex. möjligt att snabbt fånga den stora allmänhetens uppmärksamhet men också att tillhandahålla detaljerad information på samma sätt som vid personlig kommunikation. T.ex. i tidnings-, radio- eller tv-reklam är informationen däremot begränsad och samma innehåll förmedlas till alla. (15) Marknadsföraren av finansiella tjänster eller instrument måste försöka säkerställa att webbsidorna getts en sådan struktur att informationen och riskvarningarna angående de finansiella tjänsterna och instrumenten lyfts fram tydligt och i en så sammanhängande form som möjligt. (16) Standarden skall alltid tillämpas med beaktande av särdragen i den aktuella marknadsföringsåtgärden. Den bild som ges av finansiella tjänster eller instrument får emellertid inte vara vilseledande på grund av t.ex. särdragen i de valda medierna eller ett knapphändigt material. (17) En enskild reklam (t.ex. i en tidning eller i TV) behöver inte innehålla information som behövs för att fatta beslut. (18) Informationsskyldigheten har behandlats separat i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper [och i standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster]. (19) Kunden eller investeraren skall utgående från marknadsföringsmaterialet kunna sluta sig till vilken typ av finansiell tjänst eller finansiellt instrument det är fråga om och vilka dess viktigaste egenskaper är. (20) Marknadsföringen skall fokuseras på väsentlig information om de finansiella tjänsterna eller instrumenten. (21) Bland annat följande kan väsentligt påverka kundens eller investerarens beslut: all förväntningar på avkastningen av tjänsten eller instrumentet och grunderna för beräkning av den

12 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) väsentliga/verkliga risker med tjänsten eller instrumentet kostnader som tas ut av kunden och debiteringsgrunderna instrumentets likviditet sanktioner mot förtida uppsägning av tjänsten eller instrumentet förekomsten av eventuell borgen, solidariskt ansvar eller annat skydd för investeringen. (22) Marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument skall vara tydlig och saklig. Marknadsföringen får inte med hjälp av föreställningar eller på annat sätt skapa ogrundade förväntningar på avkastning eller ett ogrundat intryck av produktens eller tjänstens fördelaktighet eller tjänsteleverantörens tillförlitlighet. (23) Det kommersiella syftet med marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument får inte döljas eller fördunklas t.ex. genom att ge webbsidor eller en artikel i en kundtidning formen av en opartisk undersökning eller information. D irektmarknadsföring (24) Direktmarknadsföringen utnyttjar verkningskraften i personlig kontakt i marknadsföringen, trots att den kan rikta sig till en bred allmänhet. Den traditionella direktmarknadsföringen sker via hem- eller postförsäljning. Direktmarknadsföringen kan också bestå av textmeddelanden, e-post och fax. (25) I början av all personlig direktmarknadsföring, t.ex. marknadsföring per telefon, skall tjänsteleverantören presentera sig själv och sitt företag och fråga om motparten vill fortsätta samtalet. Om motparten ännu är intresserad är det dags att berätta om de viktigaste egenskaperna hos den tjänst eller produkt som marknadsförs. Tjänsteleverantören bör undvika att kontakta kunden vid olämpliga tider på dygnet, t.ex. sent på kvällen eller tidigt på morgonen, på söndagar eller under andra helgdagar. (26) Vid personlig direktmarknadsföring bör alltid nämnas att det är fråga om marknadsföring. Lotterier och på-köpet-förmåner (27) I princip är det tillåtet att använda lotterier eller på-köpet-förmåner i marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument. (28) Lotterier eller på-köpet-förmåner får emellertid inte dominera marknadsföringen så att de fördunklar innebörden av väsentlig information om tjänsten eller instrumentet.

13 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 5.4 Osann och vilseledande marknadsföring och korrigering av den Bindande Bindande (29) Finansiella tjänster eller instrument får inte marknadsföras med osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 1 (30) Att lämna osanna uppgifter innebär att någon omständighet som gäller det finansiella instrumentet, den finansiella tjänsten, tjänsteleverantören eller finansmarknaden redovisas på ett felaktigt eller missvisande sätt. (31) En vilseledande uppgift kan i sig vara sanningsenlig men ändå ge mottagaren en felaktig uppfattning därför att den är ofullständig eller presenteras på ett sätt eller i en form som är vilseledande. (32) Uppgifternas sanningsenlighet skall alltid bedömas objektivt. Om en uppgift är vilseledande bedöms i sin tur ur synvinkeln för den som är föremål för marknadsföringen. (33) Uppgifter som lämnats i marknadsföringen av värdepapper och vilkas vilseledande eller osanna karaktär framkommer efteråt och vilka kan ha en väsentlig betydelse för investerare, skall ofördröjligen rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 2 (34) Finansinspektionen rekommenderar att det förfarande som beskrivits i föregående stycke också tillämpas i marknadsföringen av andra finansiella instrument och tjänster. 5.5 Väl avvägd beskrivning av finansiella tjänster och instrument och redogörelse för riskerna (35) I informationen om finansiella tjänsters och instruments egen skaper skall de marknadsförda tjänsternas eller instrumentens egenskaper, huvudsakliga innehåll, risker och eventuella kostnader beskrivas så välavvägt som möjligt. Riskerna skall redovisas klart och tydligt. De uppgifter som skall lämnas får inte gömmas eller döljas t.ex. med diverse formuleringar eller klyschor. (36) Att t.ex. formulera marknadsföringsmaterialet så att produktens fördelar tas upp i rubriker eller på andra sätt som väcker uppmärksamhet medan finstilt information om riskerna placeras så att den är svår att upptäcka strider mot principen om väl avvägd beskrivning. Marknadsföringen kan också vara 1 2 kap. 1 i värdepappersmarknadslagen och 82 i kreditinstitutslagen. 2 2 kap. 1 i värdepappersmarknadslagen.

14 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) vilseledande om en snabb titt på marknadsföringsmaterialet ger en väsentligt annorlunda bild än en noggrann genomgång av hela materialet. På samma sätt kan det vara vilseledande att framhäva den totala avkastningen utan att redogöra för beräkningsgrunderna. (37) Marknadsföringsmaterialet får inte förmedla bilden att det är riskfritt att utnyttja tjänsten eller instrumentet. Påståenden eller uttryck som antyder riskfrihet men som inte är underbyggda är vilseledande. Det är också vilseledande att hänvisa till ett finansiellt instruments säkerhet om de uttryckliga riskerna med den marknadsförda p rodukten inte samtidigt klart tas upp. Påståenden om en produkts säkerhet skall motiveras. Om marknadsföringen framhäver produktens kapitalskydd måste marknadsföraren samtidig t också redogöra för riskerna i fråga om återbetalningen. 5.6 Vems är tjänsten eller produkten som marknadsförs (38) Det skall alltid klart framgå av marknadsföringen av finansiella tjänster eller instrument vem som är leverantör eller emittent av tjänsten eller instrumentet, t.ex. vilket fondbolags placeringsfond eller kreditinstituts tjänster som marknadsförs. Särskilt är det skäl att minnas detta då ombud anlitas i marknadsföringen, t.ex. då ett ombud marknadsför produkter för företag som hör till samma koncern. (39) Marknadsförarna måste beakta att det i finansmarknadslagstiftningen ingår särskilda bestämmelser om användningen av vissa termer t.ex. i firmanamnet för leverantörer av finansiella tjänster eller instrument. 5.7 Påståenden och jämförelser (40) I marknadsföringen används ofta påståenden eller jämförelser med andra motsvarande produkter som effektmedel. Påståendena och jämförelserna måste kunna bevisas. Intervjuer och personers åsikter och kommentarer kan också utgöra en del av marknadsföringsmaterialet och då gäller beviskravet också dem. (41) Om jämförelser används i marknadsföringen av finansiella tjänster och instrument, t.ex. jämförelse med ett index över aktiekursernas utveckling, skall jämförelseobjektet i regel vara allmänt känt och i huvudsak jämförbart med den marknadsförda produkten eller tjänsten. Om jämförelseobjektet och väsentlig information för jämförelsen inte är allmänt kända skall marknads- föringen innehålla information om jämförelseobjektets sammansättning.

15 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) (42) Den tidsperiod som används för jämförelsen skall också vara tillräckligt lång, minst ett år. Perioden kan utryckas som ett eller flera kalenderår eller år från den aktuella tidpunkten bakåt. Vid procentuella jämförelser skall för tydlighetens skull jämna år användas vid beräkningen av den årliga avkastningen. (43) Jämförelserna skall basera sig på namngivna källor eller redovisade antaganden. De skall redovisas på ett balanserat och välavvägt sätt. Marknadsföraren skall efter bästa förmåga säkerställa att ingen information som är väsentlig för jämförelsen utelämnas. 5.8 Information om avkastningens historiska utveckling (44) Den historiska utvecklingen av avkastningen på finansiella instrument framställs ofta som en tidsserieanalys. Den information som lämnas skall vara väsentlig för det finansiella instrument som tillhandahålls. Källan skall uppges. (45) Vid redovisning av historiska uppgifter är det viktigt att se till att effekten av avkastningsbegränsande villkor kan bedömas. (46) Det är inte tillräckligt att endast analysera den historiska värde- kvartalsvisa värdeförändringar, så att betydelsen av utvecklingen för ett underliggande instrument eller en underliggande variabel under en viss period om avkastningen av t.ex. ett indexlån beräknas per månad eller kvartal och den underliggande variabelns värdeutveckling inte fullt ut beaktas. I sådana fall är det viktigt att också redovisa månatliga eller avkastningsbegränsningarna kan bedömas. (47) I analysen av värdeutvecklingen eller i någon annan tidsbaserad relativ ("värdet har fördubblats") eller procentuell beskrivning skall perioden vara så lång att investeraren eller kunden får en klar bild av värdeutv ecklingen för det finansiella instrumentet. Perioden skall dock vara minst ett år. Vid procentuella beskrivningar skall för tydlighetens skull jämna år användas vid beräkningen av den årliga avkastningen. Perioden kan vara ett eller flera kalenderår eller år från den aktuella tidpunkten bakåt. (48) Ju kortare perioden är, desto lättare kan en kort tidsanalys i form av en procentuell jämförelse anses som vilseledande marknadsföring. När det gäller en ny produkts utveckling kan också en kort tidsanalys användas, om tiden sedan lanseringen är kortare än ett år (s.k. since launch-analys). En utveckling under mindre än ett år uttryckt på årsbasis (per annum) är vilseledande.

16 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) Bindande (49) Om marknadsföringsmaterialet innehåller information om den historiska värdeutvecklingen för ett finansiellt instrument eller den underliggande variabeln skall det samtidigt nämnas att det inte är någon garanti för instrumentets eller den underliggande variabelns framtida värdeutveckling. Inte heller annars får ogrundade löften ges om ett finansiellt instruments framtida värde. (50) Av ett förenklat fondprospekt skall kortfattat framgå placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade. 3 (51) Historiska avkastningar skall i huvudsak basera sig på nettobelopp. Men om de baserar sig på bruttobelopp, skall uppgifter samtidigt ges om provisioner, avgifter och andra debiteringar. (52) Om avkastningar för flera år meddelas, skall de antingen omräknas till årlig avkastning eller särredovisas årsvis. 5.9 Avkastningsprognoser (53) Om prognoser eller bedömningar av den kommande värdeutvecklingen för finansiella instrument publiceras skall de vara objektiva och baserade på realistiska avkastningsförväntningar. Väsentliga villkor för att prognosen eller bedömningen skall slå in måste beaktas i analysen och i redovisningen av den. Prognoser och bedömningar av kommande avkastningar skall alltid innehålla uppgift om att det är fråga om en prognos eller bedömning. (54) Varje bedömning, prognos eller löfte som tagits med i marknadsföringsmaterialet för ett finansiellt instrument skall motiveras och redovisas klart och tydligt. De får inte ge kunden en vilseledande bild Terminologi och produktbeteckningar (55) Termer som definierats i lag eller som har en etablerad innebörd får inte användas på ett vilseledande sätt i marknadsföringen. Centrala begrepp som inte har någon etablerad innebörd skall definieras. 3 2 kap. 2 2 punkten i finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt (233/2004).

17 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) (56) Om t.ex. kapitalgaranti, aktiedepositioner eller omvända indexlån används skall det framgå av materialet vad som avses med termen. Ordet inlåning kan däremot användas endast i samband med bankinlåning.

18 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 6 VISSA FINANSIELLA INSTRUMENTS SÄRDRAG ATT GE AKT PÅ I MARKNADSFÖRINGEN 6.1 Marknadsföring av lån (1) Reglerna om god banksed gäller också marknadsföring. Kunden bör få information från banken om olika lånealternativ, centrala lånevillkor och lånekostnader. (2) Kreditinstituten skall marknadsföra lån på ett ansvarsfullt sätt för att försöka undvika att kunderna skuldsätter sig alltför mycket. (3) Det är god marknadsföringssed att tjänsteleverantören koncentrerar sig på att marknadsföra produktens väsentliga och viktiga egenskaper. Principen accentueras särskilt vid marknadsföring av olika betalkort/kreditkort, eftersom användningsmöjligheterna och kortens egenskaper har blivit mångsidigare. 6.2 Erbjudande av konkurrerande finansiella instrument i samband med betalningsförmedling (4) Vid marknadsföring bör ett sådant förfarande undvikas där banken försöker påverka kundens beslut på ett osakligt sätt vid betalning över disk. (5) Ett exempel på ett sådant förfarande är att banken för en kund som står i beråd att betala en försäkringspremie eller investera i en placeringsfond börjar presentera motsvarande produkter som tillhandahålls av ett företag

19 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) inom samma koncern eller konglomerat som banken eller någon samarbetspartner. 6.3 Hänvisning till lagstadgat prospekt Bindande Bindande (6) Om ett prospekt, en erbjudandehandling, ett förenklat fondprospekt eller fondprospekt avseende ett värdepapper har offentliggjorts enligt lag, skall det 4 framgå av marknadsföringsmaterialet var det finns tillgängligt. (7) Andra dokument än de ovan nämnda lagstadgade dokumenten får inte benämnas på samma sätt. Marknadsföringsmaterialet får inte vara sådant att det på grund av sitt innehåll eller utförande kan förväxlas med nämnda lagstadgade prospekt. (8) Det anses strida mot god sed om emittenten under pågående emission använder sådant marknadsföringsmaterial i annan marknadsföring som inte är lämpligt i marknadsföringen av emissionen, om syftet kan anses vara att kringgå bestämmelserna eller reglerna om marknadsföring av emissionen. (9) Marknadsföringen vid erbjudande av värdepapper har också behandlats i standard 5.2a om erbjudande och börsnotering av värdepapper. 6.4 Blandformer av investeringsprodukter (10) D et är typiskt för blandformerna av investeringsprodukter att de innehåller egenskaper som från investerarens synpunkt är karaktäristiska för två eller flera finansiella instrument, men att produkten marknadsförs som en viss typ av finansiellt instrument. Exempel på blandformer är strukturerade masskuldebrevslån, s.k. aktiedepositioner och placeringsförsäkringar. (11) I marknadsföringen av blandformer är det särskilt viktigt att beskriva produkten på ett väl avvägt sätt. De olika elementen av produkten skall presenteras klart och tydligt. Inlåning vars avkastning har knutits till utvecklingen av en viss underliggande variabel (12) En s.k. aktiedeposition eller någon annan inlåning vars avkastning har knutits till en viss underliggande variabels (t.ex. ett aktieindex eller en aktiekorg) utveckling kan i fråga om avkastningsstruktur jämföras med både traditionell tidsbunden inlåning och strukturerade masskuldebrevslån. 4 2 kap. 4 c i värdepapperskarknadslagen och i lagen om placeringsfonder.

20 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) (13) Beskrivningen av investeringens avkastning bör klart försöka redovisa de faktorer som påverkar den slutliga avkastningen och underlätta jämförelsen med ett strukturerat masskuldebrevslån av motsvarande typ och med motsvarande löptid och/eller tidsbunden inlåning med motsvarande löptid. (14) Information om den underliggande variabeln och eventuella avkastningstak skall lämnas på samma sätt som för strukturerade masskuldebrevslån. Strukturerade masskuldebrevslån (15) I samband med marknadsföringen av strukturerade masskuldebrevslån bör faktorer som påverkar avkastningsutvecklingen redovisas klart, t.ex. effekten av olika avkastningstak. Placeringsförsäkringar (16) Om ett företag under Finansinspektionens tillsyn verkar som ombud för ett försäkringsbolag och marknadsför placeringsförsäkringar till sina kunder, skall det i sin marknadsföring följa inte bara försäkringslagstiftningen och konsumentskyddslagen utan också de allmänna principerna i denna standard. I marknadsföringen skall på ett klart och tydligt sätt särskilt tas upp alla direkta och indirekta kostnader och provisioner som kunden skall betala. Kunden bör också klart underrättas om vilket försäkringsbolag placeringsförsäkringsavtalet ingås med (dvs. vem som är avtalspart till kunden). 6.5 Marknadsföring av masskuldebrevslån Bindande (17) Då en emission av ett masskuldebrevslån med fast ränta marknadsförs bör alltid uppges om emissionskursen är rörlig eller fast. I lån med en rörlig emissionskurs skall den nominella räntan inte framhävas utan den skall uppges på samma sätt som övriga lånevillkor. Marknadsföringen bör klart upplysa om vilken den effektiva avkastningen eller dess variationsintervall vid en viss tidpunkt är och att avkastningen kan variera. Den rörliga emissionskursens inverkan på den avkastning investeraren får på sitt kapital bör klart uppges tillsammans med den nominella räntan. På teckningsställena skall investeraren upplysas om den effektiva avkastningen enligt emissionskursen vid den aktuella tidpunkten. Om investeringens storlek påverkar lånets emissionskurs skall det framgå av marknadsföringen. (18) Enligt 34 i lagen om skuldebrev kan masskuldebrevslån emitteras av offentliga organ och bokföringsskyldiga. Sådana masskuldebrevslån som är

21 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) underställda emittentens övriga förbindelser skall kallas debenturer. (19) En debenturs sämre förmånsrätt bör alltid framgå av marknadsföringen. (20) I marknadsföringen av masskuldebrevslån bör alltid uppges om säkerhet har ställts för lånet eller inte. Dessutom bör uppges vilken del av lånet en eventuell säkerhet gäller. Om säkerhet ställts för lånet bör den också specificeras i marknadsföringen. (21) Om det i ett masskuldebrevs villkor ingår indikativa villkor för t.ex. bestämningen av avkastningen skall detta alltid framgå av marknadsföringen. Om t.ex. en indikativ teckningsgrad eller avkastningsfaktor anges bör samtidigt variationsintervallet eller miniminivån uppges. (22) Marknadsföring av ett sådant kapitallån som avses i lagen om aktiebolag skall innehålla uppgifter om förfarandet om ränta inte betalas under något år eller kapital inte kan betalas tillbaka enligt eventuell förfallodag. Kapitallånets sämre förmånsrätt då bolaget upplöses skall också uppges. Marknadsföringen bör också innehålla information om behandlingen av kapitallånet vid fusion eller delning av bolaget. 6.6 Placeringsfonder (23) I marknadsföringen av placeringsfonder bör sådana uttryck användas för beskrivning av fondens investeringsinriktning som också en oerfaren investerare kan förstå efter en rimlig genomgång av informationen. (24) I marknadsföringen av placeringsfonder utnyttjas ofta marknadsundersökningar och inledande marknadsföring. Om placeringsfondens stadgar ännu inte har godkänts skall detta klart framgå av sådan inledande marknadsföring (premarketing) som utförs per telefon eller via någon annan kommunikationskanal. Sådan information eller sådant material skall inte distribueras som kan uppfattas som placeringsfondens framtida stadgar eller som preliminär information om framtida stadgar. För övrigt är de allmänna principerna i standarden tillämpliga på den inledande marknadsföringen. Marknadsföring av utländska fondföretag Bindande (25) Marknadsföring i Finland av ett öppet utländskt fondföretag kräver underrättelse eller marknadsföringstillstånd enligt lagen om placeringsfonder i lagen om placeringsfonder.

22 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) (26) Placeringsfonder som avses i fondföretagsdirektivet är öppna för alla investerare. Kretsen av fondandelsägare kan inte begränsas i placeringsfondens stadgar och därför måste alla investerare ha tillgång till samma uppgifter. En placeringsfond enligt direktivet tar alltid emot medel från allmänheten och den uppfyller således mycket lätt kännetecknen för marknadsföring till allmänheten. (27) Om något annat öppet utländskt fondföretag än sådant som avses i fondföretagsdirektivet riktar sin marknadsföring endast till yrkesmässiga investerare, tillämpas lagen om placeringsfonder inte på marknadsföringen av ett sådant fondföretags andelar i Finland och inget marknadsföringstillstånd behövs. (28) Att en s.k. diskretionär förmögenhetsförvaltare tecknar andelar i ett fondföretag åt en kund utan att konsultera denne eller att en värdepappersförmedlare tecknar andelar i ett utländskt fondföretag på sin kunds uttryckliga initiativ anses av Finansinspektionen inte som marknadsföring i Fi nland av ett utländskt fondföretag. I dessa fall behöver det aktuella fondföretaget alltså inte anmälas till Finland eller ansöka om marknadsföringstillstånd enligt lagen om placeringsfonder. (29) Om fondföretaget inte är öppet (s.k. sluten fond) tillämpas värde- och dess prospektkrav på marknadsföringen av pappersmarknadslagen andelarna i stället för lagen om placeringsfonder.

23 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 7 INITIONER DEF Yrkesmässig investerare Yrkesmässiga investerare definieras här på samma sätt som i värdepappersmarknadslagen. Värdepapper Med värdepapper avses värdepapper på vilka värdepappersmarknadslagen är tillämplig och därmed jämförbara utländska värdepapper. Exempel på sådana är bl.a. aktier, optionsrätter, masskuldebrev, warranter och andelar i placeringsfonder. Kvalificerad investerare Kvalificerad investerare definieras här på samma sätt som i värdepappersmarknadslagen. Marknadsföring Med marknadsföring avses all verksamhet som syftar till att främja försäljning av finansiella tjänster eller instrument. Med säljfrämjande avses t.ex. reklam i medierna, direktreklam eller presentation av emittenterna i samband med marknadsföring av värdepapper. T.ex. säljfrämjande åtgärder riktade till den egna kundkretsen, en enskild kund eller en viss målgrupp anses också som marknadsföring. Finansiella tjänster Med finansiella tjänster avses alla sådana tillståndspliktiga tjänster enligt kreditinstitutslagen, lagen om värdepappersföretag eller lagen om placeringsfonder som endast får tillhandahållas av tjänsteleverantörer med verksamhetstillstånd. Finansiella instrument Med finansiella instrument avses här värdepapper och derivat och produkter som tillhandahålls av kreditinstituten såsom bankkort, kreditkort,

24 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) bankkonton, bostads- och konsumtionslån. För kreditinstitutens del avses med finansiella instrument således s.k. banktjänster, dvs. t.ex. lån. Fondförsäkringar Med fondförsäkringar avses sådana försäkringar där försäkringsförmånerna enligt försäkringsavtalet är knutna till vissa placeringars utveckling. Strukturerade masskuldebrevslån Med strukturerade masskuldebrevslån avses bl.a. sådana masskuldebrevslån där avkastningen eller återbetalningen av kapitalet är bunden till värdeutvecklingen för ett underliggande instrument eller en underliggande v ariabel som specificerats i lånevillkoren. Den underliggande variabeln kan vara en aktie, en aktiekorg, ett index eller något annat som avkastningen baserar sig på.

25 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 8 YTTERLIGARE INFORMATION Kontaktinformation finns i listan över standardansvariga på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av:

26 FINANSINSPEKTIONEN finansiella instrument 2.2 dnr 7/120/ (26) 9 UPPHÄVDA ANVISNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Genom denna standard upphävs Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper ( ) Ställningstagande K/25/99/LLO om marknadsföring i kreditinstitut.

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper

Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper tills vidare 1 (10) Till värdepappersemittenter, värdepappersförmedlare, fondbolag och fondföretag Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2013

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Dnr FIVA 6/01.00/2012 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.1 Uppföranderegler för tillhandahållande av Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 11/2013

Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer Dnr FIVA 12/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Standard 2.3. Avtal om finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.3. Avtal om finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.3 Avtal om finansiella tjänster Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN dnr 1/120/2006 2 (27) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte och struktur 6 3 Internationella regelverk och branschens

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2013

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Dnr FIVA 4/01.00/2011 Utfärdade 17.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2015

Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Dnr FIVA 7/01.00/2015 Utfärdade 14.10.2015 Gäller från Kapitel 2, 3 och 4: 1.11.2015; kapitel 5 och 6: 1.1.2016

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2013

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper BILAGA Utredning av förutsättningar för börsintroduktion Dnr FIVA 7/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.5 Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN godtagbar marknadspraxis dnr 5/120/2005 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 765/2012 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för korsförsäljning

Riktlinjer Riktlinjer för korsförsäljning Riktlinjer Riktlinjer för korsförsäljning 11/07/2016 ESMA/2016/574 SV Innehåll 1 Syfte... 3 2 Tillämpningsområde... 3 3 Målgrupp... 3 4 Efterlevnad, rapporteringskrav och tillämpningsdag... 4 5 Definitioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 746/2012 Värdepappersmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN

Läs mer

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013 A. Icke-professionell kund Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionell kund 1. Företag/sammanslutningar Företag som med stöd av koncession bedriver

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer